Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku"

Transkript

1 Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické směry a jejich představitelé Podstata psychiky a typy psychologických disciplín Střetávání objektivisticko-technokratického a humanisticko-rozumějícího přístupu Determinace lidské psychiky 2. Psychologie osobnosti Specifika pojmu osobnost Psychický aparát dle S. Freuda a doplnění jeho teorie C. G. Jungem Lidská individualita a psychická struktura osobnosti Podstata psychických vlastností osobnosti (schopnosti, temperament, charakter, motivace) 3. Paměť, pozornost a psychologie učení Paměť: druhy, formy, stadia Pozornost: druhy, vlastnosti Vymezení pojmu učení a význam učení pro člověka Základní mechanismy procesu učení a jeho efektivizace 4. Psychické jevy: poznávací proces, myšlení, řeč Vnímání: druhy, stadia; počitek versus vjem Představy: druhy, funkce, vědecký výzkum představ Komparace vjemu a představy Myšlení: vztah k řeči, myšlenkové operace 5. Psychické jevy: city, vůle a emoční inteligence City: druhy, fenomenologie, citová spontaneita a sebekontrola Vůle: stadia volního procesu a úskalí, která je mohou provázet Emoční inteligence Chyby v sociální percepci 6. Psychohygiena a duševní poruchy Místo psychohygieny v životě člověka Stresory a reakce na zátěžové situace Cesty k zachování duševní rovnováhy Přehled duševních poruch a jejich vlivu na osobnost člověka 7. Sociologie jako věda: předmět, vývoj, směry Předmět, funkce a význam sociologie v moderní společnosti Klíčové osobnosti počátků sociologie (Comte, Spencer, Marx, Durkheim, Weber) Sociologický výzkum: kvantitativní versus kvalitativní, metodologie

2 Metody a techniky sociologického výzkumu 8. Kultura jako způsob života Člověk jako bytost přírodní a kulturní Mezníky vývoje vztahu přírody a společnosti Typologie kultury Pozitiva a negativa globalizace a její dopady na lokální kultury Interkulturní vztahy 9. Socializace Význam socializace pro jedince a její nejdůležitější subjekty Sociální skupiny a sociální agregáty Sociální role versus skupinové role Sociální status a sociální pozice Mechanismy sociální kontroly 10. Sociální vztahy a sociální struktura Sociální stratifikace a základní stratifikační systémy Sociální mobilita (otevřená versus uzavřená společnost) Tradiční, moderní a postmoderní společnost 11. Ekonomie jako věda: předmět, vývoj, směry Ekonomie a ekonomika: teorie a praxe Od merkantilismu k liberalismu a keynesiánství Chování tržních subjektů na trhu (vztahy mezi subjekty trhu a složkami trhu) Charakteristika tržního mechanismu: přednosti a úskalí 12. Úloha státu v ekonomice 13. Finance Cíle hospodářské politiky státu Nástroje hospodářské politiky státu Pozitiva a negativa zasahování státu do ekonomiky Vnější faktory ovlivňující hospodářskou politiku státu Vznik, vývoj a funkce peněz Banky a bankovní soustava Burzy a cenné papíry Inflace 14. Politologie jako věda: předmět, vývoj, směry Definice politiky a vymezení předmětu politologie Klíčové osobnosti politické teorie Politické systémy a jejich typologie

3 Politická kultura a její typy 15. Stranické a volební systémy Definice politických stran a možnosti jejich klasifikace Komparace stranických systémů: přednosti a slabiny Význam voleb a principy volebního práva Komparace volebních systémů: přednosti a slabiny Stranictví a volby v českém prostředí 16. Stát a teorie státu Definice, funkce a formy moderního státu, okolnosti jeho vzniku Fenomén ideálního státu (např. Platón) Teorie společenské smlouvy v komparaci (Hobbes, Locke, Rousseau) Ideologická kritika státu (marxismus, feminismus, liberalismus, anarchismus ) 17. Konstitucionalismus a Ústava České republiky Definice Ústavy: její typy a základní principy Parlamentarismus versus Prezidencialismus: přednosti a slabiny Ústava České republiky: charakteristika dílčích částí a principů Ústavní vývoj v českém prostředí 18. Demokracie 19. Ideologie Definice demokracie a vývoj názorů na její legitimitu (antika, středověk, novověk) Podoby a uplatnění demokracie (přímá, zastupitelská, liberální) Demokratické versus nedemokratické režimy Budoucnost a kritika liberální demokracie (Konec dějin versus Střet civilizací) Vývoj významu pojmu a příčiny vzniku ideologií Klasické ideologie 19. století: klíčová témata, přednosti, slabiny a vzájemné vztahy Totalitní ideologie: klíčová témata, přednosti, slabiny a vzájemné vztahy (Post)Moderní ideologie jako reakce na liberalismus (feminismus, multikulturalismus, environmentalismus, komunitarismus ) 20. Mezinárodní vztahy Vymezení předmětu mezinárodních vztahů a základních souvisejících pojmů Charakteristika základních nástrojů mezinárodní politiky a diplomacie Vývoj mezinárodního systému v letech Definice a klasifikace mezinárodních organizací Základní principy fungování EU, OSN a NATO 21. Teorie a systém práva Vymezení pojmu a definice právního státu Charakteristika základní právní terminologie

4 Charakteristika odvětví soukromého práva (občanské, obchodní, pracovní ) Charakteristika odvětví veřejného práva (finanční, ústavní, trestní ) 22. Filosofie: předmět, vznik a základní pojmy Vznik západní filosofie: od mýtu k logu Filosofie v kontextu ostatních reflexí světa Základní filosofické otázky a disciplíny Etika jako praktická filosofie 23. Předsokratovská filosofie a antropologický obrat Zrod přírodních škol: arché jako přírodní princip Eleaté, atomisté: arché jako abstrakce Příčiny antropologického obratu Sofisté versus Sókratés 24. Klasická řecká filosofie: Platon a Aristoteles Platonova představa světa, člověka a společnosti Aristotelova reakce na Platona a jeho vlastní řešení 25. Středověká filosofie Základní principy a zdroje křesťanského myšlení ve srovnání s antikou Vztah vědění a víry dle patristiky: dílo svatého Augustina Spor o univerzálie jako ústřední motiv rané scholastiky Tomismus a smíření filosofie s teologií Vzpoura pozdní scholastiky: proti jediné metodě 26. Empirismus a racionalismus Renesanční obrat myšlení ve společnosti, politice i filosofii Zkušenost jako základní poznávací princip Rozum jako základní poznávací princip Popření možnosti objektivního poznání 27. Filozofie osvícenství Osvícenský obrat myšlení ve společnosti, politice i filosofii Hlavní linie francouzského osvícenství: Encyklopedisté, Voltaire versus Rousseau Kantova kritika čistého rozumu: kopernikánský obrat Kantova kritika praktického rozumu jako návod k jednání 28. Filosofie 19. století: idealismus a iracionalismus Odlišné interpretace Kantova dědictví jako základ filosofie 19. století Spor subjektivního a objektivního idealismu (Hegel) Vzpoura proti osvícenství a rozumu (Schopenhauer, Nietzsche)

5 29. Filosofie 19. století: materialismus a pozitivismus Odlišné interpretace Kantova dědictví jako základ filosofie 19. století Materialistická revize Hegela (Marx) Filosofie jako zkoumání daných jevů: Comtův pozitivismus 30. Vybrané filosofické směry 20. století Charakteristika filosofie 20. století: vědeckotechnická revoluce jako roznětka myšlenkového obratu Typologie moderní filosofie (scientismus vs. antiscietismus aj.) Charakteristika vybraného směru moderní filosofie

Maturitní témata z OSZ

Maturitní témata z OSZ Gymnázium Pierra de Coubertina školní rok: 2014/15 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.D 390 01 Tábor zkoušející: Mgr. Zuzana Lukešová Maturitní témata z OSZ 1) Psychologie jako věda předmět

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Maturitní okruhy ZSV

Maturitní okruhy ZSV Maturitní okruhy ZSV 1. a) Filozofie předmět filozofie, základní pojmy, vztah filozofie a náboženství, vztah filozofie a speciálních věd disciplíny filozofie gnozeologie, ontologie, etika základní filozofické

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Společenské vědy Ročník: 1. ročník, kvinta Tématická oblast Člověk jako jedinec (Psychologie) Úvod do psychologie Historický vývoj

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ 1. Práce aranžéra 2. Aranžérské materiály, nářadí a pomůcky 3. Tapetování 4. Barvy

Více

Stanovení forem, termínů a témat

Stanovení forem, termínů a témat Stanovení forem, termínů a témat nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky OBČANSKÁ NAUKA Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Termín: jaro 2015, podzim 2015 Témata: 1. Politické

Více

5. 11 Základy společenských věd

5. 11 Základy společenských věd Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 11 Základy společenských věd Vyučovací předmět ZSV je utvořen ze vzdělávacích oborů Občanský a společenskovědní základ a Člověk a svět práce. V jeho rámci jsou realizována

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd Předmět Základy společenských věd vyučujeme v kvintě a sextě. V kvintě studenti studují český politický systém a právo a seznamují se také se základy psychologie. V sextě je jeho

Více

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova Osnova 1) OSP Úvodní informace Zvládnutí testové situace o Obecné pojmy a metody Převod slovní úlohy do formálního jazyka Pojmy: struktura pro jazyk, model zadání, platí nutně, může platit Rozdíl mezi

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 1. Základní

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd 1) Teorie vědy etymologie pojmu, charakteristika a definice dělení věd vědecké metody Occamova a Humeova břitva dějiny vědy a vědecké paradigma vztah vědy a filosofie, umění,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy : Základy společenských věd

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy : Základy společenských věd Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Základy společenských věd koordinovala Mgr. Lada Nepožitková Landová.

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD PŘEHLED STŘEDOŠKOLSKÉHO UČIVA Mgr. Klára Bartoníčková, Mgr. Ladislav Buček, Mgr. Gabriela Michalčáková, Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Klára Panovská, JUDr. Ivana Rabinská, PhDr.

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Předmět: Základy společenských věd

Předmět: Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanský a společenskovědní základ Jednotlivé oblasti a obory společenskovědního základu rozvíjejí důležité myšlenkové operace, kultivují vědomí

Více

Základy společenských věd vyšší gymnázium

Základy společenských věd vyšší gymnázium Základy společenských věd vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí

Více

Společensko-vědní seminář

Společensko-vědní seminář Společensko-vědní seminář Obsahové vymezení Vyučovací předmět Společensko-vědní seminář vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí Člověk a

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Gastronomie platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 65 41 L/01 Gastronomie

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Gastronomie platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 65 41 L/01 Gastronomie Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Gastronomie platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 65 41 L/01 Gastronomie Vypracoval: Mgr.

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd Obsah Psychologie Psychologie (Základní psychologické disciplíny, Aplikované psychologické disciplíny) Psychologické směry (Behaviorismus, Neobehaviorismus, Tvarová psychologie,

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů 1. Kniha. Definice knihy, popis knihy, příprava knihy do tisku 2. Knihkupectví. Zařízení, vybavení, zabezpečení, služby, zaměstnanci,

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více