OKRUHY K PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE školní rok 2011/2012 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKRUHY K PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE školní rok 2011/2012 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD"

Transkript

1 Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o. Dvořákova Frýdlant nad Ostravicí OKRUHY K PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE školní rok 2011/2012 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a) Co je to psychologie, co zkoumá, jaké jsou její obory? b) Vysvětlení duševního života v antice. c) Psychologie ve středověku, novověku, angličtí senzualisté. d) Wundtova laboratoř v Lipsku, Sigmund Freud. e) Americký behavíorismus. f) Metody psychologie, význam psychologických poznatků. g) Co je vědomí, nevědomí, prožívání, chování. 2. Lidské vnímání a představivost a) Problematika vnímání, je vnímání jen kopírováním? b) Počitek a vjem, druhy počitků, přebírání informací, jejich zpracování. c) Individuální rozdíly ve vnímání, zkušenost. d) Senzualisté a racionalisté. e) Význam sociálního vnímání. f) Podstata a význam představivosti pro duševní život. g) Problematika fantazie, druhy fantazie. 3. Paměť a učení, pozornost a) Podstata paměti, proč je paměť určitým tajemstvím? b) Pamětní proces, jednotlivé fáze paměti. c) Druhy paměti podle smyslů, délky, způsobu. d) Jak paměť souvisí s učením? e) Jak nejlépe racionálně studovat? f) Učení jako celoživotní proces. g) Pozornost, schopnost koncentrace, roztržitost. 4. Myšlení a) Rozdíl mezi smyslovým vnímáním a myšlením. b) Význam řeči pro myšlení, vnitřní a vnější řeč. c) Myšlenkové procesy, abstrakce, analýza, syntéza, třídění pojmů. d) Jednotlivé fáze řešení problému. e) Co všechno se uplatňuje v myšlení? f) Inteligentní a neinteligentní myšlení a jednání. g) Měření inteligence, inteligenční kvocient, genialita, výjimečnost, průměr, podprůměr.

2 5. Lidské city a) Podstata citů, jejich úloha v životě člověka. b) Projevy citů, proč je pochopení citů druhého člověka složité? c) Dělení citů podle zaměřenosti, průběhu, úrovně. d) Vývoj citů u člověka, možnosti jejich regulace. e) Podstata nálad, afektů, vášní. f) Temperament, klasické dělení temperamentu. g) Současná typologie temperamentu. 6. Osobnost člověka a) Objasnění významu pojmu osobnost, co všechno tvoří osobnost? b) Psychologické, biologické a sociální znaky osobnosti, proces utváření osobnosti, co všechno člověka v tomto procesu ovlivňuje? c) Psychologické problémy socializace člověka. d) Motivace, potřeby člověka, zájmy, cíle, hodnoty. e) Vůle, volní proces, jeho fáze, volní vlastnosti. f) Charakter, charakterní vlastnosti. g) Dispozice člověka, nadání, talent, schopnosti, genialita. 7. Sociologie jako vědní disciplina, příroda a společnost a) Co je sociologie, čím se zabývá? b) Kdy sociologie vznikla, její hlavní zakladatelé, August Comte, sociologie 20. století. c) Vztah k jiným vědám, sociolog, metody, česká sociologie. d) Přírodní faktory, jejich vliv na společenské procesy, ekologie, pojmy ekosystém, trvale udržitelný rozvoj. e) Demografická problematika, porodnost, migrace, problémy městského člověka. f) Pět etap vzájemného vztahu člověka a přírody. g) Pesimistické a optimistické prognózy ekologického vývoje světa. 8. Struktura společnosti a) Vysvětlení socializace, její cíle, biologičtí a společenští činitelé. b) Sociální pozice a role, množství rolí v životě, konflikty rolí. c) Sociální skupiny, pouta skupin, primární a sekundární skupiny, referenční skupiny. d) Velikost skupin, Morenův sociologický test, vůdcové skupin. e) Stratifikace společnosti, společenské vrstvy, kasty a třídy v dějinách. f) Současná stratifikace společnosti, rasy a etnika. g) Problematika rodiny, současná rodina, rodina v evropské a americké společnosti. 9. Společnost jako systém a) Problematika moci ve společnosti b) Autorita, moc, násilí, státní moc. c) Totalitní systémy společnosti - absolutismus, fašismus, sovětský socialismus. d) Demokracie a její principy. e) Společenská mobilita, co ji způsobuje, teorie sociálních změn. f) Chování lidí, společenské normy, deviace, skupiny pro socializaci. g) Ekonomická moc, formy vlastnictví, svět práce.

3 10. Předmět ekonomie, mikroekonomie a) Co je to ekonomie, kdy vznikla, co zkoumá, její členění. b) Dělba práce, její výhody, trh a jeho vznik. c) Pojmy statek, užitečnost a vzácnost statků. d) Co vyrábět, jak efektivně vyrábět, jak mít zisk. e) Poptávka a nabídka, jejich vzájemné působení, minimální cena. f) Náklady a zisk firmy, explicitní a implicitní náklady, fungování konkurence, monopol, protimonopolní zákony. g) Druhy firem, finanční trh a jeho úloha. 11. Makroekonomie, národní hospodářství a) Co je makroekonomie, co zkoumá? b) Hrubý domácí produkt, jak jej zjišťujeme (HDP), národní důchod (ND). c) Zdravá ekonomika, hospodářský růst, hospodářský pokles. d) Makroekonomický koloběh, jak vzniká krize? Hospodářské cykly- krize, deprese, oživení, konjunktura. e) Nezaměstnanost, její příčiny, míra nezaměstnanosti. f) Peníze, jejich podstata, funkce peněz, inflace, státní rozpočet, význam bank, bankovní soustava, úloha centrální banky. g) Keyneziánství, monetarismus, světová ekonomika, globalizace. 12. Občan a právo a) Co je to právo, co je jeho účelem, historický vývoj práva. b) Prameny práva, descendenční teorie právního řádu. c) Právní normy, v čem se liší od morálních norem? d) Průběh zákonodárného procesu, právní předpisy, věstníky, jejich platnost, účinnost, působnost. e) Právní vztahy, jejich základní prvky - subjekt, obsah, předmět. f) Právní systém - právo mezinárodní, veřejné, soukromé, hmotné, procesní, ústavní právo, finanční právo, obchodní právo, rodinné právo. g) Fyzická a právnická osoba. 13. Občan a stát a) Každý člověk někam patří - tlupa, poliš, šlechtické panství, stát. b) Co znamená být občanem státu? Jak se člověk stává občanem státu? c) Práva a povinnosti občana. Listina základních práv, svobod, z jakých dokumentů Listina vychází? d) Co je to stát? Právní stát, funkce státu, sociální stát. e) Formy státu - monarchie, republika, totalitní režimy, absolutismus, diktatura, demokracie, unitární stát, federace, konfederace. f) Tři základní prvky demokratického právního státu. g) Česká ústava, politický systém ČR. 14. Občan a soudy a) Úloha soudů. b) Struktura soudu v ČR. c) Soudní proces, navrhovatel, odpůrce, průběh soudního jednání, možnosti odvolání. d) Trestní čin, přestupek, kdo řeší trestní čin, kdo přestupek? e) Druhy trestné činnosti, tresty, účel trestů, polehčující okolnosti. f) Orgány činné v trestním řízení - policie, státní zastupitelství, soud. g) Právnické profese.

4 15. Občan a politika a) Co je to politika? Co je to politologie? b) Politologie ve starověku, středověku, novověku - Platon, Aristoteles, Sv. Augustin, Hobbes, Locke. c) Niccolo Machiavelli - první významný teoretik politiky. Spis Vladař. d) Česká politologie - Jiří z Poděbrad, Komenský, Palacký, Masaryk, politologie v komunismu. e) Politické strany, politická pluralita, levice, pravice, druhy stran. f) V čem spočívá význam voleb, volební právo, volební systémy, jejich výhody a nevýhody, volební systém v ČR. g) Hlavní politické doktríny a ideologie- liberalismus, konzervatismus, socialismus, komunismus, fašismus, nacismus, anarchismus, feminismus. 16. Úvod do filozofie a) Má každý člověk filozofii? Význam filozofie v životě člověka. b) Příklady filozofických a empirických otázek. c) Původ slova filozofie, kdy vzniklo toto slovo, čím nezabývala filozofie ve svých počátcích? d) Filozofie a náboženství. Rozum a srdce. e) Vysvětlení Platonova trojúhelníku. f) Co je to ontologie, gnoseologie, filozofická antropologie? g) Vysvětlení pojmů - dialektika, metafyzika, materialismus, idealismus, monismus, dualismus, pluralismus, determinismus, indeterminismus. 17. Počátky filozofického myšlení v Řecku a) Jak Řekové vnímali a pozorovali svět? b) V čem se liší jejich pohled od orientálního vnímání světa? c) Naivní materialismus milétské školy, osobnost Thaleta z Milétu. d) Dialektické vidění světa Herakleitem z Efezu. e) Atomismus Demokrita z Abdér. f) Chápání jsoucna eleaty, jejich aporie. g) Pythagorejci a jejich číselný obraz světa. 18. Význam Sokrata, Platona a Aristotela a) Kdo byli sofisté, proč proti nim vystoupil Sokrates? b) Morální odkaz Sokrata, jak Sokrates žil a zemřel? c) Co znamená Sokratovo Poznej sebe sama, Vím, že nic nevím? d) Platonovo podobenství o jeskyni, jeho svět idejí. e) Platonův život, Akademie, politické a etické názory. f) Význam Aristotela, proč je polyhistorem? g) Aristotelovo encyklopedické dílo, jeho tisíciletá autorita. 19. Helenistická a římská filozofie a) Vznik helenistického světa, v čem se jeho myšlení odlišuje od klasického Řecka. b) Proč vznikl epikureismus, skepticismus, jeho představitelé, tropy o nepoznatelnosti světa. c) Stoicismus Zenona z Kitia, jeho etika. d) Srovnej životní ideály řecké doby klasické, helenistické a římské. e) Proč římská kultura a filozofie jsou nepůvodní? f) Elekticismus M. T. Cicerona. g) Seneca a Marcus Aurelius.

5 20. Středověká filozofie, rozdíl mezi myšlením středověku a renesancí a) Přechod od antiky do středověku, Filón Alexandrijský, Plotínos. b) Svatý Augustin, jeho vyznání o smyslu života, Boží a pozemská obec. c) Patristika a scholastika, scholastické metody myšlení. d) Čím zapůsobila v Evropě arabská filozofie, Avicenna, Averroes? e) Význam Tomáše Akvinského. f) Důkazy T. Akvinského o Bohu. g) Srovnej středověké a renesanční myšlení. 21. Renesanční filozofie, její představitelé a) Proč renesance vznikla v Itálii? b) Hlavní rysy renesančního myšlení. c) Dante, Petrarka, Boccaccio. d) Renesanční přírodověda, nové pojetí světa u Kopemíka, Keplera, Gaíileiho. e) Proč se dostal do konfliktu s církví Giordano Bruno? f) Program Erasma Rotterdamského, Eseje Michaela de Montaigna. g) Jak renesance ovlivnila počátky novověku? 22. Novověká filozofie a) Význam přírodních věd na počátku novověku. b) Francis Bacon, jeho indukce, experiment, Veliké obnovení věd, polemika s Aristotelem. c) Racionalismus René Descartese, jeho metoda poznání světa. d) Anglický empirismus a sensualismus. e) John Locke, Thomas Hobbes, George Berkeley. f) Proč Spinozovy názory byly považovány za zločinné? g) Leibnitzova monadologie. 23. Osvícenství a německá klasická filozofie a) Vysvětli pojem osvícenství, hlavní myšlenky osvícenců. b) Montesquieu, Voltaire - proč je nazýván duchem 18. století? c) Citovost J. J. Rousseaua, jeho popularita. d) Encyklopedisté, mechanický materialismus osvícenců, jejich utopismus. e) Osobnost Immanuela Kanta, jeho kategorický mravní imperativ. f) Fichte, Schelling, Herder. g) Duchovní svět Hegela. 24. Opozice vůči racionalismu, filozofie 20. století a) Voluntarismus A. Schopenhauera, iracionalismus S. Kierkegaarda. b) Filosofie F. Nietzscheho, jak ovlivnila 20. století. c) Problematika myšlení 20. století, co všechno působilo na filozofii? d) Důvody vzniku marxismu, vliv marxismu na 20. století. e) Marxistické pojetí dějin, co je marxismu vytýkáno? f) Filozofie života - vitalismus, hlavní myšlenky pragmatismu a novotomismu. g) Novopozitivismus, existencialismus, fenomenologie.

6 25. Významné myslitelské osobnosti českých dějin a) Proč M. Jan Hus je symbolem pravdy? Humánní odkaz P. Chelčického. b) Filozofické myšlenky J. A. Komenského, jeho všenáprava světa, úsilí o panharmonii světa. c) Osobnost F. Palackého, Bernarda Bolzana. d) Byl T. G. Masaryk více vědec, filozof, či politik? Jak Masaryk zasahoval do českého prostředí, zdůrazňoval, jeho činnost při vytváření republiky. e) Problémy malého národa podle Masaryka, vysvětlení myšlenek Ježíš ne Caesar, Tábor je náš program. f) Masaryk a jeho chápání demokracie. g) Odkaz Jana Patočky, Milan Machovec.

Maturitní okruhy ZSV

Maturitní okruhy ZSV Maturitní okruhy ZSV 1. a) Filozofie předmět filozofie, základní pojmy, vztah filozofie a náboženství, vztah filozofie a speciálních věd disciplíny filozofie gnozeologie, ontologie, etika základní filozofické

Více

Maturitní témata z OSZ

Maturitní témata z OSZ Gymnázium Pierra de Coubertina školní rok: 2014/15 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.D 390 01 Tábor zkoušející: Mgr. Zuzana Lukešová Maturitní témata z OSZ 1) Psychologie jako věda předmět

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Společenské vědy Ročník: 1. ročník, kvinta Tématická oblast Člověk jako jedinec (Psychologie) Úvod do psychologie Historický vývoj

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd 1) Teorie vědy etymologie pojmu, charakteristika a definice dělení věd vědecké metody Occamova a Humeova břitva dějiny vědy a vědecké paradigma vztah vědy a filosofie, umění,

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

5. 11 Základy společenských věd

5. 11 Základy společenských věd Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 11 Základy společenských věd Vyučovací předmět ZSV je utvořen ze vzdělávacích oborů Občanský a společenskovědní základ a Člověk a svět práce. V jeho rámci jsou realizována

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy : Základy společenských věd

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy : Základy společenských věd Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Základy společenských věd koordinovala Mgr. Lada Nepožitková Landová.

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd Předmět Základy společenských věd vyučujeme v kvintě a sextě. V kvintě studenti studují český politický systém a právo a seznamují se také se základy psychologie. V sextě je jeho

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd Obsah Psychologie Psychologie (Základní psychologické disciplíny, Aplikované psychologické disciplíny) Psychologické směry (Behaviorismus, Neobehaviorismus, Tvarová psychologie,

Více

Společensko-vědní seminář

Společensko-vědní seminář Společensko-vědní seminář Obsahové vymezení Vyučovací předmět Společensko-vědní seminář vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí Člověk a

Více

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova Osnova 1) OSP Úvodní informace Zvládnutí testové situace o Obecné pojmy a metody Převod slovní úlohy do formálního jazyka Pojmy: struktura pro jazyk, model zadání, platí nutně, může platit Rozdíl mezi

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD PŘEHLED STŘEDOŠKOLSKÉHO UČIVA Mgr. Klára Bartoníčková, Mgr. Ladislav Buček, Mgr. Gabriela Michalčáková, Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Klára Panovská, JUDr. Ivana Rabinská, PhDr.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Gastronomie platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 65 41 L/01 Gastronomie

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Gastronomie platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 65 41 L/01 Gastronomie Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Gastronomie platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 65 41 L/01 Gastronomie Vypracoval: Mgr.

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ 1. Práce aranžéra 2. Aranžérské materiály, nářadí a pomůcky 3. Tapetování 4. Barvy

Více

Stanovení forem, termínů a témat

Stanovení forem, termínů a témat Stanovení forem, termínů a témat nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky OBČANSKÁ NAUKA Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Termín: jaro 2015, podzim 2015 Témata: 1. Politické

Více

Základy společenských věd vyšší gymnázium

Základy společenských věd vyšší gymnázium Základy společenských věd vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 1. Základní

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů 1. Kniha. Definice knihy, popis knihy, příprava knihy do tisku 2. Knihkupectví. Zařízení, vybavení, zabezpečení, služby, zaměstnanci,

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO I. název vyučovacího předmětu: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ (VO) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova k občanství spadá do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie (Chybí otázky 11d) a 14c)d)) Kolektiv autorů BRNO 2007 OBSAH 1a) Společnost,

Více

Předmět: Základy společenských věd

Předmět: Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanský a společenskovědní základ Jednotlivé oblasti a obory společenskovědního základu rozvíjejí důležité myšlenkové operace, kultivují vědomí

Více