OBSAH 1. Úvod, cíl práce... 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1. Úvod, cíl práce... 4"

Transkript

1 OBSAH 1. Úvod, cíl práce Základní pojmy Veřejná správa Vnitřní správa Evidence, registr Informační systém Osobní údaj Identifikátor fyzických osob Ústavní základy Rodná čísla Ochrana osobních údajů Právo Evropských společenství Evidence obyvatel Pojem, historie a podoby evidence Údaje, osobní a věcná působnost Správa v oblasti evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Údaje, kontrola a správnost Poskytování údajů z informačního systému Matriky Správa na úseku matrik Matriční knihy Kniha narození Kniha manželství Kniha úmrtí

2 5.3 Matriční doklady Rodné číslo Pojem, historie Správa na úseku rodných čísel Určování, vydávání a přidělení rodného čísla Podoba rodného čísla Změna, ověření, osvědčení rodného čísla Užívání rodných čísel Rodné číslo v současné právní úpravě Rodná čísla v oblasti zdravotnictví, sociálního zabezpečení a pracovního práva Rodná čísla v oblasti občanského a obchodního práva Rodná čísla v oblasti práva životního prostředí Rodná čísla v oblasti správního práva Rodná čísla ve vnitřní správě Rodná čísla ve školství Rodná čísla ve správě dopravy Rodná čísla v oblasti finančního práva Rodná čísla v ostatních oblastech Hodnocení Ochrana osobních údajů Pojem, důvody ochrany osobních údajů Správa v oblasti ochrany osobních údajů Způsob ochrany osobních údajů dle platné právní úpravy Nakládání s rodným číslem ve vztahu k platné právní úpravě o ochraně osobních údajů De lege ferenda

3 10. Závěr Resumé Seznam pramenů

4 1. ÚVOD, CÍL PRÁCE V současné době je téma identifikace fyzických osob velice aktuální a také často diskutované. Nejen pro zamýšlenou novou právní úpravu tohoto institutu, ale také vzhledem k přistoupení České republiky k Evropské unii a s tím související a neustále probíhající harmonizací právních předpisů a v neposlední řadě také proto, že se tato problematika týká každé fyzické osoby splňující určité podmínky. Za téma své diplomové práce jsem si vybrala současnou právní úpravu identifikátorů fyzických osob. V této práci se chci především zaměřit na rodné číslo, jako na nejpoužívanější a nejznámější identifikační kód fyzické osoby. Rodná čísla od počátku jejich užívání neprošla mnoha změnami a v současné době stále funguje stávající systém jen s drobnými obměnami na úsecích správy, součástí této práce tedy bude hodnocení celé problematiky včetně popisu výhod i nedostatků a pokus o nástin možných řešení v dané problematice do budoucna, především s ohledem na stále vzrůstající potřebu ochrany osobních údajů. Práci jsem rozčlenila do jednotlivých kapitol s ohledem na proces přidělování rodných čísel a problematiku s tím související, bez jejíhož popisu by tato práce byla značně neúplná. Na začátku práce vymezím základní pojmy týkající se nejen rodného čísla ale i dané problematiky obecně. Následně se budu věnovat evidenci obyvatel a v krátkosti i problematice týkající se matrik, v dalších kapitolách se budu zabývat nejen rodným číslem samotným, ale i nutností jeho uvádění při identifikaci fyzických osob s ohledem na jednotlivé právní předpisy. Následně se zaměřím na rodné číslo ve světle zákona na ochranu osobních údajů a na závěr se budu snažit zhodnotit celou problematiku v návaznosti na zamýšlenou právní úpravu rodného čísla do budoucna. Vzhledem k zadání tématu této práce i k nedostatku materiálů k dané problematice se budu zabývat především platnou právní úpravou. Jako materiály k této práci mi posloužily nejen právní předpisy, ale i publikace - 4 -

5 týkající se správního práva obecně a dále informace na internetových stránkách Vlády České republiky, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Ministerstva vnitra České republiky, Ministerstva informatiky České republiky, Úřadu na ochranu osobních údajů a Českého statistického úřadu. Cílem mé práce je popsat systém a právní úpravu identifikace fyzických osob a zamyslet se nad případnou budoucí úpravou, ale také seznámit se s danou problematikou hlouběji. Tato práce je zpracována s ohledem na právní úpravu platnou ke dni

6 2. ZÁKLADNÍ POJMY Na úvod je třeba alespoň částečně objasnit některé pojmy, které jsou pro další zpracování tohoto tématu podstatné. Je nutné vymezit pojmy jako je veřejná správa, vnitřní správa, evidence, registr, informační systém, osobní údaj, identifikátor fyzických osob. Tyto pojmy tvoří nejen základ celé práce ale zároveň také hranice, ve kterých se budeme pohybovat. 2.1 Veřejná správa Vzhledem k tomu, že v této práci bude pojem veřejná správa ještě několikrát zmiňován, je nutné jej na úvod alespoň částečně vymezit. Veřejnou správu lze charakterizovat jako účelově zaměřený systém zřízený, resp. vybudovaný za účelem zabezpečení činnosti výkonné moci ve státě 1. Pojem veřejná správa zahrnuje orgány, které vykonávají veřejnou moc, i samotný výkon této moci. Veřejná moc je moc, jíž disponuje stát. Dělí se na státní moc a zbývající (odvozenou) veřejnou moc. Státní moc vykonává stát sám prostřednictvím soustavy státních orgánů. Zbývající veřejnou moc stát svěřuje nestátním jednotkám, jimiž se pravidelně rozumí orgány územní samosprávy. 2.2 Vnitřní správa V mnoha publikacích o správním právu byl již mnohokrát vymezen pojem vnitřní správy. Vnitřní správa je součástí veřejné správy. Vnitřní správu řídí Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen MV) a vykonávají ji jednak státní orgány a jednak orgány územní samosprávy, a to v přenesené působnosti. V přímé působnosti MV jsou instituce státní správy pro vnitřní věci státu, kde je MV jejich zřizovatelem, dále příspěvkové a rozpočtové organizace vnitřní státní správy v krajích a obcích, dále zabezpečení úkolů ve vztahu ke krajským a obecním úřadům a koordinace plnění úkolů s ostatními správními orgány. 1 Průcha, P.: Správní právo, Obecná část. Doplněk, Brno: 2004, str

7 Problém ve specifikaci vnitřní správy je v tom, že je většinou vymezena pouze určitým okruhem otázek, kterými se zabývá. Předmětem činnosti vnitřní správy pravidelně jsou otázky týkající se státního občanství, způsobů jeho nabývání a pozbývání, azylu a pobytu cizinců na území ČR, evidence obyvatel a s tím související problematika matrik, jména a příjmení, občanských průkazů a cestovních dokladů. Dále sem věda správního práva řadí ještě otázky týkající se práva sdružovacího a shromažďovacího, sčítání lidu, státních symbolů, archivnictví a územního členění státu. Na první pohled se zdá, že se jedná o otázky spolu navzájem jen málo související. Specifikem vnitřní správy je však to, že je jedním z nejstarších odvětví veřejné správy, a v minulosti bylo pod tento pojem podřazeno mnohem více úseků. V průběhu vývoje se však oddělily a vytvořily vlastní relativně samostatné úseky veřejné správy a pod jednotícím pojmem vnitřní správa zůstaly tyto zdánlivě nesourodé předměty činností. Tato práce se týká pouze části předmětu vnitřní správy, a to správy na úseku evidence obyvatel a s tím související problematikou. 2.3 Evidence, registr Pojmy evidence a registr jsou do jisté míry zaměnitelné a úzce spolu souvisí. Evidence i registr jsou v nejobecnějším slova smyslu soubory údajů. Dá se říci, že evidence představuje určitou činnost, ale i proces tvorby samotného systému. Registr je již hmotná podoba systému, ve kterém jsou informace uchovávány. Ve veřejné správě je zvlášť potřeba údaje a informace shromažďovat a uchovávat v ucelených systémech jednak kvůli přehlednosti a kvůli zamezení jejich zneužití. Proces tvorby evidence či registru začíná shromažďováním informací. Shromažďováním zákon rozumí systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější - 7 -

8 zpracování. 2 Zpracováním zákon rozumí především shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. 3 Poté co jsou informace vyhodnocovány a tříděny, jsou zařazeny do systému, kde se uchovávají. Způsob uchovávání informací a jejich následné zpětné použití pro činnost veřejné správy byl v minulosti značně problematický, protože informace byly uchovávány na papíře a registry utvářeny pouze ve správních centrech. Proces vyhledávání informací či aktualizace registrů v této podobě byla značně časově náročná. V současné době je shromažďování, uchovávání a aktualizace dat mnohem jednodušší, protože existují nové technologie a informace se zaznamenávají v elektronické podobě, kdy manipulace s nimi už není tak časově náročná. Za tímto účelem se evidence a registry přetvořily do informačních systémů, které při své činnosti veřejná správa hojně využívá. 2.4 Informační systém Vzhledem k rozvoji informačních technologií jsou informace shromažďovány a uchovávány v elektronické podobě. Dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy je informačním systémem funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. 4 Ve výše uvedeném zákoně je přesně stanoveno, že informační činností je získávání a poskytování informací, reprezentace informací daty, shromažďování, vyhodnocování a ukládání dat na hmotné nosiče 2 4, písm. f), zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 3 4, písm. e), zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 4 4, písm. m), zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů - 8 -

9 a uchovávání, vyhledávání, úprava nebo pozměňování dat, jejich předávání, šíření, zpřístupňování, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace dat ukládaných na hmotných nosičích. Informační činnost je prováděna správci, provozovateli a uživateli informačních systémů prostřednictvím technických a programových prostředků. 5 Zákon o informačních systémech veřejné správy tedy nejen poskytuje definice týkající se informačních systémů veřejné správy, ale také zpětně poskytuje možnost vymezit jednotlivé prvky týkající se výše uvedených pojmů. Jednotlivé informační systémy spravují subjekty, kterým zákon přikazuje zpracovávání a uchovávání informací a zároveň za informační systémy odpovídají. Jednotlivé informační systémy, které slouží k výkonu veřejné správy, tvoří soubor, který se nazývá informační systém veřejné správy. Jejich správci jsou ministerstva, jiné správní úřady, orgány územní samosprávy a další státní orgány (dále jen orgány veřejné správy). 6 Ministerstvo informatiky vykonává veškeré činnosti, které směřují k rozvoji informačních systémů, zpracovává návrhy dokumentů týkající se činnosti orgánů veřejné správy v oblasti informačních systémů, podílí se spolu s orgány veřejné správy na přípravě a koordinaci záměrů pro budování nebo přetváření informačních systémů a vytváří a spravuje veřejně přístupné informační systémy o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy 7. Ministerstvo informatiky dále provádí kontrolu dodržování zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy nad orgány veřejné správy a ukládá opatření k nápravě chyb či sankce za porušení zákona. 5 2, písm. b), zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů 6 3, odst. 2, zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů 7 srov. 4, odst. 1, písm a) až f) zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů - 9 -

10 2.5 Osobní údaj Osobním údajem se rozumí údaj o fyzické osobě. Slovo osobní lze však chápat i ve významu slova soukromý. Legální definici proto najdeme v zákoně č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v 4, písm. a), kde je fyzická osoba označena jako subjekt údajů a osobní údaj jako jakýkoliv údaj týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Určený či určitelný je takový subjekt údajů, který lze přímo či nepřímo identifikovat na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 8 Pokud se budeme zabývat identifikací či určitelností subjektu, nutně dojdeme k závěru, že identifikací je vymezení, přesné určení a odlišení subjektu od subjektů jiných. Osobním údajem podle definice zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tedy nebude jméno a příjmení, protože může existovat mnoho osob se stejným jménem a příjmením. Stejně tak osobním údajem nebude například samotné datum narození nebo rodné číslo, pokud nebude spojeno s dalším identifikačním údajem a bez jména a příjmení, ke kterému lze určité datum narození nebo rodné číslo přiřadit, je takový údaj pouze náhodným shlukem čísel, kterému není třeba přiznávat zvláštní ochranu. Zákonodárce tedy poněkud složitou definicí chtěl předejít tomu, aby nebyl chráněn každý údaj, což byl jistě přineslo mnoho obtíží nejen ve veřejné správě ale i v soukromém životě občanů, ale pouze takový údaj, který fyzickou osobu přesně a jednoznačně vymezuje a odlišuje od osob jiných. Z hlediska zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je vymezena ještě zvláštní kategorie údajů, ke které se vztahuje specifická ochrana. Jsou to tak zvané citlivé údaje, které zákon definuje jako osobní údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členstvích v odborových organizacích, náboženství 8 4, písm. a), zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

11 a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů. 9 Tyto údaje jsou bez výhrad údaji osobního charakteru, neboť jsou velmi specifické a nelze je obecně použít, aniž by byly vázány na osobu neznámou. Zákonodárce chtěl zdůraznit soukromý charakter takových údajů, a pokud by měly být tyto údaje předmětem jakékoli evidence, musí být s nimi specificky nakládáno. 2.6 Identifikátor fyzických osob Přestože zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech v 13 stanoví, že v informačním systému je rodné číslo identifikátorem fyzické osoby, v současné době neexistuje legální definice samotného pojmu identifikátor fyzických osob. Z této věty a z výše vymezených pojmů, lze však definici dovodit. V informačním systému je jím rodné číslo a jinak je to tedy takový údaj o fyzické osobě, který ji nějakým způsobem vymezuje vůči ostatním osobám. Dle této definice lze identifikátorem nazvat jakoukoli informaci o osobě, která určitou osobu přesně identifikuje. Slovo přesně zde má svůj význam. Pokud vyjdeme z předchozích úvah, dojdeme k tomu, že například jméno a příjmení, adresa, či popis subjektu prostřednictvím osobních údajů nemůže vždy každou fyzickou osobu, subjekt údajů, přesně identifikovat. Například několik osob stejného jména a příjmení může bydlet na stejné adrese, jak to známe u příslušníků rodin, kde je tradice předávat jména a kde bydlí několik generací pohromadě. Identifikátorem, který přesně a nezaměnitelně označí určitou osobu, je tedy třeba rozumět onen kód či číslo, jak vyplývá z definice dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, které je jedinečné ve vztahu k ostatním kódům a číslům se stejnou funkcí. Navíc v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech je jasně stanoveno, že identifikátor je číslo. Ne ledajaké číslo, ale 9 4, písm. b), zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

12 rodné číslo. Dostáváme se zde tedy do jisté míry k definici kruhem, kdy vlastně pojem identifikátor fyzické osoby a pojem rodné číslo lze navzájem zaměnit

13 3. ÚSTAVNÍ ZÁKLADY Je těžké přesně vymezit oblast, do které zařazujeme rodná čísla. Užívají se v mnoha oblastech a jejich používání má pro jednotlivé oblasti různý význam a důvod. V současné době jednotlivé instituty přiřazujeme k oblastem jejich vzniku a vzhledem k tomu, že rodná čísla má ve své působnosti Ministerstvo vnitra České republiky, vycházejme z toho, že problematika rodných čísel patří do oblasti vnitřní správy, která je definována výše [2.2]. Vzhledem k tomu že Česká republika je právní stát, jako právní stát je také definována v Ústavě ČR, je celý právní systém podřízen zásadám a principům demokratického a právního státu. Právní stát je založen především na obecně uznávaných principech. Těmito principy se obecně rozumí souhrn hodnot, na nichž je postavena podstata státu a jeho fungování a činností. Neexistuje zákonem nebo ústavním soudem vymezený výčet principů, zjednodušeně je lze popsat jako principy, které neodporují demokratickému právnímu státu. Za základní ústavní principy jsou označovány zpravidla princip demokracie, zahrnující v sobě principy vlády lidu, lidem a pro lid, plurality, konsensu, většiny, ochrany menšin, vlády na čas, rovnosti rozhodujících, svobody, vyloučení násilné vlády a práva na odpor, dále princip úcty k lidským a občanským právům a svobodám, která jsou založena a respektování lidské důstojnosti, svobodě, rovnosti a solidaritě každého jedince, dále princip republikánský, princip parlamentní demokracie, princip materiálního právního státu, který zahrnuje principy, jako je vázanost státní moci ústavou a zákony, dělba státní moci, kontrola ústavnosti a zákonnosti prostřednictvím soudů, nezávislost soudů a soudců, nebo rovnost před zákonem a před soudem, dále princip unitárního státu, princip svobody podnikání a ochrany vlastnictví, princip samosprávy a princip sociálního státu Dle Filip, J.: Ústavní právo 1, Základní pojmy a instituty, Ústavní základy ČR, 3. vydání, Brno: MU, 1999, ISBN , s. 176 a násl

14 Pramenem ústavních principů je především ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České Republiky (dále jen Ústava ČR) a usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, jako součást ústavního pořádku České republiky (dále jen Listina). Jak už bylo řečeno výše, principy zde nejsou výslovně vyjádřeny, ale lze je dovodit. 3.1 Rodná čísla Rodná čísla spadají do velmi úzce vymezené oblasti, ale i tak lze na ně vztáhnout obecné poznatky týkající se ústavních principů. V předešlé části je naznačeno, že principy jsou obecné a do jisté míry vlastně jednotící, protože nic z demokratického právního řádu by jim nemělo odporovat. V problematice rodných čísel se promítá především zásada rovnosti, protože rodné číslo je přiděleno každému občanu ČR ať už při narození, nebo při získání občanství, a dokonce i cizincům, kteří splnili zákonem stanovené podmínky [6.3]. Platí zde také jedna z nejdůležitějších zásad, zásada legality. Legalita v nejobecnější rovině znamená především vázanost právem, to znamená, chování subjektů v mezích zákona 11, ale i vydávání takových 11 zásada legality je vyjádřena již v základních ustanoveních Ústavy ČR, a to v čl. 2 odst. 3 a 4: (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Zásada legality je vyjádřena i v čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny: (2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. (3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. a v čl. 4 Listiny: (1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. (2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou upraveny pouze zákonem. (3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky

15 podzákonných normativních právních aktů, které jsou v souladu se zákonem. Zásada legality je zárukou toho, že ukládání oprávnění subjektům nebo omezování práv fyzických osob se děje pouze v souladu se zákonem a v jeho mezích. V neposlední řadě se zásada legality projevuje také v tom, že nadřazenost státu a orgánů jeho moci se projevuje jen v míře určené zákonem, není absolutní. V souvislosti s oblastí rodných čísel lze ještě zmínit princip samosprávy, resp. decentralizace státní moci, protože ze zákona je přenesena působnost v oblasti přidělování rodných čísel z ministerstva vnitra na výdejová místa, jimiž jsou matriky [5.1]. 3.2 Ochrana osobních údajů Ústavní základy ochrany osobních údajů jsou v této kapitole proto, že ochrana osobních údajů vytváří další stěžejní část práce. Ochrana osobních údajů je založena především na respektování základních lidských práv a svobod. Lidská práva jsou podle Listiny základních práv a svobod nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná 12. Lidská práva jsou tedy práva přirozená, jichž se může každý dovolávat ne proto, že jsou garantována zákonem nebo mezinárodní smlouvou. Respektování základních lidských práv je znakem vyspělé, civilizované a demokraticky smýšlející společnosti. Právo na ochranu osobních údajů je jedním ze základních lidských práv 13 v rámci práva na lidskou důstojnost a soukromý život. (4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. 12 Čl. 1 Listiny 13 čl. 10 Listiny: (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. (2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. (3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě

16 Nezadatelnost lidských práv a svobod však nevylučuje možnost zásahu státu při jejich vymáhání, naopak demokratický stát lidská práva garantuje, a jestliže nejsou dodržována, prostřednictvím své moci je musí vynutit. Tak jako každé dané právo si jednotlivec může vymoci prostřednictvím soudu, tak i lidská práva, byť jsou nezadatelná, může jednotlivec vymáhat soudně. 14 Toto pravidlo je umocněno především zněním Ústavy, protože článkem 3 Ústavy ČR byla Listina základních práv a svobod zařazena do ústavního pořádku České republiky a tedy nadřazena zákonům. V tom je Česká republika výjimkou mezi ostatními státy, které mají katalog lidských práv zakotven přímo v ústavě. V posledních několika desetiletích vznikly významné katalogy lidských práv, jako je například Všeobecná deklarace lidských práv, v rámci či vedle mezinárodních smluv, jejichž obsah většina signatářů smluv přejala do vlastních kodexů o lidských právech. Dnešní společnost považuje ochranu lidských práv za natolik závažnou, že se domnívá, že nestačí ochrana v rámci státu, ale zřizují se nadstátní organizace a orgány ochrany lidských práv, které slouží jako záruka ochrany lidských práv tam, kde stát zklamal. Takovým orgánem je například Evropský soud pro lidská práva, který se zabývá otázkami porušování lidských práv vyjádřených v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. 3.3 Právo Evropských společenství Česká republika je od roku 2004 členem Evropské unie. Přehlédněme otázku toho, že se vzdala části své suverenity a jiných podobných důsledků integrace, a připomeňme, že v souvislosti se vstupem nastaly podstatné změny. Tyto změny začaly již před rokem 2004 v důsledku harmonizace českého práva s právem Evropských společenství. Po vstupu je Česká republika vázána akty sekundárního práva Společenství, jako jsou nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení nebo stanoviska. Nařízení jsou obecné 14 Čl. 4 Ústavy ČR: Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci

17 závazná jak pro státy, tak pro jednotlivce, proto mají z hlediska tvorby národního práva po stát význam především směrnice. Směrnice nejsou obecné závazné, určují cíle, jichž má být dosaženo, ale je na státech, jakou cestou určených cílů dosáhnou. Státy proto musí směrnice včlenit do svých právních řádů tak, aby výsledku, který byl zamýšlen, bylo dosaženo ve všech státech, jimž je směrnice adresována, ale státy si samy zvolí prostředky. V souvislosti s ochranou osobních údajů byla do zákona zapracována směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

18 úřady. 15 Jak už ze slovníkové definice a výše uvedených pojmů vyplývá 4. EVIDENCE OBYVATEL Problematice rodných čísel nutně předchází otázky týkající se evidence obyvatel. Je to dáno tím, že tyto dvě oblasti spolu bezprostředně souvisejí. Vyplývá to i z koncepce právního předpisu, který je základním právním předpisem pro tuto oblast. Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech upravuje, jak vyplývá už z jeho názvu, obě oblasti současně. 4.1 Pojem, historie a podoby evidence Evidence obyvatel je jedním ze základních informačních systémů, který obsahuje nejdůležitější údaje o státních občanech ČR, například jména, příjmení, data a místa narození, rodná čísla, adresy míst trvalého pobytu občanů, údaje o rodinném stavu. Údaje z evidence jsou využívány veřejnou správou k plnění jejích úkolů, jakož i občany při uplatňování jejich práva a oprávněných zájmů. Evidenci provozuje Ministerstvo vnitra České republiky. Základní údaje pro její vytváření poskytují zejména obecní [2.3], je evidence obyvatel veřejnoprávní registr, který obsahuje údaje o fyzických osobách. Evidence obyvatel prošla poměrně rozsáhlým a složitým vývojem. Evidenci obyvatel předcházela evidence majetku, který byl základem pro daňovou povinnost jednotlivých středověkých pánů i jejich poddaných. O evidenci jako uceleném systému, který zaznamenává obyvatele bez rozdílu majetku a postavení ve společnosti můžeme hovořit až s jednotnými předpisy pro vedení matrik, užívání jména a příjmení všech obyvatel a provedení sčítání lidu, v českých zemích byly tyto změny nastartovány reformami za vlády Marie Terezie ( ). Dalším nástrojem evidence byl institut tzv. práva domovského. Toto právo měl každý občan 15 Hendrych, D. a kol.: Právnický slovník, 2. vydání, C. H. Beck, Praha, 2001, s

19 státu 16, a proto byla zaručena na místní úrovni evidence všech obyvatel, i bezdomovců, o které se na základě domovského práva starala jejich domovská obec. Zvláštní formou evidence se do jisté míry staly i seznamy voličů, kde zvlášť po zavedení všeobecného volebního práva byli evidováni všichni občané s volebním právem Údaje, osobní a věcná působnost V evidenci obyvatel jsou uchovávány zákonem stanovené informace o obyvatelích, jak ze zákona vyplývá, o osobách zdržujících se na území České republiky. Nutnost evidovat údaje se tedy nevztahuje jen na občany ČR, ale také na cizince, kterým byl povolen pobyt na území republiky, nebo kterým byl udělen azyl. 18 Proto zákon dále nerozlišuje mezi občany a cizinci a pro účely evidence všechny takové osoby zařazuje pod pojem obyvatel. Pro účely evidence obyvatel a úkoly veřejné správy se evidují následující údaje: - jméno a příjmení, - datum, místo narození, v případě narození v cizině i stát, kde se obyvatel narodil, - rodné číslo, - státní občanství, - adresu současného místa trvalého pobytu včetně předchozích adres míst trvalých pobytů, počátek trvalého pobytu, datum zrušení či ukončení pobytu na území ČR, u cizinců kromě adresy trvalého pobytu ještě údaj o druhu pobytu (povolení, azyl), číslo a platnost 16 např.: Rámcový zákon obecní, daný dne 5. března 1862, č. 18 ř. z., (čl. II práva domovská jsou stanovena zákonem, daným dne 3. prosince 1863, č. 105 ř. z. dle 7 zákona daného dne 16. dubna 1864, č. 7 zem. zák. pro zemi Českou, jímžto se vydává obecní zřízení) 17 např.: zákon č. 633/1919 Sb., o stálých seznamech voličských, 2: Do stálých seznamů voličských buďtež zapsáni všichni státní občané Československé republiky, bez rozdílu pohlaví, kteří v den vyložení seznamů voličských překročili 21. rok věku, 7: Voličové buďtež vyznačeni příjmením, jménem, dnem a rokem narození a zaměstnáním zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů

20 povolení k pobytu, správní vyhoštění a doba, po kterou trvá zákaz vstupu na území republiky, - údaj o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, - rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, - rodná čísla rodičů (příp. zákonného zástupce), manžela a dětí občanů ČR, v případě, že některému z nich není přiděleno, eviduje se jeho jméno a příjmení a datum narození, u cizinců je evidováno jméno, příjmení a rodné číslo (příp. datum narození) manžela a údaje o rodičích a dětech jsou evidovány pouze tehdy, jestliže jsou obyvateli ČR, - údaje o osvojení dítěte, pokud je tedy obyvatelem ČR (stupeň osvojení, původní a nová jména, příjmení a rodná čísla, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů, datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo zrušení osvojení), - pokud byly poskytnuty údaje z evidence, záznam o jejich poskytnutí [4.4.2] - datum, místo (příp. stát) úmrtí nebo den, který byl rozhodnutím soudu stanoven jako den úmrtí 4.3 Správa v oblasti evidence obyvatel Správu v oblasti evidence obyvatel vykonává a) Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen ministerstvo), b) krajské úřady, c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části určené Statutem hlavního města Prahy a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst, d) obecní úřady, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřady městských částí nebo městských obvodů, pokud tak

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra správního práva

Více

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 133/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci

Více

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon)

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) 1 Rozsah: 30 hodin Anotace: Kurz popisuje co jsou osobní údaje, citlivé osobní údaje a jiné pojmy tématu ochrany osobních údajů. Přehledně vysvětluje

Více

(1) Zřizuje se Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (dále jen "Úřad").

(1) Zřizuje se Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (dále jen Úřad). 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 227/2000 Sb., č. 177/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 107/2002 Sb., č. 310/2002 Sb., č. 517/2002

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Rigorózní práce Mgr. Dana Zerzánová 2007 Prohlašuji že

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Ochrana osobních práv zaměstnance 2012 Tereza Hanzalová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva

Více

1 Základní principy fungování obce a jejích orgánů

1 Základní principy fungování obce a jejích orgánů Základní principy fungování obce a jejích orgánů Mgr. Petr Schlesinger Mgr. Ludmila Němcová Mgr. František Lukl Mgr. Pavel Drahovzal Označíme-li některé informace za klíčové, což je případ této kapitoly,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení 1.1. Název DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní Přednáška 3, 2008 Počítačové a informační právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A. jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní 1 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě

Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě Obsah: 1. Úvod 2. Sankce 3. Přehled týkající se pořizování, použití a zveřejňování osobních údajů, a s tím souvisejících soukromých a

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2010 ISBN 978-80-254-8660-3 SMO ČR 2010 Vážená zastupitelko, vážený zastupiteli, v komunálních volbách se občané

Více

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu Při ohlédnutí za rokem 2008 nemám pocit, že by se mnoho změnilo v trendu upředňostňování kolektivní bezpečnosti na úkor práva na ochranu

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ

DIPLOMOVÁ PRÁCE ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ Jan Zahradníček 2006 Tímto prohlašuji, že jsem diplomovou práci na

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová Vypracovala:

Více

Diplomová práce: Západočeská univerzita v Plzni

Diplomová práce: Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra Veřejné správy Diplomová práce: Vývoj ochranných opatření v zákoně č. 326/1999 Sb., v platném znění, zákoně o cizincích s přihlédnutím k judikatuře

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Smyslem právní úpravy ochrany osobních údajů je Listinou základních práv a svobod zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2004 Štěpán Rybín

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2004 Štěpán Rybín VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2004 Štěpán Rybín 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a všechny citace a prameny řádně vyznačil

Více

NOTAM Z OBSAHU: STRANY 1-64 16. ROČNÍK 23. SRPNA 2010 2010. Články

NOTAM Z OBSAHU: STRANY 1-64 16. ROČNÍK 23. SRPNA 2010 2010. Články 4 Ad Notam 4/2010 STRANY 1-64 SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 16. ROČNÍK 23. SRPNA 2010 2010 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Jiří Svoboda: Využívání rodných čísel v souvislosti

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VĚRA LIBIŠOVÁ ZÁKLADY PRÁVA MODUL GZ02_01.DOC NÁZEV MODULU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VĚRA LIBIŠOVÁ ZÁKLADY PRÁVA MODUL GZ02_01.DOC NÁZEV MODULU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VĚRA LIBIŠOVÁ ZÁKLADY PRÁVA MODUL GZ02_01.DOC NÁZEV MODULU STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Základy práva GZ02_M01.doc JUDr.

Více

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Zápis do obchodního rejstříku z pohledu praktického Lucie Žáčková 2007/2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ JUDr. Václav Bartík JUDr. Eva Janečková OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ŽIVOTĚ PODNIKATELE 103 ŘEŠENÍ MODELOVÝCH SITUACÍ základní pojmy a výjimky z působnosti zákona omezení při práci s osobními údaji povinnosti

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více