SCHIZO RENNÍ ONEMOCNÌNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SCHIZO RENNÍ ONEMOCNÌNÍ"

Transkript

1 SCHIZO RENNÍ ONEMOCNÌNÍ doc. MUDr. Oldøich Vinaø, DrSc. Informace pro nemocné a jejich blízké

2 Obsah Úvod Diagnóza Pøíèina Mechanismus vzniku a trvání onemocnìní Pùsobení lékù Léèba Nìkterá fakta Závìr

3 Úvod Každý èlovìk se nìkdy probudí se špatnou náladou, má pocit tísnì, tøeba ho bolí hlava. Je to nepøíjemné a tíživé až do okamžiku, kdy najde vysvìtlení: pøechází studená fronta a je pøíliš nízký tlak vzduchu nebo jsou na slunci skvrny a sluneèní aktivita je nenormální. Nebo si vzpomene, že veèer snìdl špatný sýr a pohádal se s manželkou. Nepøestane se cítit špatnì, ale nalezení pøíèiny jeho potíží mu pøinese úlevu. Lidský mozek je nìco jako stroj na kauzalitu: potøebujeme znát pøíèiny jevù, které pozorujeme kolem sebe, pøedevším pak pøíèinu toho, co sami subjektivnì prožíváme. Neznámo a nejistota pøinášejí strach. Jsou-li nevysvìtlitelné zážitky hluboké, mohou pøinést úzkost a hrùzu. Jsou lidé, kteøí mají podivný pocit, a jeho vysvìtlení dlouho nenalézají. Cítí, že se celý svìt nìjak zvláštnì promìòuje a oni mu pøestávají rozumìt. Celým jsoucnem prochvívá nìco neblahého. Zaènou mít nejasné tušení, vším proniká zvláštní hluboká úzkost, pøíèina zùstává utajena: snad se nìco stalo, o èem ostatní vìdí. Možná, že už nastal konec svìta a vše, co tu zùstalo, jsou pouhé stíny bývalé živé barvité reality. Všechno dìní jako by se zastavilo, èas nemá budoucnost. Možná má konec teprve nastat. Všechno jsoucno, lidé, zemìkoule a vesmír spìjí k dìsivému zániku. Jsou ohroženi neznámou mocí, která jim odebírá veškerou energii a sílu. Vše je však jen v náznacích a pøíèina ponenáhlé promìny svìta je neznámá. S tímto hrozivým neznámem se nedá dlouho žít. Èlovìk potøebuje vysvìtlení a hledá ho. 1

4 Nìkdo takové vysvìtlení hledá celé týdny a nakonec ho nenajde. Celá tíživá atmosféra se ponenáhlu rozplyne jako zlý sen a èlovìk jako by se vrátil do svého normálního života. Jindy však je úzkost z neznáma velice krátká tøeba jen nìkolik minut a èlovìk najde vysvìtlení tøeba jako bleskový nápad, tøeba jako sen, kdy uslyší hlas svého zemøelého otce, nebo také hlas Boha, že on je vyvolen, aby zachránil svìt pøed zkázou. Nalezené vysvìtlení zaèíná chránit pøed hrùzou neznámé nicoty, najednou jsou tu zpoèátku tøeba jen ostrùvky poznání: èlovìk, kterého jsem potkal vèera na ulici, mìl zvláštní zlý pohled, káva, kterou jsem vypil u šéfa, mìla divnou chu, herec, propagující v televizi prášek na praní, se na mne výsmìšnì podíval a napodoboval intonací hlasu mou øeè, když jsem marnì pøemlouval dìti, aby šly spát. Zatím je to roztøíštìné. Jsou to však kamínky, ze kterých je tøeba stavìt novou jistotu, která mì vrátí mezi ostatní lidi a ochrání mì pøed hlubinou té neznámé hrùzy, ve které jsem byl sám, vystaven napospas neznámému. Svìt je tøeba postavit znova. Svìt, který mi má pøinést jistotu musí to tedy být svìt, ve kterém je všechno absolutnì jisté, svìt, ve kterém má naprosto všechno jednoznaèný smysl, svìt, ve kterém neexistuje náhoda. Svìt, ve kterém nemá místo náhoda, je svìt bez svobody. Vše je ovládáno jediným tématem, které bylo zrozeno hrùzou z nejistoty. Téma nemusí být jen pouhá nahá hrùza. Mùže to být i marná touha, neopìtovaná láska. Mùže to být nezasloužená bída, propastná nenávist. Mùže to být veliká ctižádost, touha ovládat jiné, touha po všemohoucnosti, po vševìdoucnosti. Mùže to 2

5 být strach ze samoty, strach, že mu nikdy nikdo nerozumìl a nebude rozumìt. Jakmile se téma osamostatní, ovládne psychický život a rozum a ten se stane nikoli pánem myšlení, ale otrokem tématu. Vše, co mu racionálnì odporuje, potlaèí. Èlovìk se stává architektem nového, zjednodušeného svìta, svìta, který neodpovídá realitì, svìta nadiktovaného strachem z neznáma a zhmotòovaného výchozím tématem. Výsledek takové konstrukce mùže být navenek nenápadný: manželka mi dává do jídla jed, aby se mne zbavila a mohla se vdát za mého nadøízeného, se kterým flirtovala na podnikovém veèírku. Nebo mne zvolila tajná náboženská sekta za prostøedníka mezi Bohem a jejími èleny. Musím tedy bedlivì sledovat všechno kolem sebe, abych poznal Jeho zjevení, protože Bùh se mùže vyjadøovat v symbolech a náznacích. Nìkteøí lidé v autobusu a samoobsluze mi dávají tajná znamení, že patøí k sektì, a èekají, co jim sdìlím. Dospívající dívce sdìlí hlas, že se do ní zamiloval slavný zpìvák a že mu má poslat prsten jako znamení, že souhlasí se sòatkem. Jiný èlovìk zaène poslouchat tajnou vysílaèku, která užívá zvláštní vlnové délky, takže on ji slyší bez rádia, pøímo ve své hlavì. Nìkdo mu ve spánku vmontoval do mozku pøístroj, který ète jeho myšlenky a vysílá je pro veøejnost. Bùh mu dal absolutní poznání: mùže teï pøedvídat budoucnost a uzdravovat lidi. Proces konstrukce nereálného svìta je pro psychiatrii vývojem jednoho z hlavních pøíznakù schizofrenie, vývojem bludu. Bludem mohou trpìt i jiní psychiatriètí nemocní, je však nìèím, 3

6 z èeho je aspoò trochu možné proniknout do vidìní svìta schizofrenických nemocných. Diagnóza Byla doba, kdy se myslelo, že diagnóza schizofrenie znamená, že nemocný bude duševní chorobou poznamenán na celý život a že bude trávit znaènou èást svého života v psychiatrickém ústavu. Byli i lékaøi, kteøí toto onemocnìní pokládali za nevyléèitelné. Jestliže se nemocný pøesto uzdravil, usoudili, že schizofrenie byla diagnostikována mylnì. Ještì donedávna byly názory na tuto nemoc znaènì rozporné. To souviselo se skuteèností, že na tomto onemocnìní zùstalo mnoho nevyjasnìného, ba záhadného. Lidem pøipadalo myšlení a chování pacienta nepochopitelné nepochopitelnou jako by se stávala i samotná nemoc. Nemocný jako by se zmìnil v jinou osobu jako by to najednou byl nìkdo jiný (latinsky alienus). Tento výraz ve francouzštinì (aliené) znamená šílený. Schizofrenie je jakýmsi modelem, pod kterým si lidé pøedstavují šílenství. Trvalo dost dlouho, než byly tyto pesimistické názory pøekonány. Už zaèátkem tohoto století ukázal švýcarský psychiatr E. Bleuler, že jedna tøetina nemocných schizofrenií se po prvním návalu nemoci uzdraví a zùstane už celý život v poøádku. Druhá tøetina nemocných se taky uzdraví, ale nemoc se jim bìhem dalšího života vrací. Jen jednu tøetinu nemocných postihoval 4

7 tehdy zlý osud: jejich psychika se nikdy nezotavila, zùstali provždy nemocní a žili buï v ústavech, nebo mimo nì jako podivíni, kteøí byli vìtšinou odkázáni na pomoc jiných. Velká rùznotvárnost a rozdílná závažnost není v medicínì nìèím ojedinìlým. Tuberkulóza mohla probìhnout jako lehké onemocnìní, které se vyhojilo a zanechalo na plicích jen nevelkou stopu (primární infekt). Jiné nemocné odsoudila tuberkulóza k dlouhému životu v sanatoriích a mnohé usmrtila. Záleželo na odolnosti organismu, na spoleèenské a ekonomické úrovni rodiny, na vèasnosti správné diagnózy a na dostupnosti léèby. Pøíèina V tomto smìru zùstává medicína schizofrenickým nemocným mnoho dlužna. Pøedevším dosud neznáme pøíèinu schizofrenie. Je to pravdìpodobnì tím, že jediná pøíèina všech schizofrenií neexistuje: u každého nemocného mùže být jiná. Významnou roli hraje dìdiènost, v nìkterých rodinách je èastìjší než v jiných. Obì jednovajeèná dvojèata se stejnou genetickou výbavou onemocní èastìji než dvojvajeèná. V poslední dobì se ukazuje, že u lidí s vìtším rizikem onemocnìt schizofrenií (predisponovaných) se mozek vyvíjí trochu jinak, zvláštì z hlediska jeho symetrie (dnes víme, že napø. levá hemisféra mozku je dùležitá spíš pro rozumové funkce, za- 5

8 tímco pravá pro pøedstavivost, tvoøivost a do urèité míry i pro emocionální život). Velmi èasto onemocní lidé po nìjaké tìžké osudové ránì (psychické trauma, chronický psychický stres): zklamání v lásce, úmrtí nìkoho blízkého, tìžký spoleèenský neúspìch. Takové psychické trauma nemusí nìkdy pøipadat blízkým nemocného jako pøíliš závažné, dùležité však je, že subjektivnì pro samotného nemocného zpùsobí ztrátu smyslu jeho života. Už toto bývá pro okolí (budoucího) nemocného tìžko pochopitelné. Proto se nemocný cítí opuštìný, obrací se do sebe, zanedbává mezilidské kontakty, zaèíná budovat svùj od reality odtržený svìt, který jako by byl vysnìnou obranou proti kruté, pro nemocného nepøijatelné realitì. Zvýšené riziko takového vývoje bývá u lidí, kde už v útlém dìtství došlo k psychické traumatizaci (ztráta rodièe, vytvoøení zvláštních dvojznaèných vztahù v rodinì nebo mezi lidmi, kteøí byli pro dítì dùležití). Bývá tìžké rozhodnout, zda pro zvýšené riziko onemocnìt byla podstatná genetická vloha nebo výchova nemocného podivínským rodièem. Nezøídka propuká nemoc po oslabení organismu infekèní nemocí, po úrazu, porodu, vyèerpání. Urèitou úlohu mùže hrát zmìnìná imunita. Propuknutí schizofrenie usnadòuje zneužívání a závislost na alkoholu, analgetikách nebo jiných farmakologicky úèinných látkách, také pøestìhování do nového sociokulturního prostøedí, kde se jedinec ocitá ve spoleèenské izolaci. Takovou sociální izolací trpí èasto i ženy v prostøedí svého domova v dobì mateøské dovolené. 6

9 Mechanismus vzniku a trvání onemocnìní Lidský mozek je složen pøibližnì ze 100 miliard nervových bunìk. Tyto buòky se spolu domlouvají a spolupracují tak, že jedna ke druhé vysílá zvláštní chemické posly. Jsou to chemické látky, kterým øíkáme pùsobky neurotransmitery. Také hormony jsou jednou z odrùd pùsobkù. Takový vyslaný posel ovlivní èinnost jiné buòky tím, že se naváže na její zvláštní citlivé místo (receptor) podobnì, jako když klíè zapadne do zámku. Každá nervová nebo duševní èinnost je spojena s aktivitou milionù bunìk takto chemicky regulovaných. Jedním ze zjistitelných projevù aktivity nervových bunìk je zmìna elektrických potenciálù, která je viditelná na elektroencefalogramu (EEG). Jestliže èlovìk sní nìco sladkého, dostane se mu cukr až do krve a hladina cukru v krvi (glykémie) se zvýší. U zdravého èlovìka nastane protiregulace: ze slinivky bøišní se vyplaví inzulín a jeho pùsobením se hladina cukru v krvi zase sníží. Tak se krevní cukr udržuje v normálním rozmezí. Èlovìk trpící cukrovkou (diabetik) má tuto regulaci narušenou a hladina cukru v jeho krvi je abnormálnì vysoká. Aby nedošlo k vážnému poškození zdraví, musí dodržovat pøísnou dietu s omezením cukrù, pøípadnì dostávat inzulín nebo jiné léky upravující hladinu cukru v krvi. Také èinnost mozku je regulována chemicky. Dopamin je pùsobek, se kterým pracují ony nervové buòky, které zajiš ují spontánní chování 7

10 èlovìka, pøedevším iniciativu, jeho snahu se prosazovat spoleèensky. Je-li aktivita bunìk aktivovaných dopaminem zvýšena, èlovìk se chová nepøátelsky a agresívnì, mùže se cítit v ustavièném ohrožení: je ve støehu a mùže podezírat okolí, že mu chce ublížit. Je pravdìpodobné, že za urèitých okolností a v urèitých místech mozku je tato vysoká aktivita spojena s bludným prožíváním a s halucinacemi. Lze øíci, že zdravý èlovìk má aktivitu svého dopaminového systému pod kontrolou: ví, kdy je opravdu ohrožen a kdy se musí bránit, a kdy je strach z ohrožení jen zdánlivý. U nemocného schizofrenií jako by tato kontrola chybìla. Jeho dopaminový systém ovládá celý mozek. Pùsobení lékù Psychofarmakologie je jednou z oblastí medicíny, kde došlo k velkému pokroku. Objevila léky, neuroleptika, která dovedou utlumit aktivitu dopaminového systému mozku tím, že zablokují dopaminové receptory. Jsou tu sice znaèné rozdíly, ale v podstatì je možné se na jejich úèinek dívat jako na úèinek inzulínu pøi cukrovce. Hlavní problém je v jednom rozdílu: pøi léèbì inzulínem se mùže lékaø øídit kontrolou krevního cukru, která se zjiš uje v biochemické laboratoøi, a urèovat dávky inzulínu tak, aby hladina cukru v krvi nebyla ani pøíliš vysoká, ani pøíliš nízká. Psychiatr takovou možnost zatím nemá: dávky neuro- 8

11 leptik urèuje podle zmìn chování nemocného. Tak se vìtšinou nemùže vyhnout tomu, že zvláš na zaèátku léèby nastane blokáda dopaminových bunìk nejen tam, kde je to pro léèbu prospìšné, ale také v oblastech, které regulují mimovolní pohyblivost a svalové napìtí (extrapyramidový systém). Úèinek neuroleptika se proto mùže projevit nejen zklidnìním, zmírnìním úzkosti, strachu a návratem schopnosti kriticky posoudit halucinace a bludy, ale èasto také pocitem ztuhlosti svalù, nechuti k pohybu, snížením gestikulace a mimiky (oblièej je jako málo pohyblivá maska). Nìkdy se vyskytnou i zvláštní mimovolné pohyby úst a oèí (stáèení oèí vzhùru), vzácnì i mimovolné pohyby šíje a paží. Nemocný a jeho pøíbuzní musejí být upozornìni, že jakkoli to nìkdy vypadá dramaticky a pro nemocného je to nepøíjemné (není to však bolestivé), jde o pøíznaky z lékaøského hlediska nezávažné. Zmírní se a vymizí samy pøi peèlivé volbì dávek nebo druhu neuroleptika a jen vzácnì vyžadují pøídatnou léèbu. Neuroleptika zpùsobila v psychiatrii revoluci. Nemocní, kteøí zaplòovali ústavy na dlouhá léta, bývají dnes hospitalizováni jen týdny, nanejvýš 2 až 3 mìsíce, a pokraèují v léèbì ambulantnì. Vracejí se ke svým rodinám a vìtšinou i do svého zamìstnání. Dùležitou podmínkou však je vytvoøení pevného vztahu dùvìry mezi pacientem a lékaøem. Jen takový partnerský vztah mùže zaruèit, že léèba bude dlouhodobì úspìšná a nemoc se nevrátí. Další dùležitou podmínkou je porozumìní a tolerance ze strany pøíbuzných a spolupracovníkù v zamìstnání. U schizofrenních nemocných totiž vìtšinou neplatí, že ner- 9

12 vy potøebují klid. Rozumná rehabilitace a navázání bìhu života tam, kde byl doèasnì epizodou schizofrenie narušen, je èasto zárukou, že se nemoc nebude vracet. Následky pøehnané spoleèenské reakce na nemoc (pøiznání dùchodu, radikální zmìna zamìstnání, ukonèení dosud úspìšného studia, rozvod manželství) vedou èasto k tomu, že vyléèenému pacientovi nezbývá, než znovu utéci do nemoci a žít v nereálném svìtì bludù a halucinací. Léèba Dobrý vztah mezi lékaøem a pacientem zajiš uje mimo jiné dobrou spolupráci pøi volbì nejvhodnìjší medikamentózní léèby. I když je poèáteèní nával nemoci zvládnut, nemocný se vrací nebo zùstává žít v podmínkách, které pøispìly k propuknutí nemoci. Je to podobné, jako když v nemocnici vyléèí infekèní nemoc a pacient se vrátí domù, kde pøetrvává infekèní prostøedí, a musí tedy dál užívat léky proti infekci. Odolnost proti návratu schizofrenie mùže zvyšovat pravidelná návštìva rehabilitaèních klubù, práce v chránìných dílnách a skupinová nebo i individuální psychoterapie. U pøevážné vìtšiny nemocných je navíc samozøejmostí pravidelné užívání neuroleptik. Je tøeba trpìlivì hledat takové neuroleptikum (jsou jich dnes k dispozici pøibližnì dvì desítky) a takovou jeho dávku, která nedovolí recidivu nemoci a která pøitom ne- 10

13 mocného jen minimálnì obtìžuje. Mìla by to být taková dávka, která ještì nenavozuje apatii nebo únavu a ospalost. Výhodná bývají neuroleptika, která lze užívat v minimálních dávkách jen jednou dennì nebo jen jednou týdnì. Èasto se osvìdèuje podávat neuroleptika v injekcích nìkdy staèí jedna injekce za 3 až 4 týdny, výjimeènì i v delších èasových intervalech. K opakovanému propuknutí schizofrenie dochází èasto tehdy, když nemocný pøestane užívat léky bez vìdomí lékaøe. Proto je tak dùležité, aby mezi lékaøem a nemocným byl takový vztah, že se nemocný nemusí obávat svìøit se lékaøi i se svými eventuálními pochybami o nutnosti užívat léky a nesnaží se klamat. Nepøíjemné následky nìkdy vznikají tím, že lékaø neví, že pacient neužívá léky vùbec nebo je užívá jinak, než má pøedepsáno. Pozoruje-li pak návrat pøíznakù nemoci, doporuèí zbyteènì vysokou dávku léku, eventuálnì ji aplikuje v injekci. Èasto si taková situace vyžádá hospitalizaci, ke které by pøi dobré spolupráci pacienta s lékaøem dojít nemuselo. Pøíbuzní se èasto ptají, jak se mají k nemocnému chovat. Na to není odpovìï jednoduchá, ponìvadž je tøeba se chovat ke každému jinak a i k jednomu nemocnému je tøeba se chovat rùznì v rùzných fázích jeho nemoci. Propuká-li nemoc náhle s bouølivými pøíznaky, nìkdy dokonce i s agresivitou, je pøedevším tøeba pøivolat lékaøe a zajistit pøevoz do nemocnice. Èasto zaèíná nemoc plíživì, nenápadnì, leckdy i po øadu mìsícù. Pøíbuzní vidí, že se s pacientem nìco dìje, pøestávají mu rozumìt, bojí se však pøímo mu to øíci. Zde je vhodné, aby se poradili 11

14 s psychiatrem i bez pøítomnosti nemocného. Nebývá však výhodné snažit se zorganizovat setkání lékaøe s pacientem tak, aby nemocný nevìdìl, že jde o psychiatra. Døíve nebo pozdìji se to pacient dozví a cítí se pak podveden. Jen za výjimeènì dramatických okolností je pøípustné, aby se nemocnému lhalo, že je odvážen nìkam jinam, když ho vezou do ústavu. Když zjistí pravdu, posílí se jen jeho podezíravost a bludné pøesvìdèení, že ho všichni klamou a manipulují s ním proti jeho vùli. I když to bývá nìkdy velmi nesnadné, je nejlepší, když se k nemocnému chováme zcela pøirozenì, tak jak jsme se k nìmu chovali pøed onemocnìním. Chováme-li se k nìmu jako k bláznovi, nezbývá mu, než aby se i on choval jako blázen. Jestliže se nám nemocný svìøuje se svými bludnými pøedstavami, nepokoušejme se mu je vyvrátit: mùžeme mu dát najevo, že s ním cítíme a že je nám líto, že nìco takového prožívá. Vyhnìme se však tomu, abychom projevili souhlas nebo víru, že také my jsme pøesvìdèeni, že ho nìkdo pronásleduje nebo že je nìjak ovlivòován na dálku. Za urèitých podmínek je možné nemocnému poradit, aby se snažil chovat tak, jako by jeho bludné pøesvìdèení nebylo pravda mùže se tak vyhnout konfliktùm, rùzným nepøíjemnostem, eventuálnì i tomu, že je považován za duševnì nemocného. Nevhodná bývá nedùvìra a strach ze strany blízkých, když se nemocný vrátí z ústavu po vyléèení schizofrenní epizody. Vìèné hlídání a úzkostné pozorování každého hnutí pacienta, zvláštì ze strany jeho rodièù nebo jiných blízkých, podkopává jeho sebedùvìru a je nìkdy jednou z pøíèin, proè se nemoc vrací. 12

15 Nìkterá fakta V Èeské republice trpí schizofrenií nejménì sto tisíc lidí. Z nich je hospitalizováno asi 5 %. Z hlediska psychiatrické diagnózy se rozeznávají ètyøi formy schizofrenie: paranoidní, simplexní, hebefrenní a katatonní. Paranoidní forma se projevuje vztahovaèností, bludy a halucinacemi a je nejèastìjší. Simplexní schizofrenní nemocný ztrácí zájem o vše, co bývá pro èlovìka významné, jeho myšlení bývá nesouvislé a nerealistické. Hebefrenní forma zaèíná zpravidla brzy po pubertì a vyznaèuje se jakousi karikaturou pubertálních protestù proti spoleènosti: bizarní obleèení a chování, jakýsi výsmìch a schválnosti, které však jdou proti zájmùm pacienta a jsou prohloubeny porušeným myšlením, zvláštnostmi øeèi, která se stává nesrozumitelnou a bizarní. Katatonní forma je dnes velmi vzácná. Nemocný pøestává mluvit, minimálnì se pohybuje, èasto nejí, snaží se dìlat pravý opak toho, oè je požádán. Takový stav jakési nehybnosti (stupor) je nìkdy vystøídán pohybovou bouøí, velkým neklidem a køikem. Subjektivnì prožívá katatonní nemocný èasto hlubokou úzkost stupòující se v paniku. U všech forem schizofrenie hrozí možnost sebepoškození a sebevraždy. Riziko sebevraždy je vyšší tam, kde se zavøou cesty mezilidské komunikace mezi nemocným a jeho blízkými a kde ani vztah k lékaøi není otevøený a není prodchnut dùvìrou. 13

16 Závìr Každý psychický projev, každé duševní hnutí mùže být za urèitých okolností pøíznakem schizofrenie nebo mùže být nemocí zmìnìno: radost, žal, hnìv, nenávist, náklonnost, strach, úzkost, smutek, hrùza, lhostejnost, apatie, nepøátelství, soucit, lítost. Tyto projevy mohou být výraznì až bizarnì zesíleny nebo deformovány. Radost a štìstí mùže být extatické, smutek zdrcující, úzkost propastná a nièivá. Lhostejnost tak umrtvující, že otevírá bránu nicotì. Pøesvìdèení a víra v nìco se mùže promìnit v blud. Nutkavé myšlenky, kterých se èlovìk nemùže zbavit a bojuje proti nim, mohou ovládnout psychiku, a èlovìk místo aby proti nim bojoval, jim podlehne a bojuje za nì. Pøedstava se stupòuje v iluzi a iluze pøerùstá v halucinaci: èlovìk jde v noci lesem a pøepadá ho strach. Zapraskání vìtvièky za ním je krok velkého šedého medvìda. Hrùza stupòuje tento zážitek a èlovìk cítí na šíji jeho horký dech a slyší jeho funìní. Dává se na panický útìk a s úlevou uslyší zvony z blízké dìdiny. Medvìd pøed nimi prchá do houštiny a dunìním spásonosných zvonù proniká boží hlas vybízející ke konání dobra a odchodu do kláštera. Protichùdná pøání a city se mísí: nemocný si zároveò stejnou vìc velice silnì pøeje i nepøeje, stejného èlovìka nade všechno miluje a zároveò ho hluboce nenávidí. Radost je doprovázena èernou hrùzou. Nemoc otevírá dveøe ke zcela neznámým a nepopsatelným zážitkùm, pro které je tøeba vytvoøit nová slova. 14

17 Vždy tu však zùstává možnost vrátit se do svìta zdravých lidí. Ti však musejí umìt poutníka z cesty propastmi šílenství pøijmout zpìt mezi sebe. Prùvodcem na této cestì bývá chápající lékaø a dveøe k návratu otevírá medikamentózní léèba. Èím døíve je tato pomoc právì onemocnìlému poskytnuta, tím má léèba vìtší nadìji na úspìch. 15

18 Oldøich Vinaø SCHIZO RENNÍ ONEMOCNÌNÍ Informace pro nemocné a jejich blízké Jako neprodejnou úèelovou publikaci pro LUNDBECK Èeská republika s.r.o. vydalo nakladatelství Galén, Na Bìlidle 34, Praha 5 Praha, 2002 Sazba Galén, Praha Tisk Glos, Špidlenova 436, Semily Lundbeck Èeská republika s. r. o. U páté baterie 8 a Praha 6 - Støešovice tel.: , , fax: ISBN

19 Doc. MUDr. Oldøich Vinaø, DrSc., se jako lékaø vìnuje psychiatrii už více než 40 let. Pracoval v psychiatrické léèebnì v Kosmonosích a v Praze-Bohnicích, pozdìji na psychiatrické katedøe Institutu pro další vzdìlávání lékaøù a farmaceutù. Pøes 20 let vedl psychofarmakologické oddìlení Výzkumného ústavu psychiatrického a byl vedoucím Centra pro studium psychofarmak Svìtové zdravotnické organizace v Praze. Publikoval více než 390 prací v našich i zahranièních vìdeckých èasopisech, je autorem nìkolika knih vìnovaných psychofarmakologii a skript pro vysokoškolské studenty. V posledních letech se zabýval vývojem nových lékù v Ústavu organické chemie a biochemie Èeské akademie vìd a ve Státním ústavu pro kontrolu léèiv. Byl po dlouhá léta pøedsedou Psychofarmakologické spoleènosti, byl jmenován profesorem univerzit v Minessotì a Mexiku. Je èlenem èetných výbìrových zahranièních vìdeckých spoleèností a redakèních rad zahranièních èasopisù. Pøednáší na Karlovì univerzitì v Praze.

20 Je možné předcházet polovině relapsů schizofrenie? Prelapse je psychoedukační program, doporučený Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Světovou psychiatrickou asociací (WPA), zaměřený na předcházení relapsům schizofrenie zlepšením spolupráce mezi pacienty, jejich příbuznými a lékaři. Důležitým předpokladem je správné dodržování předepsané léčby.

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Dovolte, abych se pøedstavil

Dovolte, abych se pøedstavil Dovolte, abych se pøedstavil... jmenuji se Haemophilus INFORMACE O PREVENCI ZÁKEØNÉ INFEKÈNÍ CHOROBY MILÍ ÈTENÁØI DOVOLTE MI, ABYCH SE VÁM PØEDSTAVIL: JMENUJI SE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B. MNOZÍ Z

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Autorsky spolupracovali: MUDr. Petr Pøíhoda PhDr. Kvìtoslava Vejrostová Mgr.

Více

DEPRESE. Léèitelná duševní porucha se vzrùstajícím výskytem. prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Informace pro nemocné a jejich blízké

DEPRESE. Léèitelná duševní porucha se vzrùstajícím výskytem. prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Informace pro nemocné a jejich blízké DEPRESE Léèitelná duševní porucha se vzrùstajícím výskytem prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Informace pro nemocné a jejich blízké OBSAH Co je to deprese?... 1 Známe pøíèinu depresívní poruchy?... 2 Jak

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì

Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì pøivedla k muzikoterapii. Vydání odborné knihy schválila

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

SCHIZOFRENIE pro mediky zkrácená verze přednášky, základní informace. Michaela Mayerová Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

SCHIZOFRENIE pro mediky zkrácená verze přednášky, základní informace. Michaela Mayerová Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno SCHIZOFRENIE pro mediky zkrácená verze přednášky, základní informace Michaela Mayerová Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Psychóza Psychóza je charakterizována bludy, halucinacemi, dezorganizovaným

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Neúrazové urgentní stavy cukrovka, cévní

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

POSTUP PASTORAÈNÍHO PORADENSTVÍ TYPU PØÍBUZNÝ

POSTUP PASTORAÈNÍHO PORADENSTVÍ TYPU PØÍBUZNÝ 6. POSTUP PASTORAÈNÍHO PORADENSTVÍ TYPU PØÍBUZNÝ Pastoraèní poradce, který porozumìl místu nových náboženských hnutí ve spoleènosti a zákonitostem jejich vývoje (3. kapitola) a který zároveò porozumìl

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s chronickým duševním onemocněním

Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s chronickým duševním onemocněním Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s chronickým duševním onemocněním Vymezení cílové skupiny Sociální služby pro chronicky duševně nemocné v celém Olomouckém kraji

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

6 Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře. Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře

6 Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře. Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře 6 Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře MUDr. Jarmila Klímová Je psychiatrem a psychoterapeutem s poradenskou

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

MUDr. Šárka Poupìtová NETRAPTE SE PO ROZVODU

MUDr. Šárka Poupìtová NETRAPTE SE PO ROZVODU UPOZORNĚNÍ Nìkteré èásti lidských pøíbìhù jsou vybrané z mé poradenské praxe. Identifikující okolnosti jsou však pozmìnìny z dùvodu ochrany klientù. Pokud nìkomu urèitý pøíbìh pøipomene konkrétního èlovìka,

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

Triton. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Triton. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Triton Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Raboch, Pavlovský, Janotová Psychiatrie minimum pro praxi U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 MUDr. V. Curtisová, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, FN Olomouc Dopady

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

VAKCÍNU, OCHRÁNIT. JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY

VAKCÍNU, OCHRÁNIT. JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK &

Více

Jak pracovat s lidmi, aby omezili

Jak pracovat s lidmi, aby omezili METODIKA N 8 Marnie Engelander Ernie Lang Rob Lacy Richard Cash Jak pracovat s lidmi, aby omezili nebo přestali užívat konopí NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Efektivní

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Schizofrenie vážné, ale dobře léčitelné onemocnění

Schizofrenie vážné, ale dobře léčitelné onemocnění Jaroslava Skopová Schizofrenie vážné, ale dobře léčitelné onemocnění Informace pro pacienty a jejich blízké Jaroslava Skopová Schizofrenie vážné, ale dobře léčitelné onemocnění Informace pro pacienty

Více

BULIMIE Jak bojovat s pøejídáním 3. doplnìné a pøepracované vydání

BULIMIE Jak bojovat s pøejídáním 3. doplnìné a pøepracované vydání PhDr. František David Krch, Ph.D. BULIMIE Jak bojovat s pøejídáním 3. doplnìné a pøepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

kap. Prostorový termostat osazujeme, pokud to jde, na zeï naproti zdroji tepla (radiátory), aby cirkulace tepla v místnosti probíhala pøes termostat ve vhodném bodì. Prostorový termostat osazujeme do výšky

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal Úzkostné poruchy PSY 442 Speciální psychiatrie MUDr. Jan Roubal F40 F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F40 Fobické úzkostné poruchy F41 Jiné úzkostné poruchy F42 Obsedantně-kompulzivní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 2 MUDr. Stanislav Trèa,

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více