Osobnost a psychika. Nemůžeme být kýmkoliv chceme, ale dokážeme být vším, čím můžeme.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osobnost a psychika. Nemůžeme být kýmkoliv chceme, ale dokážeme být vším, čím můžeme."

Transkript

1 Osobnost a psychika Nemůžeme být kýmkoliv chceme, ale dokážeme být vším, čím můžeme.

2 Definice Postupně se v rámci teoretických psychologických disciplín diferencovala a relativně osamostatnila psychologie osobnosti. Ani to nezaručilo, aby psychologie dospěla k jednotnému všeobecně uznávanému pojetí osobnosti. Téměř všichni významnější psychologové se snažili pokud možno co nejpřesněji vymezit otázku co je osobnost. G. W. Allport shromáždil už v roce 1937 okolo 50 různých definic. Postupně na základě systematizačních snah byly jednotlivé definice tříděny a seskupovány podle jednotlivých hledisek: biologicko-společenských, biofyzických, filosoficko-etických, apod. Každá z těchto definicí byla určitým způsobem napadnutelná. To vedlo k tomu, že byl zvolen postup, který místo stanovení složité definice se spokojil se stanovením okruhů jevů, znaků a poznatků, jejichž je člověk nositelem.

3 OSOBNOST souhrn všech lidských vlastností a schopnosti jednota těla a duševna, vrozeného a získaného což se projevuje v jednání každého jedince Osobnost z psychologického hlediska, dynamický souhrn, celek, jednota duševních vlastností a duševních procesů člověka, propůjčující mu neopakovatelnou jedinečnost. Psychologie zkoumá strukturu osobnosti (její uspořádání), procesy a vztahy v rámci osobnosti (dynamiku osobnosti). Zabývá se vývojem osobnosti v jednotlivých věkových obdobích v průběhu celého života. Vedle genetické složky, projevující se v průběhu zrání, je vývoj osobnosti podstatně podmíněn životními zkušenostmi, zejm. v tzv. formativních obdobích vývoje (časné dětství, dospívání a adolescence). Vývoj osobnosti je ovlivněn rodinným prostředím (kvalita a stálost citových vztahů v rodině). Teorie vrstev osobnosti se snaží složky osobnosti uspořádat do hierarchické soustavy (např. Freudova teorie). Jiní odborníci se zabývají identifikací základních faktorů osobnosti pomocí statistické analýzy výsledků získaných např. pomocí dotazníků.

4 Psychologický profil osobnosti Co člověk může? schopnosti, vlohy, talent, nadání Co člověk chce? motivace, stimulace, zájmy, potřeby Jakým člověk je? povaha, temperament, charakter?

5 ZNAKY OSOBNOSTI historičnost osobnost je historicky podmíněna + každý člověk má svou vlastní minulost, kterou je nutno brát v úvahu; jedinečnost na světě v podstatě neexistují dvě naprosto stejné bytosti; relativní trvalost vlastnosti normální osobnosti mají určitou danou stabilitu a setrvačnost; jednota vrozeného a získaného složka genetická a socializační.

6 Pojem zavedený A. Heverochem k označení uvědomování si sebe sama jako já. Spíše vyjadřuje subjektivní prožitkovou stránku osoby. Pro objektivní popis ega se častěji užívá pojmu osobnost. (Dnes mluvíme např. o somatickém já, psychickém já, sociálním já, reálném já, ideálním já, percipovaném já, vědomém já, nevědomém já, centrálním já, periferním já, extenzivním já, )

7

8 Id instinkty a s nimi spojené popudy, přání; princip slasti. Je to oblast, kde jsou uloženy základní síly života pud lásky EROS (libido) a pud smrti THANATOS (související s agresí). Superego množina pokynů a zákazů, které vznikly socializací, Je založeno na principu dokonalosti, je moralizující silou, která po nás žádá, abychom odmítli každou slast a abychom usilovali o dokonalost. Ego princip reality, sekundární procesy. Ego jako složka naší osobnosti, centrum jáství, řízení našeho vnímání a chování, výsledek střetu mezi vlivy biologických pudů (id) a kulturních a sociálních norem (superego).

9 Struktura osobnosti Strukturu osobnosti lze postihnout prostřednictvím pěti základních kategorií vlastností označovaných jako Big Five (Velká pětka). 1.Extroverze introverze 2.Emocionální stabilita 3.Přívětivost 4.Svědomitost 5.Tvořivá zvídavost

10 Projevy osobnosti dráždivost reakce na podněty vzrušivost reakce na každý podnět jinak aktivita řízená CNS Motivace osobnosti potřeby a pudy zájmy, úlohy, cíle a plány city úkoly a příkazy

11 Stimulace vnější podněty k jednání lidí. Motivace vnitřní pohnutky.

12 MOTIVACE Souhrn dynamických, aktivačních činitelů, které určují ráz a intenzitu chování a jednání jedince. Motivace se projevuje ve vztahu k podnětům, na něž jedinec reaguje podle svého vnitřního, motivačního zaměření a nastavení (vztah k jídlu záleží na stupni hladu, vztah ke sportu, kultuře atd. na hloubce zájmu). Různé MOTIVY se mohou navzájem posilovat, doplňovat nebo mohou být v konfliktu (přání člověka zmocnit se touženého předmětu, který mu nepatří). Z jednotlivých motivů se vytváří motivace, jež má určité hierarchické uspořádání podle míry důležitosti jednotlivých potřeb a jim odpovídajících motivů.

13 K motivaci druhých je zapotřebí především trpělivost. Motivace vzrůstá s vědomím, že daný výkon je ovlivnitelný. Silně motivování jedinci přičítají své úspěchy vynaloženému úsilí, rozpoznávají situace, kdy mohou výsledky sami ovlivnit a dávají těmto situacím přednost. Mezi nejznámější popisné modely motivační hierarchické struktury patří Maslowova pyramida z roku 1943.

14 Abraham Maslow

15 Americký psycholog. Zabýval se problematikou motivace, vypracoval hierarchický systém lidských potřeb, které dělil na nedostatkové (fyziologické, bezpečí, sounáležitosti a lásky, úcty a sebeúcty) a vyšší, tzv. růstové (potřeby sebeuskutečnění, poznávání a rozumění, estetických prožitků). V roce 1962 založil Společnost humanistické psychologie (spolu s Ch. Bühlerovou, C. Rogersem aj.), blízkou evropským fenomenologickým proudům. V roce 1968 spoluzakladatel Společnosti transpersonální psychologie. Hlavní dílo: The Knowledge in Human Values (Orientace v lidských hodnotách), Toward the Psychology of Being (K psychologii bytí), Religion, Values and Peak Experiences (Náboženství, hodnoty a vrcholné zážitky).

16 Motivace má proměnlivý ráz daný aktuální silou jednotlivých motivů, mívá však i stálejší strukturu související se zájmy a zaměřením osobnosti a s hodnotovou orientací jedince.v průběhu jeho individuálního vývoje a stupně jeho socializace se primární, pudové složky motivace modifikují a význam získávají motivy sekundární, naučené. Motivační síly ve svých vzájemných vztazích mohou člověka v jednání aktivovat nebo brzdit až blokovat (např. při úzkosti, strachu). Ve výchově je vhodné posilovat pozitivní motivaci.

17 Zaměřenost osobnosti To, co organismus uvádí do aktivity, jsou motivy. Motiv je možno chápat jako důvod. Vrozený motiv = instinkt, závislost na učení je minimální (stavba mraveniště, včely, chování ke kojenci). Pud je komplexem instinktů, který zahrnuje příslušné emoce a je pouze zčásti vědomý. Z hlediska vnitřního stavu je zdrojem motivu potřeba, z hlediska vnějšího incentiva tj. vnější podnět, který vyvolá vznik potřeby a z ní vyplývajícího motivu. Zájmy jsou trvalejší zaměření jedince na určité osoby či činnosti nebo také získané motivační dispozice vázané na věk.

18 Volní proces Volní proces je vyšším typem motivačního procesu. Volním procesem rozumíme vědomě snažení dosáhnout cíle a vytěsnění všeho ostatního. Hlavní roli v tomto procesu má vůle. Vůle je někdy prezentována jako složka charakteru, vlastnost charakteru. Je to cílenost, zaměřenost, snaha, chtění. Volní jednání je motivovaná činnost. Vůle je psychický proces, kterým člověk řídí svou činnost zaměřenou na dosažení vědomě vytýčených cílů a jímž překonává překážky. Pozornost je psychická funkce, úzce s vůli spojená. Zajišťuje zaměření a soustředění různých psychických činností na určité předměty nebo cíle. Pozornost rozlišujeme bezděčnou, kdy nás něco náhodně upoutá, nebo záměrnou, kdy dochází k vědomému volnímu procesu.

19 Vyšší potřeby u člověka poznávací (vzdělávání, cestování, ) sociální (ocenění, vyniknutí, nápodoby, ) aktivity (hra, sport, ) dosahování výkonů (vytyčování cílů) existenciální (smysl života)

20 Vývoj osobnosti dítěte může být negativně ovlivněn výskytem různých deprivací nebo supersaturací v jednotlivých vývojových etapách dítěte. Deprivace spočívá v absenci důležitých složek ve fyzickém prostředí, v potravě, domácím prostředí, zdravotním stavu, hygieně, v sociálním a citovém chování okolních lidí k dítěti, v senzorické i intelektuální stimulaci, v duchovní sféře smyslu a hodnot. Deprivace jako podnětové ochuzení určitým způsobem brzdí a deformuje vývoj osobnosti, včetně vývoje tělesného a zdravotního. Supersaturace je podnětové přesycování, které je také závažným negativním činitelem ve vývoji osobnosti. Prakticky se může jednat např. o jedináčky v dobře situovaných rodinách, kdy rodiče ve snaze vychovat reprezentující dítě nutí děti do řady kroužků, aktivit, přehlcují je v učení. Takový jedinec je mnohdy sociálně demotivován k dalšímu osobnostnímu růstu.

21 Německý psycholog a filozof; představitel personalismu. Po nástupu nacismu působil v USA. Ředitel Psychologického ústavu v Hamburku. Věnoval se dětské psychologii (spolu s manželkou Clarou publikovali detailní pozorování svých tří dětí), diferenciální psychologii a psychodiagnostice (stanovil a zavedl INTELIGENČNÍ KVOCIENT). Zakladatel soudní psychologie. Rozpracoval PERSONALISTIKU (psychologii osobnosti). Osobnost pokládal za specifickou jednotu, neredukovatelnou na její části. Ve filozofické rovině se v personalismu hlásil k axiologickému pojímání lidské existence. Východiska jsou blízká filozofii života (W. Dilthey, A. Bergson, W. James). Ovlivnil fenomenologické a existenciální přístupy v psychologii. Z díla: Person und Sache I. III. (Osoba a věc), Die menschlichen Persönlichkeit (Lidská osobnost), Allgemeine Psychologie (Všeobecná psychologie).

22 Schopnosti Schopnosti chápeme jako soubor předpokladů nutných k úspěšnému vykonávání určité činnosti. Naučené a vrozené dispozice k určitému druhu výkonu. Vyvíjejí se učením, popř. výcvikem na základě vloh. Rozlišují se schopnosti obecné a specifické: první jsou dispozicemi k celé skupině činností, druhé k velmi speciálním činnostem. Cvičením se z nich stávají dovednosti.

23 Schopnosti obecné a speciální Obecné schopnosti se uplatňují ve všech nebo většině forem činnosti člověka a jsou předpokladem pro jeho celkovou výkonnost. Speciální schopnosti se uplatňují jen ve speciálních druzích činnosti a podmiňují jeho výkon, např. v oblastech hudebních, technických, pohybových atd. Schopnosti se vytvářejí na základě vloh, které definujeme, jako vrozené anatomicko-fyziologické zvláštnosti nervové soustavy. Vlohy jsou mnohoznačné a záleží na sociálních vlivech, jak se budou rozvíjet. Inteligence označuje globální úroveň, kterou jedinec dosáhl v rozvoji svých schopností (schopnost samostatného myšlení, vědomého zapamatování, apod.). Nadání je příznivé spojení schopností, jež člověku umožňuje úspěšné provádění určité činnosti. Talent je příznivé spojení schopnosti, které umožňuje vykonávat určitou činnost tvořivým způsobem. Genialita se projevuje u člověka s mimořádným talentem, který dokáže vytvořit mimořádná až epochální díla.

24 GENIALITA Duševní velikost, mimořádné tvůrčí nadání, obzvláště umělecké a vědecké. V psychologickém testu inteligence hodnota přesahující IQ 130. K pozitivnímu projevení geniálních schopností je třeba souhry dalších faktorů, např. motivace, temperamentu, emocionality, vlivu prostředí.

25

26 Psychopat a psychotik (dnes už částečně zastaralé označení) psychopat je označení pro nevyváženou osobnost, u níž se objevují rysy PSYCHOPATIE. Postižený vnímá své povahové rysy jako součást svého charakteru a také mnohdy vnímá do určité míry své chování jako společensky nežádoucí. Na rozdíl od jedince postiženého PSYCHÓZOU. Psychotik je totiž stižen psychickým onemocněním při které se vyskytují bludné myšlenky, halucinace, doprovázené též chorobnými náladami a poruchami vědomí. U psychotika chybí vědomí nemoci. Paranoidní osobnost se vyznačuje se nedůvěřivostí, snadnou zranitelností a citovou vztahovačností; je stále ve střehu před domnělým přehlížením a ubližováním. Domnělým křivdám se brání aktivním odporem, útočností.

27 Psychopatie Psychopatie je soubor povahových odchylek v psychice jedince, které vedou k vývoji trvalých abnormálních, tj. patologických rysů osobnosti a které se projevují nepřiměřeným chováním (z řeckého výrazu pro duševní utrpení). Psychopatie je charakterizována zejména poruchami vůle, charakteru a poruchami v citové oblasti. Má mnoho projevů, od neškodného podivínství až k násilnému antisociálnímu chování postižené osoby (zahrnuje pedanty, hysterické osobnosti, fanatiky, kompluzivní a impulzivní šílence, jedince s porušeným vývojem vyšších citů a morálky aj.). Na vzniku psychopatie se podílejí dědičné vlivy, sociální prostředí, výchova a zřejmě i zatím neobjasněné biochemické pochody v mozku.

28 Schizofrenie Schizofrenie je těžká PSYCHÓZA, tzv. rozdvojení, rozštěpení osobnosti (původní název dementia juvenilis, dementia praecox). Základem schizofrenie je separace intelektuálních a emočních funkcí. Charakterizována poruchou identity, myšlení, vnímání, jednání, emocí a vůle. Nemocný trpí HALUCINACEMI a přeludy, ztrácí kontakt s realitou, v jeho myšlení se objevují BLUDY. Může být i agresivní, jindy naopak netečný. Izoluje se ve svém světě. Dochází k rozpadu logického myšlení, k poruchám řeči, ve slovní zásobě se objevují neologismy (IQ většinou zůstává zachován). Citový život se ztrácí, klesá zájem o práci, studium, rodinu. Existují různé formy schizofrenie: prostá (schizophrenia simplex), katatonická (schizophrenia catatonica), hebefrenická (schizophrenia hebephrenica) a paranoidní (schizophrenia paranoides). Termín schizofrenie zaveden E. Bleuerem.

29 Apatie je pokles nebo absence citového vztahu k okolí. Častý příznak psychických chorob nebo následek psychické zátěže. Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Deprese (sníženost, potlačenost, skleslost) je to porucha nálady vyznačující se smutkem, strachem a zpomalením psychických funkcí. V důsledku přidruženého pocitu bezútěšnosti a pesimistických fantazií o budoucnosti může deprese v krajním případě vyústit v sebevražedný pokus. Častý syndrom provázející různé psychické poruchy, zejm. maniodepresivitu nebo maniomelancholii. Mánie je komplex projevů psychózy; projevuje se změnami nálad, euforií, neklidem, mnohomluvností, zvýšenou dráždivostí, hlučností, nadměrnou sebedůvěrou. Maniodepresivita (maniomelancholie) je to druh psychózy; afektivní psychické onemocnění, při němž se střídají fáze depresívní s manickými.

30 NEURÓZY Neuróza je funkční psychická porucha bez organického nálezu (bez primárního poškození mozku nebo změny v metabolismu). Narušená schopnost přizpůsobení, porucha myšlení, jednání, cítění. Nemocný si poruchu uvědomuje a trpí jí. Příčiny jsou psychogenní (chybné sociální učení v dětství, konfliktní stavy, neadaptabilní způsoby chování v zátěžových situacích). Na vzniku neurózy se podílejí vrozené dispozice a zevní vlivy (únava, stres, vyčerpání). Neurastenie (asthenia-slabost), druh neurózy charakterizované střídáním nadměrné podrážděnosti a přecitlivělosti s únavou a vyčerpáním.

31 Psychastenie (dyshymie) je typická obsedantními (nutkavými) představami. Patří sem i různé druhy fobií. Fobie je chorobný strach prožívaný jako úzkost. Má svůj předmět, na nějž je strach vázán (osoba, zvíře, věc, jev, situace atd.) a podle něhož je pojmenován, např. antropofobie (strach z lidí), aichmofobie (strach z ostrých a špičatých předmětů), agorafobie (úzkost z pobytu na volném prostranství), klaustrofobie (úzkost z pobytu v uzavřeném, těsném prostoru).

32 Arachnofobie strach z pavouků Autofobie strach z vlastní osoby Ereutofobie strach ze začervenání při komunikaci s lidmi Gynofobie strach z žen (u mužů) Hypnofobie strach ze spánku Ofidiofobie strach z hadů Siderodromofobie strach ze železnice Tafefobie strach z možnosti být pohřben za živa Thanatofobie strach ze smrti Tokofobie strach z porodu (u žen) Trichofobie strach z vlasů nebo chlupů (např. v jídle)

33 Disociativní fuga postižení fugou se vydávají na dlouhé cesty z domova, obvykle bezprostředně po prožití traumatu a bezcílně cestují po okolí. Chorobné tuláctví může např. doprovázet epilepsii. Kompluzivní nutkavá potřeba konat určitý pohyb nebo činnost (přejídání se, gamblerství, ). Katatonie svalová ztuhlost a strnulost např. po nervovém záchvatu. Palimpsest vynechávání či selhávání paměti při nadměrném požití alkoholu. Trichotilomanie je poruchou, kdy si člověk vytrhává vlasy (ale i obočí, řasy, pubické ochlupení nebo chloupky z nosu). A přestože mu jeho vlastní chování vadí, není schopný přestat. Jde totiž o stejný princip jako při poruchách, kdy si postižený vědomě ubližuje, například se řeže nožem, žiletkou a podobně. Před vytrhnutím vlasu cítí postižený nesnesitelné napětí, které po vytržení střídá pocit blaha a uspokojení.

34 Hysterie Hysterie (hystera děloha), funkční nervové onemocnění, neurotická porucha. Projevuje se zejména prudkými změnami nálad, egocentrismem, afektivitou, teatrálností a různými tělesnými poruchami (zraku, řeči, popř. třesem, mdlobou).

35

36 Porušení nebo podstatná odchylka od některé sociální či skupinové normy. Alternativní norma chování k předepsané nebo všeobecně akceptované normě. Často nesprávně ztotožňována s protiprávní nebo trestnou činností, s protispolečenským chováním. Porušení a nedodržení normy je považováno za tzv. negativní deviaci (např. chudoba, alkoholismus, absenterství), naopak její přehnané dodržování za tzv. pozitivní deviaci (nadměrné bohatství, workoholismus, militantní abstinenství).

37 Model vnímaní deviace v rámci společnosti

38 Sociální teorie deviantního chování, podle níž předsudky, třídní aj. zaujatost a jednostrannost osob, které pomáhají vynucovat právo, jsou často rozhodující při definování, kdo a co je deviantní. Pro posouzení deviace je důležitější, jak je člověk vykonavatelem práva vnímán (tedy jakou nálepku anglicky label dostane), než to, co skutečně udělal.

39 Sexuální deviace Sexuální odchylka, trvalá potřeba odchylné přípravy orgasmu. Odchylnost se týká sexuálního objektu: tj. pedofilie, gerontofilie, zoofilie, nekrofilie, fetišismus, narcismus, mysofilie, nebo způsobu: tj. erotografomanie, voyeurismus, transvestitismus, exhibicionismus, frotérství, sadismus, masochismus,

40 KOMPLEXY Nevědomá relativně osamostatněná struktura citově podložených představ a tendencí. V psychoanalýze zdůrazněna skupina představ v nevědomí, která vzniká z konfliktu mezi pudovými tendencemi a morální nadstavbou. Oidipovský komplex podvědomý erotický vztah syna k matce a dcery k otci, spojený se strachem z trestu (rodič stejného pohlaví je pociťován jako sexuální soupeř). Jehovovův komplex sebeidentifikace s bohem. Samsonův komplex sklon k sebevraždě, touha zabít své ego. Komplex kurtizány představa málo atraktivní ženy, že je obletována muži, které ovládá. Kastrační komplex strach chlapce z toho, že bude svým otcem vykastrován protože sexuálně touží po své matce. Medein komplex potlačované přání matky zabít své dítě, většinou kvůli nenávisti k jeho otci.

41 Napoleonský komplex kdo a proč?

42 Lehká mozková dysfunkce je drobné postižení mozku. Vzniká většinou následkem nedostatku kyslíku (hypoxie) při porodu. Postižené děti jsou většinou hyperaktivní, neobratné, nesoustředěné, mají potíže v učení a vyžadují zvýšenou lékařskou a pedagogickou péči. Inteligence není postižena. ADHD poruchy pozornosti, impulzivita, hyperaktivita Specifické vývojové poruchy jsou deviace vývoje osobnosti. Častěji postihují chlapce. Rozlišujeme následující skupiny: DYSLEXIE DYSGRAFIE DYSKALKULIE DYSMUZIE DYSPRAXIE DYSORTOGRAFIE DYSPIXIE

43 DOWNŮV SYNDROM A PROGERIE Downův syndrom je vrozená vada vzniklá v důsledku poruchy chromozómů, nejčastěji tzv. trisomie 21. chromozómu (nadbytečný chromozóm). Projevuje se těžkým duševním postižením a typickým vzhledem (šikmé oční štěrbiny, široký kořen nosu, velký jazyk, zkrácená oploštělá lebka, malý vzrůst, krátké končetiny, příčné rýhy na dlaních). Časté jsou srdeční vady. Výskyt Downova syndromu stoupá u matek nad 40 let. Progerie je předčasné a urychlené stárnutí jedince, které vede k časné smrti. Je podmíněna geneticky, v neúplné podobě provází mnohá vrozená onemocnění (např. DOWNŮV SYNDROM). Úplná progerie je vzácná.

44 SYNDROM "CAN" Definice podle Zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992: Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) tedy syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.

45 SYNDROM "PAS" V souvislosti se syndromem PAS (Parental Alienation Syndrome) tedy syndromem zavrženého rodiče hovoříme o rodiči, který dítě tzv. programuje. Programující rodič se o zavrhovaném rodiči vyjadřuje tak, že vlastně všechno s ním související je špatné, škodlivé až nebezpečné. Může se tak vyjadřovat přímo k dítěti, nebo i k dalším osobám tak, aby to dítě slyšelo. Pravidelný je i citový doprovod takového hodnocení. Nejen přítomnost, ale vlastně vše v minulosti bylo špatné a v budoucnosti by bylo nejlepší, kdyby zavrhovaný rodič zmizel ze scény. Dítě je přitom citově vydíráno, neboť programující rodič reguluje svůj přísun lásky podle toho, jak dítě indoktrinaci přijímá.

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

Co tvoří osobnost? => vzhled, charakter, rysy, chování, vztahy, zkušenosti, schopnosti..

Co tvoří osobnost? => vzhled, charakter, rysy, chování, vztahy, zkušenosti, schopnosti.. Otázka: Psychologie osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): ifi (pojem osobnost, vývoj, temperament, inteligence, poruchy duševního života, poruchy řeči, chování, psychohygiena) -> Základní

Více

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I 1/38 1/ PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI V období vzniku psychologie se autoři soustřeďují i na výzkum rozdílů mezi lidmi. Sledují se jednotlivé individuální diference,

Více

D i p l o m o v á p r á c e

D i p l o m o v á p r á c e Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická D i p l o m o v á p r á c e Duševní porucha v trestním právu Zpracovala: Hana Benešová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická D i p

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení. Bc. Milena Vaníčková

Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení. Bc. Milena Vaníčková Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení Bc. Milena Vaníčková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Personální řízení je rozhodující oblastí podnikového řízení a tedy nedílnou součástí strategického

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OBECNÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Tomáš Šobáň OSTRAVA 2008 Nepublikováno text k vnitřnímu použití Šobáň: Obecná psychologie a psychologie

Více

Integrace dětí s Downovým syndromem na prvním stupni základní školy

Integrace dětí s Downovým syndromem na prvním stupni základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Integrace dětí s Downovým syndromem na prvním stupni základní školy Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Bc. Radka Guthová Vedoucí

Více

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Sociálně-právní ochrana dětí Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jana Otoupalíková Vypracoval: Bc. Vlastimil Jandera

Více

4.3 Alfred Adler Individuální psychologie osobnosti... 32 4.3.1 Život... 32 4.3.2 Teorie... 32 4.3.3 Vývoj osobnosti... 33 4.3.4 Individuální životní

4.3 Alfred Adler Individuální psychologie osobnosti... 32 4.3.1 Život... 32 4.3.2 Teorie... 32 4.3.3 Vývoj osobnosti... 33 4.3.4 Individuální životní 0 Obsah 1 Předmět psychologie osobnosti... 8 1.1 Pojetí osobnosti...8 1.2 Osobnost jako předmět poznávání v psychologii...8 1.3 Vymezování pojmů jedinec, subjekt, osobnost...9 1.3.1 Jedinec... 9 1.3.2

Více

OBECNÁ PSYCHOLOGIE. Předmět psychologie: CHOVÁNÍ PROŽÍVÁNÍ, DUŠEVNÍ ČINNOST. Cíle psychologie: POZNAT USPOŘÁDAT POZNATKY APLIKOVAT V PRAXI

OBECNÁ PSYCHOLOGIE. Předmět psychologie: CHOVÁNÍ PROŽÍVÁNÍ, DUŠEVNÍ ČINNOST. Cíle psychologie: POZNAT USPOŘÁDAT POZNATKY APLIKOVAT V PRAXI OBECNÁ PSYCHOLOGIE Doporučená literatura: Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2001. Atkinsonová, R.L a kol.: Psychologie. Praha, Victoria Publishing 1995 Obsah: Předmět psychologie

Více

(Václav Holeček) Obsah učiva PSOS. (= tematické okruhy k písemné zkoušce)

(Václav Holeček) Obsah učiva PSOS. (= tematické okruhy k písemné zkoušce) PSOS: Psychologie osobnosti sylabus přednášky pro kombinované studium "Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku" (Václav Holeček) Obsah učiva PSOS (= tematické okruhy k písemné zkoušce) 1.

Více

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František

Více

Vybrané kapitoly psychologie osobnosti

Vybrané kapitoly psychologie osobnosti Panajotis Cakirpaloglu Vybrané kapitoly psychologie osobnosti Katedra psychologie FF UP v Olomouci Název projektu: E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na Univerzitě Palackého

Více

Dětská psychoterapie

Dětská psychoterapie Pražská vysoká škola psychosociálních studií Pražská psychoterapeutická fakulta Praha Závěrečná práce Téma: Dětská psychoterapie 2008 Mgr. Jitka Minářová Obsah Úvod...1 1 Dětská psychoterapie obecně...3

Více

Agresivita = chování realizované s cílem ublížit bytosti, která e naopak snaží tomuto chování vyhnout

Agresivita = chování realizované s cílem ublížit bytosti, která e naopak snaží tomuto chování vyhnout Základy společenských věd 5.a 2007/2008 Sociální psychologie - jak lidé vnímají svůj sociální svět - sociální interakce - naše a cizí chování, názory, změny v našem světě Jak na nás působí okolní svět?

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA ETOPEDIE

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA ETOPEDIE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY v Č. BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální a sociální pedagogiky - SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA ETOPEDIE studijní text PaedDr. Zdeněk Slomek... 2 0 0 6 Etopedie je jednou

Více

Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium

Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium UNIVEZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku MOŽNOSTI ROZVOJE PROSOCIÁLNÍHO

Více

1. Charakteristika lidí s mentální retardací. 1.1. Terminologie

1. Charakteristika lidí s mentální retardací. 1.1. Terminologie Úvod Výběr tématu diplomové práce byl pro mě jednoduchý. Tato oblast je mi velice blízká, protože v současné době pracuji ve speciální škole Modrý klíč základní škola speciální a mateřská škola speciální,

Více

Stres, zátěž a jejich zvládání

Stres, zátěž a jejich zvládání Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Stres, zátěž a jejich zvládání Autoři studijního textu : MUDr. PhDr. Miroslav Orel PaedDr. Mgr. Věra

Více

-má intermediální charakter- úzce se stýká s přírodními i společenskými vědami

-má intermediální charakter- úzce se stýká s přírodními i společenskými vědami Otázka: Psychologie osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Roman Úvod -přírodně slopečenská věda o člověku -zabývá se jedním člověkem x sociologie zabývá se více lidmi -zabývá se chováním,

Více

Školní divadlo pohledem psychologa

Školní divadlo pohledem psychologa Školní divadlo pohledem psychologa Obsah příručky I. Psychologie postižených a handicapovaných dětí II. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami obecná charakteristika 1. děti s postiženými smysly 2.

Více

PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ

PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ Technická univerzita v Liberci Pedagogická fakulta Studijní obor: Souběžné doplňkové pedagogické studium PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ Problem pupil nowadays Der problematische Schüler in heutiger Zeit

Více

MOTIVAČNÍ VLASTNOSTI OSOBNOSTI

MOTIVAČNÍ VLASTNOSTI OSOBNOSTI MOTIVAČNÍ VLASTNOSTI OSOBNOSTI chceme pochopit přístupy a cíle, zaměřenost jedince = co jedinec chce, proč to chce, jak intenzivně si přeje dosáhnout žádoucího stavu v psychologii osobnosti nejde o pochopení

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE

ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE EVA ZACHAROVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, PROSINEC 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Specifické metody sociální práce

Specifické metody sociální práce Tento učební materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního

Více

Slovník odborných výrazů a zkratek

Slovník odborných výrazů a zkratek Slovník odborných výrazů a zkratek Vážení uživatelé, rodiče i pedagogové, nabízíme Vám zjednodušený přehled a výklad výrazů, se kterými se můžete setkat v případě, jsou-li Vaše děti či žáci našimi klienty.

Více

Volnočasové aktivity u duševně nemocných

Volnočasové aktivity u duševně nemocných Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills s.r.o. Volnočasové aktivity u duševně nemocných Sociální práce Vedoucí práce: MgA. Lucie Kráčmerová Vypracovala: Pavlína Östergaardová Čelákovice

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI STUDIJÍ OPORA Jan Ipser Ústí nad Labem 2013 ÚVODNÍ POZNÁMKA Vážené studentky, vážení studenti,

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více