VLIV DRAMATICKÉ VÝCHOVY NA SOCIÁLNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV DRAMATICKÉ VÝCHOVY NA SOCIÁLNÍ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY VLIV DRAMATICKÉ VÝCHOVY NA SOCIÁLNÍ KOMPETENCE SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Radka Horáková, Ph.D. Vypracovala: Mariana Koutská

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně

3 Ráda bych poděkovala v první řadě Anně, Ivetě, Janě a Markovi za odvahu a trpělivost, kterou projevili při rozhovoru se mnou a také za otevřenost, s jakou mi o sobě své zkušenosti, pocity i názory sdělili. Velký dík patří Radce Horákové za veškerou odbornou a lidskou podporu, kterou mi během zpracování práce poskytla. Mé poděkování náleží v neposlední řadě i těm, kteří jsou mi nejblíže vždy usměvaví a přátelští. 3

4 Obsah Úvod 5 1 Problematika sluchového postižení Vymezení pojmu sluchového postižení Komunikační formy sluchově postižených Osobnost sluchově postiženého Kultura neslyšících Dramatická výchova Vymezení pojmu dramatické výchovy Hodnoty a cíle dramatické výchovy Metody a techniky Sociální kompetence Vymezení pojmu sociální kompetence se zaměřením na sluchově postižené Rovina osobní u jedince se sluchovým postižením Rovina interakční u jedince se sluchovým postižením Vliv dramatické výchovy na sociální kompetence sluchově postiženého Vymezení výzkumného cíle a charakteristika zkoumaného vzorku Interpretace výsledků výzkumu Shrnutí výsledků výzkumu Závěr 45 Literatura Seznam příloh... 50

5 Úvod Každý z nás se někdy ocitl ve tmě. Vypadly pojistky, vlak vjel do tunelu, nebo nám někdo přikryl hlavu polštářem. Najednou a bez varování. Po krátkém počátečním šoku se vzpamatujeme a začneme situaci nějakým způsobem řešit. Povzbuzuje nás vědomí toho, že náš stav není konečný a že za malou chvíli někdo rozsvítí, vlak z tunelu vyjede, nebo že polštář odhodíme a všechno opět bude jako dřív. A pomáhá nám také sluch naši situaci jsme si můžeme ověřit díky houkání lokomotivy nebo smíchu toho, kdo nás přepadl. Zkrátka víme, že zanedlouho se vše projasní. Zacpali jste si ale někdy uši takovým způsobem, že jste neslyšeli vůbec, ale vůbec nic? Stalo se vám, že jste byli najednou odříznuti od všech zvuků a bylo absolutní ticho? Na otázku: Kdo je neslyšící? je jednoduché odpovědět: Ten, který neslyší.. Zkusili jste si ale někdy v ohlušujícím tichu prožít jeden jediný den? Někteří z nás neměli jinou možnost, než to zkusit: musí s tímto úkolem žít. Každý den vstávají obklopeni barvami, světlem a vůněmi, ale neslyší. Tato bariéra má samozřejmě vliv na jejich komunikaci, rozvoj osobnosti i na celý jejich život. Zajímalo mě, zda jedna z metod pro rozvoj osobnosti člověka, dramatická výchova, může ovlivnit sociální kompetence neslyšících a pokud ano, jde-li o vliv pozitivní. V první kapitole své práce se budu zabývat problematikou sluchového postižení, komunikací sluchově postižených, jejich vlastní osobností a kulturou neslyšících. V druhé kapitole představím dramatickou výchovu coby samostatný předmět, volnočasovou aktivitu i výukovou metodu a to ve vztahu k neslyšícím, jejich komunitě a potřebám. Třetí kapitola se bude týkat jednotlivých sociálních kompetencí, které je třeba rozvíjet. Zaměřím se jak na vztah sluchově postiženého dítěte k vlastní osobě, tak na jeho přístup k ostatním lidem. Samostatnou podkapitolu pak představují kompetence interakční. Svou práci zakončuji ve čtvrté kapitole zkoumáním vlivu dramatické výchovy na sociální kompetence sluchově postiženého. Představuji a interpretuji zde výsledky rozhovorů a pozorování čtyř neslyšících, kteří se během života setkali s dramatickou výchovou. Snažím se tak odpovědět na otázku, zda-li je tento zážitek nějakým způsobem obohatil a pomohl jim v jejich dalším životě. 5

6 1 Problematika sluchového postižení 1.1 Vymezení pojmu sluchového postižení Sluch je jedním z nejdůležitějších smyslů informačních kanálů. Schopnost slyšet je podstatná pro komunikaci i rozvoj sociálních vztahů. Vytváří základ pro rozvoj vnitřní řeči, abstraktního myšlení, inteligence i osobnosti jako celku. Co tedy potom představuje postižení sluchu? Jak uvádí Vágnerová (2004, s. 211): Těžké sluchově postižení vede k podnětové deprivaci, k omezení nebo k úplnému chybění zvukových podnětů a s tím souvisejícímu zúžení variability zkušeností, resp. narušení rozvoje některých kompetencí. Bulová (in Pipeková, 1998) shrnuje důsledky sluchového postižení ve třech hlavních bodech: Při nedostatečné nebo chybějící sluchové kontrole dochází k deformaci mluvy. Myšlení neslyšících dětí vzniká zcela nezávisle na řeči, utváří se jen v oblasti konkrétních jevů. Je proto statické a nepohotové. Orientace v prostoru je omezena, ztráta zvukového pozadí způsobuje narušení pocitu sebejistoty a pocitu vlastního já. Největší změny, které s sebou přináší porucha sluchu, se týkají struktury osobnosti. Pokud se pokusíme určit, kdo je vlastně jedincem se sluchovým postižením, můžeme využít definice uvedené Mooresem (in Freeman, 1992, s. 26): Neslyšící člověk je ten, jehož slyšení je poškozeno v takovém rozsahu,... že znemožňuje porozumění řeči pouze sluchem, ať již bez sluchadla nebo se sluchadlem. Nedoslýchavý člověk je ten, jehož slyšení je poškozeno do takové míry,... že činí třeba velice obtížným, ale nikoliv naprosto nemožným, porozumění řeči samotným sluchem, ať již se sluchadlem nebo bez něho.. Musíme rozlišovat také prelingvální a postlingvální sluchové postižení. U prelingválně sluchově postiženého došlo k postižení sluchu před vývojem řeči nebo během vývoje do šesti let věku, u postlingválního sluchového postižení v průběhu života. V důsledku různorodosti sluchových vad, celkovou úrovní rozvoje osobnosti i sociokulturními podmínkami, v nichž probíhala časná i následná surdopedická intervence, tvoří neslyšící velice nehomogenní skupinu (Souralová a Langer, 2004). 6

7 Klasifikace V České republice žije zhruba půl milionu sluchově postižených. Toto číslo zahrnuje nedoslýchavé, ohluchlé i jedince s naprostou ztrátou sluchu. Oproti sluchové poruše, která je přechodného charakteru, je sluchová vada jevem trvalým, neměnným. Pro samotný přehled jednotlivých sluchových postižení bych ráda využila Lejskovy klasifikace (Lejska, 2003, s. 24), která dělí vady a poruchy sluchu dle věku a fixace řeči. I) Vady a poruchy sluchu u dětí (před fixací řeči) A) Vrozené (hereditární) vady sluchu geneticky podmíněné kongenitálně získané prenatálně, perinatálně B) Získané vady (postnatální) po infekčních chorobách při degenerativních chorobách po traumatech po léčbě onkologických onemocnění při nachlazení a onemocnění horních cest dýchacích při opakovaných a chronických zánětech ucha II) Vady a poruchy sluchu u dospělých A) Převodní poruchy z důvodu postižení zvukovodu, bubínku, řetězu kůstek, pouzdra labyrintu, Eustachovy trubice, středoušní dutiny. B) Senzorineurální vady presbyakuzie (stařecká nedoslýchavost) traumata akustické + mechanické dlouhodobé působení hluku toxiny tělu vlastní a toxiny tělu cizí ušní nádory onemocnění vnitřního ucha onemocnění mozkových nervů, drah a sluchových center Toto členění vymezuje jednotlivé typy sluchového postižení vzhledem k jeho etiologii. 7

8 Typy sluchového postižení Podle Krahulcové (1993) nemůžeme v celém komplexu sluchových postižení oddělovat poruchy v oblasti smyslového vnímání od poruch psychicko-rozumových, psychické a rozumové zpracování slyšeného. Rozlišovat mezi poruchami sluchu fyziologického původu a funkčním postižením sluchového zpracování informací v centrálním sluchovém systému., je podle Dillera (www.lehn-acad.net/downloads/letter01.cz.pdf, s. 16) nezbytností. Se zřetelem na výkonnost celého sluchového analyzátoru tedy rozeznáváme tyto typy sluchového postižení. I) Periferní sluchové postižení (jednostranné nebo oboustranné) A) konduktivní Jedná se o převodní vady způsobené poruchou zevního zvukovodu k oválnému okénku středního ucha. Narušeno je pouze vzdušné vedení. Ve většině případů může být schopnost slyšet téměř plně obnovena léčbou, chirurgickými zákroky nebo sluchadly. B) percepční Tento typ ztráty sluchu je často spojován s úplnou ztrátou funkcí smyslových buněk (sluchových buněk) ve vnitřním uchu (kochlea). Dobré slyšení mohou umožnit z jistých podmínek sluchové pomůcky a kochleární implantáty. C) smíšené Kombinace obou předchozích typů sluchového postižení zapříčiňuje množství různých projevů a důsledků. Postiženo může být vnímání hlubokých i vysokých tónů, vzdušné i kostní vedení zvuku, atd. II) Centrální sluchové postižení Jedná se o funkční poruchu, která ovlivňuje zpracování různých podnětů. Například analýzu vzájemných vztahů mezi časem, výškou a sílou akustických signálů, ale i ztrátu schopnosti rozpoznávat složité zvukové struktury (řeč). (www.lehnacad.net/downloads/letter01.cz.pdf, s. 16) III) Progresivní sluchové postižení Je charakterizováno ubýváním sluchové schopnosti v průběhu života. 8

9 Stupeň sluchového postižení Podle hloubky sluchového postižení klasifikujeme jednotlivé stupně na lehkou, střední a těžkou nedoslýchavost, hluchotu praktickou a totální. Sluchová ztráta je uváděna v decibelech (viz. příloha č. 1). Specifickým případem je potom ohluchlost, což je stav, kdy dochází ke ztrátě sluchu v průběhu života. Pokud dojde k ohluchnutí postlingválně, řeč se již neztrácí a v případě soustavné péče zůstává zachována. V souvislostí s výše uvedenými klasifikacemi sluchového postižení docházíme k závěru, že při absenci nebo snížené funkčnosti takto významného komunikačního kanálu je nutno využívat alternativního způsobu komunikace. Jaké jsou tedy komunikační formy sluchově postižených? 1.2 Komunikační formy sluchově postižených Člověk komunikuje už samotnou svou existencí, svojí vlastní podstatou. Nepřetržitě o sobě vysílá informace (a tedy komunikuje) fakticky už tím, že je. (Lechta in Škodová, Jedlička a kol., 2003, s. 17) Všichni si uvědomujeme fakt, že je komunikace nesmírně důležitá. Neustále se mluví o komunikaci kvalitní nebo nedostatečné, o potřebě komunikovat a o nutnosti naslouchat. Jak ve svém úvodu ke knize Komunikace sluchově postižených zmiňuje Krahulcová (2003, s. 11): Komunikace, její způsoby, komunikační prostředky a cesty jsou základem pro vytvoření efektivního lidského společenství. Jakákoli překážka v ontogenetickém nabývání komunikačních schopností má dalekosáhlé a závažné důsledky.. Komunikace je definována jako: Přenos různých informačních obsahů pomocí různých komunikačních systémů, zejména prostřednictvím jazyka. Jde o výměnu informací, sdělování a dorozumívání, která se realizuje ve třech hlavních formách: mluvené, psané, ukazovací. (Dvořák, 2001, s. 100). Můžeme ji tedy chápat jako prostředek pro předávání zkušeností, koordinování společné činnosti, vybízení druhého člověka k určitému chování či jednání. V komunikaci je zároveň zastoupena verbální a nonverbální složka. Vedle slovního vyjadřování probíhá i vyjadřování nonverbální, tedy mimoslovní. To tvoří mimika, gestika, haptika, proxemika, oční kontakt, postoj těla, úprava zevnějšku i podoba nejbližšího okolí komunikujícího. 9

10 Všechny tyto jednotlivé prostředky komunikace částečně předznamenávají komunikační formy sluchově postižených. Krahulcová (2002) rozděluje jednotlivé komunikační formy do tří hlavních skupin: I) Skupina manuálně kódovaného mluveného jazyka slovní podstaty daktylní abeceda daktylografie pomocné artikulační znaky běžná mluvená hlásková řeč psaná forma řeči II) Skupina manuálně kódovaného mluveného jazyka neslovní podstaty znakový jazyk znakovaný jazyk mezinárodní znakový jazyk Gestuno III) Skupina mimiky, gestikulace, dramatizace a pantomimy Daktylní abeceda, neboli daktylotika, je prstová abeceda. Jde o: Slovní vizuálněmotorickou komunikační formu, při které se užívá různých poloh a postavení prstů k vyjádření písmen. (Krahulcová, 2003, s. 217). K vytvoření písmene zároveň může sloužit poloha prstů jedné nebo obou rukou a proto můžeme hovořit o jednoruční, dvouruční nebo smíšené prstové abecedě. Daktylografie je vlastně vpisování písmen ukazováčkem ruky do dlaně nebo na hřbet ruky druhého člověka. Účinnost slova se díky dvěma totožným vjemům (hmatovému a zrakovému) zvyšuje a zároveň je daktylografii možno použít ve styku s neslyšícími spolužáky a učiteli, se slyšícími vrstevníky a v neposlední řadě s jedinci hluchoslepými. Pomocné artikulační znaky jsou využívány pro vyvozování artikulace určitých hlásek i samotné mluvy u jedinců s opožděným nebo omezeným vývojem řeči. Zároveň také mohou sloužit jako komunikační prostředek, což ale neznamená, že by byly součástí mluveného projevu sluchově postižených. Jednou z funkcí tohoto vizuálního systému je podle Krahulcové (2003) také optická analýza a syntéza slova, podpora zapamatování jeho struktury a přesné pochopení jeho gramatického tvaru. Dosáhnout správné a přiměřeně artikulované mluvené hláskové řeči u 10

11 dítěte se sluchovým postiženým je pokládáno za cíl, kterého by osoba se sluchovým postižením měla (chtít) dosáhnout. Nedoslýchaví jedinci jsou totiž schopni naučit se vyjadřovat orálně a to i přes to, že jejich řeč vykazuje jisté nedostatky, například: dysgramatismus, dyslálii (hlavně nepřiměřená artikulace samohlásek), deformované modulační faktory nebo redukovanou aktivní i pasivní slovní zásobu (Krahulcová, 2003). Specifickým uměním je schopnost odezírání, které s mluvenou řečí úzce souvisí. Jedná se o: Dovednost jedince vnímat mluvenou řeč zrakem a pochopit obsah sdělení nejen podle pohybu úst, ale i podle mimiky obličeje, výrazu očí a gestikulace. (Janotová, 1999, s. 5). Odezíráním lze získat v nejlepším případě asi jednu třetinu informace obsažené v řeči. Psaná forma řeči je: Zvláštní řečová funkce, která se od ústní mluvené formy liší svou stavbou i způsobem fungování. (Sobotková, in Vítková, 2004, s. 139). Obecně můžeme říci, že osvojit si psanou podobu jazyka znamená naučit se rozumět psanému textu a získat schopnost vyjadřovat svoje myšlenky písemnou formou. Znakový jazyk je živý jazyk se všemi znaky přirozeného jazyka. Jde o plnohodnotný komunikační systém. Má svoji historii, původ, vývoj, gramatiku i odlišnosti. Zákon o znakové řeči z vymezuje znakový jazyk takto: Český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. (http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb98155&cd=76&typ=r). Znakový jazyk je mateřským jazykem v případě neslyšícího dítěte neslyšících rodičů. Znakovaný jazyk je uměle vytvořený soubor znaků, který není samostatným jazykem. Například znakovaná čeština využívá gramatických prostředků českého jazyka v kombinaci se znakovým jazykem. Znakový jazyk je používán současně s hlasitě nebo nehlasně artikulovanou češtinou. Představuje pomoc pro nedoslýchavé a je také používán ve školách. Obecně můžeme říci, že znakovaný jazyk usnadňuje dorozumívání mezi slyšícími a sluchově postiženými. Mezinárodní znakový jazyk Gestuno představuje uměle vytvořený komunikační systém. Jde o výsledek sjednocení určitých znakových způsobů ze 70.let 20.století. V současnosti je někdy používán sluchově postiženými na mezinárodních fórech (World Federation of the Deaf), konferencích a mezinárodních akcích (Deaflympic games). 11

12 Při běžné komunikaci se však nevyužívá. (http://en.wikipedia.org/wiki/gestuno). Vágnerová (2004, s. 214) uvádí, že: Odlišnost komunikačních kompetencí je nejvýznamnějším důsledkem sluchového postižení.. Komunikační komplikace bývají jak objektivně tak subjektivně největším problémem, který z postižení sluchu vyplývá. Proto se v následující podkapitole zaměřím na osobnost sluchově postiženého. 1.3 Osobnost sluchově postiženého Osobností se člověk nerodí, nýbrž se jí stává. (Nakonečný, 1995, s. 39). Již od prenatálního období se sluchově postižené dítě vyvíjí stejným způsobem jako ostatní děti. Správný tělesný i duševní vývoj však úzce souvisí s vývojem řeči. Od přípravného období, v již zmiňovaném prenatálním stádiu, přes vlastní vývoj řeči, kdy jsou jednotlivé vývojové řečové fáze sluchově postiženého kojence srovnatelné s vývojem řeči u slyšících: U každého dítěte se spontánně manifestuje vrozený komunikační instinkt. (Houdková, 2005, s. 16). V určitém období, konkrétně mezi 6. a 9. měsícem, však přichází zlom, kdy je další vývoj závislý na nápodobě. U sluchově postiženého dítěte je tedy předpokladem k dalšímu vývoji nalezení a využívání plnohodnotného komunikačního kanálu. Podle Freemana (1992) jsou totiž nejzávažnějším problémem právě obtíže s nalezením takového komunikačního systému a ne se samotným sluchovým postižením. S komunikací a komunikačními kompetencemi pak samozřejmě souvisí možnost socializace, která, jak uvádí Vágnerová (2004, s. 221), může pro sluchově postiženého představovat další z výrazných obtíží: Vývoj osobnosti sluchově postiženého ovlivňuje celá řada faktorů, dominující obvykle bývá jejich omezení v oblasti komunikace, resp. izolace v určitém prostředí a z toho vyplývající obtíže v sociální orientaci.. Komunikační deprivace a obtíže v porozumění totiž mohou být příčinou jak nepřiměřených reakcí, obtíží v sebeovládání a sklonů k impulzivnímu jednání, tak snížené schopnosti empatie nebo snadné dezorientace. Ta se může týkat obecných pravidel chování i okamžitých, mnohdy iracionálních reakcí. Jak uvádí Freeman (1992, s. 38): Neslyšící lidé jsou často charakterizování jako nevyzrálí. To znamená, že v průměru mají méně obecných informací, že mají spíše krátkodobé než dlouhodobé cíle a že méně než slyšící přemýšlejí o všech důsledcích svých činů.. Není se co divit, sluchově postižený 12

13 často neví, co po něm ostatní vyžadují. Bez možnosti sluchové kontroly si nemusí být vědom různých faux-pas, jako je například nadměrná hlučnost, a zároveň se díky využívání znakového jazyka může dostat do situace, která je pro slyšící společnost rušivá a pokládána za neadekvátní. Sluchově postižený se více zaměřuje na vlastní aktuální uspokojení a jeho emoce se výrazně projevují v mimice i pantomimice. Regulaci svého sociálně nepřiměřeného chování pak hodnotí jako projev omezování a manipulace slyšící společností. A z negativního postoje majoritní společnosti k jejich afektivnímu jednání potom samozřejmě může pramenit snížené sebevědomí, přecitlivělost a vztahovačnost. Velký vliv na rozvoj osobnosti sluchově postiženého dítěte má vedle postoje společnosti postoj vlastních rodičů a nejbližšího okolí. Vzhledem k faktu, že pouze 5 10 % sluchově postižených dětí má neslyšící rodiče, vzniká obrovská skupina rodin, ve kterých je nalezení společné komunikace zásadním problémem. S tím souvisí postoj rodičů k postižení dítěte, který také výrazně ovlivňuje vlastní osobnost dítěte včetně rozvoje jeho identifikace. Jak píše Pospíšilíková (2005, s. 13) ve své diplomové práci: Děti přejímají mnoho charakteristik, hodnotových měřítek i způsobů svých rodičů. (...) Děti které cítí, že se od svých rodičů zásadně odlišují, hledají své hrdiny jinde. Je důležité, aby neslyšící dítě vidělo dospělé neslyšící úspěšně vystupovat v roli autority.. Cílem rozvoje osobnosti sluchově postiženého dítěte by mělo být osamostatnění, zvýšení sebevědomí a schopnost nést odpovědnost sám za sebe. 1.4 Kultura neslyšících Mohli bychom si položit otázku: Existuje vůbec nějaká kultura neslyšících? Sluchové postižení nepředstavuje jen handicap nebo znevýhodnění. Díky tomuto specifickému druhu postižení mohl vzniknout jedinečný dorozumívací systém, znakový jazyk (více v kapitole 1.2). A právě jazyk, coby fenomén, je i podstatnou podmínkou vzniku kulturního vývoje: Jazyk a komunikace patří mezi základní složky kultury a dokonce hrají prvořadou roli. (Blais, 2006, s. 76). Jaké jsou další důležité faktory pro vznik vlastní kultury? Můžeme se obrátit na definici kultury uvedené v díle Tvé dítě neslyší: Kultura je komplex zahrnující vědění, umění, morálku, zákony, obyčeje a další 13

14 možnosti a zvyky, které získá člověk jako člen společnosti. (Tylor, in Freeman, 1992, s. 198). Sluchově postižené, neboli neslyšící, můžeme také vnímat jako minoritní společnost a to díky faktu, že naplňují základní atributy pro každou minoritní společnost nezbytné: Vyznačují se společnou fyzickou nebo kulturní charakteristikou, vnímají se coby členové minoritní skupiny a jsou tak také ostatními vnímáni, mají tendence k manželským nebo partnerským svazkům s jiným příslušníkem minority, jsou, coby členové této minoritní skupiny, utlačováni. (Lane, in Blais, 2006, s. 73) Jedná se o menšinu úctyhodnou, neboť v České republice se vyskytuje okolo půl milionu jedinců se sluchovým postižením. Neslyšící reprezentují úzké společenství lidí, kteří se seskupují do klubů a spolků. Již díky své osobnosti a vlastnímu jazyku vidí svět z jiného úhlu pohledu. Znakový jazyk je potom i nepřehlédnutelnou vizitkou neslyšícího člověka. Je nápadný, přitahuje pozornost slyšícího okolí, je specifickou vlastností neslyšících. Mezi sluchově postiženými uživateli znakového jazyka v poslední době sílí požadavek, aby nebyli považování za postižené, ale za jazykovou a kulturní menšinu. Tito lidé (...) chtějí být nazývání Neslyšícími (s velkým N). (Hrubý, 1997, s. 31). Každý člověk s vrozeným nebo získaným sluchovým postižením různého typu i stupně spadá mezi neslyšící. Narozdíl od Neslyšících, kde velké N slouží:...k sociologické identifikaci, kdy jedincům se sluchovým postižením ukazuje, že jsou uznávaní a přijímaní coby příslušníci komunity a kultury neslyšících. Znakový jazyk pak představuje základ celé této kultury. (Blais, 2006, s. 86). Proč tedy vlastně existuje kultura neslyšících? Existence společné kultury má obrovský význam při uspokojování vnitřních potřeb i pro osobní realizaci. Možnost identifikovat se například s úspěšným a sebevědomým neslyšícím učitelem je neméně důležitá, stejně jako kvalitní a milující rodina. V neposlední řadě pak členství v takovémto společenství, vyznačujícím se vlastním jazykem i kulturou, představuje motivující činitel, který má pozitivní vliv na sebevědomí sluchově postiženého. 14

15 2 Dramatická výchova 2.1 Vymezení pojmu dramatické výchovy Od útlého dětství jsme vychováváni a vyučováni. Rodiče, vychovatelé i učitelé nám předávají poznatky i dobře míněná doporučení a my se snažíme všechny tyto podněty zrakem, sluchem i dotykem vstřebávat. Sdělená zkušenost však nikdy nemá takovou váhu jako vlastní jedinečný zážitek. Teprve ten činí z množství vjemů opravdovou svébytnou zkušenost, která překračuje pouhé vědomí nějakého faktu. Na tomto předpokladu stojí význam dramatické výchovy (někdy také výchovné dramatiky, tvořivé dramatiky nebo dramiky), kterou Machková (1998, s. 32) definuje jako: Učení zkušeností, tj. jednáním, osobním, nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální reálnou praxi zúčastněného jedince. Je založena na prozkoumávání, poznávání i chápání mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí současnosti i minulosti, reálných i fantazií vytvořených. Toto prozkoumávání a poznávání se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím hry v roli, dramatického jednání v situaci.. V dramatické výchově nemusí jít vždy o produkt, tedy o samotné představení. To, na co se dramatická výchova zaměřuje především, je kvalita samotného tvůrčího procesu (http://www.drama.cz/osnovy_a_programy/osnovy_obecna_skola.html). S dramatickou výchovou se v současné době můžeme setkat v mateřských, základních i středních školách. V tom případě se může jednat buď o samostatný předmět, nebo o metodu práce používanou v jiném vyučovacím předmětu, nebo může dramatická výchova představovat pedagogický princip styl práce prostupující veškerým vyučováním (Pavlovská, 2002). Dramatické výchově se lze také věnovat na základních uměleckých školách, či v rámci volnočasové aktivity. V neposlední řadě může sloužit jako socioterapie nebo součást psychoterapie (Machková, 1998). Náplň a ukotvení dramatické výchovy ve školách pak vymezuje rámcový vzdělávací program (RVP). RVP pro základní vzdělávání předkládá přehled očekávaných výstupů i učiva vždy samostatně pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Mezi očekávanými výstupy na konci 1. stupně jsou například následující body: 15

16 Zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla; dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce a rozpoznávat je v chování druhých. Rozlišuje herní a reálnou situaci, přijímá pravidla hry, vstupuje do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jedná. Zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání, v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav. Pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru a využívá přitom různých výrazových prostředků. (www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=9, s. 88) Mezi učivem stanoveným RVP se objevují základní předpoklady dramatického jednání (psychosomatické dovednosti, herní dovednosti a sociálně komunikační dovednosti), proces dramatické a inscenační tvorby (náměty a témata v dramatických situacích, typová postava, dramatická situace, inscenační prostředky a postupy i komunikace s divákem) a také recepce a reflexe dramatického umění (základní stavební prvky dramatu, současná dramatická umění a média a základní divadelní druhy) (www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=9). Jednotlivá témata úzce korespondují s klíčovými kompetencemi, které jsou pro současné vzdělávání zásadní. Co se týče vysokého či vyššího odborného vzdělávání, jsou budoucí pedagogové i vychovatelé vzděláváni na pedagogických nebo divadelních fakultách v rámci samostatného oboru nebo specializace. Historie vzniku dramatické výchovy pro neslyšící na českém území Obliba dramatu i divadla sahá hluboko do minulosti a již ve středověku byla využívána ve školní výchově. Od pouhé četby komedií a její ilustraci pantomimou se postupně přecházelo i k inscenování her a využívání divadla k procvičení rétoriky, přirozenosti vystupování a k posílení mravů a náboženského smýšlení. Jan Ámos Komenský jako první odlišil divadlo umělecký počin od školní hry jako pedagogického prostředku (Machková, 1998). Následující období dramatiky je charakterizováno hrami ze života a pohádkami. Teprve vlivem školského reformního hnutí v období 1. republiky dochází k uplatňování nového přístupu 16

17 k dramatickým aktivitám dětí, které: Vycházely ze zájmů a potřeb zúčastněných dětí a chápaly tuto činnost především jako výchovu aktivních účastníků, teprve v druhé řadě dětídiváků. (Machková, 1998, s. 16). Samotná dramatická výchova se u nás vyvíjí od poloviny 60. let 20. století. Stále se však jedná o práci s dětmi většinové slyšící - populace. S pádem komunismu se situace ve školství výrazně mění, dramatická výchova začíná být zaváděna do základních škol, vyučována na vysokých školách a také ovlivňována literaturou a poznatky ze zahraničí. Dramatická výchova třikrát jinak S těmito politickými změnami souvisí také změny v péči a vzdělávání osob se sluchovým postižením. Kromě využívání různých metod výuky a forem komunikace začínají vznikat i různé možnosti studia a následného uplatnění neslyšících. V roce 1992 vzniká na divadelní fakultě JAMU v Brně první vysokoškolský bakalářský obor: Výchovná dramatika neslyšících (dále VDN) se zaměřením na pohybově výchovné discipliny. Studenti rozšiřují své pohybové schopnosti v předmětech základní pohybové průpravy, akrobacie, moderního a klasického tance, stepu nebo žonglování. Důležitou složkou studia je pohybové divadlo, ve kterém se studenti věnují pantomimě a kde je kladen důraz na pohybovou a výtvarnou kreativitu a totální komunikaci. V neposlední řadě se studenti zabývají i teoretickými předměty: psychologií, pedagogikou, znakovým jazykem, speciální pedagogikou či historií divadla. Celá výuka je, stejně jako každá akce pořádaná školou, tlumočena do znakového jazyka (http://difa.jamu.cz/organizacni-struktura/ateliery/avdpn.html). Ve školním roce 2000/2001 byl, podle Věstníku MŠMT ČR (www.cmczs.org/dokumenty/zprava_2002.doc), zahájen experiment výuky předmětu Hudebně dramatická výchova na základních školách pro sluchově postižené v Praze, Kyjově, Ivančicích, Olomouci, Ostravě, Hradci Králové a v Brně. Dramatickou výchovu v podobě volnočasové aktivity nabízí dětem Občanské sdružení Labyrint Brno. Toto sdružení od prosince roku 2001 realizuje: Programy mimoškolního vzdělávání sluchově postižených dětí a programy na podporu vzájemné komunikace mezi sluchově postiženými a slyšícími dětmi a mládeží. (http://www.labyrintbrno.cz/osdruzeni). Jedním z kroužků je právě dramatická výchova vedená Annou 17

18 Jurášovou, absolventkou VDN na JAMU. Výstupem této aktivity jsou jak divadelní představení, tak multimediální materiály s pohádkami nebo výukovými programy. Příčiny zavedení dramatické výchovy do světa sluchově postižených Proces integrace, který byl nastartován začátkem 90. let 20. století společně s alternativními proudy, které ovlivňují pedagogiku posledních let, zapříčinil mimo jiné i současné tendence ve vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě klíčových kompetencí, jejichž rozvinutí se stalo mottem základního vzdělávání, je důraz kladen také na jedinečnost každého, tedy i na jedinečnost neslyšících, jejich schopnosti i potřeby. Význam příležitosti získat vysokoškolské vzdělání v oboru výchovné dramatiky vysvětluje Broulíková (in Provazník, 2001, s.100) na konferenci o dramatické výchově, která se uskutečnila v roce 2000 v Praze, takto: Dramatickou výchovu chápeme v tomto kontextu jako jednu ze stěžejních možností v překonávání komunikační bariéry mezi sluchově postiženými a slyšícími i mezi sluchově postiženými navzájem.. Mikotová (in Provazník, 2001), vedoucí tohoto oboru, pak zdůrazňuje tři body, proč studovat vysokou školu: vzdělanost neslyšících, význam neslyšícího pedagoga a identifikačního modelu. Možnosti, které nabízí kroužek dramatické výchovy a vyučovacího předmětu, jsou obdobné. Jako jeden z podstatných prvků dramatické výchovy je uváděna komunikace divadlem a komunikace jednáním v situaci: Dramatický obor jako jediný rozvíjí celé komunikační spektrum, kultivuje oblast komunikace slovní i mimoslovní, a to jak v rovině sdělování, tak i v rovině naslouchání. (...) Jednání v herních situacích je využíváno jako jeden z možných principů tvorby i jako způsob uchopování skutečnosti, založený nejen na racionálním chápání, ale i na prozkoumávání hrou, přímým jednáním i prožitkem při něm. (Macková a Provazník, s. 13). V obou případech jde o přiblížení informací, skutečností, pocitů i prostředí dítěti a to formou vlastních zážitků a společné tvorby. Ať již jde o pouhou návštěvu čajovny nebo pekárny, či o vytvoření vánočního představení, vždy se jedná o přínos pro samotné aktéry: obohacení slovní zásoby, setkání se s jiným prostředím, schopnost vyprávění příběhu, rozvíjení komunikačních schopností nebo spolupráce s jinými lidmi (http://www.labyrintbrno.cz/vyrocni- zprava-2005). 18

19 Proč tedy došlo ke vzniku právě tohoto vysokoškolského oboru, k zavedení zrovna tohoto vyučovacího předmětu a k nabídce tohoto typu mimoškolní aktivity? Odpověď je jednoduchá. Dramatická výchova zprostředkovávaná neslyšícím pedagogem má široké uplatnění. Její metody jsou vhodné pro práci se sluchově postiženými dětmi i jejich rodiči v rámci rané péče. Je využitelná ve výchově a vzdělávání v mateřských, základních školách i internátech. Dramatická výchova představuje možnost trávení volného času a tedy plnohodnotnou zájmovou činnost. Profesně je příležitostí pro uplatnění sluchově postižených, ať už v organizacích nebo přímo v divadle. Navíc dramatické výchově nemůžeme upřít integrační charakter, který se projevuje například při pořádání workshopů a seminářů, kde je lektorské zázemí vždy tvořeno týmem slyšících i neslyšících (Broulíková, in Provazník, 2001). Dramatická výchova představovala pro všechny iniciátory snah o její přiblížení komunitě neslyšících možnost, jak právě sluchově postiženým nabídnout informace názorně a s umožněním vlastního prožitku. Jak těmto lidem zprostředkovat činnosti, při kterých mohou zažít radost a uspokojení ze společné práce a interakce, která se může rozvíjet hlavně díky uplatňování metody totální komunikace. Pokud bychom se vrátili k výše zmíněným třem bodům Mikotové, je příčina zavedení dramatické výchovy do světa sluchově postižených evidentní. V každé společnosti je třeba vzdělaných lidí. Každý jedinec s handicapem, který se postaví na vlastní nohy a stane se samostatným člověkem, nepředstavuje pouhé ulehčení státnímu rozpočtu a dalšího zaměstnaného občana ve statistických tabulkách. Vzdělaný neslyšící pedagog slouží především jako nesporně motivující identifikační model pro děti, dospívající i dospělé neslyšící. Stává se vzorem hodným následování, stává se důkazem, že vzdělání a usilování o spoluúčast na společenském dění má smysl a může být obohacující jak v osobním, tak společenském životě. 2.2 Hodnoty a cíle dramatické výchovy Dramatická výchova je uplatňována coby samostatný obor i jako pomocná metoda v různých typech zařízení. Jelikož se jedná o disciplínu kombinující charakteristiky estetického oboru s pedagogickým, musí být i cíle a hodnoty, které vyznává, 19

20 kombinací cílů a hodnot uměleckých i výchovných. Vztah hodnot a cílů navíc objasňuje Machková (1998, s. 51) takto: Hodnoty dramatické výchovy jsou jí vlastní jakožto oboru a existují bez ohledu na to, zda a v jaké míře je jednotlivé instituce, formy či učitelé dramatické výchovy využívají, kdežto cíle jsou preferencí těch hodnot dramatické výchovy, které pro svou práci instituce či jednotlivý učitel v určité pedagogické situaci zvolí.. Machková (2004, s. 35) tyto cíle formuluje ve třech základních rovinách: I) v rovině dramatické dovednosti v dramatické oblasti (hra v roli, výstavba celku, výrazové prostředky) vědomosti o dramatických aktivitách a divadle (dramaturgie, historie, teorie) II) v rovině sociální struktura skupiny, její dynamika, vztahy ve skupině, kooperace poznávání života, světa, lidí III) v rovině osobnostní psychické funkce (pozornost, vnímání, obrazotvornost, myšlení, komunikace, emoce, vůle) schopnosti (inteligence, tvořivost, speciální schopnosti) a příslušné dovednosti motivace, zájmy hodnotový žebříček, postoje Takto vymezené cíle můžeme shrnout do několika základních skupin a těmi jsou: Socializace, která představuje plynulé a bezkonfliktní začleňování dětí do lidského společenství, poznávání sebe i života v celé šíři. Souvisí s ní sebepoznání i sebepojetí, která jsou u jedince s postižením vždy nahlížena z jiné perspektivy. Následuje rozvíjení obrazotvornosti a tvořivosti, neboť k tvořivé práci je třeba schopnosti, promítnout se do různých situací nebo do života někoho jiného. Jednat jako v imaginárním prostředí s imaginární rekvizitou nebo kostýmem umožňuje odpoutat se od konkretizovaného pohledu na svět i sebe samotného a rozvíjet schopnosti odhadovat důsledky vlastního jednání. Rozvíjení schopností kritického a samostatného myšlení a svobodného 20

DRAMATICKÁ VÝCHOVA JAKO DETERMINANTA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SLYŠÍCÍCH A NESLYŠÍCÍCH

DRAMATICKÁ VÝCHOVA JAKO DETERMINANTA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SLYŠÍCÍCH A NESLYŠÍCÍCH Masarykova univerzita Pedagogická fakulta DRAMATICKÁ VÝCHOVA JAKO DETERMINANTA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SLYŠÍCÍCH A NESLYŠÍCÍCH Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Radka Horáková, Ph.D. Vypracovala:

Více

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2009 Vypracovala: Vedoucí diplomové

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Výuka anglického jazyka u sluchově postižených studentů Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Lenka Doležalová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Rozvoj slovní zásoby u dětí se sluchovým postižením pomocí her a cvičení

MASARYKOVA UNIVERZITA. Rozvoj slovní zásoby u dětí se sluchovým postižením pomocí her a cvičení MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Rozvoj slovní zásoby u dětí se sluchovým postižením pomocí her a cvičení Bakalářská práce Brno 2013 Vedoucí práce: PhDr. Lenka Doležalová,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Povědomí slyšících pedagogů základních škol pro sluchově postižené v České republice o kultuře Neslyšících Diplomová práce Brno 2011

Více

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Drešrová Lada V. ročník kombinovaného studia Obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy Mimoškolní výchova na základní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V ROZVOJI KOMUNIKACE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO

Více

Metodika pro pedagogy základních škol

Metodika pro pedagogy základních škol Metodika pro pedagogy základních škol Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Potřeby žáků

Více

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Diplomová práce Dramatické hry s dětmi mladšího školního věku (Drama Activities with Children of Younger

Více

Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice

Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Educational opportunities of adult deaf

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Sport sluchově postižených Sport for people with hearing impairment České Budějovice 2011 Vedoucí diplomové

Více

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi Bc. Lenka Filípková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám dramatickou výchovou a jejím využitím ve vyučovacím procesu.

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Využití prvků dramatické výchovy u žáků základní školy v oblasti nácviku využívání tlumočnických služeb

Využití prvků dramatické výchovy u žáků základní školy v oblasti nácviku využívání tlumočnických služeb JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér výchovné dramatiky pro Neslyšící Studijní obor: Výchovná dramatika pro Neslyšící Využití prvků dramatické výchovy u žáků základní školy

Více

Metodika filmové a multimediální výuky na MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Ing. Vlastimil Palouš

Metodika filmové a multimediální výuky na MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Ing. Vlastimil Palouš Metodika filmové a multimediální výuky na MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí Ing. Vlastimil Palouš Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na popis metodiky

Více

ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Bc. et Bc. Petra Vidnerová II. ročník navazující kombinované studium Obor: Předškolní pedagogika ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY DĚTÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením Téma práce: Sluchově postižené dítě v rodině Martina Šnejdrlová Vedoucí práce: Mgr.

Více

VYUŽITÍ TERAPEUTICKO-FORMATIVNÍCH PŘÍSTUPŮ U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY KLADNO V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLA=PŘÍLEŽITOST

VYUŽITÍ TERAPEUTICKO-FORMATIVNÍCH PŘÍSTUPŮ U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY KLADNO V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLA=PŘÍLEŽITOST UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Vendula Skopalová II. navazující ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika VYUŽITÍ TERAPEUTICKO-FORMATIVNÍCH

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií LENKA HRICOVÁ 3. ročník program celoživotního vzdělávání Program: Speciální pedagogika surdopedie se zaměřením na

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Řešení konfliktu pomocí sociálních her Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Magdaléna Kamencová Vedoucí práce: PhDr. Mgr.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA SENTLOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol EFEKTIVITA VÝUKY ANGLICKÉHO

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Školní vzdělávací program Základní školy speciální Jihlava Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Marie Vítková,

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Integrace dětí s Downovým syndromem na prvním stupni základní školy

Integrace dětí s Downovým syndromem na prvním stupni základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Integrace dětí s Downovým syndromem na prvním stupni základní školy Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Bc. Radka Guthová Vedoucí

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA PEDAGOGIKY Metody dramatické výchovy na I. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. Vypracovala: Ludmila

Více

NÁVŠTĚVNÍCI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V MUZEU METODICKÝ MATERIÁL

NÁVŠTĚVNÍCI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V MUZEU METODICKÝ MATERIÁL NÁVŠTĚVNÍCI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V MUZEU METODICKÝ MATERIÁL SOŇA MERTOVÁ 1 OBSAH Úvod 3 1. Co je mentální postižení? 4 2. Psychické procesy osob s mentálním postižením 5 2.1. Jak lidé s mentálním postižením

Více

Učitel 1. stupně ZŠ v Ostravě v kontextu integrace žáka s narušenou komunikační schopností

Učitel 1. stupně ZŠ v Ostravě v kontextu integrace žáka s narušenou komunikační schopností Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Učitel 1. stupně ZŠ v Ostravě v kontextu integrace žáka s narušenou komunikační schopností Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové

Více