Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vzdělávací obor Výchova ke zdraví Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Výchova ke zdraví je seznámit žáky se zákklady zdravého životního stylu a správného sociálního klimatu. Cílem předmětu je rozvinout u žáků znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí péče o své zdraví a bezpečnosti v běžném životě. Výuka v tomto předmětu směřuje k tomu: - aby žáci zvládli základy zdravého životního stylu - naučit se skloubit zákkladní životní potřeby s hodnotou zdraví - získat konkrétní představu o rizikových oblastech společenského života - utvářet dobré mezilidské vztahy v širším společenství - ověřovat znalosti prevence rizik ohrožujících zdraví - vyhledávat informace - prazentace zdravého životního stylu mezi spolužáky ve školním prostředí - cílevědomě jednat v situacích osobního a veřejného ohrožení - vypěstovat kriický posroj ke konzumnímu způsobu života prezentovaného médii - vytvořit potřebu každodenního pohybu jako účinné prevence proti obezitě - dodržovat zásady fair play v každodenní činnosti Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k řešení problémů - seznámit se se základy výchovy ke zdraví -vybudovat pozitivní stav ke zdravému životnímu stylu - rozvíjet odpovědnost žáků za své zdraví a zdraví svých spoluobčanů - podpuru vlastní tvořivosti a myšlení žáků Kompetence k řešení problémů: - využívat individuální schopnosti jednotlivce - vést k samostatnosti a odpovědnosti za provedenou práci - naučit vyhledávat, zpracovávat a využít informace - rozvinout vlastní tvořivost každého jednotlivce Kompetence komunikativní: - tvořivost a vlastní nápady při výchově ke zdraví - využití schopností jednotlivců při práci v kolektivu -podporu vlastního myšlení a představivosti dětí - ocenění vlastní aktivity a tvůrčího přístupu k práci Kompetence sociální a personální: - spolupracovat ve skupinách - respektovat pravidla práce týmu - uvědomit si vlastní identitu v rámci pracovní skupiny - objektivně poznávat rizika patologických jevů ve škkole i mimo ni - vybudovat pocit sebedůvěry a sebevědomí - projevit odpovědné chování v situacích ohrožujících zdraví a při mimořádných událostech Kompetence občanské a pracovní: - pochopit nutnost vlastní ochrany zdraví jako předpoklad pro zdárný vývoj jedince - rozvíjet zásady správné pohybové aktivity - naučit se využívat a ovládat prostředky sloužící k ochraně zdraví - dodržovat zásady ochrany životního prostředí - orientovat se v situacích osobního života a veřejného ohrožení

2 VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 6. ročník - respektuje přijatá pravidla soužití mezi - vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě) - vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví - vysvětlí vztahy ve dvojici : kamarádství, přátelství, láska, - vysvětlí vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity: domov, rodina - postavení a role ženy a muže, vztahy, respekt, úcta, práva a povinnosti členů rodiny, rodinné svátky - diskutuje o chování v kontaktu s vrstevníky při pobytu v různých prostředích OSV-moje vztahy k druhým lidem, péče o dobré vztahy, empatie, respektování, MV-právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, udržovat tolerantní vztahy ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE - optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví - v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování - definuje lidské tělo - psychosomatické změny v pubertě - definuje projevy citu a lásky, zamilovanost, první zklamání - dokáže poznat sexuální zneužívání a způsoby ochrany před ním OSV-řeč lidských skutků, moje tělo, moje psychika ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ -usiluje v rámci svých možností a - vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí - uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v - aplikuje základní hygienické návyky, režim dne - definuje dětské nemoci, prevence - dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky -objasní zásady zdravé výživy, denní stravovací a pitný režim, stolování ES- styl života v evropských rodinách RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE - vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv - aplikuje bezpečné chování a odpovědnost za bezpečí své i ostatních, OSV - vzájemné poznávání se ve skupině/třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem, chyby při poznávání lidí

3 vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi - projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby poskytne adekvátní první vhodný výběr kamarádů - poznává základy první předlékařské i - dokáže aplikovat nácvik chování v krizových situacích - dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika, spojená se zneužíváním návykových látek, a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v sobě nebo druhým -pojmenuje nejčastěji zneužívané návykové látky v ČR, prevence - dokáže využít linku důvěry OSV - dovednosti pro řešení problémů a rozhodování se, komunikace v různých situacích HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ - usiluje v rámci svých možností a - samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím -kombinuje aktivní zdraví a sport - uplatňuje hygienu a bezpečnost při pohybových činnostech OSV - dobrá organizace času OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ - projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu - chápe pojem osobnosti člověka, rozvoje osobnosti /sebepoznání/ - definuje duševní a tělesné zdraví OSV - já jako zdroj informací o sobě, jak se promítá mé já v mém chování VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 7. ročník - respektuje přijatá pravidla soužití mezi - vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě) - vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE - osvojuje si správné komunikační dovednosti - dokáže předejít mezigeneračním konfliktům -navrhne pozitivní životní vzory - dokáže vysvětlit změny v životě rodiny - diskutuje o zanedbávání rodinné výchovy - registruje provoz domácnosti a jeho dopad na životní prostředí EV - řešení odpadového hospodářství, náš životní styl - spotřeba - ekologický problém OSV - morální rozvoj - mezilidské vztahy a seberegulace - optimálně reaguje na fyziologické - dokáže specifikovat pohlavní orgány OSV - dovednosti pro učení a studium, moje tělo, moje psychika

4 změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví - v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování mužské a ženské - diskutuje o období puberty -opíše partnerské vztahy a první sexuální kontakty - definujemožnosti sexuální orientace - dokáže určit nemoci přenosné pohlavním stykem ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ - usiluje v rámci svých možností a - vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí - uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v - definuje pojem duševní hygiena - diskutuje o režimu dne dospívajících - poznává zdroje a příčiny nemocí - objasní lékařskou péči lékařů specialistů - seznamuje se s intimní hygienou dívek a chlapců - diskutuje o péči o celkový vzhled - seznamuje se základy kosmetické péče OSV - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - nápaditost, originalita, citlivost, schopnost dotahovat nápady do reality - dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky - rozliší jídla zdravá a nezdravá - vyhledává a interpretuje údaje o vlivu způsobu stravování na zdraví - zdravotní rizika, civilizační choroby - vyjádří svými slovy možnnost ovlivňování stravovacích zvyklostí - definuje zásady sestavování jídelníčku EV - základní podmínky života, zdroj výživy, propojenost složek prostředí RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE - vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi - projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby poskytne adekvátní první - odhadne bezpečné chování v různých prostředích, chování v silničním provozu - diskutuje o chování v krizových situacích - šikana, živelné katastrofy - seznámí se s prací krizových center - zná základní vybavení lékárničky OSV - komunikace v různých situacích /informování, omluva, prosba, odmítání, vyjednávání, žádost/ - dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek, a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v sobě nebo druhým - pojmenovává další návykové látky - dokáže určit rizikové skupiny populace - seznámí se se škodlivostí hazardních her -seznámí se s mechanizmy vzniku a rozvoje závislosti, prevence - poznává negativní taktiky reklamních agentur, protireklama OSV - dovednosti pro řešení problémů a rozhodování se HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ MV - jedinečnost člověka, individuální

5 - usiluje v rámci svých možností a - samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím - zjišťuje rozdíly mezi pohybovými činnostmi dívek a chlapců, dětí, dospělých, starých lidí, zdravých a handicapovaných lidí - vypočítává zásady fair play jednání - dokáže změřit srdeční a dechové frekvence v klidu a po zátěži zvláštnosti OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ - projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu - odhaduje psychickou a fyzickou zdatnost jedince - uvádí základní podmínky pro zachování a regeneraci sil - vyzkouší asertivní chování - absolvuje psychologické hry a techniky zaměřené na sebepoznávání a seberegulaci OSV - asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany protiagresi a manipulaci VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 8. ročník - respektuje přijatá pravidla soužití mezi - vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě) - vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE - diskutuje o funkci rodiny, harmonickém a disharmonickém rodinném prostředí - demonstruje výchovný styl v rodině - seznamuje se se zákonem o rodině - seznamuje se s pojmy manželství, těhotenství nezletilých - sestaví návrh kulturního bydlení, estetického prostředí - diskutuje na téma sprejeři OSV - rozvoj základních rysů kreativity, pružnosti nápadů - optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví - v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ - učí se rozhodovaní v oblasti sexuálního chování, odhaluje rizika - zjišťuje postoje k sexualitě - seznamuje se s pojmy - reprodukce jedince, těhotenství - informuje se o zákonech spojených se sexualitou a ohrožováním mravní výchovy dětí a mládeže - diskutuje o sexuálně motivované kriminalitě VDO - občan jako odpovědný člen společnosti, práva a povinnosti, normy a zákony, morálka, moje tělo, moje psychika, postoje, hodnoty -usiluje v rámci svých možností a -vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí - dokáže vysvětlit pojmy - únava, stres, relaxace, regenerace, kompenzace - diskutuje o proměnách životního stylu v důsledku rozvoje civilizace - objasní a na příkladech ukáže kulturu OSV - psychohygiena, uvolnění - relaxace, dovednost zvládání stresových situací, hlasání i při potížích OSV - kreativita, originalita EV - změny v krajině, vliv lidských aktivit

6 - uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v odívání při různých příležitostech - diskutuje a uvádí vlastní příklady péče o pleť - dokáže vybavit domácí lékarničku - seznamuje se s léčivými rostlinami - dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky - třídí složky potravy - seznamuje se s výživovou hodnotou a energetickou potřebou - diskutuje o přednostech a nedostatcích alternativních výživových směrů - uvádí cizorodé látky v potravním řetězci - dokáže sestavit pyramidu potravin - dokáže upravit jídelní stůl RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE - vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi - projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby poskytne adekvátní první - procvičuje způsoby chování v krizových situacích - ohrožení deviantní osobou, bezpečné chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, způsoby sebeobrany - procvičuje základy první OSV - komunikace v různých situacích, monologické formy, odmítání, prosba, přesvědčování, vysvětlování - dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika, spojená se zneužíváním návykových látek, a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v sobě nebo druhým - uvádí rizika zneužívání návykových látek, aplikace a účinky drog, léčení odvykání - seznamuje se s účinky anabolických steroidů a jejich riziky - objasňuje pojmy - legální drogy, pasivní kouření - diskutuje o drogové scéně - učí se prakticky způsoby odmítání drog OSV - analýza vlastních i cizích postojů a hodnot MV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ - usiluje v rámci svých možností a - samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím - vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním, sociálním zdravím a vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví; dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví - zjišťuje možnosti institucí zaměřených na zdravotní a rekreační činnost - uvádí pohybové aktivity v různém věku - uvádí příklady aktivního odpočinku - poznává nutnost pravidelných preventivních zdravotních prohlídkek

7 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ - projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu - hodnotí postupné formování osobnosti - vlastními slovy vyjádří sebehodnocení - uvažuje o situacích ohrožujících zdravý vývoj osobnosti, vyrovnávání se s problémy OSV - zdravé a vyrovnané sebepojetí, cvičení sebekontroly, sebeovládání, vůle VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 9. ročník - respektuje přijatá pravidla soužití mezi - vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě) - vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví - zajímá se o ekonomické otázky rodinného života - formuluje volbu partnera, nevhodné partnerské typy - seznamuje se pojmy - předmanželské a manželské poradenství - navrhuje řešení krizových situací v rodině - definuje formy náhradní rodinné péče - uvede návrhy na uspořádání vzhledem k provozu v bytě VDO - demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti OSV - kreativita, nápaditost, realizace vlastních nápadů ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE - optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví - v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování - diskutuje o rozhodování v oblasti sexuálního chování - diskutuje o zakládání rodiny, plánovaném rodičovství - získává informace o metodách antikoncepce, umělého přerušení těhotenství - vyhledává informace o poruchách plodnosti OSV - co o sobě vím a co ne ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ -usiluje v rámci svých možností a -vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí - uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v - uvádí příklady i nemocným a zdravotně handicapovaným - navrhuje režim dne starších, nemocných, handicapovaných osob - pracuje s reklamou propagující kosmetické přípravky - uvažuje o hygieně a ekologii provozu domácnosti MV - reklama OSV - cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání, specifické komunikační dovednosti EV - odpady a hospodaření s odpady, druhotné suroviny, ochrana přírody - dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky - srovnává výživu vybraných skupin obyvatel - učí se sestavovat jídelníček - navrhuje kuchyňskou sestavu - vyhledává technologické způsoby OSV - kreativita

8 zpracování potravin - diskutuje o použití zelených bylinek RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE - vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi - projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby poskytne adekvátní první - objasňuje vhodný výběr přátel, partnera - party, sekty - uvádí způsob jednání při setkání s lidmi pod vlivem návykových látek - zná chování v silničním provozu - kolo, motocykl - demonstruje způsoby chování v situacích ohrožující lidské životy OSV - pozitivní komunikace pravda, lež a předstírání v komunikaci - dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika, spojená se zneužíváním návykových látek, a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v sobě nebo druhým - diskutuje o způsobech odolávání tlaku vrstevníků při odmítání drog - zjišťuje způsoby i při otravě alkoholem nebo jinýni návykovými látkami - seznamuje se s legislativou ve vztahu k výrobě, držení a šíření návykových látek - odhadne nebezpečí působení náboženských sekt OSV - dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů,analýzy vlastních postojů, odpovědnost, spolehlivost pro sociální chování HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ - usiluje v rámci svých možností a - samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím - vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním, sociálním zdravím a vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví; dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ - vyjmenuje zásady rozvoje zdatnosti - uvádí příklady nevhodných pohybových činností - dokáže oštřit běžné úrazy - projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu - poznává význam sebeovlivňování a seberegulace z hlediska zdraví jedince - získává dovednosti sebeovládání, asertivity - uvádí příklady sebevýchovy, sebepoznání - v čem vynikám OSV - problémy v seberegulaci, regulace vlastního jednání a prožívání, stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení, můj vztah ke mně samému, druzí jako zdroj informací o mně

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 5.25. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší žákům základní

Více

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Příloha č. 11 5.2.7.1 Výchova ke zdraví (VZ) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova ke zdraví je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je vyučován v 6. - 8. ročníku. Vzdělávání v hodinách Výchovy

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podmínky pro ovlivňování zdraví. Směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výchova ke zdraví obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a Výchova k občanství Člověk a

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina) 397 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 5.6.2 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ navazuje na výuku Prvouky, Přírodovědy a Tělesné výchovy na stupni prvním. Svým vzdělávacím

Více

5.8.1 Výchova ke zdraví (VkZ)

5.8.1 Výchova ke zdraví (VkZ) 5.8.1 Výchova ke zdraví (VkZ) 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví A. Obsahové, časové a organizační a vymezení předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví se vyučuje v rámci

Více

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v 7. - 9. ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výchova k občanství Rodinná výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

6.21 Výchova ke zdraví

6.21 Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 6.21 Výchova ke zdraví Filozofie vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví vychází z myšlenky,

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova RODINNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Rodinná výchova (RV)

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova RODINNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Rodinná výchova (RV) Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem ţáků ve vzdělávacích oborech Rodinná výchova a Tělesná výchova, do níţ je zahrnuta i zdravotní

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období /od-do/ září - listopad listopad - leden Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Ročníkový výstup Učivo Kompetence orientuje se v kalendáři PROMĚNY ROKU M, D - orientace na časové ose umí

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.5.2 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova v sobě integruje vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů a. Hlavním cílem vyučovacího

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět na II. stupni ZŠ v 6. 9. ročníku

Více

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň 5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím procesu Vyučovací předmět Osobnostní a sociální výchova

Více

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících s časovou dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávání je zaměřeno

Více

! " # " Průřezová témata reprezentují v ŠVP ZV: Škola pro 21. století okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2. Občanská a rodinná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova je vytvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

9.2.13. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

9.2.13. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ZDRAVÝ Vysvětlí na přík.přímé souvislosti mezi tělesným,

Více