FENOMÉN INSTRUKTORSTVÍ V ŽIVOTNÍ DRÁZE ČLOVĚKA (PREZENTACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FENOMÉN INSTRUKTORSTVÍ V ŽIVOTNÍ DRÁZE ČLOVĚKA (PREZENTACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU)"

Transkript

1 Gymnos Akadémos, 1(1), FENOMÉN INSTRUKTORSTVÍ V ŽIVOTNÍ DRÁZE ČLOVĚKA (PREZENTACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU) THE PHENOMENON OF LEADERSHIP IN THE HUMAN S LIFE CAREER (PRESENTING THE RESEARCH RESULTS) autor Tomáš Valenta Shrnutí V tomto textu jsou prezentovány výsledky kvalitativní výzkumné práce. Studie je zaměřena na oblast osobnosti instruktora v rámci pedagogického směru výchova prožitkem. Z pohledu kinantropologie se práce věnuje aktuální otázce kvality personálního zajištění v oblasti volnočasových aktivit. Kvalitativní výzkumná práce je provedena podle metody zakotvené teorie. Práce má biografický výzkumný design, vychází z pedagogicko-psychologického diskurzu. Cílem je popsat a ukotvit fenomén instruktorství prostřednictvím analýzy záznamů rozhovorů životních drah šesti vybraných instruktorů, doplněných o studium dalších dat biografické i nebiografické povahy vztahující se k tématu osobnosti instruktora. Výsledkem práce je zkonstruování teoretického modelu fenoménu instruktorství, charakterizované na základě vývoje motivů, smyslů a obsahů jednání vybraných jedinců v jednotlivých etapách vlastní instruktorské dráhy. Klíčová slova: KVALITATIVNÍ VÝZKUM, INSTRUKTORSTVÍ, ŽIVOTNÍ DRÁHA, MOTIVY, VÝCHOVA, OSOBNOST INSTRUKTORA Summary This paper represents results of a qualitative research study. The survey is focused on the area of instructor s personality within the frame of the specific field of pedagogy experiential education. Within the scope of kinantropology is the survey interested in the actual theme of staff s personal quality in the sphere of leisure time activities. It is a qualitative research study based on the grounded theory methods. The research paper contains biography study design, based on the pedagogical-psychological discourse. The goal of the study is to describe and handle the leadership phenomenon by means of the interview analysis of the life careers of six selected instructors, filled in with the study of other different data of biographical and non biographical nature related to the instructors personality topic. The result of this thesis is the construction of the theoretical model of the leadership phenomenon, characterized on the basis of motives development, meanings and contents of actions of the chosen respondents in the constituent periods of the instructors career. Keywords: QUALITATIVE RESEARCH, INSTRUCTOR LEADERSHIP, COURSE OF LIVE, MOTIVES, EDUCATION, PERSONALITY OF IN- STRUKTOR

2 Úvod do problému Studie se zabývá fenoménem instruktorství v životní dráze člověka působícího ve sféře volnočasových aktivit. Z pohledu kinantropologických studií jde tematicky o oblast víceméně marginální. Zmiňovaná sféra lidské činnosti však v posledních letech výrazně nabývá na významu s ohledem na vývoj kulturně-společenských poměrů. Tyto změny jsou spojeny s nárůstem volného času, rozšiřováním služeb v této oblasti. Sekundárně s tématem souvisí prevence patologického chování, a tudíž jde o zvyšující se nároky na profesionální připravenost poskytovatelů těchto služeb. Bylo by chybou zaujmout k tomuto vývoji nevšímavé stanovisko a nehledat aktuální témata i v rámci současné vědecko-badatelské činnosti. Téma práce řeší pedagogický aspekt sféry volnočasových aktivit, věnuje se problematice vývoje osobnosti instruktora. Práce tak jednoznačně poukazuje na multidisciplinární povahu vědního oboru kinantropologie. Na fenomén instruktorství je pohlíženo v duchu hermeneuticko-fenomenologické výzkumné tradice, jež přísluší kvalitativně pojatým výzkumům. Spíše než o vysvětlení tohoto pojmu se jedná o popsání a porozumění šíři fenoménu instruktorství jakožto oblasti zvolené ke studiu. Instruktor, instruktorství jsou termíny hojně užívané v prostředí neziskového sektoru. V tomto výzkumu je instruktorství kontextuálně spojeno s organizací Prázdninová škola Lipnice o.s. (dále PŠL). PŠL se zasloužila o vývoj specifického pojetí organizace a vedení kurzů a zároveň o vznik pedagogického směru zážitková pedagogika, který pracuje s navozením, rozborem a reflexí prožitkových událostí za účelem získání zkušeností přenositelných do dalšího života. (Jirásek, 2004, 15) Prázdninová škola se zároveň zabývá systematickou přípravou a vzděláváním nových instruktorů, působících ve zmiňované oblasti. Z instruktorů, kteří se hlásí k tomuto pedagogickému směru, byl vybrán zkoumaný vzorek. S nimi byly vedeny rozhovory, týkající se jejich životní a instruktorské dráhy. Výzkumné otázky a cíle Pro kvalitativní výzkum je typické sestavení výzkumné otázky vztahující se ke studovanému tématu. Jedná se o množinu otázek (nemusí jít nutně o hypotézy), která reprezentuje stránky empirické oblasti, které chce vědec zkoumat. Tyto otázky určují priority a místa pozornosti. Zároveň vylučují množinu nezajímavých aspektů. (Hendl, 1997, 43) Základní otázka výzkumu zní: Jakou roli sehrává fenomén instruktorství v životní dráze člověka? Tato otázka je záměrně postavena poměrně široce. Odpovědí na ni je zároveň i teoretické zmapování popsané zkoumané oblasti. Základní otázka je doplněna o několik dílčích otázek, jež prohlubují a směrují zacílení hlavního výzkumného tématu: 1. Jaké motivy vedou zkoumané jedince k vykonávání instruktorské činnosti? 2. Jakou roli hraje instruktorství v jednotlivých etapách životní dráhy? 3. Jak se dá charakterizovat osobnost instruktora? Cíle práce je možno rozčlenit do tří oblastí: Cíle intelektuální Obsáhnout kvalitativní výzkumné procedury s ohledem na výzkumný design práce. Analyzovat fenomén instruktorství dle postupů metody zakotvené teorie. Ukázat perspektivy dalšího výzkumu v oblasti osobnosti instruktora. Cíle praktické Zkonstruovat model fenoménu instruktorství, který bude praktickou pomůckou pro orientaci v problematice mapující vývoj

3 Gymnos Akadémos, 1(1) vztahu motivů, smyslů a obsahů chování instruktorů v průběhu jejich životní dráhy. Obohatit teoretickou oblast formálního a neformálního vzdělávání instruktorů. Vytvořit práci, jejíž nálezy mohou být inspirací instruktorům při hledání vlastního instruktorského stylu. Cíle personální Osobně se setkat s instruktorskými osobnostmi, se kterými bych se jinak běžně nedostal do kontaktu. Odpovědět na vlastní otázky týkající se osobnosti instruktora, které jsem zmínil v kapitole Vznik a vývoj disertačního tématu. Cílem práce je prohloubit teoretické pedagogické ukotvení oboru v oblasti osobnosti instruktora. Povaha práce Výzkumná práce má biografickou povahu. Výzkum spočívá v analýze záznamů rozhovorů, životních drah šesti vybraných instruktorů, doplněných o studium dalších dat biografické i nebiografické povahy vztahující se k tématu osobnosti instruktora. S účastníky výzkumu byly vedeny tři typy semistrukturovaných rozhovorů. V případě prvního typu rozhovoru se jednalo o polostrukturované interview narativní povahy, druhým typem rozhovoru bylo polostrukturované interview, jehož příprava vycházela z analýzy rozhovoru prvního typu. Třetí typ rozhovoru měl kontrolní povahu, sloužil jako zpětnovazební informace pro analýzu dat. Zde byli zároveň dotazovaní seznámeni s dílčími výsledky výzkumu. Stěžejním byl první typ, narativní rozhovor, o němž pojednává Čermák, Hiles a Chrz (2007), který otevírá téma a zároveň mu dává tematickou šíři. Důraz je kladen na přirozenou formu prezentace vlastního postoje k tématu instruktorství. Snahou je zachytit komplexnost fenoménu instruktorství a jeho promítnutí do životní dráhy člověka, využít poznatků o přirozené snaze člověka prožívat vlastní život prostřednictvím příběhu. Chrz (2002) v této souvislosti píše o tzv. konstrukci narativní identity. Práce je řešena pomocí kvantitativních výzkumných procedur. Jako hlavní metoda analýzy dat byla použita metoda zakotvené teorie. Jejími autory jsou Glaser a Strauss, Metoda byla dále rozpracovávána a upravována jimi samotnými i dalšími autory jako Strauss a Corbinová (1999), Babuck (1996), Glaser (2004), Bryant a Charmaz (2007) a další. Výsledné uchopení metody je blízké konstruktivistickému pojetí dle Bryanta a Charmazové. Záměrný výběr participantů vzhledem k povaze práce Kritéria výběru dotazovaných se v průběhu výzkumu měnila v závislosti na teoretickém vhledu do studovaného tématu v souladu s pravidly metody zakotvené teorie. Konečný výčet kritérií, jež musí vybraný jedinec splňovat, má tuto podobu: 1. aktivně se zajímá o vývoj metody a dění kolem zážitkové pedagogiky, 2. absolvoval/a kurz lipnického typu jako účastník, 3. hlásí se k tomu, že dělá kurzy lipnického typu, 4. zastoupení obou pohlaví, 5. věková rozrůzněnost, 6. kladný osobní vztah dotazovaných k PŠL, 7. ochota podstoupit výzkum. Celkem byly vedeny rozhovory se šesti instruktory 4 muži a 2 ženami. Věk dotazovaných jedinců byl 31, 33, 40, 44, 48, 78 let. Pět z dotazovaných vytvořilo jeden nebo více vlastních autorských kurzů, všichni jsou tvůrci nebo spolutvůrci několika vlastních autorských programů, mají mnohaletou osobní zkušenost s instruktorskou a šéfinstruktorskou činností. Jeden z nich se podílí na vzdělávání instruktorů PŠL. Všichni jsou

4 stále aktivními instruktory. Všichni dotazovaní mají ukončeno vysokoškolské vzdělání. Analýza dat byla v průběhu výzkumu rozšířena o další biografická data týkající se jednoho z dotazovaných a dále o záznam skupinového rozhovoru pěti instruktorů splňujících stanovená kritéria. Tématem této diskuse byla osobnost instruktora. Prezentace výsledků Výsledky prezentované v následující části jsou doplněny o citace a odkazy na literární zdroje, které s tématy souvisí a podílely se na formulování modelu fenoménu instruktorství v průběhu výzkumu. Stěžejním výsledkem je sestavení teoretického modelu fenoménu instruktorství v životní dráze vybraných studovaných jedinců, jakožto i odpověď na základní vědeckou otázku práce. Teoretický model fenoménu instruktorství Na fenomén instruktorství je nahlíženo skrze dva základní úhly pohledu. Ty tvoří časový a procesuální rámec studovaného tématu. Prvním z nich je rovina horizontální, jejímž hlavním rysem je její časovost, vlastnost, která reprezentuje vývoj sledovaných jevů v životních příbězích dotazovaných jedinců. Představuje nezbytnou podmínku pro vytvoření vnitřní dynamiky těchto příběhů. Jedná se o koncept životní dráhy. Ta tvoří časový prostor pro seberealizaci prostřednictvím vlastní instruktorské dráhy, v rámci které dochází k vývoji instruktorské osobnosti jakožto ústředního tématu práce. Obrázek 1. Teoretický model fenoménu instruktorství

5 Gymnos Akadémos, 1(1) Triáda hybná síla jednání Vertikální rovinu tvoří koncept triády hybné síly jednání člověka, prostřednictvím které je systematicky pohlíženo na vývoj motivů, smyslů a obsahů jednání vybraných instruktorů v jednotlivých etapách vlastní instruktorské dráhy. Motivem se rozumí pohnutka k jednání, vnitřní puzení k činnosti, uspokojování nižších homeostatických či deficitních nebo vyšších sebeaktualizačních, růstových potřeb člověka (Homola, 1972; Říčan, 2004; Nakonečný, 1996). V rámci instruktorské činnosti může u jedince docházet k uspokojení obou typů potřeb. Rozvoj zdravé instruktorské osobnosti je však spojen především s uspokojováním potřeb vyšších. Příznačná u těchto potřeb je jejich relativní neuspokojitelnost. Zatímco u nižších potřeb je motiv zapříčiněn nedostatkem a jedinec se snaží nastolit zpět rovnovážný homeostatický stav, v případě potřeb vyšších dosažení cílových objektů výchozí motivační stav naopak intenzifikuje, tj. indukuje dané napětí a s ním spojenou snahu po dalším uspokojení. (Nakonečný, 1996) Jakákoliv vzniklá potřeba vyvolává u člověka tendenci k jednání, projevující se odpovídajícím chováním. Chování je instrumentální aktivita zprostředkující vztah mezi potřebou a jejím uspokojením. (Nakonečný, 1996, 27) Potřeba motiv tedy vyvolává u člověka jednání. Předmět takového konkrétního jednání je to, co je nazýváno obsahem. Obsah působení v rámci instruktorství je jednak formální to je dáno rolí, kterou instruktor na kurzu zastává (odborník na skupinovou reflexi, filozof, host, elév, instruktor, šéfinstruktor...); druhým typem obsahu je stránka programová, zde se jedná o konkrétní zvolené typy programů, her, lekcí, efektů, inscenačních a výrazových prvků, dramaturgie a jejich řazení do programového scénáře. Motiv, smysl a obsah působení spolu vytváří vzájemně propojený celek. Pokud se v životě člověka objeví nový motiv, daný jedinec je na něj nucen nějakým způsobem reagovat obsah působení. Každé takové jednání má pro daného jedince (v případě instruktorství i pro účastníka instruktorova působení) nějaký smysl. Frankl (1994) poukazuje na skutečnost, že právě v uspokojování vyšších potřeb promítajících se v seberealizaci jedince musí člověk vědomě projevovat vůli ke hledání smyslu vlastního konání. Jakkoliv se změní jeden ze tří prvků triády, vždy se to nějakým způsobem dotkne zbývajících dvou. Vývoj motivů, obsahů a smyslů konání v jednotlivých etapách instruktorské dráhy tvoří úhel pohledu na zkoumané téma a je zároveň znázorněn jako vertikální dimenze modelu fenoménu instruktorství v životní dráze. Obrázek 2. Triáda hybná síla jednání člověka teoretický model Instruktorství je součást životní dráhy jedince Životní dráha je veškerý děj, který nastane od jedincova narození po jeho smrt. V intencích biografického výzkumu jsou události životní dráhy ohraničeny schopností jedince zkonstruovat životní příběh na základě reálně prožitých událostí vlastního života. Podle Atkinsona jde o takový příběh, který si jedinec volí k vyprávění o prožitém životě, který je vyprávěn úplně, do té míry otevřeně, jak

6 dovoluje paměť a jedincovo přání ohledně toho, co by o něm měli znát druzí, a který je obyčejně výsledkem rozhovoru vedeného jiným člověkem. (in Švaříček, Šeďová & kol., 2007, 130) Životní dráha člověka je tvořena životními liniemi. Životní linie tvoří dílčí témata životní dráhy člověka. Mohou mít podobu jednoho, dvou nebo více oddělených světů, které se dostávají do společných interakcí. Témata životních linií mohou být různá rodinná scéna, studium, zájmy, práce... V rámci životních linií člověk zastává různé společenské role. Životní linie studovaných jedinců vznikají, zanikají, mění směr působení a slučují se v důsledku působení těchto jevů: setkání s lidmi, silné životní okamžiky a období, osobní směrování v životě. Říčan (2004) prezentuje jevy, které vstupují do života jedince a podílí se na jeho vývoji. Tyto hybné síly duševního vývoje mají biologické, sociální a psychické determinanty. Instruktorství v životní dráze člověka tvoří samostatnou životní linii instruktorskou dráhu. Životní dráhu jedince je možno dle biodromální psychologie (Koščo, 1987) rozdělit na vývojové etapy (Erikson, 1999; Říčan, 2004, 2007). V kontextu s fenoménem instruktorství hovoříme o životní etapě dětství a raného vývoje, etapě dospívání a rané dospělosti, etapě středního věku a etapě stáří a kmetství. Instruktorská dráha se podle obsahu dělí na etapu předinstruktorské dráhy, která odpovídá vývojovým životním etapám raného vývoje, dětství a dospívání, a dále etapu vlastní instruktorské dráhy, která má počátek v rané dospělosti a může provázet člověka po zbytek jeho aktivního života. Etapa předinstruktorské dráhy má několik důležitých charakteristik. Na budoucí realizaci v instruktorské sféře má vliv styl rodičovské výchovy. Rodiče mohou být výrazným vzorem v takovém případě, kdy sami organizovaně působí na druhé jedince, ať již profesně (jako učitelé) nebo v rámci volnočasových aktivit (vedoucí oddílů, zájmových kroužků). Pro vlastní směrování k instruktorské činnosti to však není podmínkou. Životní dráha instruktora v etapě dětství a raného vývoje, stejně jako u jakékoliv jiné osoby, může přinášet úskalí a překážky, se kterými se jedinec musí vypořádat (nedostatek vrstevníků, závažná onemocnění a hyperprotektivní výchova, neúplná rodina, nestrukturované dětství školní průserář, nedostatek citových projevů ze strany rodičů). Přesto nebo právě proto může daný jedinec dospět v respektovanou, zdravou instruktorskou osobnost navzdory tomu, že se v útlém věku musel vypořádat s nejednou větší či menší negativní životní zkušeností. Samotné instruktorství může v překonávání důsledků těchto negativních zkušeností sehrávat významnou úlohu. Důležitou zkušeností z etapy dětství je vlastní účast na dětských táborech, kde se jako dítě seznamuje s rolí vedoucího. Tuto roli se později učí vykovávat při vedení vlastních oddílů. Již v tomto období se projevuje charakterový rys potřeby vést, organizovat. Význam takovéto činnosti je v naučení se systematickému přístupu v pravidelné, cílevědomé činnosti. Významným bodem v instruktorské dráze většiny dotazovaných se jeví vlastní účast na kurzu PŠL. Kurz má vliv na změny v životních liniích funguje jako významný prvek v životních rozhodnutích.v roli účastníka kurzu PŠL dochází k pochopení principu koncepce kurzu a jeho působení na rozvoj osobnosti člověka. Vzniká jednoznačný motiv podílet se na kurzu v roli instruktora. Pro budoucího instruktora se jedná o objevení nové formy seberealizace nastartování nové životní linie instruktorské dráhy. Zřetelným jevem je vznik této nové linie prostřednictvím sloučení propojením několika již existujících linií, které do té doby probíhaly víceméně samostatně. Instruktorská dráha nabízí

7 Gymnos Akadémos, 1(1) možnost seberealizace v nejrůznějších oborech, význam má především pro jedince divergentních zájmů, otevřených nejrůznějším oblastem lidského konání. Formálním krokem v instruktorské dráze je elévství v PŠL. Jedná se o fázi získávání zkušeností v podobě pomocné síly v instruktorských týmech a absolvováním instruktorského kurzu. Instruktorská dráha je prostor pro rozvoj osobnosti člověka Nutným předpokladem vlastního rozvoje prostřednictvím instruktorství je sebereflexe. Sebereflexe je schopnost ohlédnout se a zhodnotit události vlastní životní, popřípadě instruktorské dráhy. Je to i schopnost poznání sebe sama, nalezení vlastních silných a slabých stránek jakožto základního předpokladu pro vědomé ovlivnění vlastního rozvoje. Podněty pro sebereflexi mohou přicházet prostřednictvím vnější zpětné vazby od zkušenějších instruktorů (učitelů). Podmínkou rozvoje je ochota vyhledávat a přijímat takovouto zpětnou vazbu. Biodromální koncepce chápe vývoj osobnosti jako proces permanentně se odehrávajících změn s potenciály pro růst, obohacování a změnu i v dospělosti a ve stáří. (Koščo, 1987, 55) Říčan zdůrazňuje, že člověk se nevyvíjí pouze na základě biologických a sociálních determinant, ale je to i on samotný, kdo se podílí značnou měrou na vlastním rozvoji: ( ) to jací jsme uvnitř, jaká je naše osobnost, rozhoduje do značné míry o tom, jací budeme a to ve vzestupném stádiu vývoje tím více, čím jsme starší, resp. čím dále jsme pokročili. (Říčan, 2004, 33) Obrázek 3. Instruktorská osobnost teoretický model Podmínkou pro rozvoj jsou tedy osobnostní předpoklady, soubor charakterových vlastností, které člověk potřebuje k tomu, aby se mohl, ale zároveň i chtěl rozvíjet. Mohou to být otevřenost ke změně, přizpůsobivost, vytrvalost, sebedůvěra, vnitřní stabilita anebo již zmiňovaná schopnost sebereflexe. V rámci osobnostního růstu hovoříme o přirozených vývojových zákonitostech, které jsou spojovány s překonáváním jednotlivých etap životní dráhy. Říčan (2004) v rámci každého období hovoří o dominantním vývojovém úkolu, případně příslušné vývojové krizi. O vývojových krizích v životě pojednává ve své teorii osobnosti Erikson (1999). Vyřešení nebo nevyřešení této krize rozhoduje, zda jedinec získá pro svou osobnost novou hodnotu, opačný případ znamená stagnaci ve vývoji. Smékal (1994) se zmiňuje o frustraci základních potřeb. Pokud nedojde u jedince k uspokojení potřeby úcty, respektu, uznání nebo i potřeb ještě nižších, dochází k nezdravému vývoji jedince projevujícího se v rámci instruktorství nežádoucími jevy. Mezi ty patří potřeba manipulace a potřeba moci, spojená s jejím zneužitím. Seberealizační potřeby v instruktorství spadají do kategorie vyšších potřeb, které, jak již bylo uvedeno, jsou ze své povahy neuspokojitelné. Z tohoto pohledu je skutečně rozvoj osobnosti relativně nekončící proces

8 Instruktorské řemeslo představuje mnoho teoretických znalostí (didaktické principy, poznatky o týmové spolupráci, skupinové dynamice, komunikativních dovednostech, motivaci, dramaturgii ) i praktických dovedností (uvádění programů, lanové techniky, výtvarné techniky, prezentační dovednosti ). Sami instruktoři jsou přesvědčeni o tom, že se dají naučit. Osobnostní zralost je vnímána jako rozměr, který představuje základ pro vybudování vlastní instruktorské osobnosti, prostřednictvím které může jedinec uspokojovat vyšší potřeby člověka seberealizace, sebeaktualizace. Jedná se o rovinu, která právě ony teoretické znalosti a praktické dovednosti přesahuje. V rámci nepřetržitého rozvoje se jedná o určitý dosažený stupeň, kdy je osobnost jedince považována za zralou. Dle Smékala (in Holec, 1994) se jedná o integrativní stádium vývoje osobnosti, jímž je vrcholné období zralosti projevující se zklidněním, realismem, schopností spolupracovat s druhými, schopností přijímat, spoluvytvářet hodnoty, ve vztazích k druhým převládá představa já jsem člověk ty jsi člověk, zanícení pro konstruktivní, reálnou a smysluplnou práci. Je zřejmé, že osobnostní zralost s ohledem na vývojové etapy souvisí s věkem, avšak věk samotný není zárukou pro dosažení osobnostní zralosti. Z tohoto pohledu se jeví důležitými etapami života adolescence a raná dospělost, kde si jedince odpovídá na otázku Kdo jsem?, tvoří základ vlastní identity, následně se pak realizuje ve smysluplné práci a ukotvuje vlastní existenci v síti vztahů včetně vlastní rodiny, na jejichž tvorbě se aktivně spoluúčastní. Seberealizace zralé instruktorské osobnosti se projevuje schopností sebereflexe, individualitou, schopností nechat se inspirovat, tvořivostí, profesionalitou a zkušeností, znalostí vlastních schopností a dovedností. Takový jedinec má charisma a vnitřní jiskru. Výše uvedené vlastnosti umožňují člověku vytvořit jedinečnou formu vlastní instruktorské osobnosti, prostřednictvím které dochází k tvůrčímu sebevyjádření a uspokojení vyšších potřeb člověka vytváří vlastní instruktorský rukopis. Šéfinstruktorství jako možnost seberealizace a rozvoje osobnosti Významnou rolí v rámci instruktorství je role šéfinstruktora, pro jejíž vykonávání může mít instruktor různou míru vrozených předpokladů. V každém případě je šéfinstruktorská zkušenost tvorba a vedení realizačního instruktorského týmu významná pro konstrukci vlastní instruktorské osobnosti. Z pohledu šéfinstruktora jedinec získává jiný pohled na instruktorskou roli. Vlastní přístup jedince k šéfinstruktorské roli může z pohledu triády nabývat dvou základních podob, šéfinstruktorských typů. První typ šéfinstruktora je svou povahou umělec, který hledá vlastní seberealizaci prostřednictvím kurzu. U tohoto typu instruktora často nacházíme přirovnání kurzů k uměleckému dílu filmu, obrazu... Vlastností tohoto typu instruktora je improvizace, nezbytná pro práci s programem v duchu dramaturgických pravidel. Motivem je vlastní tvůrčí sebevyjádření prostřednictvím programu kurzu. Hlavním smyslem je vytvořit zajímavé prostředí kurz samotný, na který je nahlíženo jako na jeden celek, jehož vyznění šéfinstruktor hlídá. Na druhém místě se jeví vztah k účastníkům kurzu a jejich ovlivnění prostřednictvím programu. Tento typ šéfinstruktora inklinuje spíše ke klasické koncepci pobytového kurzu s týmem šesti až osmi instruktorů. Pracuje hodně se scénářem, aplikuje dramaturgické principy. Programy jsou nejrůznějšího typu a zaměření, často jsou vytvářeny nové autorské programy, podle aktuálního tématu kurzu a situace, kterou mají navodit. Řazení programů,

9 Gymnos Akadémos, 1(1) jejich typ a atmosféra představují tvůrčí nástroje. Při práci v týmu se operuje s tématem, hledají se programové prostředky, šéfinstruktor se musí naučit dávat důvěru členům týmu, která je pro ně motivující, nabízí jim seberealizaci. Uměním šéfinstruktora je využití potenciálu realizačního týmu. Druhým typem šéfinstruktora jsou jedinci, kteří tvoří projekty, které naopak nejsou svou povahou založené na dramaturgii a práci se scénářem kurzu. Šéfinstruktor dopředu promýšlí varianty a snaží se vyhnout momentům, které by ho stavěly do situace, kdy by musel příliš měnit program. Znakem takovýchto projektů je experimentování, jež se projevuje v netradičně pojatém tématu kurzu, zajímavém nápadu a místě jeho realizace. Schopnost improvizace a práce se scénářem v průběhu samotného kurzu může být u tohoto typu šéfinstruktora omezená. Motivem je předávat svou vlastní zkušenost, která má ze strany šéfinstruktora jasný obrys. Smysl těchto kurzů spočívá právě v onom sdílení a předávání vlastní zkušenosti. Typické obsahové zaměření kurzů je například řemeslná dílna, pouť, divadlo... Jedná se o tematické kurzy, které mají zpravidla jasnou programovou strukturu. Šéfinstruktor druhého typu se snaží vytvořit tým, který bude schopen zrealizovat jeho nápad. V týmu vidí hlubokou oporu, uvědomuje si sílu týmové spolupráce, šéfinstruktor je schopen prostřednictvím týmu realizovat projekty, na které by sám nestačil. Vytvořený tým má úlohu podpory a sdílení programu. Dopředu jsou vybíráni jedinci, kteří nejsou příliš názorově roztříštění s ohledem na předkládané téma. Šéfinstruktor se tak vyhýbá případným neshodám v týmu, které sice nevylučuje, považuje je však za negativní jev narušující atmosféru v realizačním týmu. Odpověď na dílčí vytčené otázky: 1. Jaké motivy vedou zkoumané jedince k vykonávání instruktorské činnosti? Existují tři základní motivy pro vykonávání instruktorské činnosti s ohledem na směr (orientaci) působení: K sobě samému. V rané fázi se jedná o potřebu následovat vzor, vyniknout, potřeba sebepotvrzení a nalezení vlastní identity. Později se jedná o motivy zaměřené na rozvoj vlastní osobnosti, vlastních instruktorských a šéfinstruktorských dovedností, potřeba úspěchu, uznání, potřeba zanechat za sebou stopu. Specifickou skupinou motivů orientovaných na sebe sama jsou negativní motivy. Raná fáze instruktorství je spojována s potřebou manipulace, v dospělosti se může projevovat formou zneužití moci. Negativní motivy v dospělosti jsou projevem nezdravé osobnosti. Na účastníka. Smyslem takového působení je zaujmout a pobavit, zprostředkovat vlastní zkušenosti. Obsah takového působení je zaměřen i na rozvoj účastníků, popřípadě jejich celoživotní výchovu. Oboustranný profit. Jedná se o seberealizaci instruktora (šéfinstruktora) prostřednictvím tvorby kurzu jakožto specifického typu prostředí na jedné straně a možnost vyzkoušet něco nového, nevšedního, s potenciálem hlubokého prožitku na straně druhé straně účastníka. 2. Jakou roli hraje instruktorství v jednotlivých etapách životní dráhy? V etapě raný vývoj a dětství se člověk seznamuje s instruktorskou rolí (s rolí táborového vedoucího) jako účastník táborů. V etapě dospívání sehrává instruktorství svou úlohu při hledání vlastní osobnosti v roli oddílového vedoucího, jedná se o etapu předinstruktorské dráhy. V etapě raná dospělost je instruktorství zdrojem příjmu, seberealizací. V této etapě dochází ke spojení životních linií a propojení dříve odlišných zájmových směrů jedince (koníčky, studovaný obor,

10 jiné zájmy). Instruktorskou činnost je nutno v této etapě skloubit s úkoly dané etapy zakládání rodiny, vytváření domova, hledání uspokojujícího zaměstnání. V etapě střední věk je instruktor na vrcholu svých sil, v této etapě uspokojuje prostřednictvím instruktorství sebeaktualizační potřeby. Zralé instruktorské osobnosti se v této etapě projevují vlastním rukopisem. Pro rodinný život může být instruktorství obohacením pro výchovu vlastních dětí. Generativní motiv teoreticky souvisí s krizí středního věku. Po tomto období získává instruktorství novou hodnotu. V etapě stáří a kmetství instruktor ustupuje z vedoucích a řídících rolí, převládající motiv je generativní, instruktor vystupuje spíše v roli rádce, poradce. 3. Jak se dá charakterizovat osobnost instruktora? Nutnými podmínkami pro vytvoření vlastní zdravé instruktorské osobnosti jsou: vytvoření vlastní identity, osobnostní a charakterové předpoklady, schopnost sebereflexe, osobnostní růst, osobnostní zralost. Práce zachycuje vývoj motivů, smyslů a obsahů jednání jednotlivých instruktorů v průběhu jejich životní i instruktorské dráhy. Tato biografická fakta byla studována na skupině generačně rozrůzněných případů, kde v mnoha ohledech vyvstaly tematicky shodné motivy spějící k osobnímu směřování a následné seberealizaci v rámci vlastní instruktorské činnosti. Bez ohledu na politicko-ekonomické limity plynoucích z výrazně rozdílných podmínek studovaných případů je evidentní význam rodinného a sociálního kontextu stejně jako osobní charakterové a povahové předpoklady studovaných jedinců. Souhrn Pomocí postupů metody zakotvené teorie byl analyzován fenomén instruktorství a s ním související oblast osobnosti instruktora. Fenomén instruktorství v životní dráze člověka je v práci prezentován prostřednictvím zkonstruovaného teoretického modelu, který je podrobně rozpracován ve výsledkové části. Práce popisuje zákonitosti vývoje zdravé instruktorské osobnosti. Zabývá se i negativními a patologickými jevy plynoucí z nezdravého vývoje osobnosti a jejich dopady v rámci instruktorské činnosti. V této oblasti je možno nalézt prostor pro další studium, hlubší analýzu si zaslouží koncept osobnost instruktora a jeho centrální kategorie osobnost instruktora vlastní rukopis. Tyto poznatky mohou být inspirací pro instruktory, kteří se systematicky zabývají studiem tohoto oboru, zároveň jim mohou pomoci na jejich cestě k vlastnímu sebevyjádření v rámci instruktorství. Výsledky práce jsou přenositelné i do jiných pedagogických interakčních profesí. Literatura Atkinson, R. (1998). The Live Story Interview. Sage University Papers Series Qualitative. Babuck, W. A. (1996). Glaser or Strauss? Grounded Theory and Adult Education. Retrieved from Bryant, A., & Charmaz, K. (2007). The SAGE Handbook of Grounded Theory. London: SAGE Publications Ltd

11 Gymnos Akadémos, 1(1) Čermák, I., Hiles, D., & Chrz, V. (2007): Narativně orientovaný výzkum: Interpretační perspektivy. Acta Universitatis Palackiaena Olomucensis Fakultas Philosophica. Erikson, E. H. (1999). Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: NLN. Frankl, V. E. (1994). Vůle ke smyslu. Brno: Cesta. Glaser, D. (2004). Remodeling Grounded Theory. Retrieved from Hendl, J. (1997). Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum. Holec, O. a kol. (1994). Instruktorský slabikář. Praha: PŠL. Homola, M. (1972). Motivace lidského konání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. Chrz, V. (2002). Poetika identity: Kategorie popisu narativní konstrukce. Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí : sborník z konference. Brno: Psychologický ústav Akademie věd ČR. Jirásek, I. (2004). Vymezení pojmu zážitková pedagogika. Gymnasion (1), Koščo, J. a kol. (1987). Poradenská psychologie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelství. Nakonečný, M. (1996). Motivace lidského konání. Praha: Academia. Říčan, P. (2004). Cesta životem. Praha: Portál. Říčan, P. (2007). Psychologie osobnosti. Praha: Grada. Strauss, A., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert. Švaříček, R., Šeďová, K. a kol. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. Mgr. Tomáš Valenta, Ph.D. (1978), odborný metodik a manažer sportovních programů, Akademik sport centrum Univerzity Palackého v Olomouci, externí lektor FTK UP, ERUDIONATURA odborné vzdělávací semináře

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Motivace k podnikání a její podpora

Motivace k podnikání a její podpora Motivace k podnikání a její podpora Martin Lukeš Praha, 7.12.2007 Seminář Vybrané možnosti ovlivňování motivace nezaměstnaných OBSAH 1. Výchova a vývoj podnikatelské osobnosti 2. Faktory ovlivňující vstup

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Životní perspektivy a směřování

Životní perspektivy a směřování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Životní perspektivy a směřování Profesní

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

3. ČTYŘI PILÍŘE NAŠÍ ČINNOSTI: Naší činností se neustále prolínají čtyři základní hodnoty, které se snažíme důsledně uplatňovat.

3. ČTYŘI PILÍŘE NAŠÍ ČINNOSTI: Naší činností se neustále prolínají čtyři základní hodnoty, které se snažíme důsledně uplatňovat. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 O NÁS: 1. NAŠE POSLÁNÍ: Pomáháme žákům, pedagogům i širší veřejnosti s tím, jak komunikovat a spolupracovat s lidmi jako s rovnými partnery. Pomáhame školám zavádět osobnostní

Více

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence)

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12 Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Základní charakteristiky dospívání Biologické hledisko-první známky pohlavního zrání až dovršení pohlavní

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 VÝZKUMNÁ ZPRÁVA velikost příspěvku pro vědu není tak důležitá jako kvalita práce,v níž se přínos demonstruje. S původností práce se asociují vlastnosti jako novost, nový styl

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Supervize a koučování v kontextu sociální práce Adéla Mojžíšová Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Cílem koučování

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Psychologie literatury

Psychologie literatury Psychologie literatury Vyučující: Mgr. Martin Švanda Tel.: 532290382 E-mail: svanda@psu.cas.cz Syllabus, jarní semestr 2005 Charakteristika kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy,

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Soňa Lemrová Katedra psychologie, Filozofická fakulta UP Olomouc lemrovas@ff.upol.cz Abstrakt Volbu zaměstnání

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

Firemní e-learning - bez learningu?

Firemní e-learning - bez learningu? Firemní e-learning - bez learningu? Mgr. Petr Janoch Ústav pedagogických věd FF MU E-learning E + LEARNING Výzkum v Alfa Housing Středně velká firma Různá pracoviště na území ČR Kvalitativní výzkum Rozhovory

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Několik obecných úvah o poradenství a koučování. www.andragogos.cz

Několik obecných úvah o poradenství a koučování. www.andragogos.cz Několik obecných úvah o poradenství a koučování www.andragogos.cz Život a svět kolem nás Tempo, jakým se vyvíjí a mění společnost i svět kolem nás se zrychluje! Změny kladou velké nároky na každého jednotlivce

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Změna Leadershipu: jak na to?

Změna Leadershipu: jak na to? Změna Leadershipu: jak na to? PhDr. Jana Novotná Ing. Mgr. Rostislav Benák Obsah 1. Zrod projektu, příprava, design 2. Cíle projektu 3. Fáze projektu (Q1 07 Q1 08) 4. Výsledky první etapy projektu a prozření

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Dramatická výchova ročník TÉMA

Dramatická výchova ročník TÉMA Dramatická výchova ročník TÉMA ČASOVÁ DOTACE 1 Dramatická/divadelní výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní Základy hlasové průpravy, hlasová hygiena VÝSTUP Žák: oboru dramatická/divadelní

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Metodika vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů

Metodika vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů 1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika 2. Řízení znalostí a kvality 3. Vzdělávací potřeby a cíle plánování vzdělávání 4. Aktuální trendy a nové technologie 5. Příležitosti a hrozby (případové

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.12 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Obecná didaktika Modely výuky

Obecná didaktika Modely výuky Obecná didaktika Modely výuky Lenka Hloušková Průvodce studiem Obsahem tohoto modulu je vymezení předmětu obecné didaktiky a jejích vztahů k didaktice, ke školní didaktice a k oborovým didaktikám. Ve druhé

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c)

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Závěrečná zpráva Transformačního a rozvojového programu na rok 2003 Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Název vzdělávacího programu celoživotního

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop 1. Změny ve vzdělávání učitelů společné evropské trendy Srovnávací přístup:

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ KARIÉRY

ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ KARIÉRY ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ KARIÉRY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více