Zprávy - Psychologický ústav AV ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy - Psychologický ústav AV ČR"

Transkript

1 Zprávy - Psychologický ústav AV ČR Marek Blatný Ivo Čermák Martin Jelínek Terezie Osecká Dalibor Vobořil Tomáš Urbánek Manuál Brněnského výzkumu celoživotního vývoje člověka Roč. 10, 2004, č. 4 ISSN:

2 AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV VEVEŘÍ 97, BRNO tel.: Zprávy Manuál Brněnského výzkumu celoživotního vývoje člověka Marek Blatný Ivo Čermák Martin Jelínek Terezie Osecká Dalibor Vobořil Tomáš Urbánek Roč. 10, 2004, č. 4 ISSN:

3 OBSAH 1. Cíle projektu a okolnosti jeho průběhu Co obsahuje tento dokument Longitudinální výzkum dětí Psychický vývoj dětí školního věku z různých sociálních prostředí První šetření nového longitudinálního výzkumu dospělých projekt Stabilita, variabilita a predikce psychických charakteristik v dospělosti: navázání na longitudinální výzkum dětí Cíle projektu Finanční podpora Okolnosti aktivace souboru, výsledná velikost souboru a s ní spojené úpravy projektu Soubor Kvantitativní část Kvalitativní část Návrh tematického zaměření další fáze výzkumu Literatura Přílohy Seznam metod použitých ve výzkumu psychického vývoje dětí Seznam metod použitých v rámci prvního šetření v dospělosti Základní dokumenty grantového projektu Stabilita, variabilita a predikce psychických charakteristik v dospělosti: navázání na longitudinální výzkum dětí Text návrhu projektu Text závěrečné zprávy Studie byla vypracována v rámci výzkumného záměru PsÚ AV ČR (reg. č. AV0Z ) a byla podpořena grantem číslo A GA AV ČR Stabilita, variabilita a predikce psychických charakteristik v dospělosti: navázání na longitudinální výzkum dětí, jehož řešitelem je první autor. 3

4 1. CÍLE PROJEKTU A OKOLNOSTI JEHO PRŮBĚHU Psychologie osobnosti patřila vždy k profilovým tématům Psychologického ústavu AV ČR v Brně. Tradičně studovanými oblastmi byly zejména osobnostní dispozice (temperament), struktura osobnosti a sebepojetí a identita. V devadesátých letech byl výzkum osobnosti obohacen o nové teoretické přístupy. Ve výzkumu struktury osobnosti byl aplikován pětifaktorový model osobnosti (tzv. Big Five) a studium sebepojetí bylo rozšířeno vedle sociálně-kognitivního přístupu o přístup narativní. Do výzkumu byla též zařazena témata na pomezí psychologie osobnosti a sociální psychologie (pro-demokratické postoje, demokratická osobnost, občanský étos). Mimo nové přístupy k tradičním tématům psychologie osobnosti byla v průběhu posledního dvacetiletí artikulována i témata zcela nová, či se alespoň pozornost obrátila k tématům dosud málo studovaným. Jedním z takových témat je i osobnostní vývoj v dospělosti. Vývojová psychologie dospělých se konstituovala jako samostatná psychologická disciplína a pro výzkum vývoje člověka byly formulovány širší teoreticko-metodologické rámce (často na mezioborovém základě), k nimž patří zejména teorie životní dráhy (theory of life course, Elder, Kirpatrick Johnson, Crosnoe, 2003) nebo psychologie celoživotního vývoje (lifespan psychology, Baltes 1997/2003). V roce 2000 bylo téma celoživotního vývoje člověka zařazeno do výzkumného programu Psychologického ústavu. Bylo rozhodnuto, že ke studiu vývoje dospělých bude využit potenciál longitudinálního výzkumu dětí, který probíhal v ústavu v šedesátých a sedmdesátých letech. Cílem bylo aktivovat soubor osob, které se účastnily výzkumu psychického vývoje dětí, a pokračovat s nimi v novém dlouhodobém sledování v dospělosti. Myšlenkou obnovení longitudinálního výzkumu dětí se vedoucí projektu, doc. Marek Blatný, zabýval již v roce V té době však v reakci na společenské změny v r probíhala rozsáhlá transformace Akademie věd s cílem zefektivnit její fungování. V rámci této transformace byl mimo jiné redukován počet pracovníků Akademie věd Akademii opustila zhruba polovina zaměstnanců. Tyto změny se přirozeně dotkly i Psychologického ústavu: v roce 1990 zůstalo v brněnské části ústavu pouze 6 vědeckých a odborných pracovníků. Protože Psychologický ústav musel zabezpečit i v této redukované podobě svou výzkumnou činnost, nebylo možné začít s takto rozsáhlým projektem. Pokud by měl Psychologický ústav již na počátku devadesátých let stejné personální a finanční možnosti, jak je tomu v současnosti, je více než pravděpodobné, že by měl při vyhledávání respondentů z longitudinálního výzkumu dětí daleko větší úspěšnost pro nový výzkum v dospělosti se podařilo získat 22% osob z osloveného vzorku. Dokladem může být obdobný výzkum prováděný ve Státním zdravotním ústavu a vedený PhDr. Miluší Havlínovou. Ta soubor z dětského longitudinálního výzkumu aktivovala již počátkem devadesátých let, necelých patnáct let od ukončení longitudinálního sledování v období dětství a dospívání, a podařilo se jí z původního základního souboru (278 osob) získat pro další sledování 117 osob (tj. více než 40% úspěšnost). I tak je Brněnský longitudinální výzkum osobnosti unikátní, a to i ve světovém měřítku není mnoho projektů, kde by byli účastníci sledováni od 6 měsíců svého věku po dobu čtyřiceti let. 4

5 2. CO OBSAHUJE TENTO DOKUMENT Smyslem tohoto dokumentu je poskytnout základní přehled o teoretické a metodologické koncepci projektu neobsahuje tedy výsledky výzkumu. Stručné shrnutí dosažených výsledků z první fáze výzkumu v dospělosti je uvedeno v Závěrečné zprávě v části Přílohy. Závěrečná zpráva též obsahuje kompletní seznam časopiseckých a knižních publikací z nové fáze výzkumu a vybrané konferenční příspěvky. Ve třetí kapitole je stručně popsán původní longitudinální výzkum psychického vývoje dětí. Ve čtvrté kapitole se podrobně věnujeme prvnímu šetření v dospělosti. Jsou uvedeny cíle projektu, metodologie výzkumu, údaje o souboru, použité metody a účel jejich použití. Metody vytvořené pro potřeby výzkumu (semi-strukturovaný rozhor) jsou detailně popsány. Část Přílohy obsahuje kompletní seznam metod použitých v průběhu celého výzkumu a základní dokumenty grantového projektu, v jehož rámci byla uskutečněna výzkumná fáze v dospělosti. 5

6 3. LONGITUDINÁLNÍ VÝZKUM DĚTÍ PSYCHICKÝ VÝVOJ DĚTÍ ŠKOLNÍHO VĚKU Z RŮZNÝCH SOCIÁLNÍCH PROSTŘEDÍ Longitudinální výzkum Psychický vývoj dětí školního věku z různých sociálních prostředí byl jako státní úkol (č. VII-3-8/1) řešen Psychologickým ústavem AV ČR * v letech Původní metodika longitudinální studie vycházela z doporučení světové organizace Centre International de l Enfance, sídlící od roku 1952 v Paříži, jejímž cílem bylo dlouhodobé sledování somatického a psychického vývoje dětí. Touto metodikou se řídila i další vznikající centra např. Londýn, Curych, Ženeva, Stockholm, Oslo, Brusel. V naší republice byla do výzkumu zapojena Praha ( ) a Brno ( ). Pomocí jednotlivých metod se sledovala hlediska pediatrická, antropologická, psychologická a sociální. Část sociologickou a lékařskou zajišťovala v Brně Katedra sociálního lékařství LF UJEP a Výzkumný ústav pediatrický v Brně. V Praze probíhal výzkum v rámci jednoho pracoviště v Institutu hygieny a epidemiologie (nyní Státní zdravotní ústav). Do longitudinálního výzkumu bylo zařazeno přes 550 dětí narozených v Brně mezi roky 1961 a Chlapci i dívky byli v původním souboru rovnoměrně zastoupeni. Psychologické vyšetřování probíhalo do 18 let věku, sledovány byly různé individuální charakteristiky včetně osobnostních vlastností, inteligence, kognitivních procesů atd. Kompletní seznam metod uvádíme v příloze. Při analýze vzorce chybějících hodnot byla zjištěna předpokládaná pravidelnost - údaje o osobách jsou většinou kompletní do doby, než z různých důvodů výzkum opustily. Pokud tedy chybí údaj o jedinci na určitém věkovém stupni, existuje velká pravděpodobnost, že dále už se u tohoto jedince žádné údaje nevyskytují. Z původního počtu přibližně 550 osob bylo v 16 letech vyšetřeno necelých 350, v 18 letech potom už jen přibližně 150 osob. Úbytek osob mezi 16 a 18 lety byl způsoben zastavením původního projektu; dříve narozené osoby se ještě vyšetření v 18 letech zúčastnily, zatímco později narození nikoli. * V době trvání longitudinálního výzkumu vystupovala brněnská část PsÚ AV ČR s různou mírou samostatnosti pod těmito názvy: Oddělení pedagogické psychologie Pedagogického ústavu Jana Amose Komenského ČSAV v Praze ( ), Oddělení vývojové psychologie Pedagogického ústavu JAK ČSAV v Praze s pobočným pracovištěm v Brně ( ), Psychologický ústav ČSAV v Praze s pracovištěm v Brně ( ) a Psychologická laboratoř ČSAV ( ). 6

7 4. PRVNÍ ŠETŘENÍ NOVÉHO LONGITUDINÁLNÍHO VÝZKUMU DOSPĚLÝCH PROJEKT STABILITA, VARIABILITA A PREDIKCE PSYCHICKÝCH CHARAKTERISTIK V DOSPĚLOSTI: NAVÁZÁNÍ NA LONGITUDINÁLNÍ VÝZKUM DĚTÍ 4.1. Cíle projektu Cílem výzkumu bylo aktivovat soubor osob, které se v letech účastnily longitudinálního výzkumu psychického vývoje dětí, a pokračovat s nimi v novém dlouhodobém sledování v dospělosti. Grantový projekt byl naplánován jako první vlna takto nově založeného výzkumu celoživotního vývoje osobnosti. Ve vědecké rovině byl výzkum zaměřen na: 1) stabilitu a změny v osobnosti v dlouhodobé perspektivě, 2) subjektivní percepci změn vlastní osobnosti ve srovnání s objektivními daty, 3) prediktivní hodnotu osobnostních a behaviorálních charakteristik z dětství a adolescence pro předpovídání psychologických charakteristik v dospělosti. V průběhu řešení projektu byla výzkumná část rozšířena o reanalýzy původních dat. K tomuto kroku nás vedly dvě skutečnosti. Zaprvé, v době longitudinálního výzkumu dětí neexistující statistické metody nám umožnily analýzy, které vedly ke svým způsobem původním, originálním výsledkům. Zadruhé, poslední etapy výzkumu (zhruba od šestnácti let věku účastníků) nebyly ve své době vůbec zpracovány: i když byla data publikována s odstupem 25 let, šlo o skutečně původní studie s originálními výsledky. Mimo vědecké cíle bylo účelem zabezpečit uchování původních dat jejich převodem do elektronické podoby Finanční podpora Projekt finančně podpořila Grantová agentura Akademie věd grantem č. A s názvem Stabilita, variabilita a predikce psychických charakteristik v dospělosti: navázání na longitudinální výzkum dětí. Výzkum byl součástí výzkumného záměru PsÚ AV ČR pro roky (reg. č. AV0Z ) a je i součástí nového výzkumného záměru na roky (reg. č. AV0Z ) Okolnosti aktivace souboru, výsledná velikost souboru a s ní spojené úpravy projektu S žádostí o vyhledání aktuálních adres účastníků longitudinálního výzkumu dětí jsme se v květnu 2000 obrátili na Policii ČR, Oddělení služby správních činností Správy Jihomoravského kraje. V průběhu provádění zakázky však proběhla změna zákonů, správní evidence přešly z PČR na Magistrát města Brna, a podle nového zákona (č. 133/2000 Sb.) bylo možné od poskytovat data z informačního systému pouze oprávněným subjektům, v jejichž seznamu nebyl Psychologický ústav AV ČR uveden. Z celkového počtu 559 účastníků pro nás proto Oddělení služby správních činností Správy Jihomoravského kraje k uvedenému datu vyhledalo pouze 245 adres. S žádostí o vyhledání adres zbývajících osob jsme se obrátili na Odbor vnitřních věcí, odd. správních činností, magistrátu města Brna, který ji postoupil k posouzení svému nadřízenému orgánu ministerstvu vnitra; to však naší žádosti nevyhovělo. Všech 245 osob jsme obeslali s žádostí o spolupráci na navazujícím výzkumu. Obdrželi jsme 107 odpovědí: 103 bylo kladných a 4 záporné. Zrealizovat schůzku na našem pracovišti se podařilo s 56 osobami (podrobnosti o souboru uvádíme v kapitole 4.4. viz níže). 7

8 S přihlédnutím k uvedeným okolnostem a dále k tomu, že kontaktování proběhlo více než dvacet let po ukončení původního výzkumu, lze 22% úspěšnost v získání souhlasu k další spolupráci považovat za relativně vysokou. Soubor však nebyl dostatečně velký na to, aby u něj mohly být aplikovány pokročilé statistické metody, jejichž užití jsme plánovali především postupy strukturálního modelování. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro vyšší míru užití kvalitativní metodologie, která by tuto skutečnost kompenzovala. Využili jsme postupů narativní psychologie, konkrétně rozhovoru nad čarou života Soubor V rámci současného projektu bylo z původního souboru obesláno 245 osob (136 mužů a 109 žen) s žádostí o spolupráci na navazujícím výzkumu. Od osob, které se podařilo kontaktovat, jsme obdrželi 107 odpovědí; 103 kladných (39 mužů a 64 žen), 3 ženy a 1 muž spolupráci explicitně odmítli. S osobami, které reagovaly na naši žádost kladně, jsme se telefonicky spojili. Zrealizovat schůzku na našem pracovišti se podařilo s 56 osobami (34 ženami a 22 muži). Z těchto 56 osob mělo v době zkoumání 25 VŠ vzdělání, 23 SŠ a 8 SOU. 41 osob žilo v prvním manželství, 5 osob bylo svobodných, 6 osob rozvedených, 3 osoby se po rozvodu znovu oženily/vdaly, 1 osoba se znovu vdala po ovdovění. 6 osob bylo bezdětných, 13 mělo 1 dítě, 27 dvě děti, 9 tři děti a 1 respondent měl 5 dětí (průměr 1,77). Na základě analýzy rozdílů mezi osobami souhlasícími se spoluprácí a ostatními obeslanými osobami se přikláníme k tvrzení, že mezi osobami souhlasícími a ostatními nejsou v rozličných psychologických charakteristikách výraznější rozdíly. Jediný rozdíl byl nalezen v delší době strávené participací na původním longitudinálním výzkumu u osob souhlasících. Tento fakt mohl mít za následek vyšší motivaci k pokračování v dospělosti. Výraznější rozdíly však byly nalezeny mezi osobami, které se skutečně výzkumu zúčastnily a osobami, které se svou účastí pouze souhlasily. Zdá se, že na způsob reakce týkající se výzvy ke spolupráci měla vliv doba účasti na původním výzkumu, zatímco psychologické charakteristiky (zejména v dětství a adolescenci zjištěná mírně vyšší úroveň inteligence) mohly hrát roli v tom, zda budou či nebudou osoby na výzkumu skutečně participovat Kvantitativní část V kvantitativní části projektu jsme řešili otázky dlouhodobé stability a změn v osobnosti a prediktivní hodnoty charakteristik z dětství a adolescence pro předpovídání psychologických charakteristik v dospělosti. Pro účely sledování stability a změn osobnosti byly replikovány dotazníky a sebeposuzovací škály, resp. jejich varianty pro dospělé: Eysenckův osobnostní dotazník EOD (Vonkomer, Miglierini, 1979), Wechslerův test inteligence WAIS-III (Wechsler, 1999), Rokeachův test hodnot (Rokeach, 1973) a 15 sebeposuzovacích škál ze Sémantického diferenciálu různých pojmů (vedle pojmu Já např. matka, traktor). V predikci psychologických charakteristik v dospělosti jsme se zaměřili na širší soubor osobnostních rysů v rámci pětifaktorového modelu osobnosti, na proměnné sebepojetí (sebehodnocení, jasnost sebepojetí, self-efficacy, 53 sebeposuzovacích škál mimo patnáct replikovaných) a na životní spokojenost. Použili jsme následující dotazníky a škály: dotazník NEO-FFI (Hřebíčková, Urbánek, 2001), Rosenbergovu škálu sebehodnocení (Rosenberg, 1965), Škálu jasnosti sebepojetí (Campbell a kol., 1996), Škálu vlastní účinnosti (Křivohlavý, Schwarzer, Jerusalem, 1993) a Škálu spokojenosti se životem (Pavot, Diener, 1993) Kvalitativní část Kvalitativní část výzkumu byla věnována zejména zpracování a organizaci životní zkušenosti, hodnocení vlastního života, porovnání dětských a adolescentních představ o životě s reálným současným stavem a subjektivní percepci změny vlastní osoby. Jako metodu jsme zvolili rozhovor nad čarou života. 8

9 Náš přístup je inspirován metodou čáry života Jiřího Tyla (Tyl, 1986, také Říčan, Ženatý, 1988). Tylova administrace metody je poněkud odlišná od naší, což je způsobeno účelem použití: Tylovi slouží primárně jako projektivní diagnostická technika, v našem výzkumu především jako prostředek strukturace vyprávění o životě či vytvoření základního rámce pro tematizaci narativního rozhovoru. V dílčí interpretaci jsme však využili i projektivního prvku čáry života jejího tvaru (Čermák, 2004). Postup při vedení semistrukturovaného narativního rozhovoru byl následující: 1. Respondent dostal následující instrukci: Nakreslete čáru, která zobrazuje, zachycuje Váš vlastní život. Čára může mít jakýkoliv tvar, délku, polohu apod., záleží jen na Vás, jak ji pojmete, na vašem osobním pocitu. [čára vlastního života] Po dokreslení byl respondent postupně požádán o další úkoly a byly mu kladeny následující otázky: 2. Vyznačte na této čáře bod, kde se nyní ve svém životě nacházíte (respondent mohl být požádán, aby k tomuto místu připsal svůj věk). [bod přítomnosti] 3. Nyní vyznačte na čáře události, které považujete ve svém životě za nevýznamnější a napište na dolní okraj stručně o jaké události šlo (rovněž se z.o. může vyzvat, aby u nich uvedla věk). [významné události] 4. Poté byl respondent vyzván, aby o jednotlivých událostech volně vyprávěl. Výzkumník mohl do vyprávění vstupovat doplňujícími otázkami, kdykoliv měl pocit, že něčemu nerozumí, nebo pokud se domníval, že události popisované respondenty vyžadují důkladnější artikulaci. [narativní rozhovor] 5. Výzkumník požádal respondenta, aby se zamyslel nad tím, kdo z lidí ho v jeho životě nejvíc ovlivnil, koho považuje z hlediska života za významnou osobu. [významné osoby] 6. Samostatně a důkladněji se explorovalo téma vztahu k rodičům a sourozencům, pokud respondent toto téma vynechal v rozhovoru nad čárou života. [primární rodina] 7. Pokud respondent spontánně v rozhovoru nad čárou života nemluvil o svých plánech a projektech do budoucna, byl na ně dotázán a mohl je dodatečně zaznačit do čáry života a opět o nich pohovořit. [plány do budoucna] 8. Výzkumník položil respondentovi otázku, zda si pamatuje, jaké měl v dětství zájmy a koníčky, záměry, apod., a zda se je podařilo v následujícím životě realizovat. [porovnání dětských a adolescentních představ o životě s reálných současným stavem] 9. Respondent byl požádán, aby se zamyslel nad tím, zda se změnil v průběhu života a v jakém ohledu. [pociťovaná změna osobnosti] 10. Na závěr byl respondent vyzván, aby na stejný papír nakreslil ideální čáru svého života. Instrukce byla následující: Nyní nakreslete čáru Vašeho ideálního života, tj. jak byste si přál/a, aby se Váš život odvíjel, jak by to vypadalo, kdyby ve Vašem životě věci šly tak, jak byste si přál/a. [čára vlastního ideálního života] 5. NÁVRH TEMATICKÉHO ZAMĚŘENÍ DALŠÍ FÁZE VÝZKUMU Jedním z dílčích cílů projektu Stabilita, variabilita a predikce psychických charakteristik v dospělosti bylo i zpracování projektu pro další fázi longitudinálního sledování souboru. Navrhovaným tématem je osobní integrita a její zdroje: cílem projektu je přispět k poznání, jakým způsobem lidé integrují svou životní zkušenost. Pozornost navrhujeme zaměřit jak na vědomé strategie, tak na implicitní procesy a mechanismy udržování osobní koherence. Současně budeme pokračovat ve výzkumu longitudinální stability osobnosti a predikční hodnoty antecedentních údajů o osobnosti. 9

10 Vedle věcného obsahu je významným cílem druhé fáze spojení souborů z brněnského a pražského longitudinálního výzkumu a sjednocení metodiky pro další sledování. Jak jsme již uvedli v kapitole 2, longitudinální výzkum psychického vývoje dětí byl součástí mezinárodní studie Longitudinální sledování růstu a duševního vývoje normálního dítěte, kterou koordinovalo Centre International d Enfance v Paříži. Podle metodiky CIE se v bývalém Československu řídily další tři longitudinální výzkumy dětí v Praze (SZÚ), Bratislavě a Košicích. Pražský longitudinální výzkum nesl shodný název s názvem mezinárodní studie Longitudinální sledování růstu a duševního vývoje normálního dítěte na vzorku subjektů z hl. m. Prahy od jejich narození. Psychologickou část projektu vedly postupně J. Kotásková ( ), E. Kollárová ( ) a M. Havlínová ( ). M. Havlínová aktivovala pražský soubor v roce 1994 pro potřeby výzkumu zdravotních rizik a zdravotního chování v dospělosti. Vzhledem k tomu, že pražský výzkumný soubor byl aktivován po necelých patnácti letech od ukončení longitudinálního sledování v období dětství a dospívání, podařilo se z původního základního souboru (278 osob) získat pro další sledování 117 osob (tj. téměř 50% úspěšnost). Od sloučení souborů proto očekáváme především posílení kvantitativní části výzkumu, která je zaměřena na predikčního hodnotu antecedentních údajů o osobnosti a na longitudinální stabilitu a změny osobnosti v průběhu životní dráhy. Současně bude rozvíjena kvalitativní část výzkumu zaměřená na způsoby integrování životní zkušenosti respondentů v dospělosti. 10

11 6. LITERATURA Baltes, P.B. (1997/2003). On the incomplete architecture of human ontogeny: Selection, optimization, and compensation as foundation of developmental theory. In Staudinger, U.M., Lindenberger, U. (Eds.), Understanding human development: Dialogues with life span psychology (17-43). Boston, Kluwer Academic Publishers. Campbell, J.D., Trapnell, P.D., Heine, S.J., Katz, I.M., Lavalle, L.F. & Lehman, D.R. (1996). Selfconcept clarity: Measurement, personality correlates, and cultural boundaries. Journal of Personality and Social Psychology, 70, Čermák, I. (2004). Genres of life-stories. In D. Robinson, C. Horrocks, N. Kelly, B. Roberts (Eds.), Narrative, Memory, and Identity (pp ). Huddersfield, University of Huddersfield Press. Elder, G.H.Jr., Kirpatrick Johnson, M., Crosnoe, R. (2003). The emergence and development of life course theory. In Mortimer, J.T., Shanahan, M.J. (Eds.), Handbook of the life course (pp. 3-19). New York, Kluwer Academic/Plenum Publishers. Hřebíčková, M., Urbánek, T. (2001). NEO pětifaktorový osobnostní inventář (podle NEO Five-Factor Inventory P.T. Costy a R.R. McCraee). Praha, Testcentrum. Křivohlavý J., Schwarzer R., Jerusalem M. (1993): Škály vlastní účinnosti. ( ) Pavot, W., Diener, E. (1993). Review of the SatisfactionWith Life Scale. Psychological Assessment, 5, Rosenberg, M.(1965). Society and the Adolescent Self-Image. Princeton, Princeton University Press. Říčan, P., Ženatý, J. (1988). K teorii a praxi projektivních technik. Bratislava, Psychodiagnostické a didaktické testy. Tyl, J. (1985). Časové horizonty. Příspěvek k problematice pojmu životního času a metodám jeho zkoumání, nepublikovaná diplomová práce. Praha, Filozofická fakulta Karlovy univerzity. Vonkomer, J., Miglierini, B. (1979). Eysenckov osobnostný dotazník - EOD. Bratislava, Psychodiagnostické a didaktické testy. Wechsler, D. (1999). WAIS III experimentální verze. Brno, Psychodiagnostika. 11

12 Přílohy 12

13 SEZNAM METOD POUŽITÝCH VE VÝZKUMU PSYCHICKÉHO VÝVOJE DĚTÍ Seznam metod použitých ve výzkumu uvádí také Švancara (1978), avšak jen do 15 let věku účastníků. Švancarův seznam se od našeho dále liší v tom, že obsahuje všechny metody ve své době použité. Přes značnou snahu se nám nepodařilo některé metody v archivu dohledat a tak uvádíme pouze metody, které jsou skutečně k dispozici. Metody nepopisujeme, ani neuvádíme odkazy k originálním zdrojům jde vesměs o v psychologii známé a často používané metody, popsané např. v monografii Svobody, Krejčířové a Vágnerové (2001). Metody vytvořené pro potřeby výzkumu (např. posuzovací škály) jsou vytištěny kurzívou a jsou k dispozici u autorů. 3 měsíce až 36 měsíců Posuzovací stupnice (3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36) zaměřeno na chování dítěte, metodika CIE Psychomotorický test Brunet - Lézine (3, 6, 9, 12, 18, 24, 30) 3 roky Terman - Merrillová (TM), 2. stanfordská revize Binetova - Simonova testu, forma L 4 roky Posuzovací stupnice (4 až 10 let po roce) stejné škály jako ve věku 3 až 36 měsíců Doll Play projektivní metoda, pozorování dítěte při hře Kresba lidské postavy, Goodenoughová - Harris (GH) 5 let TM Kresba rodiny 6 let Volní brzdění Kresba lidské postavy (GH) Test školní zralosti Test rodinných vztahů Bene - Anthony 7 let TM Ravenovy Barevné progresivní matrice CPM Elithornův bludišťový test 8 let WISC Kresba lidské postavy (GH) Doplňování vět (ego vývoj) Test zlatého věku 9 let Slovník princip jako u Wechslera CPM Komplexní figura test paměti, vizuální, krátkodobá Rosenzweig Picture Frustration Study 13

14 10 let TM Test apercepce slov vyhledávání slov v řadách písmen Elithornův bludišťový test Inventář výkonové aspirace (co už dokážu, nedokážu, co bych rád dokázal) Kresba lidské postavy a stromu Dotazník matce Naše dítě v 10 letech rodinné prostředí, zájmy, plány, let Posuzovací stupnice (11-14 let po roce) zaměřeno na chování při vyšetření Tečkování psychomotorický vývoj Diskriminace tvarů (verze Bourdonova pozornostního testu) Sémantický diferenciál různých pojmů pes, voják, auto, já (jaký jsem), traktorista, matka, jednička, sestra (ošetřovatelka), otec, nemluvně, výprask, domov, já (ideální), babička, kamarád 12 let WISC Kresba lidské postavy a stromu Sociální percepce (hodnocení situací) Pamětní zkouška bezprostřední paměť 13 let Zkouška laterální preference Zájmový inventář Kolaříkové (ZIKO) 14 let AIT, forma 1 Coopersmithův inventář sebehodnocení (CSEI) Kresba stromu 15 let IST, forma A Interview široké spektrum otázek (např. zájmy, psychopatologie, zralost včetně somatické) 16 let ZIKO Maudsley personality Inventory (MPI) jedna z prvních verzí Eysenckových dotazníků Sociální blízkost Hodnoty (15 hodnot cílových a 15 instrumentálních) úkolem je tyto hodnoty seřadit (vychází z Rokeache + dobové hodnoty jako socialistická společnost atd.) 17 let Cattel 16 PF 18 let Postoje (řízený rozhovor + volné odpovědi) Volba hodnot volné volby hodnot a jejich následné hodnocení z hlediska důležitosti MPI ZIKO 14

15 Literatura Svoboda, M., Krejčířová, D., Vágnerová, M. (2001). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha, Portál. Švancara, J. (1978). Teoretické a metodologické problémy dlouhodobého sledování psychického vývoje. In Kolaříková, O., Konečný, R., Švancara, J., Viewegh, J. (Eds.) Problémy psychického vývoje (s ). Praha, Academia. 15

16 SEZNAM METOD POUŽITÝCH V RÁMCI PRVNÍHO ŠETŘENÍ V DOSPĚLOSTI * Anamnestický dotazník EOD (Vonkomer, Miglierini, 1979) Škála spokojenosti se životem (Pavot, Diener, 1993) Rosenbergova škála sebehodnocení (Rosenberg, 1965) Škála jasnosti sebepojetí (Campbell a kol., 1996) Škála vlastní účinnosti (Křivohlavý, Schwarzer, Jerusalem, 1993) Jaký jsem I sebeposuzovací škály Jaký jsem II obsahuje 15 škál ze Sémantického diferenciálu různých pojmů z 11 let NEO (Hřebíčková, Urbánek, 2001) Test hodnot (Rokeach, 1973) WAIS III subtesty Slovník, Kostky, Porozumění (Wechsler, 1999) Metoda Čáry života (Tyl, 1985) Literatura Campbell, J.D., Trapnell, P.D., Heine, S.J., Katz, I.M., Lavalle, L.F. & Lehman, D.R. (1996). Selfconcept clarity: Measurement, personality correlates, and cultural boundaries. Journal of Personality and Social Psychology, 70, Hřebíčková, M., Urbánek, T. (2001). NEO pětifaktorový osobnostní inventář (podle NEO Five-Factor Inventory P.T. Costy a R.R. McCraee). Praha, Testcentrum. Křivohlavý J., Schwarzer R., Jerusalem M. (1993): Škály vlastní účinnosti. ( ) Pavot, W., Diener, E. (1993). Review of the SatisfactionWith Life Scale. Psychological Assessment, 5, Rosenberg, M.(1965). Society and the Adolescent Self-Image. Princeton, Princeton University Press. Tyl, J. (1985). Časové horizonty. Příspěvek k problematice pojmu životního času a metodám jeho zkoumání, nepublikovaná diplomová práce. Praha, Filozofická fakulta Karlovy univerzity. Vonkomer, J., Miglierini, B. (1979). Eysenckov osobnostný dotazník - EOD. Bratislava, Psychodiagnostické a didaktické testy. Wechsler, D. (1999). WAIS III experimentální verze. Brno, Psychodiagnostika. * Metody vytvořené pro potřeby výzkumu jsou vytištěny kurzívou a jsou k dispozici u autorů. 16

17 ZÁKLADNÍ DOKUMENTY GRANTOVÉHO PROJEKTU STABILITA, VARIABILITA A PREDIKCE PSYCHICKÝCH CHARAKTERISTIK V DOSPĚLOSTI: NAVÁZÁNÍ NA LONGITUDINÁLNÍ VÝZKUM DĚTÍ 1. Text návrhu projektu Otázky spojené se stabilitou osobnostních charakteristik patří k tradičním problémovým oblastem psychologie osobnosti a byla jim věnována celá řada výzkumů (např. Baumeister, 1991, Block, 1981, McCrae, 1993, Chapman, Chapman a Kwapil, 1994, Viken Rose, Kaprio a Koskenvuo, 1994). Závěry těchto výzkumů jsou velmi podobné a ukazují na značnou stabilitu osobnostních vlastností v čase. Koeficient stability se pohybuje kolem 0.7, a to jak v případě dotazníkových šetření, tak i v případě, je-li osobnost hodnocena posuzovatelem během dvou pozorování (McCrae, 1993, McCrae a Costa, 1990). Časové intervaly mezi jednotlivými sledováními jsou různé, nejčastěji tři roky, setkáváme se však i s intervaly kratšími nebo delšími McCrae (1993) ve svém přehledu uvádí i třicetiletý odstup mezi prvním a druhým sledováním. Retestové korelace se ve všech případech pohybují opět kolem 0.7. V případě třicetiletého intervalu můžeme tuto hodnotu považovat za závažný důkaz stability osobnosti. Padesát procent rozptylu v testových skórech při druhém měření můžeme tedy predikovat z testových skórů z prvního měření. Pokud jde o vysvětlení zbývajících padesáti procent rozptylu, názory výzkumníků se liší. Jedni se domnívají, že jde pouze o chybu měření (např. Costa a McCrae, 1988), druhá skupina zastává názor, že dochází ke skutečným změnám v osobnosti (např. Asendorpf, 1992). Předpokládá se, že tyto změny jsou podmíněny environmentálními faktory (změna zaměstnání, bydliště, atd.), zdravotními procesy, ale i některými osobnostními charakteristikami, označovanými jako moderátory stability. Patří k nim např. otevřenost ke zkušenosti (McCrae a Costa, 1985), sebemonitorování (Snyder, 1974) a soukromé a veřejné sebeuvědomění (Carver a Scheier, 1981). Např. podle McCraeho a Costy (1985) mohou být osoby otevřené zkušenosti více náchylné k vlivům způsobujícím změny v osobnosti než osoby uzavřené zkušenosti. Uvedené poznatky se týkají stability osobnosti u dospělých: dolní věková hranice v těchto výzkumech se pohybuje okolo osmnácti let. Druhou oblast longitudinálních výzkumů představují vývojové studie, které sledují vývoj psychických funkcí a orientují se na děti a dospívající. Více méně chybějí studie, které by sledovaly stabilitu a změny osobnosti během celého životního cyklu. V našem výzkumu bychom se chtěli zaměřit právě na sledování kontinuity osobnosti od dětství do dospělosti. K tomuto účelu chceme navázat na longitudinální výzkum dětí, který probíhal v letech 1961 až 1982 na Psychologickém ústavu AV ČR. Naším cílem je vyhledat respondenty, kteří na tomto projektu participovali, a požádat je o účast při dalším sledování, které by bylo opět longitudínální. Celkem bylo sledováno 560 osob, z nichž výzkum dokončilo cca tři sta respondentů. Současný věk účastníků se pohybuje od 34 do 38 let. 17

18 Data získaná během longitudinálního výzkumu lze rozdělit do následujících oblastí: - anamnestické údaje (socioekonomické podmínky, průběh porodu apod.) a záznamy z pozorování experimentátorů během jednotlivých vyšetření - intelekt, kognitivní schopnosti (např. kresba lidské postavy Goodenoughová, AIT, WISC, Raven) - hodnoty, zájmy, postoje, aspirace (záznamy z interview, posuzovací stupnice, ZIKO) - sociální percepce, sociální vztahy (např. Škála sociální blízkosti) - vztah k sobě, sebepojetí (záznamy z interview, sémantický diferenciál, Coopersmith) - struktura osobnosti (16PF, MPI) Rozsah výzkumných dat nám umožňuje sledovat stabilitu a změny nejen bazálních rysů osobnosti, ale dalších složek osobnosti, především hodnotových orientacích a sebepojetí. Cíl výzkumu Cílem výzkumu je navázat na longitudinální výzkum novým dlouhodobým sledováním dospělých. Budeme sledovat jednak stabilitu psychických charakteristik, jednak možnosti předpovídání současných charakteristik na základě údajů z dětství a adolescence. Konkrétně: Primárním cílem projektu je sledování stability a změn v osobnosti. Naším záměrem je vytvořit modely vztahů mezi jednotlivými složkami osobnosti (temperament, intelekt, sociálně ukotvené složky osobnosti hodnotové orientace, sebepojetí), environmentálními faktory a moderujícími charakteristikami osobnosti (místo kontroly, sebemonitorování, otevřenost zkušenosti). Vyšší míru stability očekáváme u dispozičních (temperamentových) vlastností osobnosti. Percepce změn ve vlastní osobnosti ve srovnání s objektivně zjištěnými změnami ve sledovaných charakteristikách osobnosti (testové, dotazníkové a posuzovací metody). Sledování prediktivní hodnoty osobnostních a behaviorálních charakterstik v dětstí a v adolesecenci pro předpovídání osobnostních i dalších charakteristik v dospělosti například spokojenosti, strategií zvládání obtížných životních situací, výkonová motivace, životní události a životní dráha, zdraví psychické i fyzické. Sekundárním cílem projektu je zabezpečit uchování těchto dat jejich převodem do elektronické podoby a jejich zpřístupnění pro další zájemce pomocí internetu. Data budou postupně doplňována o nově zjištěné údaje. Časový plán Projekt je rozvržen do 5 let: 1. rok: vytvoření modelů mezi jednotlivými složkami osobnosti, environmentálními faktory a moderujícími charakteristikami osobnosti, převedení vybrané části dat z longitudinálního výzkumu do elektronické podoby, kontaktování respondentů a první fáze sběru dat, rok: druhá fáze sběru dat respondentů, průběžné doplňování databáze, matematicko-statistické zpracování dílčích výsledků, průběžná publikace výsledků, 4. rok: závěrečné fáze sběru dat, matematicko-statistické zpracování výsledků, postupné ověřování modelů mezi jednotlivými složkami osobnosti, environmentálními faktory a moderujícími charakteristikami osobnosti, průběžná publikace výsledků, 5. rok: zpracování závěrečné zprávy z výzkumu formou monografie, prezentace stěžejních výsledků. Zpracování projektu pro další longitudinální sledování vzorku. 18

19 Prezentace výsledků, výstupy Dílčí výsledky budou průběžně publikovány v našem i zahraničním odborném tisku a na konferencích především na konferencích pořádaných Evropskou asociací pro psychologii osobnosti (EAPP) a Evropskou asociací pro měření osobnosti (EAPA). Závěrečné výsledky budou zpracovány formou výzkumné zprávy (monografie). Podmínky pro řešení projektu vybavení pracoviště: pracoviště disponuje s materiály z longitudinálního výzkumu a je dostatečně technicky a softwarově vybavené, personální podmínky: navrhovatel úspěšně řešil grantový projekt "Zdroje sebehodnocení a životní spokojenosti u temperamentových typů " (Grantová agentura ČR), v současné době je řešitelem projektu "Osobnost a sebepojetí jako determinanty sbehodnocení a životní spokojenosti " (Grantová agentura ČR). Pracoviště disponuje dostatečnými kapacitami technických pracovníků, plánujeme zapojení doktorandů a externích spolupracovníků, dostupnost informací: na pracovišti je k dispozici rozsáhlý archiv separátů k dané problematice zahraniční cesty budou využity pro průběžné rozšiřování tohoto archivu. Literatura: Asendorpf, J.B.: Beyond stability: Predicting inter-individual differences in intra-individual change. Europen Journal of Personality, 6, 1992, Baumeister, R.F.: On the stability of variability: Retest reliability of metatraits. Personality and Social Psycholgy Bulletin, 17, 1991, Block, J.: Some enduring and consequential structures of personality. In: A.I. Rabin, J. Aronoff, A.M. Barclay and R.A. Zucker (Eds.): Further explorations in personality. New York, Wiley 1981, Carver, C.S., Scheier, M.F.: Attention and Self-Regulation: A Control Theory Approach to Human Behavior. New York, Springer-Verlag Costa, P.T.Jr., McCrae, R.R.: Personality in adulthood: A six-year longitudinal study of self-reports and spouse ratings on the NEO Personality Inventory. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1988, Chapman, J.P., Chapman, L.J., Kwapil, T.R.: Does the Eysenck psychoticism scale predict psychosis? A ten year longitudinal study. Personality and Individual Differences, 17, 1994, McCrae, R.R.: Moderated analysis of longitudinal personality stability. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1993, McCrae, R.R., Costa P.T.Jr.: Openess to experience. In: R. Hogan and W.H. Jones (Eds.): Perspectives in personality, vol.1. Greenwich, JAI Press 1985, McCrae, R.R., Costa P.T.Jr.: Personality in adulthood. New York, Guilford Press Snyder, M.: Self-monitoring of expressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 30, 1974, Viken, R.J., Rose, R.J., Kaprio, J., Koskenvuo, M.: A developmental genetic analysis of adult personality: Extraversion and neuroticismus from 18 to 59 years of age. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1994,

20 2. Text závěrečné zprávy Cílem výzkumu bylo aktivovat soubor osob, které se v letech účastnily longitudinálního výzkumu psychického vývoje dětí, a pokračovat s nimi v novém dlouhodobém sledování v dospělosti. Grantový projekt byl naplánován jako první vlna takto nově založeného výzkumu celoživotního vývoje osobnosti. Ve vědecké rovině byl výzkum zaměřen na 1) stabilitu a změny v osobnosti v dlouhodobé perspektivě, 2) subjektivní percepci změn vlastní osobnosti ve srovnání s objektivními daty a na 3) prediktivní hodnotu osobnostních a behaviorálních charakteristik z dětství a adolescence pro předpovídání psychologických charakteristik v dospělosti. V průběhu řešení projektu byla výzkumná část rozšířena o reanalýzy původních dat. K tomuto kroku nás vedly dvě skutečnosti: zaprvé, v době longitudinálního výzkumu dětí neexistující statistické metody nám umožnily analýzy, které vedly ke svým způsobem původním, originálním výsledkům, zadruhé, poslední etapy výzkumu (zhruba od šestnácti let věku účastníků) nebyly ve své době vůbec zpracovány: i když byla data publikována s odstupem 25 let, šlo o skutečně původní studie s originálními výsledky. Sekundárním, avšak neméně významným cílem projektu bylo zabezpečit uchování původních dat jejich převodem do elektronické podoby. Domníváme se, že všechny uvedené cíle se nám podařilo úspěšně naplnit. Okolnosti aktivace souboru, výsledná velikost souboru a s ní spojené úpravy projektu S žádostí o vyhledání aktuálních adres účastníků longitudinálního výzkumu dětí jsme se v květnu 2000 obrátili na Policii ČR, Oddělení služby správních činností Správy Jihomoravského kraje. V průběhu provádění zakázky však proběhla změna zákonů, správní evidence přešly z PČR na Magistrát města Brna, a podle nového zákona (č. 133/2000 Sb.) bylo možné od poskytovat data z informačního systému pouze oprávněným subjektům, v jejichž seznamu nebyl Psychologický ústav AV ČR uveden. Z celkového počtu 559 účastníků pro nás proto Oddělení služby správních činností Správy Jihomoravského kraje k uvedenému datu vyhledalo pouze 245 adres. S žádostí o vyhledání adres zbývajících osob jsme se obrátili na Odbor vnitřních věcí, odd. správních činností, magistrátu města Brna, který ji postoupil k posouzení svému nadřízenému orgánu ministerstvu vnitra; to však naší žádosti nevyhovělo. Všech 245 osob (136 mužů a 109 žen) jsme obeslali s žádostí o spolupráci na navazujícím výzkumu. Obdrželi jsme 107 odpovědí: 103 bylo kladných (39 mužů a 64 žen), 3 ženy a 1 muž spolupráci explicitně odmítli. S osobami, které reagovaly na naši žádost kladně, jsme se telefonicky spojili. Zrealizovat schůzku na našem pracovišti se podařilo s 56 osobami (34 ženami a 22 muži). S přihlédnutím k uvedeným okolnostem a dále k tomu, že kontaktování proběhlo více než dvacet let po ukončení původního výzkumu, lze 22% úspěšnost v získání souhlasu k další spolupráci za relativně vysokou. Soubor však není dostatečně rozsáhlý na to, aby u něj mohly být aplikovány pokročilé statistické metody, jejichž užití jsme plánovali především postupy strukturálního modelování. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro vyšší míru užití kvalitativní metodologie, která by tuto skutečnost kompenzovala. Využili jsme postupů narativní psychologie, konkrétně rozhovoru nad čarou života. 20

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

Testové psychodiagnostické metody pro výběr zaměstnanců. Martin Seitl

Testové psychodiagnostické metody pro výběr zaměstnanců. Martin Seitl Testové psychodiagnostické metody pro výběr zaměstnanců Martin Seitl Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Testové psychodiagnostické metody pro výběr zaměstnanců Martin Seitl Olomouc 2015

Více

OSOBNOST JAKO PREDIKTOR OSOBNÍ POHODY V DOSPĚLOSTI

OSOBNOST JAKO PREDIKTOR OSOBNÍ POHODY V DOSPĚLOSTI Československá psychologie 2010 / ročník LIV / číslo 1 OSOBNOST JAKO PREDIKTOR OSOBNÍ POHODY V DOSPĚLOSTI MARTINA HŘEBÍČKOVÁ, MAREK BLATNÝ, MARTIN JELÍNEK Psychologický ústav AV ČR, Brno ABSTRACT Personality

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI OSOBNÍ POHODY

PSYCHOSOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI OSOBNÍ POHODY PSYCHOSOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI OSOBNÍ POHODY Marek Blatný, Jaroslava Dosedlová, Vladimír Kebza, Iva Šolcová (eds.) PSYCHOSOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI OSOBNÍ POHODY Masarykova univerzita & Nakladatelství MSD Brno

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5

Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5 Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5 Bakalářská diplomová práce Autor: Lucie Karbulová

Více

Monitoring problematiky dětí se zdravotním postižením v České republice 2010

Monitoring problematiky dětí se zdravotním postižením v České republice 2010 Monitoring problematiky dětí se v České republice 2010 1 ISBN 978-80-902847-6-0 2 Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují, jsou průvodci. Pro druhé nejsou ničím jiným než malými

Více

Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P -

Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P - Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P - závěrečná zpráva z výzkumu na téma: Výchova k dobrovolnictví mentoring Mgr. Tereza Brumovská, M.Sc. Mgr. Gabriela Málková,

Více

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Analýza vlivů sociálního okolí a využívání informačních zdrojů na základě dotazníkového šetření PhDr.

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUM SLUŽEB KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A POTŘEB JEHO KLIENTŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČR SOUHRNNÁ ZPRÁVA PROJEKT KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ČR PRAHA 2003 Obsah

Více

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA KONCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NOVÁ MATURITA AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUČASNÉ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 1

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA KONCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NOVÁ MATURITA AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUČASNÉ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 1 79 TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA KONCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NOVÁ MATURITA AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUČASNÉ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 1 MARTIN CHVÁL, DAVID GREGER, KAREL ČERNÝ, ELIŠKA WALTEROVÁ Anotace: Od poloviny 90. let 20. století

Více

RESEARCHING THE EFFECTIVENESS OF ADULT EDUCATION

RESEARCHING THE EFFECTIVENESS OF ADULT EDUCATION Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2014, roč. 4, č. 1, s. 8 22 Teoretická studie P, J. 2014. Výzkum efektivnosti vzdělávání dospělých. Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, roč. 4, č. 1, s.

Více

Fakulta bezpečnostně právní. katedra kriminologie. Kriminologie. aktuální problémy. Ivana Zoubková, Jana Firstová a kolektiv

Fakulta bezpečnostně právní. katedra kriminologie. Kriminologie. aktuální problémy. Ivana Zoubková, Jana Firstová a kolektiv P O L I C E J N Í A K A D E M I E Č E S K É R E P U B L I K Y V P R A ZE Fakulta bezpečnostně právní katedra kriminologie Kriminologie aktuální problémy Ivana Zoubková, Jana Firstová a kolektiv PRAHA 2013

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE SPOLEČENSKÝCH NÁKLADŮ

PŘÍPADOVÁ STUDIE SPOLEČENSKÝCH NÁKLADŮ Na příkladech 5ti respondentů a jejich rodinných příslušníků jsme analyzovali průběh léčby, rehabilitace, péče v komunitě lidí po poranění mozku a náklady s tím spojené. Neméně důležitým cílem případové

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

METODIKA KVALITATIVNÍHO MAPOVÁNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB U OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V RÁMCI MEZIOBOROVÉ SPOLUPRÁCE

METODIKA KVALITATIVNÍHO MAPOVÁNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB U OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V RÁMCI MEZIOBOROVÉ SPOLUPRÁCE Tento materiál je podpořen v rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici na období 2013-2016 II. plánovací období - reg. č. CZ.1.04/3.1.03/65.00020 METODIKA KVALITATIVNÍHO MAPOVÁNÍ

Více

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL A ROZVOJ JEHO KOMPETENCÍ

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL A ROZVOJ JEHO KOMPETENCÍ MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGICKÝCH VĚD Bakalářská práce ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL A ROZVOJ JEHO KOMPETENCÍ Vedoucí práce: Mgr. Petr Novotný, Ph.D. Autor: Jitka Bláhová Brno 2006 Prohlašuji,

Více

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 A) Kognitivní a obecná psychologie Spánek a snění Garant/ka tématu: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. Daniel Dostál, Ph.D., PhDr.

Více

Techniky sociologického výzkumu

Techniky sociologického výzkumu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Techniky sociologického výzkumu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula

Více

1 Vývojová psychologie... 5. 1.1 Různé koncepce... 5. 1.2 Vývojová psychologie vymezení oboru, jeho pojetí a předmětu... 6

1 Vývojová psychologie... 5. 1.1 Různé koncepce... 5. 1.2 Vývojová psychologie vymezení oboru, jeho pojetí a předmětu... 6 Obsah 1 Vývojová psychologie... 5 1.1 Různé koncepce... 5 1.2 Vývojová psychologie vymezení oboru, jeho pojetí a předmětu... 6 1.3 Metody vývojové psychologie... 9 1.4 Dějiny vývojové psychologie... 10

Více

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část KATALOG podpůrných opatření obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Lenka Felcmanová a kolektiv KATALOG

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Analýza služeb školských poradenských zařízení pro žáky cizince

Analýza služeb školských poradenských zařízení pro žáky cizince Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Sekce pedagogicko-psychologického poradenství Analýza služeb školských poradenských zařízení

Více

PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY

PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY pro psaní, hodnocení a prezentaci odborných prací SOČ Milan Škrabal, Miroslava Fatková a kol. Praha 2014 PaedDr. Milan Škrabal Ing. Miroslava Fatková editoři PŘÍSTUPY, POSTUPY,

Více

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 29.5.2013 Radou pracoviště schválena dne: 11.6.2013 V Brně dne 11.6.2013 Zpracovali:

Více

Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému

Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému IVA ŠMÍDOVÁ*, ** Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno KLÁRA JANOUŠKOVÁ*,

Více