Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673"

Transkript

1 Název vyučovacího předmětu: SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ (SVS) Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 90 (3 hodiny týdně) Platnost: od počínaje 1. ročníkem (upraveno ) Pojetí vyučovacího předmětu: Obecné cíle Obecným cílem předmětu Společenskovědní seminář, který je předmětem volitelným, je další prohloubení poznatků získaných v hodinách předmětu Občanská nauka v 1. a 2. ročníku. I zde je cílem vést žáka k připravenosti na aktivní život ve společnosti. Směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků, aby se tito stali vzdělanými a mravnými lidmi, aby ctili ve svém jednání zodpovědnost za svůj vlastní život, ale i za život společnosti a celého lidstva. Žáci: jsou schopni hlubší teoretické reflexe týkající se problematiky antropologických disciplín; získané hlubší poznatky dokáží samostatně aplikovat ve své životní praxi; umí kriticky myslet, nenechají sebou manipulovat, snaží se porozumět složitosti soudobého světa; mají potřebu klást si v životě otázky filozofického a etického charakteru a hledají na ně v permanentní diskusi a pochybnosti i se sebou samým odpovědi; ve svých občanských aktivitách preferují skutečně lidské, demokratické hodnoty a přístupy, nekompromisně vystupují proti intoleranci, korupci, kriminalitě s respektem k lidským povinnostem a právům; své postoje a své jednání limitují s ohledem na trvale udržitelný rozvoj lidské civilizace. Charakteristika učiva Učivo je náplní studia 4. ročníku a je výběrem rozšiřujících kapitol z psychologie, sociologie, politologie, etiky, estetiky a filosofie. Zvládnutí rozsahu tohoto učiva je předpokladem pro zvládnutí přijímacích zkoušek na VŠ. Hodnocení výsledků žáků Hodnocení probíhá především na základě písemných prací. Je přihlíženo i k žákovu vystupování v rámci vyučování - postoji, aktivitě, kreativitě, samostatnosti a soustavnosti práce. Přínos k rozvoji kompetencí Kompetence k učení mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; 339

2 uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotní; s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky; využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí; sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí; znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. Kompetence k řešení problémů porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace; volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Komunikativní kompetence vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.); vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Personální a sociální kompetence reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní; pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. 340

3 Občanské kompetence a kulturní povědomí jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě; chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků. Odborné kompetence Aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti, tzn. aby absolventi: orientovali se v právní úpravě pracovně právních vztahů a závazkových vztahů; vyhledávali příslušné právní předpisy; byli schopni pracovat s příslušnými právními předpisy. Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žák dokáže jednat s lidmi, diskutovat o závažných a kontroverzních otázkách, zvládá hledání kompromisních řešení; získává sebevědomí a sebezodpovědnost, učí se schopnosti morálního úsudku; klade si základní otázky, týkající se podstaty fungování společnosti, státu, ale i globálního vývoje; objasní hodnotové orientace člověka v sociálních vztazích. Informační komunikační technologie 341

4 Člověk a životní prostředí Žák charakterizuje vývoj působení člověka a lidské společnosti na přírodní prostředí, je schopen analyzovat rizika plynoucí v negativních lidských aktivit; zhodnotí úlohu vzdělání pro formování zdravého životního stylu Člověk a svět práce Žák vysvětlí vztah společnosti, výroby a vzdělání v postmoderním globalizovaném světě Mezipředmětové vztahy Občanská nauka Dějepis Český jazyk a literatura Ekonomika Hospodářský zeměpis a ekologie Právo Fyzika Informační technologie 1. a 2. ročník: veškeré učivo obou ročníků 1. ročník: vývoj lidské civilizace a proměny lidského vnímání a myšlení; proměny sociální, politické a ekonomické ročník: umělecká literatura jako estetické zobrazení člověka v proměnách času; krásné a ošklivé v uměleckém zobrazení; slovo a jeho významy, gramatické a syntaktické struktury 1. ročník a seminář EKO 4. ročník: člověk jako výrobce a spotřebitel, trh jako sociální instituce; globální proměny a výzvy, ekonomické teorie 1. a 2. ročník: sociálně politické proměny světa a životní prostředí 3. ročník: stát a právo; morálka a právo; Ústava ČR, právní systém a jeho proměny, evropské právní normy 2. ročník: fyzikální pojetí světa a filozofie 1. ročník: masmédia (internet) v globální éře 342

5 Název vyučovacího předmětu: SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ Kód a název oboru vzdělání: M/002 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 90 (3) Platnost: od počínaje 1. ročníkem (upraveno ) 4. ročník (90 hodin) Výsledky a kompetence Žák: o dokáže vysvětlit percepční a komunikační procesy probíhající v sociální skupině o umí objasnit principy vzniku a vývoje sociálního chování ve formálních a neformálních vztazích o dokáže interpretovat východiska koncepcí hlubinné psychologie, vztahu a fungování vědomé a nevědomé složky psychiky o dokáže analyzovat příčiny a průběh o agresivního a destruktivního jednání o umí pojmenovat a charakterizovat o základní etapy vývoje osobnosti a z pohledu vývojové psychologie určit mezníky osobnostního vývoje Žák: o je schopen provést rozbor základních přístupů analýzy sociálního života o popíše vznik a vývoj deviantního sociálního chování s určením jeho příčin Tematické celky 1. Člověk jako osobnost kapitoly z psychologie Jedinec a společnost Porozumění druhým lidem Sociální vlivy konformita, sebeklam, vyhovování, předsudky, poslušnost, diskriminace Sociální chování oblíbenost, zamilovanost, přátelství, ambivalence, rozpad vztahů Hlubinná psychologie, Freudova psychoanalýza Analytická psychologie C.G. Junga Osobnost ve vývoji - vývojové fáze osobnosti a charakteristika jejích dominantních rysů 2. Člověk jako sociální bytostkapitoly ze sociologie Základní paradigmata sociologického myšlení (konsenzus, konflikt) Sociální normy a deviantní chování 343 Orientační hodinová dotace Průřezová tématika (poznámky) 25 Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce 20 Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Občan v demokratické společnosti

6 Výsledky a kompetence o analyzuje odlišnosti fungování davu a sociální skupiny o vysvětlí a zdůvodní nebezpečí byrokratizačních tendencí v postmoderní společnosti s ohledem na její vývoj o provede kritickou analýzu odklonu soudobé společnosti od reálného života k jeho iluzornímu (virtuálnímu) zobrazení jakožto důsledku nezájmu a falešných očekávání lidí konzumentů o vysvětlí proměnu fungování a významu instituce vzdělání v dnešní společnosti o posoudí problematiku existence a vývoje sociálního státu s důsledky pro kvalitu života soudobé populace o objasní význam sakrálního a tradičního v hodnotovém systému soudobé společnosti o na základě dostupných informací analyzuje kvalitativní proměny civilizačního vývoje směrem k postmoderní společnosti, umí rozpoznat rysy příznačné pro tuto fázi civilizace Žák: o vysvětlí principy fungování soudobých politických systémů o vysvětlí vztah mezi sférou Tematické celky Sociální a psychologické teorie davu Společnost, organizace a byrokracie, rysy a paradoxy byrokracie, krize byrokracie, od byrokracie k sítím Sociologie a iluzorní konstrukce světa, masmédia, vznik veřejného mínění, Sociologie očekávání a nezájmu, problém odcizení Sociologie vzdělání, distribuce vědění, spory o povahu věděni, problém rovnosti vzdělání, trh práce a sociální struktura Problematika sociálního státu, ekonomika služeb, flexibilita práce a rodiny, stárnutí populace sociální rizika - nezaměstnanost, rodina, mateřství, zdravotní rizika, penzijní zajištění, krize solidarity a sociálního státu Postmoderní společnost, apatie a lhostejnost, spotřeba, hédonismus, prázdnota, univerzalita a pluralita, absolutizace svobody, masová kultura, primitivismus, barbarizace a násilí 3. Člověk jako občan kapitoly z politologie Politický systém společnosti, moc, autorita, problém legality a 344 Orientační hodinová dotace Průřezová tématika (poznámky) 20 Občan v demokratické společnosti Informační komunikační technologie

7 Výsledky a kompetence politického, právního a morálního o dokáže objasnit krizi vztahu občanskou sférou a sférou politických elit o uvede a rozliší různé typy demokratických struktur, vysvětlí rozdíly mezi přímou a nepřímou demokracií o dokáže analyzovat nebezpečí politizace a ideologizace při řešení odborných problémů o dokáže na konkrétních příkladech demonstrovat tendence vývoje mezinárodních vztahů na počátku 21. století o umí popsat strukturu významných mezinárodních organizací Tematické celky legitimity moci, politická socializace a participace, krize politiky Demokracie jako princip, tendence a ideál formální a reálná demokracie, teorie elit delegace moci, demokracie přímá a nepřímá, princip suverenity Politický a filozofický problém svobody, spravedlnosti a rovnosti Politika a ideologie Mezinárodní vztahy ve 21. století globalizace, monopolarita, bipolarita, multipolarita, jednání a síla v politice, mezinárodní systém vztahů - EU, OSN, NATO Orientační hodinová dotace Průřezová tématika (poznámky) Žák: o vysvětlí proměnu chápání člověka v evropském myšlení od starověku k dnešku o dokáže analyzovat fungování jazyka v kontextu různých lidských aktivit a je schopen použít mnohovrstevnatosti jazyka o interpretuje problematiku hledání smyslu lidských dějin, vysvětlí, v čem spočívá dějinnost o dokáže charakterizovat vztah přirozeného a spirituálního, rozumu a víry o umí rozlišit specifika velkých světových náboženských systémů 4. Člověk jako jsoucno kapitoly z filozofie, etiky a estetiky Filozofická antropologie Člověk jako přírodní a kulturní bytost Práce, socializace, odcizení, dva mody existence: mít nebo být; krize lidství Filozofie jazyka a hermeneutika Nástin dějin evropského myšlení Smysl lidských dějin, dějinné síly, smysl českých dějin, konec dějin? Profánní a sakrální Filozofie a náboženství, bůh, rozum, víra, dogma, sekularizace Člověk a životní prostředí Občan v demokratické společnosti

8 Výsledky a kompetence světových náboženských systémů o dokáže objasnit základní etické kategorie a zhodnotit lidské jednání z morálního hlediska objasní rozhodující roli morálky v hledání cest z krize dnešní civilizace o dokáže vysvětlit estetický postoj člověka ke světu Tematické celky a věk nihilismu, nová religiozita Dobro a zlo Filozofie morálky, mravnost a nemravnost, Etika náboženství a etika technologického věku; svoboda, nutnost, odpovědnost Ošklivé a krásné Estetično, krásno, ošklivo, estetické osvojování světa, estetická zkušenost, estetické hodnocení, krásné a pravdivé Orientační hodinová dotace Průřezová tématika (poznámky) 346

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (CJL) Obor vzdělání: 3-1-M/0 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu V předmětu Psychologie a profesní komunikace se žáci seznámí se základními pojmy psychologie osobnosti a vývojové psychologie, získají

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: EKONOMIKA (EKO) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

Střední škola řemesel Třebíč, Demlova 890 (674 01) Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ. Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání

Střední škola řemesel Třebíč, Demlova 890 (674 01) Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ. Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Platnost: od 1. 9. 2010 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání Vydala Střední škola řemesel Třebíč dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

Školní vzdělávací program Kosmetička

Školní vzdělávací program Kosmetička Číslo dokumentu : A /01.09.2014 Strana 1 Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Karoliny Světlé 2 Školní

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Základy práva je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty ekonomika a účetnictví tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKOLOGIE A LOGIE 1601M/01 1. Identifikační údaje Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace adresa: U Jezu 7, 74101 Nový Jičín zřizovatel: Moravskoslezský

Více

78 42 M/01 Technické lyceum

78 42 M/01 Technické lyceum MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78 42 M/01 Technické lyceum 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

82-41-M/05 Grafický design

82-41-M/05 Grafický design 82-41-M/05 Grafický design MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-41-M/05 Grafický design Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8.

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8 4 Učební plán

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ

Více

26 47 M/01 Informační technologie

26 47 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 26 47 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení vzdělávání a certifikace

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: STROJÍRENSKÁ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FIKTIVNÍ FIRMA (FFM) Obor vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 90 (3 hodiny týdně ve 4. ročníku) Platnost:

Více

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více