SCHIZO RENNÍ ONEMOCNÌNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SCHIZO RENNÍ ONEMOCNÌNÍ"

Transkript

1 SCHIZO RENNÍ ONEMOCNÌNÍ doc. MUDr. Oldøich Vinaø, DrSc. Informace pro nemocné a jejich blízké

2 Obsah Úvod Diagnóza Pøíèina Mechanismus vzniku a trvání onemocnìní Pùsobení lékù Léèba Nìkterá fakta Závìr

3 Úvod Každý èlovìk se nìkdy probudí se špatnou náladou, má pocit tísnì, tøeba ho bolí hlava. Je to nepøíjemné a tíživé až do okamžiku, kdy najde vysvìtlení: pøechází studená fronta a je pøíliš nízký tlak vzduchu nebo jsou na slunci skvrny a sluneèní aktivita je nenormální. Nebo si vzpomene, že veèer snìdl špatný sýr a pohádal se s manželkou. Nepøestane se cítit špatnì, ale nalezení pøíèiny jeho potíží mu pøinese úlevu. Lidský mozek je nìco jako stroj na kauzalitu: potøebujeme znát pøíèiny jevù, které pozorujeme kolem sebe, pøedevším pak pøíèinu toho, co sami subjektivnì prožíváme. Neznámo a nejistota pøinášejí strach. Jsou-li nevysvìtlitelné zážitky hluboké, mohou pøinést úzkost a hrùzu. Jsou lidé, kteøí mají podivný pocit, a jeho vysvìtlení dlouho nenalézají. Cítí, že se celý svìt nìjak zvláštnì promìòuje a oni mu pøestávají rozumìt. Celým jsoucnem prochvívá nìco neblahého. Zaènou mít nejasné tušení, vším proniká zvláštní hluboká úzkost, pøíèina zùstává utajena: snad se nìco stalo, o èem ostatní vìdí. Možná, že už nastal konec svìta a vše, co tu zùstalo, jsou pouhé stíny bývalé živé barvité reality. Všechno dìní jako by se zastavilo, èas nemá budoucnost. Možná má konec teprve nastat. Všechno jsoucno, lidé, zemìkoule a vesmír spìjí k dìsivému zániku. Jsou ohroženi neznámou mocí, která jim odebírá veškerou energii a sílu. Vše je však jen v náznacích a pøíèina ponenáhlé promìny svìta je neznámá. S tímto hrozivým neznámem se nedá dlouho žít. Èlovìk potøebuje vysvìtlení a hledá ho. 1

4 Nìkdo takové vysvìtlení hledá celé týdny a nakonec ho nenajde. Celá tíživá atmosféra se ponenáhlu rozplyne jako zlý sen a èlovìk jako by se vrátil do svého normálního života. Jindy však je úzkost z neznáma velice krátká tøeba jen nìkolik minut a èlovìk najde vysvìtlení tøeba jako bleskový nápad, tøeba jako sen, kdy uslyší hlas svého zemøelého otce, nebo také hlas Boha, že on je vyvolen, aby zachránil svìt pøed zkázou. Nalezené vysvìtlení zaèíná chránit pøed hrùzou neznámé nicoty, najednou jsou tu zpoèátku tøeba jen ostrùvky poznání: èlovìk, kterého jsem potkal vèera na ulici, mìl zvláštní zlý pohled, káva, kterou jsem vypil u šéfa, mìla divnou chu, herec, propagující v televizi prášek na praní, se na mne výsmìšnì podíval a napodoboval intonací hlasu mou øeè, když jsem marnì pøemlouval dìti, aby šly spát. Zatím je to roztøíštìné. Jsou to však kamínky, ze kterých je tøeba stavìt novou jistotu, která mì vrátí mezi ostatní lidi a ochrání mì pøed hlubinou té neznámé hrùzy, ve které jsem byl sám, vystaven napospas neznámému. Svìt je tøeba postavit znova. Svìt, který mi má pøinést jistotu musí to tedy být svìt, ve kterém je všechno absolutnì jisté, svìt, ve kterém má naprosto všechno jednoznaèný smysl, svìt, ve kterém neexistuje náhoda. Svìt, ve kterém nemá místo náhoda, je svìt bez svobody. Vše je ovládáno jediným tématem, které bylo zrozeno hrùzou z nejistoty. Téma nemusí být jen pouhá nahá hrùza. Mùže to být i marná touha, neopìtovaná láska. Mùže to být nezasloužená bída, propastná nenávist. Mùže to být veliká ctižádost, touha ovládat jiné, touha po všemohoucnosti, po vševìdoucnosti. Mùže to 2

5 být strach ze samoty, strach, že mu nikdy nikdo nerozumìl a nebude rozumìt. Jakmile se téma osamostatní, ovládne psychický život a rozum a ten se stane nikoli pánem myšlení, ale otrokem tématu. Vše, co mu racionálnì odporuje, potlaèí. Èlovìk se stává architektem nového, zjednodušeného svìta, svìta, který neodpovídá realitì, svìta nadiktovaného strachem z neznáma a zhmotòovaného výchozím tématem. Výsledek takové konstrukce mùže být navenek nenápadný: manželka mi dává do jídla jed, aby se mne zbavila a mohla se vdát za mého nadøízeného, se kterým flirtovala na podnikovém veèírku. Nebo mne zvolila tajná náboženská sekta za prostøedníka mezi Bohem a jejími èleny. Musím tedy bedlivì sledovat všechno kolem sebe, abych poznal Jeho zjevení, protože Bùh se mùže vyjadøovat v symbolech a náznacích. Nìkteøí lidé v autobusu a samoobsluze mi dávají tajná znamení, že patøí k sektì, a èekají, co jim sdìlím. Dospívající dívce sdìlí hlas, že se do ní zamiloval slavný zpìvák a že mu má poslat prsten jako znamení, že souhlasí se sòatkem. Jiný èlovìk zaène poslouchat tajnou vysílaèku, která užívá zvláštní vlnové délky, takže on ji slyší bez rádia, pøímo ve své hlavì. Nìkdo mu ve spánku vmontoval do mozku pøístroj, který ète jeho myšlenky a vysílá je pro veøejnost. Bùh mu dal absolutní poznání: mùže teï pøedvídat budoucnost a uzdravovat lidi. Proces konstrukce nereálného svìta je pro psychiatrii vývojem jednoho z hlavních pøíznakù schizofrenie, vývojem bludu. Bludem mohou trpìt i jiní psychiatriètí nemocní, je však nìèím, 3

6 z èeho je aspoò trochu možné proniknout do vidìní svìta schizofrenických nemocných. Diagnóza Byla doba, kdy se myslelo, že diagnóza schizofrenie znamená, že nemocný bude duševní chorobou poznamenán na celý život a že bude trávit znaènou èást svého života v psychiatrickém ústavu. Byli i lékaøi, kteøí toto onemocnìní pokládali za nevyléèitelné. Jestliže se nemocný pøesto uzdravil, usoudili, že schizofrenie byla diagnostikována mylnì. Ještì donedávna byly názory na tuto nemoc znaènì rozporné. To souviselo se skuteèností, že na tomto onemocnìní zùstalo mnoho nevyjasnìného, ba záhadného. Lidem pøipadalo myšlení a chování pacienta nepochopitelné nepochopitelnou jako by se stávala i samotná nemoc. Nemocný jako by se zmìnil v jinou osobu jako by to najednou byl nìkdo jiný (latinsky alienus). Tento výraz ve francouzštinì (aliené) znamená šílený. Schizofrenie je jakýmsi modelem, pod kterým si lidé pøedstavují šílenství. Trvalo dost dlouho, než byly tyto pesimistické názory pøekonány. Už zaèátkem tohoto století ukázal švýcarský psychiatr E. Bleuler, že jedna tøetina nemocných schizofrenií se po prvním návalu nemoci uzdraví a zùstane už celý život v poøádku. Druhá tøetina nemocných se taky uzdraví, ale nemoc se jim bìhem dalšího života vrací. Jen jednu tøetinu nemocných postihoval 4

7 tehdy zlý osud: jejich psychika se nikdy nezotavila, zùstali provždy nemocní a žili buï v ústavech, nebo mimo nì jako podivíni, kteøí byli vìtšinou odkázáni na pomoc jiných. Velká rùznotvárnost a rozdílná závažnost není v medicínì nìèím ojedinìlým. Tuberkulóza mohla probìhnout jako lehké onemocnìní, které se vyhojilo a zanechalo na plicích jen nevelkou stopu (primární infekt). Jiné nemocné odsoudila tuberkulóza k dlouhému životu v sanatoriích a mnohé usmrtila. Záleželo na odolnosti organismu, na spoleèenské a ekonomické úrovni rodiny, na vèasnosti správné diagnózy a na dostupnosti léèby. Pøíèina V tomto smìru zùstává medicína schizofrenickým nemocným mnoho dlužna. Pøedevším dosud neznáme pøíèinu schizofrenie. Je to pravdìpodobnì tím, že jediná pøíèina všech schizofrenií neexistuje: u každého nemocného mùže být jiná. Významnou roli hraje dìdiènost, v nìkterých rodinách je èastìjší než v jiných. Obì jednovajeèná dvojèata se stejnou genetickou výbavou onemocní èastìji než dvojvajeèná. V poslední dobì se ukazuje, že u lidí s vìtším rizikem onemocnìt schizofrenií (predisponovaných) se mozek vyvíjí trochu jinak, zvláštì z hlediska jeho symetrie (dnes víme, že napø. levá hemisféra mozku je dùležitá spíš pro rozumové funkce, za- 5

8 tímco pravá pro pøedstavivost, tvoøivost a do urèité míry i pro emocionální život). Velmi èasto onemocní lidé po nìjaké tìžké osudové ránì (psychické trauma, chronický psychický stres): zklamání v lásce, úmrtí nìkoho blízkého, tìžký spoleèenský neúspìch. Takové psychické trauma nemusí nìkdy pøipadat blízkým nemocného jako pøíliš závažné, dùležité však je, že subjektivnì pro samotného nemocného zpùsobí ztrátu smyslu jeho života. Už toto bývá pro okolí (budoucího) nemocného tìžko pochopitelné. Proto se nemocný cítí opuštìný, obrací se do sebe, zanedbává mezilidské kontakty, zaèíná budovat svùj od reality odtržený svìt, který jako by byl vysnìnou obranou proti kruté, pro nemocného nepøijatelné realitì. Zvýšené riziko takového vývoje bývá u lidí, kde už v útlém dìtství došlo k psychické traumatizaci (ztráta rodièe, vytvoøení zvláštních dvojznaèných vztahù v rodinì nebo mezi lidmi, kteøí byli pro dítì dùležití). Bývá tìžké rozhodnout, zda pro zvýšené riziko onemocnìt byla podstatná genetická vloha nebo výchova nemocného podivínským rodièem. Nezøídka propuká nemoc po oslabení organismu infekèní nemocí, po úrazu, porodu, vyèerpání. Urèitou úlohu mùže hrát zmìnìná imunita. Propuknutí schizofrenie usnadòuje zneužívání a závislost na alkoholu, analgetikách nebo jiných farmakologicky úèinných látkách, také pøestìhování do nového sociokulturního prostøedí, kde se jedinec ocitá ve spoleèenské izolaci. Takovou sociální izolací trpí èasto i ženy v prostøedí svého domova v dobì mateøské dovolené. 6

9 Mechanismus vzniku a trvání onemocnìní Lidský mozek je složen pøibližnì ze 100 miliard nervových bunìk. Tyto buòky se spolu domlouvají a spolupracují tak, že jedna ke druhé vysílá zvláštní chemické posly. Jsou to chemické látky, kterým øíkáme pùsobky neurotransmitery. Také hormony jsou jednou z odrùd pùsobkù. Takový vyslaný posel ovlivní èinnost jiné buòky tím, že se naváže na její zvláštní citlivé místo (receptor) podobnì, jako když klíè zapadne do zámku. Každá nervová nebo duševní èinnost je spojena s aktivitou milionù bunìk takto chemicky regulovaných. Jedním ze zjistitelných projevù aktivity nervových bunìk je zmìna elektrických potenciálù, která je viditelná na elektroencefalogramu (EEG). Jestliže èlovìk sní nìco sladkého, dostane se mu cukr až do krve a hladina cukru v krvi (glykémie) se zvýší. U zdravého èlovìka nastane protiregulace: ze slinivky bøišní se vyplaví inzulín a jeho pùsobením se hladina cukru v krvi zase sníží. Tak se krevní cukr udržuje v normálním rozmezí. Èlovìk trpící cukrovkou (diabetik) má tuto regulaci narušenou a hladina cukru v jeho krvi je abnormálnì vysoká. Aby nedošlo k vážnému poškození zdraví, musí dodržovat pøísnou dietu s omezením cukrù, pøípadnì dostávat inzulín nebo jiné léky upravující hladinu cukru v krvi. Také èinnost mozku je regulována chemicky. Dopamin je pùsobek, se kterým pracují ony nervové buòky, které zajiš ují spontánní chování 7

10 èlovìka, pøedevším iniciativu, jeho snahu se prosazovat spoleèensky. Je-li aktivita bunìk aktivovaných dopaminem zvýšena, èlovìk se chová nepøátelsky a agresívnì, mùže se cítit v ustavièném ohrožení: je ve støehu a mùže podezírat okolí, že mu chce ublížit. Je pravdìpodobné, že za urèitých okolností a v urèitých místech mozku je tato vysoká aktivita spojena s bludným prožíváním a s halucinacemi. Lze øíci, že zdravý èlovìk má aktivitu svého dopaminového systému pod kontrolou: ví, kdy je opravdu ohrožen a kdy se musí bránit, a kdy je strach z ohrožení jen zdánlivý. U nemocného schizofrenií jako by tato kontrola chybìla. Jeho dopaminový systém ovládá celý mozek. Pùsobení lékù Psychofarmakologie je jednou z oblastí medicíny, kde došlo k velkému pokroku. Objevila léky, neuroleptika, která dovedou utlumit aktivitu dopaminového systému mozku tím, že zablokují dopaminové receptory. Jsou tu sice znaèné rozdíly, ale v podstatì je možné se na jejich úèinek dívat jako na úèinek inzulínu pøi cukrovce. Hlavní problém je v jednom rozdílu: pøi léèbì inzulínem se mùže lékaø øídit kontrolou krevního cukru, která se zjiš uje v biochemické laboratoøi, a urèovat dávky inzulínu tak, aby hladina cukru v krvi nebyla ani pøíliš vysoká, ani pøíliš nízká. Psychiatr takovou možnost zatím nemá: dávky neuro- 8

11 leptik urèuje podle zmìn chování nemocného. Tak se vìtšinou nemùže vyhnout tomu, že zvláš na zaèátku léèby nastane blokáda dopaminových bunìk nejen tam, kde je to pro léèbu prospìšné, ale také v oblastech, které regulují mimovolní pohyblivost a svalové napìtí (extrapyramidový systém). Úèinek neuroleptika se proto mùže projevit nejen zklidnìním, zmírnìním úzkosti, strachu a návratem schopnosti kriticky posoudit halucinace a bludy, ale èasto také pocitem ztuhlosti svalù, nechuti k pohybu, snížením gestikulace a mimiky (oblièej je jako málo pohyblivá maska). Nìkdy se vyskytnou i zvláštní mimovolné pohyby úst a oèí (stáèení oèí vzhùru), vzácnì i mimovolné pohyby šíje a paží. Nemocný a jeho pøíbuzní musejí být upozornìni, že jakkoli to nìkdy vypadá dramaticky a pro nemocného je to nepøíjemné (není to však bolestivé), jde o pøíznaky z lékaøského hlediska nezávažné. Zmírní se a vymizí samy pøi peèlivé volbì dávek nebo druhu neuroleptika a jen vzácnì vyžadují pøídatnou léèbu. Neuroleptika zpùsobila v psychiatrii revoluci. Nemocní, kteøí zaplòovali ústavy na dlouhá léta, bývají dnes hospitalizováni jen týdny, nanejvýš 2 až 3 mìsíce, a pokraèují v léèbì ambulantnì. Vracejí se ke svým rodinám a vìtšinou i do svého zamìstnání. Dùležitou podmínkou však je vytvoøení pevného vztahu dùvìry mezi pacientem a lékaøem. Jen takový partnerský vztah mùže zaruèit, že léèba bude dlouhodobì úspìšná a nemoc se nevrátí. Další dùležitou podmínkou je porozumìní a tolerance ze strany pøíbuzných a spolupracovníkù v zamìstnání. U schizofrenních nemocných totiž vìtšinou neplatí, že ner- 9

12 vy potøebují klid. Rozumná rehabilitace a navázání bìhu života tam, kde byl doèasnì epizodou schizofrenie narušen, je èasto zárukou, že se nemoc nebude vracet. Následky pøehnané spoleèenské reakce na nemoc (pøiznání dùchodu, radikální zmìna zamìstnání, ukonèení dosud úspìšného studia, rozvod manželství) vedou èasto k tomu, že vyléèenému pacientovi nezbývá, než znovu utéci do nemoci a žít v nereálném svìtì bludù a halucinací. Léèba Dobrý vztah mezi lékaøem a pacientem zajiš uje mimo jiné dobrou spolupráci pøi volbì nejvhodnìjší medikamentózní léèby. I když je poèáteèní nával nemoci zvládnut, nemocný se vrací nebo zùstává žít v podmínkách, které pøispìly k propuknutí nemoci. Je to podobné, jako když v nemocnici vyléèí infekèní nemoc a pacient se vrátí domù, kde pøetrvává infekèní prostøedí, a musí tedy dál užívat léky proti infekci. Odolnost proti návratu schizofrenie mùže zvyšovat pravidelná návštìva rehabilitaèních klubù, práce v chránìných dílnách a skupinová nebo i individuální psychoterapie. U pøevážné vìtšiny nemocných je navíc samozøejmostí pravidelné užívání neuroleptik. Je tøeba trpìlivì hledat takové neuroleptikum (jsou jich dnes k dispozici pøibližnì dvì desítky) a takovou jeho dávku, která nedovolí recidivu nemoci a která pøitom ne- 10

13 mocného jen minimálnì obtìžuje. Mìla by to být taková dávka, která ještì nenavozuje apatii nebo únavu a ospalost. Výhodná bývají neuroleptika, která lze užívat v minimálních dávkách jen jednou dennì nebo jen jednou týdnì. Èasto se osvìdèuje podávat neuroleptika v injekcích nìkdy staèí jedna injekce za 3 až 4 týdny, výjimeènì i v delších èasových intervalech. K opakovanému propuknutí schizofrenie dochází èasto tehdy, když nemocný pøestane užívat léky bez vìdomí lékaøe. Proto je tak dùležité, aby mezi lékaøem a nemocným byl takový vztah, že se nemocný nemusí obávat svìøit se lékaøi i se svými eventuálními pochybami o nutnosti užívat léky a nesnaží se klamat. Nepøíjemné následky nìkdy vznikají tím, že lékaø neví, že pacient neužívá léky vùbec nebo je užívá jinak, než má pøedepsáno. Pozoruje-li pak návrat pøíznakù nemoci, doporuèí zbyteènì vysokou dávku léku, eventuálnì ji aplikuje v injekci. Èasto si taková situace vyžádá hospitalizaci, ke které by pøi dobré spolupráci pacienta s lékaøem dojít nemuselo. Pøíbuzní se èasto ptají, jak se mají k nemocnému chovat. Na to není odpovìï jednoduchá, ponìvadž je tøeba se chovat ke každému jinak a i k jednomu nemocnému je tøeba se chovat rùznì v rùzných fázích jeho nemoci. Propuká-li nemoc náhle s bouølivými pøíznaky, nìkdy dokonce i s agresivitou, je pøedevším tøeba pøivolat lékaøe a zajistit pøevoz do nemocnice. Èasto zaèíná nemoc plíživì, nenápadnì, leckdy i po øadu mìsícù. Pøíbuzní vidí, že se s pacientem nìco dìje, pøestávají mu rozumìt, bojí se však pøímo mu to øíci. Zde je vhodné, aby se poradili 11

14 s psychiatrem i bez pøítomnosti nemocného. Nebývá však výhodné snažit se zorganizovat setkání lékaøe s pacientem tak, aby nemocný nevìdìl, že jde o psychiatra. Døíve nebo pozdìji se to pacient dozví a cítí se pak podveden. Jen za výjimeènì dramatických okolností je pøípustné, aby se nemocnému lhalo, že je odvážen nìkam jinam, když ho vezou do ústavu. Když zjistí pravdu, posílí se jen jeho podezíravost a bludné pøesvìdèení, že ho všichni klamou a manipulují s ním proti jeho vùli. I když to bývá nìkdy velmi nesnadné, je nejlepší, když se k nemocnému chováme zcela pøirozenì, tak jak jsme se k nìmu chovali pøed onemocnìním. Chováme-li se k nìmu jako k bláznovi, nezbývá mu, než aby se i on choval jako blázen. Jestliže se nám nemocný svìøuje se svými bludnými pøedstavami, nepokoušejme se mu je vyvrátit: mùžeme mu dát najevo, že s ním cítíme a že je nám líto, že nìco takového prožívá. Vyhnìme se však tomu, abychom projevili souhlas nebo víru, že také my jsme pøesvìdèeni, že ho nìkdo pronásleduje nebo že je nìjak ovlivòován na dálku. Za urèitých podmínek je možné nemocnému poradit, aby se snažil chovat tak, jako by jeho bludné pøesvìdèení nebylo pravda mùže se tak vyhnout konfliktùm, rùzným nepøíjemnostem, eventuálnì i tomu, že je považován za duševnì nemocného. Nevhodná bývá nedùvìra a strach ze strany blízkých, když se nemocný vrátí z ústavu po vyléèení schizofrenní epizody. Vìèné hlídání a úzkostné pozorování každého hnutí pacienta, zvláštì ze strany jeho rodièù nebo jiných blízkých, podkopává jeho sebedùvìru a je nìkdy jednou z pøíèin, proè se nemoc vrací. 12

15 Nìkterá fakta V Èeské republice trpí schizofrenií nejménì sto tisíc lidí. Z nich je hospitalizováno asi 5 %. Z hlediska psychiatrické diagnózy se rozeznávají ètyøi formy schizofrenie: paranoidní, simplexní, hebefrenní a katatonní. Paranoidní forma se projevuje vztahovaèností, bludy a halucinacemi a je nejèastìjší. Simplexní schizofrenní nemocný ztrácí zájem o vše, co bývá pro èlovìka významné, jeho myšlení bývá nesouvislé a nerealistické. Hebefrenní forma zaèíná zpravidla brzy po pubertì a vyznaèuje se jakousi karikaturou pubertálních protestù proti spoleènosti: bizarní obleèení a chování, jakýsi výsmìch a schválnosti, které však jdou proti zájmùm pacienta a jsou prohloubeny porušeným myšlením, zvláštnostmi øeèi, která se stává nesrozumitelnou a bizarní. Katatonní forma je dnes velmi vzácná. Nemocný pøestává mluvit, minimálnì se pohybuje, èasto nejí, snaží se dìlat pravý opak toho, oè je požádán. Takový stav jakési nehybnosti (stupor) je nìkdy vystøídán pohybovou bouøí, velkým neklidem a køikem. Subjektivnì prožívá katatonní nemocný èasto hlubokou úzkost stupòující se v paniku. U všech forem schizofrenie hrozí možnost sebepoškození a sebevraždy. Riziko sebevraždy je vyšší tam, kde se zavøou cesty mezilidské komunikace mezi nemocným a jeho blízkými a kde ani vztah k lékaøi není otevøený a není prodchnut dùvìrou. 13

16 Závìr Každý psychický projev, každé duševní hnutí mùže být za urèitých okolností pøíznakem schizofrenie nebo mùže být nemocí zmìnìno: radost, žal, hnìv, nenávist, náklonnost, strach, úzkost, smutek, hrùza, lhostejnost, apatie, nepøátelství, soucit, lítost. Tyto projevy mohou být výraznì až bizarnì zesíleny nebo deformovány. Radost a štìstí mùže být extatické, smutek zdrcující, úzkost propastná a nièivá. Lhostejnost tak umrtvující, že otevírá bránu nicotì. Pøesvìdèení a víra v nìco se mùže promìnit v blud. Nutkavé myšlenky, kterých se èlovìk nemùže zbavit a bojuje proti nim, mohou ovládnout psychiku, a èlovìk místo aby proti nim bojoval, jim podlehne a bojuje za nì. Pøedstava se stupòuje v iluzi a iluze pøerùstá v halucinaci: èlovìk jde v noci lesem a pøepadá ho strach. Zapraskání vìtvièky za ním je krok velkého šedého medvìda. Hrùza stupòuje tento zážitek a èlovìk cítí na šíji jeho horký dech a slyší jeho funìní. Dává se na panický útìk a s úlevou uslyší zvony z blízké dìdiny. Medvìd pøed nimi prchá do houštiny a dunìním spásonosných zvonù proniká boží hlas vybízející ke konání dobra a odchodu do kláštera. Protichùdná pøání a city se mísí: nemocný si zároveò stejnou vìc velice silnì pøeje i nepøeje, stejného èlovìka nade všechno miluje a zároveò ho hluboce nenávidí. Radost je doprovázena èernou hrùzou. Nemoc otevírá dveøe ke zcela neznámým a nepopsatelným zážitkùm, pro které je tøeba vytvoøit nová slova. 14

17 Vždy tu však zùstává možnost vrátit se do svìta zdravých lidí. Ti však musejí umìt poutníka z cesty propastmi šílenství pøijmout zpìt mezi sebe. Prùvodcem na této cestì bývá chápající lékaø a dveøe k návratu otevírá medikamentózní léèba. Èím døíve je tato pomoc právì onemocnìlému poskytnuta, tím má léèba vìtší nadìji na úspìch. 15

18 Oldøich Vinaø SCHIZO RENNÍ ONEMOCNÌNÍ Informace pro nemocné a jejich blízké Jako neprodejnou úèelovou publikaci pro LUNDBECK Èeská republika s.r.o. vydalo nakladatelství Galén, Na Bìlidle 34, Praha 5 Praha, 2002 Sazba Galén, Praha Tisk Glos, Špidlenova 436, Semily Lundbeck Èeská republika s. r. o. U páté baterie 8 a Praha 6 - Støešovice tel.: , , fax: ISBN

19 Doc. MUDr. Oldøich Vinaø, DrSc., se jako lékaø vìnuje psychiatrii už více než 40 let. Pracoval v psychiatrické léèebnì v Kosmonosích a v Praze-Bohnicích, pozdìji na psychiatrické katedøe Institutu pro další vzdìlávání lékaøù a farmaceutù. Pøes 20 let vedl psychofarmakologické oddìlení Výzkumného ústavu psychiatrického a byl vedoucím Centra pro studium psychofarmak Svìtové zdravotnické organizace v Praze. Publikoval více než 390 prací v našich i zahranièních vìdeckých èasopisech, je autorem nìkolika knih vìnovaných psychofarmakologii a skript pro vysokoškolské studenty. V posledních letech se zabýval vývojem nových lékù v Ústavu organické chemie a biochemie Èeské akademie vìd a ve Státním ústavu pro kontrolu léèiv. Byl po dlouhá léta pøedsedou Psychofarmakologické spoleènosti, byl jmenován profesorem univerzit v Minessotì a Mexiku. Je èlenem èetných výbìrových zahranièních vìdeckých spoleèností a redakèních rad zahranièních èasopisù. Pøednáší na Karlovì univerzitì v Praze.

20 Je možné předcházet polovině relapsů schizofrenie? Prelapse je psychoedukační program, doporučený Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Světovou psychiatrickou asociací (WPA), zaměřený na předcházení relapsům schizofrenie zlepšením spolupráce mezi pacienty, jejich příbuznými a lékaři. Důležitým předpokladem je správné dodržování předepsané léčby.

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

DEPRESE. Léèitelná duševní porucha se vzrùstajícím výskytem. prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Informace pro nemocné a jejich blízké

DEPRESE. Léèitelná duševní porucha se vzrùstajícím výskytem. prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Informace pro nemocné a jejich blízké DEPRESE Léèitelná duševní porucha se vzrùstajícím výskytem prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Informace pro nemocné a jejich blízké OBSAH Co je to deprese?... 1 Známe pøíèinu depresívní poruchy?... 2 Jak

Více

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Autorsky spolupracovali: MUDr. Petr Pøíhoda PhDr. Kvìtoslava Vejrostová Mgr.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

6 Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře. Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře

6 Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře. Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře 6 Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře MUDr. Jarmila Klímová Je psychiatrem a psychoterapeutem s poradenskou

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 2 MUDr. Stanislav Trèa,

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE

F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 = schizofrenie F21 = schizotypní porucha F22 = trvalé duševní poruchy s bludy F23 = akutní a přechodné psychotické poruchy F24 = indukovaná

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Akné. www.hormonalni-antikoncepce.cz. Odpovìdi na Vaše otázky a mnoho dalších informací najdete na: Razítko lékaøe:

Akné. www.hormonalni-antikoncepce.cz. Odpovìdi na Vaše otázky a mnoho dalších informací najdete na: Razítko lékaøe: Akné Odpovìdi na Vaše otázky a mnoho dalších informací najdete na: www.hormonalni-antikoncepce.cz Razítko lékaøe: CZ BLR 0407 Obsah Krásná, èistá ple bez chyb Tajemství kùže Týká se to témìø každého Co

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

VAKCÍNU, OCHRÁNIT. JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY

VAKCÍNU, OCHRÁNIT. JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK &

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Duševní onemocnění téma primární prevence?

Duševní onemocnění téma primární prevence? Duševní onemocnění téma primární prevence? Bc. Alena Vrbová, DiS. Praha, 8. 11. 2010 www.ledovec.cz Ten je ale pěkně zfetovanej... To je Petr Petrovi je 16 let,v září nastoupil do prváku na gympl. Od

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže.

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Proto Vás ovšem nemusí trápit potíže ve Vašem sexuálním životě. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha DUÁLN LNÍ DIAGNÓZY komplikace v léčběl a po léčběl drogových závislostz vislostí MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha + o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické

Více

ŠANCE PRO DIABETIKY Z OBSAHU:

ŠANCE PRO DIABETIKY Z OBSAHU: ÈÍSLO 2 / BØEZEN - DUBEN 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè ŠANCE PRO DIABETIKY Podívejme se nejprve na krátký pøehled onemocnìní cukrovkou. Zvýšení hladiny krevního cukru zpùsobují dvì zcela odlišná onemocnìní. Øíkáme

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

CVIKY NA VAŠI BOLEST Rychlá a úèinná úleva

CVIKY NA VAŠI BOLEST Rychlá a úèinná úleva MUDr. Kamil Ramík CVIKY NA VAŠI BOLEST Rychlá a úèinná úleva Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386401, fax: +420 220 386400 www.grada.cz jako svou 3323. publikaci

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

DUŠEVNÍ HYGIENA A ZDRAVÍ - test

DUŠEVNÍ HYGIENA A ZDRAVÍ - test Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz DUŠEVNÍ HYGIENA A ZDRAVÍ - test Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor

Více

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE Urèeno pacientùm s mnohoèetným myelomem po relapsu Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Praha, záøí 2010 Tato publikace byla vydána s laskavou podporou spoleènosti Celgene

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Jak pracovat s lidmi, aby omezili

Jak pracovat s lidmi, aby omezili METODIKA N 8 Marnie Engelander Ernie Lang Rob Lacy Richard Cash Jak pracovat s lidmi, aby omezili nebo přestali užívat konopí NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Efektivní

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Bc. Eva Holoubková Úvod 1. Základní údaje o cílové skupině 2. Statistické údaje o mladých lidech s psychiatrickými poruchami v ČR 3. Statistické údaje

Více

ùj bratr pracoval jako èíšník. Byl rozvedený a il sám. Vídali jsme se jednou za èas. Pøi jedné z mých návštìv jsem ho po ádal o podepsání nìjakých písemností a k mému velkému pøekvapení bratr nebyl schopen

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více