Opakování k maturitě 2013/2014 ZEMĚPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opakování k maturitě 2013/2014 ZEMĚPIS"

Transkript

1 Opakování k maturitě 2013/2014 ZEMĚPIS

2 Země jako vesmírné těleso 1. Charakterizujte oběh Země okolo Slunce! 2. Uveďte důsledky oběhu Země okolo Slunce! 3. Charakterizujte rotaci Země! 4. Jaké jsou důsledky rotace Země? 5. Charakterizujte precesní pohyb a nutaci! 6. Tvar Země! 7. Měsíc, fáze,slapové jevy! 8. Coriolisova síla! 9. Zeměpisné souřadnice, zeměpisná síť! 10. Čas, pravý a střední sluneční den, časová pásma! 11. Datová hranice, změna data! 12. Určete jaký je rozdíl mezi místním a pásmovým časem v Břeclavi / Paříži, Určete kolik hodin pásmového času a kterého dne je na 154 v.z.d./ 112 z.z.d./,když v Londýně je 9.00 hodin 14.prosince?

3 Zobrazení Země na mapách 1. Kartografie, mapa, glóbus 2. Glóbus, měřítko, zobrazení délek, úhlů, ploch, ortodroma, loxodroma 3. Mapa, postup tvorby, kartografická zobrazení rozdělení podle zobrazovací plochy / azimutální, válcové, kuželové, obecné /, polohy / normální, příčná, obecná /, podle vlastnosti zkreslení / stejnoúhlá, stejnoplochá, stejnodélková, vyrovnávací /, kartografická projekce / gnómonická, stereografická, ortogonální / 4. Obsah mapy a/ topografický výškopis/ dříve kopečková metoda, kóty, vrstevnice, hypsometrie, šrafování, stínování /, polohopis bodové, liniové, plošné značky b/ tematický kartogram, kartodiagram, anamorfoza, lokální diagram, stuhová, tečková metoda cizí, vžitá c/ popis mapy choronyma, místní, pomístní, domácí, Generalizace obsahu mapy 5. Rozdělení map podle měřítka, obsahu

4 Diferenciace atmosféry 1. Klimatologie, meteorologie, počasí, podnebí 2. Složení a stavba atmosféry, základní klimatogeografičtí činitelé, meteorologické prvky 3. Všeobecná cirkulace atmosféry 4. Základní vzduchové hmoty a fronty 5. Pohyblivé tlakové útvary a fronty, stacionární tlakové útvary 6. Monzuny, tropické cyklony 7. Místní větry / bríza, údolní a horský vítr, bóra, mistrál, föhn, blizzard, tornádo / 8. Podnebné pásy

5 Diferenciace hydrosféry 1. Hydrosféra, zásoby vody na světě, oběh vody, bilanční rovnice, bezodtoké oblasti 2. Světový oceán, rozdělení moří, vlastnosti mořské vody / složení, teplota, barva, pohyb / 3. Vodstvo na souši povrchová voda a/ vodní toky / ron, pramen, vodní tok, rozvodí, povodí, tvary říční sítě, charakteristika vodních toků délka, průtok, vodní stav, specifický odtok, součinitel odtoku, režim odtoku b/ jezera / rozdělení, velikost / c/ mokřady / bažiny, rašeliniště, slatiniště d/ umělé vodní nádrže / druhy rybníků, nádrže - led a sníh / sněžník, sněhová čára, firn, vznik ledovce, rozdělení ledovců - podpovrchová voda / půdní, podzemní, zvodeň, typy podzemní vody, artézská voda, mineralizovaná voda, termální voda

6 Stavba a složení Země s důrazem na litosféru 1. Stavba a složení Země / zemské jádro, plášť, kůra 2. Litosféra, astenosféra, litosferické desky, dotyk desek/ příklady /, štíty, geosynklinály, pohyb kontinentů 3. Endogenní pochody vulkanismus, zemětřesení, horotvorná, pevninotvorná činnost, vrásnění, příkrovy, sopky 4. Zemská kůra horniny, zvětrávání, pevninská, oceánská, přechodná, vznik a zánik zemské kůry

7 Georeliéf 1. Georeliéf 2. Tvary zemského povrchu pevninský/nížiny, vysočiny,dělení podle relativní výškové členitosti/, podmořský reliéf/ šelf, svah, úpatí, lože,středooceánský hřbet, riftové údolí,.. 3. Exogenní pochody svahové / plížení, soliflukce, sesuvy, řícení, bahenní proudy, laviny - říční pochody/ ron, soustředěný odtok, plaveniny, splaveniny, části toku - eroze, transport, sedimentace, meandr, profil rovnováhy - kryogenní nivace, činnost ledovců kar, trog, fjord, oblik, moréna, karling - eolické koraze, deflace, písečné duny, hrance, spraš - mořské abraze, tvary pobřeží - biogenní a antropogenní

8 Diferenciace pedosféry 1. Pedosféra, půda, pevná, tekutá, plynná fáze, skelet, jílovité částice 2. Vlastnosti půdy - zrnitost / půdní druhy/, reakce půdy, úrodnost 3. Půdotvorní činitelé, půdní typ, půdní horizonty 4. Hlavní půdotvorné pochody a půdní typy Země tundrová, podzolová/ podzolizace/, černozem/ černozemní půdotv. pochod/, pouštní, žlutozem a červenozem vlhkých subtrop. lesů/ ferritizace/, červené půdy savan / ferralitizace/, červenožluté půdy trop. lesů. Nakreslit půdní profil nejdůležitějších půdních typů. 5. Hlavní půdní typy v ČR černozem, hnědozem, illimerizovaná půda / illimerizace/, hnědá půda / brunifikace, zajílení/, rendzina, nivní a lužní půda, půdní profily všech půdních typů 6. Vodorovná pásovitost, výšková stupňovitost

9 Diferenciace biosféry 1. Základní pojmy : biogeografie, biosféra, ekologie, fytocenóza, zoocenóza, biogeocenóza ekosystém 2. Závislost rostlinstva a živočišstva na jednotlivých složkách krajinné sféry / atmosféře, hydrosféře, pedosféře 3. Charakteristika bioklimatických pásů- deštné rovníkové lesy, tropické střídavě vlhké lesy, savany, pouště, tvrdolisté lesy a křoviny, step, lesy mírného pásu, polární pustiny 4. Výškové členění biosféry v ČR, v ekvatoriálním pásu / Andy / 5. Vliv člověka na biosféru

10 Geografie obyvatelstva a sídel 1. Počet, vývoj počtu obyvatel, složení obyvatelstva podle pohlaví, věku, rasy, národností / pojem národ /, jazyka / významné jazykové rodiny, rozdělení indoevropské jazykové rodiny /, ekonomické složení, náboženství 2. Přirozený pohyb / natalita, mortalita /, mechanický pohyb / migrace / 3. Hlavní seskupení obyvatelstva východní a jižní Asie, východní část USA, Evropa, další menší oblasti, nerovnoměrnost rozmístění / nížiny, pobřeží / 4. Městské obyvatelstvo urbanizace, typy urbanizace, suburbanizace 5. Sídla městská sídla, určení města, struktura města, funkce města, velkoměsta, sídelní aglomerace, konurbace, megalopole/ příklady / - venkovská, přechodná, trvalá, rozptýlené a kompaktní osídlení / příklady /, funkce venkovských sídel a krajiny

11 Geografie průmyslu 1. Průmysl postavení, význam, rozdělení / těžební, výroba a rozvod elektrické energie, vody a plynu, zpracovatelský pr., těžký spotřební / - lokalizační činitelé / suroviny, voda, terén, klima, pracovní síla, trh, doprava, kapitál, věda, vojenskostrat. - hlavní seskupení ve světě 2. Těžební průmysl paliva, rudy, nerudné suroviny / významné státy, oblasti 3. Výroba elektrické energie tepelné, vodní, atomové 4. Zpracovatelský průmysl hutnictví / černá i barevná metalurgie /, strojírenství / všeobecné, dopravní, elektrotechnika a elektronika, zbrojní, chemický, vybraná odvětví spotřebního průmyslu

12 Geografie zemědělství 1. Zemědělství primární sektor, geografie zemědělství, přírodní a socioekonomické faktory působící na rozmístění zemědělství 2. Světová zemědělská produkce hosp. vyspělé státy / agrokomplex/, rozvojové státy / tradiční, moderní, zelená revoluce 3. Rostlinná výroba obilniny, olejniny, hlíznaté plodiny, technické plodiny, pochutiny, ovoce a zelenina 4. Živočišná výroba typy živočišné výroby / extenzivní, intenzivní příklady/, chov skotu, prasat, ovcí, drůbeže 5. Rybolov světová loviště, státy s významným rybolovem

13 Geografie dopravy a cestovního ruchu 1. Zařazení a význam dopravy, objem, výkon, intenzita, dopravy, složky dopravy /cesty, prostředky a zařízení /, druhy dopravy 2. Pevninská doprava / silniční, železniční, vnitrozemská plavba, potrubní / - charakteristika, využití, význam 3. Mořská význam, přístavy, významné průplavy a průlivy 4. Vzdušná největší letiště, trasy 5. Hierarchie dopravních cest a bodů / nepřímočarost, konektivita, přímá spojení, součet spojení, součet vzdáleností / 6. Cestovní ruch pojem a rozdělení 7. Předpoklady cestovního ruchu selektivní, lokalizační, realizační 8. Hlavní oblasti cestovního ruchu

14 Okres Břeclav 1. Poloha, základní údaje 2. Přírodní podmínky povrch / provincie, subprovincie, pohoří, sníženiny/, podnebí, vodstvo / řeky, jezera, nádrže/, půda, biota / typy krajin/, ochrana přírody / CHKO, maloplošná zemí 3. Obyvatelstvo a sídla 4. Hospodářství průmysl / umístění - zemědělství - doprava - obslužná sféra

15 Česká republika přírodní podmínky 1. Poloha, rozloha, základní údaje 2. Povrch geologický vývoj, geomorfologické rozdělení provincie, subprovincie / významná pohoří, vrcholy, sníženiny/ 3. Podnebí - klimatogeografičtí činitelé, vzduchové hmoty, prběh teplot, srážek, podnebné oblasti 4. Vodstvo úmoří, hlavní evropské rozvodí, povodí, řeky, jezera, umělé nádrže, podpovrchová voda/ minerální, termální / 5. Půdy, biota půdní druhy,typy, výškové vegetační stupně, typy krajiny, ochrana krajiny / NP, CHKO, maloplošná území 6. Orientace na mapě!

16 Česká republika socioekonomická sféra 1. Obyvatelstvo - počet, vývoj počtu, přirozený a celkový přírůstek, hustota zalidnění, věková, národnostní a náboženská struktura 2. Sídelní struktura vymezení a funkce měst, urbanizace, suburbanizace, velkoměsta - vesnice, typy vesnického osídlení, tvary vesnic, funkce, rozdíly v ČR - počet sídel, průměrná a mediánová velikost 3. Hospodářství vývoj hospodářství - průmysl, rozdělení, průmyslová odvětví / umístění 4. Zemědělství rostlinná a živočišná výroba, výrobní oblasti 5. Doprava a spoje druhy dopravy, železniční koridory, dálniční síť, vodní cesty, ropovody a plynovody 6. Obslužná sféra, cestovní ruch 7. Zahraniční obchod 8. Regiony kraje, okresy, obce s rozšířenou působn, NUTS II, Jihomoravský kraj

17 Západoevropský region 1. Evropa fyzickogeografická charakteristika, rozdělení 2. Západní Evropa vymezení, fyzickogeografická charakteristika regionu 3. Spojené království a Irsko socioekonomická charakteristika zemí 4. Země Beneluxu socioekonomická charakteristika regionu 5. Orientace na mapě!

18 Francie a evropské středomoří 1. Státy jižní Evropy Španělsko, Portugalsko, Andorra,Portugalsko, Itálie, San Marino, Vatikán, Malta, Řecko fyzickogeografické podmínky 2. Francie fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika 3. Itálie - fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika 4. Ostatní státy společná socioekonomická charakteristika, společné a rozdílné znaky 5. Orientace na mapě

19 Severní Evropa a pobaltské země 1. Severní Evropa / Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Island / - fyzickogeografická charakteristika a sociogeografická charakteristika / společné a rozdílné znaky / 2. Pobaltské země / Litva, Lotyšsko, Estonsko / - fyzickogeografická charakteristika a sociogeografická charakteristika / společné a rozdílné znaky / 3. Orientace na mapě

20 Střední Evropa 1. SRN - fyzickogeografická charakteristika a sociogeografická charakteristika 2. Alpské země - fyzickogeografická charakteristika a sociogeografická charakteristika / společné a rozdílné znaky / 3. Polsko, Slovensko, Maďarsko - fyzickogeografická charakteristika a sociogeografická charakteristika / společné a rozdílné znaky / 4. Orientace na mapě

21 Jihovýchodní a východní Evropa 1. Jihovýchodní Evropa / Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Makedonie, Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora /- fyzickogeografická charakteristika a sociogeografická charakteristika / společné a rozdílné znaky / 2. Východní Evropa / Ukrajina, Bělorusko, Moldávie / - fyzickogeografická charakteristika a sociogeografická charakteristika / společné a rozdílné znaky / 3. Orientace na mapě

22 Ruská federace, země střední Asie, Zakavkazsko 1. Ruská federace rozpad SSSR, vznik SNS / 1991 /, poloha, přírodní podmínky povrch, podnebí, vodstvo, geobiomy, obyvatelstvo počet, mnohonárodnostní stát, problémy, hospodářství nerostné suroviny, nejdůležitější odvětví / energetika, hutnictví, strojírenství, chemický pr. oblasti, /, doprava železniční / Sibiřská magistrála, BAM /, vodní, letecká, makroregiony, důležité oblasti 2. Zakavkazí Gruzie, Azerbajdžán, Arménie - přírodní a hospodářská charakteristika oblasti 3. Střední Asie Kazachstán, Kyrgystán, Turkmenistán, Tadžikistán, Uzbekistán přírodní a hospodářská charakteristika oblasti 4. Orientace na mapě!

23 Asie 1. Poloha, hranice, základní údaje, horizontální členitost 2. Povrch litosferické desky, pohoří, nížiny 3. Podnebí Asie podnebné pásy, oblasti, permafrost 4. Charakterizujte vodstvo Asie, režim odtoku, jezera 5. Bioklimatické pásy 6. Obyvatelstvo rasy, jazyky, náboženství 7. Hospodářství v Asii 8. Oblasti a/ východní a centrální Asie / důraz na Japonsko, Čínu, NIZ b/ jihovýchodní Asie / důraz na Singapur, NIZ c/ jižní Asie / důraz na Indii d/ jihozápadní Asii / důraz na Izrael e/ západní Asie 9. Trochu historie objevování seminář ze Z 10. Orientace na mapě!!

24 USA a Kanada 1. Severní Amerika rozdělení, litosferické desky, fyzickogeografická charakteristika, socioekonomická charakteristika / nerostné suroviny, obyvatelstvo / 2. Kanada charakteristika, rozdělení, hospodářství 3. USA - charakteristika, obyvatelstvo, hospodářství, rozdělení 4. Orientace na mapě!

25 Latinská Amerika 1. Latinská Amerika vymezení, fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika 2. Brazílie charakteristika státu 3. La Platské země Argentina charakteristika státu 4. Andské země charakteristika regionu 5. Orientace na mapě!

26 Afrika 1. Charakterizujte polohu Afriky! 2. Geologická stavba, litosferické desky! 3. Největší ostrovy, zálivy, pohoří, pouště! 4. Rozdělení povrchu Afriky! 5. Charakterizujte vodstvo Afriky! 6. Charakterizujte podnebí Afriky! 7. Biogeografické členění Afriky, charakteristika! 8. Nerostné bohatství Afriky! 9. Charakterizujte obyvatelstvo Afriky, hlavní problémy! 10. Hlavní města : Maroko, Nigérie, JAR, Uganda, Etiopie, Somálsko,Keňa. 11. Rozdělení Afriky, charakteristika jednotlivých oblastí, vybrané státy! 12. JAR 13. Sahel, dezertifikace, zelená revoluce 14. Objevování Afriky! 15. Orientace na mapě Afriky!

27 Austrálie a Oceánie 1. Geologická stavba Austrálie, litosferické desky! 2. Horizontální a vertikální členitost! 3. Charakteristika podnebí, příčiny aridního klimatu nitra Austrálie, willy-willies, El Nińo 4. Charakteristika vodstva, artéská voda! 5. Biogeografické členění Austrálie! 6. Obyvatelstvo Austrálie, rozmístění, složení! 7. Charakterizujte hospodářství Austrálie! 8. Australský svaz! 9. Historie objevování Austrálie! 10. Oceánie, vymezení, rozdělení, typy ostrovů! 11. Nový Zéland, Havajské ostrovy! 12. Orientace na mapě!

28 Hlavní mezinárodní politické a hospodářské organizace ve světě. Politická mapa světa, integrační procesy v Evropě. 1. Stát, státní hranice, pobřežní vody 2. Rozdělení států podle politického systému / autokracie, demokracie /, formy vlády / monarchie, republiky - druhy /, územní organizace /unitární, federativní /, mezinárodního postavení / nezávislé, závislá území/, podle ekonomické vyspělosti / země prvního světa,./, podle velikosti, počtu obyvatel. Vždy uveď příklady! 3. Významné ekonomické organizace EU / vývoj, orgány EU/, OECD, G7, ESVO, NAFTA, CEFTA, APEC, OPEC 4. Politické organizace OSN, Rada Evropy, SNS

29 Globální problémy lidstva Lidská společnost se potýká s řadou problémů / některé mohou ohrozit samotnou existenci lidské společnosti /. 1. Rizika přírodního původu sopečná činnost / ostrov Thera, sopka Krakatau, sv. Helena /, zemětřesení / Čína r obětí /, skalní řícení / Peru r obětí vč. československé expedice /, půdní sesuvy, tsunami / JV Asie /, hurikány, tornáda, sucho, záplavy 2. Civilizační rizika růst počtu lidské populace, chemizace prostředí exhalacemi, odpady, radioaktivitou, oteplování, hluk. Narušení ekologické rovnováhy, vliv na zdravotní stav / fyzický i duševní /. Ohrožení druhové pestrosti biodiverzity! Ohrožení ovzduší růst koncentrace CO 2 / od konce 18. stol. po dnešek z 0,029% na 0,037% / spalování fosilních paliv, výroba stavebních hmot / cement, vápno/, oteplování atmosféry, SO 2 - spalování uhlí, devastace jehličnatých lesů, oxidy dusíku součásti fotochemického smogu / energetika, doprava /, v létě vznik přízemního ozónu / dýchací potíže, bolesti hlavy /. Ohrožení vodstva klesá zásoba vody na 1 obyv., nedostatek vody v 80 zemích/ 2 miliardy osob/, růst spotřeby / hlavně zemědělství, průmysl/, ve vyspělých zemích klesá / moderní technologie, opakované využití odebrané vody /, problémy s čistotou, s odpadní vodou, ropné havárie 3. Globální problémy - zvětšování rozdílů mezi bohatým Severem a chudým Jihem, nerovnoměrné rozdělení příjmů mezi jednotlivými vrstvami v Jihu / 10% rodin 50% příjmů Brazílie,Libérie /, problém hladu / 0,75 miliardy osob, polovina lidstva nedostatky ve struktuře stravy, úroveň vzdělání / 800 milionů neumí číst a psát, potřeba vyšší gramotnosti střední a vysoké školy, rozdíly ve vzdělanosti mužů a žen/, využití přírodních zdrojů / obnovitelné, neobnovitelné - vyčerpatelné, nevyčerpatelné/. 4. Strategie trvale udržitelného rozvoje navrhuje ekologicky šetrné techniky a technologie i ekonomický rozvoj na úrovni kooperace společnosti a přírody 5. Náboženský fundamentalismus, terorismus, napětí mezi chudými a bohatými oblastmi a státy

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Země a Měsíc postavení těles ve vesmíru, Sluneční soustava, tvar a velikost Země, pohyby Měsíce, slapové jevy Česká republika cestujeme po Česku doprava, služby, charakteristika předpokladů vybraných rekreačních

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

č.1 Země jako vesmírné těleso

č.1 Země jako vesmírné těleso č.1 Země jako vesmírné těleso Vznik Země, postavení Země ve vesmíru Porovnání vlastností Země s ostatními tělesy sluneční soustavy Vliv Měsíce a Slunce na Zemi Význam Slunce pro život na Zemi Zatmění Slunce

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám

MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám Maturitní okruhy (1. 30. regiony světa, 31. 38. Česká republika, 39. 60. obecný zeměpis) 1. Přírodní poměry Asie 2. Přírodní poměry Ameriky 3. Přírodní

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a příroda Zeměpis Zeměpis 6. r. 2 hodiny 7. r. 2 hodiny 8.

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu V rámci RVP je Zeměpis koncepčně zařazen do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

Maturitní otázky. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620. Předmět: Zeměpis. Část: profilová část MZ. Školní rok: 2011/2012. 4.A, 4.

Maturitní otázky. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620. Předmět: Zeměpis. Část: profilová část MZ. Školní rok: 2011/2012. 4.A, 4. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620 Maturitní otázky Předmět: Zeměpis Část: profilová část MZ Školní rok: 2011/2012 Pro: Vypracoval(a): Mgr. František Kovalčík 4.A, 4.B, Oktáva Schválil(a): 1. Geografie jako

Více

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák vysvětlí, v čem spočívá jedinečnost naší planety v naší sluneční soustavě popíše velikost a tvar Země a podá o něm důkazy na mapě ukáže rovnoběžky

Více

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

6.11 Zeměpis. 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.11 Zeměpis. 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.11 Zeměpis 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: V předmětu žáci dosahují části očekávaných výstupů vymezených v Rámcovém vzdělávacím programu gymnaziálního vzdělávání

Více

Zeměpis 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Zeměpis 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Zeměpis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září Určí a popíše tvar Země, pohyby Země : předvede otáčení Země, vysvětlí pojmy zemská

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250 5.9.4 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis navazuje na vzdělávací obsah několika předmětů 1. stupně ZŠ, v největší míře však na Vlastivědu a Přírodovědu ve 4.

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné (osmileté) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné (čtyřleté) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů ZEMĚPIS Gymnázium PORG Libeň Zeměpis je na PORGu Libeň vyučován jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Zájemci mohou dosažené zeměpisné znalosti prohlubovat ve volitelných seminářích společenskovědního

Více

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Velký třesk (big bang) stáří: veškerá hmota byla v jedné kouli nastal výbuch vlastnosti vesmíru: Kosmické objekty (vesmírné) rozměry:

Více

Gymnázia Rumburk. Předmět: Zeměpis. Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium. Charakteristika vyučovacího předmětu

Gymnázia Rumburk. Předmět: Zeměpis. Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium. Charakteristika vyučovacího předmětu Gymnázia Rumburk Předmět: Zeměpis Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Časové, obsahové a organizační informace Předmět vzniká

Více

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE EKONOMICKÁ GEOGRAFIE plán přednášek (18 hodin) 8. 9. 2010 Systém geografie (fyzická/socioekonomická, vztahy) Geografie obyvatelstva 15. 9. 2010 Geografie sídel 22. 9. 2010 Geografie zemědělství 29. 9.

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměp.dat, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, mapování vyhledává informace z různých zdrojů dat: encyklopedie, slovníky, tabulky, grafy, fotografie, obrázky

Více

Člověk a příroda Zeměpis

Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu V předmětu Zeměpis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání

Více