Organizační chování. Osobnost člověka v organizaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační chování. Osobnost člověka v organizaci"

Transkript

1 Organizační chování Osobnost člověka v organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/

2 Vzdělávací cíle: Vysvětlit studentům základní sociálně-psychologické přístupy k chápání osobnosti člověka, faktory ovlivňující vývoj osobnosti, schopnosti a jejich vliv na pracovní úspěšnost, znalosti a dovednosti, pojem inteligence a její význam pro pracovní činnost, základní vlastnosti osobnosti a jejich projevy, rozdíly v motivační orientaci různých lidí, přínos motivační orientace pro organizaci, význam postojů a hodnotových orientací pro chování lidí v organizaci, působení některých základních dimenzí osobnosti (místo kontroly, machiavellismus, chování typu A, dogmatismus, orientace v nejistotě, kreativita).

3 Člověk jedinec individuum - osobnost Osobnost zde představuje souhrn trvalých vlastností jedince, které působí na jeho chování, soubor vyrůstající z biologických a psychických vlastností a vyvěrající z vlivu kultury a ze struktury společnosti, ve které byl jedinec vychováván a jejíhož života se účastní.

4 Příklady psychologických pojetí osobnosti člověka: Osobnost je individuální jednota člověka; je to jednota jeho duševních vlastností a dějů založená na jednotě těla a utvářená a projevující se v jeho společenských vztazích. Osobnost je individuum chápané jako integrace k seberealizaci v interakci se svým prostředím. Osobnost je jedinečný vzorec rysů, tj. trvalých způsobů, jimiž se jedinec liší od druhých. Osobnost je to, co dovoluje předpovědět, co učiní osoba v určité situaci; zahrnuje všechno chování jedince, zjevné i vnitřní. Osobnost je daleko spíše nepřetržitým procesem než definitivním výtvorem. Má sice některé rysy stabilní, ale zároveň prochází kontinuálními změnami

5 Obecné znaky osobnosti Jedinečnost: Osobnost je to, co člověka (individuum) Souhrnnost a jednota: Relativní stálost: Přizpůsobení a vývoj: psychologicky odlišuje od ostatních. Osobnost je souhrnem psychologických prvků, jakýchsi substruktur, které spolu tvoří nedělitelnou jednotu (celek). Osobnost je to psychické v člověku, co je relativně stálé a co umožňuje předpovědět chování člověka v určité situaci. Osobnost je nepřetržitým procesem, způsobem, jímž se vyrovnává se změnami podmínek v sobě i ve svém prostředí.

6 Jestliže poznáme osobnost člověka, pak nám to umožní: předvídat nebo dodatečně vysvětlovat jeho chování v různých situacích, hledat pro něj adekvátní způsob motivace, odhadovat jeho profesionální úspěšnost v různých funkcích.

7 Poznávání osobnosti člověka Co člověk umí? Co člověk chce? Kam směřuje? Jaký člověk je?

8 Sociologicko-psychologické pojetí osobnosti Schopnosti Inteligence, znalosti, dovednosti a zkušenosti Motivy a potřeby, postoje, hodnoty Vlastnosti osobnosti, temperament Zvláštní dimenze osobnosti

9 Schopnosti Schopnostmi rozumíme zvláštní kapacitu osobnosti vykonávat nějakou činnost, nebo také vnitřní dispozice k určitému druhu psychomotorického výkonu. Rozlišujeme: Fyzické Rozumové Mechanické Psychomotorické Smyslové

10 Fyzické schopnosti jsou důležité pro výkonnost ve fyzicky náročných oblastech, např. stavebnictví, armáda, zemědělství apod. síla, tělesná kondice, výdrž

11 Rozumové schopnosti Verbální Kvantitativní Schopnost úsudku Schopnost dedukce Prostorová představivost Schopnost vnímání Paměť

12 Mechanické schopnosti zahrnují porozumění vztahům mezi předměty a manipulaci s jejich částmi Psychomotorické schopnosti zručnost, koordinace očí a rukou, motorické a manipulační schopnosti

13 Smyslové schopnosti Zrak Hmat Čich Sluch Schopnost vnímat teplo, chlad atd.

14 Inteligence Je globální schopnost jedince myslet racionálně, jednat účelově a zacházet efektivně se svým okolím. pružnost a rychlost usuzování, plynulost, induktivní uvažování, bezprostřední paměť, dlouhodobá paměť, numerická schopnost, rychlost vnímání, deduktivní uvažování, prostorová orientace a vizuální schopnosti, slovní porozumění, verbální usuzování, tvarová pružnost, vizuální paměť

15 Znalosti, dovednosti, zkušenosti Znalosti získáváme především studiem, jsou to informace, kterým se učíme z literatury, přednášek, vyprávění. Výcvikem získáváme dovednosti. Především v oblasti řízení, obchodu, vedení lidí jsou důležité i praktické zkušenosti a ty lze získat jedině praxí.

16 Vlastnosti osobnosti Vlastnosti osobnosti vyjadřují relativně stálý způsob chování jednotlivce. Člověk s určitou vlastností jedná v podobných situacích standardním způsobem (někdo je hodný, klidný, uzavřený, impulzivní, hněvivý, nudný, závistivý, líný, pracovitý atd.).

17 Pět dimenzí/faktorů osobnostních rozdílů Extroverze / introverze Emocionální labilita / stabilita Sklon ke spolupráci / soupeřivost Svědomitost / lehkomyslnost Otevřenost vůči nové zkušenosti

18 Významné vlastnosti Dominance submisivnost Asertivnost Obecné volné vlastnosti

19 Motivy, potřeby, motivace Jsou to důvody, které vedou lidi k určitému jednání. Motivy vysvětlují, co vede pracovníka ke změně profese nebo zaměstnání, proč se někdo snaží podávat co nejvyšší výkon a jiný naopak práci odbývá apod. Jsou to pohnutky jednání. Potřeby jsou pocity určitého nedostatku, které vyvolávají napětí a aktivizují lidskou činnost.

20 Motivační substruktura Motivy prvotní (primární, vrozené) představují úroveň motivace, která: je spojena s biologickými procesy v organismu člověka, je vrozená, slouží k zachování a rozvoji života jedince i člověka jako biologického druhu. Motivy druhotné (sekundární, získané) tvoří úroveň motivace, která: je spojena se zkušenostmi jedince získanými v rámci uspokojování prvotních motivů, je získaná, naučená, nepřispívá bezprostředně k zachování života jedince, ale směřuje k jeho rozvoji na kvalitativně vyšší úrovni.

21 Preference potřeb lidé s vysokou potřebou výkonu lidé s vysokou potřebou afiliace lidé s vysokou potřebou moci

22 Temperament Je osobnostní dispozice k emocionálním (citových) reakcím, jako relativní konstanta individuálního zabarvení a formy prožívání i osobního způsobu reagování a pohybu, jako dynamický aspekt osobnosti.

23 Základní temperamentové dimenze podle teorie H.J.Eysencka: Úzkostlivý Rigidní Střízlivý Pesimistický Rezervovaný Nespolečenský Tichý INTROVERZE MELANCHOLIK FLEGMATIK Pasivní Starostlivý Hloubavý Sebeovládající Spolehlivý Vyrovnaný Klidný Náladový LABILITA STABILITA Nedůtklivý Neklidný Útočný Dráždivý Vrtkavý Impulzivní Optimistický Aktivní CHOLERIK SANGVINIK EXTROVERZE Společenský Přístupný Hovorný Reaktivní Nenucený Čilý Bezstarostný Vede, řídí

24 Postoje Postoje vyjadřují vztah člověka k nějakému objektu jevu, předmětu či jinému člověku. Mají složku: kognitivní emocionální konativní

25 Příklady postojových škál MOJE PRÁCE velmi špatná špatná spíše špatná ani dobrá ani špatná spíše dobrá dobrá velmi dobrá (Křížkem se označí postoj dotazovaného.) Příklad adjektivní škály: VEDOUCÍ mírný přísný (Dotazovaný označí svůj postoj mezi dvě adjektiva dva póly.)

26 Hodnoty Hodnoty jsou skutečnosti, způsoby jednání, cílové stavy, které lidé považují za důležité. teoretické hodnoty (odhalení pravdy, získávání znalostí), ekonomické hodnoty (výroba a získávání zboží, peníze), estetické hodnoty (harmonie, vzhled), sociální hodnoty (přátelství, kolegialita, pomoc), politické hodnoty (moc, vliv, uznání), náboženské hodnoty (morální principy) tady by bylo možno mluvit spíše o hodnotách víry, což je širší pojetí.

27 Zvláštní dimenze osobnosti Osobnost každého člověka vykazuje řadu dalších rysů, které lze obtížně zařadit mezi jiné kategorie. Je těžké říct, zda se jedná o motivy, vlastnosti, schopnosti jisté je, že ovlivňují jednání lidí a mají význam i z hlediska organizačního chování. Jedná se tedy o zvláštní dimenze osobnosti: místo kontroly, machiavellismus, chování typu A a B, dogmatismus, orientace v nejistotě, kreativita.

28 Literatura BĚLOHLÁVEK, F. Organizační chování. 1.vyd. Olomouc: Rubico, s ISBN BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. 2.rozš.vyd. Praha: Management Press, ISBN BALCAR, K. Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha: SPN, NOVÝ, I. a kol. Sociologie pro ekonomy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, s ISBN TOMŠÍK, M. a kol. Sociologie pro ekonomy. 3.dotisk 1.vyd. Praha: VŠE, s ISBN ĎURIŠ, J., ĎURIŠOVÁ, P. Sociologie podniku a organizace. Studijní text pro distanční vzdělávání. 1.vyd. Vyškov: VVŠ PV, ISBN BELBIN, R. M. Týmové role v práci. 1.vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., s. ISBN PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem. Praktický atlas managementu. 2.přepr. a rozš.vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN URBAN, J. Řízení lidí v organizaci. Personální rozměr managementu. 1.vyd. Praha: ASPI Publishing, s.r.o., s. ISBN

OBECNÁ PSYCHOLOGIE. Předmět psychologie: CHOVÁNÍ PROŽÍVÁNÍ, DUŠEVNÍ ČINNOST. Cíle psychologie: POZNAT USPOŘÁDAT POZNATKY APLIKOVAT V PRAXI

OBECNÁ PSYCHOLOGIE. Předmět psychologie: CHOVÁNÍ PROŽÍVÁNÍ, DUŠEVNÍ ČINNOST. Cíle psychologie: POZNAT USPOŘÁDAT POZNATKY APLIKOVAT V PRAXI OBECNÁ PSYCHOLOGIE Doporučená literatura: Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2001. Atkinsonová, R.L a kol.: Psychologie. Praha, Victoria Publishing 1995 Obsah: Předmět psychologie

Více

doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Úvodní část Základní pojmy z psychologie a psychologie osobnosti Přestávka Sebevědomý pedagog Přestávka Role a autorita

Více

Vzdělávání a rozvoj manažerů

Vzdělávání a rozvoj manažerů Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vzdělávání a rozvoj manažerů Bakalářská práce Autor: Pavel Kchol Bankovní management Vedoucí práce: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D. Praha

Více

Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení. Bc. Milena Vaníčková

Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení. Bc. Milena Vaníčková Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení Bc. Milena Vaníčková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Personální řízení je rozhodující oblastí podnikového řízení a tedy nedílnou součástí strategického

Více

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Manažerská osobnost Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Faktory ovlivňující volbu povolání adolescentů. Bc. Jana Velecká

Faktory ovlivňující volbu povolání adolescentů. Bc. Jana Velecká Faktory ovlivňující volbu povolání adolescentů Bc. Jana Velecká Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Volba povolání patří k těm nejtěžším a zároveň nejdůležitějším rozhodnutím období adolescence. Tato diplomová

Více

OP INSPEC. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd. Psychologie učení. 2. část

OP INSPEC. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd. Psychologie učení. 2. část OP INSPEC Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd Psychologie učení 2. část Autor: PhDr. Václava Nývltová, CSc. Praha 2015 Inovace studijního programu Specializace

Více

Motivace. Motiv je předpokládaná příčina jednání, jeho vnitřní psychologický důvod, vysvětlující proč se jedinec chová tak, aby něčeho dosáhl.

Motivace. Motiv je předpokládaná příčina jednání, jeho vnitřní psychologický důvod, vysvětlující proč se jedinec chová tak, aby něčeho dosáhl. Motivace 1. Úvod Následující text bych pomyslně rozdělil na dvě části. A to sice na část zaměřenou na výklad samotného pojmu motivace (oddíly 2-3) a část empirickou (oddíly 4-5), ve které se nachází samotná

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

Personální management

Personální management SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Personální management distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Personální management Vydala Soukromá vysoká škola

Více

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I 1/38 1/ PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI V období vzniku psychologie se autoři soustřeďují i na výzkum rozdílů mezi lidmi. Sledují se jednotlivé individuální diference,

Více

Výuka předmětu MG 116 Psychologie řízení v kombinovaném studiu

Výuka předmětu MG 116 Psychologie řízení v kombinovaném studiu Výuka předmětu MG 116 Psychologie řízení v kombinovaném studiu Výuka probíhá ve třech modulech, celkem 15 hodin (5-5-5). Formou atestace je zkouška, při které je oponována seminární práce a při oponentuře

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství. Irena LHOTKOVÁ, Ivana ŠNÝDROVÁ, Michaela TURECKIOVÁ

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství. Irena LHOTKOVÁ, Ivana ŠNÝDROVÁ, Michaela TURECKIOVÁ Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství Irena LHOTKOVÁ, Ivana ŠNÝDROVÁ, Michaela TURECKIOVÁ Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství LHOTKOVÁ, I., ŠNÝDROVÁ,

Více

-má intermediální charakter- úzce se stýká s přírodními i společenskými vědami

-má intermediální charakter- úzce se stýká s přírodními i společenskými vědami Otázka: Psychologie osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Roman Úvod -přírodně slopečenská věda o člověku -zabývá se jedním člověkem x sociologie zabývá se více lidmi -zabývá se chováním,

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OBECNÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Tomáš Šobáň OSTRAVA 2008 Nepublikováno text k vnitřnímu použití Šobáň: Obecná psychologie a psychologie

Více

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

(Václav Holeček) Obsah učiva PSOS. (= tematické okruhy k písemné zkoušce)

(Václav Holeček) Obsah učiva PSOS. (= tematické okruhy k písemné zkoušce) PSOS: Psychologie osobnosti sylabus přednášky pro kombinované studium "Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku" (Václav Holeček) Obsah učiva PSOS (= tematické okruhy k písemné zkoušce) 1.

Více

Personální management

Personální management Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Personální management Studijní opora Markéta Janíková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

Motivace v pracovním procesu

Motivace v pracovním procesu Motivace v pracovním procesu Obsah Úvod...2 1. Motivace...2 2. Teorie motivace...4 3. Motivace pracovní činnosti...7 4. Potřeby...9 5. Demotivace... 12 Literatura... 14 Úvod Tématem této práce jsou motivační

Více

Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání. Vlasta Ťupová

Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání. Vlasta Ťupová Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání Vlasta Ťupová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce se v teoretické části věnuje popisu pojmů osobnost, extrovert, introvert a dalším obecným

Více

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava Psychologie PhDr. Eva Půlkrábková Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 Psychologie Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2006. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Za

Více

Úvod 2. 2. Jan Ámos Komenský významný český pedagog 8 2.1 Jeho působení v pedagogice 9 2.2 Dílčí závěr 11

Úvod 2. 2. Jan Ámos Komenský významný český pedagog 8 2.1 Jeho působení v pedagogice 9 2.2 Dílčí závěr 11 OBSAH Úvod 2 Teoretická část 1. Sociální pedagogika 4 1.1 Vymezení pojmu sociální pedagogika 4 1.2 Vznik a současné pojetí sociální pedagogiky 5 1.3 Profil absolventa sociální pedagogiky 6 1.4 Dílčí závěr

Více

ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH

ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH 2012 ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH ANEB JAK DOBŘE VYCHÁZET S LIDMI Zaměstnanec v zátěžových situacích aneb jak dobře vycházet s lidmi 2012 Autor: PhDr. Danuše Hořejšová, CSc. Informační brožura č.

Více

Co tvoří osobnost? => vzhled, charakter, rysy, chování, vztahy, zkušenosti, schopnosti..

Co tvoří osobnost? => vzhled, charakter, rysy, chování, vztahy, zkušenosti, schopnosti.. Otázka: Psychologie osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): ifi (pojem osobnost, vývoj, temperament, inteligence, poruchy duševního života, poruchy řeči, chování, psychohygiena) -> Základní

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více