KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 KPKP POŽADAVKY NA POZEMNÍ STAVBY Petr Hájek Ctislav Fiala Fakulta stavební ČVUT v Praze

3 POŽADAVKY NA POZEMNÍ STAVBY Základním cílem veškeré činnosti v oblasti navrhování a realizace staveb musí být vytvoření kvalitního prostředí pro účel, pro který je objekt navrhován, přičemž kvalita by měla být zajištěna po dobu celé předpokládané životnosti objektu. Způsob naplnění cílů = vytvoření takového konceptu stavby, který bude splňovat veškeré požadavky na: urbanistické začlenění objektu do svého okolí estetické ztvárnění stavby zajištění všech požadovaných provozních vazeb, naplnění požadované funkce stavby splnění požadavků na odolnost a trvanlivost konstrukce splnění požadavků na vnitřní prostředí z hlediska bezpečnosti a pohody technologickou a ekonomickou udržitelnost minimalizaci negativních vlivů stavby a jejího provedení na životní prostředí kvalitní návrh objektu = harmonické vyvážení všech požadavků POŽADAVKY NA POZEMNÍ STAVBY

4 POŽADAVKY NA KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Architektonické požadavky Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb mechanická odolnost a stabilita (konstrukčně statické požadavky) požární bezpečnost ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí ochrana proti hluku a vibracím bezpečnost při užívání úspora energie a tepelná ochrana Odolnost konstrukce vůči vnějším vlivům Požadavky na pohodu vnitřního prostředí Technologické požadavky Ekologické požadavky Ekonomické požadavky Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (OTP 137/1998 Sb.) Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Technické normy (ČSN, Č EN, ISO) POŽADAVKY NA KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

5 VYHLÁŠKA č. 268/2009 Sb. (OTP) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST I. ČÁST II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY ČÁST III. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A VLASTNOSTI STAVEB 8 základní požadavky, odst. 1 a) mechanická odolnost a stabilita b) požární bezpečnost aj. ČÁST IV. POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE STAVEB Zakládání staveb; stěny a příčky; stropy; podlahy, povrchy stěn astropů; schodiště a šikmé rampy; komíny a kouřovody; střechy; výplně otvorů; zábradlí; výtahy; výtahové, větrací šachty; shozy pro odpad; předsazené části stavby a lodžie; ČÁST V. POŽADAVKY NA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB ČÁST VI. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY PRO VYBRANÉ DRUHY STAVEB ČÁST VII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6 ARCHITEKTONICKÉ POŽADAVKY Urbanistické požadavky požadavky na strukturu obcí a jejich rozvoj požadavky na intenzitu využívání pozemků požadavky na umístění staveb požadavky na stavební pozemek Provozní požadavky dispoziční požadavky (typologie) oddělení prostorů návaznost prostorů komunikační vazby Estetické požadavky tvarové řešení celku a částí konstrukce barevné řešení požadavky památkové péče ARCHITEKTONICKÉ POŽADAVKY

7 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA Kritéria spolehlivosti mezní stav únosnosti mezní stav použitelnosti trvanlivost konstrukce Mezní stav únosnosti ztráta stability tvaru ztráta stability polohy vznik tvarově neurčité soustavy ztráta únosnosti základové půdy - mezní stavy po jejich překročení již konstrukce nesplňuje podmínky spolehlivosti KONSTRUKČNĚ STATICKÉ POŽADAVKY

8 Mezní stav únosnosti podmínka spolehlivosti: E R d R d R R d k / R E d návrhová hodnota účinku zatížení R d návrhová hodnota odolnosti konstrukce R k charakteristická hodnota odolnosti γ R součinitel odolnosti R d R k KONSTRUKČNĚ STATICKÉ POŽADAVKY

9 Mezní stav použitelnosti přetvoření ovlivňující vzhled a nebo účinné využití konstrukce kmitání konstrukce negativně ovlivňující provoz poškození konstrukce (trhliny aj.) ovlivňující vzhled, trvanlivost nebo funkci konstrukce podmínka spolehlivosti: E C d C d E d návrhová hodnota účinku zatížení d C d nominální hodnota materiálových vlastností vztažených k účinkům zatížení KONSTRUKČNĚ STATICKÉ POŽADAVKY

10 Trvanlivost konstrukce schopnost zachovávat si své vlastnosti během předpokládané životnosti ČSN EN 1990: Zásady navrhování Návrhová životnost: Tříd a Příklad konstrukce Požadovaná návrhová životnost (roky) 1 dočasné konstrukce vyměnitelné konstrukční části zemědělské a obdobné stavby budovy a další běžné stavby 50 5 monumentální stavby, mosty a jiné inženýrské konstrukce 100 KONSTRUKČNĚ STATICKÉ POŽADAVKY

11 ! KONSTRUKČNĚ STATICKÉ POŽADAVKY spolehlivost

12 KONSTRUKČNĚ STATICKÉ POŽADAVKY spolehlivost

13 KONSTRUKČNĚ STATICKÉ POŽADAVKY spolehlivost

14 KONSTRUKČNĚ STATICKÉ POŽADAVKY spolehlivost

15 Zatížení konstrukce F d F F k F d návrhová hodnota zatížení γ F součinitel zatížení (dílčí součinitel) F k charakteristická hodnota zatížení ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí Dílčí součinitele odolnosti: (4/2004) pro případ poruchy konstrukce kce nebo konstrukčního kčního prvku závislé na pevnosti konstrukčního materiálu v trvalé nebo dočasné situaci: EN NAD ČR pro stálé zatížení nepříznivé 1,35 1,35 (1,20) pro stálé zatížení příznivé 1,00 1,00 pro nahodilé zatížení í nepříznivé 1,50 1,5 (1,40) KONSTRUKČNĚ STATICKÉ POŽADAVKY

16 Klasifikace zatížení Stálá zatížení zatížení vlastní tíhou konstrukce zatížení působícími tlaky zatížení í předpětímř ě Nahodilá zatížení (dlouhodobá, krátkodobá, mimořádná) užitná zatížení í klimatická zatížení zatížení sněhem zatížení větrem zatížení námrazou zatížení od vynucených přetvoření zatížení teplotou zatížení reologickými změnami materiálu zatížení poklesem podpor montážní zatížení í seizmické zatížení zatížení tlakovými vlnami zatížení havarijní KONSTRUKČNĚ STATICKÉ POŽADAVKY zatížení konstrukce

17 Eurokód 1: ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ A ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ ČSN EN 1990 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Zásady navrhování Obecná zatížení Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru Zatížení sněhem Zatížení větrem Zatížení teplotou Zatížení během provádění Mimořádná zatížení Zatížení od jeřábů a strojního vybavení Zatížení zásobníků a nádrží NAD (národní aplikační dokument) národní specifika KONSTRUKČNĚ STATICKÉ POŽADAVKY Eurokód 1

18 Užitné zatížení UŽITNÉ ZATÍŽENÍ

19 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Zabránění vzniku a šíření požáru elektrická požární signalizace EPS samočinné hasicí zařízení samočinné požární odvětrání aj. Zbá Zabránění ě ztrát na životech, zdraví a majetku zachování stability a únosnosti konstrukcí po stanovenou dobu bezpečná evakuace bránění šíření požáru v objektu a mimo něj umožnění účinného zásahu požárních jednotek Řešení rozdělení objektu do požárních úseků zabezpečení požárních únikových cest stanovení požární odolnosti a hořlavosti jednotlivých konstrukcí stanovení požárního zatížení.. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

20 OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zdravotní nezávadnost hygienické i požadavky žd (týkající í se především ř použitých stavebních materiálů) Hygiena vnitřního ř prostředíř týká se řešení vnitřního prostoru a jeho vybavení (větrání, osvětlení.. atd.) Vliv stavby na životní prostředí environmentální dopady výstavby a existence budov v rámci celého životního cyklu hodnocení životního cyklu LCA EKOLOGICKÉ POŽADAVKY

21 OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM Akustická ká pohoda mírou akustické pohody je hladina akustického tlaku L [db] pa Vzduchová neprůzvučnost přenos: vzduch dělicí konstrukce vzduch závisí především na plošné hmotnosti kritériem je vážená stavební neprůzvučnost R w [db] Kročejová neprůzvučnost přenos: přímý mechanický impuls na dělicí konstrukci vzduch závisí především na způsobu řešení nášlapné vrstvy podlahy kritériem je vážená stavební normovaná hladina akustického tlaku kročejového č zvuku L n,w [db] AKUSTICKÉ POŽADAVKY

22 OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM

23 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ Omezení rizik úrazu Požadavky na bezbariérový provoz, vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb vstup do budovy bez stupňů rozměry veřejných komunikací a místností musí mít předepsané rozměry umožňující pohyb hendikepovaných osob (osoby na vozíčku aj.) j) požadavky na návrh bezbariérových bytů BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

24 ODOLNOST KONSTRUKCE VŮČI VNĚJŠÍM VLIVŮM srážková voda vzdušná vlhkost proudění vzduchu sluneční záření agresivita prostředí podzemní voda ODOLNOST KONSTRUKCE VŮČI VNĚJŠÍM VLIVŮM

25

26 POŽADAVKY NA POHODU A HYGIENU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ tepelně vlhkostní mikroklima zraková pohoda vnitřního prostředí odérové mikroklima mikrobiální a aerosolové mikroklima elektrické mikroklima ochrana proti hluku a vibracím, akustické mikroklima zdravotní nezávadnost vnitřního prostředí požadavky na hygienu vnitřního prostředí POŽADAVKY NA POHODU A HYGIENU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

27 Zraková pohoda vnitřního prostředí denní osvětlení kritérium pro úroveň denního osvětlení činitel denní osvětlenosti e [%] požadavky na dobu proslunění bytů požadavky na omezení oslnění umělé osvětlení sdružené osvětlení požadavky na rozložení světelného toku POŽADAVKY NA POHODU A HYGIENU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

28 Tepelně vlhkostní mikroklima ČSN Tepelná ochrana budov (revize 2011) část 2: Požadavky Změny ve značení (2002): dříve nyní teplota t Θ součinitel prostupu tepla k U Požadavky Šíření tepla konstrukcí Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce Součinitel prostupu tepla Pokles dotykové teploty podlahy Θ Θ N U U N ΔΘ ΔΘ N Šíření vlhkosti konstrukcí Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce G k G k,n G k G V TEPELNĚ VLHKOSTNÍ MIKROKLIMA

29 Šíření vzduchu konstrukcí a budovou Průvzdušnost Výměna vzduchu v místnostech Zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu při nuceném větrání nebo klimatizaci Tepelná stabilita místnosti Pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období Tepelná stabilita místnosti v letním období Energetická náročnost budovy Součinitel prostupu tepla U = 1 / ( R i + R + R e ) [Wm 2 K 1 ] součinitel prostupu tepla R i = 1 / 8 [m 2 KW 1 ] odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce R = ( d i / λ i ) [m 2 KW 1 ] tepelný odpor konstrukce R e = 1 / 23 [m 2 KW 1 ] odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce λ i [Wm 1 K 1 ] součinitel tepelné vodivosti i té vrstvy TEPELNĚ VLHKOSTNÍ MIKROKLIMA

30 Vývoj požadavků na tepelně technické vlastnosti budov 1,5 U (W/Km 2 ) obvodová stěna střecha 1 nízkoenergetické domy 0, ??

31 TEPELNĚ VLHKOSTNÍ MIKROKLIMA Požadavky na součinitel prostupu tepla U N,20 [W/(m 2.K)]

32 Spotřeba energie na vytápění A/V kwh/(m 2 a) současná norma 2011 nízkoenergetický dům pasivní dům nulový dům < 5kWh/(m 2 a)

33 ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podporovat energetickou účinnost výstavby a staveb opatření na úsporu energie výrobní i provozní, využívání obnovitelných zdrojů energie šetřit neobnovitelné přírodní zdroje materiálů efektivnější využívání materiálů v rámci životního cyklu, konstrukce s dlouhou životností, demontovatelné konstrukce, recyklace omezit negativní dopady stavební činnosti a staveb na životní prostředí snížení emisí CO 2, SO 2, NO x, HCFC aj., redukce množství nerecyklovatelných odpadů snižovat spotřebu kvalitní vody snižování spotřeby kvalitní vody pro výrobu materiálů, výstavbu a provoz staveb přispívat k trvale udržitelnému rozvoji měst efektivní využívání půdy, flexibilita a adaptabilita konstrukcí umožňující dlouhouživotnost životnost, rekonstrukce, revitalizace

34 ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT STAVBY Základní koncepční č požadavky architektonicko konstrukční: i k k t kč hmotová koncepce systémová hranice vytápěné a nevytápěné zóny dispoziční a provozní řešení optimalizace velikosti a polohy okenních otvorů orientace (provoz X pas. zisky X tep. ztráty) velikost (pas. zisky X tep. ztráty X osvětlení a oslunění místností X rizika letního přehřívání )

35 VOLBA VHODNÉHO MATERIÁLOVÉHO A TECHNOLOGICKÉHO KONCEPTU

36 KVALITNÍ NÁVRH A PROVEDENÍ DETAILŮ Podrobný návrh stavebních detailů s ohledem na: funkční řešení jednotlivých částí systému, obálka budovy (U) eliminacetepelných vazeb a tepelných mostů zajištění vzduchotěsnosti obvodového pláště (u NE/PA vzduchotěsnost stavby n 50 0,6 (1,0) resp. řízená výměna vzduchu s rekuperací Blower door test, Ing. Jiří Novák, Ph.D., FSv ČVUT V Praze podle ČSN EN Petr 13829, Hájek, Metoda Ctislav B: Fiala n 50 = 0,42 1/h

37 INOVACE

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 červenec 2013 Průkaz energetické náročnosti

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 ČÁST I ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 stefanik@futurex.cz 1/18 OBSAH A HISTORIE VÝPLNÍ OTVORŮ B SOUČASNÁ LEGISLATIVA

Více

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Právní předpis hl. m. Prahy č.26/1999 Datum vydání: 19.10.1999 Datum účinnosti: 1.1.2000 Pozměňovací vyhlášky/nařízení

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

5 Tepelná ochrana budov

5 Tepelná ochrana budov 5 5.1 Širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, jako součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu

Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu An Intelligent Family House Design Bc. Petr Luzar Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013 4 ABSTRAKT Diplomová práce

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č.

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12 Obsah Úvod............................................................. 11 Názvosloví a základní ustanovení....................................... 12 1 Rozbor požárů...................................................

Více

www. epscr. cz / www. asting. cz www. epscr. cz / www. asting. cz příjemně šetrně šetrně levně bydlet

www. epscr. cz / www. asting. cz www. epscr. cz / www. asting. cz příjemně šetrně šetrně levně bydlet PASIVNÍ DOMY příjemně šetrně levně bydlet PASIVNÍ příjemně šetrně DOMY levně bydlet OBSAH: kde a u koho hledat počátky kritéria pro pasivní dům a způsob jak je dosáhnout co dělá pasivní dům pasivním tvar

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY

ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY ENERGETICKÝ AUDIT ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY INVESTOR: AUDITOR: Obec Psáry Pražská č.p. 137 252 44 Psáry IČ: 00241580 Ing. Renata Topinková Bellova 30 623 00 Brno IČ: 47958251 osvědčení MPO

Více

ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: PROJEKTA spol. s r.o. Tato publikace je určena pro

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Konference Medicína katastrof, Brno 2007. Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob

Konference Medicína katastrof, Brno 2007. Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob Konference Medicína katastrof, Brno 2007 Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob plk. Ing. Zdeněk Hošek odbor prevence Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy IZOLAČNÍ PRAXE 9. TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM Související vybrané právní a jiné předpisy [1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

Dopravní. Prahy. 4014/2 15 800 Libeň 1711 Hl. m. Praha ostatní plocha dráha. 4014/7 341 Libeň 1439 podnik hl. m. ostatní plocha dráha.

Dopravní. Prahy. 4014/2 15 800 Libeň 1711 Hl. m. Praha ostatní plocha dráha. 4014/7 341 Libeň 1439 podnik hl. m. ostatní plocha dráha. Příloha č. 1 Příloha č. 1 Pozemky 4014/2 15 800 Libeň 1711 Hl. m. Praha ostatní plocha dráha Dopravní 4014/7 341 Libeň 1439 podnik hl. m. ostatní plocha dráha Prahy Celkem 16141 ;.-,,_. "': ~: :. -- -

Více

ČSN 73 4301 + ZMĚNA Z1 Obsah Strana Předmluva... 3 1 Předmět normy... 5 2 Normativní odkazy... 5 3 Definice... 6 4 Umisťování obytných budov do

ČSN 73 4301 + ZMĚNA Z1 Obsah Strana Předmluva... 3 1 Předmět normy... 5 2 Normativní odkazy... 5 3 Definice... 6 4 Umisťování obytných budov do 1 ČSN 73 4301 + ZMĚNA Z1 Obsah Strana Předmluva... 3 1 Předmět normy... 5 2 Normativní odkazy... 5 3 Definice... 6 4 Umisťování obytných budov do území... 8 4.1 Základní ustanovení... 8 4.2 Vzájemné odstupy

Více

Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu

Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu Inovativní produkt v rámci projektu Příprava zaměstnanců pro vybudování a řízení Výzkumně vývojového centra (VVC) environmentálně

Více