Organická chemie I. Miroslav Zabadal. Kapitola 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organická chemie I. Miroslav Zabadal. Kapitola 5"

Transkript

1 Organická chemie I Miroslav Zabadal Kapitola 5 Organická strukturní analýza

2 Organická strukturní analýza infračerven ervená spektroskopie (IR) nukleárn rní magnetická rezonance (NMR) hmotnostní spektrometrie (MS)

3 Literatura Anslyn E. V., Dougherty D. A.: Modern Physical Organic Chemistry, 2004, University Science Books, Sausalito, California U.S.A. Crews P., Rodríguez J., Jaspars M.: Organic Structure Analysis, 1998, Oxford University Press, New York U.S.A. Solomons T. W. G., Fryhle C. B.: Organic Chemistry, 2004,, 8th Ed., John Wiley & Sons Inc., U.S.A. Clayden J., Greeves N., Warren S., Wothers P.: Organic chemistry, 2001, Oxford University Press, New York U.S.A. Voltrová S.: Příklady pro cvičen ení ze strukturní analýzy organických sloučenin enin, 1996,, VŠCHT V Praha. Prof. M. Holík: PřednP ednáška Aplikovaná NMR spektroskopie, 1997,, MU v Brně. Doc. R. Marek: PřednP ednáška NMR strukturní analýza, 1998,, MU v Brně. edu/htbooks/nmr/inside.htm chem.ucla.edu/~ /~webspectra/index.html spectroscopynow.com/ fch.vutbr.cz/ictep/index. /index.php?fun=studium& =studium&file=studijni_material y/isa-nmr/isa_pisa-nmr

4 IR měří frekvence vazebných vibrací příslušející jednotlivým funkčním m skupinám m v molekule MS štěpí molekuly a měřm ěří mol. hmotnost těchto t fragmentů NMR detekuje signály vodíků,, uhlíků i další ších atomů a umožň žňuje určit např.. vazebnou posloupnost, rozlišit it izomery, atd. Elektromagnetické záření druhy elmag.. zářenz ení a vliv na hmotu: - kosmické a γ záření (jaderná emise) - rentgenové záření (ionizace atomů) - UV-VIS VIS (elektronové excitace) - infračerven ervené (molekulárn rní vibrace) - mikrovlnné (rotace molekul) - radiovlny (jaderná absorpce) energie fotonu: E = hν = hc/λ přičemž c = λν h Planckova konstanta [ 6, J.s], c rychlost světla

5 Čas interakce srovnání makroskopických a mikroskopických událost lostí časové ose: na fluorescence fosforescence věk člověka stáří Země stáří vesmíru τ = [s] k = [s -1 ] excitace elektronu vazebné rotace rychlé chemické reakce pomalé chemické reakce vazebné vibrace translace velkých molekul nejkratší doba pro uskutečnění přeskoku elektronu z jedné energetické hladiny na druhou je s (žádná chemie se neuskuteční za touto hranicí)

6 Metody interakce využívány jsou dva typy interakcí jako základ z pro analytické metody: - Absorpce záření je absorbováno atomem, molekulou nebo iontem za vytvořen ení výše e energetického individua - Emise vyzářen ení světeln telného kvanta atomem, molekulou nebo iontem za současné deaktivace (vznik méně energetické částice) Vznik spektra - Absorpční spektrum - Emisní spektrum - Excitační spektrum Excitační a Emisní sp. Absorpční sp. Emisní spektrum excitace při p i jedné λ max (abs.) a měřm ěření závislosti intenzity emitovaného světla na λ Excitační spektrum excitace při p různých λ 1 λ n a měřm ěření intenzity fluorescence při p i jedné λ

7 Jabloňskiho diagram 1. Absorpce interakce částice se zářenz ením m (k s - 1 ) 2. Fluorescence zářivý přechod p mezi excitovanými stavy o stejné multiplicitě (k s - 1 ) 3. Fosforescence zářivý přechod p mezi excitovanými stavy s rozdílnou spinovou multiplicitou (k s - 1 ) 4. Vibrační relaxace nezářivý přechod p z vyšší šších vibračních stavů do stavu základního za současn asného uvolnění tepla (k s - 1 ) 5. Mezisystémový přechod nezářivý přechod p mezi excitovanými stavy s rozdílnou spinovou multiplicitou (k s - 1 ) 6. Vnitřní přeměna nezářivý přechod p mezi vibračními hladinami elektronových stavů o stejné multiplicitě (k > s - 1 )

8 Infračerven ervená spektroskopie (IR) energie IR zářenz ení (MIR: 6 46 kj/mol) je nedostačuj ující pro excitaci elektronu absorpce je limitována na změnu vibračních a rotačních hladin molekuly pro kapaliny a pevné látky je často molekulárn rní rotace neuskutečniteln nitelná především m vibrace data IR spektroskopie prezentována na absorpčními spektry vlastní absorpce se řídí Lambert-Beerovým zákonem: I = I εdc I 0 intenzita dopadajícího světla; I intenzita prošlého světla; ε molárn rní absorpční koeficient; d tloušťka měřm ěřeného roztoku a c jeho molárn rní koncentrace

9 Absorbance (optická hustota): Transmitance: A = log(i 0 / I) I T = I / I 0 energie IR zářenz ení odpovídá energiím m vazebných vibrací: Valenční vibrace ν symetrické ν s asymetrické ν as Deformační vibrace δ kyvadlové nůžkové vějířové torzní

10 Skeletáln lní vibrace akordeonové kruhové Torzní vibrace Asociáty - interakce dipól-dip dipól, H-vazbaH

11 IR spektrum v důsledku d mnoha vibračních stavů jsou IR spektra velmi komplexní: vlnočet [cm - 1 ] cm cm -1 Charakteristické vibrace (možnost odlišit it vibrace jednotlivých skupin) OTISK prstu molekuly (překryt ekrytí vibrací jednotlivých skupin v molekule)

12 absorpční pásy v IR spektru odpovídaj dají konkrétn tních funkčních skupin: jednotlivým vibracím

13 C 2 H 5 O C O H C 2 H 5 O C O H H O C O intermolekulárn rní H-vazba C 2 H 5 O H OCH 3 O H intramolekulárn rní H-vazba

14 IR spektrometr jednopaprskové nebo dvoupaprskové sp. disperzní FT (Fourier( Fourier-transform) ) IR spektrometry Vzorek pro IR plynný, kapalný nebo pevný vzorek vzorek (l) nebo (g) je měřm ěřen v kyvetách transparentní v měřm ěřené spektráln lní oblasti: ν ~ Materiál Rozsah (cm - 1 ) LiF 1600 BaF NaCl KBr 370 AgCl 350 polyethylen lisování tablet ze vzorku a materiálu, který je za vysokého tlaku plastický a transparentní (např. KBr, AgCl), vzorek ~ 1mg

15

16 Zdroj IR inertní pevná látka zahřívan vaná na teplotu K emitující infračerven ervené záření: - Nernstův zdroj válec z oxidů kovů vzácných zemin (ZrO 2 + oxidy Y) + Pt drát; T = 2200 K; ~ ν = cm -1 - Globarův zdroj karborundum (Si-C), elektricky žhaven na K; ~ ν = cm -1 - Žhavený Ni-Cr drát elektricky žhavený na teplotu aža 1100 K; ~ ν = cm -1 Detektory IR - Termický termočlánek (např. Bi + Sb); měřm ěřena změna potenciálov lového rozdílu mezi kovy - Pyroelektrické destička z monokrystalu pyroelektrického materiálu (např. triglycerin-sulf sulfát), jehož polarizace v el. poli je závislz vislá na teplotě - Fotoelektrický evakuovaná nádoba obsahující vrstvu polovodičov ového materiálu na skleněném m povrchu (Hg( Hg-Cd-Te) absorpce IR přechod valenčních elektronů do vyšší ššího stavu snížen ení el. odporu polovodiče

17 Nukleárn rní magnetická resonance (NMR) strukturně analytická metoda NMR metoda využívá jader atomů s nenulovým jaderným spinem: izotop zastoupení v přírodě [%] jad. spin (I) 1 H /2 2 H B /2 13 C /2 17 O /2 19 F /2 29 Si /2 31 P /2 jaderný spin je závislý na složení jádra z jednotlivých nukleonů: - lichý počet nukleonů nebo sudý počet nukleonů s lichým počtem neutronů a protonů nenulový jaderný spin - sudý počet nukleonů s lichým počtem neutronů a protonů nulový jaderný spin - izotopy s nulovým jaderným spinem (např. 12 NMR spektroskopii 12 C, O) nejsou aktivní v

18 chování jádra v magnetickém m poli: - vektor magnetického momentu μ jad. spinu koná precesní pohyb o Larmorově frekvenci ν generuje mag.. pole kolem jádraj - aplikace vnější šího mag.. pole B 0 (indukce)) vede k rozdělen lení jader: a) vektor μ ve směru B 0 spin = + ½ (β) b) vektor μ proti směru B 0 spin = - ½ (α)

19 - rozdíl l mezi dvěmi spinovými stavy (+½ a -½ pro I = ½) ) závisz visí na síle mag.. pole B 0 s rostoucím B 0 roste energetický rozdíl l mezi hladinami - rozdíl l populací jader na en. hladinách +½ + (N α ) a -½ (N β ) je velmi malý (přebytek jader na hladině +½) pro N β = 10 6 N β -N α 100 při B 0 = 12T, T = 300K

20 aplikace radiofrekvenčního záření ( MHz) ) na vzorek v magnetickém m poli vede k excitaci jader z +½+ hladiny na -½ hladinu absorpce zářenz ení při i splnění rezonanční podmínky: 2πν = γb ν Larmorova frekvence γ gyromagnetický poměr (konstanta pro jednotlivé izotopy) B magnetická indukce pro jádra j s I = ½ je rozdíl l mezi spinovými hladinami úměrný jejich mag.. momentu μ při konst. B 0 : izotop μ [J/T] ν (při B 0 = 2,35T) [MHz] 1 H 2, ,0 13 C 2, ,3 19 F 1, ,1 31 P 0, ,5 15 N -0, ,1

21 v důsledku d přítomnosti p e - a jiných atomů okolo jádra j dochází k jeho ovlivnění: B 0 B = B 0 e - B = B 0 - σ B 0 elektrony kolem jádra vytváří mag. pole působící proti směru vnějšího mag. pole B 0 nižší energie k excitaci - σ B 0 B 0 B 0 B m B m e - e - B = B 0 - σ B 0 ± B m vzájemné stínění jader štěpení signálu σ stínící konstanta J interakční konstanta [Hz] J B 0

22 δ = (ν i / ν s ) 10 6 TMS (CH 3 ) 4 Si NMR spektrum Chemický posun δ poloha píku p ve spektru vzhledem k vnitřnímu standartu TMS (tetramethylsilan( tetramethylsilan) [ppm] ν i frekvence měřeného signálu vůči TMS ν S precesní frekvence spektrometru δ = 0 ppm chemický posun δ je nezávislý na síle s magnetického pole, proto δ(h) benzenu = 7.27 ppm u NMR přístroje 60Hz i 300MHz stejné Interakční konstanta J na rozdíl od δ je závislá na síle vnějšího magnetického pole B 0 Multiplicita signálu (štěpení) 2N + 1 (N = počet neekvivalentních jader stejného typu atomů přes 3 vazby)

23 Počet signálů počet chemicky neekvivalentních jader Intenzita signálu počet chemicky ekvivalentních jader v signálu (integrace signálu v NMR spektru) Intenzita píků u štěpeného signálu chem. ekvivalentních atomů (N = počet) stříškový efekt I = ½ I = 1 N

24 Vzorek pro NMR vzorek je měřm ěřen v kapalné nebo pevné fázi rozpouštědla v NMR - deuterovaná (např.. CDCl 3, DMSO-d 6, D 2 O, benzen-d 6, ) vzorek se měřm ěří ve skleněné kyvetě (Ø 5 nebo 10mm) NMR spektrometr CW (continuous( continuous-wave) ) spektrometr vzorek je ozařov ován kontinuáln lně radiofrekvenčním zářením m a magnetické pole je měněnom no FT (Fourier( Transform) ) NMR spektrometr mag.. pole je stálé a vzorek je ozařov ován n pulsy radiofrekvenčního záření

25 Hmotnostní spektrometrie (MS) destrukční strukturně analytická metoda ionizace molekul vzorku a následnn sledná separace a detekce iontů dle poměru m/z (mass(m)-to-charge(z)) zdroj ionizace ionizace: e -, M +, hν (laser), plasma, fragmentace M M L + N* L + N* Alison E. Ashcroft: Ionization Methods in Organic Mass Spectrometry, The Royal Society of Chemistry, UK, 1997 and references cited therein.

26 ionty jsou velmi reaktivní tvorba a manipulace za vakua torr (1 atm 760 torr) nesmí dojít t ke srážce s jinými molekulami (např.. vzduch) Vzorek pro MS vzorek je měřm ěřen v plynné fázi odpařen ení (většinou za vysoké teploty) přímá ionizace vzorku v MS zavedení vzorku (v pevná látka nebo kapalina) do ionizačního zařízen zení napojení MS spektrometru na HPLC, GC nebo CE separace vzorku s následnou n analýzou komponent na MS vzorek = plynný, kapalný nebo pevný různé ionizační spektrometru: metody Ionizace výběr r podle typu vzorku a MS - EI (electron( impact) bombardování vzorku e -, které od určit ité energie způsob sobí ionizaci molekuly nebo fragmentaci

27 - vakuum ~ 10-7 torr - energie e - ~ ev ionizace molekuly a pouze částečná fragmentace ionizace molekuly a velká část vzorku fragmentována na - CI (chemical( ionisation) bombardování vzorku M + molekuly připravenp ipravené jinou ionizační metodou = ionty jiné - M + =CH 3+, C 2 H 5+, H 3 O +, H 2+, HeH +, NH 4+,... - šetrná metoda ionizace vzorku velmi malá část molekul fragmentována na M + NH 4 + MH + + NH 3

28 - FI (field( ionisation) & FD (field desorption) šetrný způsob ionizace, vzorek je zaváděn n k povrchu elektrody s kladným potenciálem ionizace silným el. polem ( V/cm) - FI - vzorek v plynném stavu - FD - vzorek v pevném m stavu nanesen přímo p na elektrodu desorpce a ionizace - LD (laser desorption) přímá ionizace vzorku v pevném m stavu laserem (hν)( ) a následnn sledně sekundárn rní ionizace zahřátím - vzorek se působenp sobením m laseru (např.. N 2 pulsní laser) také odpaří a v plynné fázi se ještě ionizuje - fragmentace molekul závisz visí na energii laser. paprsku (N 2 laser, λ = 337nm) MALDI (matrix assisted laser desorption ionisation) - vzorek je smích chán n s matricí (látka s vysokým ε) sekundárn rní ionizace vzorku ionty matrice matrice - např.. 4-hydroxy4 hydroxyα-cyanocinnamic acid pro AMK, peptidy, NK

29 - ESI (electrospray( ionisation) vzorek rozpuštěný v těkavt kavém rozpouštědle je zaváděn úzkou kapilárou (Ø( μm, nerezová ocel) na jejímž hrotu je vysoké napětí (3-4 kv) vznik aerosolu a současn asná ionizace kapalné částečky aerosolu jsou sráženy suší šícím m plynem (např.. horký N 2 ) mimo vstup do další části spektrometru Analýza a separace iontů ionty jsou urychleny mezi štěrbinami s klesajícím m napětím m (od 10 4 V až k 0V) akcelerace iontů ionizační komora 10 4 V 10 4 V ~10 2 V 0 V paprsek iontů

30 hmotnostní analyzátory: - Magnetická separace zakřiven ivení dráhy iontů v mag.. poli (poloměr r zakřiven ivení ~ hmota a náboj n iontu, intenzita mag.. pole) - TOF (time( of flight) urychlené ionty se separují na základz kladě rozdíln lného času pohybu v závislosti z na poměru m/z (pohybové rovnice) - Quadrupole změna amplitudy na tyčích se stejnosměrným napětím stabilní dráha pouze jednoho typu iontu v závislosti z na m/z Quadrupole analyzer Magnetic analyzer

31 Detektory MS ionty dopadají na fotoaktivní povrch: - Fotodeska MS spektrometr po dopadu iontu na desku dochází k jeho neutralizaci a vznikající el. proud je zaznamenán základní složky spektrometru: - Fotonásobič fotoemisivní katoda produkuje e - po dopadu iontů dynody (berylium) e - způsob sobí emisi několika další ších e -

32 propojení plynového spektrometru (MS): GC-MS chromatografu (GC) a hmotnostního ho GC separace jednotlivých složek vzorku MS detekce těchto t složek a jejich identifikace

33 MS spektrum závislost intenzity (zastoupení v ionizovaném m vzorku) na poměru hmota-náboj = m/z: Hlavní pík k = 100 rel. int. (pík k iontu s největší ším zastoupením ~ intenzitou) Molekulový pík p k = M + (ion nefragmentované molekuly)

34 Organická strukturní analýza strategie při p i určen ení struktury organických molekul: Neznámá látka MS, NMR MS, NMR NMR, IR, UV Sumární vzorec Funkční skupiny Substruktury Číslo nenasycenosti Pracovní 2D struktura Seznam pracovních 2D struktur nakreslení všech 2D izomerů 3D struktura molekuly nakreslení všech 3D izomerů NMR, IR, MS Finální 2D struktura

35 Číslo nenasycenosti (UN = unsaturation number) počet násobných n vazeb nebo cyklů v molekule vypočítan tané ze sumárn rního vzorce: [ ( 2a + 2) ( b d + e) ] UN = 2 pro C a H b O c N d X e X = F, Cl, Br, I Určen ení struktury neznámé látky určete strukturu neznámé látky z následujn sledujících ch spekter:

36 Exact MS (EI) = 162,0681

37

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

OPVK CZ.1.07/2.2.00/ 18.2.2013 OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184 Cvičení z NMR OCH/NMR Mgr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. LS 2012/2013 18.2.2013 NMR základní principy NMR Nukleární Magnetická Resonance N - nukleární (studujeme vlastnosti

Více

13. Spektroskopie základní pojmy

13. Spektroskopie základní pojmy základní pojmy Spektroskopicky významné OPTICKÉ JEVY absorpce absorpční spektrometrie emise emisní spektrometrie rozptyl rozptylové metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Pavel Matějka, Vadym Prokopec pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com Vadym.Prokopec@vscht.cz

Více

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním prostředí - farmakokinetické studie - kvantifikace proteinů

Více

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ;   (c) David MILDE, SEKTRÁLNÍ METODY Ing. David MILDE, h.d. Katedra analytické chemie Tel.: 585634443; E-mail: david.milde@upol.cz (c) -2008 oužitá a doporučená literatura Němcová I., Čermáková L., Rychlovský.: Spektrometrické

Více

Hmotnostní spektrometrie. Historie MS. Schéma MS

Hmotnostní spektrometrie. Historie MS. Schéma MS Hmotnostní spektrometrie MS mass spectrometry MS je analytická technika, která se používá k měření poměru hmotnosti ku náboji (m/z) u iontů původně studium izotopového složení dnes dynamicky se vyvíjející

Více

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek Garant předmětu: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. A28, linka 40, dolenskb@vscht.cz Nukleární Magnetická Rezonance I. Příprava předmětu byla podpořena projektem

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Princip: 1. Ze vzorku jsou tvořeny ionty na úrovni molekul, nebo jejich zlomků (fragmentů), nebo až volných atomů dodáváním energie, např. uvolnění atomů ze vzorku nebo přímo rozštěpení

Více

NMR spektroskopie rádiové frekvence jádra spinovou rezonancí jader spinový moment lichý počet

NMR spektroskopie rádiové frekvence jádra spinovou rezonancí jader spinový moment lichý počet NMR spektroskopie NMR spektroskopie Nukleární Magnetická Resonance - spektroskopická metoda založená na měření absorpce elektromagnetického záření (rádiové frekvence asi od 4 do 900 MHz). Na rozdíl od

Více

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová

Více

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH VII. Spektroskopie a fotochemie Karel Berka Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Fyzikální chemie karel.berka@upol.cz Spektroskopie Analýza světla Excitované Absorbované

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů

Více

Hmotnostní spektrometrie - Mass Spectrometry (MS)

Hmotnostní spektrometrie - Mass Spectrometry (MS) Hmotnostní spektrometrie - Mass Spectrometry (MS) Další pojem: Hmotnostně spektrometrický (selektivní) detektor - Mass spectrometric (selective) detector (MSD) Spektrometrie - metoda založená na interakci

Více

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření Elektromagnetické záření lineárně polarizované záření Cirkulárně polarizované záření Levotočivé Pravotočivé 1 Foton Jakékoli elektromagnetické vlnění je kvantováno na fotony, charakterizované: Vlnovou

Více

NMR spektroskopie Instrumentální a strukturní analýza

NMR spektroskopie Instrumentální a strukturní analýza NMR spektroskopie Instrumentální a strukturní analýza prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. Použitá a doporučená literatura Solomons T.W.G., Fryhle C.B.: Organic Chemistry, 8th Ed., Wiley 2004. Günther H.: NMR

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1.

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1. S použitím modelu volného elektronu (=částice v krabici) spočtěte vlnovou délku a vlnočet nejdlouhovlnějšího elektronového přechodu u molekuly dekapentaenu a oktatetraenu. Diskutujte polohu absorpčního

Více

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové

Více

Vybrané spektroskopické metody

Vybrané spektroskopické metody Vybrané spektroskopické metody a jejich porovnání s Ramanovou spektroskopií Předmět: Kapitoly o nanostrukturách (2012/2013) Autor: Bc. Michal Martinek Školitel: Ing. Ivan Gregora, CSc. Obsah přednášky

Více

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá

Více

Metody charakterizace nanomaterálů I

Metody charakterizace nanomaterálů I Vybrané metody spektráln lní analýzy Metody charakterizace nanomaterálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. Molekulová spektroskopie atomy a molekuly mohou měnit svůj energetický stav přijetím nebo vyzářením

Více

Metody analýzy povrchu

Metody analýzy povrchu Metody analýzy povrchu Metody charakterizace nanomateriálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. Povrch pevné látky: Poslední monoatomární vrstva + absorbovaná monovrstva Ovlivňuje fyzikální vlastnosti (ukončení

Více

Luminiscence. Luminiscence. Fluorescence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) chemicky (chemiluminiscence)

Luminiscence. Luminiscence. Fluorescence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) chemicky (chemiluminiscence) Luminiscence Luminiscence emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence chemicky (chemiluminiscence) teplem (termoluminiscence) zvukem (sonoluminiscence)

Více

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti Spektroskopické metody převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti Elektromagnetické záření Elektromagnetické záření je postupné vlnění elektromagnetického pole složeného z kombinace

Více

Strukturní analýza. NMR spektroskopie

Strukturní analýza. NMR spektroskopie Strukturní analýza NMR spektroskopie RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D. lavova 8, místnost 020 tel. 22195 1323 tosner@natur.cuni.cz www.natur.cuni.cz/nmr/vyuka.html Literatura Böhm, Smrčková-Voltrová: Strukturní

Více

NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE

NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE NMR spektrometrie PRINCIP NMR Jsou-li atomová jádra některých prvků v externím magnetickém poli vystavena vysokofrekvenčnímu elmag. záření, mohou absorbovat záření určitých.

Více

NMR spektroskopie. Úvod

NMR spektroskopie. Úvod NMR spektroskopie Úvod Zkratka NMR znamená Nukleární Magnetická Rezonance. Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem umístěným v silném magnetickém poli poskytuje

Více

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Rtg. záření: Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Vznik rtg. záření: 1. Rtg. záření se spojitým spektrem vzniká při prudkém zabrzdění urychlených elektronů.

Více

Viková, M. : ZÁŘENÍ II. Martina Viková. LCAM DTM FT TU Liberec, (hranol, mřížka) štěrbina. Přednášky z : Textilní fyzika

Viková, M. : ZÁŘENÍ II. Martina Viková. LCAM DTM FT TU Liberec, (hranol, mřížka) štěrbina. Přednášky z : Textilní fyzika Záření II Martina Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@vslib.cz kolimátor dalekohled štěrbina (hranol, mřížka) SPEKTRA LÁTEK L I Zářící zdroje vysílají záření závislé na jejich chemickém složení

Více

Spektrometrické metody. Luminiscenční spektroskopie

Spektrometrické metody. Luminiscenční spektroskopie Spektrometrické metody Luminiscenční spektroskopie luminiscence molekul a pevných látek šířka spektrální čar a doba života luminiscence polarizace luminiscence korekce luminiscenčních spekter vliv aparatury

Více

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma Laboratorní analytické metody Petr Tůma Rozdělení analytických metod Metody separační Chromatografie kapalinová plynová Elektroforéza Metody spektrální absorpční spektrometrie v UV/VIS Metody elektrochemické

Více

Teorie Molekulových Orbitalů (MO)

Teorie Molekulových Orbitalů (MO) Teorie Molekulových Orbitalů (MO) Kombinace atomových orbitalů na všech atomech v molekule Vhodná symetrie Vhodná (podobná) energie Z n AO vytvoříme n MO Pro začátek dvouatomové molekuly: H 2, F 2, CO,...

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Spojení hmotové spektrometrie se separačními metodami

Spojení hmotové spektrometrie se separačními metodami Spojení hmotové spektrometrie se separačními metodami RNDr. Radomír Čabala, Dr. Katedra analytické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha Spojení hmotové spektrometrie se separačními metodami

Více

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) C Použití GC-MS spektrometrie Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D., Ing. Kamila Syslová Umístění práce: laboratoř 79 Použití GC-MS spektrometrie

Více

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE (c) -2012 RAMANOVA SPEKTROMETRIE 1 PRINCIP METODY Měří se rozptýlené záření, které vzniká interakcí monochromatického záření z viditelné oblasti s molekulami vzorku za současné změny

Více

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části

Více

Přednáška IX: Elektronová spektroskopie II.

Přednáška IX: Elektronová spektroskopie II. Přednáška IX: Elektronová spektroskopie II. 1 Försterův resonanční přenos energie Pravděpodobnost (rychlost) přenosu je určená jako: k ret 1 = τ 0 D R r 0 6 0 τ D R 0 r Doba života donoru v excitovaném

Více

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie. UV-vis oblast. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie. UV-vis oblast. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metody spektrální Metody molekulové spektroskopie UV-vis oblast Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Absorpční spektro(foto)metrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS)

Více

METODY - spektrometrické

METODY - spektrometrické Analýza Analýza - prvková METODY - spektrometrické atomová emisní/absorpční spektrometrie rentgenová fluorescenční analýza emise elektronů - povrchová analýza ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou

Více

Born-Oppenheimerova aproximace

Born-Oppenheimerova aproximace Born-Oppenheimerova aproximace Oddělení elektronického a jaderného pohybu Jádra 2000 x těžší než elektrony elektrony kvantová chemie, popis systému (do 100 atomů) na základě vlastností elektronů (jádra

Více

Moderní nástroje v analýze biomolekul

Moderní nástroje v analýze biomolekul Moderní nástroje v analýze biomolekul Definice Hmotnostní spektrometrie (zkratka MS z anglického Mass spectrometry) je fyzikálně chemická metoda. Metoda umožňující určit molekulovou hmotnost chemických

Více

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci Experimentální

Více

Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie

Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie Metody charakterizace nanomateriálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. rentgenová spektroskopická metoda k určen

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

Absorpční fotometrie

Absorpční fotometrie Absorpční fotometrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti přechody mezi elektronovými stavy +... - v infračervené (IČ) oblasti přechody mezi vibračními stavy +... - v mikrovlnné oblasti přechody

Více

Molekuly 2. Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem. Hybridizace. Hybridizace sp 3. Hybridizace

Molekuly 2. Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem. Hybridizace. Hybridizace sp 3. Hybridizace Molekuly 2 Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem u tříatomových molekul se uplatňuje směr vazby dvě atomové spojnice (vazby) svírají vazebný úhel O ybridizace MOLCAO se v empirických úvahách

Více

Barevné principy absorpce a fluorescence

Barevné principy absorpce a fluorescence Barevné principy absorpce a fluorescence Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 27.9.2007 2 1 Světlo je elektromagnetické vlnění Skládá se z elektrické složky a magnetické

Více

Přírodovědecká fakulta Organická chemie

Přírodovědecká fakulta Organická chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Organická chemie Doc. Čermák 2014 Spektroskopie Spektroskopie nukleární magnetické rezonance a její použití k určení struktury

Více

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ Kurz praktické NMR spektroskopie 10. - 12. říjen 2011, Praha ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ POSTUPY NMR ROZTOKŮ A KAPALIN Jana Svobodová Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Bruker 600 Avance III PŘÍSTROJOVÉ

Více

Repetitorium chemie VIII. (2014)

Repetitorium chemie VIII. (2014) Repetitorium chemie VIII. (2014) Moderní metody analýzy organických látek se zastávkou u Lambert-Beerova zákona a odhalení tajemství Bradforda/Bradfordové Odhalení tajemství: Protein Concentration Determination

Více

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe Skupenské stavy Plyn Zcela neuspořádané Hodně volného prostoru Zcela volný pohyb částic Částice daleko od sebe Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

Více

Spektra 1 H NMR. Velmi zjednodušeně! Bohumil Dolenský

Spektra 1 H NMR. Velmi zjednodušeně! Bohumil Dolenský Spektra 1 MR Velmi zjednodušeně! Bohumil Dolenský Spektra 1 MR... Počet signálů C 17 18 2 O 2 MeO Počet signálů = počet neekvivalentních skupin OMe = informace o symetrii molekuly Spektrum 1 MR... Počet

Více

Pracovní postup. Kvalitativní analytická chemie

Pracovní postup. Kvalitativní analytická chemie Pracovní postup v kvalitativní analytické chemii 1. mikrozkumavky 2. stojánek na mikrozkumavky 3. kapátka 4. skleněné tyčinky 5. kapkovací destička 6. hodinová sklíčka 7. špachtlička 8. centrifuga 1. roztoky

Více

Mass Spectrometry (MS) Lenka Veverková 2012

Mass Spectrometry (MS) Lenka Veverková 2012 HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE Mass Spectrometry (MS) Lenka Veverková 2012 ÚVOD MS je nejrychleji se rozvíjejí technika analytické chemie. Dokáže poskytnout informace o: elementárním složení vzorku, struktuře

Více

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Chemické laboratorní metody v analýze potravin MVDr. Zuzana Procházková, Ph.D. MVDr. Michaela Králová, Ph.D. Spektrometrie: základy Interakce záření

Více

Spektrální metody NMR I. opakování

Spektrální metody NMR I. opakování Spektrální metody NMR I opakování Využití NMR určování chemické struktury přírodní látky, organická syntéza konstituce, konformace, konfigurace ověření čistoty studium dynamických procesů reakční kinetika

Více

IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ ORGANICKÉ LÁTKY POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE

IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ ORGANICKÉ LÁTKY POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE Úvod Infračervená spektrometrie (IR) je analytická technika určená především k identifikaci a strukturní charakterizaci organických sloučenin a anorganických látek. Tato nedestruktivní analytická technika

Více

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony atom jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony molekula Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti seskupení alespoň dvou atomů

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Nukleární magnetická rezonance (NMR) Nukleární magnetická rezonance (NMR) Nukleární magnetické rezonance (NMR) princip ZDROJ E = h. elektro-magnetické záření E energie záření h Plankova konstanta frekvence záření VZOREK E E 1 E 0 DETEKTOR

Více

Molekulová spektrometrie

Molekulová spektrometrie Molekulová spektrometrie Přednášky každé pondělí 10-13 hod Všechny potřebné informace k předmětu včetně PDF verzí přednášek: http://holcapek.upce.cz/vyuka-molekul-spektrometrie.php Pokyny ke zkoušce Seznam

Více

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické). PŘEDMĚTY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V BAKALÁŘSKÉM STUDIU SP: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ SO: MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ POVINNÝ PŘEDMĚT: NAUKA O MATERIÁLECH Ing. Alena Macháčková, CSc. 1. Souvislost

Více

Repetitorium chemie IX. (2016)

Repetitorium chemie IX. (2016) Repetitorium chemie IX. (2016) Moderní metody analýzy organických látek se zastávkou u Lambert-Beerova zákona a odhalení tajemství Bradforda/Bradfordové Odhalení tajemství: Protein Concentration Determination

Více

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum III - Optika Úloha č. 13 Název: Vlastnosti rentgenového záření Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 3. 4. 2008 Odevzdal

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Mass Spectrometry (MS) (c) David MILDE, 2003-2010 ÚVOD MS je nejrychleji se rozvíjejí technika analytické chemie. Dokáže poskytnout informace o: elementárním složení vzorku, struktuře

Více

Senzory ionizujícího záření

Senzory ionizujícího záření Senzory ionizujícího záření Senzory ionizujícího záření dozimetrie α = β = He e 2+, e + γ, n X... elmag aktivita [Bq] (Becquerel) A = A e 0 λt λ...rozpadová konstanta dávka [Gy] (Gray) = [J/kg] A = 0.5

Více

Infračervená spektrometrie

Infračervená spektrometrie Podstata infračervené absorpce jednofotonový přechod mezi dvěma vibračními (vibračně-rotačními) rotačními) stavy molekuly, jejichž energie jsou E 1 a E 2, vyvolaný interakcí s fotonem dopadajícího záření

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

Symetrie Platonovská tělesa

Symetrie Platonovská tělesa Symetrie Platonovská tělesa 1 Symetrie Virus rýmy Virus obrny Virus slintavky a kulhavky 2 Symetrie molekul Jak jsou atomy v molekule uspořádány = ekvivalentní atomy 3 Prvky a operace symetrie Značk a

Více

Metody pro studium pevných látek

Metody pro studium pevných látek Metody pro studium pevných látek Metody Metody termické analýzy Difrakční metody ssnmr Predikce krystalových struktur Metody termické analýzy Termogravimetrie (TG) Diferenční TA (DTA) Rozdíl teplot mezi

Více

Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů. Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál

Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů. Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál ty i hlavní typy nepružných srážkových proces pr chodu energetických

Více

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok 2014-15 Stavba hmoty Elementární částice; Kvantové jevy, vlnové vlastnosti částic; Ionizace, excitace; Struktura el. obalu atomu; Spektrum

Více

Stavba atomů a molekul

Stavba atomů a molekul Stavba atomů a molekul Michal Otyepka V prezentaci jsou použity obrázky z řady zdrojů, které nejsou důsledně citovány, tímto se všem dotčeným omlouvám. Vidět znamená věřit Úvod l cíle seznámit studenty

Více

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu Úvod do moderní fyziky lekce 3 stavba a struktura atomu Vývoj představ o stavbě atomu 1904 J. J. Thomson pudinkový model atomu 1909 H. Geiger, E. Marsden experiment s ozařováním zlaté fólie alfa částicemi

Více

Základy fyzikálněchemických

Základy fyzikálněchemických Základy fyzikálněchemických metod Fyzikálně-chemické metody optické metody elektrochemické metody separační metody kalorimetrické metody radiochemické metody ostatní metody Optické metody Oko je citlivé

Více

Příklady Kosmické záření

Příklady Kosmické záření Příklady Kosmické záření Kosmické částice 1. Jakou kinetickou energii získá proton při pádu z nekonečné výšky na Zem? Poloměr Zeměje R Z =637810 3 maklidováenergieprotonuje m p c 2 =938.3MeV. 2. Kosmickékvantum

Více

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU II

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU II CHARAKTERIZACE MATERIÁLU II Vyučující a zkoušející Ing. Martin Kormunda, Ph.D. - CN320 Konzultační hodiny: Po 10-12, St 13 14 nebo dle dohody Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CS.c. - CN Konzultační hodiny:

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS Spektroskopické é techniky a mikroskopie Spektroskopie metody zahrnující interakce mezi světlem (fotony) a hmotou (elektrony a protony v atomech a molekulách Typy spektroskopických metod IR NMR Elektron-spinová

Více

Struktura atomů a molekul

Struktura atomů a molekul Struktura atomů a molekul Obrazová příloha Michal Otyepka tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Úvod Dokument obsahuje všechny obrázky tak, jak jsou uvedeny ve druhém vydání skript Struktura atomů

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Barevné principy absorpce a fluorescence

Barevné principy absorpce a fluorescence Barevné principy absorpce a fluorescence Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr Světlo je elektromagnetické vlnění Skládá se z elektrické složky a magnetické složky, které

Více

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis (Foto)elektronová spektroskopie (pro chemickou analýzu) ESCA, XPS X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) Any technique in which the sample is bombarded

Více

3. Radioaktivita. Při radioaktivní přeměně se uvolňuje energie. X Y + n částic. Základní hmotnostní podmínka radioaktivity: M(X) > M(Y) + M(ČÁSTIC)

3. Radioaktivita. Při radioaktivní přeměně se uvolňuje energie. X Y + n částic. Základní hmotnostní podmínka radioaktivity: M(X) > M(Y) + M(ČÁSTIC) 3. Radioaktivita >2000 nuklidů; 266 stabilních radioaktivita samovolná přeměna na jiný nuklid (neplatí pro deexcitaci jádra) pro Z 20 N / Z 1, poté postupně až 1,52 pro 209 Bi, přebytek neutronů zmenšuje

Více

Využití magneticko-rezonanční tomografie v měřicí technice. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. Ing. Petr Marcoň

Využití magneticko-rezonanční tomografie v měřicí technice. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. Ing. Petr Marcoň Využití magneticko-rezonanční tomografie v měřicí technice Ing. Jan Mikulka, Ph.D. Ing. Petr Marcoň Osnova Podstata nukleární magnetické rezonance (MR) Historie vývoje MR Spektroskopie MRS Tomografie MRI

Více

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů) Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů) Pavel Cejnar Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK pavel.cejnar@mff.cuni.cz Příklad I Datování Galileiho rukopisů Galileo Galilei (1564 1642) Všechny vázané

Více

Struktura atomu. Proč je to důležité? Konečný výklad všech chemických jevů Musí být založen na struktuře atomů. Cotton A., Wilkinson G.

Struktura atomu. Proč je to důležité? Konečný výklad všech chemických jevů Musí být založen na struktuře atomů. Cotton A., Wilkinson G. Struktura atomu Proč je to důležité? Konečný výklad všech chemických jevů Musí být založen na struktuře atomů. Cotton A., Wilkinson G. Atomisté Demokritos 460 před n.l. Atomy nedělitelné částečky hmoty,

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Opakování

Opakování Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony

Více

Kmity a rotace molekul

Kmity a rotace molekul Kmity a rotace moleul Svět moleul je neustále v pohybu l eletrony se pohybují oolo jader l jádra mitají olem rovnovážných poloh l moleuly rotují a přesouvají se Ion H + podrobněji Kmity vibrace moleul

Více

Program. Materiály ke studiu NMR. Data, Soubory. Seminář z Analytické chemie B. \\PYR\SCRATCH\

Program. Materiály ke studiu NMR. Data, Soubory. Seminář z Analytické chemie B.  \\PYR\SCRATCH\ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Seminář z Analytické chemie B Tento materiál vznikl za podpory projektu CHEMnote PPA CZ..7/../48 Inovace bakalářského studijního programu

Více

6. Metody molekulové spektroskopie spektrofotometrie, luminiscenční metody

6. Metody molekulové spektroskopie spektrofotometrie, luminiscenční metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 6. Metody molekulové spektroskopie spektrofotometrie, luminiscenční metody Pavel Matějka pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com

Více

Chemické senzory Principy senzorů Elektrochemické senzory Gravimetrické senzory Teplotní senzory Optické senzory Fluorescenční senzory Gravimetrické chemické senzory senzory - ovlivňov ování tuhosti pevného

Více

Analytická technika HPLC-MS/MS a možnosti jejího využití v hygieně

Analytická technika HPLC-MS/MS a možnosti jejího využití v hygieně Analytická technika HPLC-MS/MS a možnosti jejího využití v hygieně Šárka Dušková 24. září 2015-61. konzultační den Hodnocení expozice chemickým látkám na pracovištích 1 HPLC-MS/MS HPLC high-performance

Více

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE Optical Emission Spectrometry (OES) ATOMOVÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE (AES) (c) -2010 OES je založena na registrování fotonů vzniklých přechody valenčních e - z vyšších energetických

Více

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN Technická 5, 166 28 Praha 6 tel./fax.: + 420 220 443 185; jana.hajslova@vscht.cz LABORATOŘ Z ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

Více

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1. Ionizační manometry Princip: ionizace molekul a měření počtu nabitých částic Rozdělení podle způsobu ionizace: Manometry se žhavenou katodou Manometry se studenou katodou Manometry s radioaktivním zářičem

Více

GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN V AAS

GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN V AAS GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN V AAS Pro generování těkavých sloučenin se používá: generování těkavých hydridů: As, Se, Bi, Ge, Sn, Te, In, generování málo těkavých hydridů: In, Tl, Cd, Zn, metoda studených

Více