Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů"

Transkript

1 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji.

2 Obsah: I. O zásobníku projektů... 3 I.1 Účel zásobníku projektů... 3 I.2 Způsob výběru projektů... 3 I.3 Realizátoři projektů... 3 I.4 Struktura zásobníku... 4 II. Projekty... 4 II.1 Seznam všech projektů... 4 II.2 Osobní asistence... 5 I.2.1 Projektový list... 5 I.2.2 Logický rámec... 7 II.3 Chráněná dílna rozšíření kapacity...8 I.3.1 Projektový list... 8 I.3.2 Logický rámec II.4 Rozšíření územní a časové dostupnosti pečovatelské služby na Horšovskotýnsku I.4.1 Projektový list I.4.2 Logický rámec II.5 Rozšíření územní a časové dostupnosti pečovatelské služby na Holýšovsku...15 I.5.1 Projektový list I.5.2 Logický rámec II.6 Terénní odlehčovací služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením I.6.1 Projektový list I.6.2 Logický rámec strana 2/20

3 I. O zásobníku projektů I.1 Účel zásobníku projektů je zpracován pro období let Obsahuje 5 projektů vycházejících ze strategické části komunitního plánu, jejichž realizace přispěje k sociální integraci na území Horšovskotýnska a Holýšovska. Smyslem zásobníku projektů je napomoci implementaci opatření komunitního plánu. Pro potenciální realizátory projektů představuje příslib podpory města Horšovský Týn a Holýšov při zjišťování potřeb, zájmu o služby a propagaci služby. Obsah zásobníku předem nijak neomezuje možnost podpory jiným projektovým záměrům. I.2 Způsob výběru projektů Projekty byly vybrány podle následujících kritérií: realizovatelnost významně přispívá k naplnění cíle a vize, řešení slabých stránek SWOT doplňuje chybějící článek sociální péče (služeb) patří mezi priority pracovní skupiny velikost cílové skupiny a poptávky - potřebnost financovatelný z mimorozpočtových zdrojů (především ESF), dlouhodobě udržitelné financování v souladu s koncepcemi vyšší úrovně, zejména s krajským plánem I.3 Realizátoři projektů Realizátory projektů budou nestátní neziskové organizace (NNO) a soukromé subjekty, Město Horšovský Týn a Město Holýšov, případně další obce regionu. Realizaci projektů bude přecházet zjišťování potřeb a zájmu. strana 3/20

4 I.4 Struktura zásobníku Ke každému z 5 projektů je vyplněn projektový list a logický rámec. Projektový list obsahuje: název projektu uvedení cíle a opatření z komunitního plánu, které projekt naplňuje cíl projektu cílovou skupinu projektu popis projektu výsledky (výstupy) projektu místo realizace projektu upřesnění fáze přípravy projektu aktivity projektu předpokládanou dobu realizace předpokládané náklady na realizaci projektu předpokládané finanční zdroje nositel projektu partneři projektu II. Projekty II.1 Seznam všech projektů Osobní asistence Chráněná dílna rozšíření kapacity Rozšíření územní a časové dostupnosti pečovatelské služby na Horšovskotýnsku Rozšíření územní a časové dostupnosti pečovatelské služby na Holýšovsku Terénní odlehčovací služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením strana 4/20

5 II.2 Osobní asistence I.2.1 Projektový list Název projektu Osobní asistence Cíl(e) a opatření komunitního plánu Cíl: Zajistit dostupnost sociálních a dalších služeb, které podporují integraci osob se zdravotním postižením do společnosti Opatření: Zajištění osobní asistence, případně denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením do 65 let jako alternativy; Zajištění osobní asistence, případně denního stacionáře pro seniory jako alternativy Cíl projektu Poskytovat službu osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením, případně senioři Popis projektu Projekt spočívá v zajištění a vyškolení dostatečného počtu osobních asistentů (vytipováno 8 10 zájemců o službu) a poskytování služby osobní asistence. Součástí projektu bude metodická podpora pracovníků, jejich supervize a vzdělávání. Do praxe budou zavedeny standardy kvality poskytování služby. Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Výsledky (výstupy) projektu Zajištěna sociální služba osobní asistence pro 10 osob se zdravotním postižením. Místo realizace projektu Okres Domažlice, v přirozeném prostředí klientů služby. Fáze přípravy projektu Předběžně zmapována poptávka po službě. Aktivity naplňující projekt 1. Zjištění přesných potřeb cílové skupiny 1. Nábor personálu osobních asistentů a jejich koordinátora 2. Zpracování metodických materiálů a standardů kvality služby 3. Registrace služby osobní asistence 4. Informační kampaň a nábor klientů Předpokládaná doba realizace projektu Předpokládané náklady projektu (v Kč) Provozní náklady: 1 2 mil. Kč, v závislosti na úvazcích asistentů strana 5/20

6 Finanční zdroje Provozní náklady: OP LZZ, příspěvky na péči uživatelů služby, MPSV, příspěvky obcí na uživatele Nositel/předkladatel projektu Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje - Partneři projektu strana 6/20

7 I.2.2 Logický rámec Název projektu : Osobní asistence Celkový rozpočet projektu : Roční provozní náklady: 1 2 mil. Kč Všeobecný cíl (e) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření 1. Předcházet sociálnímu vyloučení osob se zdravotním postižením zajištěním kvalitních a dostupných sociálních služeb 1.1 Díky nově poskytované terénní službě je v okrese Domažlice uspokojeno minimálně 50 % zájemců o službu osobní asistence 1.1 Evidence zájemců/čekatelů na službu CZP PK a dalších poskytovatelů služeb Účel projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 1. Poskytovat službu osobní asistence pro 1.1 Kapacita služby je naplněna do roku od 1.1 Výkazy provozovatele o počtu Nezmění se legislativa osoby se zdravotním postižením a registrace klientů, smlouvy s uživateli upravující poskytování a seniory 1.2 Služba prošla inspekcí kvality 1.2 Záznam inspekce financování sociálních služeb Výsledky (výstupy) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 1. Zajištěna sociální služba osobní asistence pro 10 osob se zdravotním postižením. 1.1 Je registrována služba osobní asistence s kapacitou 10 klientů 1.2 Zpracován provozní řád, metodika a standardy kvality poskytování služby (stanoveny detailní podmínky) 1.3 Zajištěn kvalifikovaný personál pro poskytování služby Registr poskytovatelů sociálních služeb Text provozního řádu, metodiky, a důkazy o dodržování standardů kvality poskytování služby Pracovní smlouvy Dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků Aktivity Prostředky (vstupy) Předpoklady 1. Zjištění přesných potřeb cílové skupiny Kancelář Trvající zájem osob se 2. Nábor personálu osobních asistentů a jejich koordinátora 3. Zpracování metodických materiálů a standardů kvality služby 4. Registrace služby osobní asistence 5. Informační kampaň a nábor klientů Systém poskytování, supervize a vzdělávání pro poskytované sociální služby (metodická a psychosociální podpora pracovníků) zdravotním službu postižením o strana 7/20

8 II.3 Chráněná dílna rozšíření kapacity I.3.1 Projektový list Název projektu Chráněná dílna rozšíření kapacity Cíl(e) a opatření komunitního plánu Cíl: Zajistit dostupnost sociálních a dalších služeb, které podporují integraci osob se zdravotním postižením do společnosti Opatření: Rozšíření kapacity chráněně dílny Cíl projektu Zvýšit kapacitu chráněných dílen pro osoby se zdravotním postižením Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením v produktivním věku, bude upřesněno během projektu podle zjištěných potřeb. Popis projektu Projekt spočívá v rozšíření kapacity stávající chráněné dílny v Horšovském Týně zavedením dvojsměnného provozu. Pro zavedení trvale udržitelného dvojsměnného provozu v dílně je zapotřebí rozšířit personální zajištění provozu dílny o min. 1 pracovníka a zajistit odpovídající skladovací prostory. Ve spolupráci s úřadem práce budou zjištěny potřeby a zájem osob se zdravotním omezením. Služba je určena lidem, jejichž soběstačnost v některé oblasti, např. osobní péče, používání veřejných míst a služeb je natolik snížena, že potřebují dlouhodobou podporu při získání pracovního místa nebo lidem, kteří o získání pracovního místa na trhu práce zatím neusilují. Služba je poskytována ve zvláštních zařízeních s denním režimem. Uživatel není k poskytovali služby v pracovněprávním vztahu. Podstatou služby je aktivizace, upevnění a rozvoj pracovních dovedností a návyků. cílem je umožnit lidem v produktivním věku uplatnit své vlohy a připravit se na vstup na trh práce. Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném přepočteném počtu zaměstnáno více než 60 % těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musí být provozována po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě (Zdroj: MPSV ČR 2002). Výsledky (výstupy) projektu 10 nových chráněných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Místo realizace projektu Horšovský Týn stávající prostory chráněné dílny + nové skladovací prostory. Fáze přípravy projektu Navrženo pracovní skupinou komunitního plánování, zpracován logický rámec. Aktivity naplňující projekt 1. Zjištění potřeb cílové skupiny 2. Zajištění vhodných skladovacích prostor 3. Nákup vybavení 4. Nábor personálu pro službu 5. Zpracování metodických materiálů a provozního řádu zařízení (stanovení detailních podmínek pro poskytování služby) 6. Zajištění odběratelů 7. Informační kampaň a nábor klientů strana 8/20

9 Předpokládaná doba realizace projektu Předpokládané náklady projektu (v Kč) Nestanoveny. Finanční zdroje Investiční náklady: Město Horšovský Týn, Regionální operační program Provozní náklady: OP LZZ, Úřad práce v Domažlicích, Město Horšovský Týn, odběratelé, příspěvky obcí na zaměstnance Nositel/předkladatel projektu Chráněná dílna Horšovský Týn - Partneři projektu strana 9/20

10 I.3.2 Logický rámec Název projektu : Chráněná dílna rozšíření kapacity Celkový rozpočet projektu : nestanoven Všeobecný cíl (e) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření 1. Zvýšit zaměstnanost osob se zdravotním 1.1 Díky rozšíření chráněné dílny se na Výkazy provozovatelů chráněných postižením Horšovskotýnsku sníží neuspokojená dílen poptávka po místech v chráněných Evidence ÚP počtu osob dílnách o 30 % v chráněných dílnách a zájemců o 1.2 Pracovníci chráněných dílen získají práci místo na chráněném trhu práce a získají tím možnost vybudování pracovních návyků a přestupu na nechráněný trh práce. Účel projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 1. Zvýšit kapacitu chráněných dílen pro 1.1 Zařízení je obsazeno do 6 měsíců od Výkazy provozovatele o počtu nezmění se legislativa pro osoby se zdravotním postižením rozšíření kapacity klientů status chráněných dílen a 1.2 Klienti zařízení dodržují pracovní řád Evidence přestupků proti klasifikace klientů 1.3 Zpracovány individuální plány klientů pracovnímu řádu v chráněných dílnách 1.4 Efektivnost výroby - zajištěn odbyt výrobků 1.5 Zařízení splňuje kritéria úřadu práce pro zavedení chráněné dílny, chráněná dílna je podporována ÚP v souladu s vyhláškou č. 518/2004 Sb., 8, 9 a 10 Záznamy jednání s ÚP Smlouvy uzavřené s odběrateli výrobků nezvýší se počet klientů pro práci v chráněných dílnách a zájemců o chráněné dílny více než odpovídá přirozené měně obyvatelstva strana 10/20

11 Výsledky (výstupy) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 1. Rozšíření kapacity chráněné dílny o 10 zaměstnanců 1.1. Existuje zařízení chráněné dílny s kapacitou navýšenou o 10 míst oproti roku 2007 (bezbariérové, lokalizované v Horšovském Týně) 1.2. Zpracován pracovní řád a metodika práce s klienty chráněných dílen (stanoveny detailní podmínky) 1.3. Podpora klientů chráněné dílny zajištěna pracovníky odborného personálu a 1 pracovníkem administrativy Text pracovního řádu Pracovní (jiné) smlouvy s dalšími pracovníky chráněných dílen Výkazy individuálních pracovních plánů Aktivity Prostředky (vstupy) Předpoklady 1. Zajištění vhodných prostor Odpovídající prostory 2. Zjištění potřeb cílové skupiny Projektová dokumentace 3. Nákup vybavení Schválený rozpočet včetně kofinancování 4. Nábor personálu pro službu Manažer projektu, finanční manažer 5. Zpracování metodických materiálů a projektu provozního řádu zařízení (stanovení Systém supervize a vzdělávání v chráněných detailních podmínek pro poskytování služby) dílnách (metodická a psychosociální podpora) 6. Zajištění odběratelů 7. Informační kampaň a nábor klientů Bude zajištěn kvalifikovaný personál pro práci s klienty Trvající zájem klientů o místa v chráněné dílně strana 11/20

12 II.4 Rozšíření územní a časové dostupnosti pečovatelské služby na Horšovskotýnsku I.4.1 Projektový list Název projektu Rozšíření územní a časové dostupnosti pečovatelské služby na Horšovskotýnsku Cíl(e) a opatření komunitního plánu Cíl: Zajistit dostupnost sociálních služeb, které umožňují seniorům důstojný život v přirozeném prostředí Opatření: Zajištění pečovatelské služby a rozšíření její územní a časové dostupnosti Cíl projektu Poskytovat pečovatelskou službu na celém území SO ORP Horšovský Týn Cílová skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením se sníženou soběstačností Popis projektu Projekt spočívá v rozšíření kapacity poskytovat pečovatelskou službu na celém území Horšovskotýnska a případně i ve večerních hodinách a o víkendech. Pro rozšíření kapacity je nezbyté zvýšit počet pracovníků/pracovnic a zajištění vozidla. V přípravné fázi projektu dojde mezi obyvateli obcí Horšovskotýnska k podrobnému průzkumu zjišťování potřeb. Na základě šetření bude stanoveno, o jaké konkrétní služby a v jaké míře je mezi obyvateli zájem. Tento průzkum předpokládá spoluúčast starostů jednotlivých obcí. Následně bude zpracována koncepce rozvoje pečovatelské služby pro Horšovskotýnsko, definován podíl obcí na financování a zajištění služby. Projekt počítá s využitím materiálního i personálního zázemí pečovatelské služby Horšovský Týn. Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Výsledky (výstupy) projektu Zajištění kapacity poskytovat pečovatelskou službu na území celého správního obvodu ORPHoršovský Týn, v případě potřeby i ve večerních hodinách a o víkendech. Místo realizace projektu Obce SO ORP Horšovský Týn Fáze přípravy projektu Navrženo pracovní skupinou komunitního plánování, zpracován logický rámec. Aktivity naplňující projekt 1) Zjišťování potřeb obyvatel SO ORP Horšovský Týn 2) Zpracování návrhu optimální podoby zajištění pečovatelské služby v regionu 3) Zajištění odpovídajících personálních a materiálních zdrojů 4) Zpracování metodických materiálů a standardů kvality služby 5) Nábor klientů, informační kampaň 6) Každoroční vyhodnocování využívanosti služby strana 12/20

13 Předpokládaná doba realizace projektu Předpokládané náklady projektu (v Kč) Investiční náklady: cca Kč Provozní náklady: cca Kč (v závislosti na počtu úvazků) ročně navíc ke stávajícím nákladům pečovatelské služby Finanční zdroje Investiční náklady: Město Horšovský Týn Provozní náklady: MPSV, příspěvky na péči, Město Horšovský Týn, příspěvky obcí na uživatele Nositel/předkladatel projektu Město Horšovský Týn - Partneři projektu strana 13/20

14 I.4.2 Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Logický rámec Název projektu: Rozšíření územní a časové dostupnosti pečovatelské služby na Horšovskotýnsku Všeobecný cíl (e) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření 1. Zajistit dostupnost sociálních služeb, které 1.1 Díky rozšíření kapacity terénní služby umožňují seniorům důstojný život v přirozeném jsou v SO ORP Horšovský Týn uspokojeni Evidence poskytovatelů služeb prostředí všichni zájemci o pečovatelskou službu 1.2 Snížil se počet žádostí o pobyt v domě s pečovatelskou službou v Horšovském Týně i v domovech pro seniory Celkový rozpočet projektu : ,- nákup vozu ,- Kč ročně Účel projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 1. Poskytovat pečovatelskou službu na celém území SO ORP Horšovský Týn 1.1. Kapacita služby je naplněna do 1 roku od rozšíření provozu 1.2 Služba prošla inspekcí kvality Evidence poskytovatele Záznam inspekce Nezmění se legislativa upravující poskytování a financování sociálních služeb Výsledky (výstupy) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 1. Zajištění kapacity poskytovat pečovatelskou službu na území celého správního obvodu ORP 1.1 Pečovatelská služba je registrována a) pro celé území SO ORP Horšovský Týn, Registr poskytovatelů sociálních služeb Bude zajištěn kvalifikovaný personál pro práci s klienty Horšovský Týn, v případě potřeby i ve večerních hodinách a o víkendech. b) s nepřetržitou provozní dobou 1.2 Zpracován provozní řád, metodika, standardy kvality poskytování služby (stanoveny detailní podmínky) 1.3 Zajištěn kvalifikovaný personál pro poskytování služby 1.4 Zajištěna doprava pracovníků Text pracovního řádu a standardů kvality Pracovní (jiné) smlouvy Spolupráce starostů obcí Aktivity Prostředky (vstupy) Předpoklady 1. Zjišťování potřeb obyvatel SO ORP Horšovský Odpovídající prostory Týn Vozidlo 2. Zpracování návrhu optimální podoby zajištění Projektová dokumentace pečovatelské služby Schválený rozpočet včetně kofinancování 3. Zajištění odpovídajících personálních a Manažer projektu, finanční manažer materiálních zdrojů projektu 4. Zpracování metodických materiálů a Systém supervize a vzdělávání (metodická a standardů kvality služby psychosociální podpora) 5. Nábor klientů, informační kampaň 6. Každoroční vyhodnocování využívanosti služby Trvající zájem klientů o službu strana 14/20

15 II.5 Rozšíření územní a časové dostupnosti pečovatelské služby na Holýšovsku I.5.1 Projektový list Název projektu Rozšíření územní a časové dostupnosti pečovatelské služby na Holýšovsku Cíl(e) a opatření komunitního plánu Cíl: Zajistit dostupnost sociálních služeb, které umožňují seniorům důstojný život v přirozeném prostředí Opatření: Zajištění pečovatelské služby a rozšíření její územní a časové dostupnosti Cíl projektu Poskytovat pečovatelskou službu na celém území SO POU Holýšov Cílová skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením se sníženou soběstačností Popis projektu Projekt spočívá v rozšíření kapacity poskytovat pečovatelskou službu na celém území SO POU Holýšov a případně i ve večerních hodinách a o víkendech. Pro rozšíření kapacity je nezbyté zvýšit počet pracovníků/pracovnic a zajistit vozidlo. V přípravné fázi projektu dojde mezi obyvateli obcí Holýšovska k podrobnému průzkumu zjišťování potřeb. Na základě šetření bude stanoveno, o jaké konkrétní služby a v jaké míře je mezi obyvateli zájem. Tento průzkum i následná realizace projektu předpokládá spoluúčast starostů jednotlivých obcí. Následně bude zpracována koncepce rozvoje pečovatelské služby pro Horšovskotýnsko, definován podíl obcí na financování a zajištění služby. Projekt počítá s využitím materiálního i personálního zázemí pečovatelské služby Holýšov. Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Výsledky (výstupy) projektu Zajištění kapacity poskytovat pečovatelskou službu na území celého správního obvodu POU Holýšov, v případě potřeby i ve večerních hodinách a o víkendech. Místo realizace projektu Obce SO POU Holýšov. Fáze přípravy projektu Navrženo pracovní skupinou komunitního plánování, zpracován logický rámec. Aktivity naplňující projekt 1) Zjišťování potřeb obyvatel SO POU Holýšov 2) Zpracování návrhu optimální podoby zajištění pečovatelské služby v regionu 3) Zajištění odpovídajících personálních a materiálních zdrojů 4) Zpracování metodických materiálů a standardů kvality služby 5) Nábor klientů, informační kampaň 6) Každoroční vyhodnocování využívanosti služby strana 15/20

16 Předpokládaná doba realizace projektu Předpokládané náklady projektu (v Kč) Investiční náklady: cca Kč Provozní náklady: cca Kč (v závislosti na počtu úvazků) ročně navíc ke stávajícím nákladům pečovatelské služby Finanční zdroje Investiční náklady: Město Holýšov Provozní náklady: MPSV, příspěvky na péči, Město Holýšov, příspěvky obcí na uživatele Nositel/předkladatel projektu Město Holýšov - Partneři projektu strana 16/20

17 I.5.2 Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Logický rámec Název projektu: Rozšíření územní a časové dostupnosti pečovatelské služby na Holýšovsku Celkový rozpočet projektu : ,- nákup vozu ,- Kč ročně Všeobecný cíl (e) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření 1. Zajistit dostupnost sociálních služeb, které 1.1 Díky rozšíření kapacity terénní služby umožňují seniorům důstojný život v přirozeném jsou v SO SO POU Holýšov uspokojeni Evidence poskytovatelů služeb prostředí všichni zájemci o pečovatelskou službu 1.2 Snížil se počet žádostí o pobyt v domě s pečovatelskou službou v Holýšově i v domovech pro seniory Účel projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 1. Poskytovat pečovatelskou službu na celém 1.1. Kapacita služby je naplněna do 1 roku Evidence poskytovatele Nezmění se legislativa území SO POU Holýšov od rozšíření provozu Záznam inspekce upravující poskytování a 1.2 Služba prošla inspekcí kvality financování sociálních služeb Výsledky (výstupy) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 1. Zajištění kapacity poskytovat pečovatelskou službu na území celého správního obvodu POU 1.1 Pečovatelská služba je registrována a) pro celé území SO POU Holýšov, b) s Registr poskytovatelů sociálních služeb Bude zajištěn kvalifikovaný personál pro práci s klienty Holýšov, v případě potřeby i ve večerních hodinách a o víkendech. nepřetržitou provozní dobou 1.2 Zpracován provozní řád, metodika, standardy kvality poskytování služby (stanoveny detailní podmínky) 1.3 Zajištěn kvalifikovaný personál pro poskytování služby 1.4 Zajištěna doprava pracovníků Text pracovního řádu a standardů kvality Pracovní (jiné) smlouvy Spolupráce starostů obcí Aktivity Prostředky (vstupy) Předpoklady 1. Zjišťování potřeb obyvatel SO POU Holýšov Odpovídající prostory 2. Zpracování návrhu optimální podoby zajištění Vozidlo pečovatelské služby Projektová dokumentace 3. Zajištění odpovídajících personálních a Schválený rozpočet včetně kofinancování materiálních zdrojů Manažer projektu, finanční manažer 4. Zpracování metodických materiálů a projektu standardů kvality služby 5. Nábor klientů, informační kampaň Systém supervize a vzdělávání (metodická a psychosociální podpora) 6. Každoroční vyhodnocování využívanosti služby Trvající zájem klientů o službu strana 17/20

18 II.6 Terénní odlehčovací služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením I.6.1 Projektový list Název projektu Terénní odlehčovací služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením Cíl(e) a opatření komunitního plánu Cíl: Zajistit dostupnost sociálních služeb, které umožňují seniorům důstojný život v přirozeném prostředí Opatření: Zajištění terénních a pobytových odlehčovacích služeb pro seniory Cíl projektu Poskytovat terénní odlehčovací službu v domažlickém okrese Cílová skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením se sníženou soběstačností Popis projektu Obsahem projektu je zajištění nové terénní odlehčovací služby v okrese Domažlice. V přípravné fázi projektu dojde mezi obyvateli k podrobnému průzkumu zjišťování potřeb. Na základě šetření bude stanoveno, o jaké konkrétní služby a v jaké míře je mezi obyvateli zájem. Poté budou nastaveny parametry služby. Tento průzkum i následná realizace projektu předpokládá spoluúčast starostů jednotlivých obcí. Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Výsledky (výstupy) projektu Registrovaná terénní odlehčovací služba. Místo realizace projektu Obce v domažlickém okrese. Fáze přípravy projektu Navrženo pracovní skupinou komunitního plánování, zpracován logický rámec. Aktivity naplňující projekt 1) Zjišťování potřeb obyvatel 2) Zpracování návrhu optimální podoby zajištění služby v regionu 3) Zajištění odpovídajících personálních a materiálních zdrojů 4) Zpracování metodických materiálů a standardů kvality služby 5) Nábor klientů, informační kampaň 6) Každoroční vyhodnocování využívanosti služby strana 18/20

19 Předpokládaná doba realizace projektu Předpokládané náklady projektu (v Kč) Investiční náklady: cca Kč Provozní náklady: cca Kč (počítány 2 úvazky a náklady na dopravu) ročně Finanční zdroje Investiční náklady: Domácí ošetřovatelská péče Miroslava Lukášková Provozní náklady: MPSV, příspěvky na péči, příspěvky obcí na uživatele Nositel/předkladatel projektu Domácí ošetřovatelská péče Miroslava Lukášková - Partneři projektu strana 19/20

20 I.6.2 Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Logický rámec Název projektu: Terénní odlehčovací služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením Celkový rozpočet projektu : ,- nákup vozu ,- Kč ročně Všeobecný cíl (e) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření 1. Zajistit dostupnost sociálních služeb, které 1.1 Díky nové službě je v domažlickém umožňují seniorům důstojný život v přirozeném okrese uspokojeno 80 % zájemců o Evidence poskytovatelů služeb prostředí odlehčovací službu Účel projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 1. Poskytovat terénní odlehčovací službu v 1.1. Kapacita služby je naplněna do 1 roku Evidence poskytovatele Nezmění se legislativa domažlickém okrese od rozšíření provozu Záznam inspekce upravující poskytování a 1.2 Služba prošla inspekcí kvality financování sociálních služeb Výsledky (výstupy) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 1. Registrovaná terénní odlehčovací služba 1.1 Služba je registrována pro okres Domažlice Registr poskytovatelů sociálních služeb Bude zajištěn kvalifikovaný personál pro práci s klienty 1.2 Zpracován provozní řád, metodika, standardy kvality poskytování služby (stanoveny detailní podmínky) 1.3 Zajištěn kvalifikovaný personál pro poskytování služby 1.4 Zajištěna doprava pracovníků Text pracovního řádu a standardů kvality Pracovní (jiné) smlouvy Spolupráce starostů obcí Aktivity Prostředky (vstupy) Předpoklady 1. Zjišťování potřeb obyvatel Odpovídající prostory 2. Zpracování návrhu optimální podoby zajištění Vozidla pečovatelské služby Projektová dokumentace 3. Zajištění odpovídajících personálních a Schválený rozpočet včetně kofinancování materiálních zdrojů Manažer projektu, finanční manažer 4. Zpracování metodických materiálů a projektu standardů kvality služby 5. Nábor klientů, informační kampaň Systém supervize a vzdělávání (metodická a psychosociální podpora) 6. Každoroční vyhodnocování využívanosti služby Trvající zájem klientů o službu strana 20/20

Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku Zásobník projektů

Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku Zásobník projektů Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. O zásobníku projektů...

Více

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Zásobník projektů Komunitní

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ. Komunitní plánování sociálních služeb na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ. Komunitní plánování sociálních služeb na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ Komunitní

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku. Zápis ze setkání pracovní skupiny Senioři a lidé se zdravotním postižením

Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku. Zápis ze setkání pracovní skupiny Senioři a lidé se zdravotním postižením Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Zápis ze setkání pracovní skupiny Senioři a lidé se zdravotním postižením 15.11. 2007 Program jednání: 1. doplnění a schválení vize

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku

Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. Smysl realizačního

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Zásobník projektů. Zpracovatel: CpKP západní Čechy Americká Plzeň

Zásobník projektů. Zpracovatel: CpKP západní Čechy Americká Plzeň Zpracovatel: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň www.cpkp.cz Obsah: I. O zásobníku projektů...3 I.1 Účel zásobníku projektů... 3 I.2 Způsob výběru projektů... 3 I.3 Realizátoři projektů... 3 I.4

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020 Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Mohelnice CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549 Realizátor Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v partnerství s Městem Mohelnice Akční plán

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 26. května 2006

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 26. května 2006 Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách květen 2006 PROČ JE POTŘEBA NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb je charakterizován množstvím vztahů založených na objektivních skutečnostech,

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JMK PRO ROK

ROZVOJOVÁ STRATEGIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JMK PRO ROK Příloha č. 1a materiálu ROZVOJOVÁ STRATEGIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JMK PRO ROK 2019 Cílem strategie Jihomoravského kraje pro rok 2019, bude optimalizace stávající sítě sociálních služeb s ohledem na reálné

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou jedním z nástrojů, systémů pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci z důvodu: dlouhodobého

Více

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Odbor sociálních věcí KrÚ JMK Oddělení sociálních služeb Oddělení ekonomiky a kontroly Oddělení

Více

Model sociální služby Podpora samostatného bydlení

Model sociální služby Podpora samostatného bydlení Model sociální služby Podpora samostatného bydlení Struktura modelu 1. Vymezení typických nepříznivých situací, na které služba reaguje 2. Specifikace potřeb, na které služba reaguje 3. Činnosti služby

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Plánování a financování sociálních služeb. Konference samospráv Olomouc 13.května 2019

Plánování a financování sociálních služeb. Konference samospráv Olomouc 13.května 2019 Plánování a financování sociálních služeb Konference samospráv Olomouc 13.května 2019 Legislativní rámec Základní: Zákon o obcích a zákon o krajích obec a kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a

Více

Model sociální služby Osobní asistence

Model sociální služby Osobní asistence Model sociální služby Osobní asistence Struktura modelu 1. Vymezení typických nepříznivých situací, na které služba reaguje 2. Specifikace potřeb, na které služba reaguje 3. Činnosti služby 4. Optimální

Více

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Charakteristika bydlení Nejedná se o registrovanou sociální službu, je to forma nájemního bydlení. Domy jsou ve vlastnictví

Více

Příloha č. 2 Město Žatec žádost o převzetí zřizovatelských funkcí (Kamarád-LORM)

Příloha č. 2 Město Žatec žádost o převzetí zřizovatelských funkcí (Kamarád-LORM) Příloha č. 2 Město Žatec žádost o převzetí zřizovatelských funkcí (Kamarád-LORM) Příspěvková organizace Kamarád-LORM poskytuje celkem osm registrovaných sociálních služeb: 1. Chráněné bydlení identifikátor

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb Proč transformujeme N E P L Á N U J E M E P O U Z E N O V É S O C I Á L N Í S L U Ž B Y, P L Á N U J E M E S P Í Š E T O, J A K C H C E Č L O V Ě K S P O S T I Ž E N Í M Ž Í T, B Y D L E T, P R A C O V

Více

Rada Kraje Vysočina. Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

Rada Kraje Vysočina. Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina 1. Výzva v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Vykazování sociálních služeb

Vykazování sociálních služeb OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: Ing. Radomír Martinka CHRÁNĚNÉ Záznamy o verzích a popis změn Verze Datum Popis změny 1.0 24.1.2011

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl příloha č. 2 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl OP Zaměstnanost 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském

Více

vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Litomyšlsko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014 2020 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

Seminář pro žadatele Výzvy IROP v MAS České středohoří

Seminář pro žadatele Výzvy IROP v MAS České středohoří Seminář pro žadatele Výzvy IROP v MAS České středohoří Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatelům Trnková Alena Tel. č. 775 678 525 1 Program: 1. Představení výzvy - název výzvy, alokace, podporované

Více

INFRASTRUKTURA PRO KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÉ I V ODLEHLÝCH OBCÍCH

INFRASTRUKTURA PRO KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÉ I V ODLEHLÝCH OBCÍCH INFRASTRUKTURA PRO KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÉ I V ODLEHLÝCH OBCÍCH V rámci Specifického cíle IROP - 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských

Více

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka)

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Seznam příloh Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Příloha č. 2: Složení obyvatelstva ORP J. Hradec podle věku a pohlaví k 31. 12. 2010 (tabulka) Příloha

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb

Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který se zabývá problémovými okruhy v sociální oblasti, informovaností

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

oznamuje změnu v 4. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

oznamuje změnu v 4. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Partnerství venkova, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Partnerství venkova, z. s. na období 2014 2020 oznamuje změnu v 4. výzvě k předkládání žádostí

Více

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I.

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I. MAS Mohelnicko, z.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Mohelnicko na období 2014-2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Příloha 1A Obsah a rozsah služby

Příloha 1A Obsah a rozsah služby Příloha A Pověření Příloha 1A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

opatření Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb

opatření Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM IROP opatření Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 27. 2. 2019 Představení opatření Alokace: 6 228 440 (= CZV = 100 %) 5 917 000

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Návrh modelu sociální služby OSOBNÍ ASISTENCE

Návrh modelu sociální služby OSOBNÍ ASISTENCE Návrh modelu sociální služby OSOBNÍ ASISTENCE Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 6 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Charakter služby Vymezení

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Model sociální služby Chráněné bydlení

Model sociální služby Chráněné bydlení Model sociální služby Chráněné bydlení Struktura modelu 1. Vymezení typických nepříznivých situací, na které služba reaguje 2. Specifikace potřeb, na které služba reaguje 3. Činnosti služby 4. Optimální

Více

Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS

Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS 27. 9. 2016 Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého

Více

Popis projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje

Popis projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje Příloha č. 4 Popis projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje 1. Popis projektu, jeho cílů, očekávaných výstupů a dopadů Projekt Cíl projektu Příjemce

Více

Aktuální situace v oblasti deinstitucionalizace a transformace. Mgr. Jan Vrbický

Aktuální situace v oblasti deinstitucionalizace a transformace. Mgr. Jan Vrbický Aktuální situace v oblasti deinstitucionalizace a transformace Mgr. Jan Vrbický Konference Život jako každý jiný 2018 Deinstitucionalizace sociálních služeb - Deinstitucionalizace - přechod od ústavního

Více

Dotační řízení MPSV 2014

Dotační řízení MPSV 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE Dotační řízení MPSV 2014 Kritéria hodnocení po stanovení směrného čísla Sociální služby Obsah 1 Sociální PORADENSTVÍ...4 1.1 Odborné sociální poradenství ( 37)...4 2 Služby

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Mgr. Jan Vrbický vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 Cíle a základní idea novely Zpřehlednění

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 501 ze dne 13. prosince 2018 AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2019 2020 Zpracoval: Odbor sociálních služeb

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje Schváleno Radou Zlínského kraje dne , č. usnesení 0730/R23/18

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje Schváleno Radou Zlínského kraje dne , č. usnesení 0730/R23/18 Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 a 2020 Zpracoval: Odbor sociálních

Více

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Auxilium o.p.s. Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy IROP v MAS České středohoří

Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy IROP v MAS České středohoří Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy IROP v MAS České středohoří Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatelům Trnková Alena Tel. č. 775 678 525 1 Program: 1) Informace o vyhlášené výzvě

Více

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč CZ.1.04/3.1.03/45.00087 Tento projekt je podpořen finančními prostředky z ESF

Více

Výzva MAS ORLICKO - IROP- IROP/6 Infrastruktura sociálních služeb

Výzva MAS ORLICKO - IROP- IROP/6 Infrastruktura sociálních služeb MAS ORLICKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS ORLICKO vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Vykazování sociálních služeb

Vykazování sociálních služeb OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt APV OKslužby - poskytovatel Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: Ing. Radomír Martinka CHRÁNĚNÉ Záznamy o verzích a popis změn Verze

Více

Výskyt seniorského abusu v sociálních službách zkušenosti inspekce poskytování sociálních služeb Stáří spojuje 2019

Výskyt seniorského abusu v sociálních službách zkušenosti inspekce poskytování sociálních služeb Stáří spojuje 2019 Výskyt seniorského abusu v sociálních službách zkušenosti inspekce poskytování sociálních služeb Stáří spojuje 2019 Jan Vrbický 1 Sociální služby Základní právní rámec zákon č. 108/2006 Sb., vyhláška č.

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod

Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod Popis realizace služby Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod Místo poskytování služby: Domov Vrchlického Vrchlického 178, 330 26 Tlučná Domov U vlečky U Vlečky 625, 330 26 Tlučná

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

Projektové záměry v rámci výzvy pro kraje z Operačního programu zaměstnanost Jednání Kolegia obcí K21

Projektové záměry v rámci výzvy pro kraje z Operačního programu zaměstnanost Jednání Kolegia obcí K21 Jednání Kolegia obcí K21 20. 11. 2015 1 2 Hlavní cíl projektu Zajištěním dostupnosti a rozvojem vybraných sociálních služeb v komunitě umožnit osobám se zdravotním postižením setrvat ve svém přirozeném

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

Název služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod

Název služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod Veřejný závazek služby Název služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod Poslání a cíl sociální služby Posláním služby DOZP poskytované Centrem sociálních služeb Stod je umožnit i lidem s

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více