Zprávy - Psychologický ústav AV ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy - Psychologický ústav AV ČR"

Transkript

1 Zprávy - Psychologický ústav AV ČR Marek Blatný Ivo Čermák Martin Jelínek Terezie Osecká Dalibor Vobořil Tomáš Urbánek Manuál Brněnského výzkumu celoživotního vývoje člověka Roč. 10, 2004, č. 4 ISSN:

2 AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV VEVEŘÍ 97, BRNO tel.: Zprávy Manuál Brněnského výzkumu celoživotního vývoje člověka Marek Blatný Ivo Čermák Martin Jelínek Terezie Osecká Dalibor Vobořil Tomáš Urbánek Roč. 10, 2004, č. 4 ISSN:

3 OBSAH 1. Cíle projektu a okolnosti jeho průběhu Co obsahuje tento dokument Longitudinální výzkum dětí Psychický vývoj dětí školního věku z různých sociálních prostředí První šetření nového longitudinálního výzkumu dospělých projekt Stabilita, variabilita a predikce psychických charakteristik v dospělosti: navázání na longitudinální výzkum dětí Cíle projektu Finanční podpora Okolnosti aktivace souboru, výsledná velikost souboru a s ní spojené úpravy projektu Soubor Kvantitativní část Kvalitativní část Návrh tematického zaměření další fáze výzkumu Literatura Přílohy Seznam metod použitých ve výzkumu psychického vývoje dětí Seznam metod použitých v rámci prvního šetření v dospělosti Základní dokumenty grantového projektu Stabilita, variabilita a predikce psychických charakteristik v dospělosti: navázání na longitudinální výzkum dětí Text návrhu projektu Text závěrečné zprávy Studie byla vypracována v rámci výzkumného záměru PsÚ AV ČR (reg. č. AV0Z ) a byla podpořena grantem číslo A GA AV ČR Stabilita, variabilita a predikce psychických charakteristik v dospělosti: navázání na longitudinální výzkum dětí, jehož řešitelem je první autor. 3

4 1. CÍLE PROJEKTU A OKOLNOSTI JEHO PRŮBĚHU Psychologie osobnosti patřila vždy k profilovým tématům Psychologického ústavu AV ČR v Brně. Tradičně studovanými oblastmi byly zejména osobnostní dispozice (temperament), struktura osobnosti a sebepojetí a identita. V devadesátých letech byl výzkum osobnosti obohacen o nové teoretické přístupy. Ve výzkumu struktury osobnosti byl aplikován pětifaktorový model osobnosti (tzv. Big Five) a studium sebepojetí bylo rozšířeno vedle sociálně-kognitivního přístupu o přístup narativní. Do výzkumu byla též zařazena témata na pomezí psychologie osobnosti a sociální psychologie (pro-demokratické postoje, demokratická osobnost, občanský étos). Mimo nové přístupy k tradičním tématům psychologie osobnosti byla v průběhu posledního dvacetiletí artikulována i témata zcela nová, či se alespoň pozornost obrátila k tématům dosud málo studovaným. Jedním z takových témat je i osobnostní vývoj v dospělosti. Vývojová psychologie dospělých se konstituovala jako samostatná psychologická disciplína a pro výzkum vývoje člověka byly formulovány širší teoreticko-metodologické rámce (často na mezioborovém základě), k nimž patří zejména teorie životní dráhy (theory of life course, Elder, Kirpatrick Johnson, Crosnoe, 2003) nebo psychologie celoživotního vývoje (lifespan psychology, Baltes 1997/2003). V roce 2000 bylo téma celoživotního vývoje člověka zařazeno do výzkumného programu Psychologického ústavu. Bylo rozhodnuto, že ke studiu vývoje dospělých bude využit potenciál longitudinálního výzkumu dětí, který probíhal v ústavu v šedesátých a sedmdesátých letech. Cílem bylo aktivovat soubor osob, které se účastnily výzkumu psychického vývoje dětí, a pokračovat s nimi v novém dlouhodobém sledování v dospělosti. Myšlenkou obnovení longitudinálního výzkumu dětí se vedoucí projektu, doc. Marek Blatný, zabýval již v roce V té době však v reakci na společenské změny v r probíhala rozsáhlá transformace Akademie věd s cílem zefektivnit její fungování. V rámci této transformace byl mimo jiné redukován počet pracovníků Akademie věd Akademii opustila zhruba polovina zaměstnanců. Tyto změny se přirozeně dotkly i Psychologického ústavu: v roce 1990 zůstalo v brněnské části ústavu pouze 6 vědeckých a odborných pracovníků. Protože Psychologický ústav musel zabezpečit i v této redukované podobě svou výzkumnou činnost, nebylo možné začít s takto rozsáhlým projektem. Pokud by měl Psychologický ústav již na počátku devadesátých let stejné personální a finanční možnosti, jak je tomu v současnosti, je více než pravděpodobné, že by měl při vyhledávání respondentů z longitudinálního výzkumu dětí daleko větší úspěšnost pro nový výzkum v dospělosti se podařilo získat 22% osob z osloveného vzorku. Dokladem může být obdobný výzkum prováděný ve Státním zdravotním ústavu a vedený PhDr. Miluší Havlínovou. Ta soubor z dětského longitudinálního výzkumu aktivovala již počátkem devadesátých let, necelých patnáct let od ukončení longitudinálního sledování v období dětství a dospívání, a podařilo se jí z původního základního souboru (278 osob) získat pro další sledování 117 osob (tj. více než 40% úspěšnost). I tak je Brněnský longitudinální výzkum osobnosti unikátní, a to i ve světovém měřítku není mnoho projektů, kde by byli účastníci sledováni od 6 měsíců svého věku po dobu čtyřiceti let. 4

5 2. CO OBSAHUJE TENTO DOKUMENT Smyslem tohoto dokumentu je poskytnout základní přehled o teoretické a metodologické koncepci projektu neobsahuje tedy výsledky výzkumu. Stručné shrnutí dosažených výsledků z první fáze výzkumu v dospělosti je uvedeno v Závěrečné zprávě v části Přílohy. Závěrečná zpráva též obsahuje kompletní seznam časopiseckých a knižních publikací z nové fáze výzkumu a vybrané konferenční příspěvky. Ve třetí kapitole je stručně popsán původní longitudinální výzkum psychického vývoje dětí. Ve čtvrté kapitole se podrobně věnujeme prvnímu šetření v dospělosti. Jsou uvedeny cíle projektu, metodologie výzkumu, údaje o souboru, použité metody a účel jejich použití. Metody vytvořené pro potřeby výzkumu (semi-strukturovaný rozhor) jsou detailně popsány. Část Přílohy obsahuje kompletní seznam metod použitých v průběhu celého výzkumu a základní dokumenty grantového projektu, v jehož rámci byla uskutečněna výzkumná fáze v dospělosti. 5

6 3. LONGITUDINÁLNÍ VÝZKUM DĚTÍ PSYCHICKÝ VÝVOJ DĚTÍ ŠKOLNÍHO VĚKU Z RŮZNÝCH SOCIÁLNÍCH PROSTŘEDÍ Longitudinální výzkum Psychický vývoj dětí školního věku z různých sociálních prostředí byl jako státní úkol (č. VII-3-8/1) řešen Psychologickým ústavem AV ČR * v letech Původní metodika longitudinální studie vycházela z doporučení světové organizace Centre International de l Enfance, sídlící od roku 1952 v Paříži, jejímž cílem bylo dlouhodobé sledování somatického a psychického vývoje dětí. Touto metodikou se řídila i další vznikající centra např. Londýn, Curych, Ženeva, Stockholm, Oslo, Brusel. V naší republice byla do výzkumu zapojena Praha ( ) a Brno ( ). Pomocí jednotlivých metod se sledovala hlediska pediatrická, antropologická, psychologická a sociální. Část sociologickou a lékařskou zajišťovala v Brně Katedra sociálního lékařství LF UJEP a Výzkumný ústav pediatrický v Brně. V Praze probíhal výzkum v rámci jednoho pracoviště v Institutu hygieny a epidemiologie (nyní Státní zdravotní ústav). Do longitudinálního výzkumu bylo zařazeno přes 550 dětí narozených v Brně mezi roky 1961 a Chlapci i dívky byli v původním souboru rovnoměrně zastoupeni. Psychologické vyšetřování probíhalo do 18 let věku, sledovány byly různé individuální charakteristiky včetně osobnostních vlastností, inteligence, kognitivních procesů atd. Kompletní seznam metod uvádíme v příloze. Při analýze vzorce chybějících hodnot byla zjištěna předpokládaná pravidelnost - údaje o osobách jsou většinou kompletní do doby, než z různých důvodů výzkum opustily. Pokud tedy chybí údaj o jedinci na určitém věkovém stupni, existuje velká pravděpodobnost, že dále už se u tohoto jedince žádné údaje nevyskytují. Z původního počtu přibližně 550 osob bylo v 16 letech vyšetřeno necelých 350, v 18 letech potom už jen přibližně 150 osob. Úbytek osob mezi 16 a 18 lety byl způsoben zastavením původního projektu; dříve narozené osoby se ještě vyšetření v 18 letech zúčastnily, zatímco později narození nikoli. * V době trvání longitudinálního výzkumu vystupovala brněnská část PsÚ AV ČR s různou mírou samostatnosti pod těmito názvy: Oddělení pedagogické psychologie Pedagogického ústavu Jana Amose Komenského ČSAV v Praze ( ), Oddělení vývojové psychologie Pedagogického ústavu JAK ČSAV v Praze s pobočným pracovištěm v Brně ( ), Psychologický ústav ČSAV v Praze s pracovištěm v Brně ( ) a Psychologická laboratoř ČSAV ( ). 6

7 4. PRVNÍ ŠETŘENÍ NOVÉHO LONGITUDINÁLNÍHO VÝZKUMU DOSPĚLÝCH PROJEKT STABILITA, VARIABILITA A PREDIKCE PSYCHICKÝCH CHARAKTERISTIK V DOSPĚLOSTI: NAVÁZÁNÍ NA LONGITUDINÁLNÍ VÝZKUM DĚTÍ 4.1. Cíle projektu Cílem výzkumu bylo aktivovat soubor osob, které se v letech účastnily longitudinálního výzkumu psychického vývoje dětí, a pokračovat s nimi v novém dlouhodobém sledování v dospělosti. Grantový projekt byl naplánován jako první vlna takto nově založeného výzkumu celoživotního vývoje osobnosti. Ve vědecké rovině byl výzkum zaměřen na: 1) stabilitu a změny v osobnosti v dlouhodobé perspektivě, 2) subjektivní percepci změn vlastní osobnosti ve srovnání s objektivními daty, 3) prediktivní hodnotu osobnostních a behaviorálních charakteristik z dětství a adolescence pro předpovídání psychologických charakteristik v dospělosti. V průběhu řešení projektu byla výzkumná část rozšířena o reanalýzy původních dat. K tomuto kroku nás vedly dvě skutečnosti. Zaprvé, v době longitudinálního výzkumu dětí neexistující statistické metody nám umožnily analýzy, které vedly ke svým způsobem původním, originálním výsledkům. Zadruhé, poslední etapy výzkumu (zhruba od šestnácti let věku účastníků) nebyly ve své době vůbec zpracovány: i když byla data publikována s odstupem 25 let, šlo o skutečně původní studie s originálními výsledky. Mimo vědecké cíle bylo účelem zabezpečit uchování původních dat jejich převodem do elektronické podoby Finanční podpora Projekt finančně podpořila Grantová agentura Akademie věd grantem č. A s názvem Stabilita, variabilita a predikce psychických charakteristik v dospělosti: navázání na longitudinální výzkum dětí. Výzkum byl součástí výzkumného záměru PsÚ AV ČR pro roky (reg. č. AV0Z ) a je i součástí nového výzkumného záměru na roky (reg. č. AV0Z ) Okolnosti aktivace souboru, výsledná velikost souboru a s ní spojené úpravy projektu S žádostí o vyhledání aktuálních adres účastníků longitudinálního výzkumu dětí jsme se v květnu 2000 obrátili na Policii ČR, Oddělení služby správních činností Správy Jihomoravského kraje. V průběhu provádění zakázky však proběhla změna zákonů, správní evidence přešly z PČR na Magistrát města Brna, a podle nového zákona (č. 133/2000 Sb.) bylo možné od poskytovat data z informačního systému pouze oprávněným subjektům, v jejichž seznamu nebyl Psychologický ústav AV ČR uveden. Z celkového počtu 559 účastníků pro nás proto Oddělení služby správních činností Správy Jihomoravského kraje k uvedenému datu vyhledalo pouze 245 adres. S žádostí o vyhledání adres zbývajících osob jsme se obrátili na Odbor vnitřních věcí, odd. správních činností, magistrátu města Brna, který ji postoupil k posouzení svému nadřízenému orgánu ministerstvu vnitra; to však naší žádosti nevyhovělo. Všech 245 osob jsme obeslali s žádostí o spolupráci na navazujícím výzkumu. Obdrželi jsme 107 odpovědí: 103 bylo kladných a 4 záporné. Zrealizovat schůzku na našem pracovišti se podařilo s 56 osobami (podrobnosti o souboru uvádíme v kapitole 4.4. viz níže). 7

8 S přihlédnutím k uvedeným okolnostem a dále k tomu, že kontaktování proběhlo více než dvacet let po ukončení původního výzkumu, lze 22% úspěšnost v získání souhlasu k další spolupráci považovat za relativně vysokou. Soubor však nebyl dostatečně velký na to, aby u něj mohly být aplikovány pokročilé statistické metody, jejichž užití jsme plánovali především postupy strukturálního modelování. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro vyšší míru užití kvalitativní metodologie, která by tuto skutečnost kompenzovala. Využili jsme postupů narativní psychologie, konkrétně rozhovoru nad čarou života Soubor V rámci současného projektu bylo z původního souboru obesláno 245 osob (136 mužů a 109 žen) s žádostí o spolupráci na navazujícím výzkumu. Od osob, které se podařilo kontaktovat, jsme obdrželi 107 odpovědí; 103 kladných (39 mužů a 64 žen), 3 ženy a 1 muž spolupráci explicitně odmítli. S osobami, které reagovaly na naši žádost kladně, jsme se telefonicky spojili. Zrealizovat schůzku na našem pracovišti se podařilo s 56 osobami (34 ženami a 22 muži). Z těchto 56 osob mělo v době zkoumání 25 VŠ vzdělání, 23 SŠ a 8 SOU. 41 osob žilo v prvním manželství, 5 osob bylo svobodných, 6 osob rozvedených, 3 osoby se po rozvodu znovu oženily/vdaly, 1 osoba se znovu vdala po ovdovění. 6 osob bylo bezdětných, 13 mělo 1 dítě, 27 dvě děti, 9 tři děti a 1 respondent měl 5 dětí (průměr 1,77). Na základě analýzy rozdílů mezi osobami souhlasícími se spoluprácí a ostatními obeslanými osobami se přikláníme k tvrzení, že mezi osobami souhlasícími a ostatními nejsou v rozličných psychologických charakteristikách výraznější rozdíly. Jediný rozdíl byl nalezen v delší době strávené participací na původním longitudinálním výzkumu u osob souhlasících. Tento fakt mohl mít za následek vyšší motivaci k pokračování v dospělosti. Výraznější rozdíly však byly nalezeny mezi osobami, které se skutečně výzkumu zúčastnily a osobami, které se svou účastí pouze souhlasily. Zdá se, že na způsob reakce týkající se výzvy ke spolupráci měla vliv doba účasti na původním výzkumu, zatímco psychologické charakteristiky (zejména v dětství a adolescenci zjištěná mírně vyšší úroveň inteligence) mohly hrát roli v tom, zda budou či nebudou osoby na výzkumu skutečně participovat Kvantitativní část V kvantitativní části projektu jsme řešili otázky dlouhodobé stability a změn v osobnosti a prediktivní hodnoty charakteristik z dětství a adolescence pro předpovídání psychologických charakteristik v dospělosti. Pro účely sledování stability a změn osobnosti byly replikovány dotazníky a sebeposuzovací škály, resp. jejich varianty pro dospělé: Eysenckův osobnostní dotazník EOD (Vonkomer, Miglierini, 1979), Wechslerův test inteligence WAIS-III (Wechsler, 1999), Rokeachův test hodnot (Rokeach, 1973) a 15 sebeposuzovacích škál ze Sémantického diferenciálu různých pojmů (vedle pojmu Já např. matka, traktor). V predikci psychologických charakteristik v dospělosti jsme se zaměřili na širší soubor osobnostních rysů v rámci pětifaktorového modelu osobnosti, na proměnné sebepojetí (sebehodnocení, jasnost sebepojetí, self-efficacy, 53 sebeposuzovacích škál mimo patnáct replikovaných) a na životní spokojenost. Použili jsme následující dotazníky a škály: dotazník NEO-FFI (Hřebíčková, Urbánek, 2001), Rosenbergovu škálu sebehodnocení (Rosenberg, 1965), Škálu jasnosti sebepojetí (Campbell a kol., 1996), Škálu vlastní účinnosti (Křivohlavý, Schwarzer, Jerusalem, 1993) a Škálu spokojenosti se životem (Pavot, Diener, 1993) Kvalitativní část Kvalitativní část výzkumu byla věnována zejména zpracování a organizaci životní zkušenosti, hodnocení vlastního života, porovnání dětských a adolescentních představ o životě s reálným současným stavem a subjektivní percepci změny vlastní osoby. Jako metodu jsme zvolili rozhovor nad čarou života. 8

9 Náš přístup je inspirován metodou čáry života Jiřího Tyla (Tyl, 1986, také Říčan, Ženatý, 1988). Tylova administrace metody je poněkud odlišná od naší, což je způsobeno účelem použití: Tylovi slouží primárně jako projektivní diagnostická technika, v našem výzkumu především jako prostředek strukturace vyprávění o životě či vytvoření základního rámce pro tematizaci narativního rozhovoru. V dílčí interpretaci jsme však využili i projektivního prvku čáry života jejího tvaru (Čermák, 2004). Postup při vedení semistrukturovaného narativního rozhovoru byl následující: 1. Respondent dostal následující instrukci: Nakreslete čáru, která zobrazuje, zachycuje Váš vlastní život. Čára může mít jakýkoliv tvar, délku, polohu apod., záleží jen na Vás, jak ji pojmete, na vašem osobním pocitu. [čára vlastního života] Po dokreslení byl respondent postupně požádán o další úkoly a byly mu kladeny následující otázky: 2. Vyznačte na této čáře bod, kde se nyní ve svém životě nacházíte (respondent mohl být požádán, aby k tomuto místu připsal svůj věk). [bod přítomnosti] 3. Nyní vyznačte na čáře události, které považujete ve svém životě za nevýznamnější a napište na dolní okraj stručně o jaké události šlo (rovněž se z.o. může vyzvat, aby u nich uvedla věk). [významné události] 4. Poté byl respondent vyzván, aby o jednotlivých událostech volně vyprávěl. Výzkumník mohl do vyprávění vstupovat doplňujícími otázkami, kdykoliv měl pocit, že něčemu nerozumí, nebo pokud se domníval, že události popisované respondenty vyžadují důkladnější artikulaci. [narativní rozhovor] 5. Výzkumník požádal respondenta, aby se zamyslel nad tím, kdo z lidí ho v jeho životě nejvíc ovlivnil, koho považuje z hlediska života za významnou osobu. [významné osoby] 6. Samostatně a důkladněji se explorovalo téma vztahu k rodičům a sourozencům, pokud respondent toto téma vynechal v rozhovoru nad čárou života. [primární rodina] 7. Pokud respondent spontánně v rozhovoru nad čárou života nemluvil o svých plánech a projektech do budoucna, byl na ně dotázán a mohl je dodatečně zaznačit do čáry života a opět o nich pohovořit. [plány do budoucna] 8. Výzkumník položil respondentovi otázku, zda si pamatuje, jaké měl v dětství zájmy a koníčky, záměry, apod., a zda se je podařilo v následujícím životě realizovat. [porovnání dětských a adolescentních představ o životě s reálných současným stavem] 9. Respondent byl požádán, aby se zamyslel nad tím, zda se změnil v průběhu života a v jakém ohledu. [pociťovaná změna osobnosti] 10. Na závěr byl respondent vyzván, aby na stejný papír nakreslil ideální čáru svého života. Instrukce byla následující: Nyní nakreslete čáru Vašeho ideálního života, tj. jak byste si přál/a, aby se Váš život odvíjel, jak by to vypadalo, kdyby ve Vašem životě věci šly tak, jak byste si přál/a. [čára vlastního ideálního života] 5. NÁVRH TEMATICKÉHO ZAMĚŘENÍ DALŠÍ FÁZE VÝZKUMU Jedním z dílčích cílů projektu Stabilita, variabilita a predikce psychických charakteristik v dospělosti bylo i zpracování projektu pro další fázi longitudinálního sledování souboru. Navrhovaným tématem je osobní integrita a její zdroje: cílem projektu je přispět k poznání, jakým způsobem lidé integrují svou životní zkušenost. Pozornost navrhujeme zaměřit jak na vědomé strategie, tak na implicitní procesy a mechanismy udržování osobní koherence. Současně budeme pokračovat ve výzkumu longitudinální stability osobnosti a predikční hodnoty antecedentních údajů o osobnosti. 9

10 Vedle věcného obsahu je významným cílem druhé fáze spojení souborů z brněnského a pražského longitudinálního výzkumu a sjednocení metodiky pro další sledování. Jak jsme již uvedli v kapitole 2, longitudinální výzkum psychického vývoje dětí byl součástí mezinárodní studie Longitudinální sledování růstu a duševního vývoje normálního dítěte, kterou koordinovalo Centre International d Enfance v Paříži. Podle metodiky CIE se v bývalém Československu řídily další tři longitudinální výzkumy dětí v Praze (SZÚ), Bratislavě a Košicích. Pražský longitudinální výzkum nesl shodný název s názvem mezinárodní studie Longitudinální sledování růstu a duševního vývoje normálního dítěte na vzorku subjektů z hl. m. Prahy od jejich narození. Psychologickou část projektu vedly postupně J. Kotásková ( ), E. Kollárová ( ) a M. Havlínová ( ). M. Havlínová aktivovala pražský soubor v roce 1994 pro potřeby výzkumu zdravotních rizik a zdravotního chování v dospělosti. Vzhledem k tomu, že pražský výzkumný soubor byl aktivován po necelých patnácti letech od ukončení longitudinálního sledování v období dětství a dospívání, podařilo se z původního základního souboru (278 osob) získat pro další sledování 117 osob (tj. téměř 50% úspěšnost). Od sloučení souborů proto očekáváme především posílení kvantitativní části výzkumu, která je zaměřena na predikčního hodnotu antecedentních údajů o osobnosti a na longitudinální stabilitu a změny osobnosti v průběhu životní dráhy. Současně bude rozvíjena kvalitativní část výzkumu zaměřená na způsoby integrování životní zkušenosti respondentů v dospělosti. 10

11 6. LITERATURA Baltes, P.B. (1997/2003). On the incomplete architecture of human ontogeny: Selection, optimization, and compensation as foundation of developmental theory. In Staudinger, U.M., Lindenberger, U. (Eds.), Understanding human development: Dialogues with life span psychology (17-43). Boston, Kluwer Academic Publishers. Campbell, J.D., Trapnell, P.D., Heine, S.J., Katz, I.M., Lavalle, L.F. & Lehman, D.R. (1996). Selfconcept clarity: Measurement, personality correlates, and cultural boundaries. Journal of Personality and Social Psychology, 70, Čermák, I. (2004). Genres of life-stories. In D. Robinson, C. Horrocks, N. Kelly, B. Roberts (Eds.), Narrative, Memory, and Identity (pp ). Huddersfield, University of Huddersfield Press. Elder, G.H.Jr., Kirpatrick Johnson, M., Crosnoe, R. (2003). The emergence and development of life course theory. In Mortimer, J.T., Shanahan, M.J. (Eds.), Handbook of the life course (pp. 3-19). New York, Kluwer Academic/Plenum Publishers. Hřebíčková, M., Urbánek, T. (2001). NEO pětifaktorový osobnostní inventář (podle NEO Five-Factor Inventory P.T. Costy a R.R. McCraee). Praha, Testcentrum. Křivohlavý J., Schwarzer R., Jerusalem M. (1993): Škály vlastní účinnosti. ( ) Pavot, W., Diener, E. (1993). Review of the SatisfactionWith Life Scale. Psychological Assessment, 5, Rosenberg, M.(1965). Society and the Adolescent Self-Image. Princeton, Princeton University Press. Říčan, P., Ženatý, J. (1988). K teorii a praxi projektivních technik. Bratislava, Psychodiagnostické a didaktické testy. Tyl, J. (1985). Časové horizonty. Příspěvek k problematice pojmu životního času a metodám jeho zkoumání, nepublikovaná diplomová práce. Praha, Filozofická fakulta Karlovy univerzity. Vonkomer, J., Miglierini, B. (1979). Eysenckov osobnostný dotazník - EOD. Bratislava, Psychodiagnostické a didaktické testy. Wechsler, D. (1999). WAIS III experimentální verze. Brno, Psychodiagnostika. 11

12 Přílohy 12

13 SEZNAM METOD POUŽITÝCH VE VÝZKUMU PSYCHICKÉHO VÝVOJE DĚTÍ Seznam metod použitých ve výzkumu uvádí také Švancara (1978), avšak jen do 15 let věku účastníků. Švancarův seznam se od našeho dále liší v tom, že obsahuje všechny metody ve své době použité. Přes značnou snahu se nám nepodařilo některé metody v archivu dohledat a tak uvádíme pouze metody, které jsou skutečně k dispozici. Metody nepopisujeme, ani neuvádíme odkazy k originálním zdrojům jde vesměs o v psychologii známé a často používané metody, popsané např. v monografii Svobody, Krejčířové a Vágnerové (2001). Metody vytvořené pro potřeby výzkumu (např. posuzovací škály) jsou vytištěny kurzívou a jsou k dispozici u autorů. 3 měsíce až 36 měsíců Posuzovací stupnice (3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36) zaměřeno na chování dítěte, metodika CIE Psychomotorický test Brunet - Lézine (3, 6, 9, 12, 18, 24, 30) 3 roky Terman - Merrillová (TM), 2. stanfordská revize Binetova - Simonova testu, forma L 4 roky Posuzovací stupnice (4 až 10 let po roce) stejné škály jako ve věku 3 až 36 měsíců Doll Play projektivní metoda, pozorování dítěte při hře Kresba lidské postavy, Goodenoughová - Harris (GH) 5 let TM Kresba rodiny 6 let Volní brzdění Kresba lidské postavy (GH) Test školní zralosti Test rodinných vztahů Bene - Anthony 7 let TM Ravenovy Barevné progresivní matrice CPM Elithornův bludišťový test 8 let WISC Kresba lidské postavy (GH) Doplňování vět (ego vývoj) Test zlatého věku 9 let Slovník princip jako u Wechslera CPM Komplexní figura test paměti, vizuální, krátkodobá Rosenzweig Picture Frustration Study 13

14 10 let TM Test apercepce slov vyhledávání slov v řadách písmen Elithornův bludišťový test Inventář výkonové aspirace (co už dokážu, nedokážu, co bych rád dokázal) Kresba lidské postavy a stromu Dotazník matce Naše dítě v 10 letech rodinné prostředí, zájmy, plány, let Posuzovací stupnice (11-14 let po roce) zaměřeno na chování při vyšetření Tečkování psychomotorický vývoj Diskriminace tvarů (verze Bourdonova pozornostního testu) Sémantický diferenciál různých pojmů pes, voják, auto, já (jaký jsem), traktorista, matka, jednička, sestra (ošetřovatelka), otec, nemluvně, výprask, domov, já (ideální), babička, kamarád 12 let WISC Kresba lidské postavy a stromu Sociální percepce (hodnocení situací) Pamětní zkouška bezprostřední paměť 13 let Zkouška laterální preference Zájmový inventář Kolaříkové (ZIKO) 14 let AIT, forma 1 Coopersmithův inventář sebehodnocení (CSEI) Kresba stromu 15 let IST, forma A Interview široké spektrum otázek (např. zájmy, psychopatologie, zralost včetně somatické) 16 let ZIKO Maudsley personality Inventory (MPI) jedna z prvních verzí Eysenckových dotazníků Sociální blízkost Hodnoty (15 hodnot cílových a 15 instrumentálních) úkolem je tyto hodnoty seřadit (vychází z Rokeache + dobové hodnoty jako socialistická společnost atd.) 17 let Cattel 16 PF 18 let Postoje (řízený rozhovor + volné odpovědi) Volba hodnot volné volby hodnot a jejich následné hodnocení z hlediska důležitosti MPI ZIKO 14

15 Literatura Svoboda, M., Krejčířová, D., Vágnerová, M. (2001). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha, Portál. Švancara, J. (1978). Teoretické a metodologické problémy dlouhodobého sledování psychického vývoje. In Kolaříková, O., Konečný, R., Švancara, J., Viewegh, J. (Eds.) Problémy psychického vývoje (s ). Praha, Academia. 15

16 SEZNAM METOD POUŽITÝCH V RÁMCI PRVNÍHO ŠETŘENÍ V DOSPĚLOSTI * Anamnestický dotazník EOD (Vonkomer, Miglierini, 1979) Škála spokojenosti se životem (Pavot, Diener, 1993) Rosenbergova škála sebehodnocení (Rosenberg, 1965) Škála jasnosti sebepojetí (Campbell a kol., 1996) Škála vlastní účinnosti (Křivohlavý, Schwarzer, Jerusalem, 1993) Jaký jsem I sebeposuzovací škály Jaký jsem II obsahuje 15 škál ze Sémantického diferenciálu různých pojmů z 11 let NEO (Hřebíčková, Urbánek, 2001) Test hodnot (Rokeach, 1973) WAIS III subtesty Slovník, Kostky, Porozumění (Wechsler, 1999) Metoda Čáry života (Tyl, 1985) Literatura Campbell, J.D., Trapnell, P.D., Heine, S.J., Katz, I.M., Lavalle, L.F. & Lehman, D.R. (1996). Selfconcept clarity: Measurement, personality correlates, and cultural boundaries. Journal of Personality and Social Psychology, 70, Hřebíčková, M., Urbánek, T. (2001). NEO pětifaktorový osobnostní inventář (podle NEO Five-Factor Inventory P.T. Costy a R.R. McCraee). Praha, Testcentrum. Křivohlavý J., Schwarzer R., Jerusalem M. (1993): Škály vlastní účinnosti. ( ) Pavot, W., Diener, E. (1993). Review of the SatisfactionWith Life Scale. Psychological Assessment, 5, Rosenberg, M.(1965). Society and the Adolescent Self-Image. Princeton, Princeton University Press. Tyl, J. (1985). Časové horizonty. Příspěvek k problematice pojmu životního času a metodám jeho zkoumání, nepublikovaná diplomová práce. Praha, Filozofická fakulta Karlovy univerzity. Vonkomer, J., Miglierini, B. (1979). Eysenckov osobnostný dotazník - EOD. Bratislava, Psychodiagnostické a didaktické testy. Wechsler, D. (1999). WAIS III experimentální verze. Brno, Psychodiagnostika. * Metody vytvořené pro potřeby výzkumu jsou vytištěny kurzívou a jsou k dispozici u autorů. 16

17 ZÁKLADNÍ DOKUMENTY GRANTOVÉHO PROJEKTU STABILITA, VARIABILITA A PREDIKCE PSYCHICKÝCH CHARAKTERISTIK V DOSPĚLOSTI: NAVÁZÁNÍ NA LONGITUDINÁLNÍ VÝZKUM DĚTÍ 1. Text návrhu projektu Otázky spojené se stabilitou osobnostních charakteristik patří k tradičním problémovým oblastem psychologie osobnosti a byla jim věnována celá řada výzkumů (např. Baumeister, 1991, Block, 1981, McCrae, 1993, Chapman, Chapman a Kwapil, 1994, Viken Rose, Kaprio a Koskenvuo, 1994). Závěry těchto výzkumů jsou velmi podobné a ukazují na značnou stabilitu osobnostních vlastností v čase. Koeficient stability se pohybuje kolem 0.7, a to jak v případě dotazníkových šetření, tak i v případě, je-li osobnost hodnocena posuzovatelem během dvou pozorování (McCrae, 1993, McCrae a Costa, 1990). Časové intervaly mezi jednotlivými sledováními jsou různé, nejčastěji tři roky, setkáváme se však i s intervaly kratšími nebo delšími McCrae (1993) ve svém přehledu uvádí i třicetiletý odstup mezi prvním a druhým sledováním. Retestové korelace se ve všech případech pohybují opět kolem 0.7. V případě třicetiletého intervalu můžeme tuto hodnotu považovat za závažný důkaz stability osobnosti. Padesát procent rozptylu v testových skórech při druhém měření můžeme tedy predikovat z testových skórů z prvního měření. Pokud jde o vysvětlení zbývajících padesáti procent rozptylu, názory výzkumníků se liší. Jedni se domnívají, že jde pouze o chybu měření (např. Costa a McCrae, 1988), druhá skupina zastává názor, že dochází ke skutečným změnám v osobnosti (např. Asendorpf, 1992). Předpokládá se, že tyto změny jsou podmíněny environmentálními faktory (změna zaměstnání, bydliště, atd.), zdravotními procesy, ale i některými osobnostními charakteristikami, označovanými jako moderátory stability. Patří k nim např. otevřenost ke zkušenosti (McCrae a Costa, 1985), sebemonitorování (Snyder, 1974) a soukromé a veřejné sebeuvědomění (Carver a Scheier, 1981). Např. podle McCraeho a Costy (1985) mohou být osoby otevřené zkušenosti více náchylné k vlivům způsobujícím změny v osobnosti než osoby uzavřené zkušenosti. Uvedené poznatky se týkají stability osobnosti u dospělých: dolní věková hranice v těchto výzkumech se pohybuje okolo osmnácti let. Druhou oblast longitudinálních výzkumů představují vývojové studie, které sledují vývoj psychických funkcí a orientují se na děti a dospívající. Více méně chybějí studie, které by sledovaly stabilitu a změny osobnosti během celého životního cyklu. V našem výzkumu bychom se chtěli zaměřit právě na sledování kontinuity osobnosti od dětství do dospělosti. K tomuto účelu chceme navázat na longitudinální výzkum dětí, který probíhal v letech 1961 až 1982 na Psychologickém ústavu AV ČR. Naším cílem je vyhledat respondenty, kteří na tomto projektu participovali, a požádat je o účast při dalším sledování, které by bylo opět longitudínální. Celkem bylo sledováno 560 osob, z nichž výzkum dokončilo cca tři sta respondentů. Současný věk účastníků se pohybuje od 34 do 38 let. 17

18 Data získaná během longitudinálního výzkumu lze rozdělit do následujících oblastí: - anamnestické údaje (socioekonomické podmínky, průběh porodu apod.) a záznamy z pozorování experimentátorů během jednotlivých vyšetření - intelekt, kognitivní schopnosti (např. kresba lidské postavy Goodenoughová, AIT, WISC, Raven) - hodnoty, zájmy, postoje, aspirace (záznamy z interview, posuzovací stupnice, ZIKO) - sociální percepce, sociální vztahy (např. Škála sociální blízkosti) - vztah k sobě, sebepojetí (záznamy z interview, sémantický diferenciál, Coopersmith) - struktura osobnosti (16PF, MPI) Rozsah výzkumných dat nám umožňuje sledovat stabilitu a změny nejen bazálních rysů osobnosti, ale dalších složek osobnosti, především hodnotových orientacích a sebepojetí. Cíl výzkumu Cílem výzkumu je navázat na longitudinální výzkum novým dlouhodobým sledováním dospělých. Budeme sledovat jednak stabilitu psychických charakteristik, jednak možnosti předpovídání současných charakteristik na základě údajů z dětství a adolescence. Konkrétně: Primárním cílem projektu je sledování stability a změn v osobnosti. Naším záměrem je vytvořit modely vztahů mezi jednotlivými složkami osobnosti (temperament, intelekt, sociálně ukotvené složky osobnosti hodnotové orientace, sebepojetí), environmentálními faktory a moderujícími charakteristikami osobnosti (místo kontroly, sebemonitorování, otevřenost zkušenosti). Vyšší míru stability očekáváme u dispozičních (temperamentových) vlastností osobnosti. Percepce změn ve vlastní osobnosti ve srovnání s objektivně zjištěnými změnami ve sledovaných charakteristikách osobnosti (testové, dotazníkové a posuzovací metody). Sledování prediktivní hodnoty osobnostních a behaviorálních charakterstik v dětstí a v adolesecenci pro předpovídání osobnostních i dalších charakteristik v dospělosti například spokojenosti, strategií zvládání obtížných životních situací, výkonová motivace, životní události a životní dráha, zdraví psychické i fyzické. Sekundárním cílem projektu je zabezpečit uchování těchto dat jejich převodem do elektronické podoby a jejich zpřístupnění pro další zájemce pomocí internetu. Data budou postupně doplňována o nově zjištěné údaje. Časový plán Projekt je rozvržen do 5 let: 1. rok: vytvoření modelů mezi jednotlivými složkami osobnosti, environmentálními faktory a moderujícími charakteristikami osobnosti, převedení vybrané části dat z longitudinálního výzkumu do elektronické podoby, kontaktování respondentů a první fáze sběru dat, rok: druhá fáze sběru dat respondentů, průběžné doplňování databáze, matematicko-statistické zpracování dílčích výsledků, průběžná publikace výsledků, 4. rok: závěrečné fáze sběru dat, matematicko-statistické zpracování výsledků, postupné ověřování modelů mezi jednotlivými složkami osobnosti, environmentálními faktory a moderujícími charakteristikami osobnosti, průběžná publikace výsledků, 5. rok: zpracování závěrečné zprávy z výzkumu formou monografie, prezentace stěžejních výsledků. Zpracování projektu pro další longitudinální sledování vzorku. 18

19 Prezentace výsledků, výstupy Dílčí výsledky budou průběžně publikovány v našem i zahraničním odborném tisku a na konferencích především na konferencích pořádaných Evropskou asociací pro psychologii osobnosti (EAPP) a Evropskou asociací pro měření osobnosti (EAPA). Závěrečné výsledky budou zpracovány formou výzkumné zprávy (monografie). Podmínky pro řešení projektu vybavení pracoviště: pracoviště disponuje s materiály z longitudinálního výzkumu a je dostatečně technicky a softwarově vybavené, personální podmínky: navrhovatel úspěšně řešil grantový projekt "Zdroje sebehodnocení a životní spokojenosti u temperamentových typů " (Grantová agentura ČR), v současné době je řešitelem projektu "Osobnost a sebepojetí jako determinanty sbehodnocení a životní spokojenosti " (Grantová agentura ČR). Pracoviště disponuje dostatečnými kapacitami technických pracovníků, plánujeme zapojení doktorandů a externích spolupracovníků, dostupnost informací: na pracovišti je k dispozici rozsáhlý archiv separátů k dané problematice zahraniční cesty budou využity pro průběžné rozšiřování tohoto archivu. Literatura: Asendorpf, J.B.: Beyond stability: Predicting inter-individual differences in intra-individual change. Europen Journal of Personality, 6, 1992, Baumeister, R.F.: On the stability of variability: Retest reliability of metatraits. Personality and Social Psycholgy Bulletin, 17, 1991, Block, J.: Some enduring and consequential structures of personality. In: A.I. Rabin, J. Aronoff, A.M. Barclay and R.A. Zucker (Eds.): Further explorations in personality. New York, Wiley 1981, Carver, C.S., Scheier, M.F.: Attention and Self-Regulation: A Control Theory Approach to Human Behavior. New York, Springer-Verlag Costa, P.T.Jr., McCrae, R.R.: Personality in adulthood: A six-year longitudinal study of self-reports and spouse ratings on the NEO Personality Inventory. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1988, Chapman, J.P., Chapman, L.J., Kwapil, T.R.: Does the Eysenck psychoticism scale predict psychosis? A ten year longitudinal study. Personality and Individual Differences, 17, 1994, McCrae, R.R.: Moderated analysis of longitudinal personality stability. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1993, McCrae, R.R., Costa P.T.Jr.: Openess to experience. In: R. Hogan and W.H. Jones (Eds.): Perspectives in personality, vol.1. Greenwich, JAI Press 1985, McCrae, R.R., Costa P.T.Jr.: Personality in adulthood. New York, Guilford Press Snyder, M.: Self-monitoring of expressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 30, 1974, Viken, R.J., Rose, R.J., Kaprio, J., Koskenvuo, M.: A developmental genetic analysis of adult personality: Extraversion and neuroticismus from 18 to 59 years of age. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1994,

20 2. Text závěrečné zprávy Cílem výzkumu bylo aktivovat soubor osob, které se v letech účastnily longitudinálního výzkumu psychického vývoje dětí, a pokračovat s nimi v novém dlouhodobém sledování v dospělosti. Grantový projekt byl naplánován jako první vlna takto nově založeného výzkumu celoživotního vývoje osobnosti. Ve vědecké rovině byl výzkum zaměřen na 1) stabilitu a změny v osobnosti v dlouhodobé perspektivě, 2) subjektivní percepci změn vlastní osobnosti ve srovnání s objektivními daty a na 3) prediktivní hodnotu osobnostních a behaviorálních charakteristik z dětství a adolescence pro předpovídání psychologických charakteristik v dospělosti. V průběhu řešení projektu byla výzkumná část rozšířena o reanalýzy původních dat. K tomuto kroku nás vedly dvě skutečnosti: zaprvé, v době longitudinálního výzkumu dětí neexistující statistické metody nám umožnily analýzy, které vedly ke svým způsobem původním, originálním výsledkům, zadruhé, poslední etapy výzkumu (zhruba od šestnácti let věku účastníků) nebyly ve své době vůbec zpracovány: i když byla data publikována s odstupem 25 let, šlo o skutečně původní studie s originálními výsledky. Sekundárním, avšak neméně významným cílem projektu bylo zabezpečit uchování původních dat jejich převodem do elektronické podoby. Domníváme se, že všechny uvedené cíle se nám podařilo úspěšně naplnit. Okolnosti aktivace souboru, výsledná velikost souboru a s ní spojené úpravy projektu S žádostí o vyhledání aktuálních adres účastníků longitudinálního výzkumu dětí jsme se v květnu 2000 obrátili na Policii ČR, Oddělení služby správních činností Správy Jihomoravského kraje. V průběhu provádění zakázky však proběhla změna zákonů, správní evidence přešly z PČR na Magistrát města Brna, a podle nového zákona (č. 133/2000 Sb.) bylo možné od poskytovat data z informačního systému pouze oprávněným subjektům, v jejichž seznamu nebyl Psychologický ústav AV ČR uveden. Z celkového počtu 559 účastníků pro nás proto Oddělení služby správních činností Správy Jihomoravského kraje k uvedenému datu vyhledalo pouze 245 adres. S žádostí o vyhledání adres zbývajících osob jsme se obrátili na Odbor vnitřních věcí, odd. správních činností, magistrátu města Brna, který ji postoupil k posouzení svému nadřízenému orgánu ministerstvu vnitra; to však naší žádosti nevyhovělo. Všech 245 osob (136 mužů a 109 žen) jsme obeslali s žádostí o spolupráci na navazujícím výzkumu. Obdrželi jsme 107 odpovědí: 103 bylo kladných (39 mužů a 64 žen), 3 ženy a 1 muž spolupráci explicitně odmítli. S osobami, které reagovaly na naši žádost kladně, jsme se telefonicky spojili. Zrealizovat schůzku na našem pracovišti se podařilo s 56 osobami (34 ženami a 22 muži). S přihlédnutím k uvedeným okolnostem a dále k tomu, že kontaktování proběhlo více než dvacet let po ukončení původního výzkumu, lze 22% úspěšnost v získání souhlasu k další spolupráci za relativně vysokou. Soubor však není dostatečně rozsáhlý na to, aby u něj mohly být aplikovány pokročilé statistické metody, jejichž užití jsme plánovali především postupy strukturálního modelování. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro vyšší míru užití kvalitativní metodologie, která by tuto skutečnost kompenzovala. Využili jsme postupů narativní psychologie, konkrétně rozhovoru nad čarou života. 20

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Realizace: Zlínský kraj Celkový plánovaný počet zapojených žáků: 10.000 KONKRETIZACE NABÍDKY VYTVOŘENÍ, APLIKACE A VYHODNOCENÍ KOMPLEXNÍ

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa )

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa ) TECHNICKÉ ŠKOLKY ( pohledem psychologa ) Základní otázky, které je nutné si položit v průběhu přípravy na realizaci projektu Technické školky byly : - Do jaké míry rozvíjí znalosti žáků o základech techniky

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

OSOBNOST JAKO PREDIKTOR OSOBNÍ POHODY V DOSPĚLOSTI

OSOBNOST JAKO PREDIKTOR OSOBNÍ POHODY V DOSPĚLOSTI Československá psychologie 2010 / ročník LIV / číslo 1 OSOBNOST JAKO PREDIKTOR OSOBNÍ POHODY V DOSPĚLOSTI MARTINA HŘEBÍČKOVÁ, MAREK BLATNÝ, MARTIN JELÍNEK Psychologický ústav AV ČR, Brno ABSTRACT Personality

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Název metody Hlavní zaměření

Název metody Hlavní zaměření Název metody Dotazník typologie osobnosti GPOP Eysenckův osobnostní dotazník EPQ-R Hlavní zaměření Dotazník rozlišuje mezi 16 typy osobnosti dle typologie vycházející z teorie Carla Gustava Junga. Podrobně

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Big Five, percepce zátěže a subjektivní zdraví Big Five, perception of load and subjective health

Big Five, percepce zátěže a subjektivní zdraví Big Five, perception of load and subjective health Psychologie a její kontexty 4 (1), 2013, 3 11 Big Five, percepce zátěže a subjektivní zdraví Big Five, perception of load and subjective health Karel Paulík 1 * 1 Katedra psychologie, Filozofická Fakulta

Více

Vícerozměrné metody. PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12. Schematický úvod

Vícerozměrné metody. PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12. Schematický úvod PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12 Vícerozměrné metody Schematický úvod Co je na slově statistika tak divného, že jeho vyslovení tak často způsobuje napjaté ticho? William Kruskal

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání.

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Krajská hygienická stanice v Ostravě GRANT IGA MZ ČR č. NJ/6139-3 Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Šlachtová H., Šplíchalová

Více

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Přítomni: Mgr. Jana Brožová (ÚZIS ČR), PhDr. Ladislav Csémy (PCP), PhDr. Petr Sadílek

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference. Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference. Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Pozitivní psychologie inspirace pro výzkum, teorii i praxi

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU PSY112 / PSY452 / PSY704 METODOLOGIE PSYCHOLOGIE (KVANTITATIVNÍ PŘÍSTUP) Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU POUŽITÁ LITERATURA Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu.

Více

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Příspěvek k diskusi o příčinách jeho nárůstu Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 29.9.2008 Reprodukce nebo intimita? 1 Obsah příspěvku

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

DEFINICE PODLE TZURIELA

DEFINICE PODLE TZURIELA DYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ DEFINICE PODLE TZURIELA způsob diagnostiky, jež se uskutečňuje prostřednictvím aktivního učení, sleduje vnímání dítěte, jeho učení, přemýšlení a řešení problémů Celý proces se zaměřuje

Více

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup.

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Quality of Life Longitudinal Study in Paediatric Oncology Patients Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Výsledky pilotní studie projektu qolop. Vlčková, I. 1,Kepák, T. 1, Blatný,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Prestiž povolání červen 2013 Technické parametry Výzkum:

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK

Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK Inspirace výzkumy bez léčby to jde Autobiografický rozhovor Skrytá populace Na co se připravit při sběru dat? SOUČASNÝ/Á UŽIVATEL/KA PERVITINU BÝVALÝ/Á

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Jak se pozná dobrý psychologický test? Tomáš Urbánek Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Veveří 97, Brno

Jak se pozná dobrý psychologický test? Tomáš Urbánek Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Veveří 97, Brno Jak se pozná dobrý psychologický test? Tomáš Urbánek Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Veveří 97, Brno Kargo kult, český vědecký Vojtěch Novotný (Vesmír, 2000, 79, s. 284) Nová Guinea je v antropologických

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Příběhy tisíce a jednoho snu

Příběhy tisíce a jednoho snu Příběhy tisíce a jednoho snu Mgr. Lukáš Vonostránský Terapeutická komunita ADVAITA Sny, snění I. O čem jsou? Kde se vzaly? Jakou mají funkci? K čemu slouží? Jak je můžeme využít? (Moorcroft, 2005, str.

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky

Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky Michal Miovský 1, Lenka Miovská 2, Eva Šedá 3, Vladimír Řehan 4 1 Psychologický ústav AV ČR a FF UP Olomouc 2 Národní monitorovací

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí

Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí Konference Psychologie práce a organizace v ČR 20.-21.9.2012 Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí GA ČR P407/10/P146 Kateřina Zábrodská, Ph.D. Petr Květon, Ph.D. Psychologický ústav AVČR,

Více

Nové přístupy k analýze dat osobnostních dotazníků Dimenzionální a konfigurační pojetí

Nové přístupy k analýze dat osobnostních dotazníků Dimenzionální a konfigurační pojetí Nové přístupy k analýze dat osobnostních dotazníků Dimenzionální a konfigurační pojetí Bohumír Chalupa Brno V posledních letech nás zaujala problematika celkového profilu osobnosti u dotazníků s větším

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Terminologie ve výzkumu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metoda = návod, způsob, cesta, jak něco poznat, něčeho docílit Kroky vedoucí k určitému cíli musí být zdůvodnitelné Objektivně přiměřené

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka

Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka 2014 1 Obsah prezentace Představení metody Oucome Mapping Evaluation (OME) relativně nová metoda v ČR alternativa ke konvenčním lineárním

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Psychodiagnostika dětí a dospělých

Psychodiagnostika dětí a dospělých Psychodiagnostika dětí a dospělých Okruhy 1-10 jsou z psychodiagnostiky dospělých, Okruhy 11-20 jsou z psychodiagnostiky dětí a dospívajících Platí od listopadu 2005 1. OBECNÉ OTÁZKY PSYCHOLOGICKÉ DIAGNOSTIKY

Více

Směrnice o obětech trestných činů

Směrnice o obětech trestných činů CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Životopis Vedení výběrového pohovoru Assessment Centrum Psychodiagnostika

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Životopis Vedení výběrového pohovoru Assessment Centrum Psychodiagnostika XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Životopis Vedení výběrového pohovoru Assessment Centrum Psychodiagnostika Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Armstrong: Řízení lidských zdrojů,

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE SON - R (P. J. Tellegen, J. A. Laros, D. Heider, Testcentrum) Věkové určení: 2;5 7 let Čas potřebný k administraci: 50 60 minut Aktuálnost nástroje: Popis testu: Je to

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

Výroční zpráva Psychologického ústavu AV ČR za rok 2006

Výroční zpráva Psychologického ústavu AV ČR za rok 2006 Psychologický ústav Akademie věd České republiky,v.v.i. Veveří 97, 602 00 Brno tel.: 532 290 270, tel/fax: 549244667, e-mail: cermak@psu.cas.cz Prof.PhDr. Ivo Čermák, CSc., pověřen řízením PsÚ AV ČR Výroční

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více