OBSAH 1. Úvod, cíl práce... 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1. Úvod, cíl práce... 4"

Transkript

1 OBSAH 1. Úvod, cíl práce Základní pojmy Veřejná správa Vnitřní správa Evidence, registr Informační systém Osobní údaj Identifikátor fyzických osob Ústavní základy Rodná čísla Ochrana osobních údajů Právo Evropských společenství Evidence obyvatel Pojem, historie a podoby evidence Údaje, osobní a věcná působnost Správa v oblasti evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Údaje, kontrola a správnost Poskytování údajů z informačního systému Matriky Správa na úseku matrik Matriční knihy Kniha narození Kniha manželství Kniha úmrtí

2 5.3 Matriční doklady Rodné číslo Pojem, historie Správa na úseku rodných čísel Určování, vydávání a přidělení rodného čísla Podoba rodného čísla Změna, ověření, osvědčení rodného čísla Užívání rodných čísel Rodné číslo v současné právní úpravě Rodná čísla v oblasti zdravotnictví, sociálního zabezpečení a pracovního práva Rodná čísla v oblasti občanského a obchodního práva Rodná čísla v oblasti práva životního prostředí Rodná čísla v oblasti správního práva Rodná čísla ve vnitřní správě Rodná čísla ve školství Rodná čísla ve správě dopravy Rodná čísla v oblasti finančního práva Rodná čísla v ostatních oblastech Hodnocení Ochrana osobních údajů Pojem, důvody ochrany osobních údajů Správa v oblasti ochrany osobních údajů Způsob ochrany osobních údajů dle platné právní úpravy Nakládání s rodným číslem ve vztahu k platné právní úpravě o ochraně osobních údajů De lege ferenda

3 10. Závěr Resumé Seznam pramenů

4 1. ÚVOD, CÍL PRÁCE V současné době je téma identifikace fyzických osob velice aktuální a také často diskutované. Nejen pro zamýšlenou novou právní úpravu tohoto institutu, ale také vzhledem k přistoupení České republiky k Evropské unii a s tím související a neustále probíhající harmonizací právních předpisů a v neposlední řadě také proto, že se tato problematika týká každé fyzické osoby splňující určité podmínky. Za téma své diplomové práce jsem si vybrala současnou právní úpravu identifikátorů fyzických osob. V této práci se chci především zaměřit na rodné číslo, jako na nejpoužívanější a nejznámější identifikační kód fyzické osoby. Rodná čísla od počátku jejich užívání neprošla mnoha změnami a v současné době stále funguje stávající systém jen s drobnými obměnami na úsecích správy, součástí této práce tedy bude hodnocení celé problematiky včetně popisu výhod i nedostatků a pokus o nástin možných řešení v dané problematice do budoucna, především s ohledem na stále vzrůstající potřebu ochrany osobních údajů. Práci jsem rozčlenila do jednotlivých kapitol s ohledem na proces přidělování rodných čísel a problematiku s tím související, bez jejíhož popisu by tato práce byla značně neúplná. Na začátku práce vymezím základní pojmy týkající se nejen rodného čísla ale i dané problematiky obecně. Následně se budu věnovat evidenci obyvatel a v krátkosti i problematice týkající se matrik, v dalších kapitolách se budu zabývat nejen rodným číslem samotným, ale i nutností jeho uvádění při identifikaci fyzických osob s ohledem na jednotlivé právní předpisy. Následně se zaměřím na rodné číslo ve světle zákona na ochranu osobních údajů a na závěr se budu snažit zhodnotit celou problematiku v návaznosti na zamýšlenou právní úpravu rodného čísla do budoucna. Vzhledem k zadání tématu této práce i k nedostatku materiálů k dané problematice se budu zabývat především platnou právní úpravou. Jako materiály k této práci mi posloužily nejen právní předpisy, ale i publikace - 4 -

5 týkající se správního práva obecně a dále informace na internetových stránkách Vlády České republiky, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Ministerstva vnitra České republiky, Ministerstva informatiky České republiky, Úřadu na ochranu osobních údajů a Českého statistického úřadu. Cílem mé práce je popsat systém a právní úpravu identifikace fyzických osob a zamyslet se nad případnou budoucí úpravou, ale také seznámit se s danou problematikou hlouběji. Tato práce je zpracována s ohledem na právní úpravu platnou ke dni

6 2. ZÁKLADNÍ POJMY Na úvod je třeba alespoň částečně objasnit některé pojmy, které jsou pro další zpracování tohoto tématu podstatné. Je nutné vymezit pojmy jako je veřejná správa, vnitřní správa, evidence, registr, informační systém, osobní údaj, identifikátor fyzických osob. Tyto pojmy tvoří nejen základ celé práce ale zároveň také hranice, ve kterých se budeme pohybovat. 2.1 Veřejná správa Vzhledem k tomu, že v této práci bude pojem veřejná správa ještě několikrát zmiňován, je nutné jej na úvod alespoň částečně vymezit. Veřejnou správu lze charakterizovat jako účelově zaměřený systém zřízený, resp. vybudovaný za účelem zabezpečení činnosti výkonné moci ve státě 1. Pojem veřejná správa zahrnuje orgány, které vykonávají veřejnou moc, i samotný výkon této moci. Veřejná moc je moc, jíž disponuje stát. Dělí se na státní moc a zbývající (odvozenou) veřejnou moc. Státní moc vykonává stát sám prostřednictvím soustavy státních orgánů. Zbývající veřejnou moc stát svěřuje nestátním jednotkám, jimiž se pravidelně rozumí orgány územní samosprávy. 2.2 Vnitřní správa V mnoha publikacích o správním právu byl již mnohokrát vymezen pojem vnitřní správy. Vnitřní správa je součástí veřejné správy. Vnitřní správu řídí Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen MV) a vykonávají ji jednak státní orgány a jednak orgány územní samosprávy, a to v přenesené působnosti. V přímé působnosti MV jsou instituce státní správy pro vnitřní věci státu, kde je MV jejich zřizovatelem, dále příspěvkové a rozpočtové organizace vnitřní státní správy v krajích a obcích, dále zabezpečení úkolů ve vztahu ke krajským a obecním úřadům a koordinace plnění úkolů s ostatními správními orgány. 1 Průcha, P.: Správní právo, Obecná část. Doplněk, Brno: 2004, str

7 Problém ve specifikaci vnitřní správy je v tom, že je většinou vymezena pouze určitým okruhem otázek, kterými se zabývá. Předmětem činnosti vnitřní správy pravidelně jsou otázky týkající se státního občanství, způsobů jeho nabývání a pozbývání, azylu a pobytu cizinců na území ČR, evidence obyvatel a s tím související problematika matrik, jména a příjmení, občanských průkazů a cestovních dokladů. Dále sem věda správního práva řadí ještě otázky týkající se práva sdružovacího a shromažďovacího, sčítání lidu, státních symbolů, archivnictví a územního členění státu. Na první pohled se zdá, že se jedná o otázky spolu navzájem jen málo související. Specifikem vnitřní správy je však to, že je jedním z nejstarších odvětví veřejné správy, a v minulosti bylo pod tento pojem podřazeno mnohem více úseků. V průběhu vývoje se však oddělily a vytvořily vlastní relativně samostatné úseky veřejné správy a pod jednotícím pojmem vnitřní správa zůstaly tyto zdánlivě nesourodé předměty činností. Tato práce se týká pouze části předmětu vnitřní správy, a to správy na úseku evidence obyvatel a s tím související problematikou. 2.3 Evidence, registr Pojmy evidence a registr jsou do jisté míry zaměnitelné a úzce spolu souvisí. Evidence i registr jsou v nejobecnějším slova smyslu soubory údajů. Dá se říci, že evidence představuje určitou činnost, ale i proces tvorby samotného systému. Registr je již hmotná podoba systému, ve kterém jsou informace uchovávány. Ve veřejné správě je zvlášť potřeba údaje a informace shromažďovat a uchovávat v ucelených systémech jednak kvůli přehlednosti a kvůli zamezení jejich zneužití. Proces tvorby evidence či registru začíná shromažďováním informací. Shromažďováním zákon rozumí systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější - 7 -

8 zpracování. 2 Zpracováním zákon rozumí především shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. 3 Poté co jsou informace vyhodnocovány a tříděny, jsou zařazeny do systému, kde se uchovávají. Způsob uchovávání informací a jejich následné zpětné použití pro činnost veřejné správy byl v minulosti značně problematický, protože informace byly uchovávány na papíře a registry utvářeny pouze ve správních centrech. Proces vyhledávání informací či aktualizace registrů v této podobě byla značně časově náročná. V současné době je shromažďování, uchovávání a aktualizace dat mnohem jednodušší, protože existují nové technologie a informace se zaznamenávají v elektronické podobě, kdy manipulace s nimi už není tak časově náročná. Za tímto účelem se evidence a registry přetvořily do informačních systémů, které při své činnosti veřejná správa hojně využívá. 2.4 Informační systém Vzhledem k rozvoji informačních technologií jsou informace shromažďovány a uchovávány v elektronické podobě. Dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy je informačním systémem funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. 4 Ve výše uvedeném zákoně je přesně stanoveno, že informační činností je získávání a poskytování informací, reprezentace informací daty, shromažďování, vyhodnocování a ukládání dat na hmotné nosiče 2 4, písm. f), zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 3 4, písm. e), zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 4 4, písm. m), zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů - 8 -

9 a uchovávání, vyhledávání, úprava nebo pozměňování dat, jejich předávání, šíření, zpřístupňování, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace dat ukládaných na hmotných nosičích. Informační činnost je prováděna správci, provozovateli a uživateli informačních systémů prostřednictvím technických a programových prostředků. 5 Zákon o informačních systémech veřejné správy tedy nejen poskytuje definice týkající se informačních systémů veřejné správy, ale také zpětně poskytuje možnost vymezit jednotlivé prvky týkající se výše uvedených pojmů. Jednotlivé informační systémy spravují subjekty, kterým zákon přikazuje zpracovávání a uchovávání informací a zároveň za informační systémy odpovídají. Jednotlivé informační systémy, které slouží k výkonu veřejné správy, tvoří soubor, který se nazývá informační systém veřejné správy. Jejich správci jsou ministerstva, jiné správní úřady, orgány územní samosprávy a další státní orgány (dále jen orgány veřejné správy). 6 Ministerstvo informatiky vykonává veškeré činnosti, které směřují k rozvoji informačních systémů, zpracovává návrhy dokumentů týkající se činnosti orgánů veřejné správy v oblasti informačních systémů, podílí se spolu s orgány veřejné správy na přípravě a koordinaci záměrů pro budování nebo přetváření informačních systémů a vytváří a spravuje veřejně přístupné informační systémy o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy 7. Ministerstvo informatiky dále provádí kontrolu dodržování zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy nad orgány veřejné správy a ukládá opatření k nápravě chyb či sankce za porušení zákona. 5 2, písm. b), zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů 6 3, odst. 2, zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů 7 srov. 4, odst. 1, písm a) až f) zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů - 9 -

10 2.5 Osobní údaj Osobním údajem se rozumí údaj o fyzické osobě. Slovo osobní lze však chápat i ve významu slova soukromý. Legální definici proto najdeme v zákoně č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v 4, písm. a), kde je fyzická osoba označena jako subjekt údajů a osobní údaj jako jakýkoliv údaj týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Určený či určitelný je takový subjekt údajů, který lze přímo či nepřímo identifikovat na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 8 Pokud se budeme zabývat identifikací či určitelností subjektu, nutně dojdeme k závěru, že identifikací je vymezení, přesné určení a odlišení subjektu od subjektů jiných. Osobním údajem podle definice zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tedy nebude jméno a příjmení, protože může existovat mnoho osob se stejným jménem a příjmením. Stejně tak osobním údajem nebude například samotné datum narození nebo rodné číslo, pokud nebude spojeno s dalším identifikačním údajem a bez jména a příjmení, ke kterému lze určité datum narození nebo rodné číslo přiřadit, je takový údaj pouze náhodným shlukem čísel, kterému není třeba přiznávat zvláštní ochranu. Zákonodárce tedy poněkud složitou definicí chtěl předejít tomu, aby nebyl chráněn každý údaj, což byl jistě přineslo mnoho obtíží nejen ve veřejné správě ale i v soukromém životě občanů, ale pouze takový údaj, který fyzickou osobu přesně a jednoznačně vymezuje a odlišuje od osob jiných. Z hlediska zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je vymezena ještě zvláštní kategorie údajů, ke které se vztahuje specifická ochrana. Jsou to tak zvané citlivé údaje, které zákon definuje jako osobní údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členstvích v odborových organizacích, náboženství 8 4, písm. a), zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

11 a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů. 9 Tyto údaje jsou bez výhrad údaji osobního charakteru, neboť jsou velmi specifické a nelze je obecně použít, aniž by byly vázány na osobu neznámou. Zákonodárce chtěl zdůraznit soukromý charakter takových údajů, a pokud by měly být tyto údaje předmětem jakékoli evidence, musí být s nimi specificky nakládáno. 2.6 Identifikátor fyzických osob Přestože zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech v 13 stanoví, že v informačním systému je rodné číslo identifikátorem fyzické osoby, v současné době neexistuje legální definice samotného pojmu identifikátor fyzických osob. Z této věty a z výše vymezených pojmů, lze však definici dovodit. V informačním systému je jím rodné číslo a jinak je to tedy takový údaj o fyzické osobě, který ji nějakým způsobem vymezuje vůči ostatním osobám. Dle této definice lze identifikátorem nazvat jakoukoli informaci o osobě, která určitou osobu přesně identifikuje. Slovo přesně zde má svůj význam. Pokud vyjdeme z předchozích úvah, dojdeme k tomu, že například jméno a příjmení, adresa, či popis subjektu prostřednictvím osobních údajů nemůže vždy každou fyzickou osobu, subjekt údajů, přesně identifikovat. Například několik osob stejného jména a příjmení může bydlet na stejné adrese, jak to známe u příslušníků rodin, kde je tradice předávat jména a kde bydlí několik generací pohromadě. Identifikátorem, který přesně a nezaměnitelně označí určitou osobu, je tedy třeba rozumět onen kód či číslo, jak vyplývá z definice dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, které je jedinečné ve vztahu k ostatním kódům a číslům se stejnou funkcí. Navíc v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech je jasně stanoveno, že identifikátor je číslo. Ne ledajaké číslo, ale 9 4, písm. b), zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

12 rodné číslo. Dostáváme se zde tedy do jisté míry k definici kruhem, kdy vlastně pojem identifikátor fyzické osoby a pojem rodné číslo lze navzájem zaměnit

13 3. ÚSTAVNÍ ZÁKLADY Je těžké přesně vymezit oblast, do které zařazujeme rodná čísla. Užívají se v mnoha oblastech a jejich používání má pro jednotlivé oblasti různý význam a důvod. V současné době jednotlivé instituty přiřazujeme k oblastem jejich vzniku a vzhledem k tomu, že rodná čísla má ve své působnosti Ministerstvo vnitra České republiky, vycházejme z toho, že problematika rodných čísel patří do oblasti vnitřní správy, která je definována výše [2.2]. Vzhledem k tomu že Česká republika je právní stát, jako právní stát je také definována v Ústavě ČR, je celý právní systém podřízen zásadám a principům demokratického a právního státu. Právní stát je založen především na obecně uznávaných principech. Těmito principy se obecně rozumí souhrn hodnot, na nichž je postavena podstata státu a jeho fungování a činností. Neexistuje zákonem nebo ústavním soudem vymezený výčet principů, zjednodušeně je lze popsat jako principy, které neodporují demokratickému právnímu státu. Za základní ústavní principy jsou označovány zpravidla princip demokracie, zahrnující v sobě principy vlády lidu, lidem a pro lid, plurality, konsensu, většiny, ochrany menšin, vlády na čas, rovnosti rozhodujících, svobody, vyloučení násilné vlády a práva na odpor, dále princip úcty k lidským a občanským právům a svobodám, která jsou založena a respektování lidské důstojnosti, svobodě, rovnosti a solidaritě každého jedince, dále princip republikánský, princip parlamentní demokracie, princip materiálního právního státu, který zahrnuje principy, jako je vázanost státní moci ústavou a zákony, dělba státní moci, kontrola ústavnosti a zákonnosti prostřednictvím soudů, nezávislost soudů a soudců, nebo rovnost před zákonem a před soudem, dále princip unitárního státu, princip svobody podnikání a ochrany vlastnictví, princip samosprávy a princip sociálního státu Dle Filip, J.: Ústavní právo 1, Základní pojmy a instituty, Ústavní základy ČR, 3. vydání, Brno: MU, 1999, ISBN , s. 176 a násl

14 Pramenem ústavních principů je především ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České Republiky (dále jen Ústava ČR) a usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, jako součást ústavního pořádku České republiky (dále jen Listina). Jak už bylo řečeno výše, principy zde nejsou výslovně vyjádřeny, ale lze je dovodit. 3.1 Rodná čísla Rodná čísla spadají do velmi úzce vymezené oblasti, ale i tak lze na ně vztáhnout obecné poznatky týkající se ústavních principů. V předešlé části je naznačeno, že principy jsou obecné a do jisté míry vlastně jednotící, protože nic z demokratického právního řádu by jim nemělo odporovat. V problematice rodných čísel se promítá především zásada rovnosti, protože rodné číslo je přiděleno každému občanu ČR ať už při narození, nebo při získání občanství, a dokonce i cizincům, kteří splnili zákonem stanovené podmínky [6.3]. Platí zde také jedna z nejdůležitějších zásad, zásada legality. Legalita v nejobecnější rovině znamená především vázanost právem, to znamená, chování subjektů v mezích zákona 11, ale i vydávání takových 11 zásada legality je vyjádřena již v základních ustanoveních Ústavy ČR, a to v čl. 2 odst. 3 a 4: (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Zásada legality je vyjádřena i v čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny: (2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. (3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. a v čl. 4 Listiny: (1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. (2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou upraveny pouze zákonem. (3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky

15 podzákonných normativních právních aktů, které jsou v souladu se zákonem. Zásada legality je zárukou toho, že ukládání oprávnění subjektům nebo omezování práv fyzických osob se děje pouze v souladu se zákonem a v jeho mezích. V neposlední řadě se zásada legality projevuje také v tom, že nadřazenost státu a orgánů jeho moci se projevuje jen v míře určené zákonem, není absolutní. V souvislosti s oblastí rodných čísel lze ještě zmínit princip samosprávy, resp. decentralizace státní moci, protože ze zákona je přenesena působnost v oblasti přidělování rodných čísel z ministerstva vnitra na výdejová místa, jimiž jsou matriky [5.1]. 3.2 Ochrana osobních údajů Ústavní základy ochrany osobních údajů jsou v této kapitole proto, že ochrana osobních údajů vytváří další stěžejní část práce. Ochrana osobních údajů je založena především na respektování základních lidských práv a svobod. Lidská práva jsou podle Listiny základních práv a svobod nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná 12. Lidská práva jsou tedy práva přirozená, jichž se může každý dovolávat ne proto, že jsou garantována zákonem nebo mezinárodní smlouvou. Respektování základních lidských práv je znakem vyspělé, civilizované a demokraticky smýšlející společnosti. Právo na ochranu osobních údajů je jedním ze základních lidských práv 13 v rámci práva na lidskou důstojnost a soukromý život. (4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. 12 Čl. 1 Listiny 13 čl. 10 Listiny: (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. (2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. (3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě

16 Nezadatelnost lidských práv a svobod však nevylučuje možnost zásahu státu při jejich vymáhání, naopak demokratický stát lidská práva garantuje, a jestliže nejsou dodržována, prostřednictvím své moci je musí vynutit. Tak jako každé dané právo si jednotlivec může vymoci prostřednictvím soudu, tak i lidská práva, byť jsou nezadatelná, může jednotlivec vymáhat soudně. 14 Toto pravidlo je umocněno především zněním Ústavy, protože článkem 3 Ústavy ČR byla Listina základních práv a svobod zařazena do ústavního pořádku České republiky a tedy nadřazena zákonům. V tom je Česká republika výjimkou mezi ostatními státy, které mají katalog lidských práv zakotven přímo v ústavě. V posledních několika desetiletích vznikly významné katalogy lidských práv, jako je například Všeobecná deklarace lidských práv, v rámci či vedle mezinárodních smluv, jejichž obsah většina signatářů smluv přejala do vlastních kodexů o lidských právech. Dnešní společnost považuje ochranu lidských práv za natolik závažnou, že se domnívá, že nestačí ochrana v rámci státu, ale zřizují se nadstátní organizace a orgány ochrany lidských práv, které slouží jako záruka ochrany lidských práv tam, kde stát zklamal. Takovým orgánem je například Evropský soud pro lidská práva, který se zabývá otázkami porušování lidských práv vyjádřených v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. 3.3 Právo Evropských společenství Česká republika je od roku 2004 členem Evropské unie. Přehlédněme otázku toho, že se vzdala části své suverenity a jiných podobných důsledků integrace, a připomeňme, že v souvislosti se vstupem nastaly podstatné změny. Tyto změny začaly již před rokem 2004 v důsledku harmonizace českého práva s právem Evropských společenství. Po vstupu je Česká republika vázána akty sekundárního práva Společenství, jako jsou nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení nebo stanoviska. Nařízení jsou obecné 14 Čl. 4 Ústavy ČR: Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci

17 závazná jak pro státy, tak pro jednotlivce, proto mají z hlediska tvorby národního práva po stát význam především směrnice. Směrnice nejsou obecné závazné, určují cíle, jichž má být dosaženo, ale je na státech, jakou cestou určených cílů dosáhnou. Státy proto musí směrnice včlenit do svých právních řádů tak, aby výsledku, který byl zamýšlen, bylo dosaženo ve všech státech, jimž je směrnice adresována, ale státy si samy zvolí prostředky. V souvislosti s ochranou osobních údajů byla do zákona zapracována směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

18 úřady. 15 Jak už ze slovníkové definice a výše uvedených pojmů vyplývá 4. EVIDENCE OBYVATEL Problematice rodných čísel nutně předchází otázky týkající se evidence obyvatel. Je to dáno tím, že tyto dvě oblasti spolu bezprostředně souvisejí. Vyplývá to i z koncepce právního předpisu, který je základním právním předpisem pro tuto oblast. Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech upravuje, jak vyplývá už z jeho názvu, obě oblasti současně. 4.1 Pojem, historie a podoby evidence Evidence obyvatel je jedním ze základních informačních systémů, který obsahuje nejdůležitější údaje o státních občanech ČR, například jména, příjmení, data a místa narození, rodná čísla, adresy míst trvalého pobytu občanů, údaje o rodinném stavu. Údaje z evidence jsou využívány veřejnou správou k plnění jejích úkolů, jakož i občany při uplatňování jejich práva a oprávněných zájmů. Evidenci provozuje Ministerstvo vnitra České republiky. Základní údaje pro její vytváření poskytují zejména obecní [2.3], je evidence obyvatel veřejnoprávní registr, který obsahuje údaje o fyzických osobách. Evidence obyvatel prošla poměrně rozsáhlým a složitým vývojem. Evidenci obyvatel předcházela evidence majetku, který byl základem pro daňovou povinnost jednotlivých středověkých pánů i jejich poddaných. O evidenci jako uceleném systému, který zaznamenává obyvatele bez rozdílu majetku a postavení ve společnosti můžeme hovořit až s jednotnými předpisy pro vedení matrik, užívání jména a příjmení všech obyvatel a provedení sčítání lidu, v českých zemích byly tyto změny nastartovány reformami za vlády Marie Terezie ( ). Dalším nástrojem evidence byl institut tzv. práva domovského. Toto právo měl každý občan 15 Hendrych, D. a kol.: Právnický slovník, 2. vydání, C. H. Beck, Praha, 2001, s

19 státu 16, a proto byla zaručena na místní úrovni evidence všech obyvatel, i bezdomovců, o které se na základě domovského práva starala jejich domovská obec. Zvláštní formou evidence se do jisté míry staly i seznamy voličů, kde zvlášť po zavedení všeobecného volebního práva byli evidováni všichni občané s volebním právem Údaje, osobní a věcná působnost V evidenci obyvatel jsou uchovávány zákonem stanovené informace o obyvatelích, jak ze zákona vyplývá, o osobách zdržujících se na území České republiky. Nutnost evidovat údaje se tedy nevztahuje jen na občany ČR, ale také na cizince, kterým byl povolen pobyt na území republiky, nebo kterým byl udělen azyl. 18 Proto zákon dále nerozlišuje mezi občany a cizinci a pro účely evidence všechny takové osoby zařazuje pod pojem obyvatel. Pro účely evidence obyvatel a úkoly veřejné správy se evidují následující údaje: - jméno a příjmení, - datum, místo narození, v případě narození v cizině i stát, kde se obyvatel narodil, - rodné číslo, - státní občanství, - adresu současného místa trvalého pobytu včetně předchozích adres míst trvalých pobytů, počátek trvalého pobytu, datum zrušení či ukončení pobytu na území ČR, u cizinců kromě adresy trvalého pobytu ještě údaj o druhu pobytu (povolení, azyl), číslo a platnost 16 např.: Rámcový zákon obecní, daný dne 5. března 1862, č. 18 ř. z., (čl. II práva domovská jsou stanovena zákonem, daným dne 3. prosince 1863, č. 105 ř. z. dle 7 zákona daného dne 16. dubna 1864, č. 7 zem. zák. pro zemi Českou, jímžto se vydává obecní zřízení) 17 např.: zákon č. 633/1919 Sb., o stálých seznamech voličských, 2: Do stálých seznamů voličských buďtež zapsáni všichni státní občané Československé republiky, bez rozdílu pohlaví, kteří v den vyložení seznamů voličských překročili 21. rok věku, 7: Voličové buďtež vyznačeni příjmením, jménem, dnem a rokem narození a zaměstnáním zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů

20 povolení k pobytu, správní vyhoštění a doba, po kterou trvá zákaz vstupu na území republiky, - údaj o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, - rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, - rodná čísla rodičů (příp. zákonného zástupce), manžela a dětí občanů ČR, v případě, že některému z nich není přiděleno, eviduje se jeho jméno a příjmení a datum narození, u cizinců je evidováno jméno, příjmení a rodné číslo (příp. datum narození) manžela a údaje o rodičích a dětech jsou evidovány pouze tehdy, jestliže jsou obyvateli ČR, - údaje o osvojení dítěte, pokud je tedy obyvatelem ČR (stupeň osvojení, původní a nová jména, příjmení a rodná čísla, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů, datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo zrušení osvojení), - pokud byly poskytnuty údaje z evidence, záznam o jejich poskytnutí [4.4.2] - datum, místo (příp. stát) úmrtí nebo den, který byl rozhodnutím soudu stanoven jako den úmrtí 4.3 Správa v oblasti evidence obyvatel Správu v oblasti evidence obyvatel vykonává a) Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen ministerstvo), b) krajské úřady, c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části určené Statutem hlavního města Prahy a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst, d) obecní úřady, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřady městských částí nebo městských obvodů, pokud tak

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Vnitřní správa

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Vnitřní správa Správn vní právo JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Vnitřní správa Vnitřní správa 1. Zabezpečení osobního stavu obyvatelstva Matriky, jméno a příjmení Evidence obyvatel Občanské průkazy a cestovní doklady Cizinecké

Více

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta Mgr. Konstantin Lavrushin OSOBNÍ A CITLIVÝ ÚDAJ Osobní údaj Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 133/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci

Více

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů Odbor správní Matrika Účel zpracování osobních údajů: vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí M a t r i k a 1) vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Více

Právní úprava evidence obyvatel

Právní úprava evidence obyvatel Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce Právní úprava evidence obyvatel Hana Zouzalová 2006 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

ZÁKON č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění

ZÁKON č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění ZÁKON č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. (úplné znění

Více

ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL

ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Změna: 2/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 501/2004

Více

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna 2000. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel)

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna 2000. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel) 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Změna: 2/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 501/2004

Více

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

53/2004 Sb. ZÁKON ze dne 14. ledna 2004, ČÁST PRVNÍ

53/2004 Sb. ZÁKON ze dne 14. ledna 2004, ČÁST PRVNÍ Změna: 127/2005 Sb. 53/2004 Sb. ZÁKON ze dne 14. ledna 2004, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Nový Jičín nepodléhající oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství Registrované partnerství Uzavření manželství - podrobný návod Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod) Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod) Uzavření manželství zástupcem

Více

Základní registr obyvatel - ROB

Základní registr obyvatel - ROB Základní registr obyvatel - ROB státní občané ČR Evidované subjekty cizinci, kterým bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo povolení k přechodnému pobytu na dobu delší než 90 dnů občané

Více

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn (k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel) Platné znění novelizovaných ustanovení zákona č.

Více

ZÁKON č. 133/2000 Sb.,

ZÁKON č. 133/2000 Sb., ZÁKON č. 1/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 20/2002 Sb., zákona č. 5/2004 Sb. (úplné znění

Více

Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy Odbor vnitřní správy 1. MATRIKA vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně

Více

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel) ČÁST PRVNÍ

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel) ČÁST PRVNÍ Změna: 2/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 68/2006 Sb. Změna: 161/2006 Sb. Změna: 115/2006 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 165/2006 Sb. Změna: 239/2008

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

(2) Pro účely tohoto zákona se obyvatelem rozumí osoba uvedená v odstavci 1.

(2) Pro účely tohoto zákona se obyvatelem rozumí osoba uvedená v odstavci 1. 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění zákonů č. 2/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 53/2004 Sb., č.

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění K části první: Ustanovení zákona o evidenci obyvatel Informační systém evidence obyvatel 3 (1) Evidence obyvatel je

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

IDG Storage world, Ing. Miloš Šnytr

IDG Storage world, Ing. Miloš Šnytr IDG Storage world, 26.2.2013 Ing. Miloš Šnytr Informace o firmě Sloupec obchodních dat je typ pole, které umožní přidat jakoukoliv entitu definovanou v Katalogu obchodních dat. Informace o osobě Osobním

Více

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 Systém ASPI - stav k 20.11.2011 do částky 116/2011 Sb. a 51/2011 Sb.m.s. Obsah a text 133/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 2/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 444/2005

Více

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad )

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad ) *UOOUX007THR9* V Praze 4. března 2015 Čj. UOOU-10507/14-10 PROTOKOL O KONTROLE podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

342/2006 Sb. kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony

342/2006 Sb. kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony 342/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony Změna: 274/2008 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 76 Rozeslána dne 1. července 2008 Cena Kč 22, O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím 239 ZÁKON ze

Více

Rodná čísla Novelizace zákonů Datové schránky. Peter Garláthy

Rodná čísla Novelizace zákonů Datové schránky. Peter Garláthy Rodná čísla Novelizace zákonů Datové schránky Peter Garláthy 26.11.2009 1 Předání sestav rodných čísel V případě sestav rodných čísel v elektronické podobě je nutné popisovat CD názvem výdejového místa,

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Registrované partnerství

Registrované partnerství 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Registrované partnerství 04. Základní informace k životní situaci Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Právní úprava Zákon č. 133/2000

Více

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů Občanské průkazy Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž se mimo jiné novelizoval zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 04. Základní informace k životní situaci Uzavřít manželství na území

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 04. Základní informace k životní situaci Prohlášením o nabytí státního občanství

Více

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Dnem 1. července 2010 nabude účinnosti významná novela zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých

Více

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD OBČANSKÉ PRŮKAZY Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 28/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Zástupce předkladatele: ministr vnitra Doručeno

Více

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR Ing. Karel Hanke Veřejná správa disponuje množstvím různých informačních systémů které nejsou online propojeny Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 126 Rozeslána dne 27. října 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 126 Rozeslána dne 27. října 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 126 Rozeslána dne 27. října 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 388. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování

Více

Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození

Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození Informace o činnostech matričních úřadů od 1.7.2010 v souvislosti se zapisováním údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel ( dále jen ISEO ) Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

c) cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem (dále jen partner") nebo dítětem občana.

c) cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem (dále jen partner) nebo dítětem občana. Zákon o evidenci obyvatel v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2016) 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o

Více

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna 2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel) ČÁST PRVNÍ

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna 2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel) ČÁST PRVNÍ 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Změna: 2/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 501/2004

Více

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE OSNOVA Úvodní část Tři pohledy tři srovnání Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 655/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 655/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 655/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu Informace o zpracování osobních dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění Odbor správní P. č. Účel zpracování Kategorie osobních Kategorie subjektu

Více

Metodické pokyny pro matriční agendu

Metodické pokyny pro matriční agendu Metodické pokyny pro matriční agendu Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci. Matriční úřady jsou obecní a městské úřady, které určí a jejich obvody vymezí Ministerstvo

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun SMĚRNICE MĚSTSKÉ POLICIE MORAVSKÝ BEROUN č. 19/2014, kterou se stanoví pravidla pro zajištění ochrany osobních údajů při provozování městského

Více

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Změna jména a příjmení 04. Základní informace k životní situaci Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má

Více

*MVCRX00I2J4Q* MVCRX00I2J4Q prvotní identifikátor

*MVCRX00I2J4Q* MVCRX00I2J4Q prvotní identifikátor *MVCRX00I2J4Q* MVCRX00I2J4Q prvotní identifikátor odbor všeobecné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 5047-30/VS-2010 Praha 20. ledna 2011 Počet listů: 5 Rozeslat dle rozdělovníku INFORMACE

Více

Listopad 2016 II Informace pro klienty:

Listopad 2016 II Informace pro klienty: Listopad 2016 II Informace pro klienty: Dne 1. ledna 2017 nabude účinnosti vyhláška č. 373/2016 Sb. o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, kterou se současně ruší vyhláška

Více

111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009. o základních registrech. Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb.

111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009. o základních registrech. Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb. 111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009 o základních registrech Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 ČÁST PRVNÍ MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ

301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 ČÁST PRVNÍ MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 301/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 o matrikách,

Více

o matrikách, jménu a příjmení

o matrikách, jménu a příjmení ZÁKON č. 01/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 20/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb. (úplné znění č. 52/200 Sb.), zákona č. 165/2004 Sb.,

Více

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 343/2007 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2007, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne. 2013,

N á v r h Z Á K O N. ze dne. 2013, III. N á v r h Z Á K O N ze dne. 2013, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 03. Název životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní popis životní situace Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 234/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 234/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 234/0 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004 Zpřístupňování a zveřejňování

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

Právníaspekty inovací ochrana osobních dat

Právníaspekty inovací ochrana osobních dat Drahomír Tomašuk Právníaspekty inovací ochrana osobních dat Praha, 21. října 2015 OBSAH 1. Osobní údaj pojem Zvláštní kategorie osobních údajů OSOBNÍ ÚDAJ - POJEM 4 písm. a) ZOOÚ: jakákoli informace týkající

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 320/2002 Sb., 578/2002 Sb. Změna: 165/2004 Sb. Změna: 422/2004 Sb. Změna: 499/2004

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 21/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2005 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) Změna: 165/2006 Sb. 189/2008 Sb.,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2003 V Praze dne 7. května 2003 Částka 73 OBSAH Část I 61. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 7. května 2003 k postupu

Více