Zprávy - Psychologický ústav AV ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy - Psychologický ústav AV ČR"

Transkript

1 Zprávy - Psychologický ústav AV ČR Marek Blatný Ivo Čermák Martin Jelínek Terezie Osecká Dalibor Vobořil Tomáš Urbánek Manuál Brněnského výzkumu celoživotního vývoje člověka Roč. 10, 2004, č. 4 ISSN:

2 AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV VEVEŘÍ 97, BRNO tel.: Zprávy Manuál Brněnského výzkumu celoživotního vývoje člověka Marek Blatný Ivo Čermák Martin Jelínek Terezie Osecká Dalibor Vobořil Tomáš Urbánek Roč. 10, 2004, č. 4 ISSN:

3 OBSAH 1. Cíle projektu a okolnosti jeho průběhu Co obsahuje tento dokument Longitudinální výzkum dětí Psychický vývoj dětí školního věku z různých sociálních prostředí První šetření nového longitudinálního výzkumu dospělých projekt Stabilita, variabilita a predikce psychických charakteristik v dospělosti: navázání na longitudinální výzkum dětí Cíle projektu Finanční podpora Okolnosti aktivace souboru, výsledná velikost souboru a s ní spojené úpravy projektu Soubor Kvantitativní část Kvalitativní část Návrh tematického zaměření další fáze výzkumu Literatura Přílohy Seznam metod použitých ve výzkumu psychického vývoje dětí Seznam metod použitých v rámci prvního šetření v dospělosti Základní dokumenty grantového projektu Stabilita, variabilita a predikce psychických charakteristik v dospělosti: navázání na longitudinální výzkum dětí Text návrhu projektu Text závěrečné zprávy Studie byla vypracována v rámci výzkumného záměru PsÚ AV ČR (reg. č. AV0Z ) a byla podpořena grantem číslo A GA AV ČR Stabilita, variabilita a predikce psychických charakteristik v dospělosti: navázání na longitudinální výzkum dětí, jehož řešitelem je první autor. 3

4 1. CÍLE PROJEKTU A OKOLNOSTI JEHO PRŮBĚHU Psychologie osobnosti patřila vždy k profilovým tématům Psychologického ústavu AV ČR v Brně. Tradičně studovanými oblastmi byly zejména osobnostní dispozice (temperament), struktura osobnosti a sebepojetí a identita. V devadesátých letech byl výzkum osobnosti obohacen o nové teoretické přístupy. Ve výzkumu struktury osobnosti byl aplikován pětifaktorový model osobnosti (tzv. Big Five) a studium sebepojetí bylo rozšířeno vedle sociálně-kognitivního přístupu o přístup narativní. Do výzkumu byla též zařazena témata na pomezí psychologie osobnosti a sociální psychologie (pro-demokratické postoje, demokratická osobnost, občanský étos). Mimo nové přístupy k tradičním tématům psychologie osobnosti byla v průběhu posledního dvacetiletí artikulována i témata zcela nová, či se alespoň pozornost obrátila k tématům dosud málo studovaným. Jedním z takových témat je i osobnostní vývoj v dospělosti. Vývojová psychologie dospělých se konstituovala jako samostatná psychologická disciplína a pro výzkum vývoje člověka byly formulovány širší teoreticko-metodologické rámce (často na mezioborovém základě), k nimž patří zejména teorie životní dráhy (theory of life course, Elder, Kirpatrick Johnson, Crosnoe, 2003) nebo psychologie celoživotního vývoje (lifespan psychology, Baltes 1997/2003). V roce 2000 bylo téma celoživotního vývoje člověka zařazeno do výzkumného programu Psychologického ústavu. Bylo rozhodnuto, že ke studiu vývoje dospělých bude využit potenciál longitudinálního výzkumu dětí, který probíhal v ústavu v šedesátých a sedmdesátých letech. Cílem bylo aktivovat soubor osob, které se účastnily výzkumu psychického vývoje dětí, a pokračovat s nimi v novém dlouhodobém sledování v dospělosti. Myšlenkou obnovení longitudinálního výzkumu dětí se vedoucí projektu, doc. Marek Blatný, zabýval již v roce V té době však v reakci na společenské změny v r probíhala rozsáhlá transformace Akademie věd s cílem zefektivnit její fungování. V rámci této transformace byl mimo jiné redukován počet pracovníků Akademie věd Akademii opustila zhruba polovina zaměstnanců. Tyto změny se přirozeně dotkly i Psychologického ústavu: v roce 1990 zůstalo v brněnské části ústavu pouze 6 vědeckých a odborných pracovníků. Protože Psychologický ústav musel zabezpečit i v této redukované podobě svou výzkumnou činnost, nebylo možné začít s takto rozsáhlým projektem. Pokud by měl Psychologický ústav již na počátku devadesátých let stejné personální a finanční možnosti, jak je tomu v současnosti, je více než pravděpodobné, že by měl při vyhledávání respondentů z longitudinálního výzkumu dětí daleko větší úspěšnost pro nový výzkum v dospělosti se podařilo získat 22% osob z osloveného vzorku. Dokladem může být obdobný výzkum prováděný ve Státním zdravotním ústavu a vedený PhDr. Miluší Havlínovou. Ta soubor z dětského longitudinálního výzkumu aktivovala již počátkem devadesátých let, necelých patnáct let od ukončení longitudinálního sledování v období dětství a dospívání, a podařilo se jí z původního základního souboru (278 osob) získat pro další sledování 117 osob (tj. více než 40% úspěšnost). I tak je Brněnský longitudinální výzkum osobnosti unikátní, a to i ve světovém měřítku není mnoho projektů, kde by byli účastníci sledováni od 6 měsíců svého věku po dobu čtyřiceti let. 4

5 2. CO OBSAHUJE TENTO DOKUMENT Smyslem tohoto dokumentu je poskytnout základní přehled o teoretické a metodologické koncepci projektu neobsahuje tedy výsledky výzkumu. Stručné shrnutí dosažených výsledků z první fáze výzkumu v dospělosti je uvedeno v Závěrečné zprávě v části Přílohy. Závěrečná zpráva též obsahuje kompletní seznam časopiseckých a knižních publikací z nové fáze výzkumu a vybrané konferenční příspěvky. Ve třetí kapitole je stručně popsán původní longitudinální výzkum psychického vývoje dětí. Ve čtvrté kapitole se podrobně věnujeme prvnímu šetření v dospělosti. Jsou uvedeny cíle projektu, metodologie výzkumu, údaje o souboru, použité metody a účel jejich použití. Metody vytvořené pro potřeby výzkumu (semi-strukturovaný rozhor) jsou detailně popsány. Část Přílohy obsahuje kompletní seznam metod použitých v průběhu celého výzkumu a základní dokumenty grantového projektu, v jehož rámci byla uskutečněna výzkumná fáze v dospělosti. 5

6 3. LONGITUDINÁLNÍ VÝZKUM DĚTÍ PSYCHICKÝ VÝVOJ DĚTÍ ŠKOLNÍHO VĚKU Z RŮZNÝCH SOCIÁLNÍCH PROSTŘEDÍ Longitudinální výzkum Psychický vývoj dětí školního věku z různých sociálních prostředí byl jako státní úkol (č. VII-3-8/1) řešen Psychologickým ústavem AV ČR * v letech Původní metodika longitudinální studie vycházela z doporučení světové organizace Centre International de l Enfance, sídlící od roku 1952 v Paříži, jejímž cílem bylo dlouhodobé sledování somatického a psychického vývoje dětí. Touto metodikou se řídila i další vznikající centra např. Londýn, Curych, Ženeva, Stockholm, Oslo, Brusel. V naší republice byla do výzkumu zapojena Praha ( ) a Brno ( ). Pomocí jednotlivých metod se sledovala hlediska pediatrická, antropologická, psychologická a sociální. Část sociologickou a lékařskou zajišťovala v Brně Katedra sociálního lékařství LF UJEP a Výzkumný ústav pediatrický v Brně. V Praze probíhal výzkum v rámci jednoho pracoviště v Institutu hygieny a epidemiologie (nyní Státní zdravotní ústav). Do longitudinálního výzkumu bylo zařazeno přes 550 dětí narozených v Brně mezi roky 1961 a Chlapci i dívky byli v původním souboru rovnoměrně zastoupeni. Psychologické vyšetřování probíhalo do 18 let věku, sledovány byly různé individuální charakteristiky včetně osobnostních vlastností, inteligence, kognitivních procesů atd. Kompletní seznam metod uvádíme v příloze. Při analýze vzorce chybějících hodnot byla zjištěna předpokládaná pravidelnost - údaje o osobách jsou většinou kompletní do doby, než z různých důvodů výzkum opustily. Pokud tedy chybí údaj o jedinci na určitém věkovém stupni, existuje velká pravděpodobnost, že dále už se u tohoto jedince žádné údaje nevyskytují. Z původního počtu přibližně 550 osob bylo v 16 letech vyšetřeno necelých 350, v 18 letech potom už jen přibližně 150 osob. Úbytek osob mezi 16 a 18 lety byl způsoben zastavením původního projektu; dříve narozené osoby se ještě vyšetření v 18 letech zúčastnily, zatímco později narození nikoli. * V době trvání longitudinálního výzkumu vystupovala brněnská část PsÚ AV ČR s různou mírou samostatnosti pod těmito názvy: Oddělení pedagogické psychologie Pedagogického ústavu Jana Amose Komenského ČSAV v Praze ( ), Oddělení vývojové psychologie Pedagogického ústavu JAK ČSAV v Praze s pobočným pracovištěm v Brně ( ), Psychologický ústav ČSAV v Praze s pracovištěm v Brně ( ) a Psychologická laboratoř ČSAV ( ). 6

7 4. PRVNÍ ŠETŘENÍ NOVÉHO LONGITUDINÁLNÍHO VÝZKUMU DOSPĚLÝCH PROJEKT STABILITA, VARIABILITA A PREDIKCE PSYCHICKÝCH CHARAKTERISTIK V DOSPĚLOSTI: NAVÁZÁNÍ NA LONGITUDINÁLNÍ VÝZKUM DĚTÍ 4.1. Cíle projektu Cílem výzkumu bylo aktivovat soubor osob, které se v letech účastnily longitudinálního výzkumu psychického vývoje dětí, a pokračovat s nimi v novém dlouhodobém sledování v dospělosti. Grantový projekt byl naplánován jako první vlna takto nově založeného výzkumu celoživotního vývoje osobnosti. Ve vědecké rovině byl výzkum zaměřen na: 1) stabilitu a změny v osobnosti v dlouhodobé perspektivě, 2) subjektivní percepci změn vlastní osobnosti ve srovnání s objektivními daty, 3) prediktivní hodnotu osobnostních a behaviorálních charakteristik z dětství a adolescence pro předpovídání psychologických charakteristik v dospělosti. V průběhu řešení projektu byla výzkumná část rozšířena o reanalýzy původních dat. K tomuto kroku nás vedly dvě skutečnosti. Zaprvé, v době longitudinálního výzkumu dětí neexistující statistické metody nám umožnily analýzy, které vedly ke svým způsobem původním, originálním výsledkům. Zadruhé, poslední etapy výzkumu (zhruba od šestnácti let věku účastníků) nebyly ve své době vůbec zpracovány: i když byla data publikována s odstupem 25 let, šlo o skutečně původní studie s originálními výsledky. Mimo vědecké cíle bylo účelem zabezpečit uchování původních dat jejich převodem do elektronické podoby Finanční podpora Projekt finančně podpořila Grantová agentura Akademie věd grantem č. A s názvem Stabilita, variabilita a predikce psychických charakteristik v dospělosti: navázání na longitudinální výzkum dětí. Výzkum byl součástí výzkumného záměru PsÚ AV ČR pro roky (reg. č. AV0Z ) a je i součástí nového výzkumného záměru na roky (reg. č. AV0Z ) Okolnosti aktivace souboru, výsledná velikost souboru a s ní spojené úpravy projektu S žádostí o vyhledání aktuálních adres účastníků longitudinálního výzkumu dětí jsme se v květnu 2000 obrátili na Policii ČR, Oddělení služby správních činností Správy Jihomoravského kraje. V průběhu provádění zakázky však proběhla změna zákonů, správní evidence přešly z PČR na Magistrát města Brna, a podle nového zákona (č. 133/2000 Sb.) bylo možné od poskytovat data z informačního systému pouze oprávněným subjektům, v jejichž seznamu nebyl Psychologický ústav AV ČR uveden. Z celkového počtu 559 účastníků pro nás proto Oddělení služby správních činností Správy Jihomoravského kraje k uvedenému datu vyhledalo pouze 245 adres. S žádostí o vyhledání adres zbývajících osob jsme se obrátili na Odbor vnitřních věcí, odd. správních činností, magistrátu města Brna, který ji postoupil k posouzení svému nadřízenému orgánu ministerstvu vnitra; to však naší žádosti nevyhovělo. Všech 245 osob jsme obeslali s žádostí o spolupráci na navazujícím výzkumu. Obdrželi jsme 107 odpovědí: 103 bylo kladných a 4 záporné. Zrealizovat schůzku na našem pracovišti se podařilo s 56 osobami (podrobnosti o souboru uvádíme v kapitole 4.4. viz níže). 7

8 S přihlédnutím k uvedeným okolnostem a dále k tomu, že kontaktování proběhlo více než dvacet let po ukončení původního výzkumu, lze 22% úspěšnost v získání souhlasu k další spolupráci považovat za relativně vysokou. Soubor však nebyl dostatečně velký na to, aby u něj mohly být aplikovány pokročilé statistické metody, jejichž užití jsme plánovali především postupy strukturálního modelování. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro vyšší míru užití kvalitativní metodologie, která by tuto skutečnost kompenzovala. Využili jsme postupů narativní psychologie, konkrétně rozhovoru nad čarou života Soubor V rámci současného projektu bylo z původního souboru obesláno 245 osob (136 mužů a 109 žen) s žádostí o spolupráci na navazujícím výzkumu. Od osob, které se podařilo kontaktovat, jsme obdrželi 107 odpovědí; 103 kladných (39 mužů a 64 žen), 3 ženy a 1 muž spolupráci explicitně odmítli. S osobami, které reagovaly na naši žádost kladně, jsme se telefonicky spojili. Zrealizovat schůzku na našem pracovišti se podařilo s 56 osobami (34 ženami a 22 muži). Z těchto 56 osob mělo v době zkoumání 25 VŠ vzdělání, 23 SŠ a 8 SOU. 41 osob žilo v prvním manželství, 5 osob bylo svobodných, 6 osob rozvedených, 3 osoby se po rozvodu znovu oženily/vdaly, 1 osoba se znovu vdala po ovdovění. 6 osob bylo bezdětných, 13 mělo 1 dítě, 27 dvě děti, 9 tři děti a 1 respondent měl 5 dětí (průměr 1,77). Na základě analýzy rozdílů mezi osobami souhlasícími se spoluprácí a ostatními obeslanými osobami se přikláníme k tvrzení, že mezi osobami souhlasícími a ostatními nejsou v rozličných psychologických charakteristikách výraznější rozdíly. Jediný rozdíl byl nalezen v delší době strávené participací na původním longitudinálním výzkumu u osob souhlasících. Tento fakt mohl mít za následek vyšší motivaci k pokračování v dospělosti. Výraznější rozdíly však byly nalezeny mezi osobami, které se skutečně výzkumu zúčastnily a osobami, které se svou účastí pouze souhlasily. Zdá se, že na způsob reakce týkající se výzvy ke spolupráci měla vliv doba účasti na původním výzkumu, zatímco psychologické charakteristiky (zejména v dětství a adolescenci zjištěná mírně vyšší úroveň inteligence) mohly hrát roli v tom, zda budou či nebudou osoby na výzkumu skutečně participovat Kvantitativní část V kvantitativní části projektu jsme řešili otázky dlouhodobé stability a změn v osobnosti a prediktivní hodnoty charakteristik z dětství a adolescence pro předpovídání psychologických charakteristik v dospělosti. Pro účely sledování stability a změn osobnosti byly replikovány dotazníky a sebeposuzovací škály, resp. jejich varianty pro dospělé: Eysenckův osobnostní dotazník EOD (Vonkomer, Miglierini, 1979), Wechslerův test inteligence WAIS-III (Wechsler, 1999), Rokeachův test hodnot (Rokeach, 1973) a 15 sebeposuzovacích škál ze Sémantického diferenciálu různých pojmů (vedle pojmu Já např. matka, traktor). V predikci psychologických charakteristik v dospělosti jsme se zaměřili na širší soubor osobnostních rysů v rámci pětifaktorového modelu osobnosti, na proměnné sebepojetí (sebehodnocení, jasnost sebepojetí, self-efficacy, 53 sebeposuzovacích škál mimo patnáct replikovaných) a na životní spokojenost. Použili jsme následující dotazníky a škály: dotazník NEO-FFI (Hřebíčková, Urbánek, 2001), Rosenbergovu škálu sebehodnocení (Rosenberg, 1965), Škálu jasnosti sebepojetí (Campbell a kol., 1996), Škálu vlastní účinnosti (Křivohlavý, Schwarzer, Jerusalem, 1993) a Škálu spokojenosti se životem (Pavot, Diener, 1993) Kvalitativní část Kvalitativní část výzkumu byla věnována zejména zpracování a organizaci životní zkušenosti, hodnocení vlastního života, porovnání dětských a adolescentních představ o životě s reálným současným stavem a subjektivní percepci změny vlastní osoby. Jako metodu jsme zvolili rozhovor nad čarou života. 8

9 Náš přístup je inspirován metodou čáry života Jiřího Tyla (Tyl, 1986, také Říčan, Ženatý, 1988). Tylova administrace metody je poněkud odlišná od naší, což je způsobeno účelem použití: Tylovi slouží primárně jako projektivní diagnostická technika, v našem výzkumu především jako prostředek strukturace vyprávění o životě či vytvoření základního rámce pro tematizaci narativního rozhovoru. V dílčí interpretaci jsme však využili i projektivního prvku čáry života jejího tvaru (Čermák, 2004). Postup při vedení semistrukturovaného narativního rozhovoru byl následující: 1. Respondent dostal následující instrukci: Nakreslete čáru, která zobrazuje, zachycuje Váš vlastní život. Čára může mít jakýkoliv tvar, délku, polohu apod., záleží jen na Vás, jak ji pojmete, na vašem osobním pocitu. [čára vlastního života] Po dokreslení byl respondent postupně požádán o další úkoly a byly mu kladeny následující otázky: 2. Vyznačte na této čáře bod, kde se nyní ve svém životě nacházíte (respondent mohl být požádán, aby k tomuto místu připsal svůj věk). [bod přítomnosti] 3. Nyní vyznačte na čáře události, které považujete ve svém životě za nevýznamnější a napište na dolní okraj stručně o jaké události šlo (rovněž se z.o. může vyzvat, aby u nich uvedla věk). [významné události] 4. Poté byl respondent vyzván, aby o jednotlivých událostech volně vyprávěl. Výzkumník mohl do vyprávění vstupovat doplňujícími otázkami, kdykoliv měl pocit, že něčemu nerozumí, nebo pokud se domníval, že události popisované respondenty vyžadují důkladnější artikulaci. [narativní rozhovor] 5. Výzkumník požádal respondenta, aby se zamyslel nad tím, kdo z lidí ho v jeho životě nejvíc ovlivnil, koho považuje z hlediska života za významnou osobu. [významné osoby] 6. Samostatně a důkladněji se explorovalo téma vztahu k rodičům a sourozencům, pokud respondent toto téma vynechal v rozhovoru nad čárou života. [primární rodina] 7. Pokud respondent spontánně v rozhovoru nad čárou života nemluvil o svých plánech a projektech do budoucna, byl na ně dotázán a mohl je dodatečně zaznačit do čáry života a opět o nich pohovořit. [plány do budoucna] 8. Výzkumník položil respondentovi otázku, zda si pamatuje, jaké měl v dětství zájmy a koníčky, záměry, apod., a zda se je podařilo v následujícím životě realizovat. [porovnání dětských a adolescentních představ o životě s reálných současným stavem] 9. Respondent byl požádán, aby se zamyslel nad tím, zda se změnil v průběhu života a v jakém ohledu. [pociťovaná změna osobnosti] 10. Na závěr byl respondent vyzván, aby na stejný papír nakreslil ideální čáru svého života. Instrukce byla následující: Nyní nakreslete čáru Vašeho ideálního života, tj. jak byste si přál/a, aby se Váš život odvíjel, jak by to vypadalo, kdyby ve Vašem životě věci šly tak, jak byste si přál/a. [čára vlastního ideálního života] 5. NÁVRH TEMATICKÉHO ZAMĚŘENÍ DALŠÍ FÁZE VÝZKUMU Jedním z dílčích cílů projektu Stabilita, variabilita a predikce psychických charakteristik v dospělosti bylo i zpracování projektu pro další fázi longitudinálního sledování souboru. Navrhovaným tématem je osobní integrita a její zdroje: cílem projektu je přispět k poznání, jakým způsobem lidé integrují svou životní zkušenost. Pozornost navrhujeme zaměřit jak na vědomé strategie, tak na implicitní procesy a mechanismy udržování osobní koherence. Současně budeme pokračovat ve výzkumu longitudinální stability osobnosti a predikční hodnoty antecedentních údajů o osobnosti. 9

10 Vedle věcného obsahu je významným cílem druhé fáze spojení souborů z brněnského a pražského longitudinálního výzkumu a sjednocení metodiky pro další sledování. Jak jsme již uvedli v kapitole 2, longitudinální výzkum psychického vývoje dětí byl součástí mezinárodní studie Longitudinální sledování růstu a duševního vývoje normálního dítěte, kterou koordinovalo Centre International d Enfance v Paříži. Podle metodiky CIE se v bývalém Československu řídily další tři longitudinální výzkumy dětí v Praze (SZÚ), Bratislavě a Košicích. Pražský longitudinální výzkum nesl shodný název s názvem mezinárodní studie Longitudinální sledování růstu a duševního vývoje normálního dítěte na vzorku subjektů z hl. m. Prahy od jejich narození. Psychologickou část projektu vedly postupně J. Kotásková ( ), E. Kollárová ( ) a M. Havlínová ( ). M. Havlínová aktivovala pražský soubor v roce 1994 pro potřeby výzkumu zdravotních rizik a zdravotního chování v dospělosti. Vzhledem k tomu, že pražský výzkumný soubor byl aktivován po necelých patnácti letech od ukončení longitudinálního sledování v období dětství a dospívání, podařilo se z původního základního souboru (278 osob) získat pro další sledování 117 osob (tj. téměř 50% úspěšnost). Od sloučení souborů proto očekáváme především posílení kvantitativní části výzkumu, která je zaměřena na predikčního hodnotu antecedentních údajů o osobnosti a na longitudinální stabilitu a změny osobnosti v průběhu životní dráhy. Současně bude rozvíjena kvalitativní část výzkumu zaměřená na způsoby integrování životní zkušenosti respondentů v dospělosti. 10

11 6. LITERATURA Baltes, P.B. (1997/2003). On the incomplete architecture of human ontogeny: Selection, optimization, and compensation as foundation of developmental theory. In Staudinger, U.M., Lindenberger, U. (Eds.), Understanding human development: Dialogues with life span psychology (17-43). Boston, Kluwer Academic Publishers. Campbell, J.D., Trapnell, P.D., Heine, S.J., Katz, I.M., Lavalle, L.F. & Lehman, D.R. (1996). Selfconcept clarity: Measurement, personality correlates, and cultural boundaries. Journal of Personality and Social Psychology, 70, Čermák, I. (2004). Genres of life-stories. In D. Robinson, C. Horrocks, N. Kelly, B. Roberts (Eds.), Narrative, Memory, and Identity (pp ). Huddersfield, University of Huddersfield Press. Elder, G.H.Jr., Kirpatrick Johnson, M., Crosnoe, R. (2003). The emergence and development of life course theory. In Mortimer, J.T., Shanahan, M.J. (Eds.), Handbook of the life course (pp. 3-19). New York, Kluwer Academic/Plenum Publishers. Hřebíčková, M., Urbánek, T. (2001). NEO pětifaktorový osobnostní inventář (podle NEO Five-Factor Inventory P.T. Costy a R.R. McCraee). Praha, Testcentrum. Křivohlavý J., Schwarzer R., Jerusalem M. (1993): Škály vlastní účinnosti. ( ) Pavot, W., Diener, E. (1993). Review of the SatisfactionWith Life Scale. Psychological Assessment, 5, Rosenberg, M.(1965). Society and the Adolescent Self-Image. Princeton, Princeton University Press. Říčan, P., Ženatý, J. (1988). K teorii a praxi projektivních technik. Bratislava, Psychodiagnostické a didaktické testy. Tyl, J. (1985). Časové horizonty. Příspěvek k problematice pojmu životního času a metodám jeho zkoumání, nepublikovaná diplomová práce. Praha, Filozofická fakulta Karlovy univerzity. Vonkomer, J., Miglierini, B. (1979). Eysenckov osobnostný dotazník - EOD. Bratislava, Psychodiagnostické a didaktické testy. Wechsler, D. (1999). WAIS III experimentální verze. Brno, Psychodiagnostika. 11

12 Přílohy 12

13 SEZNAM METOD POUŽITÝCH VE VÝZKUMU PSYCHICKÉHO VÝVOJE DĚTÍ Seznam metod použitých ve výzkumu uvádí také Švancara (1978), avšak jen do 15 let věku účastníků. Švancarův seznam se od našeho dále liší v tom, že obsahuje všechny metody ve své době použité. Přes značnou snahu se nám nepodařilo některé metody v archivu dohledat a tak uvádíme pouze metody, které jsou skutečně k dispozici. Metody nepopisujeme, ani neuvádíme odkazy k originálním zdrojům jde vesměs o v psychologii známé a často používané metody, popsané např. v monografii Svobody, Krejčířové a Vágnerové (2001). Metody vytvořené pro potřeby výzkumu (např. posuzovací škály) jsou vytištěny kurzívou a jsou k dispozici u autorů. 3 měsíce až 36 měsíců Posuzovací stupnice (3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36) zaměřeno na chování dítěte, metodika CIE Psychomotorický test Brunet - Lézine (3, 6, 9, 12, 18, 24, 30) 3 roky Terman - Merrillová (TM), 2. stanfordská revize Binetova - Simonova testu, forma L 4 roky Posuzovací stupnice (4 až 10 let po roce) stejné škály jako ve věku 3 až 36 měsíců Doll Play projektivní metoda, pozorování dítěte při hře Kresba lidské postavy, Goodenoughová - Harris (GH) 5 let TM Kresba rodiny 6 let Volní brzdění Kresba lidské postavy (GH) Test školní zralosti Test rodinných vztahů Bene - Anthony 7 let TM Ravenovy Barevné progresivní matrice CPM Elithornův bludišťový test 8 let WISC Kresba lidské postavy (GH) Doplňování vět (ego vývoj) Test zlatého věku 9 let Slovník princip jako u Wechslera CPM Komplexní figura test paměti, vizuální, krátkodobá Rosenzweig Picture Frustration Study 13

14 10 let TM Test apercepce slov vyhledávání slov v řadách písmen Elithornův bludišťový test Inventář výkonové aspirace (co už dokážu, nedokážu, co bych rád dokázal) Kresba lidské postavy a stromu Dotazník matce Naše dítě v 10 letech rodinné prostředí, zájmy, plány, let Posuzovací stupnice (11-14 let po roce) zaměřeno na chování při vyšetření Tečkování psychomotorický vývoj Diskriminace tvarů (verze Bourdonova pozornostního testu) Sémantický diferenciál různých pojmů pes, voják, auto, já (jaký jsem), traktorista, matka, jednička, sestra (ošetřovatelka), otec, nemluvně, výprask, domov, já (ideální), babička, kamarád 12 let WISC Kresba lidské postavy a stromu Sociální percepce (hodnocení situací) Pamětní zkouška bezprostřední paměť 13 let Zkouška laterální preference Zájmový inventář Kolaříkové (ZIKO) 14 let AIT, forma 1 Coopersmithův inventář sebehodnocení (CSEI) Kresba stromu 15 let IST, forma A Interview široké spektrum otázek (např. zájmy, psychopatologie, zralost včetně somatické) 16 let ZIKO Maudsley personality Inventory (MPI) jedna z prvních verzí Eysenckových dotazníků Sociální blízkost Hodnoty (15 hodnot cílových a 15 instrumentálních) úkolem je tyto hodnoty seřadit (vychází z Rokeache + dobové hodnoty jako socialistická společnost atd.) 17 let Cattel 16 PF 18 let Postoje (řízený rozhovor + volné odpovědi) Volba hodnot volné volby hodnot a jejich následné hodnocení z hlediska důležitosti MPI ZIKO 14

15 Literatura Svoboda, M., Krejčířová, D., Vágnerová, M. (2001). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha, Portál. Švancara, J. (1978). Teoretické a metodologické problémy dlouhodobého sledování psychického vývoje. In Kolaříková, O., Konečný, R., Švancara, J., Viewegh, J. (Eds.) Problémy psychického vývoje (s ). Praha, Academia. 15

16 SEZNAM METOD POUŽITÝCH V RÁMCI PRVNÍHO ŠETŘENÍ V DOSPĚLOSTI * Anamnestický dotazník EOD (Vonkomer, Miglierini, 1979) Škála spokojenosti se životem (Pavot, Diener, 1993) Rosenbergova škála sebehodnocení (Rosenberg, 1965) Škála jasnosti sebepojetí (Campbell a kol., 1996) Škála vlastní účinnosti (Křivohlavý, Schwarzer, Jerusalem, 1993) Jaký jsem I sebeposuzovací škály Jaký jsem II obsahuje 15 škál ze Sémantického diferenciálu různých pojmů z 11 let NEO (Hřebíčková, Urbánek, 2001) Test hodnot (Rokeach, 1973) WAIS III subtesty Slovník, Kostky, Porozumění (Wechsler, 1999) Metoda Čáry života (Tyl, 1985) Literatura Campbell, J.D., Trapnell, P.D., Heine, S.J., Katz, I.M., Lavalle, L.F. & Lehman, D.R. (1996). Selfconcept clarity: Measurement, personality correlates, and cultural boundaries. Journal of Personality and Social Psychology, 70, Hřebíčková, M., Urbánek, T. (2001). NEO pětifaktorový osobnostní inventář (podle NEO Five-Factor Inventory P.T. Costy a R.R. McCraee). Praha, Testcentrum. Křivohlavý J., Schwarzer R., Jerusalem M. (1993): Škály vlastní účinnosti. ( ) Pavot, W., Diener, E. (1993). Review of the SatisfactionWith Life Scale. Psychological Assessment, 5, Rosenberg, M.(1965). Society and the Adolescent Self-Image. Princeton, Princeton University Press. Tyl, J. (1985). Časové horizonty. Příspěvek k problematice pojmu životního času a metodám jeho zkoumání, nepublikovaná diplomová práce. Praha, Filozofická fakulta Karlovy univerzity. Vonkomer, J., Miglierini, B. (1979). Eysenckov osobnostný dotazník - EOD. Bratislava, Psychodiagnostické a didaktické testy. Wechsler, D. (1999). WAIS III experimentální verze. Brno, Psychodiagnostika. * Metody vytvořené pro potřeby výzkumu jsou vytištěny kurzívou a jsou k dispozici u autorů. 16

17 ZÁKLADNÍ DOKUMENTY GRANTOVÉHO PROJEKTU STABILITA, VARIABILITA A PREDIKCE PSYCHICKÝCH CHARAKTERISTIK V DOSPĚLOSTI: NAVÁZÁNÍ NA LONGITUDINÁLNÍ VÝZKUM DĚTÍ 1. Text návrhu projektu Otázky spojené se stabilitou osobnostních charakteristik patří k tradičním problémovým oblastem psychologie osobnosti a byla jim věnována celá řada výzkumů (např. Baumeister, 1991, Block, 1981, McCrae, 1993, Chapman, Chapman a Kwapil, 1994, Viken Rose, Kaprio a Koskenvuo, 1994). Závěry těchto výzkumů jsou velmi podobné a ukazují na značnou stabilitu osobnostních vlastností v čase. Koeficient stability se pohybuje kolem 0.7, a to jak v případě dotazníkových šetření, tak i v případě, je-li osobnost hodnocena posuzovatelem během dvou pozorování (McCrae, 1993, McCrae a Costa, 1990). Časové intervaly mezi jednotlivými sledováními jsou různé, nejčastěji tři roky, setkáváme se však i s intervaly kratšími nebo delšími McCrae (1993) ve svém přehledu uvádí i třicetiletý odstup mezi prvním a druhým sledováním. Retestové korelace se ve všech případech pohybují opět kolem 0.7. V případě třicetiletého intervalu můžeme tuto hodnotu považovat za závažný důkaz stability osobnosti. Padesát procent rozptylu v testových skórech při druhém měření můžeme tedy predikovat z testových skórů z prvního měření. Pokud jde o vysvětlení zbývajících padesáti procent rozptylu, názory výzkumníků se liší. Jedni se domnívají, že jde pouze o chybu měření (např. Costa a McCrae, 1988), druhá skupina zastává názor, že dochází ke skutečným změnám v osobnosti (např. Asendorpf, 1992). Předpokládá se, že tyto změny jsou podmíněny environmentálními faktory (změna zaměstnání, bydliště, atd.), zdravotními procesy, ale i některými osobnostními charakteristikami, označovanými jako moderátory stability. Patří k nim např. otevřenost ke zkušenosti (McCrae a Costa, 1985), sebemonitorování (Snyder, 1974) a soukromé a veřejné sebeuvědomění (Carver a Scheier, 1981). Např. podle McCraeho a Costy (1985) mohou být osoby otevřené zkušenosti více náchylné k vlivům způsobujícím změny v osobnosti než osoby uzavřené zkušenosti. Uvedené poznatky se týkají stability osobnosti u dospělých: dolní věková hranice v těchto výzkumech se pohybuje okolo osmnácti let. Druhou oblast longitudinálních výzkumů představují vývojové studie, které sledují vývoj psychických funkcí a orientují se na děti a dospívající. Více méně chybějí studie, které by sledovaly stabilitu a změny osobnosti během celého životního cyklu. V našem výzkumu bychom se chtěli zaměřit právě na sledování kontinuity osobnosti od dětství do dospělosti. K tomuto účelu chceme navázat na longitudinální výzkum dětí, který probíhal v letech 1961 až 1982 na Psychologickém ústavu AV ČR. Naším cílem je vyhledat respondenty, kteří na tomto projektu participovali, a požádat je o účast při dalším sledování, které by bylo opět longitudínální. Celkem bylo sledováno 560 osob, z nichž výzkum dokončilo cca tři sta respondentů. Současný věk účastníků se pohybuje od 34 do 38 let. 17

18 Data získaná během longitudinálního výzkumu lze rozdělit do následujících oblastí: - anamnestické údaje (socioekonomické podmínky, průběh porodu apod.) a záznamy z pozorování experimentátorů během jednotlivých vyšetření - intelekt, kognitivní schopnosti (např. kresba lidské postavy Goodenoughová, AIT, WISC, Raven) - hodnoty, zájmy, postoje, aspirace (záznamy z interview, posuzovací stupnice, ZIKO) - sociální percepce, sociální vztahy (např. Škála sociální blízkosti) - vztah k sobě, sebepojetí (záznamy z interview, sémantický diferenciál, Coopersmith) - struktura osobnosti (16PF, MPI) Rozsah výzkumných dat nám umožňuje sledovat stabilitu a změny nejen bazálních rysů osobnosti, ale dalších složek osobnosti, především hodnotových orientacích a sebepojetí. Cíl výzkumu Cílem výzkumu je navázat na longitudinální výzkum novým dlouhodobým sledováním dospělých. Budeme sledovat jednak stabilitu psychických charakteristik, jednak možnosti předpovídání současných charakteristik na základě údajů z dětství a adolescence. Konkrétně: Primárním cílem projektu je sledování stability a změn v osobnosti. Naším záměrem je vytvořit modely vztahů mezi jednotlivými složkami osobnosti (temperament, intelekt, sociálně ukotvené složky osobnosti hodnotové orientace, sebepojetí), environmentálními faktory a moderujícími charakteristikami osobnosti (místo kontroly, sebemonitorování, otevřenost zkušenosti). Vyšší míru stability očekáváme u dispozičních (temperamentových) vlastností osobnosti. Percepce změn ve vlastní osobnosti ve srovnání s objektivně zjištěnými změnami ve sledovaných charakteristikách osobnosti (testové, dotazníkové a posuzovací metody). Sledování prediktivní hodnoty osobnostních a behaviorálních charakterstik v dětstí a v adolesecenci pro předpovídání osobnostních i dalších charakteristik v dospělosti například spokojenosti, strategií zvládání obtížných životních situací, výkonová motivace, životní události a životní dráha, zdraví psychické i fyzické. Sekundárním cílem projektu je zabezpečit uchování těchto dat jejich převodem do elektronické podoby a jejich zpřístupnění pro další zájemce pomocí internetu. Data budou postupně doplňována o nově zjištěné údaje. Časový plán Projekt je rozvržen do 5 let: 1. rok: vytvoření modelů mezi jednotlivými složkami osobnosti, environmentálními faktory a moderujícími charakteristikami osobnosti, převedení vybrané části dat z longitudinálního výzkumu do elektronické podoby, kontaktování respondentů a první fáze sběru dat, rok: druhá fáze sběru dat respondentů, průběžné doplňování databáze, matematicko-statistické zpracování dílčích výsledků, průběžná publikace výsledků, 4. rok: závěrečné fáze sběru dat, matematicko-statistické zpracování výsledků, postupné ověřování modelů mezi jednotlivými složkami osobnosti, environmentálními faktory a moderujícími charakteristikami osobnosti, průběžná publikace výsledků, 5. rok: zpracování závěrečné zprávy z výzkumu formou monografie, prezentace stěžejních výsledků. Zpracování projektu pro další longitudinální sledování vzorku. 18

19 Prezentace výsledků, výstupy Dílčí výsledky budou průběžně publikovány v našem i zahraničním odborném tisku a na konferencích především na konferencích pořádaných Evropskou asociací pro psychologii osobnosti (EAPP) a Evropskou asociací pro měření osobnosti (EAPA). Závěrečné výsledky budou zpracovány formou výzkumné zprávy (monografie). Podmínky pro řešení projektu vybavení pracoviště: pracoviště disponuje s materiály z longitudinálního výzkumu a je dostatečně technicky a softwarově vybavené, personální podmínky: navrhovatel úspěšně řešil grantový projekt "Zdroje sebehodnocení a životní spokojenosti u temperamentových typů " (Grantová agentura ČR), v současné době je řešitelem projektu "Osobnost a sebepojetí jako determinanty sbehodnocení a životní spokojenosti " (Grantová agentura ČR). Pracoviště disponuje dostatečnými kapacitami technických pracovníků, plánujeme zapojení doktorandů a externích spolupracovníků, dostupnost informací: na pracovišti je k dispozici rozsáhlý archiv separátů k dané problematice zahraniční cesty budou využity pro průběžné rozšiřování tohoto archivu. Literatura: Asendorpf, J.B.: Beyond stability: Predicting inter-individual differences in intra-individual change. Europen Journal of Personality, 6, 1992, Baumeister, R.F.: On the stability of variability: Retest reliability of metatraits. Personality and Social Psycholgy Bulletin, 17, 1991, Block, J.: Some enduring and consequential structures of personality. In: A.I. Rabin, J. Aronoff, A.M. Barclay and R.A. Zucker (Eds.): Further explorations in personality. New York, Wiley 1981, Carver, C.S., Scheier, M.F.: Attention and Self-Regulation: A Control Theory Approach to Human Behavior. New York, Springer-Verlag Costa, P.T.Jr., McCrae, R.R.: Personality in adulthood: A six-year longitudinal study of self-reports and spouse ratings on the NEO Personality Inventory. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1988, Chapman, J.P., Chapman, L.J., Kwapil, T.R.: Does the Eysenck psychoticism scale predict psychosis? A ten year longitudinal study. Personality and Individual Differences, 17, 1994, McCrae, R.R.: Moderated analysis of longitudinal personality stability. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1993, McCrae, R.R., Costa P.T.Jr.: Openess to experience. In: R. Hogan and W.H. Jones (Eds.): Perspectives in personality, vol.1. Greenwich, JAI Press 1985, McCrae, R.R., Costa P.T.Jr.: Personality in adulthood. New York, Guilford Press Snyder, M.: Self-monitoring of expressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 30, 1974, Viken, R.J., Rose, R.J., Kaprio, J., Koskenvuo, M.: A developmental genetic analysis of adult personality: Extraversion and neuroticismus from 18 to 59 years of age. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1994,

20 2. Text závěrečné zprávy Cílem výzkumu bylo aktivovat soubor osob, které se v letech účastnily longitudinálního výzkumu psychického vývoje dětí, a pokračovat s nimi v novém dlouhodobém sledování v dospělosti. Grantový projekt byl naplánován jako první vlna takto nově založeného výzkumu celoživotního vývoje osobnosti. Ve vědecké rovině byl výzkum zaměřen na 1) stabilitu a změny v osobnosti v dlouhodobé perspektivě, 2) subjektivní percepci změn vlastní osobnosti ve srovnání s objektivními daty a na 3) prediktivní hodnotu osobnostních a behaviorálních charakteristik z dětství a adolescence pro předpovídání psychologických charakteristik v dospělosti. V průběhu řešení projektu byla výzkumná část rozšířena o reanalýzy původních dat. K tomuto kroku nás vedly dvě skutečnosti: zaprvé, v době longitudinálního výzkumu dětí neexistující statistické metody nám umožnily analýzy, které vedly ke svým způsobem původním, originálním výsledkům, zadruhé, poslední etapy výzkumu (zhruba od šestnácti let věku účastníků) nebyly ve své době vůbec zpracovány: i když byla data publikována s odstupem 25 let, šlo o skutečně původní studie s originálními výsledky. Sekundárním, avšak neméně významným cílem projektu bylo zabezpečit uchování původních dat jejich převodem do elektronické podoby. Domníváme se, že všechny uvedené cíle se nám podařilo úspěšně naplnit. Okolnosti aktivace souboru, výsledná velikost souboru a s ní spojené úpravy projektu S žádostí o vyhledání aktuálních adres účastníků longitudinálního výzkumu dětí jsme se v květnu 2000 obrátili na Policii ČR, Oddělení služby správních činností Správy Jihomoravského kraje. V průběhu provádění zakázky však proběhla změna zákonů, správní evidence přešly z PČR na Magistrát města Brna, a podle nového zákona (č. 133/2000 Sb.) bylo možné od poskytovat data z informačního systému pouze oprávněným subjektům, v jejichž seznamu nebyl Psychologický ústav AV ČR uveden. Z celkového počtu 559 účastníků pro nás proto Oddělení služby správních činností Správy Jihomoravského kraje k uvedenému datu vyhledalo pouze 245 adres. S žádostí o vyhledání adres zbývajících osob jsme se obrátili na Odbor vnitřních věcí, odd. správních činností, magistrátu města Brna, který ji postoupil k posouzení svému nadřízenému orgánu ministerstvu vnitra; to však naší žádosti nevyhovělo. Všech 245 osob (136 mužů a 109 žen) jsme obeslali s žádostí o spolupráci na navazujícím výzkumu. Obdrželi jsme 107 odpovědí: 103 bylo kladných (39 mužů a 64 žen), 3 ženy a 1 muž spolupráci explicitně odmítli. S osobami, které reagovaly na naši žádost kladně, jsme se telefonicky spojili. Zrealizovat schůzku na našem pracovišti se podařilo s 56 osobami (34 ženami a 22 muži). S přihlédnutím k uvedeným okolnostem a dále k tomu, že kontaktování proběhlo více než dvacet let po ukončení původního výzkumu, lze 22% úspěšnost v získání souhlasu k další spolupráci za relativně vysokou. Soubor však není dostatečně rozsáhlý na to, aby u něj mohly být aplikovány pokročilé statistické metody, jejichž užití jsme plánovali především postupy strukturálního modelování. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro vyšší míru užití kvalitativní metodologie, která by tuto skutečnost kompenzovala. Využili jsme postupů narativní psychologie, konkrétně rozhovoru nad čarou života. 20

Psychologická diagnostika

Psychologická diagnostika Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologická diagnostika NMgr. obor Psychologie 1 a Cíle, metody a činnosti psychologické diagnostiky.

Více

Psychometrické vlastnosti Rosenbergovy škály sebehodnocení. Jaroslava Suchá, Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Lucie Vavrysová

Psychometrické vlastnosti Rosenbergovy škály sebehodnocení. Jaroslava Suchá, Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Lucie Vavrysová Psychometrické vlastnosti Rosenbergovy škály sebehodnocení Jaroslava Suchá, Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Lucie Vavrysová Katedra psychologie FF Univerzita Palackého v Olomouci 2015 Sebehodnocení východiskem

Více

Přehled výzkumných metod

Přehled výzkumných metod Přehled výzkumných metod Kateřina Vlčková Přednášky k Základům pedagogické metodologie PdF MU Brno 1 Definice výzkumné metody Výzkumná metoda Obecný metodologický nástroj k získávání a zpracování dat Systematický

Více

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Teoretická východiska empirického zkoumání pedagogických jevů. Typy výzkumů, jejich různá pojetí. Základní terminologie

Více

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D.

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Pedagogicko psychologická diagnostika PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Základní studijní literatura Svoboda (2010). Psychologická diagnostika dospělých. Portál Úvodní kapitoly cca po stranu 50 plus adekvátní

Více

Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol

Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu Petra Kalibová Kontakt: petra.kalibova@uhk.cz Pracoviště: Katedra sociální pedagogiky PdF UHK 2 Závěrečná

Více

Obsah I. Ú V O D 1 II. T E O R E T I C K Á Č Á S T

Obsah I. Ú V O D 1 II. T E O R E T I C K Á Č Á S T Obsah I. Ú V O D 1 II. T E O R E T I C K Á Č Á S T 1. Temperament 4 1.1 Pojem temperament, jeho definice 4 1.1.1 Význam pojmu temperament 4 1.1.2 Definice temperamentu 5 1.2 Teorie temperamentu 6 1.2.1

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Základní principy psychologické diagnostiky

Základní principy psychologické diagnostiky Základní principy psychologické diagnostiky Psychodiagnostika dětí a mládeže Psychodiagnostika dětí a mládeže, PSY 403 Přednáška 1 Prof. PhDr. I. Čermák,CSc. Obsah přednášky 1. Psychologická diagnostika

Více

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Realizace: Zlínský kraj Celkový plánovaný počet zapojených žáků: 10.000 KONKRETIZACE NABÍDKY VYTVOŘENÍ, APLIKACE A VYHODNOCENÍ KOMPLEXNÍ

Více

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ Psychologie výchovy a vzdělávání Úkoly pedagogické psychologie vysvětlovat, ovlivňovat, projektovat. Hlavním poslání oboru tedy není objevovat věci jaké jsou,

Více

Metodologie výzkumu mezigeneračního učení: od otázek k výsledkům

Metodologie výzkumu mezigeneračního učení: od otázek k výsledkům Metodologie výzkumu mezigeneračního učení: od otázek k výsledkům Milada Rabušicová Lenka Kamanová Kateřina Pevná Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy university, Brno Výzkumný projekt

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 131 ZPRÁVY Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 Následující zpráva stručně informuje čtenáře o řešení projektu v roce 2006. Připomínáme, že v rámci

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY Věra Semerádová - Alena Škaloudová OBSAH TESTOVÉ VÝSLEDKY A PROSPĚCH TESTOVÉ VÝSLEDKY, PROSPĚCH A VZDĚLÁNÍ RODIČŮ Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů podle vzdělání otce

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování Organizační chování Rozvoj poznání v organizačním chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

STANFORD-BINETŮV INTELIGENČNÍ TEST II

STANFORD-BINETŮV INTELIGENČNÍ TEST II STANFORD-BINETŮV INTELIGENČNÍ TEST II Věra Semerádová, Alena Škaloudová OBSAH Úvod Metodika a sledovaný vzorek Výsledky a diskuse Celkové výsledky Rozdíly mezi jednotlivými třídami Rozdíly mezi pohlavím

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu v oboru klinická

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu v oboru dětská

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa )

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa ) TECHNICKÉ ŠKOLKY ( pohledem psychologa ) Základní otázky, které je nutné si položit v průběhu přípravy na realizaci projektu Technické školky byly : - Do jaké míry rozvíjí znalosti žáků o základech techniky

Více

Možnosti predikce psychického vývoje z raných věkových období

Možnosti predikce psychického vývoje z raných věkových období Možnosti predikce psychického vývoje z raných věkových období Daniela Sobotková, Jaroslava Dittrichová, Václav Břicháček Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Problematiku týkající se možnosti predikce

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

Psychologie literatury

Psychologie literatury Psychologie literatury Vyučující: Mgr. Martin Švanda Tel.: 532290382 E-mail: svanda@psu.cas.cz Syllabus, jarní semestr 2005 Charakteristika kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy,

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

PEN teorie H. J. Eysencka extraverti neurotičnost

PEN teorie H. J. Eysencka extraverti neurotičnost Koelega (1970) PEN teorie H. J. Eysencka (extraverze, neurotičnost, psychoticismus) extraverti vyšší podnětový práh, pro optimální stimulaci potřebují vyšší míru podráždění neurotičnost větší aktivita

Více

Metodologie výzkumu odkladů povinné školní docházky

Metodologie výzkumu odkladů povinné školní docházky Metodologie výzkumu odkladů povinné školní docházky Mgr. Zuzana Svobodová Pedagogická fakulta UK, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Název disertační práce: Odklady povinné podmíněnost školní docházky

Více

Posuzování psychické způsobilosti k řízení silničního motorového vozidla: Metody pro dopravněpsychologické vyšetření

Posuzování psychické způsobilosti k řízení silničního motorového vozidla: Metody pro dopravněpsychologické vyšetření Posuzování psychické způsobilosti k řízení silničního motorového vozidla: Metody pro dopravněpsychologické vyšetření Matúš Šucha, Dana Černochová, Lenka Šrámková, Vlasta Rehnová, Petr Zámečník Informace

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

Přístup studentů k učení - škála svědomitosti. Svědomitost. Tvorba položek a testových škál. Tereza Hartmannová, Kateřina Brychová

Přístup studentů k učení - škála svědomitosti. Svědomitost. Tvorba položek a testových škál. Tereza Hartmannová, Kateřina Brychová Přístup studentů k učení - škála svědomitosti Tereza Hartmannová, Kateřina Brychová Svědomitost V našem testu jsme se rozhodly testovat míru svědomitosti zaměřenou konkrétně na školní prostředí. Vycházely

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA. Mgr. Jana Zierhutová. Rozdílový kurz Teorie a metody sociální práce 1RPN-KS

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA. Mgr. Jana Zierhutová. Rozdílový kurz Teorie a metody sociální práce 1RPN-KS SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Mgr. Jana Zierhutová ANAMNÉZA Vzpomínání si, uvědomování si Anamnestický rozhovor jako součást diagnostického přístupu Záznam důležitých anamnestických údajů již při prvním kontaktu s

Více

Doktorský studijní program. Psychologie

Doktorský studijní program. Psychologie Doktorský studijní program Psychologie Doktorský studijní program psychologie se realizuje ve třech studijních oborech: Obecná psychologie Vývojová psychologie Sociální psychologie Oborová rada DSP studia

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIODEMOGRAFICKÉ FAKTORY JAKO DETERMINANTY ŽIVOTNÍ SPOKOJENOSTI UČITELŮ

OSOBNOSTNÍ A SOCIODEMOGRAFICKÉ FAKTORY JAKO DETERMINANTY ŽIVOTNÍ SPOKOJENOSTI UČITELŮ 2. konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, Brno 2006 OSOBNOSTNÍ A SOCIODEMOGRAFICKÉ FAKTORY JAKO DETERMINANTY ŽIVOTNÍ SPOKOJENOSTI UČITELŮ Marta RYBIČKOVÁ Souhrn: Sdělení se týká výzkumu, který proběhl mezi učiteli

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Fyzické tresty Výzkum PR

Fyzické tresty Výzkum PR Fyzické tresty Výzkum PR Statistická chyba Respondenti 18+ velikost vzorku (N) dolní hranice procento populace 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní

Více

Protektivní faktory učitelského vyhoření pilotní studie

Protektivní faktory učitelského vyhoření pilotní studie Protektivní faktory učitelského vyhoření pilotní studie Irena Smetáčková Katedra psychologie Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze RYBA SMRDÍ OD HLAVY Kvalita školní výuky začíná od vyučujících.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ - CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZORNÉM ÚHLU INFORMAČNÍ

Více

Předmět psychologie zdraví

Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví 1. Historie 2. Předmět psychologie zdraví 3. Definice zdraví 4. Přehled teorií zdraví 5. Legislativa Historie Vývoj vědního oboru také ovlivnil

Více

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu

Více

Diagnostická činnost

Diagnostická činnost VÝZKUMNÉ METODY V PSYCHOLOGII Diagnostická činnost Diagnostická činnost je souhrn postupů a technik jejichž cílem je stanovit diagnózu (psychický stav jedince). Jejím cílem může být např.:. Diagnostická

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU SPECIFICKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2012 ZAKÁZKA Č Název projektu: Mediální výchova v současné rodině vize či realita?

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU SPECIFICKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2012 ZAKÁZKA Č Název projektu: Mediální výchova v současné rodině vize či realita? ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU SPECIFICKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2012 ZAKÁZKA Č. 2115 Název projektu: Mediální výchova v současné rodině vize či realita? A) Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: Mgr. Leona

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání.

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Krajská hygienická stanice v Ostravě GRANT IGA MZ ČR č. NJ/6139-3 Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Šlachtová H., Šplíchalová

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Název projektu: Reálné, modelové a virtuální experimenty ve výuce fyziky Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Aktuální trendy a otázky preseniorské edukace

Aktuální trendy a otázky preseniorské edukace Aktuální trendy a otázky preseniorské edukace PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze GERONTAGOGIKA TEORIE UČENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Znalost log politických stran

Znalost log politických stran Sociologie politiky Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Aleš Kudrnáč E-mail: ales.kudrnac@soc.cas.cz Znalost log politických stran Technické parametry Výzkum: Naše společnost, v14-11 Realizátor:

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 VÝZKUMNÁ ZPRÁVA velikost příspěvku pro vědu není tak důležitá jako kvalita práce,v níž se přínos demonstruje. S původností práce se asociují vlastnosti jako novost, nový styl

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Plány na narození dítěte a jejich realizace v České republice

Plány na narození dítěte a jejich realizace v České republice Plány na narození dítěte a jejich realizace v České republice Realisation of childbearing intentions in the Czech Republic Anna Šťastná Plány a ideály ve studiu plodnosti Studium natalitních plánů předpoklad

Více

SBORNÍK ANOTACÍ. ze studentské soutěžní konference

SBORNÍK ANOTACÍ. ze studentské soutěžní konference SBORNÍK ANOTACÍ ze studentské soutěžní konference Konference je určena studentům denního magisterského studia oborů Učitelství pro 1. stupeň, Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogika, Učitelství

Více

Metody sociálního výzkumu. 2. Ročník LS 2010 Jabok, ETF 2. výukový blok

Metody sociálního výzkumu. 2. Ročník LS 2010 Jabok, ETF 2. výukový blok Metody sociálního výzkumu 2. Ročník LS 2010 Jabok, ETF 2. výukový blok Problémy při sociálním výzkumu Sociální realita často zachytitelná jen skrze indikátory potřebná informace: je přímo pozorovatelná

Více

Aktuální otázky psychologického testování v ČR

Aktuální otázky psychologického testování v ČR Aktuální otázky psychologického testování v ČR Tomáš Urbánek Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. tour@psu.cas.cz Kvalita psychodiagnostických metod Nikoli: věc názoru Ale: hodnocení na základě argumentů

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK

Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK Inspirace výzkumy bez léčby to jde Autobiografický rozhovor Skrytá populace Na co se připravit při sběru dat? SOUČASNÝ/Á UŽIVATEL/KA PERVITINU BÝVALÝ/Á

Více

Zadávací dokumentace žádosti o grant Interní grantové agentury FLD ČZU v Praze

Zadávací dokumentace žádosti o grant Interní grantové agentury FLD ČZU v Praze Zadávací dokumentace žádosti o grant Interní grantové agentury FLD ČZU v Praze VYHLÁŠENÍ II. KOLA SOUTĚŽE KATEGORIE B NA ROK 2016 Termín vyhlášení soutěže: 4. 2. 2016 Termín odevzdání žádosti: 19.2. 2016,

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Obavy českých obyvatel související s jadernou

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

ÚROVEŇ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ SESTER S REALIZACÍ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE V OŠETŘOVATELSKÉM PROCESU

ÚROVEŇ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ SESTER S REALIZACÍ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE V OŠETŘOVATELSKÉM PROCESU VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, BRATISLAVA, N. O. ÚSTAV SV. JÁNA NEPOMUKA NEUMANNA, PŘÍBRAM ÚROVEŇ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ SESTER S REALIZACÍ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš

Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš vědy exaktní X sociální tvrzení deterministického charakteru univerzální platnost experiment prokazování kauzality tvrzení pravděpodobnostního charakteru

Více

Vizuální interpretace leteckých a družicových snímků u dospívajících

Vizuální interpretace leteckých a družicových snímků u dospívajících Vizuální interpretace leteckých a družicových snímků u dospívajících Hana Svatoňová, PdF MU Brno 23. mezinárodní geografická konference Brno 2015 Interpretace leteckých a satelitních snímků 2013 výzkumné

Více

Metodologie pedagogického výzkumu Téma číslo 4 Validita a reliabilita

Metodologie pedagogického výzkumu Téma číslo 4 Validita a reliabilita Metodologie pedagogického výzkumu Téma číslo 4 Validita a reliabilita pedagogického výzkumu 1 Validita = platnost Měříme skutečně to, co se domníváme, že měříme??? Z výsledku vědomostního testu usuzujeme

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Psychologie práce a organizace v ČR

Psychologie práce a organizace v ČR Psychologie práce a organizace v ČR Vysoká škola ekonomická v Praze 20. 21. 9. 2012 TACITNÍ ZNALOSTÍ MANAŽERŮ A ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ doc. PhDr. ing. Aleš Gregar, CSc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Manažerské dovednosti

Manažerské dovednosti Manažerské dovednosti Petr Smutný MUES, 25/11/2009 www.manazerskehry.cz 1 Obsah prezentace Proč je důležité mluvit o leadershipu a manažerských dovednostech? Jak na to šli jiní (a jindy)? Jaký je náš přístup?

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více