Předseda oborové rady Mimouniversitní aktivity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předseda oborové rady Mimouniversitní aktivity"

Transkript

1 Životopis Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. narozen v Novém Jičíně, okr. Nový Jičín, ČR Pracoviště Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Gorkého 7, Brno Funkce na pracovišti profesor Vzdělání a akademická kvalifikace 1958 vysokoškolské studium psychologie/filosofie (FF MU Brno) 1967 PhDr. (FF UJEP Brno) 1984 Kandidát psychologických věd - CSc Profesor Přehled zaměstnání psycholog Záchytného dětského domova Pardubice 1958 až dosud FF MU Brno vedoucím Strediska pre psychodiagnostické pomôcky při VÚDPaP Bratislava vedoucím vědeckovýzkumného oddělení n.p. Psychodiagnostica 1990 (od 1. 1.) až vedoucí Psychologického ústavu Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně vedoucí Laboratoře pro výzkum dětí a mládeže při FSS MU v Brně 2000 (od 1.7.) založil a vede Výzkumné centrum vývoje osobnosti a etnicity Pedagogická činnost Vyučuje na FSS MU v Brně Psychologii osobnosti, Psychologickou metodologii, Praktickou psychologii osobnosti a Psychologii náboženství. Externě působí též na Fakultě humanitních studií UK v Praze a na Teologické fakultě UP v Olomouci Je předseda Oborové rady pro doktorské studium oboru psychologie na FSS MU v Brně a školitel v oboru Obecná psychologie Školí 8 doktorandů, v posledních třech letech úspěšně získali titul PhD. 4 jeho doktorandi (PhDr. Emilie Franková, PhDr. Jana Veselá, PhDr. Petr Bob, PhDr. Miroslava Štěpánková) Vědeckovýzkumná činnost Výzkumy v psychologii osobnosti a vývojové psychologii osobnosti Publikační činnost v oborech psychologie osobnosti, utváření a vývoj osobnosti, psychologie náboženství, metodologie psychologie Konstrukce a standardizace psychodiagnostických metod

2 Konstituování teorie temperamentu jako frekvenční a amplitudové modulace vitality Rozpracování psychodiagnostické metody "Sémantický výběr" k identifikaci struktury obsahů vědomí a jejich centrace kolem jádrových mentálních reprezentací Akademické stáže 1989 dvouměsíční studijní pobyt na Moskevské státní universitě 1991 konference v Malmo, Švédsko "Teachers as Global Change Agents" 1991 Mezinárodní letní škola ICASSI, Limerick, Irská republika 1992 Psychologický ústav University Fribourg, Švýcarsko 1992 Mezinárodní letní škola ICASSI, Leevencourts, Nizozemí 1993 přednáška na Letní škole ICASSI 1996 Mezinárodní letní škola ICASSI, Warwick University, Coventry, Velká Británie 1996 Tříměsíční studijní pobyt v nadaci JANINEUM ve Vídni Universitní aktivity Předseda oborové rady Mimouniversitní aktivity Redakční rada čas. Studia Psychologica, Bratislava Redakční rada čas. Výchova a vzdělání, Praha ( ) Pedagogický sbor ICASSI (International Committee of Adlerian Summer Schools and Institutes) Člen komise pro vědecké hodnosti, Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava Předseda Českomoravské společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu Člen pracovní skupiny pro akreditaci v oborech psychologie, pedagogika a kinantropologie Člen pracovního týmu pro Evropský longitudinální výzkum těhotenství a dětství (ELSPAC) koordinovaný Institute of Child Health Bristolské university Přednášky a kursy pro psychology, pracovníky školství a výchovného poradenství Ocenění vědeckou komunitou V září 2000 organizoval a předsedal mezinárodní konferenci Optimalizace vývoje osobnosti dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí konané v Brně Vybrané publikace Smékal, Vladimír. Psychosocial and moral aspects of communication in international research projects. In Hochgerner, Josef; Čornejová, Irena (eds.). Communication in International R&D Projects: A Perspective from Social Science and Humanities. 1. vydání. Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, s Psychologie, sociologie, média. ISBN

3 Smékal, Vladimír - Hobzová, Hana. Quality of life in the old age. In Řehulková, Oliva; Řehulka, Evžen; Blatný, Marek; Mareš, Jiří et al. Quality of life in the context of health and illness. 1. vydání. Brno : MSD, s Bez edice. ISBN Smékal, Vladimír. Kvalita života ve stáří. In Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století II.: soubor příspěvků vydaných při příležitosti 2. mezinárodního semináře. 1. vydání. Litomyšl : Město Litomyšl, s Smékal, Vladimír - Čerňák, Michal. Hodnoty a trávení volného času dospívajících. In Mládež a hodnoty 2007: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Sborník z mezinárodní konference konané ve dnech října 2007 v Olomouci. Pospíšil, Jiří; Roubalová, Marcela (eds.). 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, s ISBN Smékal, Vladimír. Lidský úděl a smysl života. In Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století II.: soubor příspěvků vydaných při příležitosti 2. mezinárodního semináře. 1. vydání. Litomyšl : Město Litomyšl, s Smékal, Vladimír. Křesťanský životní styl. Universum: revue České křesťanské akademie, Praha : Portál, XVIII, 3s ISSN Smékal, Vladimír. Selfmanagement jako cesta k sobě a druhým. In Kolář, Jan; Lazarová, Bohumíra (eds.). K sobě, k druhým, k profesi: teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, s ISBN Smékal, Vladimír. Tavel, Peter: Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla: potřeba smyslu života, přínos Viktora E. Frankla k otázce smyslu života - Průvodní slovo ke knize. 1. vydání. Praha; Kroměříž : Triton, Psyché. ISBN Smékal, Vladimír. An individual approach as a condition of quality of pupil's life. In School and Health 21 (2). 1. vydání. Brno : Paido; Masarykova univerzita, s ISBN Smékal, Vladimír. Frankl, Viktor Emil: Trpiaci človek - Úvodné slovo. 1. vydání. Bratislava : LÚČ, Libri Europeae; sv. 6. ISBN Smékal, Vladimír. Úloha psychologie v rozvoji sociální kultury pedagogických pracovníků. In Knotová, Dana; Hloušková, Lenka; Zavadilová, Kateřina (eds.). Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno : Konvoj, s ISBN Smékal, Vladimír. Osobnosti tvoří dějiny - psychologie a antropologie. In Brněnská diecéze : historie a současnost. Sborník příspěvků ze sympozia na Biskupském gymnázium v Brně Nešpor, Petr; Doleželová, Jaroslava (eds.). 1. vydání. Brno : Studio Arx, s ISBN Frankl, Viktor Emil. Psychoterapie a náboženství: hledání nejvyššího smyslu. Přeložili Ladislav Koubek a Jiří Vander; odpovědný redaktor Vladimír Smékal. 1. vydání. Brno : Cesta, s. ISBN

4 Smékal, Vladimír. Frankl, Viktor Emil: Psychoterapie a náboženství: hledání nejvyššího smyslu - Průvodní slovo. 1. vydání. Brno : Cesta, Neuveden. ISBN Smékal, Vladimír. Hodnoty a jejich zjišťování v psychologii a pedagogice. In Hodnoty a výchova. Sborník referátů z vědecké konference, která se konala na PdF MU v Brně. 1. vydání. Brno : MSD, s ISBN Smékal, Vladimír. Jak zvládat duchovní poranění a jak jim předcházet. Scripta bioethica, 7, 1s ISSN Smékal, Vladimír. Nové kompetence psychologické, sociální a duchovní pomoci v sociální péči. In Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. 1. vydání. Litomyšl : Město Litomyšl, s Smékal, Vladimír. Integrální pojetí osobnosti a výzvy doby. In Psychológia pre život. Zborník z vedeckej konferencie k 15. výročiu Katedry psychológie na Trnavskej univerzite. Naništová, Eva; Klčovanská, Eva (eds.). 1. vydání. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, s ISBN Smékal, Vladimír. Jak může psychologie přispět k řešení problémů naší doby? In Heller, Daniel; Mertin, Václav; Sobotková, Irena (eds.). Psychologické dny 2006: Prožívání sebe a měnícího se světa: sborník příspěvků z konference 24. Psychologické dny, Olomouc vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, s ISBN Smékal, Vladimír. Duchovně-duševní předpoklady partnerství a jejich rozvíjení. ČR : Neuveden, Poutník, roč. XIII, č. 2, s ISBN E Smékal, Vladimír. Mezigenerační dialog - dokončení. ČR : Neuvedeno, Poutník, roč. XIII, č. 4, s ISBN E Smékal, Vladimír. Kultura činností manažera - ředitele školy. In Slavíková, Lenka; Linhart Petr; Kučera, Radoslav (eds.). Vedení školy v praxi. Praha : Josef Raabe, od s. x, 16 s. Základní dílo vydané v r aktualizace. ISBN Smékal, Vladimír. Material, psychosocial and spiritual conditions of wellbeing at schools. In Řehulka, Evžen (ed.). School and Health 21 (1) Volume 1 = Škola a zdraví 21 (1) 1. díl. 1. vydání. Brno : Paido; Masarykova univerzita, s ISBN Smékal, Vladimír. Význam duchovní dimenze rodinného života. ČR : Neuvedeno, Poutník, roč. XIII, č. 1, s ISBN E Smékal, Vladimír. Duchovní poranění - příznaky a příčiny. Scripta bioethica, 6, 1-2s ISSN Smékal, Vladimír. Soudková, Miluše: O zdravých vztazích mezi lidmi - Doslov. 1. vydání. Brno : Doplněk, neuveden. ISBN Smékal, Vladimír. Víš, jak žít? Osm úvah nad básní R. Kiplinga "Když..." o vedení dobrého života. 1. vydání. Brno : Cesta, Neuveden. ISBN Smékal, Vladimír. Má se psychologie zabývat duší? In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty

5 Masarykovy univerzity. 1. vydání. Brno : Psychologický ústav FF MU, s ISBN Smékal, Vladimír. Přítomnost a perspektivy vztahu psychologie a teologie. Praha : Portál, Universum, roč. XVI, č. 2, s Smékal, Vladimír. Mezigenerační dialog. ČR : Neuvedeno, Poutník, roč. XIII, č. 3, s ISBN E Smékal, Vladimír. Psaní zpráv v pedagogicko-psychologickém poradenství. In Smékal, Vladimír; Zapletalová, Jana; Freyvaldová, Zuzana; Hanák, Petr; Masáková, Václava; Matějková, Alena. Zpráva z vyšetření ve škole a ve školském poradenském zařízení. 1. vydání. Praha : Institut pedagogickopsychologického poradenství ČR, s Mimo edici. ISBN Smékal, Vladimír - Zapletalová, Jana - Freyvaldová, Zuzana - Hanák, Petr - Masáková, Václava - Matějková, Alena. Zpráva z vyšetření ve škole a ve školském poradenském zařízení. 1. vydání. Praha : Institut pedagogickopsychologického poradenství ČR, s. Mimo edici. ISBN Smékal, Vladimír. Materiální, psychosociální a duchovní podmínky pohody ve škole. In Řehulka, Evžen (ed.). School and Health 21 (1) Volume 1 = Škola a zdraví 21 (1) 1. díl. 1. vydání. Brno : Paido; Masarykova univerzita, s ISBN Smékal, Vladimír. O lidské povaze. 1. vydání. Brno : Cesta, Neuveden. ISBN X. Smékal, Vladimír. Hayes, Nicky: Psychologie týmové práce: strategie efektivního vedení týmu - Předmluva k českému vydání. 1. vydání. Praha : Portál, Neuveden. ISBN Smékal, Vladimír. Duševní hygiena na každý den. In Manere in montibus: Sborník Václavu Břicháčkovi k životnímu jubileu. Praha : FHS UK, s Smékal, Vladimír. Osobnost jako smysl života člověka. In Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech. Brno : Masarykova univerzita v Brně, s ISBN Smékal, Vladimír. Ličnost s logoterapeutičeskoj točki zrenija. In Problema smysla v naukach o čeloveke. Moskva : Smysl, od s , 8 s. Materialy meždunarodoi konferencii. ISBN Plaňava, Ivo - Blažková, Petra - Šindler, Jakub. Rozvody rodičů dětí školního věku: příčiny, dopady na dítě, možnosti prevence. In Smékal, Vladimír - Lacinová, Lenka - Kukla, Lubomír. Dítě na prahu dospívání. Brno : Barrister and Principal, od s , 12 s. Edice psychologie. ISBN Höschl, Cyril - Libiger, Jan - Švestka, Jaromír. Psychiatrie. 2., doplněné a opravené vyd. Praha : Tigis, s. ISBN Smékal, Vladimír. Vnitřní svět jedenáctiletého dítěte. In Dítě na prahu dospívání. Brno : Barrister & Principal, s Neuveden. ISBN Smékal, Vladimír. Možnosti poskytování psychosociální a duchovní opory seniorům v rodině a v zařízeních sociální péče. Sociální práce: odborná revue

6 pro sociální práci., Brno : Národní centrum pro rodinu, 2004, č. 2, od s , 13 s. ISSN Smékal, Vladimír. Psychologická pomoc trpícím. Praha : Portál, Smékal, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2., opravené vydání. Brno : Barrister & Principal, s. Studium. ISBN Smékal, Vladimír - Dvořáková, Antonie - Mareš, Jan. Risk and protective factors of personality development of children from various ethnic groups. SMÉKAL, Vladimír, GRAY, Hilary, LEWIS, Christopher A. (eds.). In Together we will learn. Ethnic minorities and education. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, s ISBN Smékal, Vladimír - Širůček, Jan. Smělost, její fukce a determinanty. In Sociální procesy a osobnosť; Neuveden : Neuveden, s Mareš, Petr. Osobnost adolescenta a sociometrická pozice. In Kršňák, Tomáš - Smékal, Vladimír. Modernizace a ceska rodina. Brno : Barrister & Principal, od s , 18 s. ISBN Smékal, Vladimír - Širůček, Jan - Kršňák, Tomáš. Temperament a sociální chování adolescentů. In Modernizace a Česká rodina. Brno : Barrister & Principal, s ISBN Smékal, Vladimír. Rizikové a protektivní faktory v utváření osobnosti dětí různých etnik. Brno : Barrister&Principal, s. edice psychologie. ISBN X. Smékal, Vladimír. Současná rodina - možnosti poskytování psychosociální a duchovní opory seniorům. In Mění se úloha rodiny v péči o seniory? Olomouc : Caritas - Vyšší odborná škola sociální, od s. 6-15, 10 s. Smékal, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno : Barrister&Principal, s. Studium. ISBN Smékal, Vladimír. Perspektivní trendy psychodiagnostiky. Psychologie dnes - Psychodiagnostické sešity (1), Praha : Portál, 8, 3s ISSN Smékal, Vladimír. Role spirituality ve vnitřním obraze nemoci. In In Ambros, Pavel (ed.). Služba nemocným. Studijní texty z pastorální teologie III. 1. vydání. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, s ISBN Smékal, Vladimír. Duchovní období znovu přichází. Psychologie dnes, Praha : Portál, 8, 4, od s , 2 s. ISSN Smékal, Vladimír. Transpersonal psychology in the main stream of contemporary and future psychology. Studia Psychologica, 43, 4s ISSN Smékal, Vladimír. Spiritualita v denním životě člověka. In Homo religiosus. 1. vyd. Praha : ČM Psych Spol a Psych ústav AV ČR, od s , 7 s. ISBN Smékal, Vladimír. Vývoj osobnosti dítěte. In Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). 1. vyd. Brno : Barrister&Principal, od s. 9-28, 20 s. Psychologie. ISBN

7 Smékal, Vladimír - Širůček, Jan. Temperament v raném dětství. In Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). 1. vyd. Brno : Barrister&Principal-studio, od s , 18 s. Psychologie. ISBN Smékal, Vladimír. Hodnocení a etika vědecké práce. Universitas, Brno : Masarykova univerzita, č. 2, od s , 2 s. ISSN Smékal, Vladimír. Osobnost učitele. In Další vzdělávání učitelů na prahu třetího tisíciletí. Brno : Pedagogické centrum, od s , 5 s. ISBN Smékal, Vladimír. Brněnské výzkumy vývoje osobnosti. In Psychologické otázky adolescence. Brno : Psychologický ústav Akademie věd ČR v nakladatelství Albert, od s. 3-17, 15 s. ISBN Svobodník, A. - Abrahámová, J. - Kubala, E. - Dušek, L - Foretová, L. - Vyzula, R. - Smékal, V. - Žaloudík, J. Predikce rizika vzniku karcinomu prsu u žen v České republice - metodika sběru dat pro validaci matematického prediktivního modelu. Klinická Onkologie, Brno : ApS, s.r.o., 4, 1s ISSN X Smékal, Vladimír. Spiritualita a psychoterapie. Psychologie dnes, Praha : Portál, 7s ISSN Smékal, Vladimír. Transakční analýza pro výchovné poradce. Brno : MU - Centrum pro další vzdělávání, s. Učební text pro specializační studium. Smékal, Vladimír. Víra v osidlech postmodernismu. In Klapetek, Milan (ed.). Evropa mezi vědou a vírou: hledání nové konfigurace. Brno : VUT - Centrum vzdělávání a poradenství, s ISBN Smékal, Vladimír - Blahutkova, Marie - Cacek, Jan. Nové teoretické přístupy umožňující hlubší poznání dimenzí osobnosti sportovce. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno : MU Brno, od s , 3 s. sborník Pedagogické fakulty MU v Brně č. 162, řada. ISBN Smékal, Vladimír. Současný člověk a jeho spiritualita. In Sborník životnímu jubileu prof. PhDr. Zdeňka Heluse, DrSc. Praha : Pedagogická fakulta UK, od s , 6 s. ISBN Smékal, Vladimír. Budeme klonovat člověka? Universitas, Brno : Masarykova univerzita v Brně, 34, 4, od s , 2 s. ISSN Smékal, Vladimír. Hledání nejvyššího smyslu v logoterapeutické perspektivě. In Psychologie pro třetí tisíciletí. Olomouc : Testcentrum a ČMPS, s ISBN Smékal, Vladimír. Kvalitativní metodologie jako východisko z krize věd o člověku. Brno : Elysium, Smékal, Vladimír. Je naše mládež připravena přijmout Evropu? In Mladí lidé - aktivní občané v budoucí Evropě. Kroměříž : Klub Unesco, od s. 4-9, 6 s. Smékal, Vladimír. Lidský genom a svoboda osobnosti. In Lidský genom - vědění, možnosti, souvislosti (sborník k interdisciplinární konferenci - Institut pro bioetiku, občanské sdružení při Masarykově univerzitě). Brno : Masarykova univerzita v Brně, od s , 8 s. ISBN X.

8 Smékal, Vladimír. Temperament a styly jednání. In Sociální procesy a osobnost. Brno : Psychologický ústav AV ČR, od s , 8 s. ISBN Smékal, Vladimír. Fragmentárnost psychologie a integrita člověka. In Integrativní funkce osobnosti. Brno : Masarykova Univerzita, od s , 11 s. ISBN Smékal, Vladimír - Kotková, Lucie. Duchovní dimenze osobnosti a morální jednání adolescentů. In Sociální procesy a osobnost. Brno : Masarykova Univerzita, s ISBN Beran, J. - Smékal, V. Obecná škola v zrcadle pětiletého výzkumu. 1. vyd. Brno : MU Brno, s. Lewis, Christopher Alan - Shevlin, Mark E. - Smékal, Vladimír - Dorahy, Martin J. Factor structure and reliability of a Czech translation of the Satisfaction With Life Scale among Czech university students. Studia psychologica: časopis pre základný výskum v psychologických vedách, Bratislava : Slovak Academic Press, roč. 41, č. 3s ISSN Smékal, Vladimír. Kvalitativní přístup jako metodologie nové psychologie. In Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. Praha : Psychologický ústav AV ČR, s ISBN Smékal, Vladimír. O psychoanalýze, Freudovi a politické psychologii. Proglas, Brno : CDK, 1999, 10s ISSN Smékal, Vladimír - Beran, Jan. Obecná škola v zrcadle pětiletého výzkumu. Brno : Masarykova universita, s. ISBN Smékal, Vladimír. Individuální přístup k pacientům podle typu osobnosti. Onkologická péče, Praha : Bristol-Myers Squibb, spol. s r.o., III r., 2s Smékal, Vladimír. The Specificity Princip as a Theoretical Methodological Basis for Psychology of Personality. Studia psychologica : [časopis pre základný výskum v psychologických vedách], Bratislava : Slovak Academic Press, 41, 4s ISSN Smékal, Vladimír. Editorial. In Social Work And Higher School Councelling. Athens, Greece : Desktop Publishing Athens, s ISBN Smékal, Vladimír - Beran, Jan. Program 'Obecná škola' jako účinný faktor prevence problémového chování dětí a mládeže. In Sborník přednášek - 6. Uherskobrodské setkání učitelů. Uherské Hradiště : Středisko služeb školám, s Beran, Jan - Smékal, Vladimír - Vaňurová, Milena - Novotná, Miroslava - Klimusová, Helena. Obecná škola - I. stupeň po pátém roce ověřování. Brno : CDVU MU v Brně, s. Smékal, Vladimír - Navrátil, Marek. Geneze dětské agresivity a média. In 5. celostátní konference: "Násilí na televizních obrazovkách" (Sborník příspěvků). Brno : SPJF, s Smékal, Vladimír - Urbánek, Tomáš. Tvarový test tvořivosti. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha : Academia, 32, 5s ISSN X

9 Smékal, Vladimír - Urbánek, Tomáš. Tvarový test tvořivosti. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha : Academia, 32, 5s ISSN X Beran, Jan - Machalová, Miloslava - Smékal, Vladimír. Obecná škola po čtvrtém roce ověřování. Zpráva o výzkumu za školní rok 1996/97. Brno : Masarykova univerzita Brno, Beran, Jan - Machalová, Miloslava - Smékal, Vladimír - Vaňurová, Milena - Novotná, Miroslava. Obecná škola po čtvrtém roce ověřování. Brno : CDVU MU, s. Smékal, Vladimír. University Counselling and Education of Tallented Young People. In Development of Postgraduate Courses in Applied Social Sciences. Athens, Greek : UA, s Smékal, Vladimír. Výchova na švu tisíciletí. Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním vzdělávání, Praha : Portál, 3, 6s ISSN Smékal, Vladimír - Beran, Jan. Jakého učitele potřebuje naše škola? Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním vzdělávání, Praha : Portál, 3, 9s ISSN Smékal, Vladimír. Kulturně etické a psychologické souvislosti výchovy ke zdravému způsobu života. In Rozvíjení aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. Brno : MU, s Smékal, Vladimír. Co zjišťujeme měřením rysů osobnosti? In Psychologové profesoru Tardymu. Praha, 1997 : PsÚ AV ČR, s Smékal, Vladimír. Podmínky rozvíjení aktivity, samostatnosti a tvořivosti. In Rozvíjení aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. Brno : Paido, s Smékal, Vladimír. O radosti a štěstí. Propsy, Praha, 3, 9s ISSN Smékal, Vladimír. Co je to psychologie? Propsy, Praha, 3, 8s ISSN Beran, Jan - Machalová, Miloslava - Smékal, Vladimír. Obecná škola po třetím roce ověřování. Brno : CDVU MU Brno, Smékal, Vladimír. Vztahy v rodině jako faktor duchovního růstu. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická, Brno : Filozofická fakulta MU, 1996, P 1s ISSN Smékal, Vladimír. Tolerance - Antropological and psychological view. Studia psychologica: časopis pre základný výskum v psychologických vedách, Bratislava : Slovak Academic Press, 37, 5s ISSN Smékal, Vladimír. Duchovně orientovaná psychoterapie - naléhavý úkol dneška. In Frankl, Viktor Emil. Lékařská péče o duši: základy logoterapie a existenciální analýzy. Brno : Cesta, s Edice neuvedena. ISBN X. Smékal, Vladimír. Tvořivost v práci učitele. Pedagogická orientace, Brno : Česká pedagogická společnost - KONVOJ, 1995, 16-17s ISSN Tyrlík, Mojmír - Macek, Petr - Smékal, Vladimír - Valach, L. Sociální reprezentace pojmu demokracie. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské

10 university. I, Řada pedagogicko-psychologická, Brno : Filozofická fakulta MU, 1995, I 29s ISSN Smékal, Vladimír. Mentální rezprezentace, NLP a konstruktivní psychologie. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná, Brno : Filozofická fakulta MU, 1995, D 42,s ISSN Smékal, Vladimír - Vážanský, Mojmír. Základy pedagogiky volného času. Brno : Paido, Smékal, Vladimír. Tvořivost a metody jejího rozvíjení. Psychologické texty - Řada C, Brno : MU, 1995, 6s Smékal, Vladimír. Integrační funkce osobnosti. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. I, Řada pedagogicko-psychologická, Brno : Filozofická fakulta MU, 1994, I 28s ISSN Macek, Petr - Valach, L. - Tyrlík, Mojmír - Churavý, M. - Smékal, Vladimír. Social representations of Democracy and Freedom in village life in Moravia. In Plichtová, Jana (ed.). Cultural Construction of Democracy. Bratislava : Department of social and biological communications SAS, s ISBN Valach, L. - Macek, Petr - Churavý, M. - Smékal, Vladimír. Wandel der sozialen Repräsentationen der Gemeinderäte im Demokratisierungsprocess in Mähren. In Ch. G. Allesch, E. Billman-Mahecha, A. Lang (Hrsg.). Psychologische aspekte des kulturellen Wandels. Wien : Verlag des Verbandes der Wissenschaftlichen Gesellschaften Oesterreichs, s Valach, L. - Macek, Petr - Churavý - Smékal, Vladimír. Social representation on democracy in old and new village councils in Czecho-Slovakia. In Ch. Rootes, P. Brown, R. Crompton, H. Davis, Ch. Lane (eds.). A new Europe. Abstracts of British Sociological Association Annual Conference. : British Sociological Association, s Macek, Petr - Valach, L. - Tyrlík, Mojmír - Churavý, M. - Smékal, Vladimír. Social representations of democracy and freedom in village life in Moravia. In Paper presented on Czecho-Slovak Medium Size Meeting of The European Association of Experimental Social Psychology. Abstracts: "Social Psycholoby in the Year 2 000", Smolenice, p Macek, Petr - Smékal, Vladimír. Výkladový model integrace osobnosti. In Přestavba a úkoly psychologie. Materiály semináře SAK, Brno Macek, Petr - Smékal, Vladimír. Kdy je volný čas faktorem rozvoje osobnosti (When is a lesuire time a factor of personality development). In Referát presentovaný na konferenci "Volný čas a výchova mládeže v přírodě". Seč, Svoboda, Mojmír - Pokorný, Jiří - Smékal, Vladimír. Předpoklady uplatňování tvořivých postupů v řídící práci. Brno : VUT, 1988.

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.

PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. Curriculum Vitae PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. Odborná praxe 2008 dosud. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení Lokální a regionální studia, (do r. 2010 oddělení Studia sociální struktury), vědecký pracovník

Více

A 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP

A 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP A Všeobecné požadavky na vzdělávací programy 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MEZINÁRODNÍHO STŘEDISKA PRO INTEGROVANOU PSYCHOTERAPII

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

II. olomoucké speciálněpedagogické dny

II. olomoucké speciálněpedagogické dny INTERDISCIPLINÁRNÍ POHLEDY NA JINAKOST II. olomoucké speciálněpedagogické dny XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifi ckými potřebami II. konference mladých vědeckých pracovníků Univerzita

Více

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 29.5.2013 Radou pracoviště schválena dne: 11.6.2013 V Brně dne 11.6.2013 Zpracovali:

Více

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie Miloslav Petrusek kompletní bibliografie (k 25. 6. 2013) Sestavily Alena Miltová a Jana Holubová 1 KNIHY, kapitoly v knihách (monografiích), učební texty Pavel Machonin a kol., Československá společnost.

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Bartoňová, Miroslava 100%: Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními

Více

Zdravotní garanti výcvikového programu: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Zdravotní garanti výcvikového programu: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU Název organizace: Rafael Institut, o.s. (dále jen RI) Sídlo organizace: Rafael Institut, Na Dubině 5, Praha 4, 147 00 Korespondenční adresa: Eliška Jírová, Sobotecká

Více

Zpráva o činnosti v roce 2010

Zpráva o činnosti v roce 2010 Zpráva o činnosti v roce 2010 VyrZpr-CZ-144.indd 1 1.12.2011 21:11:55 Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK v Praze a VFN v Praze Ke Karlovu 11 / 120 00 Praha 2 / Česká republika

Více

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 30.3.2012 Radou pracoviště schválena dne: 27.4.2012 V Brně dne 2. 5. 2012

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky ALMANACH. k 15. výročí existence katedry pedagogiky

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky ALMANACH. k 15. výročí existence katedry pedagogiky 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky ALMANACH k 15. výročí existence katedry pedagogiky na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem Ústí nad Labem,

Více

Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti.

Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Bulletin České asociace pedagogického výzkumu 8/2012 Vážení členové České asociace pedagogického výzkumu, milé kolegyně, milí kolegové. Na konci letošního roku, který ohraničil dvacetiletí naší činnosti,

Více

Výroční zpráva Psychologického ústavu AV ČR za rok 2006

Výroční zpráva Psychologického ústavu AV ČR za rok 2006 Psychologický ústav Akademie věd České republiky,v.v.i. Veveří 97, 602 00 Brno tel.: 532 290 270, tel/fax: 549244667, e-mail: cermak@psu.cas.cz Prof.PhDr. Ivo Čermák, CSc., pověřen řízením PsÚ AV ČR Výroční

Více

O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 Kvalita kultura akademického života 30 4. Internacionalizace

O B S A H 1. Úvod  3 2. Kvalita a excelence akademických činností  7 Kvalita kultura akademického života 30 4. Internacionalizace O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 8 2.2 Infrastruktura 20 2.3 Univerzitní knihovna 23 2.4 Vydavatelství 25 3. Kvalita

Více

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD.

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. ředitel Výzkumného centra integrace zdravotně postižených v Olomouci, vysokoškolský učitel, odborník na právní úpravu postavení občanů se zdravotním postižením, člen

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014]

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] ČLÁNEK 2004 [1] SMÉKALOVÁ, L. Vzdělávací politika EU a srovnání trendů vzdělávacího systému ČR se zeměmi EU. Paidagogos, 2004, roč. 2004,

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Strana 1 z 13 VEDECKO-PEDAGOGICKÁ k habilitačnému a inauguračnému konaniu v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdia A) OSOBNÉ ÚDAJE: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Meno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e-

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e- CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

Fakulta bezpečnostně právní. katedra kriminologie. Kriminologie. aktuální problémy. Ivana Zoubková, Jana Firstová a kolektiv

Fakulta bezpečnostně právní. katedra kriminologie. Kriminologie. aktuální problémy. Ivana Zoubková, Jana Firstová a kolektiv P O L I C E J N Í A K A D E M I E Č E S K É R E P U B L I K Y V P R A ZE Fakulta bezpečnostně právní katedra kriminologie Kriminologie aktuální problémy Ivana Zoubková, Jana Firstová a kolektiv PRAHA 2013

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Olomouc duben 2011 1 ÚVOD 1.1 Úplný název veřejné vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa, názvy a adresy všech jejích fakult

Více