1) KULTIVACE A FORMOVÁNÍ ČLOVĚKA V MODERNÍ SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1) KULTIVACE A FORMOVÁNÍ ČLOVĚKA V MODERNÍ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 1) KULTIVACE A FORMOVÁNÍ ČLOVĚKA V MODERNÍ SPOLEČNOSTI A) POJETÍ OSOBNOSTI, ČINITELÉ FORMUJÍCÍ A KULTIVUJÍCÍ OSOBNOST, STRUKTURA OSOBNOSTI, OSOBNOST A ROLE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA A PEDAGOGA POJMY - Kultivace = zušlechtění, vzdělávání - Socializace = proces začlenění se do společnosti POJETÍ OSOBNOSTI - Osobnost je člověk jako psychologický celek. (V. Tardy) - V různých vědách má pojem osobnost různý význam (např. v historii se takto označoval silný jedinec, politicky, vojensky nebo jinak vynikající). - V psychosociálních vědách znamená termín osobnost člověka se všemi jeho psychickými, biologickými a sociálními znaky. K osobnosti patří všechny psychické procesy, stavy a vlastnosti určitého člověka. Zároveň je každý člověk organismem s určitými tělesnými vlastnostmi. Každá osobnost patří k určité skupině (národ, rodina, třída, atd.). - Vývoj osobnosti zahrnuje dva navzájem spjaté aspekty: zrání (proces probíhající podle vnitřních zákonů, v němž rozhoduje dědičnost) a vzájemné působení jedince s prostředím. Teprve jejich hodnota vytváří vývoj osobnosti. - Osobnost člověka se utváří po celý život. Znaky osobnosti 1) Citlivost a organizovanost 2) Integrovanost centrum vědomí JÁ 3) Otevřenost schopnost přijímat a reagovat na podněty ( Jsem v kontaktu s okolní světem. ) 4) Dynamičnost proměnlivost 5) Stálost hlavně našich vlastností (tendence zůstávat jaký jsme) 6) Interindividuální odlišnost (např. otisk prstu a duhovku oka má každý jiný) - Při poruše znaků hovoříme o dezintegraci. Vlastnosti osobnosti - Tvoří stálejší, trvalejší oblast naší psychiky. 1) Vlastnosti, které nás aktivizují a motivují (zájmy) 2) Charakterové vlastnosti (charakter, mravní vlastnosti) 3) Výkonové vlastnosti (schopnosti) 4) Seberegulační vlastnosti (sebevědomí, vůle) 5) Temperamentové vlastnosti ČINITELÉ FORMULUJÍCÍ A KULTIVUJÍCÍ OSOBNOST Sociální činitelé - Život člověka ve společnosti vytváří zvláštní podmínky pro formování a vývoj lidské psychiky. Ve vývoji osobnosti prostřednictvím socializace dochází k tomu, že se jedinec učí žít mezi lidmi, vycházet s nimi, spolupracovat, přizpůsobit se požadavkům, normám a zvyklostem skupiny. Socializace probíhá po celý život (důležité je období dětství a mládí). Ve společnosti si osvojujeme řeč, vědomosti a hodnoty, sociální dovednosti. Dochází více nebo méně k přizpůsobení jedince společnosti. Primární činitelé v socializaci hraje nejdůležitější roli rodina zde se jedinec učí a přijímá základní sociální kódy, role, hodnoty a normy. Dalším primárním činitelem je škola. 1

2 Psychologický pohled - Vývoj osobnosti je spojen jednak se zráním určitých tělesných struktur, jednak s procesem sociálního učení. Vývoj osobnosti může být chápán i jako řada kritických etap (fází), jakýchsi nezbytných křižovatek, na nichž se rozhoduje další směr vývoje. Sekundární činitelé vliv přátel, vrstevnických skupin s jejich pomocí přehodnocujeme modely, které nám byly vštěpovány dospělými. Další sekundární činitelé jsou pracovní prostředí, politické strany, církve, média. Biologický pohled - U člověka je biologická podmínka vždy v kombinaci a interakci s momenty sociálními a psychickými a také naopak. K biologickým podmínkám patří dědičnost, prenatální vývoj a perinatální vlivy, anatomicko-fyziologické mechanismy paměti, jednotlivých psychických funkcí (CNS a žlázy s vnitřní sekrecí) i celková koordinace a regulace organismu, jeho stavů, výkonnosti a únavy, zdraví a nemoci. Ekonomické hledisko - Historicky se vyvinula různá manažerská pojetí člověka, především jako pracovníka. K vývoji těchto pojetí došlo v rámci tří na sebe navazujících trendů: pojetí člověka jako ekonomicky motivované bytosti, pojetí člověka jako sociálně motivované bytosti a pojetí člověka jako bytosti usilující o realizaci svého lidského potenciálu. V každém případě materiální zázemí formulující se osobnosti podstatně ovlivňuje její kultivaci (X dobré materiální prostředí ještě nezaručuje kvalitu osobnosti). Filosofické hledisko Pojem osobnost v jistém smyslu nahradil pojem duše. - Ve 3. století napsal Aristoteles spis O duši, který se stal historickým východiskem psychologie a kde je duše rozdělena na duši vegetativní, smyslovou a nejvyšší rozumovou. - Duše byla chápána jako zvláštní substance nositelka života a psychických jevů. V polovině 19. století se vlivem rozvoje přírodních věd psychologie oddělila od filosofie a pojem duše byl jako nevědecký opuštěn a ještě později nahrazen pojmem osobnost. OSOBNOST SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA Požadavky sociální pracovník by měl: Mít vlastní životní filosofii (pozitivní postoj k životu a lidem). Mít odborné a všeobecné znalosti. Mít speciální dovednosti Přispívat k práci organizace a odborně růst. Rozvíjet účinnou komunikaci. Orientovat se a plánovat postup (mít přehled o ostatních možnostech). Podporovat a pomáhat k soběstačnosti. Zasahovat a poskytovat služby. Role sociálního pracovníka - Sociální pracovník je konfrontován s komplexními problémy klientů, ve kterých nemůže být emocionálně ani postojově neutrální. - Schopnost vcítit se do situace klienta, vnímat skryté stránky klientova problému a podporovat ho v konstruktivních řešeních jsou klíčovými charakteristikami role sociálního pracovníka. - Sociální pracovník proto nemůže oddělovat své civilní a profesionální já. Jeho reakce jsou pro klienta důležitým vodítkem vždy, když si může být jist, že klientovi neuškodí, měl by být pracovník co nejotevřenější a nejautentičtější. - Takové pojetí role sociálního pracovníka je účinným prostředkem toho, aby se klient dokázal orientovat ve svých emocích a postojích. - S klientem, kterého sociální pracovník nedokáže akceptovat, by sociální pracovník pracovat neměl. 2

3 Vlastnosti sociálního pracovníka TEMPERAMENTOVÉ (EMOCIONÁLNÍ) VLASTNOSTI PRACOVNÍKA POMÁHAJÍCÍ PROFESE CHARAKTEROVÉ VOLNÍ MOTIVAČNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI Naslouchavý Empatie Mravnost Energický Potřeba pomáhat Stabilita Morální vl. neovlivnitelnost Moudrý Frustrační tolerance Zodpovědnost Komunikativní Pozitivismus, Obětavost Objektivnost optimismus Vyrovnanost Upřímnost Estetické cítění Veselost Důvěryhodnost Racionální vřelost Sociální inteligence Asertivita Spolehlivost Sebeovládání trpělivost Uplatnění sociálního pracovníka a pedagoga a příslušné kompetence v dané oblasti Sociální pracovník pracuje: - S klienty a jejich rodinami (případně za svůj případ považuje celou rodinu). - S přirozenými skupinami (parta mládeže). - S uměle vytvořenými skupinami (školní třída). - S organizacemi, buď řídí činnost agentur poskytujících sociální služby nebo vstupuje jako expert do organizací a pomáhá v nich řešit problémy, které je kompetentní řešit, např. formou supervize. - S místními komunitami. - Jako expert při přípravě některých zákonů a vyhlášek, v jiných případech se jako oponent k takovým návrhům vyjadřuje. Kde? - Sociální zařízení (domovy důchodců, penziony, denní stacionáře, pečovatelská služba, dětské domovy). - Školská zařízení (diagnostické a výchovné ústavy, střediska pro mládež). - Zdravotnická zařízení (LDN, psychiatrické léčebny, kojenecké ústavy). - Ministerstvo vnitra (odbory pro uprchlíky). - Státní a místní samospráva (dávky). - Pečovatelská činnost - Poradenské instituce - Zdravotnictví (péče o dlouhodobě nemocné či duševně nemocné). - Nevládní sektor (Charita, Diakonie, Armáda spásy). 3

4 B) JEDINEC A SPOLEČNOST, SPOLEČENSKÝ SYSTÉM, TYPY SPOLEČNOSTI, SPOLEČENSKÁ ZMĚNA, MODERNIZACE SPOLEČNOSTI A ŽIVOTNÍ STYL JEDINEC A SPOLEČNOST Jedinec je zároveň živočich, máme společné znaky se zvířaty, od nich nás odděluje společnost. Takže člověk je živočichem a zároveň společenskou bytostí. Člověk je součástí přírody a podléhá jí. Každý jedinec má určité znaky a vlastnosti. Společnost je celek organizovaný na základě strukturovaných vztahů, které jedince vážou k sobě nebo je naopak staví do konfliktu. Každá společnost má určité společné znaky: určité území, kulturu, normy, hodnoty, politiku, náboženství, symboly (jazyk, území, atd.). Jedinec by se měl společnosti přizpůsobit socializace. Každá společnost se odlišuje od ostatních společností. TYPY SPOLEČNOSTÍ Archaická společnost - Věnovala se jí kulturní antropologie, zabývala se hlavně hmotnou kulturou. Lovci a sběrači Nejstarší typ lidské společnosti. Nepřesahovala 40 osob. Živili se lovem, rybařením, sběrem rostlin. Znaky: pevně vymezené teritorium, neustále v pohybu, nestálé složení, hierarchie podle věku a zkušeností ( rada starších ), jejich hlavní hodnoty jsou náboženské povahy. Dnes už jich je velmi málo (např. Pygmejové, Mbuti). Pastevci Hlavním zdrojem obživy jsou domestikovaná zvířata. Migrace v závislosti na ročních obdobích, k přesunu užívají zvířata. Moc mají náčelníci, vůdci kmenů a přední bojovníci. Již se objevuje majetková a mocenská nerovnost, věnují se i obchodu, válčení. Např. Nuerové v jižním Súdánu. Zemědělci Hlavním zdrojem obživy je pěstování různých plodin. Už větší komunity. Už se tolik nepřemísťují. Jsou bojovní. Významní jsou vůdci. Objevují se majetkové rozdíly mezi jedinci. Např. Gururumbové z Nové Guineje. Tradiční společnost - Předmoderní, rozvíjela se od 6. století před naším letopočtem. - Vznikala obvykle v úrodných oblastech kolem řek, rozvíjela zde svá města. - Výrazné nerovnosti v bohatství a moci (aristokraté král a zbytek obyvatelstva). V čele stál vládce vládnoucí třídy. - Objevovalo se otrokářství. - Dělba práce. Rozvoj profesionálních armád. - Rozvíjí se v nich jazyk, písmo, věda, umění. - Např. Mayové, Čína, Řím. V současné době už tyto společnosti zanikly. Moderní společnost (průmyslová společnost, národní státy) Důvodem zániku tradiční společnosti je industrializace nástup strojní výroby. Vzniká moderní stát s přesnými hranicemi. Počátek moderní společnosti je v Anglii výsledek průmyslové revoluce v 18. století. Změna ve způsobu získávání obživy. Lidé žijí ve městech, pracují v továrnách. Vlastníci výrobních zdrojů ovlivňují život zbytku společnosti. Industrializace urychlila cestování a komunikaci vznik národních společenství. Znaky: urbanizace (život ve městech neosobní, anonymní), politický systém (formy vlády, mají rozsáhlé pravomoci, tvoří zákony, kterým podléhá každý), trh (směňuje se skoro vše, vzniká nabídka a poptávka, mzda). 4

5 SPOLEČENSKÁ ZMĚNA, MODERNIZACE SPOLEČNOSTI A ŽIVOTNÍ STYL - Společnost během historie prošla mnohými změnami, z tradiční společnosti se přechází spíše na moderní společnost a v rámci ní i moderní životní styl. - Dnes mají lidé jiné hodnoty než dříve: dříve (rodina, obstarání si potravy, zachování rodu, bezpečnost, atd.). Dnes jsou hlavními hodnoty nejen rodina, ale po ní hlavně majetek, moc a z toho vyplývající životní styl zaměstnání, dovolené, volný čas, atd. - Modernizace společnosti spočívá hlavně v urbanizaci a industrializaci, žijeme hlavně ve velkých městech a spoustu práce za nás teď udělají stroje, máme tak sice více času sami na sebe, ale protože chceme stále víc a víc, tak stejně podléháme workholismu. - Modernější přístup máme dnes také k rodině a k dětem, náš život je spíše individuální a svobodný. - Naše společnost je demokratičtější a snažíme se odstraňovat diskriminaci a dát rovné šance všem. 5

6 C) ÚSTAVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OBČANŮ ČR (LIDSKÁ, OBČANSKÁ, POLITICKÁ A SOCIÁLNÍ PRÁVA, LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD) Základní lidská práva a povinnosti občanů jsou uvedena v Listině základních práv a svobod, v Ústavě ČR a různých mezinárodních smlouvách a listinách. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Povinnosti mohou být ukládány jen na základě zákona a jen při zachování základních práv a svobod. ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY Každý je způsobilý mít práva. Každý má právo na život (již před narozením). Nikdo nesmí být zbaven života, trest smrti se nepřipouští. Je zaručena nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Osobní svoboda je zaručena, nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než na základě zákona. Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám. Každý má právo na zachování lidské důstojnosti, osobní čest, dobrou pověst a ochranu svého jména (ochrana před neoprávněným zasahováním do soukromí a osobního života, ochrana před neoprávněným shromažďováním nebo zneužíváním údajů o své osobě). Každý má právo vlastnit majetek. Obydlí je nedotknutelné. Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů. Svoboda pohybu a pobytu je zaručena. Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Dále svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby. POLITICKÁ PRÁVA Svoboda projevu a právo na informace právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem obrazem nebo jinak. Cenzura je nepřípustná (mimo výjimek v zákoně). Právo na petiční právo právo podat návrh a stížnost. Právo pokojně se shromažďovat. Právo svobodně se sdružovat. Právo zakládat politické strany a politická hnutí. Právo podílet se na správě veřejných věcí. Volební právo (volit a nechat se zvolit). 6

7 SOCIÁLNÍ PRÁVA Právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu. Právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Právo svobodně se sdružovat v odborových organizacích. Právo na stávku (nepřísluší: soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů). Právo na spravedlivou odměnu za práci a uspokojivé pracovní podmínky. Ženy, mladiství a zdravotně postižení mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. Právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci i při ztrátě živitele. Občané v hmotné nouzi mají právo na zajištění základních životních podmínek. Právo na ochranu zdraví, na bezplatnou zdravotní péči (na základě veřejného pojištění). Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona, zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena. Rodiče pečující o děti mají právo na pomoc státu. Každý má právo na vzdělání (bezplatné vzdělání v základních a středních školách, školní docházka je povinná). Právo na příznivé životní prostředí. POVINNOSTI Branná povinnost nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. Povinnost zachovat mlčenlivost 7

8 8

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního

Více

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění zákona č.

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

2/1993 Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

2/1993 Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 2/1993 Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky Změna: 162/1998 Sb. Předsednictvo

Více

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045 Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje Vzdělávání Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním

Více

Zachycení názorů sociálních pracovníků na vykonávání jejich profese v prostředí Nestátní neziskové organizace Charita České republiky na území ACHO

Zachycení názorů sociálních pracovníků na vykonávání jejich profese v prostředí Nestátní neziskové organizace Charita České republiky na území ACHO Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Bc. Martina Svozilová Zachycení názorů sociálních pracovníků na vykonávání jejich profese v prostředí Nestátní neziskové organizace

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra sociální práce TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE SKRIPTA Jana Novotná 2014 Obsah: 1. Úvod do sociální práce... 5 1.1. Definice sociální práce... 6 1.2. Cíle sociální práce...

Více

Pedagogika 4. ročník Sociální činnost

Pedagogika 4. ročník Sociální činnost Pedagogika 4. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO. Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO. Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr. František Vízdal, CSc. Vypracoval: Petr Krčál Brno 2006 1 Prohlášení

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Společenské postavení sociálního pracovníka na Nymbursku

Společenské postavení sociálního pracovníka na Nymbursku Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Společenské postavení sociálního pracovníka na Nymbursku Vedoucí práce: Mgr. Alena

Více

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ

RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420

Více

Profesní orientace žáků základní školy praktické

Profesní orientace žáků základní školy praktické MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Profesní orientace žáků základní školy praktické Diplomová práce BRNO 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální pedagogika

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální pedagogika Sociální pedagogika Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Sociální pedagogika Obsah 1. Sociální aspekty pedagogické

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Dřevařská výroba 33-57-E/01 RVP: 33-57-E/01 Dřevařská výroba Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PaedDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková Lidská práva MáM svá práva ing. Mgr. Hana Janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Lidská

Více

Svoboda pohybu a pobytu 164

Svoboda pohybu a pobytu       164 telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. Porušení těchto zákazů zakládá skutkovou podstatu několika trestných činů. Tzv. poštovní tajemství je podrobněji upraveno v zákoně č. 29/2000 Sb., o

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Otázky speciálně pedagogického poradenství

Otázky speciálně pedagogického poradenství Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra speciální pedagogiky Otázky speciálně pedagogického poradenství Základy, teorie, praxe Učební text k projektu Integrované poradenství pro znevýhodněné

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

Úvod 2. 2. Jan Ámos Komenský významný český pedagog 8 2.1 Jeho působení v pedagogice 9 2.2 Dílčí závěr 11

Úvod 2. 2. Jan Ámos Komenský významný český pedagog 8 2.1 Jeho působení v pedagogice 9 2.2 Dílčí závěr 11 OBSAH Úvod 2 Teoretická část 1. Sociální pedagogika 4 1.1 Vymezení pojmu sociální pedagogika 4 1.2 Vznik a současné pojetí sociální pedagogiky 5 1.3 Profil absolventa sociální pedagogiky 6 1.4 Dílčí závěr

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A OPČNÍ PROTOKOL CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES AND OPTIONAL PROTOCOL

ÚMLUVA O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A OPČNÍ PROTOKOL CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES AND OPTIONAL PROTOCOL ÚMLUVA O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A OPČNÍ PROTOKOL - CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES AND OPTIONAL PROTOCOL Praha 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2011 ISBN

Více

Možnosti rozvoje rodičovských kompetencí u žáků SOU a SOŠ Bc. Alena Sochorová Diplomová práce 2011

Možnosti rozvoje rodičovských kompetencí u žáků SOU a SOŠ Bc. Alena Sochorová Diplomová práce 2011 Možnosti rozvoje rodičovských kompetencí u žáků SOU a SOŠ Bc. Alena Sochorová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá rozvojem rodičovských kompetencí u žáků středních odborných učilišť

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více