SOCIÁLNÍ OCHRANA PRO RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ OCHRANA PRO RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ OCHRANA PRO RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLĚNÍ NOVÁ PERSPEKTIVA V OBLASTI SPOLUPRÁCE EU A AFRIKY PŘEHLED MOBILIZACE EVROPSKÉHO VÝZKUMU VE PROSPĚCH ROZVOJOVÉ POLITIKY O R O Z V O J I

2

3 SOCIÁLNÍ OCHRANA PRO RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLĚNÍ NOVÁ PERSPEKTIVA V OBLASTI SPOLUPRÁCE EU A AFRIKY PŘEHLED O ROZVOJI 2010 MOBILIZACE EVROPSKÉHO VÝZKUMU VE PROSPĚCH ROZVOJOVÉ POLITIKY O R O Z V O J I

4

5 PŘEHLED Evropská zpráva o rozvoji se zabývá potřebou sociální ochrany v subsaharské Africe, potenciálem pro rozšíření této ochrany a také její proveditelností a pravděpodobným dopadem na rozvoj. V protikladu s názorem, že subsaharská Afrika si sociální ochranu nemůže dovolit, africké země v regionu podporují inovativní přístupy k vytváření programů a systémů široké sociální ochrany a s úspěchem je provádějí. Vzhledem k celosvětové pokrizové nejistotě je ještě důležitější přijmout opatření, která by obyvatelstvo Afriky chránila před riziky a otřesy a která by snížila chudobu a podporovala lidský rozvoj. Sociální ochrana pro růst podporující začlenění je příhodné téma: zájem o sociální ochranu roste, a to v subsaharské Africe i jinde. V dokumentu Soulský konsensus v oblasti rozvoje (2010) skupiny G20 byl odolný růst označen jako klíčový pilíř se specifickým důrazem na mechanismy sociální ochrany, které odolný růst a růst podporující začlenění podporují. A z obecnějšího hlediska se vytváří shoda v tom, že sociální ochrana je nejen právo, ale také nezbytný nástroj pro podporu pokroku v úsilí o dosažení růstu podporujícího začlenění a rozvojových cílů tisíciletí (MDG). Tento posun vpřed plyne z velké míry z rostoucího pochopení skutečnosti, že sociální politika je zásadním dílem ve skládačce tvořící rozvoj, jak to potvrdil i Rámec sociální politiky pro Afriku (2008) Africké unie a Chartúmská deklarace o akci sociální politiky vedoucí k sociálnímu začleňování (2010). V tomto kontextu je tato zpráva příležitostí provést inventuru, poučit se ze zkušeností a navrhnout priority pro Evropskou unii (EU) a její členské státy. Sociální ochrana, která je středem evropského sociálního modelu, by se měla stát nedílnou součástí politik rozvoje EU a jejího závazku vzhledem k sociálnímu rozměru globalizace. Rámeček 1: Definice sociální ochrany v rámci Evropské zprávy o rozvoji Tato zpráva definuje sociální ochranu takto: Specifická sada akcí zaměřených na zranitelnost života lidí prostřednictvím sociálního pojištění na ochranu před riziky a nepříznivými situacemi během života; prostřednictvím sociální pomoci v podobě plateb a věcných dávek na podporu a pomoc chudým; a prostřednictvím začleňovacího úsilí pro zlepšení přístupu marginalizovaných osob k sociálnímu pojištění a pomoci. Tato definice poukazuje na klíčové funkce: nabídka mechanismů pro prevenci závažných těžkostí u chudých i nechudých lidí při závažných rizicích, nabídka forem pomoci chudým lidem v jejich snaze uniknout chudobě a zlepšení přístupu marginalizovaných skupin k oběma funkcím. Sociální ochrana znamená víc než jen záchranné sítě, které mohou zmírnit dopady závažných krizí: je součástí komplexního přístupu, jehož cílem je pomoci lidem uniknout z chudoby, a umožňuje jim nejen mít užitek z růstu, ale také mít na něm produktivní podíl. DŮVOD SOCIÁLNÍ OCHRANY Subsaharská Afrika je velmi rozmanitý region, který stojí před mnoha znepokojivými problémy. Má obrovský hospodářský a lidský potenciál a v mnoha tamějších zemích se situace za posledních deset let velmi zlepšila. Lepší je správa a makroekonomické řízení. Zesílil růst a zahraniční investice. A díky určitému pokroku při plnění MDG se začíná snižovat chudoba. Nicméně makroekonomika je i nadále zranitelná a region zatěžují nestabilní země s opakujícími se konflikty, trvale vysokou mírou chudoby, zranitelností v oblasti změny klimatu a živelných nebezpečí a celkově nízkým lidským rozvojem. Navíc v uplynulých dvou letech se pokroku staví do cesty závažné překážky, a to zejména v důsledku dopadu potravinové krize, kterou ještě zhoršuje palivová a finanční krize. Rostoucí ceny potravin a klesající tempo růstu (z přibližně 5 % v letech na 2,5 % v roce 2009) pravděpodobně v mnoha afrických zemích zpomalily snižování chudoby. I když se nyní zdá, že se vracíme na dráhu vyššího růstu, rizika dalších krizí, spojených s trvalými riziky pro domácnosti, si žádají aktivní sociální politiky počínaje investicemi do sociální ochrany. Mnoho Afričanů skutečně žije v rizikovém prostředí, které neustále ohrožuje jejich živobytí. Sítě vzájemné podpory a úhrady pomáhají, ale často neposkytují ochranu před otřesy spojenými s hospodářskými poklesy, závažnými zdravotními problémy a měnícím se klimatem. Nedostatek sociální ochrany nutí rodiny prodávat majetek, snižovat příjem potravy a brát děti ze školy, což zase vede k prohlubování jejich chudoby. Snižování těchto rizik a zmírňování jejich dopadu je zásadní výzvou pro rozvoj, nemluvě o tom, že změna klimatu také přináší dodatečné riziko a nejistotu do budoucnosti. Sociální ochrana by také mohla nabízet východisko z pastí chudoby charakterizovaných trvalou chudobou, omezenými ekonomickými příležitostmi a špatným zdravím a vzděláním. Sociální ochrana není náhrada za hospodářský růst ani za běžné investice zaměřené na růst, jako je budování infrastruktury nebo zajištění zdravotnictví a školství. Může však podporovat růst tím, že chrání majetky a podněcuje domácnosti k tomu, aby investovaly do činností, které jsou sice riskantnější, ale přinášejí vyšší produktivitu a vyšší výnosy, a může zvyšovat výnosy ze sociálních výdajů tím, 1

6 že chudým lidem poskytne možnost využívání dostupných služeb. Ochrana a podpora lidského kapitálu může mít zásadní dlouhodobé účinky. Děti mohou být chráněny před utrpením a díky lepší zdravotní péči, výživě a kognitivnímu rozvoji mají lepší životní vyhlídky, a tak vzniká základna lidského kapitálu pro budoucí růst. Promyšlená sociální ochrana může podporovat tržní řešení, například činnosti v oblasti mikrofinancování, které zajišťují úvěry nebo pojištění, a umožňuje dosáhnout na ty nejchudší lidi. Navíc nabízí ochranu, když se tržní řešení neosvědčí. Sociální ochrana také může být součástí strategie s cílem posílit nejzranitelnější skupiny a odstranit nerovnosti pro to, aby růst ještě více podporoval začlenění. Může hrát ústřední úlohu v budování soudržných společností a šířeji vzato v posilování vztahu mezi státem a občanem. Schopnost státu plnit závazky na své straně sociální smlouvy navíc posiluje jeho vlastní legitimitu. Sociální ochrana tudíž může přispívat k udržitelnému růstu v Africe posilováním sociální stability a politické odpovědnosti. Stručně řečeno, poskytováním přímých i nepřímých dávek může sociální ochrana udělat z bludného kruhu účinný cyklus. Je to také právo zakotvené ve Všeobecné deklaraci lidských práv, které je v rozvojové agendě velmi často přehlíženo jako luxus, který si mohou dovolit jen země se středními nebo vysokými příjmy. Pokud jsou programy sociální ochrany řádně připravené a prováděné, mohou být dostupné v nejrůznějších sociálních, demografických a hospodářských podmínkách. Takové programy přinášejí úspěch v subsaharské Africe, ať již ve stabilních zemích se středně vysokými příjmy, jako je například Mauricius, nebo v nestálých postkonfliktních zemích s nízkými příjmy, jako je Rwanda. HYBNÁ SÍLA SOCIÁLNÍ OCHRANY V AFRICE Po Ouagadougouské deklaraci a akčním plánu z roku 2004 a Livingstonské a Yaoundéské výzvě k akci z roku 2006 jsou Rámec sociální politiky pro Afriku Africké unie z roku 2008 a Chartúmská deklarace o akci sociální politiky vedoucí k sociálnímu začleňování ministrů sociálních věcí z roku 2010 klíčovými milníky na cestě k celoafrické shodě o potřebě a rozsahu sociální ochrany. Vytváření agendy sociální ochrany na africkém kontinentu nadále pokračuje a doplňují je subregionální iniciativy a závazky. Na národní úrovni mnoho subsaharských zemí dosáhlo značného pokroku v oblasti institucionalizace sociální ochrany: například Burkina Faso, Ghana, Keňa, Mosambik, Rwanda, Sierra Leone a Uganda přijaly nebo jsou v procesu přijímání strategií sociální ochrany v rámci vytváření komplexních systémů sociální ochrany. Botswana, Lesotho, Mauricius, Namibie, Jižní Afrika a Svazijsko již mají sociální penzijní systémy zavedené. Země jako Benin, Burkina, Côte d Ivoire, Gabon, Mali, Senegal a Tanzanie provádějí reformu mechanismů sociální ochrany s cílem zavést univerzální zdravotní krytí a následují tak úspěšné kroky provedené v Ghaně a Rwandě. Stále je prostor pro zlepšení, ale sociální ochrana již v subsaharské Africe nebo přinejmenším v mnoha tamějších zemích zapustila kořeny. CO JSME DOPOSUD POZNALI? Tato zpráva se zabývá novou generací programů sociální ochrany a zdůrazňuje důvody úspěchu či neúspěchu. Za splnění určitých předpokladů je sociální ochrana možná a proveditelná i v zemích subsaharské Afriky s nízkými příjmy. Tato zpráva dokazuje, že programy sociální ochrany mohou zmírňovat rizika a zásadně snižovat chronickou chudobu a zranitelnost, aniž by vznikaly výrazné deformace nebo zábrany. Jak ukazuje Tabulka 1, mnohé z uvedených programů jsou obzvlášť účinné v omezování těžké a hluboké chudoby, ale dopad na mírně chudé lidi není tak výrazný. Zdá se tedy, že jsou obzvlášť účinné v dosahování těch nejchudších obyvatel, což je samo o sobě nemalý úspěch. 2

7 Tabulka 1: Sociální ochrana v rozvojovém světě Program Země Typ Pokrytí Dopad Program v letech 1996 až 2006 snížil v Mexiku rozdíl mezi bohatými a chudými ve venkovských oblastech o 19 % a přispěl 18 % k poklesu nerovnosti příjmů. Úroveň dosaženého vzdělání příjemců: odhadovaný vzrůst 0,7-1,0 % ročně. 25 % populace Podmíněný hotovostní převod Progresa-Oportunidades Mexiko Program v letech 2001 až 2005 snížil rozdíl mezi bohatými a chudými o 12 % a za uplynulých deset let přispěl jednou třetinou k poklesu nerovnosti příjmů. 26 % populace Podmíněný hotovostní převod Bolsa Familia Brazílie Chudoba mezi účastníky poklesla z 80 % na 72 %; a navíc, kdyby program neexistoval, 10 % účastníků by upadlo do extrémní chudoby. Podmíněný hotovostní převod (veřejné práce) Plan Jefes y Jefas Argentina Program přispěl k 18% poklesu v rozdílu mezi bohatými a chudými mezi příjemci. Red de Protección Social Nikaragua Hotovostní převod 3 % populace Starobní penze Jižní Afrika Sociální penze 80 % starých osob Kombinované přímé účinky obou programů mají snížit výskyt chudoby o 6 procentních bodů a mají mít mnohem větší účinek na hloubku Grant na podporu dětí Jižní Afrika Sociální grant 70 % dětí chudoby. Mírné, ale relevantní průměrné dopady, zlepšení zajišťování potravin (o 11 %), vlastnictví hospodářských zvířat (přibližně o 7 %) a schopnost domácností zvládat nouzové situace. Větší dopad na hromadění majetku u lidí, kteří dostávají hmotnou a doplňkovou podporu. 10 % populace Hotovostní a věcné dávky Etiopie Program produktivní záchranné sítě Ghana Sociální pojištění 67 % populace Snížení výdajů za zdraví z vlastní kapsy až o 50 %. Program národního zdravotního pojištění Stále probíhají hodnocení. Program přispěl k výraznému poklesu procenta extremně chudých osob mezi příjemci z 40,6 % na 9 %. Přibližně domácností Veřejné práce a hotovostní převody Program Vision 2020 Umurenge Rwanda 3

8 Provádění se pochopitelně neobejde bez fiskálního prostoru a programy musí být udržitelné na základě jasných a vynutitelných kritérií. Kromě toho pro strukturu programu musí existovat adekvátní institucionální a administrativní kapacita. Východiskem jsou zde pilotní programy a komunitní a domácí sítě. Programy sociální ochrany vyžadují budování kapacit a týmovou spolupráci mezi ministerstvy a mezi odvětvími, protože obvykle to jde lépe v synergii s dalšími sociálními a hospodářskými politikami. Kromě toho klíčem prakticky u všech úspěšných programů byly politické závazky a pobídky pro vůdce. Příklady analyzované v této zprávě ilustrují, co je proveditelné ve snaze vybudovat v Africe komplexnější systémy sociální ochrany. Rámeček 2 ukazuje velmi rozmanité přístupy různých zemí, přičemž každý z nich znamenal důležité dopady a poučení. Rámeček 2: Pět rýsujících se příběhů o úspěchu Program národního zdravotního pojištění v Ghaně je přechodnou formou zdravotního pojištění zahrnujícího sociální pojištění, které je financováno z příspěvků zaměstnanců formálního (a v menší míře neformálního) odvětví a státním krytím u občanů, kteří nejsou schopni přispívat. Program,který nyní pokrývá přibližně 67 % populace, úspěšně zahrnuje neformální pracovníky tím, že staví na prvcích komunitního zdravotního pojištění, a to díky silnému státnímu závazku zajistit zdravotní péči pro každého. Starobní penze v Lesothu je univerzální bezpříspěvkový program zahrnující všechny zaregistrované občany starší 70 let, kteří nedostávají žádnou jinou formu penzijních dávek. Tento program ukazuje, že vytvoření univerzální penze, která sníží zranitelnost domácností a zlepší zdraví a lidský kapitál, může být za určitých podmínek se silným politickým závazkem proveditelné a dostupné i v zemích s nízkými příjmy. Rwandský program Vision 2020 Umurenge se skládá se tří hlavních iniciativ, které mají přesměrovat programy sociální ochrany na zranitelné obyvatelstvo: (1) veřejné práce; (2) úvěrový program Ubudehe; a (3) přímá podpora prostřednictvím nepodmíněných hotovostních převodů. Program zdůrazňuje, jak je důležité, aby sociální ochrana byla součástí rámce strategií národního rozvoje, a ukazuje, že decentralizované administrativní struktury mohou zlepšit zacílení, předcházet nehospodárnému zacházení s prostředky a zvýšit místní odpovědnost. Program produktivní záchranné sítě v Etiopii je podmíněný hotovostní převod a/nebo věcné dávky na základě veřejných prací. Program také zahrnuje malý komponent nepodmíněných přímých převodů těm, kdo nemohou pracovat. Jedná se o největší program veřejných prací v Africe a o jeden z nejúčinnějších programů sociální ochrany v subsaharské Africe, který z krátkodobého hlediska snižuje chudobu a zlepšuje zajišťování potravin a z dlouhodobého hlediska nabízí potenciál pro růst majetku. Program Doma vypěstované potraviny pro školy v Keni je podmíněný hotovostní převod pro školy určený k zakoupení místních potravin; program zahrnuje půl milionu dětí na základních školách. Tento program ukazuje, že používání doma vypěstovaných potravin ve školách může rozšířit přínosy sociální ochrany na děti, a přitom zvyšuje produktivitu místního zemědělství. Hlavní poučení jsme seskupili do osmi záhlaví, ale všechna tato poučení spolu vzájemně souvisí. Každé z nich představuje krok směrem k agendě inkluzivnější sociální ochrany pro subsaharskou Afriku. Poučení umožňují zhodnocení možnosti a pravděpodobnosti opakování programů v jiných kontextech a rozšíření stávajících programů. POUČÍ 1: PROGRAMY SOCIÁLNÍ OCHRANY MOHOU ZMÍRŇOVAT RIZIKA, SNIŽOVAT CHUDOBU A NEROVNOST A URYCHLOVAT POKROK SMĚREM K NAPLNĚNÍ ROZVOJOVÝCH CÍLŮ TISÍCILETÍ Na základě řádné přípravy a realizace může mít sociální ochrana zásadní dopad na omezování zranitelnosti a bídy afrických domácností. Sociální ochrana může doplňovat výdaje v oblasti zdravotnictví a školství a může patřit k nejproduktivnějším investicím vedoucím k oživení růstu, snížení chudoby a urychlení pokroku směrem k naplnění MDG. Příklady analyzované ve zprávě jsou dokladem o významném dopadu na zmírňování rizik a únik z pastí chudoby. I když tradiční sociální pojištění zasahuje zejména pracovníky ve formálním sektoru s obvyklými dopady v podobě vysokých nákladů a nízké chudoby, důkazy ukazují, že úspěšné jsou zejména (mírně) zacílené programy sociální pomoci, například hotovostní převody (zacílené zejména na staré osoby nebo děti) a také veřejné práce. Hotovostní převody mohou být poskytnuty velké části obyvatelstva a programy zaměstnanosti mohou být dobrou reakcí na specifické zranitelnosti. V závislosti na rozsahu a zacílení mohou tyto programy také snižovat nerovnost, omezovat rizika a nejistoty pro chudé domácnosti a podporovat růst. 4

9 POUČÍ 2: KLÍČOVÁ JE POLITICKÁ VŮLE A ODPOVĚDNOST ZA PROGRAM Příprava a provádění úspěšných programů vyžaduje politickou vůli, odpovědnost na úrovni státu a širokou sociální shodu. Dostupnost je neodmyslitelně spojena s ochotou společnosti financovat sociální politiky prostřednictvím daní a příspěvků, což znamená být méně závislý na často nejistých a nestálých vnějších kapitálových tocích. Všechny úspěšné vlastní programy v Brazílii, Číně, Ghaně, Indii, Rwandě a Jižní Africe vycházely z velmi silných politických závazků a někdy byly součástí přístupu založeného na právech. Přenos těchto zkušeností tudíž závisí na společenské a politické shodě podporovat takové programy, a vybudovat takovou shodu zabere nějaký čas a závisí na kontextu. POUČÍ 3: NEZBYTNÉ JE ZAJISTIT FINANČNÍ UDRŽITELNOST Všechny úspěšné programy se věnovaly fiskálním nákladům v rané fázi a důkazy svědčí o tom, že náklady nemusí být příliš vysoké. Bolsa Familia v Brazílii stojí méně než 0,5 % HDP a pokrývá 26 % populace a Progresa-Oportunidades v Mexiku stojí 0,4 % HDP a pokrývá 5 milionů domácností. Fiskální a administrativní kapacita pro rozšiřování rozsahu sociální ochrany existuje nebo je možné ji postupně dosáhnout, a to i v subsaharských zemích s nízkými příjmy, kde jsou skutečně výrazná fiskální omezení. I když zpráva ukazuje, že komplexní balík sociální ochrany může být pro mnohé chudé africké země stále nedosažitelný, ve většině zemí jsou proveditelné jednotlivé programy a projekty, které se z dlouhodobého hlediska stávají základem komplexního systému. Programy v oblasti zaměstnanosti na venkově a veřejných prací a také programy zaměřené na školy a stravu pro děti přinášejí v různých prostředích nemalé přínosy a ověřený potenciál. Bezpříspěvkové sociální penze, univerzální nebo přinejmenším velmi mírně cílené, jsou možné v mnoha afrických zemích; takové programy by měly být prioritními intervencemi pro vybudování platformy pro komplexnější přístupy. Nicméně vlády po celém světě znepokojují fiskální dopady sociální ochrany a její dostupnost. I když většina zemí má fiskální prostor na zahájení prioritních intervencí, při přípravě rozsahu a sféry programů je nutné pečlivě analyzovat dlouhodobou udržitelnost. Zpracování a rozšíření programů sociální ochrany často znamená zvýšenou mobilizaci domácích zdrojů (což je samo o sobě užitečný cíl) nebo přerozdělení v rámci rozpočtu: realistická strategie založená na těchto dvou prvcích musí být počátečním bodem každého seriózního plánu na zavedení nových programů a podpůrnou úlohu mohou hrát dárci. POUČÍ 4: ÚSPĚCH ZÁVISÍ NA INSTITUCIONÁLNÍ A ADMINISTRATIVNÍ KAPACITĚ Pro provádění programů musí existovat institucionální a administrativní kapacita nebo je nutné takovou kapacitu budovat a rozšiřovat při zavádění programů. Úspěšné programy sociální ochrany závisí na jasně definovaných institucionálních odpovědnostech, na spolupráci a koordinaci mezi ministerstvy a na dobře připravených mechanismech provádění s kombinací politického vedení na vysoké úrovni a zásadně decentralizovaných mechanismů realizace. Na základě zapojení různých administrativních úrovní je možné při provádění programu využít místní preference a kapacity: nejnižší možné administrativní úrovně jsou často lépe vybaveny k identifikaci preferencí a potřeb a mohou se vyhnout chybám při zacílení. Subsaharská Afrika je více než jiné regiony postižena chybějícími nebo nespolehlivými registračními úřady, a proto je, zejména ve venkovských oblastech, zacílení obtížné. Posílení občanských registračních systémů a poskytnutí úplných zákonných a vlastnických práv ženám a dědických práv všem dětem by tudíž mohlo usnadnit přístup lidí k přínosům sociální ochrany. Rwandský přístup Ubudehe který zaručuje celkovou účinnost intervencí zamezením překrývání a co nejlepším využíváním zdrojů ukazuje, že decentralizované systémy mohou být při přípravě úspěšných programů velmi užitečné. Programy sociální ochrany v zemích subsaharské Afriky s nízkými příjmy, které mají omezenou administrativní kapacitu, by neměly usilovat o nic příliš komplexního, zejména v jejich mechanismech cílení, a tyto programy musí být snadno proveditelné, aby nedocházelo k nejhorším chybám začleňování a ke zneužívání. Na všech úrovních společnosti by se měla posilovat základní transparentnost a odpovědnost, což přispěje ke snížení korupce. V tomto ohledu může hrát klíčovou úlohu řádné šíření informací. POUČÍ 5: PILOTNÍ PROJEKTY, MONITOROVÁNÍ A HODNOCÍ BUDUJÍ PODPORU A VYLEPŠUJÍ PODOBU PROGRAMŮ Vzhledem k různým podmínkám a potřebám v jednotlivých zemích a požadavku prokazovat výsledky pro udržení politické podpory je nesmírně důležité, aby programy byly prováděny transparentním způsobem a aby byly monitorovány všechny aspekty jejich provádění. Pilotní projekty a odstupňované rozvíjení programů pečlivě vyhodnocovaných pomocí pokročilých technik zkoumání dopadu umožňují čerpat poučení, vylepšovat podobu programů a získávat politickou podporu. Úspěch některých latinskoamerických zkušeností s programy podmíněných hotovostních převodů závisel do značné míry na robustních hodnoceních a prokázaném dopadu. V případě mnoha nových programů v subsaharské Africe je méně dostupných důkazů o dopadu a slabé důkazy jsou k dispozici i pro některé z programů podrobněji rozebíraných v této zprávě. Robustní hodnocení dopadu a také opatrné posuzování pilotních projektů a experimentů by proto mělo být prioritou, protože mají zásadní význam pro pochopení silných a slabých stránek a pro budování politické podpory. Užitečná pro takové hodnocení by mohla být dárcovská podpora. 5

10 POUČÍ 6: VÝZNAMNOU ÚLOHU MÁ MINIMALIZACE ZÁBRAN, VYUŽÍVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH NEFORMÁLNÍCH SYSTÉMŮ A DOPLŇOVÁNÍ TRŽNÍCH PROGRAMŮ MIKROFINANCOVÁNÍ Programy sociální ochrany mohou mít bránící účinek, například mohou vytvářet nepříznivé pracovní pobídky. Nicméně tento problém je ve většině nedávných inovativních programech sociální ochrany méně závažný, než se myslelo. Například většina bezpříspěvkových starobních penzí, včetně jihoafrických penzijních programů nebo etiopských veřejných pracovních programů, má skutečně jen nepatrné potíže s účinky v podobě zábran. Sociální ochrana může také vytěsnit stávající příspěvkové nebo neformální programy sociální ochrany, ale důkazy v této oblasti jsou ještě méně přesvědčivé a žádají si další práci. Vytěsňování mezi novými programy a stávajícími (neformálními nebo formálními) programy vyžaduje neustálé monitorování a v případě potřeby nějaké úpravy. Vzhledem k tomu, že stavět na stávajících programech pro pracovníky ve formálních odvětvích velmi pravděpodobně není řešením, důkazy ukazují, že je možné stavět na stávajících neformálních programech, jako například v případě zdravotního pojištění v Ghaně, pro omezení nepříznivých pobídek. Iniciativy mikrofinancování, a to zejména iniciativy spojené s mikropojištěním, také nabízejí doplňkové služby pro sociální ochranu a je možné je používat jako platformy pro budování příspěvkových systémů sociální ochrany. Ale mikrofinancování a další tržní řešení se velmi pravděpodobně nedostanou k těm nejchudším a jsou nedostatečné vzhledem k mnoha závažným rizikům, která vyžadují dobře připravené a široce pojaté programy sociální ochrany. POUČÍ 7: JE DŮLEŽITÁ MAXIMALIZACE SYNERGIÍ MEZI PROGRAMY SOCIÁLNÍ OCHRANY A DALŠÍMI INVESTICEMI Rozšířená sociální ochrana může podpořit dodatečné investice do zdravotnictví, školství, zemědělství a dalších produktivních odvětví. Jedná se o rychlý a flexibilní způsob, jak zlepšit dopady chudoby, což má svůj význam v dobách krize nebo když se reformy v jiných sociálních odvětvích uskutečňují jen velmi pomalu. Může nabídnout finanční prostředky nutné k využívání zdravotnických a vzdělávacích služeb a k investicím do zemědělství nebo dalších produktivních činností. Může nabídnout ochranu, aby domácnosti mohly podstoupit riziko spojené s novými činnostmi nebo aby mohly na základě migrace využívat ekonomické příležitosti. Zajištěním výživy pro děti a příležitostí ke vzdělávání během krizí také může chránit investice do lidského kapitálu. Nabízí přímý způsob, jak zahrnout chudé lidi a marginalizované skupiny do úsilí o rozvoj, a přispět tak k sociální soudržnosti a důvěře. Může se tedy jednat o zásadní prvek v celé rozvojové politice, který podpoří mnohé její synergie. Proto je nutné sociální ochranu vnímat ne jako zájem úzkého sociálního odvětví, ale jako součást celkové rozvojové strategie, která má z těchto doplňkových prvků zcela jasný prospěch. Například program Progresa-Oportunidades v Mexiku podtrhuje důležitost přechodu k integrovanému přístupu a zajišťuje současné poskytování základní sady v podobě zdravotní péče, vzdělávání a výživy, a přitom využívá jejich doplňkovost. POUČÍ 8: SOCIÁLNÍ OCHRANA PODPORUJE ROVNOST Ž A MUŽŮ, POSILUJE ŽY A OMEZUJE SOCIÁLNÍ VYLOUČÍ Důkazy svědčí o tom, že dobře připravené programy sociální ochrany mohou přispět k řešení problémů souvisejících s postavením žen a sociálním vyloučením. Mohou přispět ke snižování sociálních a etnických rozdílů a mohou zohlednit specifické potřeby žen. Genderově citlivé programy mohou vytvořit pozitivní multiplikační efekty v oblasti péče o zdraví, vzdělávání dívek a prenatálního vyšetřování těhotných žen a mohou zvýšit pozitivní externality pro rodiny převodem hotovosti ženám. Zároveň mohou zajistit, aby se nezvýšila břemena žen a neposílily se stereotypy. OD POUČÍ K PRIORITÁM Některá poučení jsou obecná a zpráva uznává, že Afrika je velmi různorodá a že charakteristické podmínky v jednotlivých zemích vyžadují přístupy šité na míru. Například v zemích, v nichž je situace nestabilní, předpoklady úspěchu možná nevydrží. Vzhledem k extrémně slabé administrativní kapacitě nebo velmi špatné správě je obtížnější připravovat a provádět úspěšné programy sociální ochrany. Nástroje sociální ochrany je nutné přizpůsobit specifické zranitelnosti a potřebám, jako je například (re)integrace mladých a bývalých bojovníků do společnosti. Souhrnně vzato existují příležitosti pro zavedení sociální ochrany v kontextu vysoké chudoby. Typ programu bude záviset na tom, jak budou uspokojeny některé předpoklady, a přitom je nutné pamatovat na to, že národní a mezinárodní dynamika se vyvíjí a může vytvářet prostor pro manévrování. Úspěšné programy vycházejí z nezbytných vládních struktur a schopnosti realizace a zároveň je pomáhají budovat. Z poučení vyplývá, jak důležité jsou doplňkovost a koordinace napříč odvětvími a agenturami a také monitorování a hodnocení. Specifičnost poučení má však velký význam a podmínky úspěchu jsou zásadní pro pozitivní dopady. Přenosnost poučení z Latinské Ameriky, Asie, Jižní Afriky nebo i ze sousedních zemí subsaharské Afriky bude záviset na schopnosti země řídit výzvy spojené s prováděním programů. 6

11 I když tato zpráva uznává tuto různorodost, ukazuje, že v mnoha zemích subsaharské Afriky s nízkými příjmy jsou některé jednoduché programy například bezpříspěvkové sociální penze nebo dětské přídavky obecně vzato administrativně proveditelné, zejména pomocí technologicky inovativních hotovostních systémů, které zamezují chybám při cílení, snižují náklady a urychlují procesy realizace. Mohou být také finančně udržitelné, s několika negativními pobídkovými efekty. A mohou sbírat širokou politickou podporu. Je však nesmírně důležité, aby jakýkoli program po svém zahájení mohl přežít případné změny v místní vládě a mohl být také zachován i přes změnu politiky. Po nějaké době mohou být proveditelné komplexnější administrativní opatření, včetně koordinovaných balíčků, protože země získají zkušenosti a shromáždí místní prostředky. Z dlouhodobého hlediska mohou země subsaharské Afriky na těchto programech stavět a vytvořit platformu sociální ochrany, která se skládá z několika koordinovaných programů v závislosti na konkrétních potřebách, finanční situaci a prokázaných dopadech. Taková platforma programů sociální ochrany na bázi sociální pomoci musí být v souladu se strategií pro postupný přechod k systému založenému převážně na domácím financování buď prostřednictvím daňového systému, nějaké formy příspěvkového sociální pojištění, nebo systémů kombinujících obě možnosti. Programy či systémy v žádném případě není možné jen tak kopírovat v různých zemích a kontinentech, ale je nutné je přizpůsobit místním podmínkám. OD DÁRCOVSTVÍ K PARTNERSTVÍ Vzhledem k problémům budou afričtí partneři během fáze přechodu patrně potřebovat podporu mezinárodního společenství. Vznikající celosvětová shoda o sociální ochraně mezi stranami zainteresovanými v rozvoji, tak jak je vyjádřena zejména v iniciativě SPF (Social Protection Floor) OSN, posiluje a doplňuje vzrůstající hnací sílu v Africe. Vzhledem k dopadům krize několik dárců (bilaterálních i multilaterálních, tradičních i nových) se zavázalo k podpoře rozvojových zemí na cestě k systémům sociální ochrany. Mezinárodní partneři by však měli hrát pouze podpůrnou úlohu: zásady vlastnictví, přizpůsobení a vzájemné odpovědnosti zakotvené v pařížském prohlášení o účinnosti rozvojové pomoci z roku 2005 a v akčním programu z Akkry z roku 2008 umísťují rozvojové partnery takříkajíc přímo za volant; naše důkazy ukazují, že není jiný způsob, jak vytvářet a udržovat úspěšné programy. Jak sociální ochrana v rozvojové agendě stoupá, je třeba také čerpat poučení z předchozích dárcovských zkušeností. Tradiční zapojení dárců často nedostatečně koordinované, nestálé, založené na projektech a finančně nespolehlivé je pro prosazování agendy sociální ochrany naprosto nevhodné. Například dárcovské pilotní projekty sociálních převodů závisejí do značné míry na vnějším financování a jen vzácně přispívají k politickým garancím ze strany národních vlád, což podkopává odpovědnost a udržitelnost. Jak se to stále častěji v Africe stává, dárci mohou podporovat rozšíření programů sociální ochrany plně integrovaných do celkové strategie národního rozvoje přechodem od dárcovství k partnerství. Tento nový přístup si žádá, aby se mezinárodní partneři koordinovaným způsobem přizpůsobovali úsilí a prioritám partnerské země, poskytovali očekávané financování na cestě k udržitelnosti a investovali do budování kapacit a získávání poučení. V tomto měnícím se prostředí rozvoje může hrát stále významnější úlohu spolupráce Jih Jih. Noví dárci jako Brazílie, Chile, Indie a Mexiko, kterým patří vedoucí postavení ve vytváření inovativních řešení sociální ochrany, se začali zcela otevřeně zajímat o pomoc dalším rozvojovým zemím v této oblasti; jejich přístupy, modely a zkušenosti mohou být jejich rozvojovými protějšky, zejména v subsaharské Africe, považovány za mimořádně relevantní. Tito noví hráči přinášejí změnu, a tak vyvolávají potřebu redefinovat poměrné výhody a úlohy EU. ÚLOHY EVROPSKÉ UNIE: ZAPOJÍ, VÝZVY A POLITICKÁ DOPORUČÍ Vzhledem ke svým rozsáhlým zkušenostem a závazku v oblasti rozvoje a sociálního rozměru globalizace a důstojné práce má EU (Komise a členské státy) dobrou pozici pro podporu sociální ochrany v rozvojovém světě. Evropský sociální model je charakteristický jednotnými hlavními hodnotami a zajištěním sociální ochrany i přes rozmanité zkušenosti jednotlivých států ve vývoji sociální ochrany, jejím fungování a přístupech k ní. Strategické partnerství Afrika EU nabízí platformu, v rámci které je možné s partnerskými zeměmi jednat o těchto a jejich vlastních zkušenostech a která podporuje agendu sociální ochrany prostřednictvím politického dialogu a vzájemného učení. Přitom je snahou vyvarovat se příliš eurocentrické perspektivy. Několik dárců z EU, včetně Komise, již podporuje státní iniciativy sociální ochrany. EU má však před sebou ještě hodně práce pro překonání trvalých problémů a pro využití svých poměrných výhod a společného kritického množství. A především je nutné větší zapojení s využitím poučení a příkladů osvědčených postupů. Evropská zpráva o rozvoji proto doporučuje, aby EU rozšířila a zlepšila svou podporu sociální ochrany v sub-saharské Africe a v dalších rozvojových zemích. Za tímto účelem uvádí sedm priorit pro EU a její členské státy: 7

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.7.2006 KOM(2006) 386 v konečném znění 2006/0131 (AVC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí FES, Praha, 17. května 2013 Hotel Andel s JUDr.Vít Samek Právní a sociálně ekonomické oddělení ČMKOS

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST NÁSTROJE A PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 29. 7. 2014 2014/2040(BUD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Reimer Böge (PE536.196v01-00) k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 všechny

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Verze březen 2015 1 STRUČNÝ SOUHRN MS Pakt je strategickou komunikační platformou

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ = CLLD POLITIKA SOUDRŽNOSTI EU 2014-2020

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ = CLLD POLITIKA SOUDRŽNOSTI EU 2014-2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ = CLLD POLITIKA SOUDRŽNOSTI EU 2014-2020 CLLD nebo také CLLD-U? aneb nezávislý pohled na oblast místního udržitelného rozvoje Brno, 24. února 2014 Komunitně vedený místní

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Modernizace zdravotních systémů v zemích EU

Modernizace zdravotních systémů v zemích EU Modernizace zdravotních systémů v zemích EU MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu zpravodaj www.cabrnoch.cz Název zprávy Zpráva Evropské komise Evropské radě, Evropskému parlamentu, Evropskému

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA Autoři: Francesca Visintin, Alessia Vecchiet, Elisa Tomasinsig CETA Konečná verze:

Více