Systémové součásti stavebních prací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémové součásti stavebních prací"

Transkript

1 Stavebnictví Produktový list pro zadávání ekologických veřejných zakázek (GPP) 1. Oblast působnosti Tento produktový list obsahuje doporučení pro zadávání zakázek na stavební práce, včetně dodávek souvisejících služeb, jako je chlazení, vytápění, ventilace a dodávky elektřiny. Zabývá se fází projektování, stavby, užívání a likvidace budov, jako jsou budovy sloužící pro veřejné služby a budovy kancelářské. Pro každou z těchto fází jsou navržena environmentální kritéria. Kritéria se týkají spotřeby energie, využívání obnovitelných zdrojů energie, stavebních materiálů a výrobků, nakládání s odpady a vodního hospodářství, jakož i dalších aspektů ovlivňujících dopady stavebnictví na životní prostředí: aspekty týkající se zkušenosti architektů, sledování a uživatele. Navrhovaný přístup se zaměřuje na budovy jako systém, nikoli pouze jako shluk součástí. Kritéria mohou být použita při nabídkovém řízení na stavbu nových budov i pro zakázky na renovaci a údržbu. Systémové součásti stavebních prací Energetická výkonnost Spotřeba energie (včetně vytápění, chlazení, teplé vody, ventilace a elektřiny) Pasivní a nízkoenergetické domy Obnovitelné zdroje energie Sledování energetické výkonnosti Stavební materiály Vyloučení některých stavebních materiálů a vyžadování udržitelných stavebních materiálů Posouzení životního cyklu: dlouhý životní cyklus a účinnost materiálu Izolační materiály Zvláštní stavební materiály vyrobené ze dřeva, železa, betonu, zdiva atd. Nakládání s odpady Snižování a recyklace odpadů nebo opětovné používání materiálů Vodní hospodářství Zařízení pro úsporu vody a využívání dešťové vody / šedé vody Ostatní Doprava a ochrana proti hluku Postup stavby 1. Zpracování projektu 2. Předběžný návrh / architektonická soutěž Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 1

2 3. Plánování předložení nabídky 4. Plánování realizace 5. Stavební práce a realizace stavebních služeb 2. Klíčové dopady na životní prostředí Dopad Spotřeba energie na vytápění, chlazení, ventilaci, teplou vodu a elektřinu a s tím související emise CO 2 Spotřeba přírodních zdrojů Spotřeba zdrojů pitné vody během stavby i během fáze užívání Emise látek škodlivých pro lidské zdraví a životní prostředí během výroby nebo likvidace stavebních materiálů vedoucí ke znečišťování ovzduší a vody Negativní dopady na zdraví uživatelů staveb způsobené stavebními materiály obsahujícími nebezpečné látky 2 Přístup k GPP Maximalizace energetické výkonnosti budov Zajištění vysokých standardů energetické účinnosti pro vytápění, chlazení, ventilaci, teplovodní systémy a elektronická zařízení Využívání garantovaných smluv o dodávkách s poskytovateli energetických služeb Podpora využívání lokálních 1 obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny Zahrnutí systematického posuzování životního cyklu pro stavební materiály Podpora využívání udržitelně obhospodařovaných a produkovaných zdrojů a stavebních/izolačních materiálů Podpora instalace kvalitních technologií pro úsporu vody a omezení používání pitné vody během stavby Podpora používání netoxických stavebních materiálů založená také na dostupnosti stavebních materiálů z obnovitelných surovin Podpora používání náhradních látek/materiálů za stavební materiály obsahující nebezpečné látky 3 založená také na dostupnosti stavebních materiálů z obnovitelných surovin 1 Lokálním obnovitelným zdrojem energie se rozumí obnovitelný zdroj schopný vyrábět energii přímo na místě (např. solární panely a buňky, kotle na biomasu, kombinovaná výroba tepla a elektřiny, větrné turbíny atd.). 2 Definované a uvedené ve směrnici 76/796/EHS. 3 Veřejní zadavatelé musí zajistit, aby při používání náhradních látek/materiálů nebyla narušena bezpečnost a funkčnost stavebních materiálů (například z hlediska odolnosti vůči vzniku plísní). Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 2

3 Emise CO 2 související s dopravou stavebních materiálů a výrobků Používání energeticky účinných vozidel pro dopravu a na staveništi Uplatňování účinných systémů řízení dodavatelského řetězce Produkce odpadu Minimalizace produkce odpadů a zajištění vhodného nakládání s demoličními a stavebními odpady 3. Kritéria GPP pro stavbu 3.1 Předmět a kritéria výběru základní a komplexní kritéria GPP Předmět a kritéria výběru základní kritéria Předmět Výstavba nových energeticky účinných [uveďte typ stavby] podporujících obnovitelné zdroje energie s využitím stavebních materiálů a výrobků šetrných k životnímu prostředí nebo Modernizace stavebního fondu [uveďte typ stavby] na vysoce energeticky účinné standardy podporující obnovitelné zdroje energie s využitím stavebních materiálů a výrobků šetrných k životnímu prostředí Kritéria výběru Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 3

4 Vyloučení některých dodavatelů 1. Stavební společnosti, které opakovaně porušily právní předpisy nebo nařízení týkající se životního prostředí nebo byly odsouzeny za závažné profesní pochybení, jak je uvedeno v článcích 53 a 54 směrnice 2004/17/ES a v článku 45 směrnice 2004/18/ES, budou z nabídkového řízení vyloučeny. Zkušenosti architekta v ekologické výstavbě 2. Architekt musí prokázat dostatečné zkušenosti s projektováním ekologických staveb. To může zahrnovat konzultace s odborníky přidružených oborů, např. technickými poradci pro systémy vytápění/chlazení. Každý účastník výběrového řízení musí předložit dvoustránkový dokument s uvedením (předchozí i současné) zkušenosti v těchto oblastech (orientační seznam): projektování energeticky účinných staveb využívajících obnovitelné zdroje energie, případně s uvedením energetické spotřeby na m² zahrnující vytápění, chlazení, osvětlení a ventilaci pro některou z předchozích staveb; využívání vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny; využívání obnovitelných zdrojů energie; využívání garantovaných smluv o dodávkách s poskytovateli energetických služeb; projektování vzduchotěsných a výměníkových systémů s rekuperací tepla; bioklimatická architektura k dosažení energetické účinnosti, tepelného a optického komfortu a dobrých standardů vnitřního ovzduší bez použití mechanických systémů, např. osvětlení za pomoci systémů přirozeného denního světla; používání stavebních materiálů a výrobků splňujících environmentální kritéria; úsporné používání vody; snižování odpadů. Technická způsobilost přijmout nezbytná opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, aby bylo zajištěno provedení stavebních prací způsobem šetrným k životnímu prostředí 3. Účastníci výběrových řízení musí prokázat svou technickou způsobilost (buď prostřednictvím vlastních odborných znalostí, nebo ve spolupráci s externími odborníky) zavést některá opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která splňují tyto požadavky: zajištění účinné ochrany fauny a flóry v místě stavby a jejím okolí (pokud výstavba probíhá v ekologicky citlivé oblasti); opatření k zamezení toků zdraví škodlivých odpadů a nebezpečných látek, které by mohly mít na oblast nepříznivý dopad; opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí zaměřená na minimalizaci produkce odpadů na staveništi, dodržování předpisů týkajících se hluku a zamezení dopravní neprůjezdnosti; opatření k zajištění energetické účinnosti a úsporného používání vody. Ověřování: Možné důkazy zahrnují certifikáty podle EMAS a ISO nebo rovnocenné certifikáty vydané orgány splňující právní předpisy Společenství nebo příslušné evropské či mezinárodní normy týkající se certifikace na základě norem pro řízení z hlediska ochrany životního prostředí. Přijaty budou i jiné důkazy poskytnuté společností prokazující požadovanou technickou způsobilost. Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 4

5 3.1.2 Předmět a kritéria výběru komplexní kritéria GPP Předmět Výstavba nových/renovace [uveďte typ stavby] pro dosažení energetické výkonnosti podobné standardu pasivního nebo nízkoenergetického domu, s využitím udržitelných stavebních materiálů a s přihlédnutím k inteligentním řešením energetických služeb, aspektům udržitelného vodního hospodářství a nakládání s odpadní vodou a zdravým životním podmínkám. Kritéria výběru Účastníci výběrových řízení musí splňovat kritéria vyloučení a výběru uvedená v základních kritériích. Kromě zkušeností požadovaných podle základních kritérií musí architekt také prokázat své předchozí a související zkušenosti s projektováním ekologických budov. To může zahrnovat konzultace s odborníky přidružených oborů, např. technickými poradci pro systémy vytápění/chlazení. Každý účastník výběrového řízení musí předložit dvoustránkový dokument s uvedením (předchozí i současné) zkušenosti v těchto oblastech (orientační seznam): používání nástrojů pro výpočet nákladů na životní cyklus a posuzování životního cyklu při projektování; dosahování dobrého standardu kvality vnitřního ovzduší Vysvětlivky Zkušenosti architekta v ekologické výstavbě: Posuzování zkušeností architekta vyžaduje zkušenosti na straně veřejného zadavatele. Vhodné může být využití externích odborných konzultací a vytvoření poroty, která využije společných znalostí k posouzení zkušeností soutěžících architektů. Tento seznam je orientační a může být podle situace rozšířen/omezen. Zadavatel bude muset určit, co se rozumí odpovídající předchozí zkušeností 1. Vyloučení pro závažné profesní pochybení: Účastníci výběrových řízení mohou být vyloučeni pouze v případě, že vnitrostátní právní předpisy členského státu obsahují zákony o životním prostředí a pokud by porušení takovýchto zákonů (a pravomocné rozhodnutí soudu v tomto smyslu) představovalo závažné profesní pochybení; účastníci výběrových řízení, kteří byli v tomto smyslu odsouzeni, budou vyloučeni (články 53 a 54 směrnice 2004/17/ES a článek 45 směrnice 2004/18/ES). 3.2 Specifikace a kritéria pro přidělování zakázek základní a komplexní kritéria GPP Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 5

6 Požadavky na energetickou výkonnost a) Požadavky na energetickou výkonnost základní kritéria GPP Energetická výkonnost Specifikace Normy spotřeby energie 1. Celková spotřeba [využitelné/konečné/primární] 4 energie budovy (včetně vytápění, chlazení, teplé vody, ventilace a elektřiny) je o [X] % nižší než maximální hodnota stanovená v [uveďte příslušný vnitrostátní právní předpis]. Školení o energetické účinnosti 2. Školení o energeticky účinném užívání budovy musí být po skončení stavebních/renovačních prací poskytnuto správci budovy. Účastník výběrového řízení musí předložit osnovu školení. Kritéria pro přidělování zakázek Další body budou uděleny za: 1. Nejnižší spotřebu energie a využívání lokálních obnovitelných zdrojů energie nebo vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny: Nižší spotřeba energie než požadují specifikace, na základě celkové spotřeby [využitelné/konečné/primární] energie budovy (včetně vytápění, chlazení, teplé vody, ventilace a elektřiny). Body budou uděleny na základě klouzavé stupnice mezi nejlepší a nejhorší nabídkou a) Požadavky na energetickou výkonnost komplexní kritéria GPP Poznámka: Pro energetickou výkonnost jsou navrhovány dvě různé možnosti. Kromě výběru jedné z nich by veřejný zadavatel měl také zahrnout obecná kritéria pro energetickou výkonnost obsažená ve třetím okně. Specifikace Energetická výkonnost možnost 1 4 Existují tři hlavní způsoby stanovení spotřeby energie v závislosti na definici hranic systému: Využitelná energie: Energie dostupná spotřebitelům pro použití v přístrojích a systémech. Výpočet zohledňuje pouze vlastnosti budovy, a nikoli vlastnosti systému vytápění/chlazení, a vyplývá z používání využitelné energie. Pro výpočet využitelné energie jsou zapotřebí údaje o požadavcích na vnitřní mikroklimatické prostředí, vnitřních tepelných ziscích, vlastnostech budovy a vnějších klimatických podmínkách. Konečná energie: Spotřeba energie měřená na úrovni konečného využití. U budovy přívod energie měřený na vstupu do budovy. Primární energie: Spotřeba energie měřená na úrovni přírodního zdroje / obsah primární energie. Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 6

7 Norma energetické výkonnosti 1. Energetická výkonnost musí splňovat kritéria normy nízkoenergetického nebo pasivního domu [uveďte název a internetovou adresu příslušné specifikace nízkoenergetického nebo pasivního domu] 5. Školení o energetické účinnosti 2. Školení o energeticky účinném užívání budovy musí být po skončení stavebních/renovačních prací poskytnuto správci budovy. Účastníci výběrových řízení musí předložit osnovu školení. Specifikace Energetická výkonnost možnost 2 Lokální obnovitelné zdroje energie 1. Minimálně [X] % spotřeby [využitelné, konečné nebo primární] energie musí být pokryto z lokálních obnovitelných zdrojů energie. Lokálním obnovitelným zdrojem energie se rozumí obnovitelný zdroj schopný vyrábět energii přímo na místě (např. solární panely a buňky, kotle na biomasu, větrné turbíny atd.). Normy spotřeby energie 2. Celková spotřeba [využitelné/konečné/primární] energie budovy (včetně vytápění, chlazení, teplé vody, ventilace a elektřiny) je o [X] % nižší než maximální hodnota stanovená v [uveďte příslušný vnitrostátní předpis]. Školení o energetické účinnosti 3. Školení o energeticky účinném užívání budovy musí být po skončení stavebních/renovačních prací poskytnuto správci budovy. Účastníci výběrových řízení musí předložit osnovu školení. Kritéria pro přidělování zakázek Další body budou uděleny za: 1. Inovativní energeticky účinné stavební služby: Účastníci výběrových řízení musí předložit konkrétní návrhy pro dosažení energeticky účinného osvětlení, vytápění, chlazení, vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny a ventilace v budově. Další body budou uděleny za navržený přístup zhodnocením odhadovaných energetických úspor (v porovnání se standardními systémy a také s přihlédnutím k zamezení ztrát sítě v případě vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny) a využívání pasivních prvků (např. izolace, denního světla). 2. Nižší spotřebu energie: Nižší spotřeba energie než požadují specifikace, na základě celkové spotřeby [využitelné/konečné/primární] energie budovy (včetně vytápění, chlazení, teplé vody, ventilace a elektřiny). Body budou uděleny na základě klouzavé stupnice mezi nejlepší a nejhorší nabídkou. 5 Obecně se význam pojmu nízkoenergetický dům časem změnil a jistě se změní i v budoucnosti. Momentálně se za nízkoenergetický dům obecně považuje dům, který využívá přibližně poloviční hodnoty německých a rakouských nízkoenergetických norem uvedených níže pro vytápění prostoru, obvykle v rozmezí 30 kwh/m²a až 20 kwh/m²a (9 500 Btu/ft²/rok až Btu/ft²/rok). Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 7

8 3.2.1 c) Požadavky na energetickou výkonnost vysvětlivky Obecná poznámka: Doporučuje se zhodnotit, která fáze by byla pro zahrnutí navrhovaných environmentálních kritérií nejlepší (architektonická soutěž, nabídkové řízení na stavební práce). Procento lokálních obnovitelných zdrojů energie: Veřejný zadavatel bude muset určit odpovídající minimální procento lokálních obnovitelných zdrojů energie. To bude velkou měrou záviset na klimatických podmínkách a zkušenostech s lokálními obnovitelnými zdroji energie. Obvyklé rozmezí by mělo být 5 20 %. Normy spotřeby energie: Volba spotřeby využitelné, konečné nebo primární energie bude záviset na ukazatelích používaných k definování energetické výkonnosti stanovené vnitrostátními předpisy. Veřejný zadavatel by měl jasně uvést příslušné právní předpisy (viz tabulka 13 v příloze 1 podkladové zprávy o stavebnictví). Při hodnocení příchozích nabídek musí veřejný zadavatel ověřit správné použití příslušné metody výpočtu. To může vyžadovat zapojení externího/interního odborníka. Normy spotřeby energie definování procentních úrovní: Procentní úroveň (zamýšlená úroveň), kterou je třeba uvést, velmi závisí na zamýšlené úrovni maximální energetické výkonnosti definované ve vnitrostátních předpisech. Doporučuje se, aby cíl byl nejméně o 20 % nižší, než požadují stávající vnitrostátní normy. Normy nízkoenergetických a pasivních domů: Obecně se význam pojmu nízkoenergetický dům časem změnil a jistě se změní i v budoucnosti. Momentálně se za tyto domy považují domy v rozmezí 30 kwh/m²a až 20 kwh/m²a (9 500 Btu/ft²/rok až Btu/ft²/rok). V porovnání s německou normou zvláště nízkoenergetických domů Passivhaus normy v současné době přijímané v některých jiných evropských zemích mají maximální požadavek na vytápění prostoru 15 kwh/m²a neboli Btu/ft²/rok (http://en.wikipedia.org/wiki/low-energy_building). Stavební služby: Stavební práce zahrnují také instalaci vysoce účinných systémů kombinované výroby tepla a elektřiny, vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení, jakož i systémů dodávek energie, osvětlení a vody. K projektování a instalaci (a někdy také údržbě) těchto služeb často označovaných stavební služby pro danou budovu může být najímána specializovaná společnost (takováto společnost je často označována jako poskytovatel energetických služeb ). Kritéria pro přidělování zakázek: Veřejní zadavatelé budou muset ve zveřejnění oznámení o zakázce a zadávací dokumentaci uvést, kolik dalších bodů bude uděleno za každé kritérium pro přidělování zakázek. Environmentální kritéria pro přidělování by měla v souhrnu představovat nejméně % celkových možných bodů. Pokud je kritérium pro přidělování formulováno z hlediska lepší výkonnosti v porovnání s minimálními požadavky obsaženými v technických specifikacích, budou body udělovány v poměru ke zlepšené výkonnosti. Normy spotřeby energie doporučená fáze postupu stavby: Prahové hodnoty spotřeby energie by měly být zahrnuty do všech fází postupu zadávání zakázek. Obecná poznámka: Doporučuje se zhodnotit, která fáze by byla pro zahrnutí navrhovaných environmentálních kritérií nejlepší (architektonická soutěž, nabídkové řízení na stavební práce) Stavební materiály základní a komplexní kritéria GPP a) Stavební materiály základní kritéria GPP Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 8

9 Stavební materiály stavební výrobky Specifikace Vyloučení některých materiálů 1. Účastníci výběrových řízení musí prohlásit, že při stavbě nebudou použity tyto materiály/látky: výrobky obsahující fluorid sírový (SF 6 ) interiérové barvy a laky 6 s obsahem rozpouštědel (těkavé organické sloučeniny s bodem varu nejvýše 250 C) vyšším než: pro barvy na zdi (podle EN 13300): 30 g/l (odečten obsah vody) pro ostatní barvy s vydatností nejméně 15 m²/l a s krycí mohutností 98 % neprůhlednosti: 250 g/l (odečten obsah vody) pro všechny ostatní výrobky (včetně barev, které nejsou určeny na zdi a které mají vydatnost menší než 15 m 2 /l, laků, barev na dřevo, nátěrů a barev na podlahy a příbuzných výrobků): 180 g/l (odečten obsah vody) Ověřování: Účastníci výběrových řízení musí prohlásit, že tyto výrobky/látky nebudou v budově použity. Dřevo 2. Dřevo použité v budově musí pocházet ze zákonných zdrojů. Ověřování: Jako důkaz splnění kritérií budou přijaty certifikáty kontroly dřeva certifikovaného jako FSC 7 či PEFC 8, nebo jakýkoli jiný rovnocenný důkaz. Zákonný původ dřeva lze také prokázat zavedeným systémem sledování. Tyto dobrovolné systémy mohou být certifikovány třetí stranou, často jako součást systému řízení podle ISO 9000 nebo ISO či EMAS. Pokud dřevo pochází ze země, která podepsala dobrovolnou partnerskou dohodu s EU, může sloužit jako důkaz zákonnosti licence FLEGT 9. U necertifikovaného dřeva musí účastníci výběrových řízení uvést typ (druh), množství a původ dřeva, společně s prohlášením o jeho zákonnosti. Jako takové musí být dřevo sledovatelné celým výrobním řetězcem z lesa až k výrobku. Ve zvláštních případech, kdy poskytnutý důkaz není považován za dostatečný důkaz splnění požadovaných technických specifikací, mohou veřejní zadavatelé dodavatele požádat o další objasnění nebo důkaz. 6 Mezní hodnoty převzaty z evropské ekoznačky a příslušných norem, jako je EN FSC (Forest Stewardship Council Rada pro správu lesů): 8 PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Program pro vzájemné uznávání systémů certifikace lesů): 9 Akční plán FLEGT (Programme for Endorsement of Forest Certification Prosazování práva, správa a obchod v oblasti lesnictví) přijala EU v roce Akční plán stanoví řadu opatření zabývajících se nezákonnou těžbou v rozvojových zemích. Plán definuje režim licencí pro dřevo k zajištění zákonnosti dovážených dřevařských výrobků. K získání licence musí být mezi zeměmi produkujícími dřevo a EU podepsány dobrovolné partnerské dohody. Dřevařské výrobky vyrobené zákonným způsobem v zemích, které podepsaly dobrovolnou partnerskou dohodu, získají na zákonnost výroby licenci; více informací na: Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 9

10 Těkavé organické sloučeniny 3. Stavební výrobky. Emise těkavých organických sloučenin z používaných stavebních výrobků nesmí překračovat příslušné hodnoty uvedené v evropských normách pro stanovení emisí EN ISO až -11 (viz nebo rovnocenných (pokud jde například o emise těkavých organických sloučenin, musí stavební výrobky pro splnění minimálních požadavků stavebních zákonů na ochranu zdraví dodržovat zkušební hodnoty stanovené německým postupem AgBB). Ověřování: Zkušební protokol vycházející z metody popsané v normách EN ISO až -11 nebo rovnocenných (viz např. německý postup AgBB Scheme2008.pdf). Kritéria pro přidělování zakázek Další body budou uděleny za: 1. Používání stavebních materiálů a výrobků splňujících určitá environmentální kritéria: Účastníci výběrových řízení musí uvést procento [uveďte příslušné typy výrobků, např. okna, barvy, izolační materiály], které mají být použity při stavbě (podle hodnoty) a které jsou vyrobeny v souladu s normami pro ekoznačku typu I podle normy ISO 14024, nebo poskytnout jasné a průhledné informace o funkčních charakteristikách výrobku na základě prohlášení o výrobcích typu III. Další body budou uděleny v poměru k navrženým procentům. Ověřování: Výrobky opatřené ekoznačkou typu I budou považovány za vyhovující těmto kritériím. Alternativně bude přijata také důvěryhodná dokumentace potvrzující, že normy příslušné ekoznačky typu I jsou splněny. 2. Používání stavebních materiálů na bázi obnovitelných surovin: Účastníci výběrových řízení musí uvést procento [uveďte příslušné typy výrobků, např. okna, barvy, izolační materiály], které mají být při stavbě použity (podle hodnoty) a které jsou na bázi obnovitelných surovin. 3. Udržitelné lesní zdroje: Dřevo pocházející z lesů, u kterých bylo ověřeno, že jsou spravovány tak, aby naplňovaly zásady a opatření umožňující zajistit udržitelné hospodaření s lesy, pokud tato kritéria daný výrobek charakterizují a jsou pro něj relevantní. Pro evropské lesy musí odpovídat tyto zásady a opatření přinejmenším celoevropským hlavním zásadám pro udržitelné hospodaření s lesy přijatým na ministerské konferenci o ochraně lesů v Evropě pořádané v Lisabonu ve dnech června Pro lesy mimo Evropu musí odpovídat přinejmenším zásadám hospodaření s lesy přijatým na konferenci Spojených národů o životním prostředí a rozvoji UNCED (Rio de Janeiro, červen 1992) a případně kritériím nebo obecným zásadám pro udržitelné hospodaření s lesy přijatým v rámci příslušných mezinárodních a oblastních iniciativ (ITTO, Montrealský proces, Tarapotský proces, UNEP/FAO pro oblasti sucha Afriky). Ověřování: Jako důkaz splnění kritérií budou přijaty certifikáty kontroly dřeva certifikovaného jako FSC 10 či PEFC 11 nebo jakýkoli jiný rovnocenný důkaz. Přijat bude také jakýkoli jiný vhodný důkaz, jako je technická dokumentace výrobce nebo zkušební protokol uznaného subjektu. 10 FSC (Forest Stewardship Council Rada pro správu lesů): Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 10

11 a) Stavební materiály komplexní kritéria GPP Stavební materiály stavební výrobky Specifikace Výrobky musí splňovat tři specifikace uvedené v základních kritériích. Výrobky musí dále splňovat tyto specifikace: Ocel 3. [Použitelné pro renovace] Pro účely čištění, odstraňování rzi a odstraňování barvy z ocelových výrobků nesmějí být používány otryskávací prostředky s obsahem křemíku. Zbytkové materiály musí být zlikvidovány v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Ověřování: Účastníci výběrových řízení musí prohlásit, že toto kritérium bude splněno. Kritéria pro přidělování zakázek Další body budou uděleny za používání stavebních výrobků splňujících tři kritéria pro přidělování zakázek uvedená v základních kritériích. Další body budou uděleny také za: 4. Používání stavebních materiálů a výrobků splňujících určitá environmentální kritéria [Pro země, kde existují dostatečné údaje o posouzení životního cyklu pro stavební materiály] Účastníci výběrových řízení mohou být požádáni, aby uvedli datum posouzení životního cyklu [uveďte název nástroje pro posuzování životního cyklu], aby bylo možné stavební materiály porovnat. 5. Hospodářská soutěž založená na R-hodnotách 12 (kombinace hodnoty lambda 13 a tloušťky izolačních výrobků) navržené izolace Účastníci výběrových řízení musí uvést R-hodnoty navrhovaných izolačních materiálů. Body budou uděleny na základě klouzavé stupnice mezi nejlepší a nejhorší nabídkou. Ověřování: Musí být předložena zkušební dokumentace navrhovaného izolačního materiálu/řešení s využitím akreditované normy pro výpočet R-hodnoty izolace c) Stavební materiály vysvětlivky Obecná poznámka: Doporučuje se zhodnotit, která fáze by byla pro zahrnutí navrhovaných environmentálních kritérií nejlepší (architektonická soutěž, nabídkové řízení na stavební práce). Obsah recyklovaných/opětovně použitých materiálů specifikace nebo kritéria pro přidělování zakázek: Pokud není veřejný zadavatel schopen určit dostupnost obsahu recyklovaných/opětovně použitých materiálů, mohlo by toto kritérium být použito ve fázi přidělování zakázky. Používání ekologických stavebních materiálů a výrobků specifikace nebo fáze 11 PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Program pro vzájemné uznávání systémů certifikace lesů): 12 R-hodnota popisuje izolační vlastnosti určitých stavebních izolačních materiálů. 13 Lambda je hodnota pro měření tepelné vodivosti materiálu. Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 11

12 přidělování zakázky: Navrhuje se toto kritérium použít ve fázi přidělování zakázky, protože veřejný zadavatel nebude mít pravděpodobně dostatečné znalosti o tržní dostupnosti a ceně takovýchto výrobků. Pokud veřejný zadavatel trh dobře zná, mohlo by být pro určité typy výrobků minimální procento do specifikací zahrnuto. V Evropě existují různá informační centra, která poskytují podrobné informace o udržitelných stavebních materiálech, jako jsou zavedené internetové stránky informující o příslušných ekoznačkách. Viz část týkající se ekoznaček v podkladové zprávě o stavebnictví. Kritéria pro přidělování zakázek: Veřejní zadavatelé budou muset ve zveřejnění oznámení o zakázce a zadávací dokumentaci uvést, kolik dalších bodů bude uděleno za každé kritérium pro přidělování zakázek. Environmentální kritéria pro přidělování by měla v souhrnu představovat nejméně % celkových možných bodů. Pokud je kritérium pro přidělování formulováno z hlediska lepší výkonnosti v porovnání s minimálními požadavky obsaženými v technických specifikacích, budou body udělovány v poměru ke zlepšené výkonnosti. Je nezbytné, aby proveditelnost navrhovaných řešení byla zhodnocena ve fázi nabídkového řízení a sledována ve fázi realizace. Porovnání posouzení životního cyklu stavebních materiálů: Dostupnost údajů o posouzení životního cyklu stavebních materiálů se v jednotlivých zemích značně liší. Veřejný zadavatel bude muset zvážit, zda pro uplatnění tohoto kritéria pro přidělování zakázek existují dostatečné údaje. Veřejný zadavatel bude také muset určit, které nástroje pro posuzování životního cyklu jsou nejvhodnější pro daný region / typ stavební práce. Seznam vhodných nástrojů pro posuzování životního cyklu je k dispozici v části 6 podkladové zprávy o stavebnictví. Jsou-li nástroje pro posuzování životního cyklu k dispozici, mohou nahradit většinu zvláštních požadavků na stavební materiály (protože jsou zahrnuty v nástroji pro posuzování životního cyklu). Poznámka: Doporučuje se také smluvní ustanovení o povinném používání nástroje pro posuzování životního cyklu během fáze projektování viz níže Zařízení pro úsporu vody základní a komplexní kritéria GPP a) Zařízení pro úsporu vody základní kritéria GPP Specifikace Zařízení pro úsporu vody Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 12

13 Zařízení pro úsporu vody 1. Veškerá sanitární a kuchyňská zařízení používající vodu musí být vybavena nejmodernějšími technologiemi pro úsporu vody dostupnými na trhu. Klozety s duálním splachováním by měly používat nejvýše šest litrů na plné spláchnutí a tři litry na úsporné spláchnutí. Bezvodé pisoáry musí buď používat biologicky rozložitelnou kapalinu, nebo fungovat zcela bez kapaliny. Zařízení pro úsporu vody instalovaná do splachovacích nádržek musí dosahovat nejméně 30% úspory vody na každé spláchnutí toalety. Úsporné vložky do vodovodních kohoutků by měly uspořit nejméně 50 % vody v porovnání s použitím běžného vodovodního kohoutku. Ověřování: Účastníci výběrových řízení musí předložit technické listy s údaji pro výrobky, které budou instalovány, prokazující splnění specifikací b) Zařízení pro úsporu vody komplexní kritéria GPP Zařízení pro úsporu vody Specifikace Zařízení pro úsporu vody 1. Veškerá sanitární a kuchyňská zařízení používající vodu musí být vybavena nejmodernějšími technologiemi pro úsporu vody dostupnými na trhu. Klozety s duálním splachováním by měly používat nejvýše šest litrů na plné spláchnutí a tři litry na úsporné spláchnutí. Bezvodé pisoáry musí buď používat biologicky rozložitelnou kapalinu, nebo fungovat zcela bez kapaliny. Zařízení pro úsporu vody instalovaná do splachovacích nádržek musí dosahovat nejméně 30% úspory vody na každé spláchnutí toalety. Úsporné vložky do vodovodního kohoutku by měly uspořit nejméně 50 % vody v porovnání s použitím běžného vodovodního kohoutku. Ověřování: Účastníci výběrových řízení musí předložit technické listy s údaji pro výrobky, které budou instalovány, prokazující splnění specifikací. 2. Nejméně [X] % pisoárů a toalet musí používat bezvodé technologie. Ověřování: Účastníci výběrových řízení musí uvést předpokládaný počet a procento bezvodých zařízení. Kritéria pro přidělování zakázek Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 13

14 Další body budou uděleny za: 1. Využívání dešťové a šedé vody Účastníci výběrových řízení musí navrhnout způsob maximálního využití dešťové a šedé vody v přívodním a odvodním vodovodním systému budovy. Další body budou uděleny na základě předložených nabídek. Nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií: návrh a kvalita technologie včetně přizpůsobitelnosti projektu budovy; odhadované procento celkových dodávek vody ze zdrojů dešťové a šedé vody; náklady na údržbu a životnost výrobku (náklady na instalaci a údržbu) c) Zařízení pro úsporu vody vysvětlivky Obecná poznámka: Doporučuje se zhodnotit, která fáze by byla pro zahrnutí navrhovaných environmentálních kritérií nejlepší (architektonická soutěž, nabídkové řízení na stavební práce). Zařízení pro úsporu vody ověřování: Pro stanovení specifikací a ověření jejich splnění by veřejný zadavatel měl mít přehled o technologiích, jako jsou nástavce na vodovodní kohoutky a omezovače průtoku vody, dostupných na trhu. Kritéria mohou být dle potřeby přizpůsobena tržní dostupnosti. Kritéria představená výše jsou převzata z britských předpisů týkajících se dodávek vody (UK National Water Supply Regulations) na základě provádění evropské směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Viz také katalog udržitelných výrobků na Zařízení pro úsporu vody stanovení procent: Zamýšlená úroveň (X %) velmi závisí na tržní dostupnosti požadovaných technologií (např. systémy toalet NoMix) v konkrétním evropském regionu. Pokud veřejný zadavatel situaci na trhu nezná, doporučuje se toto kritérium použít ve fázi přidělování zakázky tak, aby byl nastaven realistický požadavek. Využívání dešťové a šedé vody specifikace nebo fáze přidělování zakázky: Možné je také nastavit minimální procenta celkové dodávky vody ze zdrojů dešťové a šedé vody, avšak možnosti se budou značně lišit podle klimatických podmínek. Pro stanovení vhodných úrovní by tedy bylo zapotřebí konzultací s místními odborníky. Kritéria pro přidělování zakázek: Veřejní zadavatelé budou muset ve zveřejnění oznámení o zakázce a zadávací dokumentaci uvést, kolik dalších bodů bude uděleno za každé kritérium pro přidělování zakázek. Environmentální kritéria pro přidělování by měla v souhrnu představovat nejméně % celkových možných bodů Ustanovení o plnění smlouvy základní a komplexní kritéria GPP Ustanovení o plnění smlouvy základní kritéria GPP Ustanovení o plnění smlouvy Povinné měření průvzdušnosti Pokud je součástí budovy mechanická ventilace, musí dodavatel zajistit měření průvzdušnosti (tzv. Blower Door Test) v [uveďte příslušnou stavební fázi]. To musí být opakováno až do splnění příslušné normy. Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 14

15 Účetnictví Dodavatel musí poskytovat po dobu prvních tří let pravidelnou účetní službu, která správci zajistí měsíční údaje o spotřebě energie na vytápění, chlazení, ventilaci, teplou vodu a elektřinu. Doprava a recyklace stavebních materiálů Dodavatel by měl stanovit minimální a cílovou úroveň pro používání vícecestných obalů k přepravě nezbytných stavebních materiálů na/ze staveniště. Dodavatelé stavebních materiálů musí stanovit minimální a cílovou úroveň pro obalový odpad (které bude dosaženo, například, systémem zpětného odběru, recyklace a opětovného používání obalů, které přicházejí se stavebními materiály). Nakládání s odpady Dodavatel musí zavést vhodná opatření ke snižování a využívání (opětovnému použití nebo recyklaci) odpadů, které vznikají při demolici nebo stavbě. Míra využití (opětovného použití nebo recyklace) musí dosáhnout nejméně 60 % ve vztahu k hmotnostnímu procentu třídění. 14 Ověřování: Důkazem splnění kritérií může být systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí (EMS), jako je EMAS, nebo jiný důkaz rovnocenných opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí Ustanovení o plnění smlouvy komplexní kritéria Ustanovení o plnění smlouvy Dodavatel musí splnit ustanovení o plnění smlouvy uvedená v základních kritériích. Dodavatel musí dále splnit toto ustanovení o plnění smlouvy: Používání nástroje pro posuzování životního cyklu při projektování Při projekční práci musí být používán [uveďte název nástroje (nástrojů) pro posuzování životního cyklu] Ustanovení o plnění smlouvy: vysvětlivky Používání nástroje pro posuzování životního cyklu při projektování: Veřejný zadavatel bude muset určit, který nástroj(e) pro posuzování životního cyklu je pro daný region / typ stavební práce nejvhodnější a které aspekty projektování a výběru materiálu může zahrnovat. Alternativně lze tuto otázku řešit ve fázi jednání o smlouvě s vítězným architektem. Seznam nástrojů pro posuzování životního cyklu, které lze použít, je k dispozici v podkladové zprávě. Tato smluvní podmínka musí být v soutěžní dokumentaci jasně uvedena tak, aby si účastníci výběrového řízení byli vědomi toho, k čemu smlouva zavazuje. Měření průvzdušnosti vhodná stavební fáze: Vhodný čas pro měření průvzdušnosti bude záviset na typu stavby (např. u dřevěné stavby po montáži oken, dveří a parozábran). Doprava a recyklace stavebních materiálů: Vhodnou volbou může být také požadavek, aby bylo zboží zasíláno do určeného železničního nebo říčního zařízení. Toto je ale možné pouze v případě, že železniční nebo říční síť je prakticky schopen využívat více než jeden 14 Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 15

16 potenciální dodavatel. Snižování odpadů a nakládání s odpadem: Veřejný zadavatel musí nastavit vhodný systém sledování a hodnocení během stavby, který bude kromě obecné kontroly kvality zaměřen také na sledování systému nakládání s odpady. Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 16

Metodika pro nákup nábytku

Metodika pro nákup nábytku Příloha 1 Metodika pro nákup nábytku 1. Vymezení skupin výrobků Nábytek je široká skupina výrobků, která zahrnuje nejrůznější druhy nábytku (židle, stoly, šatní skříně, police, skříně atd.) s nerůznějším

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Kupujte zeleně! Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

Kupujte zeleně! Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 18.8.2004 SEC(2004) 1050 PRACOVNÍ DOKUMENT PRACOVNÍKŮ KOMISE Kupujte zeleně! Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí EN EN Důležitá

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017 17.4.2014 Úřední věstník Evropské unie L 116/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017 (Text

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 28.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 200/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí

Více

NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB

NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB 2013 2/50 Zadavatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 www.mpo.cz Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

L 181/30 Úřední věstník Evropské unie 12.7.2012

L 181/30 Úřední věstník Evropské unie 12.7.2012 L 181/30 Úřední věstník Evropské unie 12.7.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

TNI 01 0964. TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE ICS 01.120;13.020.01 Březen 2010. Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů

TNI 01 0964. TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE ICS 01.120;13.020.01 Březen 2010. Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE ICS 01.120;13.020.01 Březen 2010 Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů TNI 01 0964 idt CEN Guide 4:2008 idt ISO Guide 64:2008 Guide for addressing

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

MANUÁL PRO ŠKOLENÍ VZDĚLAVATELŮ

MANUÁL PRO ŠKOLENÍ VZDĚLAVATELŮ MANUÁL PRO ŠKOLENÍ VZDĚLAVATELŮ 1 OBSAH 1. ÚVOD DO UDRŽITELNOSTI... 7 KONCEPT UDRŽITELNOSTI... 7 ZÁKLADNÍ PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE... 9 VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE... 10 2. MEZINÁRODNÍ

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

BUY SMART+ Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů a ochrana klimatu. Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení

BUY SMART+ Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů a ochrana klimatu. Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení Guideline - efficient lighting BUY SMART+ Zelené nakupování je správná volba Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů a ochrana klimatu Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení Supported by

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÝ PROVOZ ÚŘADU - METODIKA OBCÍM

ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÝ PROVOZ ÚŘADU - METODIKA OBCÍM ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÝ PROVOZ ÚŘADU - METODIKA OBCÍM OBSAH I. ÚVOD... 3 II. OBLASTI PRO ZAVEDENÍ ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÉHO PROVOZU ÚŘADU... 4 III. ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÉ NAKUPOVÁNÍ... 11 IV. JAK ZAVÉST

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 18.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 153/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

Good. Governance. Energy Efficiency

Good. Governance. Energy Efficiency Good Governance Energy Efficiency GovernEE: směřujeme k větší účinnosti veřejných budov Jako starosta města, které je hlavním partnerem projektu GovernEE, mám tu čest uzavřít tříletou úspěšnou spolupráci

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v Karlovarském kraji

Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v Karlovarském kraji Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v Závěrečná zpráva Prosinec 2009 Karlovarský kraj Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v 262604 01 A Závěrečná zpráva /Průběžná

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí ( 1 )... 1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí ( 1 )... 1 Úřední věstník Evropské unie ISSN 1977-0626 L 94 České vydání Právní předpisy Svazek 57 28. března 2014 Obsah I Legislativní akty SMĚRNICE Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.2007 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond )

Více