Systémové součásti stavebních prací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémové součásti stavebních prací"

Transkript

1 Stavebnictví Produktový list pro zadávání ekologických veřejných zakázek (GPP) 1. Oblast působnosti Tento produktový list obsahuje doporučení pro zadávání zakázek na stavební práce, včetně dodávek souvisejících služeb, jako je chlazení, vytápění, ventilace a dodávky elektřiny. Zabývá se fází projektování, stavby, užívání a likvidace budov, jako jsou budovy sloužící pro veřejné služby a budovy kancelářské. Pro každou z těchto fází jsou navržena environmentální kritéria. Kritéria se týkají spotřeby energie, využívání obnovitelných zdrojů energie, stavebních materiálů a výrobků, nakládání s odpady a vodního hospodářství, jakož i dalších aspektů ovlivňujících dopady stavebnictví na životní prostředí: aspekty týkající se zkušenosti architektů, sledování a uživatele. Navrhovaný přístup se zaměřuje na budovy jako systém, nikoli pouze jako shluk součástí. Kritéria mohou být použita při nabídkovém řízení na stavbu nových budov i pro zakázky na renovaci a údržbu. Systémové součásti stavebních prací Energetická výkonnost Spotřeba energie (včetně vytápění, chlazení, teplé vody, ventilace a elektřiny) Pasivní a nízkoenergetické domy Obnovitelné zdroje energie Sledování energetické výkonnosti Stavební materiály Vyloučení některých stavebních materiálů a vyžadování udržitelných stavebních materiálů Posouzení životního cyklu: dlouhý životní cyklus a účinnost materiálu Izolační materiály Zvláštní stavební materiály vyrobené ze dřeva, železa, betonu, zdiva atd. Nakládání s odpady Snižování a recyklace odpadů nebo opětovné používání materiálů Vodní hospodářství Zařízení pro úsporu vody a využívání dešťové vody / šedé vody Ostatní Doprava a ochrana proti hluku Postup stavby 1. Zpracování projektu 2. Předběžný návrh / architektonická soutěž Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 1

2 3. Plánování předložení nabídky 4. Plánování realizace 5. Stavební práce a realizace stavebních služeb 2. Klíčové dopady na životní prostředí Dopad Spotřeba energie na vytápění, chlazení, ventilaci, teplou vodu a elektřinu a s tím související emise CO 2 Spotřeba přírodních zdrojů Spotřeba zdrojů pitné vody během stavby i během fáze užívání Emise látek škodlivých pro lidské zdraví a životní prostředí během výroby nebo likvidace stavebních materiálů vedoucí ke znečišťování ovzduší a vody Negativní dopady na zdraví uživatelů staveb způsobené stavebními materiály obsahujícími nebezpečné látky 2 Přístup k GPP Maximalizace energetické výkonnosti budov Zajištění vysokých standardů energetické účinnosti pro vytápění, chlazení, ventilaci, teplovodní systémy a elektronická zařízení Využívání garantovaných smluv o dodávkách s poskytovateli energetických služeb Podpora využívání lokálních 1 obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny Zahrnutí systematického posuzování životního cyklu pro stavební materiály Podpora využívání udržitelně obhospodařovaných a produkovaných zdrojů a stavebních/izolačních materiálů Podpora instalace kvalitních technologií pro úsporu vody a omezení používání pitné vody během stavby Podpora používání netoxických stavebních materiálů založená také na dostupnosti stavebních materiálů z obnovitelných surovin Podpora používání náhradních látek/materiálů za stavební materiály obsahující nebezpečné látky 3 založená také na dostupnosti stavebních materiálů z obnovitelných surovin 1 Lokálním obnovitelným zdrojem energie se rozumí obnovitelný zdroj schopný vyrábět energii přímo na místě (např. solární panely a buňky, kotle na biomasu, kombinovaná výroba tepla a elektřiny, větrné turbíny atd.). 2 Definované a uvedené ve směrnici 76/796/EHS. 3 Veřejní zadavatelé musí zajistit, aby při používání náhradních látek/materiálů nebyla narušena bezpečnost a funkčnost stavebních materiálů (například z hlediska odolnosti vůči vzniku plísní). Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 2

3 Emise CO 2 související s dopravou stavebních materiálů a výrobků Používání energeticky účinných vozidel pro dopravu a na staveništi Uplatňování účinných systémů řízení dodavatelského řetězce Produkce odpadu Minimalizace produkce odpadů a zajištění vhodného nakládání s demoličními a stavebními odpady 3. Kritéria GPP pro stavbu 3.1 Předmět a kritéria výběru základní a komplexní kritéria GPP Předmět a kritéria výběru základní kritéria Předmět Výstavba nových energeticky účinných [uveďte typ stavby] podporujících obnovitelné zdroje energie s využitím stavebních materiálů a výrobků šetrných k životnímu prostředí nebo Modernizace stavebního fondu [uveďte typ stavby] na vysoce energeticky účinné standardy podporující obnovitelné zdroje energie s využitím stavebních materiálů a výrobků šetrných k životnímu prostředí Kritéria výběru Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 3

4 Vyloučení některých dodavatelů 1. Stavební společnosti, které opakovaně porušily právní předpisy nebo nařízení týkající se životního prostředí nebo byly odsouzeny za závažné profesní pochybení, jak je uvedeno v článcích 53 a 54 směrnice 2004/17/ES a v článku 45 směrnice 2004/18/ES, budou z nabídkového řízení vyloučeny. Zkušenosti architekta v ekologické výstavbě 2. Architekt musí prokázat dostatečné zkušenosti s projektováním ekologických staveb. To může zahrnovat konzultace s odborníky přidružených oborů, např. technickými poradci pro systémy vytápění/chlazení. Každý účastník výběrového řízení musí předložit dvoustránkový dokument s uvedením (předchozí i současné) zkušenosti v těchto oblastech (orientační seznam): projektování energeticky účinných staveb využívajících obnovitelné zdroje energie, případně s uvedením energetické spotřeby na m² zahrnující vytápění, chlazení, osvětlení a ventilaci pro některou z předchozích staveb; využívání vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny; využívání obnovitelných zdrojů energie; využívání garantovaných smluv o dodávkách s poskytovateli energetických služeb; projektování vzduchotěsných a výměníkových systémů s rekuperací tepla; bioklimatická architektura k dosažení energetické účinnosti, tepelného a optického komfortu a dobrých standardů vnitřního ovzduší bez použití mechanických systémů, např. osvětlení za pomoci systémů přirozeného denního světla; používání stavebních materiálů a výrobků splňujících environmentální kritéria; úsporné používání vody; snižování odpadů. Technická způsobilost přijmout nezbytná opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, aby bylo zajištěno provedení stavebních prací způsobem šetrným k životnímu prostředí 3. Účastníci výběrových řízení musí prokázat svou technickou způsobilost (buď prostřednictvím vlastních odborných znalostí, nebo ve spolupráci s externími odborníky) zavést některá opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která splňují tyto požadavky: zajištění účinné ochrany fauny a flóry v místě stavby a jejím okolí (pokud výstavba probíhá v ekologicky citlivé oblasti); opatření k zamezení toků zdraví škodlivých odpadů a nebezpečných látek, které by mohly mít na oblast nepříznivý dopad; opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí zaměřená na minimalizaci produkce odpadů na staveništi, dodržování předpisů týkajících se hluku a zamezení dopravní neprůjezdnosti; opatření k zajištění energetické účinnosti a úsporného používání vody. Ověřování: Možné důkazy zahrnují certifikáty podle EMAS a ISO nebo rovnocenné certifikáty vydané orgány splňující právní předpisy Společenství nebo příslušné evropské či mezinárodní normy týkající se certifikace na základě norem pro řízení z hlediska ochrany životního prostředí. Přijaty budou i jiné důkazy poskytnuté společností prokazující požadovanou technickou způsobilost. Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 4

5 3.1.2 Předmět a kritéria výběru komplexní kritéria GPP Předmět Výstavba nových/renovace [uveďte typ stavby] pro dosažení energetické výkonnosti podobné standardu pasivního nebo nízkoenergetického domu, s využitím udržitelných stavebních materiálů a s přihlédnutím k inteligentním řešením energetických služeb, aspektům udržitelného vodního hospodářství a nakládání s odpadní vodou a zdravým životním podmínkám. Kritéria výběru Účastníci výběrových řízení musí splňovat kritéria vyloučení a výběru uvedená v základních kritériích. Kromě zkušeností požadovaných podle základních kritérií musí architekt také prokázat své předchozí a související zkušenosti s projektováním ekologických budov. To může zahrnovat konzultace s odborníky přidružených oborů, např. technickými poradci pro systémy vytápění/chlazení. Každý účastník výběrového řízení musí předložit dvoustránkový dokument s uvedením (předchozí i současné) zkušenosti v těchto oblastech (orientační seznam): používání nástrojů pro výpočet nákladů na životní cyklus a posuzování životního cyklu při projektování; dosahování dobrého standardu kvality vnitřního ovzduší Vysvětlivky Zkušenosti architekta v ekologické výstavbě: Posuzování zkušeností architekta vyžaduje zkušenosti na straně veřejného zadavatele. Vhodné může být využití externích odborných konzultací a vytvoření poroty, která využije společných znalostí k posouzení zkušeností soutěžících architektů. Tento seznam je orientační a může být podle situace rozšířen/omezen. Zadavatel bude muset určit, co se rozumí odpovídající předchozí zkušeností 1. Vyloučení pro závažné profesní pochybení: Účastníci výběrových řízení mohou být vyloučeni pouze v případě, že vnitrostátní právní předpisy členského státu obsahují zákony o životním prostředí a pokud by porušení takovýchto zákonů (a pravomocné rozhodnutí soudu v tomto smyslu) představovalo závažné profesní pochybení; účastníci výběrových řízení, kteří byli v tomto smyslu odsouzeni, budou vyloučeni (články 53 a 54 směrnice 2004/17/ES a článek 45 směrnice 2004/18/ES). 3.2 Specifikace a kritéria pro přidělování zakázek základní a komplexní kritéria GPP Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 5

6 Požadavky na energetickou výkonnost a) Požadavky na energetickou výkonnost základní kritéria GPP Energetická výkonnost Specifikace Normy spotřeby energie 1. Celková spotřeba [využitelné/konečné/primární] 4 energie budovy (včetně vytápění, chlazení, teplé vody, ventilace a elektřiny) je o [X] % nižší než maximální hodnota stanovená v [uveďte příslušný vnitrostátní právní předpis]. Školení o energetické účinnosti 2. Školení o energeticky účinném užívání budovy musí být po skončení stavebních/renovačních prací poskytnuto správci budovy. Účastník výběrového řízení musí předložit osnovu školení. Kritéria pro přidělování zakázek Další body budou uděleny za: 1. Nejnižší spotřebu energie a využívání lokálních obnovitelných zdrojů energie nebo vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny: Nižší spotřeba energie než požadují specifikace, na základě celkové spotřeby [využitelné/konečné/primární] energie budovy (včetně vytápění, chlazení, teplé vody, ventilace a elektřiny). Body budou uděleny na základě klouzavé stupnice mezi nejlepší a nejhorší nabídkou a) Požadavky na energetickou výkonnost komplexní kritéria GPP Poznámka: Pro energetickou výkonnost jsou navrhovány dvě různé možnosti. Kromě výběru jedné z nich by veřejný zadavatel měl také zahrnout obecná kritéria pro energetickou výkonnost obsažená ve třetím okně. Specifikace Energetická výkonnost možnost 1 4 Existují tři hlavní způsoby stanovení spotřeby energie v závislosti na definici hranic systému: Využitelná energie: Energie dostupná spotřebitelům pro použití v přístrojích a systémech. Výpočet zohledňuje pouze vlastnosti budovy, a nikoli vlastnosti systému vytápění/chlazení, a vyplývá z používání využitelné energie. Pro výpočet využitelné energie jsou zapotřebí údaje o požadavcích na vnitřní mikroklimatické prostředí, vnitřních tepelných ziscích, vlastnostech budovy a vnějších klimatických podmínkách. Konečná energie: Spotřeba energie měřená na úrovni konečného využití. U budovy přívod energie měřený na vstupu do budovy. Primární energie: Spotřeba energie měřená na úrovni přírodního zdroje / obsah primární energie. Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 6

7 Norma energetické výkonnosti 1. Energetická výkonnost musí splňovat kritéria normy nízkoenergetického nebo pasivního domu [uveďte název a internetovou adresu příslušné specifikace nízkoenergetického nebo pasivního domu] 5. Školení o energetické účinnosti 2. Školení o energeticky účinném užívání budovy musí být po skončení stavebních/renovačních prací poskytnuto správci budovy. Účastníci výběrových řízení musí předložit osnovu školení. Specifikace Energetická výkonnost možnost 2 Lokální obnovitelné zdroje energie 1. Minimálně [X] % spotřeby [využitelné, konečné nebo primární] energie musí být pokryto z lokálních obnovitelných zdrojů energie. Lokálním obnovitelným zdrojem energie se rozumí obnovitelný zdroj schopný vyrábět energii přímo na místě (např. solární panely a buňky, kotle na biomasu, větrné turbíny atd.). Normy spotřeby energie 2. Celková spotřeba [využitelné/konečné/primární] energie budovy (včetně vytápění, chlazení, teplé vody, ventilace a elektřiny) je o [X] % nižší než maximální hodnota stanovená v [uveďte příslušný vnitrostátní předpis]. Školení o energetické účinnosti 3. Školení o energeticky účinném užívání budovy musí být po skončení stavebních/renovačních prací poskytnuto správci budovy. Účastníci výběrových řízení musí předložit osnovu školení. Kritéria pro přidělování zakázek Další body budou uděleny za: 1. Inovativní energeticky účinné stavební služby: Účastníci výběrových řízení musí předložit konkrétní návrhy pro dosažení energeticky účinného osvětlení, vytápění, chlazení, vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny a ventilace v budově. Další body budou uděleny za navržený přístup zhodnocením odhadovaných energetických úspor (v porovnání se standardními systémy a také s přihlédnutím k zamezení ztrát sítě v případě vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny) a využívání pasivních prvků (např. izolace, denního světla). 2. Nižší spotřebu energie: Nižší spotřeba energie než požadují specifikace, na základě celkové spotřeby [využitelné/konečné/primární] energie budovy (včetně vytápění, chlazení, teplé vody, ventilace a elektřiny). Body budou uděleny na základě klouzavé stupnice mezi nejlepší a nejhorší nabídkou. 5 Obecně se význam pojmu nízkoenergetický dům časem změnil a jistě se změní i v budoucnosti. Momentálně se za nízkoenergetický dům obecně považuje dům, který využívá přibližně poloviční hodnoty německých a rakouských nízkoenergetických norem uvedených níže pro vytápění prostoru, obvykle v rozmezí 30 kwh/m²a až 20 kwh/m²a (9 500 Btu/ft²/rok až Btu/ft²/rok). Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 7

8 3.2.1 c) Požadavky na energetickou výkonnost vysvětlivky Obecná poznámka: Doporučuje se zhodnotit, která fáze by byla pro zahrnutí navrhovaných environmentálních kritérií nejlepší (architektonická soutěž, nabídkové řízení na stavební práce). Procento lokálních obnovitelných zdrojů energie: Veřejný zadavatel bude muset určit odpovídající minimální procento lokálních obnovitelných zdrojů energie. To bude velkou měrou záviset na klimatických podmínkách a zkušenostech s lokálními obnovitelnými zdroji energie. Obvyklé rozmezí by mělo být 5 20 %. Normy spotřeby energie: Volba spotřeby využitelné, konečné nebo primární energie bude záviset na ukazatelích používaných k definování energetické výkonnosti stanovené vnitrostátními předpisy. Veřejný zadavatel by měl jasně uvést příslušné právní předpisy (viz tabulka 13 v příloze 1 podkladové zprávy o stavebnictví). Při hodnocení příchozích nabídek musí veřejný zadavatel ověřit správné použití příslušné metody výpočtu. To může vyžadovat zapojení externího/interního odborníka. Normy spotřeby energie definování procentních úrovní: Procentní úroveň (zamýšlená úroveň), kterou je třeba uvést, velmi závisí na zamýšlené úrovni maximální energetické výkonnosti definované ve vnitrostátních předpisech. Doporučuje se, aby cíl byl nejméně o 20 % nižší, než požadují stávající vnitrostátní normy. Normy nízkoenergetických a pasivních domů: Obecně se význam pojmu nízkoenergetický dům časem změnil a jistě se změní i v budoucnosti. Momentálně se za tyto domy považují domy v rozmezí 30 kwh/m²a až 20 kwh/m²a (9 500 Btu/ft²/rok až Btu/ft²/rok). V porovnání s německou normou zvláště nízkoenergetických domů Passivhaus normy v současné době přijímané v některých jiných evropských zemích mají maximální požadavek na vytápění prostoru 15 kwh/m²a neboli Btu/ft²/rok (http://en.wikipedia.org/wiki/low-energy_building). Stavební služby: Stavební práce zahrnují také instalaci vysoce účinných systémů kombinované výroby tepla a elektřiny, vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení, jakož i systémů dodávek energie, osvětlení a vody. K projektování a instalaci (a někdy také údržbě) těchto služeb často označovaných stavební služby pro danou budovu může být najímána specializovaná společnost (takováto společnost je často označována jako poskytovatel energetických služeb ). Kritéria pro přidělování zakázek: Veřejní zadavatelé budou muset ve zveřejnění oznámení o zakázce a zadávací dokumentaci uvést, kolik dalších bodů bude uděleno za každé kritérium pro přidělování zakázek. Environmentální kritéria pro přidělování by měla v souhrnu představovat nejméně % celkových možných bodů. Pokud je kritérium pro přidělování formulováno z hlediska lepší výkonnosti v porovnání s minimálními požadavky obsaženými v technických specifikacích, budou body udělovány v poměru ke zlepšené výkonnosti. Normy spotřeby energie doporučená fáze postupu stavby: Prahové hodnoty spotřeby energie by měly být zahrnuty do všech fází postupu zadávání zakázek. Obecná poznámka: Doporučuje se zhodnotit, která fáze by byla pro zahrnutí navrhovaných environmentálních kritérií nejlepší (architektonická soutěž, nabídkové řízení na stavební práce) Stavební materiály základní a komplexní kritéria GPP a) Stavební materiály základní kritéria GPP Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 8

9 Stavební materiály stavební výrobky Specifikace Vyloučení některých materiálů 1. Účastníci výběrových řízení musí prohlásit, že při stavbě nebudou použity tyto materiály/látky: výrobky obsahující fluorid sírový (SF 6 ) interiérové barvy a laky 6 s obsahem rozpouštědel (těkavé organické sloučeniny s bodem varu nejvýše 250 C) vyšším než: pro barvy na zdi (podle EN 13300): 30 g/l (odečten obsah vody) pro ostatní barvy s vydatností nejméně 15 m²/l a s krycí mohutností 98 % neprůhlednosti: 250 g/l (odečten obsah vody) pro všechny ostatní výrobky (včetně barev, které nejsou určeny na zdi a které mají vydatnost menší než 15 m 2 /l, laků, barev na dřevo, nátěrů a barev na podlahy a příbuzných výrobků): 180 g/l (odečten obsah vody) Ověřování: Účastníci výběrových řízení musí prohlásit, že tyto výrobky/látky nebudou v budově použity. Dřevo 2. Dřevo použité v budově musí pocházet ze zákonných zdrojů. Ověřování: Jako důkaz splnění kritérií budou přijaty certifikáty kontroly dřeva certifikovaného jako FSC 7 či PEFC 8, nebo jakýkoli jiný rovnocenný důkaz. Zákonný původ dřeva lze také prokázat zavedeným systémem sledování. Tyto dobrovolné systémy mohou být certifikovány třetí stranou, často jako součást systému řízení podle ISO 9000 nebo ISO či EMAS. Pokud dřevo pochází ze země, která podepsala dobrovolnou partnerskou dohodu s EU, může sloužit jako důkaz zákonnosti licence FLEGT 9. U necertifikovaného dřeva musí účastníci výběrových řízení uvést typ (druh), množství a původ dřeva, společně s prohlášením o jeho zákonnosti. Jako takové musí být dřevo sledovatelné celým výrobním řetězcem z lesa až k výrobku. Ve zvláštních případech, kdy poskytnutý důkaz není považován za dostatečný důkaz splnění požadovaných technických specifikací, mohou veřejní zadavatelé dodavatele požádat o další objasnění nebo důkaz. 6 Mezní hodnoty převzaty z evropské ekoznačky a příslušných norem, jako je EN FSC (Forest Stewardship Council Rada pro správu lesů): 8 PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Program pro vzájemné uznávání systémů certifikace lesů): 9 Akční plán FLEGT (Programme for Endorsement of Forest Certification Prosazování práva, správa a obchod v oblasti lesnictví) přijala EU v roce Akční plán stanoví řadu opatření zabývajících se nezákonnou těžbou v rozvojových zemích. Plán definuje režim licencí pro dřevo k zajištění zákonnosti dovážených dřevařských výrobků. K získání licence musí být mezi zeměmi produkujícími dřevo a EU podepsány dobrovolné partnerské dohody. Dřevařské výrobky vyrobené zákonným způsobem v zemích, které podepsaly dobrovolnou partnerskou dohodu, získají na zákonnost výroby licenci; více informací na: Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 9

10 Těkavé organické sloučeniny 3. Stavební výrobky. Emise těkavých organických sloučenin z používaných stavebních výrobků nesmí překračovat příslušné hodnoty uvedené v evropských normách pro stanovení emisí EN ISO až -11 (viz nebo rovnocenných (pokud jde například o emise těkavých organických sloučenin, musí stavební výrobky pro splnění minimálních požadavků stavebních zákonů na ochranu zdraví dodržovat zkušební hodnoty stanovené německým postupem AgBB). Ověřování: Zkušební protokol vycházející z metody popsané v normách EN ISO až -11 nebo rovnocenných (viz např. německý postup AgBB Scheme2008.pdf). Kritéria pro přidělování zakázek Další body budou uděleny za: 1. Používání stavebních materiálů a výrobků splňujících určitá environmentální kritéria: Účastníci výběrových řízení musí uvést procento [uveďte příslušné typy výrobků, např. okna, barvy, izolační materiály], které mají být použity při stavbě (podle hodnoty) a které jsou vyrobeny v souladu s normami pro ekoznačku typu I podle normy ISO 14024, nebo poskytnout jasné a průhledné informace o funkčních charakteristikách výrobku na základě prohlášení o výrobcích typu III. Další body budou uděleny v poměru k navrženým procentům. Ověřování: Výrobky opatřené ekoznačkou typu I budou považovány za vyhovující těmto kritériím. Alternativně bude přijata také důvěryhodná dokumentace potvrzující, že normy příslušné ekoznačky typu I jsou splněny. 2. Používání stavebních materiálů na bázi obnovitelných surovin: Účastníci výběrových řízení musí uvést procento [uveďte příslušné typy výrobků, např. okna, barvy, izolační materiály], které mají být při stavbě použity (podle hodnoty) a které jsou na bázi obnovitelných surovin. 3. Udržitelné lesní zdroje: Dřevo pocházející z lesů, u kterých bylo ověřeno, že jsou spravovány tak, aby naplňovaly zásady a opatření umožňující zajistit udržitelné hospodaření s lesy, pokud tato kritéria daný výrobek charakterizují a jsou pro něj relevantní. Pro evropské lesy musí odpovídat tyto zásady a opatření přinejmenším celoevropským hlavním zásadám pro udržitelné hospodaření s lesy přijatým na ministerské konferenci o ochraně lesů v Evropě pořádané v Lisabonu ve dnech června Pro lesy mimo Evropu musí odpovídat přinejmenším zásadám hospodaření s lesy přijatým na konferenci Spojených národů o životním prostředí a rozvoji UNCED (Rio de Janeiro, červen 1992) a případně kritériím nebo obecným zásadám pro udržitelné hospodaření s lesy přijatým v rámci příslušných mezinárodních a oblastních iniciativ (ITTO, Montrealský proces, Tarapotský proces, UNEP/FAO pro oblasti sucha Afriky). Ověřování: Jako důkaz splnění kritérií budou přijaty certifikáty kontroly dřeva certifikovaného jako FSC 10 či PEFC 11 nebo jakýkoli jiný rovnocenný důkaz. Přijat bude také jakýkoli jiný vhodný důkaz, jako je technická dokumentace výrobce nebo zkušební protokol uznaného subjektu. 10 FSC (Forest Stewardship Council Rada pro správu lesů): Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 10

11 a) Stavební materiály komplexní kritéria GPP Stavební materiály stavební výrobky Specifikace Výrobky musí splňovat tři specifikace uvedené v základních kritériích. Výrobky musí dále splňovat tyto specifikace: Ocel 3. [Použitelné pro renovace] Pro účely čištění, odstraňování rzi a odstraňování barvy z ocelových výrobků nesmějí být používány otryskávací prostředky s obsahem křemíku. Zbytkové materiály musí být zlikvidovány v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Ověřování: Účastníci výběrových řízení musí prohlásit, že toto kritérium bude splněno. Kritéria pro přidělování zakázek Další body budou uděleny za používání stavebních výrobků splňujících tři kritéria pro přidělování zakázek uvedená v základních kritériích. Další body budou uděleny také za: 4. Používání stavebních materiálů a výrobků splňujících určitá environmentální kritéria [Pro země, kde existují dostatečné údaje o posouzení životního cyklu pro stavební materiály] Účastníci výběrových řízení mohou být požádáni, aby uvedli datum posouzení životního cyklu [uveďte název nástroje pro posuzování životního cyklu], aby bylo možné stavební materiály porovnat. 5. Hospodářská soutěž založená na R-hodnotách 12 (kombinace hodnoty lambda 13 a tloušťky izolačních výrobků) navržené izolace Účastníci výběrových řízení musí uvést R-hodnoty navrhovaných izolačních materiálů. Body budou uděleny na základě klouzavé stupnice mezi nejlepší a nejhorší nabídkou. Ověřování: Musí být předložena zkušební dokumentace navrhovaného izolačního materiálu/řešení s využitím akreditované normy pro výpočet R-hodnoty izolace c) Stavební materiály vysvětlivky Obecná poznámka: Doporučuje se zhodnotit, která fáze by byla pro zahrnutí navrhovaných environmentálních kritérií nejlepší (architektonická soutěž, nabídkové řízení na stavební práce). Obsah recyklovaných/opětovně použitých materiálů specifikace nebo kritéria pro přidělování zakázek: Pokud není veřejný zadavatel schopen určit dostupnost obsahu recyklovaných/opětovně použitých materiálů, mohlo by toto kritérium být použito ve fázi přidělování zakázky. Používání ekologických stavebních materiálů a výrobků specifikace nebo fáze 11 PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Program pro vzájemné uznávání systémů certifikace lesů): 12 R-hodnota popisuje izolační vlastnosti určitých stavebních izolačních materiálů. 13 Lambda je hodnota pro měření tepelné vodivosti materiálu. Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 11

12 přidělování zakázky: Navrhuje se toto kritérium použít ve fázi přidělování zakázky, protože veřejný zadavatel nebude mít pravděpodobně dostatečné znalosti o tržní dostupnosti a ceně takovýchto výrobků. Pokud veřejný zadavatel trh dobře zná, mohlo by být pro určité typy výrobků minimální procento do specifikací zahrnuto. V Evropě existují různá informační centra, která poskytují podrobné informace o udržitelných stavebních materiálech, jako jsou zavedené internetové stránky informující o příslušných ekoznačkách. Viz část týkající se ekoznaček v podkladové zprávě o stavebnictví. Kritéria pro přidělování zakázek: Veřejní zadavatelé budou muset ve zveřejnění oznámení o zakázce a zadávací dokumentaci uvést, kolik dalších bodů bude uděleno za každé kritérium pro přidělování zakázek. Environmentální kritéria pro přidělování by měla v souhrnu představovat nejméně % celkových možných bodů. Pokud je kritérium pro přidělování formulováno z hlediska lepší výkonnosti v porovnání s minimálními požadavky obsaženými v technických specifikacích, budou body udělovány v poměru ke zlepšené výkonnosti. Je nezbytné, aby proveditelnost navrhovaných řešení byla zhodnocena ve fázi nabídkového řízení a sledována ve fázi realizace. Porovnání posouzení životního cyklu stavebních materiálů: Dostupnost údajů o posouzení životního cyklu stavebních materiálů se v jednotlivých zemích značně liší. Veřejný zadavatel bude muset zvážit, zda pro uplatnění tohoto kritéria pro přidělování zakázek existují dostatečné údaje. Veřejný zadavatel bude také muset určit, které nástroje pro posuzování životního cyklu jsou nejvhodnější pro daný region / typ stavební práce. Seznam vhodných nástrojů pro posuzování životního cyklu je k dispozici v části 6 podkladové zprávy o stavebnictví. Jsou-li nástroje pro posuzování životního cyklu k dispozici, mohou nahradit většinu zvláštních požadavků na stavební materiály (protože jsou zahrnuty v nástroji pro posuzování životního cyklu). Poznámka: Doporučuje se také smluvní ustanovení o povinném používání nástroje pro posuzování životního cyklu během fáze projektování viz níže Zařízení pro úsporu vody základní a komplexní kritéria GPP a) Zařízení pro úsporu vody základní kritéria GPP Specifikace Zařízení pro úsporu vody Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 12

13 Zařízení pro úsporu vody 1. Veškerá sanitární a kuchyňská zařízení používající vodu musí být vybavena nejmodernějšími technologiemi pro úsporu vody dostupnými na trhu. Klozety s duálním splachováním by měly používat nejvýše šest litrů na plné spláchnutí a tři litry na úsporné spláchnutí. Bezvodé pisoáry musí buď používat biologicky rozložitelnou kapalinu, nebo fungovat zcela bez kapaliny. Zařízení pro úsporu vody instalovaná do splachovacích nádržek musí dosahovat nejméně 30% úspory vody na každé spláchnutí toalety. Úsporné vložky do vodovodních kohoutků by měly uspořit nejméně 50 % vody v porovnání s použitím běžného vodovodního kohoutku. Ověřování: Účastníci výběrových řízení musí předložit technické listy s údaji pro výrobky, které budou instalovány, prokazující splnění specifikací b) Zařízení pro úsporu vody komplexní kritéria GPP Zařízení pro úsporu vody Specifikace Zařízení pro úsporu vody 1. Veškerá sanitární a kuchyňská zařízení používající vodu musí být vybavena nejmodernějšími technologiemi pro úsporu vody dostupnými na trhu. Klozety s duálním splachováním by měly používat nejvýše šest litrů na plné spláchnutí a tři litry na úsporné spláchnutí. Bezvodé pisoáry musí buď používat biologicky rozložitelnou kapalinu, nebo fungovat zcela bez kapaliny. Zařízení pro úsporu vody instalovaná do splachovacích nádržek musí dosahovat nejméně 30% úspory vody na každé spláchnutí toalety. Úsporné vložky do vodovodního kohoutku by měly uspořit nejméně 50 % vody v porovnání s použitím běžného vodovodního kohoutku. Ověřování: Účastníci výběrových řízení musí předložit technické listy s údaji pro výrobky, které budou instalovány, prokazující splnění specifikací. 2. Nejméně [X] % pisoárů a toalet musí používat bezvodé technologie. Ověřování: Účastníci výběrových řízení musí uvést předpokládaný počet a procento bezvodých zařízení. Kritéria pro přidělování zakázek Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 13

14 Další body budou uděleny za: 1. Využívání dešťové a šedé vody Účastníci výběrových řízení musí navrhnout způsob maximálního využití dešťové a šedé vody v přívodním a odvodním vodovodním systému budovy. Další body budou uděleny na základě předložených nabídek. Nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií: návrh a kvalita technologie včetně přizpůsobitelnosti projektu budovy; odhadované procento celkových dodávek vody ze zdrojů dešťové a šedé vody; náklady na údržbu a životnost výrobku (náklady na instalaci a údržbu) c) Zařízení pro úsporu vody vysvětlivky Obecná poznámka: Doporučuje se zhodnotit, která fáze by byla pro zahrnutí navrhovaných environmentálních kritérií nejlepší (architektonická soutěž, nabídkové řízení na stavební práce). Zařízení pro úsporu vody ověřování: Pro stanovení specifikací a ověření jejich splnění by veřejný zadavatel měl mít přehled o technologiích, jako jsou nástavce na vodovodní kohoutky a omezovače průtoku vody, dostupných na trhu. Kritéria mohou být dle potřeby přizpůsobena tržní dostupnosti. Kritéria představená výše jsou převzata z britských předpisů týkajících se dodávek vody (UK National Water Supply Regulations) na základě provádění evropské směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Viz také katalog udržitelných výrobků na Zařízení pro úsporu vody stanovení procent: Zamýšlená úroveň (X %) velmi závisí na tržní dostupnosti požadovaných technologií (např. systémy toalet NoMix) v konkrétním evropském regionu. Pokud veřejný zadavatel situaci na trhu nezná, doporučuje se toto kritérium použít ve fázi přidělování zakázky tak, aby byl nastaven realistický požadavek. Využívání dešťové a šedé vody specifikace nebo fáze přidělování zakázky: Možné je také nastavit minimální procenta celkové dodávky vody ze zdrojů dešťové a šedé vody, avšak možnosti se budou značně lišit podle klimatických podmínek. Pro stanovení vhodných úrovní by tedy bylo zapotřebí konzultací s místními odborníky. Kritéria pro přidělování zakázek: Veřejní zadavatelé budou muset ve zveřejnění oznámení o zakázce a zadávací dokumentaci uvést, kolik dalších bodů bude uděleno za každé kritérium pro přidělování zakázek. Environmentální kritéria pro přidělování by měla v souhrnu představovat nejméně % celkových možných bodů Ustanovení o plnění smlouvy základní a komplexní kritéria GPP Ustanovení o plnění smlouvy základní kritéria GPP Ustanovení o plnění smlouvy Povinné měření průvzdušnosti Pokud je součástí budovy mechanická ventilace, musí dodavatel zajistit měření průvzdušnosti (tzv. Blower Door Test) v [uveďte příslušnou stavební fázi]. To musí být opakováno až do splnění příslušné normy. Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 14

15 Účetnictví Dodavatel musí poskytovat po dobu prvních tří let pravidelnou účetní službu, která správci zajistí měsíční údaje o spotřebě energie na vytápění, chlazení, ventilaci, teplou vodu a elektřinu. Doprava a recyklace stavebních materiálů Dodavatel by měl stanovit minimální a cílovou úroveň pro používání vícecestných obalů k přepravě nezbytných stavebních materiálů na/ze staveniště. Dodavatelé stavebních materiálů musí stanovit minimální a cílovou úroveň pro obalový odpad (které bude dosaženo, například, systémem zpětného odběru, recyklace a opětovného používání obalů, které přicházejí se stavebními materiály). Nakládání s odpady Dodavatel musí zavést vhodná opatření ke snižování a využívání (opětovnému použití nebo recyklaci) odpadů, které vznikají při demolici nebo stavbě. Míra využití (opětovného použití nebo recyklace) musí dosáhnout nejméně 60 % ve vztahu k hmotnostnímu procentu třídění. 14 Ověřování: Důkazem splnění kritérií může být systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí (EMS), jako je EMAS, nebo jiný důkaz rovnocenných opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí Ustanovení o plnění smlouvy komplexní kritéria Ustanovení o plnění smlouvy Dodavatel musí splnit ustanovení o plnění smlouvy uvedená v základních kritériích. Dodavatel musí dále splnit toto ustanovení o plnění smlouvy: Používání nástroje pro posuzování životního cyklu při projektování Při projekční práci musí být používán [uveďte název nástroje (nástrojů) pro posuzování životního cyklu] Ustanovení o plnění smlouvy: vysvětlivky Používání nástroje pro posuzování životního cyklu při projektování: Veřejný zadavatel bude muset určit, který nástroj(e) pro posuzování životního cyklu je pro daný region / typ stavební práce nejvhodnější a které aspekty projektování a výběru materiálu může zahrnovat. Alternativně lze tuto otázku řešit ve fázi jednání o smlouvě s vítězným architektem. Seznam nástrojů pro posuzování životního cyklu, které lze použít, je k dispozici v podkladové zprávě. Tato smluvní podmínka musí být v soutěžní dokumentaci jasně uvedena tak, aby si účastníci výběrového řízení byli vědomi toho, k čemu smlouva zavazuje. Měření průvzdušnosti vhodná stavební fáze: Vhodný čas pro měření průvzdušnosti bude záviset na typu stavby (např. u dřevěné stavby po montáži oken, dveří a parozábran). Doprava a recyklace stavebních materiálů: Vhodnou volbou může být také požadavek, aby bylo zboží zasíláno do určeného železničního nebo říčního zařízení. Toto je ale možné pouze v případě, že železniční nebo říční síť je prakticky schopen využívat více než jeden 14 Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 15

16 potenciální dodavatel. Snižování odpadů a nakládání s odpadem: Veřejný zadavatel musí nastavit vhodný systém sledování a hodnocení během stavby, který bude kromě obecné kontroly kvality zaměřen také na sledování systému nakládání s odpady. Školící příručka pro GPP Evropské komise Modul 3: Doporučení k nákupu 16

Nábytek Produktový list pro zadávání ekologických veřejných zakázek (GPP)

Nábytek Produktový list pro zadávání ekologických veřejných zakázek (GPP) Nábytek Produktový list pro zadávání ekologických veřejných zakázek (GPP) 1 Oblast působnosti Nábytek je široká skupina výrobků, která zahrnuje nejrůznější druhy nábytku (židle, stoly, šatní skříně, police,

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

Metodika pro nákup nábytku

Metodika pro nákup nábytku Příloha 1 Metodika pro nákup nábytku 1. Vymezení skupin výrobků Nábytek je široká skupina výrobků, která zahrnuje nejrůznější druhy nábytku (židle, stoly, šatní skříně, police, skříně atd.) s nerůznějším

Více

Obkladové desky - Produktový list pro zadávání zelených veřejných zakázek

Obkladové desky - Produktový list pro zadávání zelených veřejných zakázek Obkladové desky - Produktový list pro zadávání zelených veřejných zakázek Zadávání zelených veřejných zakázek (GPP) je dobrovolným nástrojem. Tento produktový list shrnuje kritéria, která byla vypracována

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Budovy a jejich prvky/součásti Budovy a zelené nakupování Úvod Vysoké investiční náklady Dlouhá životnost budov Kratší životnost TZB Komplexnost budovy sestávají

Více

Certifikační systémy v lesnictví

Certifikační systémy v lesnictví Certifikační systémy v lesnictví Základní informace o certifikačních systémech v ČR Ing. Andrea Pondělíčková LDF MENDELU Brno 19. 11. 2013 a 21.11.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Obsah Zelené nakupování - úvod Náklady životního cyklu Projekt Buy Smart+ Zelené nakupování Zelené nakupování Zelené nakupování " je takový způsob nakupování,

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky kancelářská výpočetní technika

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky kancelářská výpočetní technika Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky kancelářská výpočetní technika Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Evropská unie se však shoduje na tom, že orgány ústřední státní správy by měly pořizovat

Více

Okna - Okna, prosklené dveře a střešní okna

Okna - Okna, prosklené dveře a střešní okna Okna - Okna, prosklené dveře a střešní okna Produktový list pro zadávání zelených veřejných zakázek Zadávání zelených veřejných zakázek (GPP) je dobrovolným nástrojem. Tento produktový list shrnuje kritéria,

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro splachovací záchody a pisoáry

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro splachovací záchody a pisoáry Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro splachovací záchody a pisoáry Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU vypracovaná pro skupinu produktů

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky doprava

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky doprava Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky doprava Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument poskytuje kritéria zelených veřejných zakázek pro oblast dopravy. Podrobné vysvětlení důvodů

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013 Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

23.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 191/35

23.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 191/35 23.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 191/35 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 641/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

*MVCRX01QU4SW* MVCRX01QU4SW prvotní identifikátor

*MVCRX01QU4SW* MVCRX01QU4SW prvotní identifikátor *MVCRX01QU4SW* MVCRX01QU4SW prvotní identifikátor Č. j. MV- 86810-65/VZ-2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČO: 00007064, DIČ:CZ00007064

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Ing. Jiří Cihlář VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Konference Energie pro budoucnost XV 23. dubna 2015, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - LEGISLATIVA A JEJÍ NÁVAZNOST NA

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov Ing. Martin Vonka, Ph.D. Národní platforma SBToolCZ Fakulta stavební, ČVUT v Praze SBToolCZ Certifikační metodika pro udržitelnou výstavbu Hodnotí

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Používání vody Kapitola 1 Význam udržitelného rozvoje Obsah Udržitelný rozvoj Definice Pozadí Význam pro prádelny Opatření

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2 MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ Panorama Business Center Škrétova 12/49, 12, Praha 2 Klient: Vypracováno: Deka Praha First Real Estate, s.r.o. Praha 7 Holešovice, Jankovcova 1569/2c PSČ 17 IMPACT-CORTI a.s.

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Institut klinické a experimentální medicíny Sídlo zadavatele:

Institut klinické a experimentální medicíny Sídlo zadavatele: Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání do zjednodušeného podlimitního řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: REKONSTRUKCE PAVILONU Z1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FASÁDY A 1. PP Identifikační

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci

Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci Roger Hitchin Klíčový expert BRE Obsah Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) Jaké jsou její cíle? Co bude její

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

Prezentace: Aktivní dům. Jiří Hirš. Vysoké učení technické v Brně, Fak. stavební. Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.

Prezentace: Aktivní dům. Jiří Hirš. Vysoké učení technické v Brně, Fak. stavební. Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa. Prezentace: Aktivní dům Jiří Hirš Vysoké učení technické v Brně, Fak. stavební Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Ak#vní dům Jiří Hirš FAST VUT v Brně Vývoj energe+ckých

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Požadavky legislativy a jejich dopad do navrhování a provozování budov Konference Energie pro budoucnost XII 24. dubna 2014, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Energetický průkaz a certifikace budov

Energetický průkaz a certifikace budov Energetický průkaz a certifikace budov Ing. Jan Kárník, CITYPLAN spol. s r.o. Konference energetická náročnost staveb 22.září 2006, ForArch Praha CITYPLAN spol. s r.o. Středisko energetiky a životního

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby. Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007

Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby. Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007 Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007 Ekoznačení - Dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí; řízeno směrnicemi

Více

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Zelená úsporám Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Téma Definice zdroje na biomasu Oblast podpory C.1.1 náhrada stávajícího zdroje Oblast podpory

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 3/2013 Vydáno dne: 23. prosince 2013 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané za účelem upřesnění definice užitečného tepla z obnovitelných zdrojů a vymezení přípustných

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Příloha A. Název veřejné zakázky: ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNĚ - REKREAČNÍHO AREÁLU KOCIÁNOV. Zadavatel: Název: Adresa sídla / místa podnikání / bydliště:

Příloha A. Název veřejné zakázky: ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNĚ - REKREAČNÍHO AREÁLU KOCIÁNOV. Zadavatel: Název: Adresa sídla / místa podnikání / bydliště: Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: ROZŠÍŘENÍ

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 5677 441 VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č.

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 111 Teplá voda Umělé osvětlení Energetická náročnost budov Vytápění Energetická náročnost budov Větrání Chlazení Úprava vlhkosti vzduchu energetickou náročností

Více

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá z níž je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných

Více

Ing. Libor Špička. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Ing. Libor Špička. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Evropská legislativa pro čistá a energeticky účinná vozidla Ing. Libor Špička Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Evropská legislativa Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE DOSAŽENÉ VÝSLEDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejné orgány uzavírají smlouvy, jimiž zajišťují provedení prací a poskytnutí služeb. Tyto smlouvy uzavřené s jedním nebo více provozovateli, kteří za provedení prací nebo poskytnutí služeb

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Dopady požadavků na energetickou efektivitu na realitní trh

Dopady požadavků na energetickou efektivitu na realitní trh Prezentace: Dopady požadavků na energetickou efektivitu na realitní trh Ing. Miroslav Linhart Ing.arch.& Ing. Filip Endal Deloitte. Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu BEFFA

Více

Dokument ke kurzu. Název kurzu: Evropský Školící Program pro Energeticky Efektivní Renovace Starých Budov

Dokument ke kurzu. Název kurzu: Evropský Školící Program pro Energeticky Efektivní Renovace Starých Budov Dokument ke kurzu Název kurzu: Evropský Školící Program pro Energeticky Efektivní Renovace Starých Budov Pro projekt ETEROB 1 Kontrolní strana dokumentu Informace Země Poland Vlastník dokumentu/partner

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU 1 ÚČEL A ROZSAH SMĚRNICE Úspora 20 % spotřeby primární energie do roku 2020 = 1474 Mtoe Prognóza ale odhaduje 1842 Mtoe v roce 2020 Rozdíl 368 Mtoe ušetřit pomocí

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE L 86/6 Úřední věstník Evropské unie 5.4.2005 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle

Více

Název programu: NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013. Vyhlášení podmínek programu: 13.6.2013 (Směrnice Ministerstva životního prostředí č.

Název programu: NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013. Vyhlášení podmínek programu: 13.6.2013 (Směrnice Ministerstva životního prostředí č. Přinášíme vám souhrn informací o dotačním programu Nová zelená úsporám. Pokud budete mít zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat. 1. Obecné informace Název programu: NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013

Více

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi 2. 10. 2013 Státní fond životního prostředí ČR wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Obsah semináře 1. Ohlédnutí za dobíhajícím programem Zelená úsporám

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV DŘEVAŘSKÝ, PRAHA, s.p. www.vvud.cz

VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV DŘEVAŘSKÝ, PRAHA, s.p. www.vvud.cz JAK A ČÍM MÁM ZAČÍT? KDE ZÍSKÁM SROZUMITELNÉ INFORMACE? CO VŠECHNO JE SKUTEČNĚ POTŘEBA? JAK SE PŘIPRAVIT NA CERTIFIKACI? POTŘEBUJI VÝPOMOC SPECIALIZOVANÝCH PORADCŮ? DOKÁŽE NĚKDO JASNĚ DEFINOVAT CENU? JAK

Více

Popis nástroje - Energetický audit

Popis nástroje - Energetický audit Popis nástroje - Energetický audit Energetický audit Název nástroje: o Energetický audit Zákonné regulace nástroje: o č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií o č. 213/2001 Sb podrobnosti a náležitosti

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 Asociace dodavatelů montovaných domů CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ EDEN 3000 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 603 00 BRNO 1 Výzkumný

Více

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 41-2014 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ochranné známky Kovový nábytek Cílem stanovení kritérií Národního

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace DIVADLO NA VINOHRADECH Kvalifikační dokumentace k Oznámení veřejné zakázky č. 202011008789 ze dne 05/03/2012 na akci Rekonstrukce technického zázemí Divadla na Vinohradech metodou EPC Zpracovatel: ENVIROS,

Více

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov. Jan Pejter, Enviros s.r.o., Praha

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov. Jan Pejter, Enviros s.r.o., Praha Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov Jan Pejter, Enviros s.r.o., Praha Obsah Výchozí podmínky pro zpracování vyhlášky Podrobnosti výpočtové metodiky Zařazení

Více

Metodika komplexního hodnocení budov

Metodika komplexního hodnocení budov SBToolCZ Metodika komplexního hodnocení budov Vznik metodiky Fsv ČVUT v Praze, Výzkumné centrum CIDEAS, Katedra konstrukcí pozemních staveb, pracovní skupina SUBSTANCE spolupráce: -iisbe -CSBS (iisbe Czech)

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky TECHNICKÝ DOKUMENT CFCS CFCS 2002:2013 15. 8. 2013 Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz, web:

Více

ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti

ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti Jan Pejter expert ENVIROS, s.r.o. 6. ledna 2006 Obsah přednášky Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/91/ec Návrh novely zákona č. 406/2000 Sb. Návrh vyhlášky,

Více