ICOPAL VEDAG CZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICOPAL VEDAG CZ - 2011"

Transkript

1 Seminář ICOPAL VEDAG CZ NOVÉ NORMY: ČÁST I. ČSN Navrhování střech a ČSN Skládané vodotěsnící krytiny

2 Obecná část Základními úkoly, týkající se přejímání evropských norem, je pověřen Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen ÚNMZ Praha). Vypracování normy Zpracovatelé: Kutnar izolace staveb DEK a.s., Technické středisko ATELIER DEK. Technická normalizační komise TNK 65 Izolace staveb Pracovník ÚNMZ ing. Radek Špaček

3 Historie: původní ČSN Navrhování střech, vznikla v 70.létech, jako ojedinělá a originální norma, která měla za úkol sjednocení přístupů k navrhování střech. Na konci milénia vznikla nová ČSN, kde byly využity zkušenosti, z jejího uplatnění za uplynulých 30 let, od odborníků, expertních a znaleckých kanceláří. Vznikl tak komplex nových českých norem: ČSN Hydroizolace staveb. Základní ustanovení ČSN Hydroizolace staveb. Povlakové hydroizolace. Základní ustanovení ČSN Hydroizolace staveb. Sanace vlhkého zdiva. Základní ustanovení ČSN Navrhování střech. Základní ustanovení Vzhledem k rozhodujícímu a původnímu podílu české odborné veřejnosti na jejich vzniku, lze oprávněně tvrdit, že se jedná o českou školu navrhování střech a českou školu hydroizolační techniky.

4 Tato nová přepracovaná norma, po které budou následovat i ostatní normy hydroizolační techniky, z této původní normy vychází a navazuje na ni. Změny oproti předchozí normě ČSN :1999 : došlo k úpravám požadavků na střešní konstrukce, v návaznosti na vydané ČSN EN. Dále jsou upraveny požadavky na provádění střech s ohledem na nové poznatky z praxe. Informace obsažené v normě jsou rozděleny do tří skupin: 1. Skupina v kapitolách 4, 5 a 6 obsahuje požadavky na vlastnosti střech a zásady pro návrh střech. Předpokládá se, že s touto částí budou nejvíce pracovat investoři při formulaci zadání díla. 2. Skupina v kapitolách 8 a 9 jsou podrobněji rozvedeny konstrukční souvislosti a zásady navrhování střech. Předpokládá se, že s touto částí budou pracovat především projektanti. 3. Skupina Přílohy, ve kterých jsou obsaženy příklady osvědčených řešení podrobností k některým konstrukčním zásadám. V příloze F jsou uvedeny obvyklé technické meze vybraných vlastností střech

5 Kapitola 1. Předmět normy Norma stanovuje požadavky na střechy a zásady návrhu střech stavebních objektů. Norma platí -pro nové střechy -pro rekonstrukce a opravy střech platí alespoň tak, aby byla zcela zajištěna ochrana chráněné konstrukce, ochrana prostředí před vodou a aby bylo přiměřeně zajištěno vnitřní prostředí. -pro podzemní konstrukce ležaté části budov, chránící konstrukce nebo prostředí pod sebou. -Konstrukční principy, uplatněné v této normě platí přiměřeně i pro balkóny, lodžie, koruny atik a zdí a římsy. Norma neplatí -pro střechy s textilní krytinou -pro nafukovací haly -pro skleníky -pro střechy vytvořené z prosvětlovací konstrukce -pro střechy, které jsou součástí technologických zařízení

6 Kapitola 2. Citované normativní dokumenty Kapitola 3. Termíny a definice První část definice plochá střecha, šikmá střecha a strmá střecha, byla přesunuta do kapitoly 4. Definice nepochůzí střecha a pochůzná střecha byly vypuštěny a jejich význam je popsán rovněž v kapitole 4. V rámci definicí přibyly některé zcela nové výrazy: rekonstrukce střechy oprava střechy krytina = vodotěsnící vrstva na povrchu střechy vodotěsnící vrstva, vodotěsnící konstrukce hlavní vodotěsnící vrstva sněhový zachytávač sněhová úprava krytiny skládaná vodotěsnící vrstva Jedná se o zcela nové pojmy, které se zvýrazní hlavně v nové ČSN Skládané vodotěsnící konstrukce. Pozn: všechny výše uvedené definice lze nahradit termíny hydroizolační vrstva, pojistná hydroizolační vrstva, provizorní hydroizolační vrstva, kde se obecný termín hydroizolace, vztahující se k vodě ve všech skupenstvích, použije v užším slova smyslu, vztahujícím se pouze k vodě v kapalném skupenství

7 Sněhová úprava krytiny - bodové výstupky, rovnoměrně rozmístěné po střeše

8 Sněhový zachytávač liniový konstrukční prvek

9 Kombinace sněhový zachytávač liniový konstrukční prvek a bodové výstupky, rovnoměrně rozmístěné po střeše

10 Pozn. ing. Paryse někteří autoři normy komentují, že sněhový zachytávač obvykle zadrží vrstvu sněhu jen do své výšky, což v praxi vidíme jinak Liniové zachytávače zadrží sníh, který přesahuje jejich výšku

11 Bodový zachytávač, který v praxi zadržuje i několikanásobnou výšku sněhu

12 A někdy to dopadne i takto

13 3.22. Skládaná vodotěsnící konstrukce = složená obvykle z horní skládané vodotěsnící vrstvy a doplňkové vodotěsnící vrstvy skládané nebo povlakové. Horní skládaná vodotěsnící vrstva částečně propouští vodu v důsledku působení větru a dalších povětrnostních činitelů Doplňková vodotěsnící vrstva, umísťovaná pod horní skládanou vodotěsnící vrstvu je oddělena od ní vzduchovou vrstvou je při správném provedení namáhána vodou volně stékající. Pozn. Zdrojem vody, zatěžující doplňkovou vodotěsnící vrstvu je také kondenzace na dolním povrchu horní skládané krytiny Doplňková vodotěsnící vrstva účinně propustná pro vodní páru, difúzně otevřená (sd je menší ne 0,3m) Doplňková vodotěsnící vrstva omezeně propustná pro vodní páru, difúzně uzavřená

14 Kapitola 4 Všeobecně, byla nahrazena kapitolou 4 Střecha a její funkce, a některá z původních ustanovení jsou zahrnuty v kapitole 5. Z původní kapitoly 4 byly vyňaty: Korozní namáhání Projekt střechy (tyto byly přesunuty do dalších kapitol nové normy) Kapitola 4. Střecha a její funkce Souhrn požadavků a základní funkce, poznámky k termínům typů střech Kapitola 5. Požadavky na střechy formuluje novým způsobem požadavky 5.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, vyloučení výskytu plísní, vlhnutí stavebních konstrukcí a následného zhoršení vnitřního prostředí Hygienické požadavky ochrana životního prostředí 5.5. Ochrana proti hluku 5.6. Bezpečnost při užívání

15 Vlhké skvrny stěny a stropu

16 Plíseň

17 Bezpečnost při užívání střechy:

18 Kapitola 6. Dokumentace střechy a výměna informací Zcela nově zařazená kapitola, která znamená, nebo bude znamenat, velký zásah do dosavadního pojetí posuzování závad, nebo poruch střechy Návrh střechy se zpracovává před zahájením realizace střechy a má být graficky zaznamenán. Grafický záznam musí umožnit jednoznačné pochopení technického, vzhledového a provozního řešení střechy Návrh střechy musí úplně a jednoznačně určit materiálové, technologické, konstrukční a vzhledové i provozní řešení střechy V případě, že návrh řešení není zaznamenán podle 6.1, stává se autorem návrhu střechy ten subjekt, který střechu realizoval Pro každou střechu musí být autorem návrhu stanoven režim prohlídek, kontrol, údržby a obnovy. Pro každou střechu musí být vypracován plán ůdržby a kontroly funkčnosti odvodňovacích prvků. včetně lapačů splavenin u paty odpadního potrubí

19 Neudržovaná střecha

20 Neudržovaná vpusť

21 Neudržovaný gaigr

22 U staré normy byly Kapitoly 7. Dilatace střech a 8. Tvar a odvodnění střech zařazeny v nové normě do kapitoly 8. Kapitola 7. Namáhání střech velmi důležitá kapitola pro navrhování všech střešních konstrukcí 7.1. zatížení střech vlastní tíhou a tíhou stavebních konstrukcí na střeše ležících dle ČSN EN zatížení sněhem, námrazou a ledem, - dle ČSN EN zatížení střech větrem - dle ČSN EN zatížení střech provozem a užíváním 7.5. zatížení střech teplotou - dle ČSN EN zatížení střech vodou, hydrofyzikální namáhání druhy stanoví ČSN korózní namáhání střech 7.8. vzájemné ovlivňování materiálů 7.9. zatížení střechy výstavbou a údržbou, přiléhajících částí střech vliv tvarových a objemových změn použitých materiálů

23 Kapitola 8. Návrh střechy je v nové normě jednou z nejrozsáhlejších kapitol (ve staré normě se jednalo naopak o jednu z nejkratších s názvem Tvar a odvodnění střech) 8.3. V návrhu střechy je třeba především zohlednit: - Architektonické požadavky, požadavky zadavatele, barvy, vzhled střechy z interiéru, odvodnění, přesah střechy požadavky územního plánu!!! - Konstrukce stavby (např. sklonitost nosných konstrukcí, objektové dilatační spáry, druh nosné konstrukce apod. - Namáhaní střechy podle kap Klimatické podmínky místa stavby - Širší vztahy v místě stavby a území (např. kapacita kanalizace, možnost ukládaní sněhu a ledu ze střech v okolí stavby) - Využití prostor pod střechou - Rizika zcizení nebo poškození materiálů a konstrukci střechy

24 8.5. Odpovídající vrstvy ve skladbách navazujících střešních ploch a navazujících obalových konstrukcí mají vzájemně navazovat. Pozn. Návaznost je nezbytná především u vrstvy tepelně izolační,parotěsnící a vzduchotěsnící 8.8. Všechny části střechy a konstrukce se střechou související, musí být navrženy tak, aby se navzájem negativně neovlivňovaly 8.9. střecha nad vnitřním prostorem nemá být provedena z prefabrikovaných dílců, jejichž spoje procházejí celou skladbu střech od interiéru k exteriéru. Toto ustanovení norem je jednou z možných kritizovaných, neboť se týká kompletizovaných střešních dílců panelů - sendvičových panelů, kde střední část představuje tepelná izolace a obě další vrstvy plechový profil navazuje na 8 původní normy Tvar a odvodnění střechy zaatikové a mezistřešní žlaby se navrhují výjimečně. Tyto žlaby s dostatečně velkou částí přilehlých rovin mají být opatřeny povlakovou vodotěsnící vrstvou. Pozn. Rozsah ploch opatřených povlakovou vodotěsnící vrstvou závisí na předpokládaném množství odváděné vody a na množství sněhu a ledu, který se může hromadit ve žlabu

25 se týkají dalších žlabů a požadavky jsou nezměněné pro jednu vnitřně odvodňovanou střechu se musí navrhovat vždy nejméně dva vtoky vždy se samostatným potrubím. Použije li se jeden vtok, musí se navrhnout přepad. Doporučuje se navrhovat bezpečnostní přepad na všech plochých střechách odvodnění skrze atiku se nedoporučuje navrhovat zamrzají střechy s podtlakovým odvodnění se v místech, kde se předpokládá zaplavení střechy nahromaděnou vodou, která aktivuje funkci podtlakového odvodnění, navrhují na zatížení tlakovou vodou.

26 sporný požadavek střecha se navrhuje tak, aby se na povrchu krytiny netvořily kaluže. To se zajistí dostatečným sklonem krytiny. Riziko tvorby kaluží se musí zohlednit v návrhu krytiny

27 8.20. Ochrana proti vodě, sněhu a ledu Vodotěsnící konstrukce se navrhují podle ČSN , povlakové vodotěsnící konstrukce podle ČSN a skládané vodotěsnící konstrukce podle nové normy ČSN Konstrukce střechy se navrhne podle ČSN tak, aby byla vyloučena povrchová kondenzace nebo tvorba plísní vlivem vysoké vlhkosti na vnitřním povrchu střechy Pozn. Doporučuje se, aby pod každým střešním oknem bylo osazeno otopné těleso (ing. Parys dodává tak, aby teplo proudilo po celé ploše okna, včetně bočních špalet) Sníh a led Tato část kapitoly 8 ( až ) se týká převážně střech šikmých, ale i přes to je zde zajímavá a důležitá v případě, že se počítá s ručním nebo strojovým shazováním sněhu ze střechy, krytina musí mít dostatečnou mechanickou odolnost.

28 8.22. vzduchotěsnost opět zajímavá část normy, která se převážně týká šikmých střech, ale dotýká se i plochých dvouplášťových střech větraných, kde některé podkapitoly jsou důležitým prvkem: vzduchotěsnost přispívá k vyloučení negativních jevů, jakými jsou kondenzace vodní páry ve skladbě střechy, kondenzace na chladných površích skladby střechy a nežádoucí únik tepla z vnitřního prostředí je-li vzduchotěsnost střechy závislá pouze na vrstvách z fólií lehkého typu, musí být zajištěna použitím nejméně dvou takových vrstev (např. parotěsnící vrstvy, doplňková vodotěsnící vrstva). Doporučuje se předepsat kontrolu vzduchotěsnosti (Blower-door test) objektové dilatační spáry nesmí přivádět do skladby střechy vzduch z vnitřního prostředí stavby, nebo od technologických zařízení.

29 8.23. Vlhkostní režim konstrukce známé jsou odstavce původní normy 4.3 Vlhkostní stav a režim střechy s doplněním : zvláštní postup návrhu je třeba zvolit u konstrukcí nad otevřenou hladinou, ledovou plochou, nad tepelně vlhkostně náročnými technologickými provozy u inverzních střech musí tepelně izolační vlastnosti vrstev pod vodotěsnící vrstvou zajistit po dobu průsaku vody z tajícího sněhu nebo z deště skladbou střechy takovou vnitřní teplotu, aby nedocházelo k povrchové kondenzaci na vnitřním povrchu při posouzení vlhkostního režimu střechy je třeba zohlednit předpokládané množství zabudované vody u nových střech nebo zjištěného množství vody ve střeše u rekonstruovaných střech Tepelná ochrana - známé jsou odstavce původní normy 4.4. Tepelně izolační vlastnosti střechy

30 Připojuje se však kapitola Nežádoucí tepelné zisky prostor pod střechou, všechny podkapitoly až se mohou týkat všech typů střech, tj. plochých a šikmých Mechanické vlastnosti skladby střechy a jednotlivých vrstev, odolnost proti účinkům větru Nově povrchové vrstvy střechy musí mít dostatečnou ochranu proti obrusu okraje střechy i okraje jednotlivých vrstev musí být navrženy tak, aby odolávaly působení větru obvod spáry mezi povlakovou vodotěsnící vrstvou, stabilizovanou jinak než zatížením (pozn. Ing.Paryse, tj. lepením a mechanickým kotvením nebo jejich kombinací) a jejím podkladem, musí být vzduchotěsný kotevní prvky musí být rozmístěny tak, aby jednotlivé kotvy, povlaková krytina i nosná konstrukce, byly namáhány co nejrovnoměrněji

31 Poškození střech větrem okraj, podfouknutí

32

33 8.27. Vzájemné ovlivňování materiálů v konstrukci střech, korozní namáhání V původní normě řešeno v kap.4.5 Korozní namáhání. Na straně jedné, tj. u původní normy jedna kapitola a dále pozn., která specifikovala všechna korozní namáhání. Na straně druhé šest podkapitol, ale žádná pozn. vysvětlující o jaké korozní namáhání na střechách může jít. Z této původní normy je tak potřeba upozornit na skutečnost, že právě na povlakové hydroizolace působí chemické namáhání, biologické namáhání, tepelné vlivy a atmosférické. V nové normě se všechny tyto typy namáhání skrývají nebo nejsou viditelné. Tak i přes skutečnost, že v nových podkapitolách jsou důležité údaje, tak tato kapitola má v novém provedení velké rezervy Materiály musí do střechy kombinovány a umístěny tak, aby se ve vzájemném kontaktu nebo prostřednictvím vrstvy nebo toku vody nepříznivě neovlivňovaly. K oddělení materiálů lze doporučit separační vrstvu je nepřípustné použití lehčených betonů, jako výplně z profilovaných plechů

34 Sonda lehký beton na trapézu

35 Dopad zkorodovaný trapéz po demontáži lehkého betonu

36 8.28. Vliv provozu v objektu a na střeše proti původní normě zde není podkapitola, že povrch provozních vrstev je třeba navrhnout v takovém sklonu, který zajistí, aby srážková voda odtékala do odvodňovacích prvků, aniž by na tomto povrchu vytvářela kaluže Požárně bezpečnostní řešení dle příslušných norem , , a dále podle příslušných právních předpisů (Pozn. Ing. Parys požárně bezpečnostní řešení doporučujeme předat požárnímu specialistovi i s ohledem na skutečnost nových a sice častých změn dle EN) Hluk a vibrace zcela nové ustanovení, které v 5 podkapitolách řeší všechny potřebná opatření kročejový zvuk, vzduchovou neprůzvučnost, technologická zařízení na střeše musí mít odpružené základny Volba materiálů Rekonstrukce se doporučuje navrhovat tak, aby co nejvíce původních materiálů zůstalo uložených na střeše, pokud to únosnost střechy a stav původních materiálů dovolí! (Pozn. Ing. Paryse i tato podkapitola je trochu kolizní s více podkapitolami, které se týkají hlavně požadavku na střeše se nesmí vyskytovat kaluže vody!!!! Viz předchozí a to přes skutečnost, že toto bylo rovněž v normě původní)

37 8.32. Proveditelnost, realizace zcela nové ustanovení, které tyto záležitosti řeší v 10 Podkapitolách, z nichž vybíráme: Bude li střecha jednou z etap výstavby objektu, musí být její návaznosti na další etapy (např. fasáda objektu) navrženy tak, aby i před dokončením navazujících etap i na okraji střechy byla zajištěna dostatečná stabilita proti působení větru,těsnost proti vodě a vzduchotěsnost. To platí i pro jednotlivé etapy realizace střechy. (Pozn. Ing. Paryse nebude tak možná tzv. výmluva poškození střechy z důvodu klimatických podmínek) Pro provedení spojů plastových fólií svařováním, slepováním v přesazích nebo přelepováním přesahů musí být podklad souvislý a tuhý s pevnosti v tlaku alespoň 60kPa. (Pozn. Ing. Paryse pozor na údaje výrobců minerálních desek, z nichž některé desky tyto výše uvedené hodnoty nedosahují!!! Může se to týkat i dalších nových tepelných izolací) Konstrukce střechy, která bude v průběhu výstavby objektu sloužit pro dopravu a skladování materiálů, musí být navržena tak, aby vlivem výstavby a dopravy nedošlo ke změně žádné z funkcí střechy oproti projektovaného stavu Opatření nutná pro vytvoření klimatických podmínek nutných pro realizaci střechy, především pro zpracování materiál, musí být součástí návrhu střechy. Zřizují se přístřešky, popř. vytápěné nad celou střechou nebo nad jejich části Pro rekonstrukce střechy se doporučuje navrhnout opatření pro provizorní ochranu podstřešních prostor Konstrukční detaily a návaznosti vrstev, v nich musí být proveditelné. (Pozn.ing.Paryse velmi důležité podkapitoly, které v minulé normě nebyly vůbec naznačeny, je to způsobené vývojem a získáním nových zkušeností)

38 8.33. Spolehlivost střechy opět nová kapitola s velkou důležitostí pro praktické vyhotovení spolehlivé střechy od možnosti vizuální kontroly, zpřístupnění podstřešních prostor pro vizuální kontrolu z vnitřního prostoru, záložní jištění apod Konstrukce a zařízení, umístěné na střeše se mají osadit tak, aby nedocházelo k hromadění nečistot pod nimi a v okolí a aby bylo možné kontrolovat a opravovat krytinu bez jejich demontáže Při rekonstrukcích střech se doporučuje zvážit, zda do rozsahu rekonstrukce nezahrnout i související konstrukce a zařízení či další vrstvy, aby po přiměřeně dlouhou dobu nebyl nutný žádný zásah do střechy Vliv tvarových a objemových změn použitých materiálů opět nová ustanovení Vliv smrštění materiálů souvislých vrstev je třeba zohlednit při volbě připevnění vrstev, popř.velikosti úseku vrstev Hrozí-li vliv tangenciálních vrstev od tvarových a objemových změn připevňovaných vrstev nebo od namáhání větrem, nesmí se pro spojovací vrstvu použít trvale viskózní nebo pružný materiál Hydroizolační povlaky z asfaltových pásů se od tuhých nevyztužených dilatovaných podkladních vrstev, přes které probíhají spojitě, oddělující dilatační vrstvou.

39 8.35. Trvanlivost dřevěných konstrukcí a prvků Trvanlivost dřevěných prvků, které jsou do konstrukce zabudovány s vlhkostí vyšší než 20% nebo mohou být v konstrukci vystaveny dodatečnému působení (např. v důsledku kondenzace), je třeba zajistit větráním. (Pozn. Ing.Paryse takové dřevo, by nemělo být vůbec do konstrukcí použito, odporuje to návazným normám pro dřevěné konstrukce) Doporučuje se, aby dřevěné nosné prvky byly přístupné pro kontrolu, opravu nebo obnovu chemické ochrany dřeva po celou dobu užívání konstrukce Bezpečnost při užívání v této kapitole se neobjevily zásadní požadavky vyhl. 268/2009 o technických požadavcích na stavby, které předepisuje zajištění všech pracovníků i na nepochozích střechách pomocí speciálního zařízení - kotevní a lanové systémy. Neboť tyto systémy byly podrobně popsány v kapitole 5.6, ale nebyly již dále zahrnuty do kapitoly 8.návrh střechy Je to námět na novelizaci

40 8.37. Životní prostředí opět nová kapitola s přesahem do budoucnosti Doporučuje se používat recyklovatelné materiály Ekologické bilance materiálů Při výběru materiálu pro konstrukce se posuzování ekologické bilance provádí podle ISO 14001

41 Kapitola 9. Konstrukce a prvky střechy odpovídá v podstatě kapitole 5 předchozí normy. Hned základní pojmy v této kapitole mohou být kontraproduktivní. Týká se to zejména definice vodotěsnící Vodotěsnící konstrukce může být povlaková ano, nebo skládaná ne ve starém pojetí normy. Již ze samotné podstaty slova vodotěsnící vyplývá, že se jedná o materiál, který nepropouští vodu ve všech skupenstvích. V novém pojetí se však jedná pouze o vodu ve skupenství kapalném, přičemž připomínám, že skládaná vodotěsnící konstrukce je nepropustná pouze pro vodu v kapalném skupenství volně stékající, po jejím povrchu skládaná vodotěsnící konstrukce se navrhuje podle ČSN , povlaková vodotěsnící konstrukce se navrhuje podle ČSN Hlavní vodotěsnící konstrukce Doporučuje se, aby pro vodotěsnící vrstvu inverzní střechy byl použit materiál s prokázanou odolnosti proti prorůstání kořenů.

42 inverzní střecha, extrudovaný polystyrén s polymercementovou vrstvou. Vyrůstá na ní zeleň.

43 Pojistná vodotěsnící konstrukce Pojistná vodotěsnící konstrukce musí být odvodněna zůstává dle staré normy Pojistná vodotěsnící vrstva se po dobu výstavby objektu zpravidla používá jako provizorní vodotěsnící vrstva, bývá klimaticky i mechanicky namáhána. S přihlédnutím k této okolnosti je třeba vhodně navrhnout její složení, ochranu a případný způsob opravy Pojistné vodotěsné povlaky mohou být s obklopujícími konstrukcemi spojeny jen do té míry, aby nedošlo k jejich poškození pohybem konstrukcí 9.3. Parotěsnící vrstva Parotěsnící vrstva se navrhuje z materiálů s vysokým difúzním otvorem. Preferuje se použití materiálů, které lze homogenně spojovat Parotěsnící vrstvy mají ležet na souvislém podkladu. Jsou-li na nesouvislém podkladu, musí být podklad uzpůsoben tak, aby spoje byly podloženy Expanzní vrstva Expanzní vrstva nesmí ovlivnit stabilitu vrstev střechy

44 9.5. Tepelně izolační vrstva (termoizolační vrstva) Vynechává se zde návrh podle ČSN Tepelná ochrana budov, vč. novelizací, který je v kapitole 5.Úspora energie a tepelná ochrana tepelně izolační vrstvy se vytvářejí z pórovitých nebo mezerovitých materiálů s póry či mezerami vyplněnými vzduchem. Preferují se materiály zabudované v suchém stavu před materiály zabudovanými s použitím technologické vody. Podkapitola staré normy Tepelně izolační materiály musí trvale odolávat zatížení, kterému jsou ve skladbách střech trvale vystaveny. V nové normě pod označením jsou pak s poznámkou. Změnu vlastností tepelně izolačních materiálů často vyvolává obsah vody Vytváří-li tepelně izolační materiál z desek přímý podklad pro kotvenou povlakovou krytinu nespojenou s tepelně izolačním materiálem, musí být stálá poloha desek tepelné izolace zajištěna samostatně proti účinkům sání větru přenášených na desky pod tlakem nebo elektrostaticky (Pozn.- ing. Paryse, postačí minimálně 2ks kotev na desku 0,5m2). Tyto kotvy se nezapočítávají do celkového potřebného množství kotev. Norma neukládá počet kotev jako u povlakové krytiny, aby tato odolávala zatížení větrem dle ČSN Tepelně izolační vrstva, sousedící se vzduchovou vrstvou musí být účinně chráněna před pronikáním proudícího vzduchu do struktury tepelně izolačního materiálu (způsobuje snížení výsledného tepelného odporu) a před zanášením prachem. K ochraně tepelné izolace se obvykle používá vrstva z trvanlivě spojené fólie lehkého typu. (Pozn. Toto opatření je nutné u vláknitých tepelně izolačních materiálů).

45 9.6. Tepelně akumulační vrstva nový pojem tepelně akumulační vrstva se vytváří z hmotných materiálů nebo materiálů měnících skupenství na horní hranici provozních teplot místností pod střechou Spádová vrstva některé nové přeformulování ustanovení Spádu lze dosáhnout i sklonem nosné konstrukce střechy nebo sklonem nosné vrstvy horního pláště Spádová vrstva z tepelně izolačních materiálů může plnit funkci tepelně izolační vrstvy nebo s tepelně izolační vrstvou spolupůsobit. Tato podkapitola vznikla přes námitky zastánců neustálého zvyšování tlouštěk tepelné izolace, neboť z hlediska tepelně technických výpočtů se používá průměr tlouštěk Dilatační vrstva proti staré normě se omezila na konstatování použitých materiálů Separační vrstva došlo k rozvinutí do více podkapitol proti ustanovení 5.15 staré Normy Spojovací vrstva smysl zůstává dle staré normy.

46 9.11. Kotevní prvky Zatížení, vnášené do jednoho prvku dřevěného bednění kotvami nesmí být větší, než je únosnost připevnění prkna k nosné konstrukci Řady kotev musí být kolmé nebo šikmé ke směru vln trapézového plechu, nebo k prknům dřevěného bednění Pro plošné dřevěné nebo kovové podkladní vrstvy se délka kotevních prvků navrhuje tak, aby byly účinně zakotveny, obvykle musí závit vyčnívat 10-20mm z vnitřního povrchu nosné vrstvy Drenážní vrstva v podstatě nedoznala změn Filtrační vrstva - v podstatě nedoznala změn Vzduchová vrstva a větrání je v nové normě podstatně rozšířená, kde byly použity mnohé podkapitoly z informativní přílohy Vzduchové vrstvy střech se obvykle větrají Větrání střech se zajišťuje prouděním vzduchu ve vzduchové vrstvě (Pozn. Vzduch s vysokým obsahem vlhkosti je těžší, než suchý vzduch. To může ovlivnit proudění ve vzduchové vrstvě.větrání střechy podporuje sklon horního pláště a rozdílná výška přiváděcích a odváděcích větracích otvorů střech.) Tloušťka vzduchové vrstvy dvouplášťové střechy se volí co největší. Minimální tloušťka vzduchové vrstvy větrané dvouplášťové střechy se stanoví v závislosti na délce a sklonu vzduchové vrstvy a požadované účinnosti.

47 Konstrukce střechy pod vzduchovou vrstvou musí být vzduchotěsná!! (Pozn. Ing. Paryse v některých případech tzv. lehkých střech je tato podmínka prakticky nesplnitelná!!!) Větrací otvory mají být umístěny tak, aby meziplášťový prostor byl větrán rovnoměrně. Je-li meziplášťový prostor rozdělen, např. nosnými prvky na jednotlivá pole, musí být každé pole účinně větráno Všechny vrstvy sousedící s větranou vzduchovou vrstvou musí být stabilní proti přemístění účinkem proudícího vzduchu, popř. náporu větru. (Pozn. Přemístění se projevuje především u sypkých materiálů a lehkých desek a fólií.) Nápory větru mohou způsobit rozkmitání fólií lehkého typu a tím sníží trvanlivost jejich spojů a připevnění popř. způsobit poškození materiálu fólie Nevětraná vzduchová vrstva ve skladbě střechy nesmí negativně ovlivnit tepelně technické vlastnosti střechy. Vliv nevětrané vzduchové vrstvy je třeba posoudit podle ČSN

48 Při rekonstrukci dvouplášťové větrané střechy, která má vést ke zvýšení tepelného odporu střechy, je možné zvážit změnu střechy na nevětranou při splnění níže uvedených podmínek: - Spodní plášť střechy musí být vzduchotěsný - Návrh nové tepelné izolace horního pláště musí z hlediska difúze a kondenzace vodní páry potlačit účinek původní tepelné izolace spodního pláště. To je nezbytně ověřit tepelně technickým výpočtem - Materiál a způsob provedení původní parotěsnící vrstvy musí být ověřen v rozsahu celé střechy průzkumem, jinak se doporučuje neuvažovat ve výpočtech s původní parotěsnící vrstvou. - Pokud je ve vrstvách dolního pláště zabudovaná vlhkost, je množné větrání uzavřít až po vyschnutí vrstev. Je třeba posoudit vliv vlhkosti na degradaci materiálů. - Pro střechy, jejichž horní plášť je tvořen dřevěnou konstrukcí a bedněním, lze přeměnu na nevětranou dvouplášťovou konstrukci navrhovat jedině po provedení podrobného mykologického průzkumu dřevěných konstrukcí a výpočtovém tepelně technickém ověření, zda v dřevěných konstrukcích nemůže vlhkost dosáhnout hodnot, vedoucích k rozvoji biologických škůdců. - Je třeba ověřit riziko povrchové kondenzace na vnitřním povrchu přilehlých obvodových konstrukcí (např. atik) v uzavřené vzduchové vrstvě. Pokud povrchová kondenzace hrozí, je třeba obvodovou konstrukci opatřit tepelně izolační vrstvou V minulosti se k úpravě vlhkostního režimu jednoplášťových střech používaly větrací kanálky, zvláště při zabudování materiálů s velkým obsahem vody do střechy. Podrobnosti návrhu kanálků jsou v příloze E.

49 9.15. Vzduchotěsnící vrstva opět jeden z nových pojmů a kapitol Funkci vzduchotěsnící vrstvy může plnit každá trvale souvislá a neprůvzdušná vrstva bez ohledu na její polohu v konstrukci. (Pozn. Parotěsnící vrstva, povlaková vodotěsnící konstrukce, monolitické konstrukce mají obvykle předpoklad plnit funkci vzduchotěsnící vrstvy.funkci vzduchotěsnící vrstvy nelze přisoudit kotvené povlakové krytině, pokud by byla jedinou souvislou vzduchotěsnící vrstvou ve střeše nosná vrstva z profilovaného plechu bez těsnění obvykle nepřispívá k vzduchotěsnosti střechy. Má-li být vrstva z profilovaného plechu vzduchotěsnící, musí být spáry těsněné a kotvicí prvky nesmí perforovat plech. Těsnění spár musí být funkční i při navrhovaném průhybu plechu) Spolehlivě neprůzvučné jsou monolitické vrstvy navržené tak, aby v nich nemohly vzniknout trhliny skrz celou vrstvu a napojené vzduchotěsně na prostupující Konstrukce U vrstev fólií lehkého typu se spojitosti dosáhne slepením fólií systémovými páskami s ověřenou trvanlivosti spoje. Spojení vrstvy se souvisejícími konstrukcemi musí být vzduchotěsné a mechanicky odolné. Alespoň u prostupů a napojení na související konstrukce má být fólie spojována na pevném podkladu (např. bednění). Vrstva musí být v konstrukci v takové poloze, aby při užívání stavby nemohlo dojít k jejímu mechanickému poškození nebo perforaci. Spolehlivěji tuto funkci plní povlaky ze svařitelných materiálů.

50 9.16. Hydroakumulační vrstva Materiál pro hydroakumulační vrstvu se volí podle požadovaného množství vody, které má hydroakumulační vrstva zadržet Materiál a tloušťka hydroakumulační vrstvy pro zachycení kondenzátu se volí podle rizika vzniku kondenzace a podle možnosti odparu dle staré normy Hydroakumulační vrstva zachycuje v pěstebných souvrstvích nutné minimální množství vody pro růst rostlin a omezuje průtok dešťových vod při krátkodobých intezívních srážkách Materiál hydroakumulační vrstvy v pěstebném souvrství musí být odolný vůči biologické korozi. Používají se sypké nasákavé materiály, hrubovláknitá rašelina, hydrofilní desky nebo svinovatelné rohože z minerálních vláken, netkané textilie, desky z nasákavých pěnových plastů či profilované plastové fólie Akumulaci vody lze zajistit také vytvořením souvislé vrstvy vody v drenážní vrstvě vhodnou úpravou střešního vtoku Ochranná vrstva proti staré normě se jedná o zúžení kapitoly do formulace: Ochranná vrstva se vytváří z textilií, plastových fólií, deskových materiálů apod. odolných mechanickému poškození.

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

AZBEST VE STAVBÁCH 02 2012 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

AZBEST VE STAVBÁCH 02 2012 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 02 2012 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV AZBEST VE STAVBÁCH EVŽEN JANEČEK STŘECHA VE TVARU KOULE AULA VUT V BRNĚ ANTONÍN ŽÁK WINDEK

Více

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 ČÁST I ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 stefanik@futurex.cz 1/18 OBSAH A HISTORIE VÝPLNÍ OTVORŮ B SOUČASNÁ LEGISLATIVA

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy IZOLAČNÍ PRAXE 9. TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM Související vybrané právní a jiné předpisy [1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 červenec 2013 Průkaz energetické náročnosti

Více

Poruchy plochých a šikmých střech včetně balkonů a teras

Poruchy plochých a šikmých střech včetně balkonů a teras Poruchy plochých a šikmých střech včetně balkonů a teras Doc.Ing.Václav Kupilík, CSc Porucha stavební konstrukce charakterizuje její změnu proti původnímu stavu, vyvolaná zatěžujícími účinky a vlivy ve

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Ministerstvo dopravy odbor silniční infrastruktury TP 120 ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Schváleno MD OSI č.j. 541/10-910-IPK/1 ze dne 28.6.2010, s účinností od 1. července 2010, se

Více

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4 BSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTNICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 1a) Zhodnocení staveniště, popis stávajícího stavu... 3 1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících...

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH

Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH Předmluva Předkládaná publikace je první ze série příruček, které Státní úřad pro jadernou bezpečnost bude postupně vydávat.

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS P Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz www.psmcz.cz PSMCZ 1 2010 ISSN 1802-6907 stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let www.prefa.com Prefa Aluminiumprodukte

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: PROJEKTA spol. s r.o. Tato publikace je určena pro

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Informace pro projektanty a realizační firmy Minerální vata Pěnový polystyren XPS Kombinované izolace

Více

D.1.1a Technická zpráva

D.1.1a Technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 D.1.1a Technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI A PRO PROVEDENÍ STAVBY Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 499 / 2006 - přílohy č. 1 Název stavby:

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň:

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více