PCA vývoj - součastný stav - perspektivy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PCA vývoj - součastný stav - perspektivy"

Transkript

1 :11:17 PCA vývoj - součastný stav - perspektivy Ladislav Nykl Institut Person-Centred Approach, Lederergasse 17/7, 1080 Vienna, Austria University of Vienna, Research Lab for Educational Technologies, 1010 Vienna, Austria Abstrakt: O součastném stavu PCA není lehké si udělat úsudek a přehled. Po roce 1980 se začínalo objevovat mnoho interpretací jak na celý přístup, tak na jeho jednotlivé časti a to právěi v řadách vlastních odborníků. V součastné doběmůžeme registrovat snahu mnohých špičkových vědcůa praktikůaplikovat přístup mimo psychoterapii v jiných odvětvích jako školství, komunikace, management a jiné. Jejich názory jako by se často rozcházely a přece mnohdy spojovali. Otázka je kde a jak se názory rozcházejí, zda se rozcházejí skutečně, kde je zakotvena příčina těchto různých pochopení - ve výcviku, v aplikaci, v pochopení psychologických pochodůa nebo jen v subjektivních názorech. Poslední otázka je, jak se dá se součastným stavem a pochopením směru žít a pracovat. Vážení přátelé Děkuji za pozvání k této konferenci a možnosti vyslovit několik myšlenek k vývoji a stavu přístupu zaměřeného na člověka. Jistěvšichni víte jak se směr vyvíjel v jeho začátcích. Rogers ve své práci s dětmi do roku 1940 v Rochestru New York senzitivněpřijímal reakce svých klientůa postupněpoznal, že je vztah ke klientovi důležitější nežběžněsepsaných 70 stran diagnóz a rozjímání jakými metodami dítěti a rodičům pomoci. Základem přístupu jsou tři postoje nebo proměnné, také dispozice a to akceptace bez podmínek, empatické porozumění a opravdovost neboli kongruence. Jak Rogers došel k hypotéze tří proměnných není přesněznámo, v roce 1940 však měl koncept se kterým rozbouřil tehdejší psychologický svět a na začátku 50 let sepsal na základěpožádání American Psychological Association vědecké pojednání směru. V pozdějších letech ověřoval získané zkušenosti a teorie při práci s neurotiky a později psychotiky ve výzkumech vedených z půdy několika univerzit Ohio State University, University of Chicago a Wisconsin University. Jeho přístup byl zpočátku nazýván nedirektivní, zrcadlící, později na klienta zaměřený. Rogers kladl döraz na akceptaci a empatii. V roce 1948 byl Rogers pověřen vybudovat skupinovou práci s veterány ze světové války. Z té doby pochází vtip na jeho akceptující postoj je zachycen na videu od Haward Kirschenbaum (2003) Carl Rogers and the Person- Centered Approach. Později se stává terapeutický proces více dynamický a Rogers dává důraz na kongruenci a opravdovost terapeuta, a tento postoj zůstává do dnes. V 60 tých letech se dostává přístup zaměřený na člověka do Evropy zásluhou Reinharda Tausche a jeho dnes zesnulé manželky Anne-Marie. Do českých zemích, podle Jana Vymětala, našel přístup cestu jižna přelomu 60 tých let přes skupinu nadšených psychologů, kteří se snažili jeho základy pochopit autodidakticky mezi něpatří Jan Vymětal, Vlado Hlavenka a další. V 80 tých letech proběhly v Českých zemích první skupinová setkání. Po roce 1980 zaznamenáváme pokusy o eklektické a syntetické zahrnutí přístupu do různých jiných poradenských a psychoterapeutických směrů. Jak ale základní elementy přístupu, jako je akceptace všechny poradenské a sociální profese významněobohacují, tak můžeme

2 :11:17 v těchto snahách nalézat i negativní aspekty a sice v tom, že se přístup rozmělňuje a simplifikuje v rukou odborníků, kteří nemají velký zájem o jeho hloubku a podstatu. V dnešní doběse utvářejí dále nové názory na přístup a jeho aplikaci i v řadách vlastních odborníkůnebo zájemců, kteří téžčasto neproniknou do skutečné podstaty přístupu. Je dokonce zajímavé, že jsou na př. v Německu vycvičení poradci, kteří nezažili skupinová setkání a čerpají více méněz teorie a strukturovaných procesů. K prohloubení se do podstaty přístupu nepřispívají pravděpodobněi facilitátoři ve výcvikových střediscích, kdyžse snaží najít instrumenty k nácviku empatie a akceptace. Do směru se tak dostávají různé názory a pochopení v tendenci - přístup zaměřený na člověka rozvíjet. V této tendenci, v touze jednotlivce najít vlastní cesty a neřídit se cizími názory, jakoby se přístup sám potvrzoval. Je to ale opravdu? Není to pouhé zdání toho, kdo nemá odvahu jít dál, ponořit se do hloubky a nezůstávat jen na povrchu? Neblokuje si vlastní možnosti prohlubování se v sobě, ve vztazích běžných a vztazích profesionálních? Tak stojíme před řadou otázek. Jaké názory to jsou v řadách odpůrcůa řadách vlastních? Je jádro přístupu skutečněneměnitelné? Máme-li neochvějné základy, je potom dostatečný prostor kreativního rozvoje a schopností a je třeba směru (vztahům) pouze porozumět? Musí se přístup stále vyvíjet ale jak? Jaké perspektivy má přístup zaměřený na člověka? Jak se dá žít se součastným stavem přístupu?

3 :11:17 odpůrci - interpretace ne/pochopení Robert Hutterer píše v posledním čísle PERSON v úvodu recenze na knihu Stepana Joseph a Richarda Worsley Person-Centered Psychopathology: A Positive Psychology of Mental Health, že by tato kniha měla vzbudit zájem minimálnědvou subskupin a to psychologůa psychiatrů, kteří se domnívají, že tento směr není relevantní pro práci s chronickými a těžkými poruchami. Již1984 psal dnes zesnulý Hans Strotzka, téžuniv.-prof ve Vídni, decentně, že pro nezasvěceného se zdá být tento směr vhodný pouze pro lehké životní problémy a je teoreticky úzce položený, mnohé aspekty jsou podle Strotzky samozřejmostí i v jiných školách, cožna začátku 90 let předpokládal i V. E. Frankl. Naproti tomu ale dokládá Reinhard Tausch a mnoho jiných vědcůvýzkumy s psychicky postiženými a dokládají i výsledky terapeutických pohovorůs dětmi a mladistvími, jakožto i pozitivní výsledky dobrých vztahůve školách. Nejrozsáhlejší výzkum na poli terapie prováděl však sám C. Rogers. Podíváme-li se na teoretickou základnu přístupu, zda je úzká jak mínil Strotzka, s úžasem zjistíme, že se Carl Rogers zajímal nejen o psychoterapii, poradenství, školství a politiku, ale i o management a vědecky popsal procesy ve skupině, procesy špatného vztahu, zlepšeného vztahu, řešení konfliktů, postavil 19 tezí vývoje osobnosti a chování a podal strukturu vnitřních pochodůa.j. Je tedy těžké hovořit o úzké teoretické základně. Přesto ukazuje nadále Situace psychoterapeutických směrůna př. v Německu a ve Švýcarsku, že se zde nedá v dohledné doběpředpokládat liberalistický přístup k rozmanitosti psychoterapeutických směrů. Německému spolku GWG (Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie), který registruje několik tisíc vycvičených psychoterapeutů v přístupu zaměřeném na člověka, se podařilo prosadit, že je přístup uznán jako vědecký směr ale ještěse nepodařilo jej začlenit tak jako v Rakousku do seznamu psychoterapií uznávaných pojišťovnami. Různé názory a tendence v řadách vlastních. Jestliže chápeme rozmanitost psychologických a psychoterapeutických směrůa jejich často neslučitelných paradigmen, pak ale budeme mít jistý problém s různými názory v řadách vlastních. Po smrti mentora přístupu Carla Rogerse (1987) začíná rozpor v různých náhledech, aplikaci a terminologii. Můžeme zaznamenat pokusy přeformulovat různé statě, nebo některé přehlížet a tak vybočovat z celého kontextu. David Bruck (England) nevidí na př. soulad podmínek mezi běžným vztahem a vztahem terapeutickým. Naproti tomu mínil Carl Rogers, že jsou podmínky pro dobrý vztah prakticky stejné a Ladislav Nykl (2005) citlivěpřeformuloval 6 podmínek terapeutického procesu na 6 podmínek běžného vztahu, v němžmůže nastat osobní růst. Robert Hutterer (Rakousko) míní, že terapeutické dovednosti a postoje se dají naučit tak, že přejdou do podvědomé samozřejmosti. Přitom tvrdí Ladislav Nykl, že se tyto postoje jak u terapeuta tak u klienta učit a naučit nedají, že se vytvářejí přes asimilaci organizmických zkušeností ve vztahu a přecházejí do intuice. Sám Rogers píše, že učením učícího se toto učení tedy tento psychický růst zničí. Stanislav Kratochvil zdůrazňuje na univerzitách důležitost přístupu ale chápe na př. sebeaktualizační tendenci humanisticky jako tendenci k sebeuskutečnění. Rogers ale míní také tendenci aktualizace self, kterážto subtendence je součástí aktualizační tendence. I když Kratochvíl podtrhuje důležitost přístupu je jeho práce ve skupinách zaměřena na Ferdinanda

4 :11:17 Knobloucha se kterým původní koncepci vybudoval. Tento koncept se však nedá identifikovat s přístupem zaměřeným na člověka. Dorothea Kunze (Německo), Peter Frenzl (Rakousko) a jiní vytváří vlastní představy o aplikaci v organizaci a managamentu a přecházejí značnědo sfér, které jsou podniky žádány. Schulz von Thun (Německo) přívrženec Rogerse (vedl údajněs Rogersem skupiny) zkoncipoval mnoho rad a struktur v komunikaci, zanechává však ve své práci jen malé stopy po přístupu zaměřeného na člověka Marshall Rosenberg (USA) vychází z Rogerse a vytvořil koncept pravidel beznásilné komunikace. Naproti tomu Carl Rogers popisuje podmínky řešení konfliktu. Thomas Gordon (Německo) vychází téžz Rogerse ale vytváří jakýsi soubor cvičení a poučení rodinný trénink. Mnozí terapeuti a psychologové vlastních řad vytvářejí koncepty řešení konfliktůa přehlížejí při tom, že řešení konfliktu Rogers krátce ale pregnantně(ve skupině) popisuje. Ernest Meadows (USA) přeorientovává základní podmínky přístupu pro management tak, že jižnemají žádný soulad s přístupen, jak vyplývalo z jeho přednášky na konferenci na Malorce v květnu Setrvává ale ve domnění, že zastává přístup zaměřený na člověka. Renate Motschnig a Ladislav Nykl (Rakousko) se vytrvale snaží zkoumat a aplikovat přístup ve vyučování na univerzitách a v encountrových skupinách v rámci vyučování. Na konferenci na Malorce 2007 byla jejich snaha označena jako jedinečná na světě. Zároveňse ukázala na Workshopu za účasti příznivcůpřístupu z Argentiny, Brazílie, Španělska a jiných zemí jistá nejistota v perspektivách pro vyučování. Snahy o šíření přístupu jsou v některých latinsko-amerických zemích podstatněvětší nežv Evropě. V Argentiněje začleněn celý univerzitní magisterský směr přístupu zaměřeném na člověka do výuky Human Developement. Michael Behr jakožto i Eva-Maria Biermann-Ratjen (Německo) zasvětili svoji práci výzkumu terapie s dětmi a dospívajícími. Biermann-Ratjen ve svém příspěvku o vývoji dítěte z hlediska přístupu zaměřeném na člověka v knize Die vielen Gesichter der Personzentrierten Psychotherapie však jaksi opomíjí důležitost podpůrné opravdovosti matky pro vývoj dítěte. Právětéma, které je neobvykle obsáhlé. Jaká je situace v literatuře: Jako pozoruhodný příklad uvádím knihu Viktora Drapely Přehled teorií osobnosti Je ažneuvěřitelné jak se dá přístup malými (i většími) terminologickými odchylkami zkreslit. Částečnězde můžeme předpokládat problémy s překladem, částečnějen povrchním pochopením přístupu Viktorem Drapelou. Jako další příklad uvádím Irvina Yaloma Teorie a praxe skupinové psychoterapie, nebo v internetu recenzi knihy Evy-Marie Biermann-Ratjen a Jochena Eckerta Gesprächspsychotherapie kde zjistí pozorný a zasvěcený čtenář6 podstatnězkreslených podmínek terapeutického procesu Obzvláštěpak pro studenty je těžké pochopit sensitivnězáklady přístupu, jestliže jsou v důležitých publikacích a statích zdeformovány. Ne/pochopení směru na univerzitách a školách Stoupající nároky na vědomosti a rozvoj informativní techniky podporují rozvoj odborných vědomostí studentů, zvyšují jejich kritický přístup a zlepšují jejich objektivní vědomosti. Nemohu se ale oprostit dojmu a moje zkušenosti to vlastnězdůrazňují, že se zároveňsnižuje schopnost studentů, přiblížit se procesům v encountrových skupin a čerpat z nich. Jejich netrpělivost, kritičnost a racionální přístup zabraňují často těmto procesům.

5 :11:17 Další tendenci, kterou jsem pozoroval na vysokých školách, je doměnka studentů, že ostatní směry mají téžzahrnutu akceptaci a empatii a tak jsou rovnocenné a PCA je vlastně nezajímavý, není racionálnědobře uchopitelný - a těmito postoji studentům skutečněuniká podstata přístupu dokonale. Západní univerzity se v psychologii orientují na výzkum, statistiku a vedle všeobecné psychologie na komunikaci a jiné odvětví. Spektrum psychoterapeutických směrůskutečně nedovoluje hlubší rozpoložení se s jednotlivými směry, protože jejich poznání vyžaduje samostatné studium nebo výcvik. To však nemůže být důvod k opomíjení univerzální platnosti PCA ve všech mezilidských vztazích a tím jeho výzkumu. Tak mi bylo řečeno, že by bylo těžké se dozvědět od studentůpsychologie na univerzitě v Grazu něco bližšího o Rogersovi, pokud by jeho jméno studenti vůbec znali a studující na středních školách skutečněnikdy neslyšeli o přístupu zaměřeném na člověka. Zde se musíme ptát na důvod nezájmu o přístup, jehožzáklady jsou tolikrát dokázány a odbornězpracovány. Jako by mnozí vědci nedokázali uchopit tento nedirektivní směr a podpořit to co je v přání a snech každého z nás být akceptován a chápan, být sám opravdový, chápat stále více sebe a okolní svět.

6 :11:17 Je jádro přístupu neměnitelné a dostatečné? Je zde dostatečný prostor pro rozvoj vlastních schopností? Asi vyvolám kontroverzní názory, kdyžvyslovím přesvědčení, že je přístup vědecky dostatečněprozkoumán a Carlem Rogersem a doložen, cožzmiňuje i Reinhard Tausch. Základy PCA nejsou měnitelné, je však důležité je pochopit a přes osobní vztahy nechat vyvíjet ve vlastní životní filosofii. Kdyžsi přiblížím mojich 30 let se prohlubování do směru ve snaze jej pochopit, tak si uvědomuji, že jsem mnohým detailům a aspektům porozuměl pouze přes esenciální prožitky, oproštěn od psychologických konstruktů. I kdyžjsem zpočátku neměl tyto zkušenosti, nikdy jsem přístup nechápal jako naivní směr k soužití, ale jako reálné cesty k demokratickému spolubytí, kde jsou a budou i konflikty, i tajemství a intimní nebo ekonomické a organizační osobní zákoutí. Jestliže jsem přesvědčen, že je jádro přístupu neměnitelné, pak ale netvrdím, že je nutné se řídit cizími názory a tyto se učit. Je to právěcarl Rogers, který směr popsal tak, že máme možnost chápat jeho podstatu kreativněna základěprožitků. Právětato volnost nám umožňuje prožívat a poznávat ve vztahu to, co je nám lidem dáno biologicky, jsou to pocity a jejich tajemství, která byla ukládána po tisíciletí v genech lidského organismu a promítají se v každé kultuře a vztahu. Poznávat znamená poznávat nejen jako pozorovatel z povrchu a vytvářet pravidla a konstrukty, ale poznávat z podstaty vztahu a z pocitů, které nás všude obklopují. Je to získávání zkušeností a vlastní vývoj jinak nežpouhým učením. Ve věděje to pak ta jedinečnost, která nás dělí od jiných psychologických směrů. Zároveňto však znamená převzít zodpovědnost za ochranu této esenciálních schopnosti vyvíjení zkušeností s osobnosti. Jsem přesvědčen a moje zkušenosti to dokládají, že v rámci směru existuje velké pole působnosti a možnost uplatnění kreativity jak v praxi tak i ve vědě, a že není nutné se učit a trénovat jak se chovat podle přístupu zaměřeného na člověka, ale je možno žít a tím poznávat lidské vztahy a z nich čerpat. Carl Rogers tedy odhalil mocné vztahové komponenty, které podmiňují naší cestu ke vztahům, které si přejeme.

7 :11:17 Jaké možnosti má jednotlivec a věda Jednotlivec: Jít stále více do hloubky přístupu je cesta svízelná. Pokud však někdo vidí v přístupu pouze a jen akceptaci a empatii, anižby sám sebe chápal a podpůrněvkládal do vztahu, zůstane na jisté hranici a nepozná možnosti mezilidských procesů. Cesta jednotlivce je tedy v prožívání a chápání denních a profesních situací a i srovnávání s teorií. Cesta růstu je v encountrových skupinách jak na straněúčastníka, tak na straněfacilitátora. Práce a vztah s lidmi jak v poradenství, tak v terapii nebo jiných sociálních odvětvích obohacuje pokud navážeme vztah a ukážeme zájem o druhého. Věda: V publikacích a komunikaci je nanejvýše důležité chápat a držet se pojmůpřístupu zaměřeného na člověka a ověřovat si je a vlastní poznatky a teze v kontextu celého směru. Mohu jen dodat z vlastních zkušeností, že to je cesta překvapení a objevů. Další výzkumy jsou nutné. Bez poznatkův kvalitativním výzkumu však nevidím příznivou cestu kvantitativního výzkumu. Bez hlubokého poznání přístupu ve vlastních vztazích vědce a v teorii nevidím žádnou efektivní cestu. Že cesta ve věděnejsou prázdné představy, dokládám našimi výzkumy na Vídeňské univerzitě, publikacemi o výuce na univerzitách, projektem setkání studentůvídeňské a Brněnské univerzity (v tomto roce) a dalšími plánovanými projekty. Téžkrok k všeobecné psychologii není prázdným snem. Moje publikace (2005) obsahuje mnoho aspektů, kde se dotýkám všeobecné psychologie a ujasnění pojmů. Vidím velké možnosti uplatnění vlastní kreativity a vědomostí jak v poradenství a terapii, tak na poli supervize nebo pomoci rodinným příslušníkům, tak ve vyučování a dalších odvětví lidského soužití a komunikace. Vidím ale téžobrovské možnosti na poli výzkumu a vědy.

8 :11:17 Musí se přístup dále vyvíjet? Výzkum - vývoj - aplikace Tak jak jsem přesvědčen, že není třeba bádat, zda je jádro přístupu dostatečné a zda je na člověka zaměřený přístup ve vztahu nutný, cožnám v podstatějiždokázali i analytici, jsem zároveňpřesvědčen, že nové výzkumy jsou nutné. Jsou nutné proto, abychom jak vědu tak i širokou veřejnost mohli informovat o možnostech v osobním vývoji. Jsou nutné proto, abychom ve věděupevnili naše místo. Jestliže přijmeme to, že je podstata přístupu dostatečněpodložena výzkumy v terapii, tak jistě schází důkazy dlouhodobého vlivu vztahu v rodině, důkazy vlivu tohoto jedinečného a nutného vztahu sociálních pracovníkůna jejich klienty, prozkoumání otázky jak je směr chápán jednotlivcem, výzkum v čem uniká přístup našemu analytickému a racionálnímu myšlení, řešení otázek jak organizovat skupinová sezení, řešení otázky jak se rodí zkušení facilitátoři - a další. Tím ale není řečeno, že v terapii výzkumy nejsou třeba, ba naopak, psychoanalýza nám předhazuje, že se nevztahujeme na podvědomí a nevědomí, na přenos a diferencovanou psychopatologii. Je to výzva k odpověďi a výzkumu. Některé otázky spojené s výzkumem Otázka pojmů: Obzvláštěv našem přístupu je používaní pojmůtřeba senzitivnězvážit, aby směr nezkreslovaly, nezmělňovaly a nezaváděly do slepých uliček. Jak se zdá na první pohled, že je terminologie přístupu jednoduchá, tak je skutečnost pravý opak, cožjsem si silně uvědomil při překladech příspěvkůpro časopis Virya a při spolupráci s kolegyní na Vídeňské univerzitě. Tak na př. pojem aplikace : Vždy se ptám, zda je vůbec možné mluvit o aplikaci nebo o metoděv běžném a skutečném vztahu, ve vztahu matky k dítěti. Ve vztahu člověka k člověku se doufám nejedná o aplikaci nebo metodu ale skutečněo vztah a moje možnosti a zkušenosti. Přístup zaměřený na člověka v přímém vztahu není věda, není aplikace, není metoda, není pojem ale vědomé prožívání sebe, druhé osoby a vztahu a naší situace - bez konstruktů, bez pověr a zábran, ale s akceptací druhé osoby, sama sebe, s empatickým porozuměním a vědomím konsekvencí vlastního jednání a to není jednoduché. Otázka zda zůstává dostatečné místo pro kreativitu: Naše kreativita ve výzkumu nemusí znát meze pokud se budeme pohybovat v rámci přístupu zaměřeného na člověka a budeme chápat jeho dynamiku a problémy. Znamená to, se i vypořádat s neporozuměním a i ataky ba i odborníků. Není často možní změnit jejich subjektivní svět a postoje stojíte proti skalní stěně. I zde je třeba kreativity a vcítění se do situace. Jedna z platform výzkumu a rozvoje přístupu v praxi je otázka učení, učení se a psychický růst: Právěve výuce, ve tříděse skrývá velká možnost kreativity a i výzkumu. Přesto že učitel musí být kreativní a konkrétněaktivní, je pro zdravý psychický růst dítěte nebo studenta možné a nutné vytvářet vztah v duchu přístupu zaměřeného na člověka. Nejen vytváření a působení vztahu na schopnost učení musí být téma výzkumu v pedagogice, ale i otázka jak pomoci učitelům, docentům a profesorům vytvářet ve vlastní osoběnutné a dostačující postoje.

9 :11:17 Z hlediska výzkumu a obecné psychologie je nutné si všímat procesůorganizmických zkušeností vyvíjejících se v kontaktu dvou osob za podmínek popsaných Carlem Rogersem. Tyto procesy nebo zkušenosti nejsou organizovány v organizmu, nýbržasimilovány. Je to naprosto jiný proces nežběžné učení, a ten si zaslouží citlivého výzkumu. Ve vyučování probíhají oba procesy velice zřetelně- pokud je chápu. Pak já (jako učitel) též chápu stále lépe vlastní možnosti jak vytvářet podmínky pro učení a tak zároveňasimilaci růstových procesů.

10 :11:17 Perspektivy přístupu zaměřeného na člověka Perspektivy šíření a porozumění přístupu zaměřeného na člověka vidím na základě celosvětového dění nejen v terapii ale i v dalších oborech pozitivně. Přesto se zdá, že se o vědeckém zájmu v té míře jako o psychoanalýzu nedá hovořit. přístup není dostatečněpochopen mnoha vědci na vysokých školách, nepronikl dostatečnědo vyučování na gymnasiích a odborných školách, není dostatečnězahrnut ve vyučování všeobecné psychologie, nejsou všeobecněznámy a pochopeny jeho jedinečné cesty růstu a vývoje osobnosti, jakožto i uzdravujících procesůve vztahu člověka s člověkem, zdaleka není podtrhnuta jeho důležitost ve všech oborech a životních situacích, nejde jenom o podpůrný vztah, nýbržo můj vlastní vývoj a rozvoj chápání denních situací nejsou vědecky dostatečněpodchyceny rozdíly ale i vzájemné obohacení na styčných plochách psychologických škol Pro nás odborníky to znamená mnoho kreativní práce, najít cesty pro publikace a nalézt cesty k odborníkům na univerzitách, ke studentům vysokých a středních škol, nesklouznout do mnohých slepých uliček teorie, nacházet sebe samého, hledat výzkumné témata a projekty, zkoumat, chápat fenomenologicky klienta nebo partnera, organizovat přednášky a organizovat skupinovou práci a další. Jako další body rozvíjení a upevňování (ale ne měnění) přístupu vidím vztah ke všeobecné psychologii, rozpoložení se s 19 tezemi vývoje osobnosti a chování, výzkum vlivu na rodinu a vývoj dítěte a mladistvého, výzkum vztahu matky k dítěti a jeho vývoji, vliv přístupu na vývoj kognitivních systémůa učení, dialog mezi psychologickými směry a oboustranné obohacení, dobré překlady knih Carla Rogerse - méněinterpretací. Cesta k těmto metám není jistějednoduchá, je to výzva, neboťse Carl Rogers nedá rozumět jen z jednotlivých dílůteorie. Vlastní myšlenky a teze je třeba ověřovat v celém kontextu a zároveňv souladu k jednotlivým dílům ale hlavněvlastním prožitkům, k vlastnímu vývoji a oprošťování se od konstruktůa introjekcí. V posledních týdnech jsem četl několik knih předních analytikůpřes vývoj dítěte a zůstalo mi záhadou pročje tento výzkum doménou analytiků. Co brání vědcům našich řad takovéto výzkumy provádět? Je snad problematické sloučit a zároveňdiferencovat v soběsamém citlivost osobního přístupu a analytického pohledu z venku. Zdá se, že se analytici snaží mnohem více poznávat vnitřní svět dítěte a vztah matky a otce k dítěti, nežse o to snažíme ve vlastních řadách. Analytici mají ale tu nevýhodu, že jejich směr dovoluje pouze pohled z venku a vytváření konstruktůa domněnek. Jak mají ale opustit tyto konstrukty a terminologii, kdyžtyto zahrnují jejich analytickou podstatu. Naproti tomu přístup zaměřený na člověka přibližuje vnitřní svět dítěte a matky do vašeho vědomí přímo a nabízí podmínky pro růst osobnosti a to nejdříve v encoutrových skupinách. Snad je jiždnes pootevřena cesta, aby analytici pochopili, že nemají možnost mnohá jejich pozorování a popisy uvést do skutečnosti praxe i kdyžmluví o akceptace a empatii, protože jim v tom brání právěanalýza. Tato možnost se skrývá v přístupu zaměřeném na člověka tedy v přímém kontaktu, kterýžto srovnat s kontaktem v psychoanalyse by bylo nadmíru odvážné.

11 :11:17 Jak se dá žít se součastným stavem přístupu Předem chci zmínit, kde cítím nedostatek v naší vědecké rodině. Je to vědecká spolupráce, spolupráce na projektech a výzkumech a výměna zkušeností nejen v psychoterapii. Jak jsme slyšely dostáváme se dnes do situace mnoha různých názorůi v řadách PCA z čehož pro nás vyvstávají následné otázky: Jak žít s různými názory? Jak se prohlubovat ve směru? Podle koho se řídit, kde je a nebo je-li opravdová pravda? Při otázce, jak žít s různými názory, se vztahnu na vlastní zkušenosti. Já sám neprožívám problém s různými názory ve styku s klienty, jestliže chápu nášvztah, ba ani v teorii, jestliže jsem pochopil a stále více chápu přístup zaměřený na člověka. Je to moje vlastní teorie a ta je v podstatěshodná s teorií Carla Rogers. Jak si ale vytvářet tuto základnu, jak prohlubovat zkušenosti, jak si směr neustále dokazovat? Snad se dá odpovědět pořekadlem, kdo chce plavat musí do vody. A zkušenosti získávám nejen z úspěchůale i z neúspěchů. Pro mne osobněje ažfascinující, kdyžv terapii neodolám tomu tlaku, který všichni jistěznáte, něco vyložit racionálněa přitom zjistím, že to v klientu vyvolává averse. Pochopení této situace mi vskutku potvrzuje podstatu směru a dává možnost sensibilněji reagovat. Vyslovení pocitůspojených s těmito averzemi i třeba v příštím sezení, je-li to zlost nebo rozčarování, je důkaz, že klient nachází volnost a svobodu a já sám pak chápu více sama sebe a nové možnosti ve vztahu, který v takové situaci přestává být psychoterapeutický, ale je nanejvýše reálný. Přístup zaměřený na člověka si potvrzuji i v jiných situacích, kdyžmi klient jižv 5. nebo 6. tém rozhovoru řekne: Je to neuvěřitelné, ale od té doby co k Vám chodím stoupá moje sebevědomí. A v 10. sezení řekne: Ty strašné problémy tím myslím ten můj vztah, než jsem k Vám přišel jo, dnes to vše vidím jako velké zkušenosti a vlastně, bez toho bych býval Vás nepoznal. V porozumění přístupu je zahrnuto porozumění sama sebe, nastolit novou osobní cestu, rozvinout kreativitu a asimilovat nové zkušenosti. Pravda je v nás, ne pouze ve věděa zkušenosti se rodí v nás za splnění podmínek vztahu, kde je růst osobnosti vědomý či nevědomý cíl. Carl Rogers nepsal proto, aby nás poučoval, ale proto aby nás motivoval jít cestou svízelnou, začít chápat sama sebe a sice tak, abych se mohl na sebe spolehnout, ale zároveňakceptoval a chápal druhé a dokázal si vytvořit kongruentní vztahy. Prohlubovat se v přístupu zaměřeném na člověka znamená čerpat ze zážitků, prožitkůa vztahů, neučit se jak vztahy žít ale skutečněžít. by Ladisalv Nykl

Několik obecných úvah o poradenství a koučování. www.andragogos.cz

Několik obecných úvah o poradenství a koučování. www.andragogos.cz Několik obecných úvah o poradenství a koučování www.andragogos.cz Život a svět kolem nás Tempo, jakým se vyvíjí a mění společnost i svět kolem nás se zrychluje! Změny kladou velké nároky na každého jednotlivce

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Humanistická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 12 Název materiálu: Humanistická

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt Projektově orientované studium není nic nového Po celou historii je stále a znova voláno po praktické výuce Fantazie je důležitější než

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole?

Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole? Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole? Dobré znalosti cizích jazyků jsou v dnešním globalizovaném světě důležitou podmínkou bezproblémového vzájemného soužití národů a jejich vzájemné

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem

Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem Doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra institucionální ekonomie dolezala@vse.cz INFORUM 2010: 16. konference

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka Obsah příspěvku Cerebrum kdo jsme, co děláme Jak vnímáme trénink kognitivních funkcí Čeho chceme tréninkem dosáhnout Komponenty

Více

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Teorie sociální práce

Teorie sociální práce Teorie sociální práce Mgr. Jana Zierhutová sociální práce 1RPN-KS Úvod Sociální práce čerpá z jiných vědních disciplín: psychologie, sociologie, pedagogiky, právní disciplíny, atd. Jen v menší míře vznikají

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ

NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ S t a t i NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ Klára Konvičková Ve svém příspěvku vycházím ze zkušeností a postřehů z práce se zrakově postiženými.

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání a Institut pro sociální a ekonomické analýzy Rozmach plošných testů se

Více

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013 OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ Bohdana Herzánová Říjen 2013 PŘEDSTAVENÍ 1998-2006 STUDIUM: VOŠ (sociální obor - nedokončeno), VŠ Ostrava (magisterské studium pedagogický obor), VŠ Karlova Univerzita

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací Přednášející: Ing. František Steiner, Ph.D. Ing. František Steiner, Ph.D. EK417 Katedra technologií a měření mail: steiner@ket.zcu.cz tel: 377 634 535 Konzultace:

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

SOUČASNÝ VÝZKUM PSYCHOTERAPIE. Ladislav Timu ák

SOUČASNÝ VÝZKUM PSYCHOTERAPIE. Ladislav Timu ák TRITON SOUČASNÝ VÝZKUM PSYCHOTERAPIE Ladislav Timu ák SOUČASNÝ VÝZKUM PSYCHOTERAPIE LADISLAV TIMU ÁK TRITON Ladislav Timu ák SOUČASNÝ VÝZKUM PSYCHOTERAPIE Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována,

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 347-352 Whitmore, J.:

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

PCA PŘÍSTUP ZAMĚŘENÝ NA ČLOVĚKA

PCA PŘÍSTUP ZAMĚŘENÝ NA ČLOVĚKA PCA PŘÍSTUP ZAMĚŘENÝ NA ČLOVĚKA 1.1. Vymezení pojmu PCA PCA Person Centered Approach přístup zaměřený na člověka vděčí svému vzniku Carlovi R. Rogersovi (1902 1987). Řadíme ho mezi směry humanistické psychologie

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Nové talenty pro vědu a výzkum. Lenka Mynářová koordinátor projektu

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Nové talenty pro vědu a výzkum. Lenka Mynářová koordinátor projektu PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Nové talenty pro vědu a výzkum Lenka Mynářová koordinátor projektu Projekt realizují: Partneři: Obsah 1. Proč tento projekt? 1.1. Momenty pravdy při získávání talentu pro vědu a výzkum

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie Výběr z nových knih 9/2012 psychologie 1. 15 typů lidí : jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat / František Bělohlávek -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010 -- 121 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3001-1 (brož.)

Více

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK:

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK: VS Marketing () Mgr. Marek Novinský Koordinátor VS POSLÁNÍ Inspirovat nadané studenty ke kariéře v marketingu Vyzbrojit je koncepty a nástroji marketingu od strategie po praktickou realizaci Rozvinout

Více

Jak najít odvahu a sebedůvěru pro změnu

Jak najít odvahu a sebedůvěru pro změnu Naďa Grosamová Milena Židlická Ladislav Dvořák Jan Pešek Jak najít odvahu a sebedůvěru pro změnu SPOLUPRÁCE s.r.o. Gotthardská 4 160 00 Praha 6 Vážené dámy, vážení pánové, chcete ve svém životě něco změnit

Více