Opakování k maturitě 2013/2014 ZEMĚPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opakování k maturitě 2013/2014 ZEMĚPIS"

Transkript

1 Opakování k maturitě 2013/2014 ZEMĚPIS

2 Země jako vesmírné těleso 1. Charakterizujte oběh Země okolo Slunce! 2. Uveďte důsledky oběhu Země okolo Slunce! 3. Charakterizujte rotaci Země! 4. Jaké jsou důsledky rotace Země? 5. Charakterizujte precesní pohyb a nutaci! 6. Tvar Země! 7. Měsíc, fáze,slapové jevy! 8. Coriolisova síla! 9. Zeměpisné souřadnice, zeměpisná síť! 10. Čas, pravý a střední sluneční den, časová pásma! 11. Datová hranice, změna data! 12. Určete jaký je rozdíl mezi místním a pásmovým časem v Břeclavi / Paříži, Určete kolik hodin pásmového času a kterého dne je na 154 v.z.d./ 112 z.z.d./,když v Londýně je 9.00 hodin 14.prosince?

3 Zobrazení Země na mapách 1. Kartografie, mapa, glóbus 2. Glóbus, měřítko, zobrazení délek, úhlů, ploch, ortodroma, loxodroma 3. Mapa, postup tvorby, kartografická zobrazení rozdělení podle zobrazovací plochy / azimutální, válcové, kuželové, obecné /, polohy / normální, příčná, obecná /, podle vlastnosti zkreslení / stejnoúhlá, stejnoplochá, stejnodélková, vyrovnávací /, kartografická projekce / gnómonická, stereografická, ortogonální / 4. Obsah mapy a/ topografický výškopis/ dříve kopečková metoda, kóty, vrstevnice, hypsometrie, šrafování, stínování /, polohopis bodové, liniové, plošné značky b/ tematický kartogram, kartodiagram, anamorfoza, lokální diagram, stuhová, tečková metoda cizí, vžitá c/ popis mapy choronyma, místní, pomístní, domácí, Generalizace obsahu mapy 5. Rozdělení map podle měřítka, obsahu

4 Diferenciace atmosféry 1. Klimatologie, meteorologie, počasí, podnebí 2. Složení a stavba atmosféry, základní klimatogeografičtí činitelé, meteorologické prvky 3. Všeobecná cirkulace atmosféry 4. Základní vzduchové hmoty a fronty 5. Pohyblivé tlakové útvary a fronty, stacionární tlakové útvary 6. Monzuny, tropické cyklony 7. Místní větry / bríza, údolní a horský vítr, bóra, mistrál, föhn, blizzard, tornádo / 8. Podnebné pásy

5 Diferenciace hydrosféry 1. Hydrosféra, zásoby vody na světě, oběh vody, bilanční rovnice, bezodtoké oblasti 2. Světový oceán, rozdělení moří, vlastnosti mořské vody / složení, teplota, barva, pohyb / 3. Vodstvo na souši povrchová voda a/ vodní toky / ron, pramen, vodní tok, rozvodí, povodí, tvary říční sítě, charakteristika vodních toků délka, průtok, vodní stav, specifický odtok, součinitel odtoku, režim odtoku b/ jezera / rozdělení, velikost / c/ mokřady / bažiny, rašeliniště, slatiniště d/ umělé vodní nádrže / druhy rybníků, nádrže - led a sníh / sněžník, sněhová čára, firn, vznik ledovce, rozdělení ledovců - podpovrchová voda / půdní, podzemní, zvodeň, typy podzemní vody, artézská voda, mineralizovaná voda, termální voda

6 Stavba a složení Země s důrazem na litosféru 1. Stavba a složení Země / zemské jádro, plášť, kůra 2. Litosféra, astenosféra, litosferické desky, dotyk desek/ příklady /, štíty, geosynklinály, pohyb kontinentů 3. Endogenní pochody vulkanismus, zemětřesení, horotvorná, pevninotvorná činnost, vrásnění, příkrovy, sopky 4. Zemská kůra horniny, zvětrávání, pevninská, oceánská, přechodná, vznik a zánik zemské kůry

7 Georeliéf 1. Georeliéf 2. Tvary zemského povrchu pevninský/nížiny, vysočiny,dělení podle relativní výškové členitosti/, podmořský reliéf/ šelf, svah, úpatí, lože,středooceánský hřbet, riftové údolí,.. 3. Exogenní pochody svahové / plížení, soliflukce, sesuvy, řícení, bahenní proudy, laviny - říční pochody/ ron, soustředěný odtok, plaveniny, splaveniny, části toku - eroze, transport, sedimentace, meandr, profil rovnováhy - kryogenní nivace, činnost ledovců kar, trog, fjord, oblik, moréna, karling - eolické koraze, deflace, písečné duny, hrance, spraš - mořské abraze, tvary pobřeží - biogenní a antropogenní

8 Diferenciace pedosféry 1. Pedosféra, půda, pevná, tekutá, plynná fáze, skelet, jílovité částice 2. Vlastnosti půdy - zrnitost / půdní druhy/, reakce půdy, úrodnost 3. Půdotvorní činitelé, půdní typ, půdní horizonty 4. Hlavní půdotvorné pochody a půdní typy Země tundrová, podzolová/ podzolizace/, černozem/ černozemní půdotv. pochod/, pouštní, žlutozem a červenozem vlhkých subtrop. lesů/ ferritizace/, červené půdy savan / ferralitizace/, červenožluté půdy trop. lesů. Nakreslit půdní profil nejdůležitějších půdních typů. 5. Hlavní půdní typy v ČR černozem, hnědozem, illimerizovaná půda / illimerizace/, hnědá půda / brunifikace, zajílení/, rendzina, nivní a lužní půda, půdní profily všech půdních typů 6. Vodorovná pásovitost, výšková stupňovitost

9 Diferenciace biosféry 1. Základní pojmy : biogeografie, biosféra, ekologie, fytocenóza, zoocenóza, biogeocenóza ekosystém 2. Závislost rostlinstva a živočišstva na jednotlivých složkách krajinné sféry / atmosféře, hydrosféře, pedosféře 3. Charakteristika bioklimatických pásů- deštné rovníkové lesy, tropické střídavě vlhké lesy, savany, pouště, tvrdolisté lesy a křoviny, step, lesy mírného pásu, polární pustiny 4. Výškové členění biosféry v ČR, v ekvatoriálním pásu / Andy / 5. Vliv člověka na biosféru

10 Geografie obyvatelstva a sídel 1. Počet, vývoj počtu obyvatel, složení obyvatelstva podle pohlaví, věku, rasy, národností / pojem národ /, jazyka / významné jazykové rodiny, rozdělení indoevropské jazykové rodiny /, ekonomické složení, náboženství 2. Přirozený pohyb / natalita, mortalita /, mechanický pohyb / migrace / 3. Hlavní seskupení obyvatelstva východní a jižní Asie, východní část USA, Evropa, další menší oblasti, nerovnoměrnost rozmístění / nížiny, pobřeží / 4. Městské obyvatelstvo urbanizace, typy urbanizace, suburbanizace 5. Sídla městská sídla, určení města, struktura města, funkce města, velkoměsta, sídelní aglomerace, konurbace, megalopole/ příklady / - venkovská, přechodná, trvalá, rozptýlené a kompaktní osídlení / příklady /, funkce venkovských sídel a krajiny

11 Geografie průmyslu 1. Průmysl postavení, význam, rozdělení / těžební, výroba a rozvod elektrické energie, vody a plynu, zpracovatelský pr., těžký spotřební / - lokalizační činitelé / suroviny, voda, terén, klima, pracovní síla, trh, doprava, kapitál, věda, vojenskostrat. - hlavní seskupení ve světě 2. Těžební průmysl paliva, rudy, nerudné suroviny / významné státy, oblasti 3. Výroba elektrické energie tepelné, vodní, atomové 4. Zpracovatelský průmysl hutnictví / černá i barevná metalurgie /, strojírenství / všeobecné, dopravní, elektrotechnika a elektronika, zbrojní, chemický, vybraná odvětví spotřebního průmyslu

12 Geografie zemědělství 1. Zemědělství primární sektor, geografie zemědělství, přírodní a socioekonomické faktory působící na rozmístění zemědělství 2. Světová zemědělská produkce hosp. vyspělé státy / agrokomplex/, rozvojové státy / tradiční, moderní, zelená revoluce 3. Rostlinná výroba obilniny, olejniny, hlíznaté plodiny, technické plodiny, pochutiny, ovoce a zelenina 4. Živočišná výroba typy živočišné výroby / extenzivní, intenzivní příklady/, chov skotu, prasat, ovcí, drůbeže 5. Rybolov světová loviště, státy s významným rybolovem

13 Geografie dopravy a cestovního ruchu 1. Zařazení a význam dopravy, objem, výkon, intenzita, dopravy, složky dopravy /cesty, prostředky a zařízení /, druhy dopravy 2. Pevninská doprava / silniční, železniční, vnitrozemská plavba, potrubní / - charakteristika, využití, význam 3. Mořská význam, přístavy, významné průplavy a průlivy 4. Vzdušná největší letiště, trasy 5. Hierarchie dopravních cest a bodů / nepřímočarost, konektivita, přímá spojení, součet spojení, součet vzdáleností / 6. Cestovní ruch pojem a rozdělení 7. Předpoklady cestovního ruchu selektivní, lokalizační, realizační 8. Hlavní oblasti cestovního ruchu

14 Okres Břeclav 1. Poloha, základní údaje 2. Přírodní podmínky povrch / provincie, subprovincie, pohoří, sníženiny/, podnebí, vodstvo / řeky, jezera, nádrže/, půda, biota / typy krajin/, ochrana přírody / CHKO, maloplošná zemí 3. Obyvatelstvo a sídla 4. Hospodářství průmysl / umístění - zemědělství - doprava - obslužná sféra

15 Česká republika přírodní podmínky 1. Poloha, rozloha, základní údaje 2. Povrch geologický vývoj, geomorfologické rozdělení provincie, subprovincie / významná pohoří, vrcholy, sníženiny/ 3. Podnebí - klimatogeografičtí činitelé, vzduchové hmoty, prběh teplot, srážek, podnebné oblasti 4. Vodstvo úmoří, hlavní evropské rozvodí, povodí, řeky, jezera, umělé nádrže, podpovrchová voda/ minerální, termální / 5. Půdy, biota půdní druhy,typy, výškové vegetační stupně, typy krajiny, ochrana krajiny / NP, CHKO, maloplošná území 6. Orientace na mapě!

16 Česká republika socioekonomická sféra 1. Obyvatelstvo - počet, vývoj počtu, přirozený a celkový přírůstek, hustota zalidnění, věková, národnostní a náboženská struktura 2. Sídelní struktura vymezení a funkce měst, urbanizace, suburbanizace, velkoměsta - vesnice, typy vesnického osídlení, tvary vesnic, funkce, rozdíly v ČR - počet sídel, průměrná a mediánová velikost 3. Hospodářství vývoj hospodářství - průmysl, rozdělení, průmyslová odvětví / umístění 4. Zemědělství rostlinná a živočišná výroba, výrobní oblasti 5. Doprava a spoje druhy dopravy, železniční koridory, dálniční síť, vodní cesty, ropovody a plynovody 6. Obslužná sféra, cestovní ruch 7. Zahraniční obchod 8. Regiony kraje, okresy, obce s rozšířenou působn, NUTS II, Jihomoravský kraj

17 Západoevropský region 1. Evropa fyzickogeografická charakteristika, rozdělení 2. Západní Evropa vymezení, fyzickogeografická charakteristika regionu 3. Spojené království a Irsko socioekonomická charakteristika zemí 4. Země Beneluxu socioekonomická charakteristika regionu 5. Orientace na mapě!

18 Francie a evropské středomoří 1. Státy jižní Evropy Španělsko, Portugalsko, Andorra,Portugalsko, Itálie, San Marino, Vatikán, Malta, Řecko fyzickogeografické podmínky 2. Francie fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika 3. Itálie - fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika 4. Ostatní státy společná socioekonomická charakteristika, společné a rozdílné znaky 5. Orientace na mapě

19 Severní Evropa a pobaltské země 1. Severní Evropa / Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Island / - fyzickogeografická charakteristika a sociogeografická charakteristika / společné a rozdílné znaky / 2. Pobaltské země / Litva, Lotyšsko, Estonsko / - fyzickogeografická charakteristika a sociogeografická charakteristika / společné a rozdílné znaky / 3. Orientace na mapě

20 Střední Evropa 1. SRN - fyzickogeografická charakteristika a sociogeografická charakteristika 2. Alpské země - fyzickogeografická charakteristika a sociogeografická charakteristika / společné a rozdílné znaky / 3. Polsko, Slovensko, Maďarsko - fyzickogeografická charakteristika a sociogeografická charakteristika / společné a rozdílné znaky / 4. Orientace na mapě

21 Jihovýchodní a východní Evropa 1. Jihovýchodní Evropa / Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Makedonie, Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora /- fyzickogeografická charakteristika a sociogeografická charakteristika / společné a rozdílné znaky / 2. Východní Evropa / Ukrajina, Bělorusko, Moldávie / - fyzickogeografická charakteristika a sociogeografická charakteristika / společné a rozdílné znaky / 3. Orientace na mapě

22 Ruská federace, země střední Asie, Zakavkazsko 1. Ruská federace rozpad SSSR, vznik SNS / 1991 /, poloha, přírodní podmínky povrch, podnebí, vodstvo, geobiomy, obyvatelstvo počet, mnohonárodnostní stát, problémy, hospodářství nerostné suroviny, nejdůležitější odvětví / energetika, hutnictví, strojírenství, chemický pr. oblasti, /, doprava železniční / Sibiřská magistrála, BAM /, vodní, letecká, makroregiony, důležité oblasti 2. Zakavkazí Gruzie, Azerbajdžán, Arménie - přírodní a hospodářská charakteristika oblasti 3. Střední Asie Kazachstán, Kyrgystán, Turkmenistán, Tadžikistán, Uzbekistán přírodní a hospodářská charakteristika oblasti 4. Orientace na mapě!

23 Asie 1. Poloha, hranice, základní údaje, horizontální členitost 2. Povrch litosferické desky, pohoří, nížiny 3. Podnebí Asie podnebné pásy, oblasti, permafrost 4. Charakterizujte vodstvo Asie, režim odtoku, jezera 5. Bioklimatické pásy 6. Obyvatelstvo rasy, jazyky, náboženství 7. Hospodářství v Asii 8. Oblasti a/ východní a centrální Asie / důraz na Japonsko, Čínu, NIZ b/ jihovýchodní Asie / důraz na Singapur, NIZ c/ jižní Asie / důraz na Indii d/ jihozápadní Asii / důraz na Izrael e/ západní Asie 9. Trochu historie objevování seminář ze Z 10. Orientace na mapě!!

24 USA a Kanada 1. Severní Amerika rozdělení, litosferické desky, fyzickogeografická charakteristika, socioekonomická charakteristika / nerostné suroviny, obyvatelstvo / 2. Kanada charakteristika, rozdělení, hospodářství 3. USA - charakteristika, obyvatelstvo, hospodářství, rozdělení 4. Orientace na mapě!

25 Latinská Amerika 1. Latinská Amerika vymezení, fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika 2. Brazílie charakteristika státu 3. La Platské země Argentina charakteristika státu 4. Andské země charakteristika regionu 5. Orientace na mapě!

26 Afrika 1. Charakterizujte polohu Afriky! 2. Geologická stavba, litosferické desky! 3. Největší ostrovy, zálivy, pohoří, pouště! 4. Rozdělení povrchu Afriky! 5. Charakterizujte vodstvo Afriky! 6. Charakterizujte podnebí Afriky! 7. Biogeografické členění Afriky, charakteristika! 8. Nerostné bohatství Afriky! 9. Charakterizujte obyvatelstvo Afriky, hlavní problémy! 10. Hlavní města : Maroko, Nigérie, JAR, Uganda, Etiopie, Somálsko,Keňa. 11. Rozdělení Afriky, charakteristika jednotlivých oblastí, vybrané státy! 12. JAR 13. Sahel, dezertifikace, zelená revoluce 14. Objevování Afriky! 15. Orientace na mapě Afriky!

27 Austrálie a Oceánie 1. Geologická stavba Austrálie, litosferické desky! 2. Horizontální a vertikální členitost! 3. Charakteristika podnebí, příčiny aridního klimatu nitra Austrálie, willy-willies, El Nińo 4. Charakteristika vodstva, artéská voda! 5. Biogeografické členění Austrálie! 6. Obyvatelstvo Austrálie, rozmístění, složení! 7. Charakterizujte hospodářství Austrálie! 8. Australský svaz! 9. Historie objevování Austrálie! 10. Oceánie, vymezení, rozdělení, typy ostrovů! 11. Nový Zéland, Havajské ostrovy! 12. Orientace na mapě!

28 Hlavní mezinárodní politické a hospodářské organizace ve světě. Politická mapa světa, integrační procesy v Evropě. 1. Stát, státní hranice, pobřežní vody 2. Rozdělení států podle politického systému / autokracie, demokracie /, formy vlády / monarchie, republiky - druhy /, územní organizace /unitární, federativní /, mezinárodního postavení / nezávislé, závislá území/, podle ekonomické vyspělosti / země prvního světa,./, podle velikosti, počtu obyvatel. Vždy uveď příklady! 3. Významné ekonomické organizace EU / vývoj, orgány EU/, OECD, G7, ESVO, NAFTA, CEFTA, APEC, OPEC 4. Politické organizace OSN, Rada Evropy, SNS

29 Globální problémy lidstva Lidská společnost se potýká s řadou problémů / některé mohou ohrozit samotnou existenci lidské společnosti /. 1. Rizika přírodního původu sopečná činnost / ostrov Thera, sopka Krakatau, sv. Helena /, zemětřesení / Čína r obětí /, skalní řícení / Peru r obětí vč. československé expedice /, půdní sesuvy, tsunami / JV Asie /, hurikány, tornáda, sucho, záplavy 2. Civilizační rizika růst počtu lidské populace, chemizace prostředí exhalacemi, odpady, radioaktivitou, oteplování, hluk. Narušení ekologické rovnováhy, vliv na zdravotní stav / fyzický i duševní /. Ohrožení druhové pestrosti biodiverzity! Ohrožení ovzduší růst koncentrace CO 2 / od konce 18. stol. po dnešek z 0,029% na 0,037% / spalování fosilních paliv, výroba stavebních hmot / cement, vápno/, oteplování atmosféry, SO 2 - spalování uhlí, devastace jehličnatých lesů, oxidy dusíku součásti fotochemického smogu / energetika, doprava /, v létě vznik přízemního ozónu / dýchací potíže, bolesti hlavy /. Ohrožení vodstva klesá zásoba vody na 1 obyv., nedostatek vody v 80 zemích/ 2 miliardy osob/, růst spotřeby / hlavně zemědělství, průmysl/, ve vyspělých zemích klesá / moderní technologie, opakované využití odebrané vody /, problémy s čistotou, s odpadní vodou, ropné havárie 3. Globální problémy - zvětšování rozdílů mezi bohatým Severem a chudým Jihem, nerovnoměrné rozdělení příjmů mezi jednotlivými vrstvami v Jihu / 10% rodin 50% příjmů Brazílie,Libérie /, problém hladu / 0,75 miliardy osob, polovina lidstva nedostatky ve struktuře stravy, úroveň vzdělání / 800 milionů neumí číst a psát, potřeba vyšší gramotnosti střední a vysoké školy, rozdíly ve vzdělanosti mužů a žen/, využití přírodních zdrojů / obnovitelné, neobnovitelné - vyčerpatelné, nevyčerpatelné/. 4. Strategie trvale udržitelného rozvoje navrhuje ekologicky šetrné techniky a technologie i ekonomický rozvoj na úrovni kooperace společnosti a přírody 5. Náboženský fundamentalismus, terorismus, napětí mezi chudými a bohatými oblastmi a státy

Opakování k maturitě 2016/2017 část 2 ZEMĚPIS

Opakování k maturitě 2016/2017 část 2 ZEMĚPIS Opakování k maturitě 2016/2017 část 2 ZEMĚPIS Česká republika přírodní podmínky 1. Poloha, rozloha, základní údaje 2. Povrch geologický vývoj, geomorfologické rozdělení provincie, subprovincie / významná

Více

Opakování k maturitě 2016/2017 ZEMĚPIS

Opakování k maturitě 2016/2017 ZEMĚPIS Opakování k maturitě 2016/2017 ZEMĚPIS Země jako vesmírné těleso 1. Charakterizujte oběh Země okolo Slunce! 2. Uveďte důsledky oběhu Země okolo Slunce! 3. Charakterizujte rotaci Země! 4. Jaké jsou důsledky

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Země jako vesmírné těleso

Země jako vesmírné těleso Geografie jako věda 1. Definice geografie, objekt studia 2. Geografie jako věda, postavení geografie 3. Vymezení krajinné sféry 4. Které geosféry tvoří krajinnou sféru? 5. Které nejpodstatnější úkoly řeší

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Země a Měsíc postavení těles ve vesmíru, Sluneční soustava, tvar a velikost Země, pohyby Měsíce, slapové jevy Česká republika cestujeme po Česku doprava, služby, charakteristika předpokladů vybraných rekreačních

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS 1. ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar a velikost Země. Země ve vesmíru. Pohyby Země a jejich důsledky. 2. ZNÁZORNĚNÍ ZEMĚ NA MAPÁCH Mapa, glóbus, kartografická zobrazení, měřítko mapy,

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pracovní listy ze zeměpisu Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období

Více

Maturitní otázky z předmětu ZEMĚPIS

Maturitní otázky z předmětu ZEMĚPIS Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZEMĚPIS 1. Země jako vesmírné těleso, pohyby Země a jejich důsledky - vznik Země a její postavení ve vesmíru -

Více

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy.

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Zeměpis (Z) Školní výstupy Učivo (pojmy) 6 Z F Vysvětlí strukturu vesmíru. vesmír 6 Z F Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

MATURITNÍ OKRUHY ZEMĚPIS

MATURITNÍ OKRUHY ZEMĚPIS str. 1 1. A Obecná geografie: Objekt a předmět studia, rozdělení a význam geografie - definice geografie - objekt a předmět studia geografie - význam geografie - hlavní úkoly (funkce) geografie: o popisná

Více

č.1 Země jako vesmírné těleso

č.1 Země jako vesmírné těleso č.1 Země jako vesmírné těleso Vznik Země, postavení Země ve vesmíru Porovnání vlastností Země s ostatními tělesy sluneční soustavy Vliv Měsíce a Slunce na Zemi Význam Slunce pro život na Zemi Zatmění Slunce

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů ZEMĚPIS Gymnázium PORG Libeň Zeměpis je na PORGu Libeň vyučován jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Zájemci mohou dosažené zeměpisné znalosti prohlubovat ve volitelných seminářích společenskovědního

Více

Úvod do geografie, geografické vědy Zdroje geografických dat, pravidla citace

Úvod do geografie, geografické vědy Zdroje geografických dat, pravidla citace Vyučovací předmět Zeměpis Týdenní hodinová dotace 5 hodin Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy vymezí objekt studia geografie rozdělí geografii

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Země jako vesmírné těleso vesmír (vznik vesmíru, vesmírná tělesa), postavení Země ve vesmíru, sluneční soustava, tvar a velikost Země, zeměpisné souřadnice, GPS, pohyby Země a jejich důsledky (zemská

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta Tématická oblast Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Rozdělení a význam geografie Tvar a pohyby Země Přírodní

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

Geografie. Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky. bakalářský studijní obor

Geografie. Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky. bakalářský studijní obor Katedra geografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky bakalářský studijní obor Geografie kombinovaná forma studia verze 2016/2017 Státní závěrečné

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Ročník: Člověk a příroda Zeměpis Komp e t e n c e. Očekávané výstupy

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Ročník: Člověk a příroda Zeměpis Komp e t e n c e. Očekávané výstupy VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: Ročník: Člověk a příroda Zeměpis 2. 6. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky řírodní obraz 6,9 zhodnotí postavení Země ve vesmíru

Více

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější?

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Ze kterých oblastí Země přichází do Evropy nejvíce lidí? Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Roste počet obyvatel v Evropě? Kolik obyvatel má Evropa?? Která evropská města jsou nejlidnatější?

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016) PŘEDMĚT TŘÍDA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE 64 MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016) Zeměpis kvinta Mgr. Martin Kulhánek UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz Maturitní témata ZEMĚPIS 1.Planeta Země-tvar a velikost Země,postavení Země ve vesmíru,pohyby Země a jejich důsledky,čas,datum, kalendář,ekliptika,rovnodennost,slunovrat. 2.Geografie České republiky-hospodářství-těžba

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1017 Číslo a název šablony III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Tematická oblast Fyzicko

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměp.dat, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, mapování vyhledává informace z různých zdrojů dat: encyklopedie, slovníky, tabulky, grafy, fotografie, obrázky

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Zeměpis 3. období 6. ročník Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ: Planeta Země a její krajiny (SPN 1997) Obecný zeměpis sešitové atlasy pro ZŠ (Kartografie Praha

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a příroda - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce - aplikuje

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země VY_12_INOVACE_122 Krajinná sféra Země { opakování Pro žáky 7. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země Červen 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k opakování a doplnění učiva 6. ročníku Rozvíjí

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 1 7 Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro bakalářský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro bakalářský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro bakalářský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Ekonomické a politické aspekty rozvojové a humanitární pomoci (KGG/SZZAP) 1. Humanitární pomoc definice,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA 5.3.1. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Země jako vesmírné těleso Postavení Země

Více

Učivo. žák Je seznámen se základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologií.

Učivo. žák Je seznámen se základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologií. Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Zeměpis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Ročník: 6. - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy - prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 Rozpracované výstupy v předmětu Učivo Přesahy a vazby: mezipředmětové vztahy, průřezová témata Poznámky žák porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Zeměpis - 7. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Zeměpis - 7. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE a Topografie RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4 ZEMĚPIS Zeměpis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Pedosféra. půdní obal Země zahrnující všechny půdy na souši úzce je spojená s litosférou, protože z ní vzniká působením zvětrávání

Pedosféra. půdní obal Země zahrnující všechny půdy na souši úzce je spojená s litosférou, protože z ní vzniká působením zvětrávání PEDOSFÉRA Pedosféra půdní obal Země zahrnující všechny půdy na souši úzce je spojená s litosférou, protože z ní vzniká působením zvětrávání jejím studiem jako součástí fyzickogeografické a krajinné sféry

Více

Učební osnovy Zeměpis

Učební osnovy Zeměpis Učební osnovy Zeměpis PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Související PT 5. Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Obyvatelstvo světa IX. Charakteristika demografického vývoje Žák vysvětlí, proč rychlý růst světového obyvatelstva, vyvolal mezi vědci i politiky znepokojení z perspektiv dalšího vývoje. Uvede příčiny

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy prokáže na konkrétních

Více

1. Geografie jako věda

1. Geografie jako věda Maturitní otázky 2016/2017 1. Geografie jako věda definice geografie předmět studia geografie geografické vědy historie geografie význam geografie základní geografická pracoviště základní geografické časopisy

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro bakalářský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro bakalářský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro bakalářský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 1 Ekonomické a politické aspekty rozvojové a humanitární pomoci (MRS/SZZAP) 1. Humanitární pomoc definice, poslání,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 žák charakterizuje na elementární úrovni vesmír a sluneční soustavu objasní postavení Slunce a planet sluneční soustavy ve vesmíru srovnává podstatné vlastnosti

Více

Vzdělávací obor zeměpis (geografie) - obsah " Úvod do zeměpisu na příkladech z našeho okolí "

Vzdělávací obor zeměpis (geografie) - obsah  Úvod do zeměpisu na příkladech z našeho okolí 6. ročník Kompetence k učení Vzdělávací obor zeměpis (geografie) - obsah " Úvod do zeměpisu na příkladech z našeho okolí " Kompetence k řešení problémů 1. GEOGRAFICKÉ 1. Geografie - pojem SKN Krajina kolem

Více

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda

Více

6.11 Zeměpis. 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.11 Zeměpis. 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.11 Zeměpis 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: V předmětu žáci dosahují části očekávaných výstupů vymezených v Rámcovém vzdělávacím programu gymnaziálního vzdělávání

Více

Předmět: G E O G R A F I E

Předmět: G E O G R A F I E 11-ŠVP-Geografie-1,2,3 strana 1 (celkem 8) 1. 9. 2014 Předmět: G E O G R A F I E Charakteristika předmětu: Učivo lze rozdělit do několika učebních celků a to: vesmír, kartografie, fyzická geografie, sociální

Více

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu - Prima Zeměpis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence pracovní Kompetence k učení postavení

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

Předmět: G E O G R A F I E

Předmět: G E O G R A F I E 11-ŠVP-Geografie-P,S,T,K strana 1 (celkem 15) 1. 9. 2014 Předmět: G E O G R A F I E Charakteristika předmětu: Výuka zeměpisu navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a vlastivědu. Učivo lze rozdělit do

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce bez atlasu autorské řešení 40 minut 1) S využitím všech pojmů spojte správně dvojice: 1. azimut

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT TŘÍDA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) Zeměpis sexta Mgr. Martin Kulhánek 64 VH Regionální zeměpis

Více

Učitelství geografie pro SŠ

Učitelství geografie pro SŠ Katedra geografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky navazující magisterský studijní obor Učitelství geografie pro SŠ prezenční i kombinovaná

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Pracuje aktivně s tématickými mapami, obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST-ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR-ZEMĚPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT-ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis svým pojetím navazuje především na žákovské výstupy vzdělávací oblasti

Více

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět prohlubuje poznatky z fyzické a regionální geografie, zároveň slouží k zopakování a doplnění látky ze socioekonomické

Více

Maturita ze zeměpisu 2013/14

Maturita ze zeměpisu 2013/14 Seznam témat k maturitě 1. Latinská Amerika: Brazílie/Mexiko/Argentina a Andské státy/karibské státy 2. Severní Amerika: USA/Kanada 3. Východní Asie kontinentální: Čína/Korejský poloostrov 4. Východní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Zeměpis 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Zeměpis - 6. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,

Více

Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu: - forming - storming - norming - performing

Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu: - forming - storming - norming - performing Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Týmová práce Ročník: 8. 9. Kompetence ( výstupy ) Učivo obsah Mezipředm. Osvojí si proces teambuldingu. Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu:

Více

MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám

MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám Maturitní okruhy (1. 30. regiony světa, 31. 38. Česká republika, 39. 60. obecný zeměpis) 1. Přírodní poměry Asie 2. Přírodní poměry Ameriky 3. Přírodní

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu

Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola je život a život je škola Platnost:

Více

Maturitní otázky. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620. Předmět: Zeměpis. Část: profilová část MZ. Školní rok: 2011/2012. 4.A, 4.

Maturitní otázky. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620. Předmět: Zeměpis. Část: profilová část MZ. Školní rok: 2011/2012. 4.A, 4. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620 Maturitní otázky Předmět: Zeměpis Část: profilová část MZ Školní rok: 2011/2012 Pro: Vypracoval(a): Mgr. František Kovalčík 4.A, 4.B, Oktáva Schválil(a): 1. Geografie jako

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce s atlasem 35 minut Datum:... 1) Na fyzické mapě Afriky najdi 40 j.š. a od západu k východu popiš

Více

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK. Mezipředmětové přesahy

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK. Mezipředmětové přesahy 6. ROČNÍK Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ REGIONY SVĚTA ZEMĚPIS Učivo Mezipředmětové přesahy Organizuje a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vzdělávacího oboru: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda. Ta

Více

Exogenní jevy (pochody)

Exogenní jevy (pochody) Exogenní jevy (pochody) snižují členitost zemského povrchu. činnost vody (koryta řek, krasové jevy, činnost mořské vody.) činnost větru činnost ledovců působení teplotních rozdílů (mrazové zvětrávání,...)

Více