ICOPAL VEDAG CZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICOPAL VEDAG CZ - 2011"

Transkript

1 Seminář ICOPAL VEDAG CZ NOVÉ NORMY: ČÁST I. ČSN Navrhování střech a ČSN Skládané vodotěsnící krytiny

2 Obecná část Základními úkoly, týkající se přejímání evropských norem, je pověřen Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen ÚNMZ Praha). Vypracování normy Zpracovatelé: Kutnar izolace staveb DEK a.s., Technické středisko ATELIER DEK. Technická normalizační komise TNK 65 Izolace staveb Pracovník ÚNMZ ing. Radek Špaček

3 Historie: původní ČSN Navrhování střech, vznikla v 70.létech, jako ojedinělá a originální norma, která měla za úkol sjednocení přístupů k navrhování střech. Na konci milénia vznikla nová ČSN, kde byly využity zkušenosti, z jejího uplatnění za uplynulých 30 let, od odborníků, expertních a znaleckých kanceláří. Vznikl tak komplex nových českých norem: ČSN Hydroizolace staveb. Základní ustanovení ČSN Hydroizolace staveb. Povlakové hydroizolace. Základní ustanovení ČSN Hydroizolace staveb. Sanace vlhkého zdiva. Základní ustanovení ČSN Navrhování střech. Základní ustanovení Vzhledem k rozhodujícímu a původnímu podílu české odborné veřejnosti na jejich vzniku, lze oprávněně tvrdit, že se jedná o českou školu navrhování střech a českou školu hydroizolační techniky.

4 Tato nová přepracovaná norma, po které budou následovat i ostatní normy hydroizolační techniky, z této původní normy vychází a navazuje na ni. Změny oproti předchozí normě ČSN :1999 : došlo k úpravám požadavků na střešní konstrukce, v návaznosti na vydané ČSN EN. Dále jsou upraveny požadavky na provádění střech s ohledem na nové poznatky z praxe. Informace obsažené v normě jsou rozděleny do tří skupin: 1. Skupina v kapitolách 4, 5 a 6 obsahuje požadavky na vlastnosti střech a zásady pro návrh střech. Předpokládá se, že s touto částí budou nejvíce pracovat investoři při formulaci zadání díla. 2. Skupina v kapitolách 8 a 9 jsou podrobněji rozvedeny konstrukční souvislosti a zásady navrhování střech. Předpokládá se, že s touto částí budou pracovat především projektanti. 3. Skupina Přílohy, ve kterých jsou obsaženy příklady osvědčených řešení podrobností k některým konstrukčním zásadám. V příloze F jsou uvedeny obvyklé technické meze vybraných vlastností střech

5 Kapitola 1. Předmět normy Norma stanovuje požadavky na střechy a zásady návrhu střech stavebních objektů. Norma platí -pro nové střechy -pro rekonstrukce a opravy střech platí alespoň tak, aby byla zcela zajištěna ochrana chráněné konstrukce, ochrana prostředí před vodou a aby bylo přiměřeně zajištěno vnitřní prostředí. -pro podzemní konstrukce ležaté části budov, chránící konstrukce nebo prostředí pod sebou. -Konstrukční principy, uplatněné v této normě platí přiměřeně i pro balkóny, lodžie, koruny atik a zdí a římsy. Norma neplatí -pro střechy s textilní krytinou -pro nafukovací haly -pro skleníky -pro střechy vytvořené z prosvětlovací konstrukce -pro střechy, které jsou součástí technologických zařízení

6 Kapitola 2. Citované normativní dokumenty Kapitola 3. Termíny a definice První část definice plochá střecha, šikmá střecha a strmá střecha, byla přesunuta do kapitoly 4. Definice nepochůzí střecha a pochůzná střecha byly vypuštěny a jejich význam je popsán rovněž v kapitole 4. V rámci definicí přibyly některé zcela nové výrazy: rekonstrukce střechy oprava střechy krytina = vodotěsnící vrstva na povrchu střechy vodotěsnící vrstva, vodotěsnící konstrukce hlavní vodotěsnící vrstva sněhový zachytávač sněhová úprava krytiny skládaná vodotěsnící vrstva Jedná se o zcela nové pojmy, které se zvýrazní hlavně v nové ČSN Skládané vodotěsnící konstrukce. Pozn: všechny výše uvedené definice lze nahradit termíny hydroizolační vrstva, pojistná hydroizolační vrstva, provizorní hydroizolační vrstva, kde se obecný termín hydroizolace, vztahující se k vodě ve všech skupenstvích, použije v užším slova smyslu, vztahujícím se pouze k vodě v kapalném skupenství

7 Sněhová úprava krytiny - bodové výstupky, rovnoměrně rozmístěné po střeše

8 Sněhový zachytávač liniový konstrukční prvek

9 Kombinace sněhový zachytávač liniový konstrukční prvek a bodové výstupky, rovnoměrně rozmístěné po střeše

10 Pozn. ing. Paryse někteří autoři normy komentují, že sněhový zachytávač obvykle zadrží vrstvu sněhu jen do své výšky, což v praxi vidíme jinak Liniové zachytávače zadrží sníh, který přesahuje jejich výšku

11 Bodový zachytávač, který v praxi zadržuje i několikanásobnou výšku sněhu

12 A někdy to dopadne i takto

13 3.22. Skládaná vodotěsnící konstrukce = složená obvykle z horní skládané vodotěsnící vrstvy a doplňkové vodotěsnící vrstvy skládané nebo povlakové. Horní skládaná vodotěsnící vrstva částečně propouští vodu v důsledku působení větru a dalších povětrnostních činitelů Doplňková vodotěsnící vrstva, umísťovaná pod horní skládanou vodotěsnící vrstvu je oddělena od ní vzduchovou vrstvou je při správném provedení namáhána vodou volně stékající. Pozn. Zdrojem vody, zatěžující doplňkovou vodotěsnící vrstvu je také kondenzace na dolním povrchu horní skládané krytiny Doplňková vodotěsnící vrstva účinně propustná pro vodní páru, difúzně otevřená (sd je menší ne 0,3m) Doplňková vodotěsnící vrstva omezeně propustná pro vodní páru, difúzně uzavřená

14 Kapitola 4 Všeobecně, byla nahrazena kapitolou 4 Střecha a její funkce, a některá z původních ustanovení jsou zahrnuty v kapitole 5. Z původní kapitoly 4 byly vyňaty: Korozní namáhání Projekt střechy (tyto byly přesunuty do dalších kapitol nové normy) Kapitola 4. Střecha a její funkce Souhrn požadavků a základní funkce, poznámky k termínům typů střech Kapitola 5. Požadavky na střechy formuluje novým způsobem požadavky 5.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, vyloučení výskytu plísní, vlhnutí stavebních konstrukcí a následného zhoršení vnitřního prostředí Hygienické požadavky ochrana životního prostředí 5.5. Ochrana proti hluku 5.6. Bezpečnost při užívání

15 Vlhké skvrny stěny a stropu

16 Plíseň

17 Bezpečnost při užívání střechy:

18 Kapitola 6. Dokumentace střechy a výměna informací Zcela nově zařazená kapitola, která znamená, nebo bude znamenat, velký zásah do dosavadního pojetí posuzování závad, nebo poruch střechy Návrh střechy se zpracovává před zahájením realizace střechy a má být graficky zaznamenán. Grafický záznam musí umožnit jednoznačné pochopení technického, vzhledového a provozního řešení střechy Návrh střechy musí úplně a jednoznačně určit materiálové, technologické, konstrukční a vzhledové i provozní řešení střechy V případě, že návrh řešení není zaznamenán podle 6.1, stává se autorem návrhu střechy ten subjekt, který střechu realizoval Pro každou střechu musí být autorem návrhu stanoven režim prohlídek, kontrol, údržby a obnovy. Pro každou střechu musí být vypracován plán ůdržby a kontroly funkčnosti odvodňovacích prvků. včetně lapačů splavenin u paty odpadního potrubí

19 Neudržovaná střecha

20 Neudržovaná vpusť

21 Neudržovaný gaigr

22 U staré normy byly Kapitoly 7. Dilatace střech a 8. Tvar a odvodnění střech zařazeny v nové normě do kapitoly 8. Kapitola 7. Namáhání střech velmi důležitá kapitola pro navrhování všech střešních konstrukcí 7.1. zatížení střech vlastní tíhou a tíhou stavebních konstrukcí na střeše ležících dle ČSN EN zatížení sněhem, námrazou a ledem, - dle ČSN EN zatížení střech větrem - dle ČSN EN zatížení střech provozem a užíváním 7.5. zatížení střech teplotou - dle ČSN EN zatížení střech vodou, hydrofyzikální namáhání druhy stanoví ČSN korózní namáhání střech 7.8. vzájemné ovlivňování materiálů 7.9. zatížení střechy výstavbou a údržbou, přiléhajících částí střech vliv tvarových a objemových změn použitých materiálů

23 Kapitola 8. Návrh střechy je v nové normě jednou z nejrozsáhlejších kapitol (ve staré normě se jednalo naopak o jednu z nejkratších s názvem Tvar a odvodnění střech) 8.3. V návrhu střechy je třeba především zohlednit: - Architektonické požadavky, požadavky zadavatele, barvy, vzhled střechy z interiéru, odvodnění, přesah střechy požadavky územního plánu!!! - Konstrukce stavby (např. sklonitost nosných konstrukcí, objektové dilatační spáry, druh nosné konstrukce apod. - Namáhaní střechy podle kap Klimatické podmínky místa stavby - Širší vztahy v místě stavby a území (např. kapacita kanalizace, možnost ukládaní sněhu a ledu ze střech v okolí stavby) - Využití prostor pod střechou - Rizika zcizení nebo poškození materiálů a konstrukci střechy

24 8.5. Odpovídající vrstvy ve skladbách navazujících střešních ploch a navazujících obalových konstrukcí mají vzájemně navazovat. Pozn. Návaznost je nezbytná především u vrstvy tepelně izolační,parotěsnící a vzduchotěsnící 8.8. Všechny části střechy a konstrukce se střechou související, musí být navrženy tak, aby se navzájem negativně neovlivňovaly 8.9. střecha nad vnitřním prostorem nemá být provedena z prefabrikovaných dílců, jejichž spoje procházejí celou skladbu střech od interiéru k exteriéru. Toto ustanovení norem je jednou z možných kritizovaných, neboť se týká kompletizovaných střešních dílců panelů - sendvičových panelů, kde střední část představuje tepelná izolace a obě další vrstvy plechový profil navazuje na 8 původní normy Tvar a odvodnění střechy zaatikové a mezistřešní žlaby se navrhují výjimečně. Tyto žlaby s dostatečně velkou částí přilehlých rovin mají být opatřeny povlakovou vodotěsnící vrstvou. Pozn. Rozsah ploch opatřených povlakovou vodotěsnící vrstvou závisí na předpokládaném množství odváděné vody a na množství sněhu a ledu, který se může hromadit ve žlabu

25 se týkají dalších žlabů a požadavky jsou nezměněné pro jednu vnitřně odvodňovanou střechu se musí navrhovat vždy nejméně dva vtoky vždy se samostatným potrubím. Použije li se jeden vtok, musí se navrhnout přepad. Doporučuje se navrhovat bezpečnostní přepad na všech plochých střechách odvodnění skrze atiku se nedoporučuje navrhovat zamrzají střechy s podtlakovým odvodnění se v místech, kde se předpokládá zaplavení střechy nahromaděnou vodou, která aktivuje funkci podtlakového odvodnění, navrhují na zatížení tlakovou vodou.

26 sporný požadavek střecha se navrhuje tak, aby se na povrchu krytiny netvořily kaluže. To se zajistí dostatečným sklonem krytiny. Riziko tvorby kaluží se musí zohlednit v návrhu krytiny

27 8.20. Ochrana proti vodě, sněhu a ledu Vodotěsnící konstrukce se navrhují podle ČSN , povlakové vodotěsnící konstrukce podle ČSN a skládané vodotěsnící konstrukce podle nové normy ČSN Konstrukce střechy se navrhne podle ČSN tak, aby byla vyloučena povrchová kondenzace nebo tvorba plísní vlivem vysoké vlhkosti na vnitřním povrchu střechy Pozn. Doporučuje se, aby pod každým střešním oknem bylo osazeno otopné těleso (ing. Parys dodává tak, aby teplo proudilo po celé ploše okna, včetně bočních špalet) Sníh a led Tato část kapitoly 8 ( až ) se týká převážně střech šikmých, ale i přes to je zde zajímavá a důležitá v případě, že se počítá s ručním nebo strojovým shazováním sněhu ze střechy, krytina musí mít dostatečnou mechanickou odolnost.

28 8.22. vzduchotěsnost opět zajímavá část normy, která se převážně týká šikmých střech, ale dotýká se i plochých dvouplášťových střech větraných, kde některé podkapitoly jsou důležitým prvkem: vzduchotěsnost přispívá k vyloučení negativních jevů, jakými jsou kondenzace vodní páry ve skladbě střechy, kondenzace na chladných površích skladby střechy a nežádoucí únik tepla z vnitřního prostředí je-li vzduchotěsnost střechy závislá pouze na vrstvách z fólií lehkého typu, musí být zajištěna použitím nejméně dvou takových vrstev (např. parotěsnící vrstvy, doplňková vodotěsnící vrstva). Doporučuje se předepsat kontrolu vzduchotěsnosti (Blower-door test) objektové dilatační spáry nesmí přivádět do skladby střechy vzduch z vnitřního prostředí stavby, nebo od technologických zařízení.

29 8.23. Vlhkostní režim konstrukce známé jsou odstavce původní normy 4.3 Vlhkostní stav a režim střechy s doplněním : zvláštní postup návrhu je třeba zvolit u konstrukcí nad otevřenou hladinou, ledovou plochou, nad tepelně vlhkostně náročnými technologickými provozy u inverzních střech musí tepelně izolační vlastnosti vrstev pod vodotěsnící vrstvou zajistit po dobu průsaku vody z tajícího sněhu nebo z deště skladbou střechy takovou vnitřní teplotu, aby nedocházelo k povrchové kondenzaci na vnitřním povrchu při posouzení vlhkostního režimu střechy je třeba zohlednit předpokládané množství zabudované vody u nových střech nebo zjištěného množství vody ve střeše u rekonstruovaných střech Tepelná ochrana - známé jsou odstavce původní normy 4.4. Tepelně izolační vlastnosti střechy

30 Připojuje se však kapitola Nežádoucí tepelné zisky prostor pod střechou, všechny podkapitoly až se mohou týkat všech typů střech, tj. plochých a šikmých Mechanické vlastnosti skladby střechy a jednotlivých vrstev, odolnost proti účinkům větru Nově povrchové vrstvy střechy musí mít dostatečnou ochranu proti obrusu okraje střechy i okraje jednotlivých vrstev musí být navrženy tak, aby odolávaly působení větru obvod spáry mezi povlakovou vodotěsnící vrstvou, stabilizovanou jinak než zatížením (pozn. Ing.Paryse, tj. lepením a mechanickým kotvením nebo jejich kombinací) a jejím podkladem, musí být vzduchotěsný kotevní prvky musí být rozmístěny tak, aby jednotlivé kotvy, povlaková krytina i nosná konstrukce, byly namáhány co nejrovnoměrněji

31 Poškození střech větrem okraj, podfouknutí

32

33 8.27. Vzájemné ovlivňování materiálů v konstrukci střech, korozní namáhání V původní normě řešeno v kap.4.5 Korozní namáhání. Na straně jedné, tj. u původní normy jedna kapitola a dále pozn., která specifikovala všechna korozní namáhání. Na straně druhé šest podkapitol, ale žádná pozn. vysvětlující o jaké korozní namáhání na střechách může jít. Z této původní normy je tak potřeba upozornit na skutečnost, že právě na povlakové hydroizolace působí chemické namáhání, biologické namáhání, tepelné vlivy a atmosférické. V nové normě se všechny tyto typy namáhání skrývají nebo nejsou viditelné. Tak i přes skutečnost, že v nových podkapitolách jsou důležité údaje, tak tato kapitola má v novém provedení velké rezervy Materiály musí do střechy kombinovány a umístěny tak, aby se ve vzájemném kontaktu nebo prostřednictvím vrstvy nebo toku vody nepříznivě neovlivňovaly. K oddělení materiálů lze doporučit separační vrstvu je nepřípustné použití lehčených betonů, jako výplně z profilovaných plechů

34 Sonda lehký beton na trapézu

35 Dopad zkorodovaný trapéz po demontáži lehkého betonu

36 8.28. Vliv provozu v objektu a na střeše proti původní normě zde není podkapitola, že povrch provozních vrstev je třeba navrhnout v takovém sklonu, který zajistí, aby srážková voda odtékala do odvodňovacích prvků, aniž by na tomto povrchu vytvářela kaluže Požárně bezpečnostní řešení dle příslušných norem , , a dále podle příslušných právních předpisů (Pozn. Ing. Parys požárně bezpečnostní řešení doporučujeme předat požárnímu specialistovi i s ohledem na skutečnost nových a sice častých změn dle EN) Hluk a vibrace zcela nové ustanovení, které v 5 podkapitolách řeší všechny potřebná opatření kročejový zvuk, vzduchovou neprůzvučnost, technologická zařízení na střeše musí mít odpružené základny Volba materiálů Rekonstrukce se doporučuje navrhovat tak, aby co nejvíce původních materiálů zůstalo uložených na střeše, pokud to únosnost střechy a stav původních materiálů dovolí! (Pozn. Ing. Paryse i tato podkapitola je trochu kolizní s více podkapitolami, které se týkají hlavně požadavku na střeše se nesmí vyskytovat kaluže vody!!!! Viz předchozí a to přes skutečnost, že toto bylo rovněž v normě původní)

37 8.32. Proveditelnost, realizace zcela nové ustanovení, které tyto záležitosti řeší v 10 Podkapitolách, z nichž vybíráme: Bude li střecha jednou z etap výstavby objektu, musí být její návaznosti na další etapy (např. fasáda objektu) navrženy tak, aby i před dokončením navazujících etap i na okraji střechy byla zajištěna dostatečná stabilita proti působení větru,těsnost proti vodě a vzduchotěsnost. To platí i pro jednotlivé etapy realizace střechy. (Pozn. Ing. Paryse nebude tak možná tzv. výmluva poškození střechy z důvodu klimatických podmínek) Pro provedení spojů plastových fólií svařováním, slepováním v přesazích nebo přelepováním přesahů musí být podklad souvislý a tuhý s pevnosti v tlaku alespoň 60kPa. (Pozn. Ing. Paryse pozor na údaje výrobců minerálních desek, z nichž některé desky tyto výše uvedené hodnoty nedosahují!!! Může se to týkat i dalších nových tepelných izolací) Konstrukce střechy, která bude v průběhu výstavby objektu sloužit pro dopravu a skladování materiálů, musí být navržena tak, aby vlivem výstavby a dopravy nedošlo ke změně žádné z funkcí střechy oproti projektovaného stavu Opatření nutná pro vytvoření klimatických podmínek nutných pro realizaci střechy, především pro zpracování materiál, musí být součástí návrhu střechy. Zřizují se přístřešky, popř. vytápěné nad celou střechou nebo nad jejich části Pro rekonstrukce střechy se doporučuje navrhnout opatření pro provizorní ochranu podstřešních prostor Konstrukční detaily a návaznosti vrstev, v nich musí být proveditelné. (Pozn.ing.Paryse velmi důležité podkapitoly, které v minulé normě nebyly vůbec naznačeny, je to způsobené vývojem a získáním nových zkušeností)

38 8.33. Spolehlivost střechy opět nová kapitola s velkou důležitostí pro praktické vyhotovení spolehlivé střechy od možnosti vizuální kontroly, zpřístupnění podstřešních prostor pro vizuální kontrolu z vnitřního prostoru, záložní jištění apod Konstrukce a zařízení, umístěné na střeše se mají osadit tak, aby nedocházelo k hromadění nečistot pod nimi a v okolí a aby bylo možné kontrolovat a opravovat krytinu bez jejich demontáže Při rekonstrukcích střech se doporučuje zvážit, zda do rozsahu rekonstrukce nezahrnout i související konstrukce a zařízení či další vrstvy, aby po přiměřeně dlouhou dobu nebyl nutný žádný zásah do střechy Vliv tvarových a objemových změn použitých materiálů opět nová ustanovení Vliv smrštění materiálů souvislých vrstev je třeba zohlednit při volbě připevnění vrstev, popř.velikosti úseku vrstev Hrozí-li vliv tangenciálních vrstev od tvarových a objemových změn připevňovaných vrstev nebo od namáhání větrem, nesmí se pro spojovací vrstvu použít trvale viskózní nebo pružný materiál Hydroizolační povlaky z asfaltových pásů se od tuhých nevyztužených dilatovaných podkladních vrstev, přes které probíhají spojitě, oddělující dilatační vrstvou.

39 8.35. Trvanlivost dřevěných konstrukcí a prvků Trvanlivost dřevěných prvků, které jsou do konstrukce zabudovány s vlhkostí vyšší než 20% nebo mohou být v konstrukci vystaveny dodatečnému působení (např. v důsledku kondenzace), je třeba zajistit větráním. (Pozn. Ing.Paryse takové dřevo, by nemělo být vůbec do konstrukcí použito, odporuje to návazným normám pro dřevěné konstrukce) Doporučuje se, aby dřevěné nosné prvky byly přístupné pro kontrolu, opravu nebo obnovu chemické ochrany dřeva po celou dobu užívání konstrukce Bezpečnost při užívání v této kapitole se neobjevily zásadní požadavky vyhl. 268/2009 o technických požadavcích na stavby, které předepisuje zajištění všech pracovníků i na nepochozích střechách pomocí speciálního zařízení - kotevní a lanové systémy. Neboť tyto systémy byly podrobně popsány v kapitole 5.6, ale nebyly již dále zahrnuty do kapitoly 8.návrh střechy Je to námět na novelizaci

40 8.37. Životní prostředí opět nová kapitola s přesahem do budoucnosti Doporučuje se používat recyklovatelné materiály Ekologické bilance materiálů Při výběru materiálu pro konstrukce se posuzování ekologické bilance provádí podle ISO 14001

41 Kapitola 9. Konstrukce a prvky střechy odpovídá v podstatě kapitole 5 předchozí normy. Hned základní pojmy v této kapitole mohou být kontraproduktivní. Týká se to zejména definice vodotěsnící Vodotěsnící konstrukce může být povlaková ano, nebo skládaná ne ve starém pojetí normy. Již ze samotné podstaty slova vodotěsnící vyplývá, že se jedná o materiál, který nepropouští vodu ve všech skupenstvích. V novém pojetí se však jedná pouze o vodu ve skupenství kapalném, přičemž připomínám, že skládaná vodotěsnící konstrukce je nepropustná pouze pro vodu v kapalném skupenství volně stékající, po jejím povrchu skládaná vodotěsnící konstrukce se navrhuje podle ČSN , povlaková vodotěsnící konstrukce se navrhuje podle ČSN Hlavní vodotěsnící konstrukce Doporučuje se, aby pro vodotěsnící vrstvu inverzní střechy byl použit materiál s prokázanou odolnosti proti prorůstání kořenů.

42 inverzní střecha, extrudovaný polystyrén s polymercementovou vrstvou. Vyrůstá na ní zeleň.

43 Pojistná vodotěsnící konstrukce Pojistná vodotěsnící konstrukce musí být odvodněna zůstává dle staré normy Pojistná vodotěsnící vrstva se po dobu výstavby objektu zpravidla používá jako provizorní vodotěsnící vrstva, bývá klimaticky i mechanicky namáhána. S přihlédnutím k této okolnosti je třeba vhodně navrhnout její složení, ochranu a případný způsob opravy Pojistné vodotěsné povlaky mohou být s obklopujícími konstrukcemi spojeny jen do té míry, aby nedošlo k jejich poškození pohybem konstrukcí 9.3. Parotěsnící vrstva Parotěsnící vrstva se navrhuje z materiálů s vysokým difúzním otvorem. Preferuje se použití materiálů, které lze homogenně spojovat Parotěsnící vrstvy mají ležet na souvislém podkladu. Jsou-li na nesouvislém podkladu, musí být podklad uzpůsoben tak, aby spoje byly podloženy Expanzní vrstva Expanzní vrstva nesmí ovlivnit stabilitu vrstev střechy

44 9.5. Tepelně izolační vrstva (termoizolační vrstva) Vynechává se zde návrh podle ČSN Tepelná ochrana budov, vč. novelizací, který je v kapitole 5.Úspora energie a tepelná ochrana tepelně izolační vrstvy se vytvářejí z pórovitých nebo mezerovitých materiálů s póry či mezerami vyplněnými vzduchem. Preferují se materiály zabudované v suchém stavu před materiály zabudovanými s použitím technologické vody. Podkapitola staré normy Tepelně izolační materiály musí trvale odolávat zatížení, kterému jsou ve skladbách střech trvale vystaveny. V nové normě pod označením jsou pak s poznámkou. Změnu vlastností tepelně izolačních materiálů často vyvolává obsah vody Vytváří-li tepelně izolační materiál z desek přímý podklad pro kotvenou povlakovou krytinu nespojenou s tepelně izolačním materiálem, musí být stálá poloha desek tepelné izolace zajištěna samostatně proti účinkům sání větru přenášených na desky pod tlakem nebo elektrostaticky (Pozn.- ing. Paryse, postačí minimálně 2ks kotev na desku 0,5m2). Tyto kotvy se nezapočítávají do celkového potřebného množství kotev. Norma neukládá počet kotev jako u povlakové krytiny, aby tato odolávala zatížení větrem dle ČSN Tepelně izolační vrstva, sousedící se vzduchovou vrstvou musí být účinně chráněna před pronikáním proudícího vzduchu do struktury tepelně izolačního materiálu (způsobuje snížení výsledného tepelného odporu) a před zanášením prachem. K ochraně tepelné izolace se obvykle používá vrstva z trvanlivě spojené fólie lehkého typu. (Pozn. Toto opatření je nutné u vláknitých tepelně izolačních materiálů).

45 9.6. Tepelně akumulační vrstva nový pojem tepelně akumulační vrstva se vytváří z hmotných materiálů nebo materiálů měnících skupenství na horní hranici provozních teplot místností pod střechou Spádová vrstva některé nové přeformulování ustanovení Spádu lze dosáhnout i sklonem nosné konstrukce střechy nebo sklonem nosné vrstvy horního pláště Spádová vrstva z tepelně izolačních materiálů může plnit funkci tepelně izolační vrstvy nebo s tepelně izolační vrstvou spolupůsobit. Tato podkapitola vznikla přes námitky zastánců neustálého zvyšování tlouštěk tepelné izolace, neboť z hlediska tepelně technických výpočtů se používá průměr tlouštěk Dilatační vrstva proti staré normě se omezila na konstatování použitých materiálů Separační vrstva došlo k rozvinutí do více podkapitol proti ustanovení 5.15 staré Normy Spojovací vrstva smysl zůstává dle staré normy.

46 9.11. Kotevní prvky Zatížení, vnášené do jednoho prvku dřevěného bednění kotvami nesmí být větší, než je únosnost připevnění prkna k nosné konstrukci Řady kotev musí být kolmé nebo šikmé ke směru vln trapézového plechu, nebo k prknům dřevěného bednění Pro plošné dřevěné nebo kovové podkladní vrstvy se délka kotevních prvků navrhuje tak, aby byly účinně zakotveny, obvykle musí závit vyčnívat 10-20mm z vnitřního povrchu nosné vrstvy Drenážní vrstva v podstatě nedoznala změn Filtrační vrstva - v podstatě nedoznala změn Vzduchová vrstva a větrání je v nové normě podstatně rozšířená, kde byly použity mnohé podkapitoly z informativní přílohy Vzduchové vrstvy střech se obvykle větrají Větrání střech se zajišťuje prouděním vzduchu ve vzduchové vrstvě (Pozn. Vzduch s vysokým obsahem vlhkosti je těžší, než suchý vzduch. To může ovlivnit proudění ve vzduchové vrstvě.větrání střechy podporuje sklon horního pláště a rozdílná výška přiváděcích a odváděcích větracích otvorů střech.) Tloušťka vzduchové vrstvy dvouplášťové střechy se volí co největší. Minimální tloušťka vzduchové vrstvy větrané dvouplášťové střechy se stanoví v závislosti na délce a sklonu vzduchové vrstvy a požadované účinnosti.

47 Konstrukce střechy pod vzduchovou vrstvou musí být vzduchotěsná!! (Pozn. Ing. Paryse v některých případech tzv. lehkých střech je tato podmínka prakticky nesplnitelná!!!) Větrací otvory mají být umístěny tak, aby meziplášťový prostor byl větrán rovnoměrně. Je-li meziplášťový prostor rozdělen, např. nosnými prvky na jednotlivá pole, musí být každé pole účinně větráno Všechny vrstvy sousedící s větranou vzduchovou vrstvou musí být stabilní proti přemístění účinkem proudícího vzduchu, popř. náporu větru. (Pozn. Přemístění se projevuje především u sypkých materiálů a lehkých desek a fólií.) Nápory větru mohou způsobit rozkmitání fólií lehkého typu a tím sníží trvanlivost jejich spojů a připevnění popř. způsobit poškození materiálu fólie Nevětraná vzduchová vrstva ve skladbě střechy nesmí negativně ovlivnit tepelně technické vlastnosti střechy. Vliv nevětrané vzduchové vrstvy je třeba posoudit podle ČSN

48 Při rekonstrukci dvouplášťové větrané střechy, která má vést ke zvýšení tepelného odporu střechy, je možné zvážit změnu střechy na nevětranou při splnění níže uvedených podmínek: - Spodní plášť střechy musí být vzduchotěsný - Návrh nové tepelné izolace horního pláště musí z hlediska difúze a kondenzace vodní páry potlačit účinek původní tepelné izolace spodního pláště. To je nezbytně ověřit tepelně technickým výpočtem - Materiál a způsob provedení původní parotěsnící vrstvy musí být ověřen v rozsahu celé střechy průzkumem, jinak se doporučuje neuvažovat ve výpočtech s původní parotěsnící vrstvou. - Pokud je ve vrstvách dolního pláště zabudovaná vlhkost, je množné větrání uzavřít až po vyschnutí vrstev. Je třeba posoudit vliv vlhkosti na degradaci materiálů. - Pro střechy, jejichž horní plášť je tvořen dřevěnou konstrukcí a bedněním, lze přeměnu na nevětranou dvouplášťovou konstrukci navrhovat jedině po provedení podrobného mykologického průzkumu dřevěných konstrukcí a výpočtovém tepelně technickém ověření, zda v dřevěných konstrukcích nemůže vlhkost dosáhnout hodnot, vedoucích k rozvoji biologických škůdců. - Je třeba ověřit riziko povrchové kondenzace na vnitřním povrchu přilehlých obvodových konstrukcí (např. atik) v uzavřené vzduchové vrstvě. Pokud povrchová kondenzace hrozí, je třeba obvodovou konstrukci opatřit tepelně izolační vrstvou V minulosti se k úpravě vlhkostního režimu jednoplášťových střech používaly větrací kanálky, zvláště při zabudování materiálů s velkým obsahem vody do střechy. Podrobnosti návrhu kanálků jsou v příloze E.

49 9.15. Vzduchotěsnící vrstva opět jeden z nových pojmů a kapitol Funkci vzduchotěsnící vrstvy může plnit každá trvale souvislá a neprůvzdušná vrstva bez ohledu na její polohu v konstrukci. (Pozn. Parotěsnící vrstva, povlaková vodotěsnící konstrukce, monolitické konstrukce mají obvykle předpoklad plnit funkci vzduchotěsnící vrstvy.funkci vzduchotěsnící vrstvy nelze přisoudit kotvené povlakové krytině, pokud by byla jedinou souvislou vzduchotěsnící vrstvou ve střeše nosná vrstva z profilovaného plechu bez těsnění obvykle nepřispívá k vzduchotěsnosti střechy. Má-li být vrstva z profilovaného plechu vzduchotěsnící, musí být spáry těsněné a kotvicí prvky nesmí perforovat plech. Těsnění spár musí být funkční i při navrhovaném průhybu plechu) Spolehlivě neprůzvučné jsou monolitické vrstvy navržené tak, aby v nich nemohly vzniknout trhliny skrz celou vrstvu a napojené vzduchotěsně na prostupující Konstrukce U vrstev fólií lehkého typu se spojitosti dosáhne slepením fólií systémovými páskami s ověřenou trvanlivosti spoje. Spojení vrstvy se souvisejícími konstrukcemi musí být vzduchotěsné a mechanicky odolné. Alespoň u prostupů a napojení na související konstrukce má být fólie spojována na pevném podkladu (např. bednění). Vrstva musí být v konstrukci v takové poloze, aby při užívání stavby nemohlo dojít k jejímu mechanickému poškození nebo perforaci. Spolehlivěji tuto funkci plní povlaky ze svařitelných materiálů.

50 9.16. Hydroakumulační vrstva Materiál pro hydroakumulační vrstvu se volí podle požadovaného množství vody, které má hydroakumulační vrstva zadržet Materiál a tloušťka hydroakumulační vrstvy pro zachycení kondenzátu se volí podle rizika vzniku kondenzace a podle možnosti odparu dle staré normy Hydroakumulační vrstva zachycuje v pěstebných souvrstvích nutné minimální množství vody pro růst rostlin a omezuje průtok dešťových vod při krátkodobých intezívních srážkách Materiál hydroakumulační vrstvy v pěstebném souvrství musí být odolný vůči biologické korozi. Používají se sypké nasákavé materiály, hrubovláknitá rašelina, hydrofilní desky nebo svinovatelné rohože z minerálních vláken, netkané textilie, desky z nasákavých pěnových plastů či profilované plastové fólie Akumulaci vody lze zajistit také vytvořením souvislé vrstvy vody v drenážní vrstvě vhodnou úpravou střešního vtoku Ochranná vrstva proti staré normě se jedná o zúžení kapitoly do formulace: Ochranná vrstva se vytváří z textilií, plastových fólií, deskových materiálů apod. odolných mechanickému poškození.

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy * * *Střecha chrání budovu před klimatickými vlivy, především deštěm, sněhem a větrem *Zpravidla plní i tepelně izolační funkci *Na správné funkci střechy závisí i do značné míry životnost celé budovy

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

ÚVOD. - požadavky na obvodový plášť -základní rozdělení střech -odvodnění střech -zabezpečení proti pádu osob ÚVOD, ODVODNĚNÍ STŘECH

ÚVOD. - požadavky na obvodový plášť -základní rozdělení střech -odvodnění střech -zabezpečení proti pádu osob ÚVOD, ODVODNĚNÍ STŘECH ÚVOD - požadavky na obvodový plášť -základní rozdělení střech -odvodnění střech -zabezpečení proti pádu osob Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno snímek: 1 OBVODOVÝ PLÁŠŤ OBJEKTU

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 7. PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ZÁŘÍ 2013 Česká hydroizolační společnost, odborná společnosti ČSSI Česká hydroizolační

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 Pokyny pro výkresy č. 3 a 4 a pro studii č. 2 l.s. 2014/15 Téma: Návrh konstrukce souvrství ploché střechy jednoplášťové nebo dvouplášťové, posouzení součinitele prostupu tepla

Více

Detaily z pohledu spolehlivosti, návrh, výpočet a realizace odvodnění plochých střech. pondělí, 25. února 13

Detaily z pohledu spolehlivosti, návrh, výpočet a realizace odvodnění plochých střech. pondělí, 25. února 13 Detaily z pohledu spolehlivosti, návrh, výpočet a realizace odvodnění plochých střech Platné technické normy řešící problematiku návrhu a odvodnění plochých střech ČSN 73 1901-2011 Navrhování střech (novelizovaná

Více

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů JEDNOPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech

Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech Platné technické normy řešící problematiku návrhu a odvodnění plochých střech ČSN 73 1901 Navrhování střech (novelizovaná v únoru 2011) ČSN EN 12

Více

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 12. POJÍZDNÉ A POCHŮZNÉ STŘECHY FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU, STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ PROBLEMATIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

Konstrukční řešení charakteristických detailů

Konstrukční řešení charakteristických detailů Konstrukční řešení charakteristických detailů Spojování fólií FATRAFOL navzájem a s liniovými úchytnými prvky Detail 201: Spoj fólie FATRAFOL v přesazích pásů bez kotvení a v příčném napojení pásů Detail

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 9. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE MATERIÁLY A TECHNOLOGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 11. ZELENÉ STŘECHY FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU, STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ PROBLEMATIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

NOBASIL SPK SPK. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL SPK SPK. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL SPK MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-WL(P)-AF25 MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR7,5-WS-WL(P)-AF25 EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07 SPK Popis Deska NOBASIL

Více

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM 1 FATRAFOL HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY ZEMNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM HYDROIZOLACE PRO PLAVECKÉ BAZÉNY a FÓLIE PRO ZAHRADNÍ JEZÍRKA TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI 2 TRADICE -

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil

Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil Sikaplan a Sarnafil Materiálové složení hydroizolačních pásů PVC Hydroizolační pásy na bázi měkčeného PVC jsou nejpoužívanějším hydroizolačním

Více

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný 1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY 2 2. ROZDĚLENÍ HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY A POPIS TECHNICKÝCH PODMÍNEK ZPRACOVÁNÍ ASFALTOVÝCH HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ 3.

Více

KUTNAR Střechy s povlakovou hydroizolační vrstvou Skladby a detaily duben 2016 konstrukční, technické a materiálové řešení

KUTNAR Střechy s povlakovou hydroizolační vrstvou Skladby a detaily duben 2016 konstrukční, technické a materiálové řešení KUTNAR Střechy s povlakovou hydroizolační vrstvou Skladby a detaily duben 2016 konstrukční, technické a materiálové řešení 1 STAVEBNINY DEK a.s., 2016 2 Obsah 1 Požadavky na konstrukce...7 1.1 Základní

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Pojistná hydroizolace + odvětrání střešního pláště Ochrana

Více

slepením butylkaučukovou páskou

slepením butylkaučukovou páskou MONTÁŽNÍ NÁVOD - GUTTABETA N Nopová fólie GUTTABETA je vyrobena z vysokohustotního polyetylénu (HDPE). Profil fólie je tvořen polokuželovými výstupky nopy. Použitý materiál a profil dávají fólii unikátní

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

Novinky a trendy v zateplení plochých a mírně šikmých střech

Novinky a trendy v zateplení plochých a mírně šikmých střech Novinky a trendy v zateplení plochých a mírně šikmých střech FATRAFOL-S Střešní hydroizolační systém Střešní hydroizolace FATRAFOL-S Střešní krytinu tvoří jediná vrstva fólie FATRAFOL o tloušťce izolační

Více

VEDAPUK - PUR lepidlo pro tepelné izolace

VEDAPUK - PUR lepidlo pro tepelné izolace Datum vydání: 08.03.2012 Technický list Str. 1 ze 3 Výrobce: VEDAG GmbH s výrobnami: Geisfelderstraße85-91, D-96050 Bamberg Huttenheimer Straße 31, D-76661 Philippsburg Certifikace VEDAG GmbH podle EN

Více

Poptávka - izolace spodní stavby

Poptávka - izolace spodní stavby Poptávka - izolace spodní stavby v objektu bytového domu Pod starými stromy Vysokovská 1192/50 Praha 9 Horní Počernice Zadavatel: Milan Vrabec /v z. SVJ Pod Starými Stromy/ Technické a obchodní služby

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

KUTNAR Ploché střechy Skladby a detaily červen 2014 konstrukční, technické a materiálové řešení

KUTNAR Ploché střechy Skladby a detaily červen 2014 konstrukční, technické a materiálové řešení KUTNAR Ploché střechy Skladby a detaily červen 2014 konstrukční, technické a materiálové řešení 1 DEKTRADE a.s., 2014 2 Obsah 1 Požadavky na konstrukce plochých střech...6 1.1 Základní obecně závazné požadavky

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice REKONSTRUKCE DOKONČOVACÍCH PRACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

ČSN 73 0607 V CTN DEK VZNIKÁ NÁVRH NOVÉ ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY

ČSN 73 0607 V CTN DEK VZNIKÁ NÁVRH NOVÉ ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY V CTN DEK VZNIKÁ NÁVRH NOVÉ ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY ČSN 73 0607 V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ REVIZE ČSN 73 1901 SE UKÁZALA VELKÁ NEROVNOVÁHA MEZI TECHNICKÝMI INFORMACEMI. PRO NAVRHOVÁNÍ POVLAKOVÝCH VODOTĚSNICÍCH

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

Co je terasa Základní požadavky Čeho si všímat Pochůzí plochy Podklady pro dlažby + CAD detaily Technologie kladení dlažeb Detail atiky Odvodnění

Co je terasa Základní požadavky Čeho si všímat Pochůzí plochy Podklady pro dlažby + CAD detaily Technologie kladení dlažeb Detail atiky Odvodnění Co je terasa Základní požadavky Čeho si všímat Pochůzí plochy Podklady pro dlažby + CAD detaily Technologie kladení dlažeb Detail atiky Odvodnění střešních teras Cemix konstrukce balkonů a teras Co je

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Thermal protection of buildings Part 2: Requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

ODBORNÉ STANOVISKO. ke stávajícímu stavu šikmých střech Gymnázia v Benešově. Obrázek 1: Poruchy římsy u východní fasády Gymnázia v Benešově

ODBORNÉ STANOVISKO. ke stávajícímu stavu šikmých střech Gymnázia v Benešově. Obrázek 1: Poruchy římsy u východní fasády Gymnázia v Benešově ODBORNÉ STANOVISKO ke stávajícímu stavu šikmých střech Gymnázia v Benešově Obrázek 1: Poruchy římsy u východní fasády Gymnázia v Benešově OBSAH ODBORNÉHO STANOVISKA : 1. Výchozí podklady a předmět odborného

Více

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ZÁSADY NÁVRHU principy pro skladbu

Více

Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic!

Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic! DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. Směrnice ZVDH Německý cech pokrývačů Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic! P R E M I U M Směrnice pro použití a pokládku pojistných hydroizolačních

Více

prvky - - - - - - - - - -

prvky - - - - - - - - - - prvky - - - - - - - - - - PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS - - 2 1 1 L 1 2 N 2 3 PE N 3 4 4-3 4 L N PE Ø 360 mm Ø 390 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Z ASFALTOVÉHO PÁSU VPUSTI Z ASFALTOVÉHO PÁSU min. mm

Více

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SKLADBA 01 PVC - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC OCHRANNÝ KOŠ TW 75-125 PVC S SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST TOPWET DN 75-125 JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S SKLADBA 02 PVC - HYDROIZOLAČNÍ

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem Ing. Pavel Štětka - projektování staveb, inženýrská činnost.. ičo: 62755366 TECHNICKÁ ZPRÁVA Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem OPRAVA ČÁSTI STŘEŠNÍ KRYTINY Objednatel:

Více

SMĚRNICE ČHIS 01: HYDROIZOLAČNÍ TECHNIKA - OCHRANA STAVEB A KONSTRUKCÍ PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍM VODY A VLHKOSTI

SMĚRNICE ČHIS 01: HYDROIZOLAČNÍ TECHNIKA - OCHRANA STAVEB A KONSTRUKCÍ PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍM VODY A VLHKOSTI ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 01: HYDROIZOLAČNÍ TECHNIKA - OCHRANA STAVEB A KONSTRUKCÍ PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍM VODY A VLHKOSTI SRPEN 2013 Česká hydroizolační společnost,

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení dilatačních spár BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z výroby BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z montáže 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH Petr Ptáček Volyně 28.3.2013 VADY DŘEVOSTAVEB VZNIK VAD DŘEVOSTAVEB - nedodržení konstrukčních zásad a požadavků statika, tepelná technika, akustika atd. - chyby při výstavbě - poruchy

Více

Utěsňování dřevostaveb a montovaných domů

Utěsňování dřevostaveb a montovaných domů Utěsňování dřevostaveb a montovaných domů illbruck vše perfektně těsné Technologie utěsňování stavebních konstrukcí je pro tremco illbruck srdeční záležitostí. Vášeň pro hledání nových technologií pro

Více

Postup zateplení šikmé střechy

Postup zateplení šikmé střechy Postup zateplení šikmé střechy Technologické desatero 1. Kontrola pojistné hydroizolace Proveďte kontrolu pojistné hydroizolační fólie Knauf Insulation LDS 0,04. Zaměřte se na její správné ukončení, aby

Více

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -FOXX PLUS P R E M I U M Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. Ideální jako vodotěsné podstřeší. Vodotěsné disperzní povrstvení.

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

DELTA -FLORAXX TOP. Hydroakumulační drenážní fólie s integrovanou geotextilií pro perfektní ozeleněné střechy.

DELTA -FLORAXX TOP. Hydroakumulační drenážní fólie s integrovanou geotextilií pro perfektní ozeleněné střechy. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -FLORAXX TOP P R E M I U M Hydroakumulační drenážní fólie s integrovanou geotextilií pro perfektní ozeleněné střechy. Vysoká pevnost v tlaku.

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa Zpracováno: listopad

Více

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty.

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -MAXX COMFORT P R E M I U M První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Stavba : Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem Část projektu : Stavební a statická STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Teplice 05/2013 Vypracoval : Ing. Jan Slavata 2 1.Výchozí

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

KNIHA VZOROVÝCH SKLADEB STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ. verze I/2014

KNIHA VZOROVÝCH SKLADEB STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ. verze I/2014 KNIHA VZOROVÝCH SKLADEB STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ verze I/2014 ÚVOD Správný návrh skladby střešní konstrukce se odvíjí od prostředí pod střechou (obytné místnosti, koupelny, divadla, garáže, výměníky) a funkce

Více

Nové navrhování tříd těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev.

Nové navrhování tříd těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev. Nové navrhování tříd těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev. Spojování a těsnění podstřešních membrán. Jan Rypl, manažer aplikací, tel.: +420 602194045, rypl@juta.cz, www.juta.cz, oficiální člen Řemeslné

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více