Pokyny pro vyplnění žádosti o podporu pro fyzické osoby nepodnikající B Nová výstavba v pasivním energetickém standardu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro vyplnění žádosti o podporu pro fyzické osoby nepodnikající B Nová výstavba v pasivním energetickém standardu"

Transkript

1 Program Zelená úsporám je vyhlášen Ministerstvem životního prostředí ČR a jeho financování a řízení je zajišťováno Státním fondem životního prostředí České republiky (SFŽP ČR). Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, která povedou k výraznému snížení emisí oxidu uhličitého a emisí dalších znečišťujících látek v oblasti bydlení. Pokyny pro vyplnění žádosti o podporu pro fyzické osoby nepodnikající B Nová výstavba v pasivním energetickém standardu Horní index v pokynech odkazuje na VYSVĚTLIVKY, které jsou hned za těmito pokyny pro vyplnění žádosti. Podrobnější pokyny pro vyplnění žádosti lze získat na nebo na KP SFŽP ČR 1. Vzorově vyplněnou žádost o podporu pro fyzické osoby nepodnikající B Nová výstavba v pasivním energetickém standardu je k dispozici na Fyzická osoba nepodnikající je osobou, která objekt, na který se žádá o podporu, nepronajímá třetím osobám. Pasivní energetický standard nepřekročení měrné roční potřeby tepla na vytápění 2 na úrovni 20 kwh/m 2 u rodinných 3 domů a 15 kwh/m 2 u bytových 4 domů. Při výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění se postupuje zejména dle ČSN a ČSN EN Podrobné podmínky pro dosažení požadovaného pasivního energetického standardu u rodinných a bytových domů jsou uvedeny v Příručce pro žadatele o podporu. Požadované údaje vyplňte hůlkovým písmem. Žádost bude přijata pracovníkem podacího místa pouze v případě, že budou vyplněny všechny povinné údaje, které jsou označené hvězdičkou, a budou-li její součástí všechny povinné přílohy. Pokud bude žádost vyplněna neúplně nebo bude-li chybět některá z příloh, bude žadateli vrácena k doplnění. Žádost podáváte ve dvou vyhotoveních. Číslo žádosti: Tento rámeček nacházející se v horní části každé stránky žádosti nevyplňujte. Číslo vypíše pracovník podacího místa vybrané banky, či pobočky fondu. ŽÁDÁM O PODPORU NA (VYPLŇTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ) (ŘÁDEK 1 AŽ 2) 1 a 2 Vlevo označte křížkem, zda žádáte o dotaci na rodinný 3, či bytový 4 dům. Vpravo do příslušného pole napište počet bytových jednotek v domě. Vždy označte pouze jednu z možností. KOMBINOVANÉ OPATŘENÍ ZVÝHODNĚNÉ DOTAČNÍM BONUSEM (ŘÁDEK 3) 3 Tuto část označte vlevo křížkem pouze tehdy, když současně s výstavbou novostavby v pasivním energetickém standardu žádáte o dotaci na další opatření solárně-termické kolektory 5. Číslo žádosti nevypisujte, vyplní je pracovník banky nebo pobočky fondu. IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI (ŘÁDEK 4 AŽ 7) 4 a 5 Listem vlastnictví je výpis z katastru nemovitostí, který je nutnou přílohou žádosti. Z něj zjistíte všechny údaje pro tuto část formuláře. List vlastnictví je možno získat na katastrálním úřadě nebo na Czech POINTu seznam míst na 6 V případě, že adresa nemovitosti, která je předmětem žádosti, neobsahuje název ulice, do kolonky ulice vepište název obce, v níž se tato nemovitost nachází. Dejte pozor na to, že číslo popisné je unikátním číslem v obci, nikoliv pořadím domu v ulici (číslo orientační). 7 Vypište PSČ, obec a kraj. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE (ŘÁDEK 8) Vypište své rodné číslo, příjmení a jméno. KONTAKTNÍ ÚDAJE ŽADATELE (ŘÁDEK 9) 9 Telefon a jsou nepovinné údaje. Přesto je dobré je vyplnit pro případ, kdy se ve vaší žádosti objeví nějaké nejasnosti, na něž se bude chtít zpracovatel žádosti zeptat. ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ ŽADATELE (ŘÁDEK 10 AŽ 12) 10 a 11 Zde vypište svou adresu. Opět vyplňte číslo popisné, nikoliv číslo orientační. V případě, že adresa nemovitosti, která je předmětem žádosti, neobsahuje název ulice, do kolonky vepište ulice název obce, v níž se nemovitost nachází tato. 12 Telefon a jsou dobrovolné údaje. 1/6

2 KORESPONDENČNÍ ADRESA (ŘÁDEK 13 AŽ 14) Tuto část vyplňte jen v případě, že bydlíte nebo přijímáte poštu jinde než v místě trvalého bydliště. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ Tuto část (druhá strana formuláře) si dobře přečtěte, stejně jako další informace o programu Zelená úsporám, zveřejněné na internetových stránkách Souhlas s touto částí stvrdíte pod řádkem 20 svým podpisem. SPOLU S ŽÁDOSTÍ PŘEDKLÁDÁM (POVINNÉ PŘÍLOHY) (ŘÁDEK 15 AŽ 20) V polích vlevo označte křížkem dokumenty, které předkládáte jako přílohy vaší žádosti. Vždy musejí být zaškrtnuta pole na řádku 16, 18 a 19. Přílohy jsou akceptovány v českém a slovenském jazyce, pokud budou v jiném jazyce, žadatel předloží také úředně ověřený překlad. 15 Plná moc její vzor najdete na Přikládáte ji jen v případě, že za vás bude žádost vyřizovat někdo jiný. 16 List vlastnictví k nemovitosti originál výpisu z katastru nemovitostí. V případě, že podáváte žádost před realizací opatření, přikládáte list vlastnictví ke stavebnímu pozemku. Prokazujete jím, že vám patří stavební pozemek, na němž bude stát vaše nemovitost (dům), na který chcete čerpat peníze. V případě, že podáváte žádost po realizaci opatření, přikládáte list vlastnictví k domu. List vlastnictví nesmí být v den podání žádosti starší než 1 měsíc. Získáte jej buď na katastrálním úřadě, nebo na vybraných úřadech s takzvaným Czech Pointem seznam míst na Nestačí výpis z internetu. 17 Souhlasné prohlášení vlastníků nemovitosti přikládáte jen tehdy, pokud má nemovitost více majitelů. Pak je třeba přiložit formulář souhlasného prohlášení vlastníků nemovitosti s jejich podpisy vzor na 18 Krycí list technických parametrů je nezbytnou přílohou žádosti, proto jej předkládáte vždy. Na krycím listu budou uvedeny technické parametry realizovaných opatření, na která žádáte o podporu. Krycí list vyplníte ve spolupráci se zpracovatelem dokumentace k provedení opatření, který potvrdí správnost technických údajů o opatřeních svým podpisem a razítkem. Zpracovatelem dokumentace k provedení opatření může být autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby, technika prostředí a technologické zařízení budov (projektant), nebo energetický auditor, který zpracoval dokumentaci pro provedení opatření. Seznam těchto oprávněných osob eviduje ministerstvo průmyslu a obchodu v seznamu energetických expertů. 19 Dokumentace k žádosti je třeba přiložit ve dvou vyhotoveních dokumentaci k provedení opatření, na něž chcete žádat o dotaci. 20 V dne... Napište (vy, nebo vámi zplnomocněná osoba zmocněnec 6 ) místo, kde jste formulář vyplnili, datum, kdy jste jej vyplnili, a podepište se. POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ ŽÁDOSTI A JEJÍCH PŘÍLOH (ŘÁDEK 21 AŽ 23) 21 až 23 Tuto část nevyplňujte, vypíše ji pracovník v bance, nebo v pobočce fondu (KP SFŽP ČR - krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí České republiky). 22 Celková předpokládaná výše dotace: Při podání žádosti o podporu před realizací opatření pracovník banky, či fondu stanoví předpokládanou výši dotace na základě předpokládaných uznatelných investičních nákladů (viz krycí list), podlahové plochy a podmínek programu. Podmínky programu jsou uvedené na Část žádosti vyplňovaná po ukončení realizace opatření Pokud podáváte žádost po realizaci, vyplňte i tuto sekci. Žádost doplněnou o údaje v této sekci a o přílohy k doložení realizace odevzdáte po ukončení realizace na stejné podací místo, na kterém jste podávali žádost před realizací! VYPLŇUJE ŽADATEL (ŘÁDEK 24 AŽ 25) 24 Zde napište číslo bankovního účtu, na který chcete obdržet dotaci, a kód banky. Seznamy kódů poskytuje Česká národní banka 25 Skutečnými uznatelnými investičními náklady je suma peněz, kterou žadatel zaplatí za provedení opatření. Tato hodnota je známa až po ukončení realizace projektu. K DOLOŽENÍ REALIZACE PŘEDKLÁDÁM (POVINNÉ PŘÍLOHY) (ŘÁDEK 26 AŽ 30) Vlevo označte křížkem přílohy, které povinně přidáváte k formuláři. Vždy musejí být zaškrtnuta první tři pole (tj. řádek 26, 27 a 28). Přílohy jsou akceptovány v českém a slovenském jazyce, pokud budou v jiném jazyce, žadatel předloží také úředně ověřený překlad. 26 Kopii kolaudačního souhlasu, nebo oznámení o užívání stavby. Tyto doklady jsou důležité k zjištění, kdy jste opatření dokončili. Podporovány jsou pouze realizace ukončené nejdříve 1. dubna Faktury s potvrzením dodavatele o zaplacení jsou důležité jako doklad vynaložených peněz. 28 Protokol z blower-door testu 7, prokazující požadovanou neprůvzdušnost obálky budovy. 2/6

3 29 Vyrozumění o poskytnutí podpory je příslibem, že pro vás budou rezervovány finanční prostředky k realizaci opatření. Vyrozumění o poskytnutí podpory se přikládá pouze při podání žádosti před realizací opatření. Žadatel doloží vyrozumění o poskytnutí podpory, které obdržel poštou. Na podacím místě bude opatřena kopie vyrozumění pro účely archivace, originál zůstává žadateli. 30 V dne... Napište (vy, nebo vámi zplnomocněná osoba zmocněnec 6 ) místo, kde jste formulář vyplnili, datum, kdy jste jej vyplnili, a podepište se (pokud žádáte po realizaci opatření, bude se toto místo a datum shodovat s údaji v řádku 20). POTVRZENÍ PŘEVZETÍ DOKLADŮ K REALIZACI (ŘÁDEK 35 A 36) Tuto část nevyplňujte, vypíše ji pracovník banky, nebo fondu (KP SFŽP ČR krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí České republiky). Potvrzuje zde, že v pořádku přijal doklady nutné k vyřízení dotace. Další informace, relevantní pro vyplnění žádosti, najdete v Příručce pro žadatele, která je v listinné podobě k dispozici na krajských pracovištích SFŽP ČR, anebo na VYSVĚTLIVKY: 1. KP SFŽP ČR zkratka pro krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí České republiky. 2. Měrná roční potřeba tepla na vytápění čistá výpočtová potřeba tepla na prostorové vytápění bez vlivu účinnosti otopné soustavy a zdroje tepla (výpočet se řídí podle ČSN EN ISO ). 3. Rodinný dům objekt, v kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a jenž má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. 4. Bytový dům stavba pro bydlení, v které převažuje funkce bydlení, a není rodinným domem. 5. Solárně termické kolektory je zařízení, které má černý (respektive tmavý) a matný povrch: Kolektory slouží k pasivnímu zachytávání slunečního záření a jeho přeměně v tepelnou energii, kterou kolektor předává vodě či jiné teplonosné látce (nemrznoucí směs), která koluje v okruhu mezi kolektory a výměníkem v akumulační nádrži, například v bojleru. 6. Zplnomocněná osoba (zmocněnec) osoba, které je udělena plná moc (ten, kdo oprávnil plnou mocí jiného ke svému zastupování v určitých záležitostech, je zmocnitel). 7. Blower-door test je zkouškou vzduchotěsnosti budovy. Používá se pro ověření kvality provedení stavby pasivního domu, pro který je vzduchotěsnost důležitou podmínkou. Po uzavření všech otvorů (oken, dveří, komínových průduchů apod.) se do otvoru vstupních dveří instaluje ventilátor a zbývající prostor dveří se zakryje fólií. Ventilátor dům napumpuje" vzduchem, poté se měří rozdíl tlaků uvnitř a venku. Pokyny pro vyplnění krycího listu technických parametrů k žádosti o podporu v oblasti B Nová výstavba v pasivním energetickém standardu Krycí list vyplníte ve spolupráci se zpracovatelem dokumentace k provedení opatření, který potvrdí správnost technických údajů o opatření svým podpisem a razítkem. Žadatel potvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s dokumentací pro provedení opatření a údaji na krycím listu. Horní index v pokynech odkazuje na VYSVĚTLIVKY, které jsou hned za těmito pokyny pro vyplnění krycího listu. Podrobnější pokyny pro vyplnění krycího listu lze získat na nebo na KP SFŽP ČR 1. Vzorově vyplněný krycí list technických parametrů k žádosti o podporu v oblasti B Nová výstavba v pasivním energetickém standardu je k dispozici na Pasivní energetický standard nepřekročení měrné roční potřeby tepla na vytápění 2 na úrovni 20 kwh/m 2 u rodinných 3 domů a 15 kwh/m 2 u bytových 4 domů. Při výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění se postupuje zejména dle ČSN a ČSN EN Podrobné podmínky pro dosažení požadovaného pasivního energetického standardu u rodinných a bytových domů jsou uvedeny v Příručce pro žadatele o podporu. Požadované údaje vyplňte hůlkovým písmem. Žádost bude přijata pracovníkem podacího místa pouze v případě, že budou vyplněny všechny povinné údaje, které jsou označené hvězdičkou, a budou-li její součástí všechny povinné přílohy. Pokud bude žádost vyplněna neúplně nebo bude-li chybět některá z příloh, bude žadateli vrácena k doplnění. Číslo žádosti: Tento rámeček nacházející se v horní části každé stránky krycího listu nevyplňujte. Číslo vypíše pracovník podacího místa vybrané banky, či pobočky fondu. 3/6

4 Potvrzení o prověření dokumentace k provedení opatření: Tento rámeček nevyplňujte. Potvrzení vypíše pracovník podacího místa vybrané banky, či pobočky fondu. ZPRACOVATEL DOKUMENTACE K PROVEDENÍ OPATŘENÍ (ŘÁDEK 1 AŽ 3) 1 Do tohoto pole vyplní zpracovatel svůj název a adresu. Zpracovatelem dokumentace k provedení opatření může být autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby, technika prostředí a technologické zařízení budov (projektant), nebo energetický auditor, který zpracoval dokumentaci pro provedení opatření. Seznam těchto oprávněných osob eviduje ministerstvo průmyslu a obchodu v seznamu energetických expertů. 2 Zpracovatel vyplní své číslo autorizace. Číslo autorizace je udělováno podle novely zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu a povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Konečný text novely je ve Sbírce zákonů, v částce 79 pod číslem 224/2003 Sb. Jedná se o příznak, který lze pro danou osobu zjistit na 3 Do tohoto pole zpracovatel vyplní svůj telefonický a ový kontakt z důvodu snadnější komunikaci mezi ním a žadatelem v případě nejasností při vyplňování tohoto formuláře (v případě, že zpracovatel nemá telefon ani , pak tato políčka nevyplňuje). VLASTNOSTI OBJEKTU Typ obytného domu (vyplňte jednu z možností) (řádek 4 až 5) 4 až 5 Vlevo označte křížkem, zda žádáte o dotaci na rodinný 1, či na bytový 2 dům. Vpravo do příslušného pole napište počet bytových jednotek (jedna bytová jednotka = jeden byt) v domě. Vždy označte pouze jednu z možností. Zdroj tepla pro vytápění (řádek 6 až 16) 6 až 12 Do pole vlevo označte křížkem příslušný stávající zdroj tepla na vytápění (tepelné čerpadlo 5, sluneční energie 6, biomasa 7, plynná fosilní paliva8, elektřina9, centrální zásobování teplem 10 a ostatní 11 ) a do vedlejšího pole k danému zdroji zadejte jeho tepelný výkon. Informaci o tepelném výkonu lze nalézt v průvodní dokumentaci, která byla se zdrojem dodána, resp. na typovém štítku, který je výrobcem umístěn na kotli či na zařízení. Pokud je v domě, na který se žádá o podporu, více zdrojů vytápění než jeden, vyplňte převládající zdroj. Vždy se tedy vyplňuje pouze jedna z možností (6 až 12). 13 Zadejte číselný údaj, který odpovídá dané vytápěné podlahové ploše 12. Ten lze zjistit z projektové dokumentace. 14 Vyplňte údaj získaný z výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění 13, který provedla oprávněná osoba. Při výpočtu se vychází ze stavu objektu před realizací opatření, na která se žádá o podporu. 15 Uveďte hodnotu předpokládané neprůvzdušnosti obálky budovy 14. Hodnotu lze zjistit v dokumentaci k provedení opatření. 16 Uveďte hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla 15. Hodnotu lze zjistit v dokumentaci k provedení opatření. TECHNICKÉ ÚDAJE O OPATŘENÍCH A DODAVATELÍCH Opatření zateplení obvodových stěn (řádek 17 až 20) 17 Zadejte číselný kód výrobku, který lze nalézt v Seznamu výrobků a technologií (SVT) (www.zelenausporam.cz). 18 Uveďte název zateplovacího systému pro fasádu, který naleznete u příslušného výrobku v Seznamu výrobků a technologií. 19 Zadejte číselnou hodnotu součinitele prostupu tepla 15 (U) konstrukce, která charakterizuje tepelnou izolaci fasády. Do pole vpravo uvede tloušťku použité izolace (uvedena u příslušného výrobku v Seznamu výrobků a technologií ). 20 Zadejte identifikační číslo (IČ) dodavatele, které naleznete v Seznamu odborných dodavatelů (SOD) (www.zelenausporam.cz). Vyplňte název dodavatele, který lze zjistit z faktur vystavených příslušným dodavatelem. Opatření zateplení střechy nebo stropu nejvyššího podlaží (řádek 21 až 24) 21 až 24 Obdobně jako pokyny k předchozí části (zateplení obvodových stěn). Opatření Zateplení stropu nevytápěného sklepa, podlahy nad zeminou nebo nevytápěným prostorem, stěn mezi vytápěným a nevytápěným prostorem (řádek 25 až 36) 25 až 36 Obdobně jako pokyny k předchozí části (zateplení obvodových stěn). Opatření Výplně otvorů (řádek 37 až 52) 37 až 52 Obdobně jako pokyny k předchozí části (zateplení obvodových stěn). 39, 43, 47, 51 Součinitel prostupu tepla vyplňte celkový součinitel prostupu tepla oken (UW) nebo dveří (UD). (Nikoli UG hodnota pro sklo, anebo Uf hodnota pro rám.) Spárová průvzdušnost 16 zpracovatel zadá číselnou hodnotu spárové průvzdušnosti příslušného typu otvorové výplně (okna, dveře). 4/6

5 Opatření Pořízení systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 17 (řádek 53 až 56) 53, 54, 56 Obdobně jako pokyny k předchozí části (zateplení obvodových stěn). 55 Účinnost uveďte hodnoty z průvodní dokumentace výrobce, anebo z typového štítku na zařízení. Předpokládaná spotřeba energie uveďte hodnotu předpokládané spotřeby energie, která se vztahuje k použitému systému nuceného větrání s rekuperací. INVESTIČNÍ NÁKLADY (ŘÁDEK 57) 57 Zadejte finanční částku vyjadřující předpokládanou výši investičních nákladů. Údaj vychází z rozpočtu v dokumentaci k provedení opatření, která bude předložena spolu se žádostí k posouzení. Žádáte-li po realizaci opatření napište skutečné uznatelné investiční náklady. 58 Na tomto řádku vyplňte místo a datum, kde a kdy vyplnil krycí list technických parametrů. Razítko a podpis zpracovatele Zpracovatel svým podpisem a razítkem potvrdí správnost technických údajů o opatřeních uvedených v krycím listu a jejich soulad s dokumentací pro provedení opatření. ŽADATEL 59 Žadatel vyplní své jméno a příjmení musí být v souladu s žádostí, ke které se vztahuje krycí list. 60 Žadatel vyplní o jakou výši dotace žádá. 61 Na tomto řádku žadatel vyplní místo a datum, kde a kdy se seznámil s krycím listem. Podpis žadatele Žadatel (nebo jím zplnomocněná osoba zmocněnec 18 ) svým podpisem níže potvrdí, že se seznámil s dokumentací pro provedení opatření a údaji na krycím listě a že s nimi souhlasí. Seznam výrobků a technologií naleznete na VYSVĚTLIVKY: 1. KP SFŽP ČR zkratka pro krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí České republiky. 2. Měrná roční potřeba tepla na vytápění čistá výpočtová potřeba tepla na prostorové vytápění bez vlivu účinnosti otopné soustavy a zdroje tepla (výpočet se řídí podle ČSN EN ISO ). 3. Rodinný dům objekt, v kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a jenž má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Rodinným domem nejsou např. objekty určené k individuální rekreaci nebo průmyslové objekty, a to ani v případě, že zde žadatel má trvalé bydliště. 4. Bytový dům stavba pro bydlení, v které převažuje funkce bydlení, a není rodinným domem. 5. Účinné tepelné čerpadlo je zařízení používané pro vytápění objektů a ohřev vody. Tímto programem jsou podporována tepelná čerpadla jejichž topené faktory při dané teplotní charakteristice dosáhnou v závislosti na typu technologie těchto minimálních hodnot: typ země voda 4,1 (při teplotní charakteristice S0/W35) typ vzduch voda 3,0 (při teplotní charakteristice A2/W35) typ voda voda 4,7 (při teplotní charakteristice W10/W35) Tepelná čerpadla zařazená do Seznamu výrobků a technologií výše uvedené limity splňují. Topný faktor je základním parametrem ukazujícím účinnost" tepelného čerpadla. Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz zařízení levnější. Příklad: Tepelné čerpadlo má výkon 12 kw a elektrický příkon 3 kw. Topný faktor je 12/3 = 4. Pokud má jedno tepelné čerpadlo při stejných podmínkách topný faktor 4,5 a druhé 3,3, znamená to, že druhé spotřebuje pro svůj provoz o 36 % více elektrické energie než první, a tudíž jeho provoz je podstatně dražší. Topný faktor se u tepelného čerpadla mění podle podmínek, ve kterých pracuje. Ten samý stroj může mít topný faktor 7, a při jiných podmínkách třeba jen 2. Proto srovnávejte topné faktory vždy při stejných podmínkách. Podmínky se uvádějí například takto: 0/35 EN 255, což znamená, že na vstupu do tepelného čerpadla je tekutina o teplotě 0 C a na výstupu do topného systému tekutina o teplotě 35 C. To vše je měřeno podle metodiky normy EN 255. Topný faktor je lepší, když je nižší teplota výstupní vody proto je výhodnější podlahové topení, kterému stačí nižší teplota vody než radiátorům. U těchto tří typů první slovo označuje, odkud tepelné čerpadlo bere energii (země, voda, vzduch), druhé slovo označuje, jak tepelné čerpadlo energii dodává do objektu (voda, vzduch). Označení země voda tedy znamená odběr tepla ze země a ohřev vody v topném systému. Některá čerpadla země voda mohou být označována i jako voda voda. V rámci programu Zelená úsporám jiné technologické typy tepelných čerpadel nejsou podporovány. 6. Sluneční energie patří mezi obnovitelný zdroj, jehož využívání nemá žádné negativní účinky na životní prostředí. Množství solární energie, které se dá využít, je závislé na klimatických podmínkách jednotlivých částí zemského povrchu. Lze ji dobře využívat nejen v oblastech s dlouhým slunečním svitem, ale i s vyšší nadmořskou výškou. 5/6

6 7. Biomasa představuje veškerou hmotu (rostlinou, živočišnou) přírodního původu. Biomasa použitelná jako palivo do kotlů podporovaných v programu Zelená úsporám je užší kategorie. Prakticky se jedná výhradně o fytomasu, což je veškerý rostlinný materiál (např. kusové dřevo polena nejčastěji o délce 300 až 500 mm, dřevní štěpky, které se získávají z odpadů při těžbě dřeva či z cíleně pěstovaných rychle rostoucích dřevin jako topoly, pelety z dřevního odpadu a z rychle rostoucích dřevin, vyráběné lisováním, brikety z dřevního odpadu a rychle rostoucích dřevin, vyráběné také lisováním, ale za nižších tlaků než pelety. Dalším zdrojem mohou být semena plodin, balíková sláma, balíkované celé rostliny atd. 8. Mezi plynná fosilní paliva patří například zemní plyn, zkapalněný ropný plyn (LPG) a propan-butan. 9. Elektřina forma energie, která se využívá prostřednictvím elektromagnetického pole. 10. V případě, že je využíváno centrální zásobování teplem (CZT), tepelný výkon se nevyplňuje. Pod pojmem centrální zásobování teplem (CZT) se obvykle míní situace, kdy je vybudován jeden zdroj tepla (kotelna), od kterého je k uživatelům teplo vedeno teplonosným médiem prostřednictvím distribuční soustavy (trubními rozvody rozvádějícími teplou či horkou vodu, případně páru). 11. Ostatní vyplňte, pokud používáte jiný původní zdroj tepla než zmíněný v této části. 12. Vytápěná podlahová plocha celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřní stranou vnějších stěn, bez neobývaných sklepů a oddělených nevytápěných prostor. 13. Měrná potřeba tepla na vytápění množství tepla potřebné na vytápění za rok, vztažené na 1 m 2 podlahové plochy vytápěné části budovy. 14. Průvzdušnost obálky budovy celková intenzita výměny vzduchu při tlakovém spádu 50 Pa. 15. Průměrný součinitel prostupu tepla U [W/(m 2.K)] (dříve k) základní charakteristika konstrukce. Určuje, kolik tepla projde konkrétní konstrukcí konkrétního složení. 16. Spárová průvzdušnost vyjadřuje objemový tok vzduchu v m 3 za 1 sekundu, proudícího v délce 1 metru otvíravých spár oken a dveří, při tlakovém rozdílu mezi oběma stranami konstrukce 1 Pa. 17. Systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla rekuperace neboli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku odveden otevřeným oknem ven, ale v rekuperačním výměníku odevzdá většinu svého tepla přiváděnému vzduchu. 18. Zplnomocněná osoba (zmocněnec) osoba, které je udělena plná moc (ten, kdo oprávnil plnou mocí jiného ke svému zastupování v určitých záležitostech, je zmocnitel). Seznam krajských pracovišť (KP) K uvedené adrese přidejte název fondu: Státní fond životního prostředí ČR JIHOČESKÝ KRAJ Mánesova 3a ČESKÉ BUDĚJOVICE JIHOMORAVSKÝ KRAJ Šumavská BRNO KARLOVARSKÝ KRAJ Majakovského 707/ KARLOVY VARY KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ Československé armády HRADEC KRÁLOVÉ LIBERECKÝ KRAJ nám. Dr. E. Beneše LIBEREC 3 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Českobratrská OSTRAVA 2 OLOMOUCKÝ KRAJ Wellnerova OLOMOUC PARDUBICKÝ KRAJ Smilova PARDUBICE PLZEŇSKÝ KRAJ Kopeckého sady PLZEŇ PRAHA Olbrachtova 2006/ PRAHA 4 STŘEDOČESKÝ KRAJ Olbrachtova 2006/ PRAHA 4 ÚSTECKÝ KRAJ Stroupežnického ÚSTÍ NAD LABEM KRAJ VYSOČINA Havlíčkova Jihlava ZLÍNSKÝ KRAJ J. A. Bati 5520 (budova č. 22) ZLÍN 6/6

Číslo žádosti: Tento rámeček, nacházející se v horní části každé stránky žádosti, nevyplňujte. Číslo vypíše pracovník vybrané banky, či KP SFŽP ČR.

Číslo žádosti: Tento rámeček, nacházející se v horní části každé stránky žádosti, nevyplňujte. Číslo vypíše pracovník vybrané banky, či KP SFŽP ČR. Verze 17.8.09 Program Zelená úsporám je vyhlášen Ministerstvem životního prostředí a jeho financování a řízení je zajišťováno Státním fondem životního prostředí České republiky (SFŽP ČR). Cílem programu

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim tel./fax:+420 321 762 154 email: prodej@excelmix.cz Základní členění Programu A.

Více

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část A zateplení

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část A zateplení A Dotační program na zateplování a ekologické vytápění domů 2009 2012 Příručka pro žadatele o dotaci z programu Zelená úsporám Část A zateplení Verze 2.1 Zelená úsporám Obsah 1 Práce s příručkou 2 2 Úvod

Více

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A PO Zateplení panelových domů. Celkové zateplení Oblast A: Úspora energie na vytápění Panelové domy

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A PO Zateplení panelových domů. Celkové zateplení Oblast A: Úspora energie na vytápění Panelové domy Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech Jak úspěšně podat žádost

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A Zateplení bytových domů

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A Zateplení bytových domů Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech Jak úspěšně podat žádost

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Pravidla a podmínky poskytování podpory Obsah: Příloha č. II/1...3

Více

Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH

Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Obsah 1. Úvod... 5 2. Oblasti podpory a podmínky poskytování podpory...

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RESORTNÍ PŘEDPISY PŘÍLOHY II OBSAH ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX ČÁSTKA 2 WWW.MZP.CZ

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RESORTNÍ PŘEDPISY PŘÍLOHY II OBSAH ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX ČÁSTKA 2 WWW.MZP.CZ VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ WWW.MZP.CZ ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX ČÁSTKA 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze

Více

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat?

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Program přednášky Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat Obecné informace o Programu Připravované Výzvy a změny v Programu Vzorový příklad Příklad z praxe Závěr Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Proč

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 červenec 2013 Průkaz energetické náročnosti

Více

Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Název projektu Žadatel Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 44. výzva OPŽP - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných Identifikační

Více

PŘÍLOHY III. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY III. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY III Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Seznam výrobků a technologií a Seznam odborných dodavatelů Obsah: Příloha

Více

Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 60. výzva OPŽP Název projektu Žadatel Identifikační číslo projektu 28283060 Kraj realizace Vysočina

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Přílohy XIII. Příloha k č.j.: 5517/M/13, 92286/ENV/13

Přílohy XIII. Příloha k č.j.: 5517/M/13, 92286/ENV/13 Přílohy XIII Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů účinné od 31. prosince

Více

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace Tepelná čerpadla Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Obsah Tepelná čerpadla 1 Co je tepelné čerpadlo? 2 Je pro náš dům tepelné čerpadlo vhodným řešením? 3 Instalace tepelného čerpadla v rámci rekonstrukce

Více

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Směrnice MŽP č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 2. Přílohy II Směrnice Ministerstva

Více

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

ZÁKON o hospodaření energií

ZÁKON o hospodaření energií Strana 982 Sbírka zákonů č. 61 / 2008 61 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 359/2003 Sb., zákonem č. 694/2004

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

7. VÝZVA. Plzeňský kraj a Ministerstvo životního prostředí

7. VÝZVA. Plzeňský kraj a Ministerstvo životního prostředí 7. VÝZVA Plzeňský kraj a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ SPOLEČNOU VÝZVU k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů (dále jen Program ). Cílem Programu

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kladno - Kročehlavy Holandská 2437 272 01 bytový dům Kód

Více

Přílohy XIII. Postup při výběru akcí k podpoře:

Přílohy XIII. Postup při výběru akcí k podpoře: Přílohy XIII Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů účinné od 9. května

Více