Předseda oborové rady Mimouniversitní aktivity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předseda oborové rady Mimouniversitní aktivity"

Transkript

1 Životopis Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. narozen v Novém Jičíně, okr. Nový Jičín, ČR Pracoviště Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Gorkého 7, Brno Funkce na pracovišti profesor Vzdělání a akademická kvalifikace 1958 vysokoškolské studium psychologie/filosofie (FF MU Brno) 1967 PhDr. (FF UJEP Brno) 1984 Kandidát psychologických věd - CSc Profesor Přehled zaměstnání psycholog Záchytného dětského domova Pardubice 1958 až dosud FF MU Brno vedoucím Strediska pre psychodiagnostické pomôcky při VÚDPaP Bratislava vedoucím vědeckovýzkumného oddělení n.p. Psychodiagnostica 1990 (od 1. 1.) až vedoucí Psychologického ústavu Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně vedoucí Laboratoře pro výzkum dětí a mládeže při FSS MU v Brně 2000 (od 1.7.) založil a vede Výzkumné centrum vývoje osobnosti a etnicity Pedagogická činnost Vyučuje na FSS MU v Brně Psychologii osobnosti, Psychologickou metodologii, Praktickou psychologii osobnosti a Psychologii náboženství. Externě působí též na Fakultě humanitních studií UK v Praze a na Teologické fakultě UP v Olomouci Je předseda Oborové rady pro doktorské studium oboru psychologie na FSS MU v Brně a školitel v oboru Obecná psychologie Školí 8 doktorandů, v posledních třech letech úspěšně získali titul PhD. 4 jeho doktorandi (PhDr. Emilie Franková, PhDr. Jana Veselá, PhDr. Petr Bob, PhDr. Miroslava Štěpánková) Vědeckovýzkumná činnost Výzkumy v psychologii osobnosti a vývojové psychologii osobnosti Publikační činnost v oborech psychologie osobnosti, utváření a vývoj osobnosti, psychologie náboženství, metodologie psychologie Konstrukce a standardizace psychodiagnostických metod

2 Konstituování teorie temperamentu jako frekvenční a amplitudové modulace vitality Rozpracování psychodiagnostické metody "Sémantický výběr" k identifikaci struktury obsahů vědomí a jejich centrace kolem jádrových mentálních reprezentací Akademické stáže 1989 dvouměsíční studijní pobyt na Moskevské státní universitě 1991 konference v Malmo, Švédsko "Teachers as Global Change Agents" 1991 Mezinárodní letní škola ICASSI, Limerick, Irská republika 1992 Psychologický ústav University Fribourg, Švýcarsko 1992 Mezinárodní letní škola ICASSI, Leevencourts, Nizozemí 1993 přednáška na Letní škole ICASSI 1996 Mezinárodní letní škola ICASSI, Warwick University, Coventry, Velká Británie 1996 Tříměsíční studijní pobyt v nadaci JANINEUM ve Vídni Universitní aktivity Předseda oborové rady Mimouniversitní aktivity Redakční rada čas. Studia Psychologica, Bratislava Redakční rada čas. Výchova a vzdělání, Praha ( ) Pedagogický sbor ICASSI (International Committee of Adlerian Summer Schools and Institutes) Člen komise pro vědecké hodnosti, Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava Předseda Českomoravské společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu Člen pracovní skupiny pro akreditaci v oborech psychologie, pedagogika a kinantropologie Člen pracovního týmu pro Evropský longitudinální výzkum těhotenství a dětství (ELSPAC) koordinovaný Institute of Child Health Bristolské university Přednášky a kursy pro psychology, pracovníky školství a výchovného poradenství Ocenění vědeckou komunitou V září 2000 organizoval a předsedal mezinárodní konferenci Optimalizace vývoje osobnosti dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí konané v Brně Vybrané publikace Smékal, Vladimír. Psychosocial and moral aspects of communication in international research projects. In Hochgerner, Josef; Čornejová, Irena (eds.). Communication in International R&D Projects: A Perspective from Social Science and Humanities. 1. vydání. Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, s Psychologie, sociologie, média. ISBN

3 Smékal, Vladimír - Hobzová, Hana. Quality of life in the old age. In Řehulková, Oliva; Řehulka, Evžen; Blatný, Marek; Mareš, Jiří et al. Quality of life in the context of health and illness. 1. vydání. Brno : MSD, s Bez edice. ISBN Smékal, Vladimír. Kvalita života ve stáří. In Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století II.: soubor příspěvků vydaných při příležitosti 2. mezinárodního semináře. 1. vydání. Litomyšl : Město Litomyšl, s Smékal, Vladimír - Čerňák, Michal. Hodnoty a trávení volného času dospívajících. In Mládež a hodnoty 2007: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Sborník z mezinárodní konference konané ve dnech října 2007 v Olomouci. Pospíšil, Jiří; Roubalová, Marcela (eds.). 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, s ISBN Smékal, Vladimír. Lidský úděl a smysl života. In Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století II.: soubor příspěvků vydaných při příležitosti 2. mezinárodního semináře. 1. vydání. Litomyšl : Město Litomyšl, s Smékal, Vladimír. Křesťanský životní styl. Universum: revue České křesťanské akademie, Praha : Portál, XVIII, 3s ISSN Smékal, Vladimír. Selfmanagement jako cesta k sobě a druhým. In Kolář, Jan; Lazarová, Bohumíra (eds.). K sobě, k druhým, k profesi: teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, s ISBN Smékal, Vladimír. Tavel, Peter: Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla: potřeba smyslu života, přínos Viktora E. Frankla k otázce smyslu života - Průvodní slovo ke knize. 1. vydání. Praha; Kroměříž : Triton, Psyché. ISBN Smékal, Vladimír. An individual approach as a condition of quality of pupil's life. In School and Health 21 (2). 1. vydání. Brno : Paido; Masarykova univerzita, s ISBN Smékal, Vladimír. Frankl, Viktor Emil: Trpiaci človek - Úvodné slovo. 1. vydání. Bratislava : LÚČ, Libri Europeae; sv. 6. ISBN Smékal, Vladimír. Úloha psychologie v rozvoji sociální kultury pedagogických pracovníků. In Knotová, Dana; Hloušková, Lenka; Zavadilová, Kateřina (eds.). Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno : Konvoj, s ISBN Smékal, Vladimír. Osobnosti tvoří dějiny - psychologie a antropologie. In Brněnská diecéze : historie a současnost. Sborník příspěvků ze sympozia na Biskupském gymnázium v Brně Nešpor, Petr; Doleželová, Jaroslava (eds.). 1. vydání. Brno : Studio Arx, s ISBN Frankl, Viktor Emil. Psychoterapie a náboženství: hledání nejvyššího smyslu. Přeložili Ladislav Koubek a Jiří Vander; odpovědný redaktor Vladimír Smékal. 1. vydání. Brno : Cesta, s. ISBN

4 Smékal, Vladimír. Frankl, Viktor Emil: Psychoterapie a náboženství: hledání nejvyššího smyslu - Průvodní slovo. 1. vydání. Brno : Cesta, Neuveden. ISBN Smékal, Vladimír. Hodnoty a jejich zjišťování v psychologii a pedagogice. In Hodnoty a výchova. Sborník referátů z vědecké konference, která se konala na PdF MU v Brně. 1. vydání. Brno : MSD, s ISBN Smékal, Vladimír. Jak zvládat duchovní poranění a jak jim předcházet. Scripta bioethica, 7, 1s ISSN Smékal, Vladimír. Nové kompetence psychologické, sociální a duchovní pomoci v sociální péči. In Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. 1. vydání. Litomyšl : Město Litomyšl, s Smékal, Vladimír. Integrální pojetí osobnosti a výzvy doby. In Psychológia pre život. Zborník z vedeckej konferencie k 15. výročiu Katedry psychológie na Trnavskej univerzite. Naništová, Eva; Klčovanská, Eva (eds.). 1. vydání. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, s ISBN Smékal, Vladimír. Jak může psychologie přispět k řešení problémů naší doby? In Heller, Daniel; Mertin, Václav; Sobotková, Irena (eds.). Psychologické dny 2006: Prožívání sebe a měnícího se světa: sborník příspěvků z konference 24. Psychologické dny, Olomouc vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, s ISBN Smékal, Vladimír. Duchovně-duševní předpoklady partnerství a jejich rozvíjení. ČR : Neuveden, Poutník, roč. XIII, č. 2, s ISBN E Smékal, Vladimír. Mezigenerační dialog - dokončení. ČR : Neuvedeno, Poutník, roč. XIII, č. 4, s ISBN E Smékal, Vladimír. Kultura činností manažera - ředitele školy. In Slavíková, Lenka; Linhart Petr; Kučera, Radoslav (eds.). Vedení školy v praxi. Praha : Josef Raabe, od s. x, 16 s. Základní dílo vydané v r aktualizace. ISBN Smékal, Vladimír. Material, psychosocial and spiritual conditions of wellbeing at schools. In Řehulka, Evžen (ed.). School and Health 21 (1) Volume 1 = Škola a zdraví 21 (1) 1. díl. 1. vydání. Brno : Paido; Masarykova univerzita, s ISBN Smékal, Vladimír. Význam duchovní dimenze rodinného života. ČR : Neuvedeno, Poutník, roč. XIII, č. 1, s ISBN E Smékal, Vladimír. Duchovní poranění - příznaky a příčiny. Scripta bioethica, 6, 1-2s ISSN Smékal, Vladimír. Soudková, Miluše: O zdravých vztazích mezi lidmi - Doslov. 1. vydání. Brno : Doplněk, neuveden. ISBN Smékal, Vladimír. Víš, jak žít? Osm úvah nad básní R. Kiplinga "Když..." o vedení dobrého života. 1. vydání. Brno : Cesta, Neuveden. ISBN Smékal, Vladimír. Má se psychologie zabývat duší? In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty

5 Masarykovy univerzity. 1. vydání. Brno : Psychologický ústav FF MU, s ISBN Smékal, Vladimír. Přítomnost a perspektivy vztahu psychologie a teologie. Praha : Portál, Universum, roč. XVI, č. 2, s Smékal, Vladimír. Mezigenerační dialog. ČR : Neuvedeno, Poutník, roč. XIII, č. 3, s ISBN E Smékal, Vladimír. Psaní zpráv v pedagogicko-psychologickém poradenství. In Smékal, Vladimír; Zapletalová, Jana; Freyvaldová, Zuzana; Hanák, Petr; Masáková, Václava; Matějková, Alena. Zpráva z vyšetření ve škole a ve školském poradenském zařízení. 1. vydání. Praha : Institut pedagogickopsychologického poradenství ČR, s Mimo edici. ISBN Smékal, Vladimír - Zapletalová, Jana - Freyvaldová, Zuzana - Hanák, Petr - Masáková, Václava - Matějková, Alena. Zpráva z vyšetření ve škole a ve školském poradenském zařízení. 1. vydání. Praha : Institut pedagogickopsychologického poradenství ČR, s. Mimo edici. ISBN Smékal, Vladimír. Materiální, psychosociální a duchovní podmínky pohody ve škole. In Řehulka, Evžen (ed.). School and Health 21 (1) Volume 1 = Škola a zdraví 21 (1) 1. díl. 1. vydání. Brno : Paido; Masarykova univerzita, s ISBN Smékal, Vladimír. O lidské povaze. 1. vydání. Brno : Cesta, Neuveden. ISBN X. Smékal, Vladimír. Hayes, Nicky: Psychologie týmové práce: strategie efektivního vedení týmu - Předmluva k českému vydání. 1. vydání. Praha : Portál, Neuveden. ISBN Smékal, Vladimír. Duševní hygiena na každý den. In Manere in montibus: Sborník Václavu Břicháčkovi k životnímu jubileu. Praha : FHS UK, s Smékal, Vladimír. Osobnost jako smysl života člověka. In Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech. Brno : Masarykova univerzita v Brně, s ISBN Smékal, Vladimír. Ličnost s logoterapeutičeskoj točki zrenija. In Problema smysla v naukach o čeloveke. Moskva : Smysl, od s , 8 s. Materialy meždunarodoi konferencii. ISBN Plaňava, Ivo - Blažková, Petra - Šindler, Jakub. Rozvody rodičů dětí školního věku: příčiny, dopady na dítě, možnosti prevence. In Smékal, Vladimír - Lacinová, Lenka - Kukla, Lubomír. Dítě na prahu dospívání. Brno : Barrister and Principal, od s , 12 s. Edice psychologie. ISBN Höschl, Cyril - Libiger, Jan - Švestka, Jaromír. Psychiatrie. 2., doplněné a opravené vyd. Praha : Tigis, s. ISBN Smékal, Vladimír. Vnitřní svět jedenáctiletého dítěte. In Dítě na prahu dospívání. Brno : Barrister & Principal, s Neuveden. ISBN Smékal, Vladimír. Možnosti poskytování psychosociální a duchovní opory seniorům v rodině a v zařízeních sociální péče. Sociální práce: odborná revue

6 pro sociální práci., Brno : Národní centrum pro rodinu, 2004, č. 2, od s , 13 s. ISSN Smékal, Vladimír. Psychologická pomoc trpícím. Praha : Portál, Smékal, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2., opravené vydání. Brno : Barrister & Principal, s. Studium. ISBN Smékal, Vladimír - Dvořáková, Antonie - Mareš, Jan. Risk and protective factors of personality development of children from various ethnic groups. SMÉKAL, Vladimír, GRAY, Hilary, LEWIS, Christopher A. (eds.). In Together we will learn. Ethnic minorities and education. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, s ISBN Smékal, Vladimír - Širůček, Jan. Smělost, její fukce a determinanty. In Sociální procesy a osobnosť; Neuveden : Neuveden, s Mareš, Petr. Osobnost adolescenta a sociometrická pozice. In Kršňák, Tomáš - Smékal, Vladimír. Modernizace a ceska rodina. Brno : Barrister & Principal, od s , 18 s. ISBN Smékal, Vladimír - Širůček, Jan - Kršňák, Tomáš. Temperament a sociální chování adolescentů. In Modernizace a Česká rodina. Brno : Barrister & Principal, s ISBN Smékal, Vladimír. Rizikové a protektivní faktory v utváření osobnosti dětí různých etnik. Brno : Barrister&Principal, s. edice psychologie. ISBN X. Smékal, Vladimír. Současná rodina - možnosti poskytování psychosociální a duchovní opory seniorům. In Mění se úloha rodiny v péči o seniory? Olomouc : Caritas - Vyšší odborná škola sociální, od s. 6-15, 10 s. Smékal, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno : Barrister&Principal, s. Studium. ISBN Smékal, Vladimír. Perspektivní trendy psychodiagnostiky. Psychologie dnes - Psychodiagnostické sešity (1), Praha : Portál, 8, 3s ISSN Smékal, Vladimír. Role spirituality ve vnitřním obraze nemoci. In In Ambros, Pavel (ed.). Služba nemocným. Studijní texty z pastorální teologie III. 1. vydání. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, s ISBN Smékal, Vladimír. Duchovní období znovu přichází. Psychologie dnes, Praha : Portál, 8, 4, od s , 2 s. ISSN Smékal, Vladimír. Transpersonal psychology in the main stream of contemporary and future psychology. Studia Psychologica, 43, 4s ISSN Smékal, Vladimír. Spiritualita v denním životě člověka. In Homo religiosus. 1. vyd. Praha : ČM Psych Spol a Psych ústav AV ČR, od s , 7 s. ISBN Smékal, Vladimír. Vývoj osobnosti dítěte. In Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). 1. vyd. Brno : Barrister&Principal, od s. 9-28, 20 s. Psychologie. ISBN

7 Smékal, Vladimír - Širůček, Jan. Temperament v raném dětství. In Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). 1. vyd. Brno : Barrister&Principal-studio, od s , 18 s. Psychologie. ISBN Smékal, Vladimír. Hodnocení a etika vědecké práce. Universitas, Brno : Masarykova univerzita, č. 2, od s , 2 s. ISSN Smékal, Vladimír. Osobnost učitele. In Další vzdělávání učitelů na prahu třetího tisíciletí. Brno : Pedagogické centrum, od s , 5 s. ISBN Smékal, Vladimír. Brněnské výzkumy vývoje osobnosti. In Psychologické otázky adolescence. Brno : Psychologický ústav Akademie věd ČR v nakladatelství Albert, od s. 3-17, 15 s. ISBN Svobodník, A. - Abrahámová, J. - Kubala, E. - Dušek, L - Foretová, L. - Vyzula, R. - Smékal, V. - Žaloudík, J. Predikce rizika vzniku karcinomu prsu u žen v České republice - metodika sběru dat pro validaci matematického prediktivního modelu. Klinická Onkologie, Brno : ApS, s.r.o., 4, 1s ISSN X Smékal, Vladimír. Spiritualita a psychoterapie. Psychologie dnes, Praha : Portál, 7s ISSN Smékal, Vladimír. Transakční analýza pro výchovné poradce. Brno : MU - Centrum pro další vzdělávání, s. Učební text pro specializační studium. Smékal, Vladimír. Víra v osidlech postmodernismu. In Klapetek, Milan (ed.). Evropa mezi vědou a vírou: hledání nové konfigurace. Brno : VUT - Centrum vzdělávání a poradenství, s ISBN Smékal, Vladimír - Blahutkova, Marie - Cacek, Jan. Nové teoretické přístupy umožňující hlubší poznání dimenzí osobnosti sportovce. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno : MU Brno, od s , 3 s. sborník Pedagogické fakulty MU v Brně č. 162, řada. ISBN Smékal, Vladimír. Současný člověk a jeho spiritualita. In Sborník životnímu jubileu prof. PhDr. Zdeňka Heluse, DrSc. Praha : Pedagogická fakulta UK, od s , 6 s. ISBN Smékal, Vladimír. Budeme klonovat člověka? Universitas, Brno : Masarykova univerzita v Brně, 34, 4, od s , 2 s. ISSN Smékal, Vladimír. Hledání nejvyššího smyslu v logoterapeutické perspektivě. In Psychologie pro třetí tisíciletí. Olomouc : Testcentrum a ČMPS, s ISBN Smékal, Vladimír. Kvalitativní metodologie jako východisko z krize věd o člověku. Brno : Elysium, Smékal, Vladimír. Je naše mládež připravena přijmout Evropu? In Mladí lidé - aktivní občané v budoucí Evropě. Kroměříž : Klub Unesco, od s. 4-9, 6 s. Smékal, Vladimír. Lidský genom a svoboda osobnosti. In Lidský genom - vědění, možnosti, souvislosti (sborník k interdisciplinární konferenci - Institut pro bioetiku, občanské sdružení při Masarykově univerzitě). Brno : Masarykova univerzita v Brně, od s , 8 s. ISBN X.

8 Smékal, Vladimír. Temperament a styly jednání. In Sociální procesy a osobnost. Brno : Psychologický ústav AV ČR, od s , 8 s. ISBN Smékal, Vladimír. Fragmentárnost psychologie a integrita člověka. In Integrativní funkce osobnosti. Brno : Masarykova Univerzita, od s , 11 s. ISBN Smékal, Vladimír - Kotková, Lucie. Duchovní dimenze osobnosti a morální jednání adolescentů. In Sociální procesy a osobnost. Brno : Masarykova Univerzita, s ISBN Beran, J. - Smékal, V. Obecná škola v zrcadle pětiletého výzkumu. 1. vyd. Brno : MU Brno, s. Lewis, Christopher Alan - Shevlin, Mark E. - Smékal, Vladimír - Dorahy, Martin J. Factor structure and reliability of a Czech translation of the Satisfaction With Life Scale among Czech university students. Studia psychologica: časopis pre základný výskum v psychologických vedách, Bratislava : Slovak Academic Press, roč. 41, č. 3s ISSN Smékal, Vladimír. Kvalitativní přístup jako metodologie nové psychologie. In Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. Praha : Psychologický ústav AV ČR, s ISBN Smékal, Vladimír. O psychoanalýze, Freudovi a politické psychologii. Proglas, Brno : CDK, 1999, 10s ISSN Smékal, Vladimír - Beran, Jan. Obecná škola v zrcadle pětiletého výzkumu. Brno : Masarykova universita, s. ISBN Smékal, Vladimír. Individuální přístup k pacientům podle typu osobnosti. Onkologická péče, Praha : Bristol-Myers Squibb, spol. s r.o., III r., 2s Smékal, Vladimír. The Specificity Princip as a Theoretical Methodological Basis for Psychology of Personality. Studia psychologica : [časopis pre základný výskum v psychologických vedách], Bratislava : Slovak Academic Press, 41, 4s ISSN Smékal, Vladimír. Editorial. In Social Work And Higher School Councelling. Athens, Greece : Desktop Publishing Athens, s ISBN Smékal, Vladimír - Beran, Jan. Program 'Obecná škola' jako účinný faktor prevence problémového chování dětí a mládeže. In Sborník přednášek - 6. Uherskobrodské setkání učitelů. Uherské Hradiště : Středisko služeb školám, s Beran, Jan - Smékal, Vladimír - Vaňurová, Milena - Novotná, Miroslava - Klimusová, Helena. Obecná škola - I. stupeň po pátém roce ověřování. Brno : CDVU MU v Brně, s. Smékal, Vladimír - Navrátil, Marek. Geneze dětské agresivity a média. In 5. celostátní konference: "Násilí na televizních obrazovkách" (Sborník příspěvků). Brno : SPJF, s Smékal, Vladimír - Urbánek, Tomáš. Tvarový test tvořivosti. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha : Academia, 32, 5s ISSN X

9 Smékal, Vladimír - Urbánek, Tomáš. Tvarový test tvořivosti. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha : Academia, 32, 5s ISSN X Beran, Jan - Machalová, Miloslava - Smékal, Vladimír. Obecná škola po čtvrtém roce ověřování. Zpráva o výzkumu za školní rok 1996/97. Brno : Masarykova univerzita Brno, Beran, Jan - Machalová, Miloslava - Smékal, Vladimír - Vaňurová, Milena - Novotná, Miroslava. Obecná škola po čtvrtém roce ověřování. Brno : CDVU MU, s. Smékal, Vladimír. University Counselling and Education of Tallented Young People. In Development of Postgraduate Courses in Applied Social Sciences. Athens, Greek : UA, s Smékal, Vladimír. Výchova na švu tisíciletí. Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním vzdělávání, Praha : Portál, 3, 6s ISSN Smékal, Vladimír - Beran, Jan. Jakého učitele potřebuje naše škola? Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním vzdělávání, Praha : Portál, 3, 9s ISSN Smékal, Vladimír. Kulturně etické a psychologické souvislosti výchovy ke zdravému způsobu života. In Rozvíjení aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. Brno : MU, s Smékal, Vladimír. Co zjišťujeme měřením rysů osobnosti? In Psychologové profesoru Tardymu. Praha, 1997 : PsÚ AV ČR, s Smékal, Vladimír. Podmínky rozvíjení aktivity, samostatnosti a tvořivosti. In Rozvíjení aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. Brno : Paido, s Smékal, Vladimír. O radosti a štěstí. Propsy, Praha, 3, 9s ISSN Smékal, Vladimír. Co je to psychologie? Propsy, Praha, 3, 8s ISSN Beran, Jan - Machalová, Miloslava - Smékal, Vladimír. Obecná škola po třetím roce ověřování. Brno : CDVU MU Brno, Smékal, Vladimír. Vztahy v rodině jako faktor duchovního růstu. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická, Brno : Filozofická fakulta MU, 1996, P 1s ISSN Smékal, Vladimír. Tolerance - Antropological and psychological view. Studia psychologica: časopis pre základný výskum v psychologických vedách, Bratislava : Slovak Academic Press, 37, 5s ISSN Smékal, Vladimír. Duchovně orientovaná psychoterapie - naléhavý úkol dneška. In Frankl, Viktor Emil. Lékařská péče o duši: základy logoterapie a existenciální analýzy. Brno : Cesta, s Edice neuvedena. ISBN X. Smékal, Vladimír. Tvořivost v práci učitele. Pedagogická orientace, Brno : Česká pedagogická společnost - KONVOJ, 1995, 16-17s ISSN Tyrlík, Mojmír - Macek, Petr - Smékal, Vladimír - Valach, L. Sociální reprezentace pojmu demokracie. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské

10 university. I, Řada pedagogicko-psychologická, Brno : Filozofická fakulta MU, 1995, I 29s ISSN Smékal, Vladimír. Mentální rezprezentace, NLP a konstruktivní psychologie. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná, Brno : Filozofická fakulta MU, 1995, D 42,s ISSN Smékal, Vladimír - Vážanský, Mojmír. Základy pedagogiky volného času. Brno : Paido, Smékal, Vladimír. Tvořivost a metody jejího rozvíjení. Psychologické texty - Řada C, Brno : MU, 1995, 6s Smékal, Vladimír. Integrační funkce osobnosti. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. I, Řada pedagogicko-psychologická, Brno : Filozofická fakulta MU, 1994, I 28s ISSN Macek, Petr - Valach, L. - Tyrlík, Mojmír - Churavý, M. - Smékal, Vladimír. Social representations of Democracy and Freedom in village life in Moravia. In Plichtová, Jana (ed.). Cultural Construction of Democracy. Bratislava : Department of social and biological communications SAS, s ISBN Valach, L. - Macek, Petr - Churavý, M. - Smékal, Vladimír. Wandel der sozialen Repräsentationen der Gemeinderäte im Demokratisierungsprocess in Mähren. In Ch. G. Allesch, E. Billman-Mahecha, A. Lang (Hrsg.). Psychologische aspekte des kulturellen Wandels. Wien : Verlag des Verbandes der Wissenschaftlichen Gesellschaften Oesterreichs, s Valach, L. - Macek, Petr - Churavý - Smékal, Vladimír. Social representation on democracy in old and new village councils in Czecho-Slovakia. In Ch. Rootes, P. Brown, R. Crompton, H. Davis, Ch. Lane (eds.). A new Europe. Abstracts of British Sociological Association Annual Conference. : British Sociological Association, s Macek, Petr - Valach, L. - Tyrlík, Mojmír - Churavý, M. - Smékal, Vladimír. Social representations of democracy and freedom in village life in Moravia. In Paper presented on Czecho-Slovak Medium Size Meeting of The European Association of Experimental Social Psychology. Abstracts: "Social Psycholoby in the Year 2 000", Smolenice, p Macek, Petr - Smékal, Vladimír. Výkladový model integrace osobnosti. In Přestavba a úkoly psychologie. Materiály semináře SAK, Brno Macek, Petr - Smékal, Vladimír. Kdy je volný čas faktorem rozvoje osobnosti (When is a lesuire time a factor of personality development). In Referát presentovaný na konferenci "Volný čas a výchova mládeže v přírodě". Seč, Svoboda, Mojmír - Pokorný, Jiří - Smékal, Vladimír. Předpoklady uplatňování tvořivých postupů v řídící práci. Brno : VUT, 1988.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference. Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference. Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Pozitivní psychologie inspirace pro výzkum, teorii i praxi

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

ŽIVOTOPIS. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš

ŽIVOTOPIS. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš ŽIVOTOPIS OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš Tituly PhDr., Ph.D. Datum narození 23. 09. 1980 Místo narození Aš Trvalé bydliště Riegerova 7, 35002 Cheb Přechodné bydliště Masarykova třída 33, 77200

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Jméno, příjmení, tituly: Pavla Vyhnálková, Mgr., Ph.D. Rodné příjmení: Pospíchalová Datum a místo narození: 20. ledna

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669 Výpis publikací Citace 1. Machů, E.: Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běţné třídě základní školy, Grada, Nadání a nadaní. Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Tým Katedry psychologie DEN NÁZEV OTEVŘENÝCH KONFERENCE DVEŘÍ 2015 KRÁTCE / MÍSTO KONFERENCE CO VÁS DNES ČEKÁ I. Trocha historie II. Kdo jsme III. Typy studia a jak se k nám dostat

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU)

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Seminář Inspiration Connection Action. Vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství na vysokých školách 19. listopadu

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Kresba postavy u dětí Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Funkce: odborná asistentka Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Psychologie literatury

Psychologie literatury Psychologie literatury Vyučující: Mgr. Martin Švanda Tel.: 532290382 E-mail: svanda@psu.cas.cz Syllabus, jarní semestr 2005 Charakteristika kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy,

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. července 2015.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

Časopis Sociální pedagogika Social Education

Časopis Sociální pedagogika Social Education Časopis Sociální pedagogika Social Education ročník 4, číslo 1, rok 2016 / volume 4, number 1, year 2016 ISSN 1805-8825 Časopis pro sociální pedagogiku The journal for socio-educational theory and research

Více

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Vladimíra KOCOURKOVÁ PhDr., Ph.D. vladimira.kocourkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ OBSAH 5 OBSAH ÚVOD Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 11 19 21 1.1 Vzdelávanie učiteliek materských škôl v SR v medzinárodnom kontexte Zita Baďuríková 1.1.1 Požadovaný stupeň vzdelávania

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

Poruchy chování a jak na ně

Poruchy chování a jak na ně 1. Pořadové číslo a název vzdělávací akce Poruchy chování a jak na ně 2. Podrobný přehled témat výuky (obsah): 1. Obecné vymezení poruchového chování. 2. Klasifikace SPCH. 4. Spouštěč agrese. 5. Základy

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty

Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty Curriculum vitae Vědecko-pedagogické hodnosti 1961 Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor učitelství fyziky a chemie pro 2. stupeň základní školy. 1976 PhDr. Pedagogická fakulta UJEP v Brně, obor teorie

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Sociální pedagogika - Český časopis pro sociální pedagogiku. Social Education - The Czech journal for socio-educational theory and research.

Sociální pedagogika - Český časopis pro sociální pedagogiku. Social Education - The Czech journal for socio-educational theory and research. Sociální pedagogika - Český časopis pro sociální pedagogiku Social Education - The Czech journal for socio-educational theory and research Vydává Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií

Více

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA KATEDRA POLITOLOGIE A HUMANITNÍCH STUDIÍ, CENTRUM PRO STUDIUM MEDIÁLNÍ KULTURY, KATEDRA MEDIÁLNÍCH STUDIÍ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU budova

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Kód programu: N 7503 Platnost od akademického roku

Více

Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd Ústav ošetřovatelství Univerzita Komenského v Bratislave,

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Ceny předsedy Grantové agentury ČR byly předány

Ceny předsedy Grantové agentury ČR byly předány Ceny předsedy Grantové agentury ČR byly předány Dnes byly předány Ceny předsedy Grantové agentury ČR V refektáři Profesního domu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze dnes byly předány

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014]

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] ČLÁNEK 2004 [1] SMÉKALOVÁ, L. Vzdělávací politika EU a srovnání trendů vzdělávacího systému ČR se zeměmi EU. Paidagogos, 2004, roč. 2004,

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo Nám.

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více