Hodnoty dětí v rodinách a v ústavních zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnoty dětí v rodinách a v ústavních zařízení"

Transkript

1 Vyšší odborná, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Hodnoty dětí v rodinách a v ústavních zařízení Sociální práce Vedoucí práce: Drahomíra Pavlíková Vypracovala: KateřinaVondrušková Čelákovice

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace, je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské prácek obhajobě.. V Žebráku, Kateřina Vondrušková 2

3 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala Pavlíkové Drahomíře za vedení absolventské práce, cenné rady, připomínky a podporu, kterou mi po dobu psaní této práce poskytovala. 3

4 ÚVOD CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Hlavní cíl Dílčí cíle TEORETICKÁ ČÁST Spor výchova versus přirozenost Prostředí Rodina Sňatečnost a porodnost Psychická deprivace Výchova Z historie ústavní výchovy Ústavní výchova v ČR v současnosti Dopady ústavní výchovy na jednice PRAKTICKÁ ČÁST Popis výzkumného šetření Cílová skupina výzkumu Vyhodnocení dat Diskuze Závěr Přílohy Příloha č Dotazník: Hodnoty Příloha č Příloha č Příloha č Psychologický význam barev

5 ÚVOD Dítě v útlém věku má být vychováváno v ovzduší citové vřelosti a má být připoutáno k matce (nebo náhradní mateřské osobě) intimním a trvalým citovým svazkem, který je pro oba zdrojem uspokojení a radosti. Situace, v níž dítě strádá nedostatkem takového citového pouta, vede k řadě poruch duševního zdraví, které podle stupně a trvalosti takové deprivace jsou různě těžké a popřípadě nenapravitelné. [LANGAMIER, MATĚJČEK, 2011, s.18] Jako téma své absolventské práce jsem si vybrala - Hodnoty děti v rodinách a v ústavních zařízeních. Ve své práci se zabývám tím, který z vlivů působící na člověka je stěžejní v utváření jeho osobnosti. Rozdíly mezi jednotlivci s rozlišnými životními podmínkami se snažím nalézt porovnáním jejich hodnot a názorů. Hodnotový žebříček hodně napoví o člověku samém, jaký je, poodkryje roušku tajemství jeho vnitřního světa. V úvodu je třeba si říci, že na utváření osobnosti působí dva vlivy, vnější a vnitřní. Mezi vnitřní vlivy se řadí to co je vrozené, zděděné, geneticky podmíněné. Vnějším vlivem je tedy rodina a výchova, škola, přátelé a podobně. Hlavním tématem této práce bude, zda rozdílná výchova a životní podmínky, ve kterých děti vyrůstají, se nějak promítají do jejich vnímání světa, do utváření jejich hodnot a postojů. Tyto otázky si osobně kladu již dlouho a snažím se na ně najít odpověď. Prvním impulsem k zamyšlení nad touto problematikou bylo studium střední pedagogické školy, kdy jsem automaticky, jako možný budoucí pedagog, přemýšlela o tom, nakolik zmůžeme u dorůstajícího pokolení dobrou vůlí a výchovou. Ještě tíživěji jsem pociťovala otázky o vlivu výchovy u člověka po narození vlastního dítěte, kdy mne trápily a dodnes trápí myšlenky, jak to nepokazit, jakým směrem se ve výchově dát, zda vhodným stimulačním prostředím a výchovou, jakožto záměrným ovlivňováním mohu skutečně něco ovlivnit, zda nějaká sebelepší snaha bude vůbec k něčemu. Takže touto prací bych se do této problematiky chtěla dotknout a pomocí praktické části také vyvodit nějaké smysluplné závěry. 5

6 V první, teoretické části práce, bych nejprve představila ten staletí trvající spor o vlivu výchovy na člověka, nejznámější teorie a směry této problematiky i její představitele. Dále se budu zabývat nejdůležitějšími pojmy mé práce. Což jsou hodnoty, výchova, rodina, psychická deprivace, mladší školní věk a ústavní péče. V druhé, praktické části práce, bych se konkrétně chtěla seznámit s životními názory a hodnotovými žebříčky dětí žijících v ústavech a dětí žijících v rodinách. Průzkum budu provádět pomocí dotazníku k tomuto účelu sestavený. V dotazníku bude použita i metoda zjišťování hodnot pomocí psychologie barev. Součástí této části práce bude představení dotazníkové vyšetřovací metody, seznámení s cílovou skupinou výzkumu, jednotlivé otázky dotazníku s vyhodnocením a grafickým znázorněním. 6

7 1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 1.1Hlavní cíl Hlavním cílem mé práce bude pokusit se nalézt rozdíly mezi dětmi žijícími v rodině a dětmi žijícími v ústavním zařízení bez rodičů. 1.2 Dílčí cíle Dílčím cílem bude porovnání výchovného prostředí v ústavních zařízeních a rodinách. 7

8 2 TEORETICKÁ ČÁST 2.1 Spor výchova versus přirozenost Již od nepaměti se velcí myslitelé a filozofové zabývali otázkou, zda je při utváření osobnosti člověka důležitější výchova a prostředí, nebo vrozené předpoklady. Co člověk to názor, co nové myšlenkové hnutí, to jiný pohled. Dodnes tento spor není plně uzavřen. Přesto se ví, že určité povahové rysy jsou člověku dány již při narození, jiné se vyvinou životem a jeho zkušenostmi. Existuje několik teorií z historie, které se zabývaly řešením tohoto problému. empirismus, výchovný optimismus, který vliv výchovy upřednostňuje, ne-li přeceňuje nativismus, jehož zastánci jsou toho názoru, že člověk je už nějak naprogramován, vyvíjí se určitým daným směrem, který nelze vůlí ovlivnit. kombinací obou těchto směrů je interakcionismus. [CIPRO, 1984] Empirismus A teď blíže k jednotlivým názorovým proudům. První byl zmíněn empirismus, což je filosofický názor, který tvrdí, že základním a rozhodujícím pramenem našeho poznání je zkušenost. Takže člověk se rodí jako čistá strana, kterou je třeba teprve popsat, beztvará hmota, kterou je třeba teprve zpracovat a to dokonce zpracovat přesně podle libovůle tvůrce.[cipro, 1984] John Locke Jedním z představitelů empirismu je například John Locke, který vliv výchovy u člověka přeceňoval. Byl názoru, že vše, co je obsahem našeho vědomí, je získáno teprve během života na základě smyslového vnímání a vnitřní reflexe. Z jeho prací je pro pedagogiku nejdůležitější jeho spis Několik myšlenek o výchově.[cipro, 1984] 8

9 Ráda bych zde vyzvedla pro mě nadčasovou Lockovu myšlenku: Maje na zřeteli, jak veliký jest vliv společnosti, a jak náchylní jsme všichni a zvláště děti k napodobování, musím si zde dovoliti připomenouti rodičům jednu věc, že totiž, kdo chce, aby syn měl vážnost k němu a jeho příkazům, musí sám míti velikou úctu k svému synovi. Nesmíte před ním nic činiti, co byste nechtěli, aby napodobil... [CIPRO, 1987, s. 177] Jan Amos Komenský Mezi hlavní představitele výchovného optimismu patří a hlavní pedagogickou osobností vůbec je Jan Amos Komenský, který zastával stanovisko, že člověk má předpoklady být vzděláván a vychováván. Ačkoli jehopedagogický optimismus nebyl bezmezný, a na rozdíl J. Locka vliv výchovu u člověka nepřeceňuje.komenský vysoce hodnotí význam výchovy. Podle něho se člověk stává člověkem jedině výchovou. [CIPRO, M.] Nativismus Z hlediska pedagogiky se jedná o pedagogický pesimismus, tedy názor, že výchovou se mnoho nezmůže, spíše se jí osobnost kazí (Rousseau). Člověk se rodí více méně hotový a jeho vlastnosti a charakter jsou dané. Takže ještě konkrétněji, nezáleží na tom, co člověk v dětství prožívá a zažívá, jak je veden nebo neveden. Jean Jasqueeses Rousseau Z významných představitelů toho názorového hnutí bych jmenovala Jean Jacqueses Rousseau se svým pedagogickým dílem Emil čili o výchově. Emil není soubor receptů na výchovu. Je to spíše nepřeberná studnice brilantních nápadů a hlubokých myšlenek o výchově. [CIPRO, 1984, s. 188] Rousseau je přesvědčen, že do dvanácti let by se dítě nemělo vychovávat, ale měl by být respektován jeho přirozený vývoj.rousseaovo požadavek zní: První vychování u dítěte má být negativní, neboť má-li se lidská přirozenost v dítěti úspěšně rozvíjet, 9

10 nejlepší je žádná výchova [CIPRO, 1984, s. 190] Ve všech uvedených názorech jsou rozepře ohledně vlivu prostředí na člověka, zda nějaký má, či nikoli.rousseau chtěl pro děti vytvářet záměrně nevýchovné prostředí. I přesto tento požadavek, na nás prostředí působí a vychovává nás i kdyby neplánovitě. Už v matčině lůně je schopný člověk vnímat svět kolem sebe. A tento svět, prostředí, na nás nějak působí, utváří nás a ovlivňuje. Vlivu prostředí se člověk těžko vyhne Prostředí Prostředí se skládá ze všech faktorů a jevů vně organismu. Jsou to rodina, přátelé, škola, výchova, zaměstnání, média, životní prostředí apod. Prvním a základním prostředím se kterým se člověk střetává je rodina. Přičemž se toto střetnutí odehrává již během nitroděložního života, protože i události a vlivy v tomto období na nás nějak působí a ovlivňují nás. Patří sem psychologický stav matky v době těhotenství, její životní styl v těhotenství, události jako jsou úrazy apod. Má se za to, že do prvních tří (nebo šesti let) po narození se vytváří základní obraz osobnosti člověka, který zůstává po zbytek života více, či méně neměnný. Další důležitou částí prostředí, která na člověka působí, jsou přátelé. Jinak, jak bylo řečeno hned v úvodu tohoto odstavce, prostředí je prostě vše to, co nezahrnuje dotyčného jedince, vše, co na něj působí, nějak ho ovlivňuje a spoluvytváří nebo přetváří. V současné době se do popředí dere vliv medií všeho druhu, hlavně internet a fenoménem současnosti jsou sociální sítě, které se zároveň stávají hrozbou s nedozírnými následky Rodina Obecně tvoří rodinu manželský pár se svými dětmi, je to hlavní sociální jednotka společnosti. Rodina bývá hlavním činitelem formujícím osobnost člověka a jeho pohled na svět. Jednou z nenahraditelných funkcí rodiny je funkce emocionální, kdy má člověk možnost vytvořit si a poznat blízký osobní milující vztah, o který jsou děti žijící 10

11 v ústavních zařízeních často ochuzeny.další funkce, které rodina má, jsou funkce biologická neboli reprodukční, socializační a výchovná, ochranná a funkce ekonomická. Vše kolem nás prochází určitým vývojem, stejně tak i rodina. V současné době ztratila rodina svůj význam oproti letům minulým, i ve smyslu významu široké rodiny, snižuje se sňatečnost i porodnost, zvyšuje se rozvodovost Rozvodovost Fenoménem posledních let je obrovská rozvodovost, konkrétně u nás v České republice se rozvádí téměř 50 procent manželství. Důvodem rozpadu manželství je i ztráta vážnosti toto stavu, nevěra, nedostatek společných zájmů, alkoholismus, násilí a podobně dopad na psychiku dětí této zkušenosti je nedozírný a málokterý rozvádějící se pár si tuto skutečnost rád připouští. V této souvislosti ráda citovala Johna Boswella: V předmoderní Evropě se manželství obvykle uzavíralo z majetkových důvodů, pak se týkalo především výchovy dětí a končilo láskou. Lidé se nebrali z lásky, ale mnohdy se mezi nimi láska časem vyvinula s tím, jak vedly společnou domácnost, vychovávaly potomstvo a sdíleli životní zkušenosti. Naproti tomu v dnešním světě začíná manželství láskou, pokračuje výchovou dětí a končí nezřídka majetkovými spory v době, kdy už je láska dávno zapomenuta. [BOSWELL] Sňatečnost a porodnost Dále přibývají tendence odkládat sňatky a plození dětí na pozdější dobu, což může souviset s vědomím zvyšujícího se lidského věku i s možnostmi, jaké teď mladí lidé mají (studium, kariéra, cestování.) Mezi páry došlo k nárůstu soužití bez oddání i přes existenci společných potomků.počet děti, které partneři zplodí, se oproti minulému století také snižuje, což má i mnoho reálných důvodů, jako minimální dětská úmrtnost, možná zhoršující se ekonomická situace. Zároveň se už ale lidé počtem děti nezajišťují na stáří, s méně dětmi je větší šance využít širokých možností, které dnešní doba nabízí, ať je to kultura, dovolená, cestování, zábava. 11

12 Fenoménem dnešní doby jsou takzvaní singles, kdy člověk dobrovolně nevstupuje do žádného svazku ani vztahu, nebo ne závazného vztahu. Bohužel dochází i k nárůstu situací, kdy se rodiče nemohou, nebo se nechtějí starat o své děti. Pokud dítě z nějakého důvodu nemá možnost vyrůstat ve své rodině a je umístěno do ústavního zařízení, hrozí u něj rozvoj stavu zvaný psychická deprivace. Souvisí s již zmiňovanou emocionální funkcí rodiny, která je v plné a potřební míře zajistitelná právě pouze vlastní rodinou. Žádné formy náhradní rodinné péče nemohou tuto funkci zabezpečit tak, aby byla dostatečná. Jedná se o opravdovou rodičovskou lásku, cit, porozumění a něhu, neméně i vlastní zázemí. Každé dítě má potřebu přilnutí k jedné pečující osobě Psychická deprivace Podrobně se jí věnovali psychologové Josef Langmeier a Zdeněk Matějček. Lze říci, že je to stav, který vzniká, jestliže člověk nemá uspokojovány základní psychické potřeby v dostačující míře a po dosti dlouhou dobu. Psychickou deprivací může být postiženo, jak dítě žijící v rodině, tak vyrůstající v ústavu, kdy druhá možnost je o něco více častá. Dítě zažívá nějakou deprivační situaci, pokud jemu odpírána jeho potřeba a na základě této situace se dostává do stavu zvaného psychická deprivace. Výše zmínění autoři psychické potřeby dělí do pěti kategorií, které se ovšem ve vývoji jedince i v každé situaci vzájemně prolínají. Stručně je lze charakterizovat jako potřeba podnětů. Konkrétně je to smysluplný svět a stálé prostředí, citové a emoční potřeby (stálá pečující a milující mateřská osoba, později přátelé a životní partner), potřeba vlastní identity, sebevědomí a začlenění, potřeba budoucnosti. [LANGMAIER, MATĚJČEK, 2011] Projevy psychické deprivace jsou různé. Do tří let jde o opoždění celého psychomotorického vývoje, citová povrchnost, rozmrzelost, vážný výraz. Citlivým ukazatelem deprivačního poškození je řeč a také horší prospěch ve škole, který neodpovídá skutečným intelektovým schopnostem, dále je to citová otupělost, nedůvěra a neurotické potíže. Do dospělosti si dítě může přinášet sklony k agresivitě, 12

13 náchylnost k alkoholu a návykovým látkám nebo problémy ve vlastních založených rodinách. [http://rodina-deti.doktorka.cz/psychicka-deprivace-deti/[ Dlouho se předpokládalo, že pokud se dítě dostane do stavu psychické deprivace, je jeho poškození trvalé a nese si je sebou životem. Dnes se bere v úvahu, že pokud se dítě ještě do adolescence dostane do vhodné, podnětné a milující rodiny, určitá náprava možná je. Trvalými následky jsou nejvíce ohroženy nejmladší děti s dlouhotrvající psychickou deprivací. Důležité je dítě z nepříznivých podmínek co nejdříve vytrhnout a zahrnout ho potřebnými podněty.[langmaier, MATĚJČEK, 2011] Ve výzkumu Zkušenosti z raného dětství a projevy genetického potenciálu, který provedl v roce 2002 B. D. Perry, je prokázáno, že pokud dojde k nedostatečné stimulaci dítěte (např. slovní komunikace, dotyk, sociální interakce aj.), dochází ke změnám lidského mozku. Mozková kůra člověka roste do velikosti, složitosti, tvoří neuronové vazby a vyvíjí se v závislosti na kvalitě a množství senzorických podnětů. Zahříváním, konejšením, krmením, dodržováním hygieny a uklidňováním dítěte vytváří opatrovník bezpečné prostředí pro dítě. Milující opatrovník je pro dítě prvním a nejzásadnějším vztahem a vytváří zásadní pouto vzájemné náklonnosti, které je pak základem navazování dalších zdravých socio-emocionálních vztahů a komunikace. Pokud tomu tak není, přetrvávají různé projevy psychické deprivace až do dospělého věku, kdy se projevují v určitých poruchách osobnosti. Dalšími pozitivními předpoklady pro záchranu a řešení osudů ohrožených dětí jsou společenská vůle, vyspělost společnosti a lidská sounáležitost. Již dávno známá moudrost praví: Vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své chudé, bezmocné a ohrožené. [http://www.nahradnirodina.cz/files/file/zakladni_info_o_nrp.pdf] Výchova Výchova je jeden ze základních činitelů patřících do vnějších vlivů budování osobnosti člověka. Dala by stručně charakterizovat jako působení na druhého člověka. Výchova může být záměrná i nezáměrná. Záměrná je vedena určitým směrem,je cílená.nezáměrnou výchovou označujeme situaci, kdy člověk svým jednáním a chováním ovlivňuje chování ostatních osob kolem sebe, aniž by toto ovlivňováni bylo plánované. 13

14 S výchovou se setkáváme v lidské společnosti od nepaměti. V počátcích se jednalo o výchovu stylem nápodoby. Děti se pohybovaly ve společnosti dospělých s cílem naučení se jejich dovednostem a získání jejich zkušeností. Všechno to byli vědomosti lidstva předávaná z generace na generaci, nutné k přežití v tamním divokém a nebezpečném světě. Chlapci se od mladých let učili práci s lukem a ostatními zbraněmi. Dostávali je nejprve jako hračky, aby si je a způsob jejich použití osahali. Později jako dar při přijetí mezi dospělé, dostávali první opravdovou zbraň. Stejně tak dívky se již od mladých let pohybovaly ve společnosti dospělých žen a učili se jejich povinnostem a dovednostem. Jednou z výchovných metod bylo vyprávění bájí, pohádek, rodových příběhů. S tím jak rostla vzdělanost lidstva o světě a touhou po poznání, bylo třeba tyto poznatky předávat dál. S tím se pojí i historie vzniku prvních škol. Nebyly však takové, jako je známe dnes. Výchova ve smyslu vzdělávání nejprve týkala jen mládeže (mužského rodu) bohatých a vládnoucích vrstev. První školy jsou záležitostí až velmi pozdního starověku. Vznikaly v zemích dálného východu, v Egyptě, Mezopotámii a Persii. Vyspělejší systémy se rozvinuly v Antickém Řecku. Nad pojetím výchovy se v antickém Řecku zamýšlelo mnoho filozofů a můžeme říci, že se v Řecku začíná rozvíjet také teorie výchovy - pedagogika, jejíž pevné základy položil Jan Amos Komenský, tj. Učitel národa. Výchova jako definice : Záměrné působení na rozvoj jedince, které začíná v rodině a postupně se stává stále více záležitostí specifických institucí a profesionálních pedagogických pracovníků.... str. 8 Úvod do dějin pedagogiky Vladimír Jůva sen. a jun. Jsou určité psychické vlastnosti osobnosti, které se i výchovou dají těžko ovlivnit. Patří sem temperament, vlohy nebo inteligence. Řadí se do biologické výbavy organismu a zabývá se s nimi obor psychologie nazvaný behaviorální genetika. Temperament je vrozená dispozice osobnosti určitým způsobem reagovat na události, se kterými se v životě setkává. Inteligence je rozumová vlastnost umožňující zpracování informací. Nevhodnými a nedostatečnými podněty v rozhodném životním období může dojít 14

15 k nižšímu rozvoji inteligence, nejde však naopak přesáhnoutjejí výšku než nakolik jsou její možnosti člověku dané geneticky. Vloha je vrozený předpoklad k výkonu nějaké mentální či senzomotorické činnosti. Vloh bez nácviku může zakrnět, nebo se může vyvinout ve schopnost. (například v hudebním umění). [BLATNÝ, 2010] Z historie ústavní výchovy Praktická část mé absolventské práce se věnuje srovnávání postojů a hodnot děti z dětských domovů s dětmi vyrůstajících se svou rodinou. Život v jakémkoli ústavním zařízení není jednoduchý, přesto je to oproti starověku v péči o opuštěné děti pro lidstvo značný posun k lepšímu. Krutý osud potkal děti narozené ve starověku, které byly nechtěné či z nějaké důvodů nevítané, například nemanželské nebo handicapované. Odhazování a usmrcování těchto dětí bylo běžnou praxí. Teprve díky křesťanství bylo toto chování odsuzováno a potlačováno. Při kostelích byly pro tyto děti zřizovány nádobky, kam mohly být umístěny a obětaví věřící se jich ujali. První útulek byl zřízen v Cařihradě roku 335 a poté se jejich budování začalo šířit dál. Ačkoli snahy o záchranu života nechtěných dětí byli ušlechtilé, přeživších malých dětí z těchto ústavů bylo minimum. V roce 1678 v Benátkách z 2000 dětí přijatých do nalezince jich do deseti let zůstalo naživu jen 7.[LANGMAIER, 2011] První sirotčince a nalezince se u nás začaly zřizovat v době po třicetileté válce, kdy zde bylo větší množství opuštěných dětí. Jedním z nejstarších ústavů byl Vlašský špitál, který byl založen v roce Poskytoval ochranu všem chudým a nemocným a svému účelu sloužil 200 let. Dnes je tu zřízeno Italské kulturní středisko.[langmaier, 2011] Pro nemanželské děti byl určen pražský nalezinec založený v roce 1789, který byl však pouze přechodným útulkem pro děti před jejich svěřením do pěstounské péče. Nemocnost a úmrtnost těchto dětí byla obrovská. Vinu nesla především hygiena a nedostačující lékařská péče. I v tomto ústavu byla úmrtnost přijatých dětí obrovská, od 50 do 70 procent. Na něco málo přes 10 procent tu úmrtnost klesla po opatření, kdy děti zůstávaly v ústavu jen krátkou dobu, byly předávány pěstounům nebo vraceny matkám.[langmaier, 2011] 15

16 V první polovině dvacátého století byla forma náhradní rodinné péče na vysoké úrovni, nejrozšířenější byla pěstounská péče o opuštěné děti a adopce, existovaly zde tzv. rodinné kolonie, připomínající současné dětské domovy rodinného typu.podle sovětského vzoru však byl tento pokrokový systém zlikvidován a děti se začaly umisťovat do velkých bezosobních ústavů. Jejich psychický stav se opět drasticky zhoršil. Díky hlasité kritice této formy výchovy v 60. letech minulého století se přistoupilo k zavádění nových alternativ v ústavní péči SOS dětské vesničky.[langmaier, 2011] V současné době V české republice existuje síť ústavních zařízení, kam jsou děti umisťovány podle jejich aktuální situace. Krátkodobě do Klokánků, nebo do diagnostických ústavů, kde se posléze rozhodne kam s nimi dál.ať jsou důvody umístění jakékoli, vždy vycházejí z nějaké momentální rodinné situace, kdy se rodiče o své děti nechtějí, neumějí nebo nemohou starat Ústavní výchova v ČR v současnosti Ústavní výchova je výchovné opatření, které soud nařídí, jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě, nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit. Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou péčí nebo rodinnou péčí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které mají přednost před výchovou ústavní. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou dětská centra, Klokánky a další. [http://www.nahradnirodina.cz/files/file/zakladni_info_o_nrp.pdf] 16

17 Zařízení, ve kterých je prováděn výkon ústavní výchovy Kojenecký ústav a dětský domov pro děti do tří let věku jsou zdravotnická zařízení pečující o děti ve věku do tří let. Diagnostické ústavy Do diagnostických ústavů jsou po nařízení ústavní výchovy umístěny děti za účelem komplexního vyšetření. Diagnostický ústav pak děti, na základě komplexního vyšetření zdravotního stavu a volné kapacity jednotlivých zařízení, umísťuje do dětských domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů. Pobyt v ústavu trvá zpravidla 8 týdnů. Diagnostické ústavy nebo výchovné skupiny diagnostických ústavů jsou členěny podle pohlaví nebo podle věku dítěte. Dětský domov Do dětského domova mohou být umísťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání nejvýše do 26 let. Do dětského domova se rovněž umísťují nezletilé matky spolu s jejich dětmi. Jeho účelem je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou bez závažných poruch chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova. Dětský domov se školou Do tohoto typu zařízení se umísťují děti zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní docházky. Účelem dětských domovů se školou je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou se závažnými poruchami chování, vyžadující pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu výchovně léčebnou péči nebo mající nařízenou ochrannou výchovu. Tyto děti se většinou vzdělávají ve škole, která je součástí zařízení. Výchovný ústav Výchovný ústav pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Do výchovného ústavu může být umístěno i dítě starší 12 let, má-li uloženu ochrannou výchovu a v jehož 17

18 chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno v dětském domově se školou. [http://www.nahradnirodina.cz/files/file/zakladni_info_o_nrp.pdf] Dopady ústavní výchovy na jednice Hlavní nevýhodou ústavní péče je nedostatek vzájemných citových vazeb. Během dne se zde děti setkají s několika vychovateli, kteří se střídají a o které se navíc musí dělit. Aktivity v ústavu jsou spíše hromadného charakteru. Děti zde nemají takovou možnost blízkého osobního kontaktu. V životě pak mohou mít v navazováních osobních vztahů problémy. Jejich vztahy nejsou k okolí tak hluboké nebo se naopak mohou lehce stát na někom snadno citově závislí, kdy ve svém partnerovi mohou hledat své chybějící rodiče. Jeho vývoj je tím zpomalen, mluví později a všeobecně hůře. Bohužel není výjimkou, že děti rodičů, vyrůstající v ústavech, končí také v ústavu. Ústavní výchova může mít za následek celkovou nevyzrálost osobnosti, spolu s nedostačující životní zodpovědností a morálním svědomím. Děti z ústavů častěji inklinují k delikventnímu chování, ke kriminálnímu chování, k zneužívání nejrůznějších návykových látek, k násilí a podobně. Nemají ke komu cítit zodpovědnost za svůj život. Většina nemorálního chování jim může přijít přijatelnější než ostatním jedincům. Děti často mívají se svým chováním problémy, trpí neurotickými či afektivními poruchami. Prožitý deprivační syndrom má tedy za následek vážné osobnostní deformace, mezi něž může patřit i snížená sebeúcta, sebevědomí a horší uplatnění jedince ve společnosti. I budování osobní kariery může být tedy omezeno a poškozeno. U dítěte vyrůstajícím v ústavu nedochází k rozvoji všech schopností, které jedinec může mít a u kterých by se, v případě pobytu v rodině, mohly rozvinout výrazné dovednosti a umění. Děti zpravidla nedosahují své maximální inteligenční úrovně. [LANGMAIER, MATEJCEK, 2011] 18

19 3 PRAKTICKÁ ČÁST 3.1 Popis výzkumného šetření Ve svém výzkumu jsem použila metodu dotazníkového šetření. Dotazník slouží ke zjišťování informací. Je to jeden ze způsobů psaného řízeného rozhovoru. Tento sběr dat má svůj ucelený postup, který je vždy třeba dodržet. V první řadě, jde o ujasnění cílů. Co se chci dozvědět, co mne zajímá. Pro mne bylo cílem výzkumu zjistit rozdíly v názorech a hodnotách dětí vyrůstajících v rozdílném prostředí. Šlo o srovnávání statických skupin, přičemž jedna skupina byla vystavena vlivu přímé rodičovské péče, druhá skupina dětí byla o tento vliv ochuzena. Pomocí tohoto šetření jsem se pokusil odpovědět na otázku, zda na dítěti zanechá tato situace nějaký vliv. Následnou fází mého výzkumu byl tvorba dotazníku. Použila jsem zde formu otevřené otázky, která dává respondentovi více prostoru k vyjádření svého názoru a postoje. Použila jsem i výzkumnou metodu známkování pojmů dle posouzení důležitosti, dále psychologickou metodu vyjádření pocitu k danému pojmu pomocí barvy. Samotné dotazování probíhala formou osobního setkávání. Respondenti obdrželi dotazníky, a buď mi odpovídali na moje otázky čtené z připraveného dotazníku, nebo pokud odmítli, vyplnili si dotazník sami bez mé asistence, přičemž v případě nejasností jsem jim otázku zkonkretizovala. Dotazník je součástí přílohy č.1. Vypracovala jsem 30 dotazníků, z čehož patnáct jsem dala vyplnit dětem, které žijí s vlastní rodinou, jež bych označila jako děti ze skupiny A. Tato část má i svou podskupinu. Jsou to sice děti žijící pohromadě se svou rodinou, ale v azylovém domě, což často svědčí i o těžší rodinné sociální situaci.konkrétní informace o tomto azylovém domě jsou v příloze č.2. Skupina B jsou děti z Dětského domova, konkrétně DD Domino Plzeň. Bližší informace o tomto domově jsou v příloze č Cílová skupina výzkumu 19

20 Cílovou skupinou mého dotazníku byly děti mladšího školního věku. Proč jsem se rozhodla právě pro skupinu mladšího školního věku. Předškolní věk mi přijde ještě nedozrálý na zjišťování hodnotové orientace. Člověk si zde teprve nějaký hodnotový žebříček začíná tvořit a reálný život si přetváří do vylepšeného fantazijního modelu. Příliš těžké a bolestivé situace se snaží nějak zjednodušit a zlehčit. Střední školní věk, adolescence, následující po mladším školním věku, mi přijde ve vývoji člověka zase naopak velmi bouřlivým. Na člověka působí mnoho faktorů, vnitřních i vnějších a jeho hodnoty se mohou různě měnit a nemusí to mít přímou souvislost s prostředím, ve kterém adolescent do té doby vyrůstal. Dochází k obrovským hormonálním výkyvům, které významnou měrou zasahují do vnímání a hodnocení svého okolí i sebe sama. Dochází tu k přetrhání a znovunavázání kontaktu s rodiči nebo rodinou, znovunavázání již na úrovni vztahu partnerského nikoli rodičovského. Adolescent musí svět kolem sebe popřít a odmítnout, aby se na něj byl schopen podívat novým a dospělým pohledem. dující. Kdybychom chtěli celé období psychologicky nějak celkově smysluplně charakterizovat, patrně bychom je mohli označit jako věk střízlivého realismu. Narozdíl od menšího dítěte, které ve svém vnímání, myšlení i jednání je hodně závislé na vlastních přáních i fantaziích, a na rozdíl od dospívajícího, pro kterého je často důležitější vědět, co by mělo byt správné, je školák plně zaměřen na to, co je a jak to je. Chce pochopit okolní svět a věci v něm doopravdy. [LANGMAIER, 1998, S.115] Dítě už začíná realisticky přemýšlet o věcech kolem sebe, o světě a do vytváření těchto názorů zcela jistě musí zasahovat i to, jak a kde žije, a co zažilo. A právě to bude stěžejní bod mé praktické části práce. Rozdíl v tomto vytvořeném vnímání světa a hodnot na základě prožitých událostí. Čistě teoreticky by dítě, vyrůstající v prostředí harmonické rodiny, mělo svět kolem sebe vnímat růžověji tedy optimističtěji, mělo by být celkově spokojenější a vyrovnanější, realističtější a citově stabilnější Vyhodnocení dat 20

21 Otázka č. 1 Na co myslím před spaním?! Účel otázky: Předpokládám, že před spaním si člověk do mysli vpustí i to, na co přes den raději nemyslí. Myšlenka před spaním je vtíravá, neodbytná a upřímná. Může nám ukázat skutečné trápení, které člověka svírá. Graf č.1 Na co myslím před spaním Děti žijící se svou rodinou Právě prožitý den Zítřejší den Vyhodnocení otázky č. 1. Většina dětí žijící v rámci své rodiny na tuto otázku odpovídala klidně, uvolněně. Před spaním myslí na běžné věci jako např. uběhlý den, co jsem prožil nebo co budu dělat zítra apod. Ani jedno z dětí, se kterým jsem mluvila, neprojevovalo žádné obavy a strachy. Graf č.2na co myslím před spaním 21

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová

Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová . Mgr.Naďa Erbová Mgr.Naďa Erbová Struktura domova Tři rodinné skupiny v centrální budově Dvě rodinné skupiny v upravených bytových jednotkách v sídlištích Jedna rodinná skupina v panelákové zástavbě Tři

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135)

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135) Analýza klientů Střediska náhradní rodinné péče rok 201 Středisko náhradní rodinné péče, spolek 1, zpracovává již třetím rokem analýzu klientů, které mělo v daném roce v evidenci. Podrobněji se analýza

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 26. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let ve Zlínském

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. Kateřina Šimáčková

Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. Kateřina Šimáčková Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu Kateřina Šimáčková Úvod Škodí střídavá péče dětem? Motivy pro střídavou péči (její zneužívání) Argument zdravého rozumu a předsudky Mainstreaming střídavé péče

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více