Budoucnost vyuit bioplynu v NepÆlu. Prospects of Biogas Utilization in Nepal. Krishna N. Gautam. Abstract. vod. Anton n Slejka - płeklad a œprava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budoucnost vyuit bioplynu v NepÆlu. Prospects of Biogas Utilization in Nepal. Krishna N. Gautam. Abstract. vod. Anton n Slejka - płeklad a œprava"

Transkript

1 Budoucnost vyuit bioplynu v NepÆlu Prospects of Biogas Utilization in Nepal Krishna N. Gautam Anton n Slejka - płeklad a œprava Abstract The total energy demand of Nepal is estimated at about 252 million GJ and 95% of this is used in the domestic sector, mainly for cooking. The bulk of the energy demand is met by firewood, agricultural residues, dung cakes, petroleum products, and electricity. Of all other sources of alternative energy tried out in the past, biogas technology has proved to be the most preferred as economically viable, socially acceptable, technically feasible as well as sustainable and manageable. In Nepal, biogas is used mainly for domestic cooking and to some extent for lighting to replace firewood and kerosene. The industrial application of biogas, for instance, to run dual fuel engines, refrigerators, and generate electricity has been made on a limited scale. This paper brings out the potential of biogas in the country and states that in terms of average family size plants of 10 m 3. Nepal has a potential of establishing 1,3 million biogas plants. The paper gives a brief history of how biogas technology was introduced in Nepal and how it gradually grew to become an important alternative source of energy. The various plants and policies of the Government of Nepal are also included. The governmental and non-governmental organizations in Nepal which are involved in the biogas sector are featured, briefly bringing out their main activities. The performance of the biogas sector with respect to technical aspects, distribution, economics, social and gender aspects, research, training and extension and institutional growth is reviewed. The major weakness faced are (a) oversized construction, (b) poor performance of biogas lamps, (c) sub-optimal use of the biogas slurry, (d) limiting the technology to household level, and (e) insignificant research programmes. vod CelkovÆ spotłeba energie v NepÆlu je płiblin kolem 252 mil. GJ, z Łeho 95% je pou væno v domæcnostech, zejmøna na vałen. Tato spotłeba je uspokojovæna zejmøna palivov m dłevem, zem d lsk mi zbytky, suen mi kravinci, ropn mi produkty a elektłinou. Z ostatn ch alternativn ch energetick ch zdrojø testovan ch v minulosti se anaerobn digesce ukæzala jako nejlep s ohledem na ekonomickou œsp nost, sociæln akceptovatelnost, technickou jednoduchost, ekologickost a snadn provoz. V NepÆlu je bioplyn pou væn hlavn pro vałen a n kdy i sv cen 50

2 v domæcnostech, kde nahrazuje palivovø dłevo a petrolej. PrømyslovÆ aplikace bioplynu, napł. pro pohon motorø, chladic ch zał zen a na v robu elektłiny, byla zkouena v omezenø m łe. V tomto ŁlÆnku jsou uvedeny œdaje o potenciælu bioplynu v NepÆlu, z kter ch vypl væ, e płi prøm rnøm objemu rodinnøho bioreaktoru 10 m 3 møe b t v NepÆlu celkem provozovæno a 1,3 mil. bioplynov ch stanic. Hlavn nedostatky bioplynovø technologie społ vaj v (a) płedimenzovanø konstrukci, (b) nedokonaløm provozu bioplynov ch sv tilen, (c) neoptimæln m vyuit vznikløho hnojiva, (d) omezen technologie pouze pro domæc pouit, (e) nedostatełn ch v zkumn ch programech. 1. Energetika v NepÆlu NepÆl je zem d lskæ zem s v ce ne 90% populace pracuj c v zem d lstv a pł buzn ch oborech. S redukc lesø na relativn mladøm pødn m profilu v hornatøm NepÆlu vznikaj znałnø problømy s pødn eroz, sesuvy pødy a povodn mi. SpoleŁn s rostouc populac vzrøstæ tlak na zb vaj c les a ornou pødu. CelkovÆ potłeba energie v NepÆlu je odhadovæna na 252 mil. GJ, z Łeho 95% je pro domæcnosti. TØm ł 80% energetickø spotłeby je pokr væno palivov m dłevem, skoro 11% zem d lsk mi zbytky, asi 9% kravinci, płiblin 1% ropn mi produkty a 1/2% elektłinou. V porovnæn s roky vzrostlo do roku 1992 spalovæn zem d lsk ch odpadø a kravincø 15x. To vyvolævæ silnou potłebu substituce tradiłn ch domæc ch paliv alternativn energi. Pro podm nky NepÆlu se nejløpe osv dłila v roba bioplynu. 2. PotenciÆl bioplynu Teoreticky je mono bioplyn vyræb t ze vech biodegradabiln ch materiælø, ale v praxi se pou vaj pro tyto œłely zejmøna zv łec exkrementy. V naich v zkumech jsme se zab vali mimo zv łec ch exkrementø i zem d lsk mi a komunæln mi odpady. Jednou z hlavn ch potłeb na zem je vyvinout celkov koncept a technologii pro produkci metanu z komunæln ch a zem d lsk ch odpadø, aby se zabrænilo znełiovæn pł rody zærove se ziskem energie a organickøho hnojiva. CelkovÆ populace dobytka v NepÆlu byla v roce 1990/91 kolem 9,3 mil. a prøb n se zvyuje. Tato zv łata produkuj kolem 37,4 mt (mil. tun) exkrementø rołn. Płi vyuit 75% je monø produkovat bioplyn z 28,1 mt exkrementø (Wim van Ness, 1992). Z toho vypl væ, e NepÆl møe rołn produkovat 673 mil. m 3 bioplynu, co je ekvivalentn GWh energie, a nebo møe substituovat 390 mil. l petroleje, Łi 3,7 mt palivovøho dłeva. 51

3 S ohledem na rołn teploty pouze 56 z celkem 75 oblast NepÆlu bylo shledæno vhodn ch pro provoz bioplynov ch stanic. Prøm rnæ velikost potencionæln ch bioplynov ch stanic je, s ohledem na mnostv zv łat chovan ch v prøm rnø rolnickø rodin, mezi 6-8 m 3. Spotłeba bioplynu pro vałen a sv cen v potencionæln bioplynovø domæcnosti je 878 m 3 za rok, co je 77% produkłn ho potenciælu prøm rnø farmæłskø rodiny. 3. StruŁnÆ historie v voje bioplynu v NepÆlu Technologie Prvn bioplynovæ stanice v NepÆlu byla postavena roku 1955 ułitelem B.R. Saubollem z pouitø ropnø cisterny na kole v Kathmandu. Sv tovæ energetickæ krize v roce 1973 zpøsobila vytvołen komise pro rozvoj bioplynu (BDC) jako ŁÆst v zkumnø a v vojovø skupiny pro energii na TribhuwanskØ univerzit. Ministerstvo zem d lstv zahrnulo v roce 1975/76 bioplyn jako zvlætn program zam łen mimo jinø i na sniovæn odles ovæn a prevenci spalovæn kravincø. Prvn ch 250 domovn ch stanic bylo postaveno v letech Vechny tyto stanice maj plovouc plynojem (obr. 1). Obt e s transportem t køho a velkøho kovovøho plynojemu se staly hlavn m limituj c m faktorem pro ir vyu væn tohoto typu reaktoru. Proto byla v roce 1978 vyvinuta varianta Ł nskøho fermentoru, jen nemæ plynojem. Tento typ se stal pro svø n zkø połizovac næklady velmi populærn. Jeliko parametry bioplynov ch stanic jsou kontrolovæny œładem pro podporu bioplynu (BSP), kter stanic m nespl uj c jeho poadavky nedæ pł sp vek, bylo dosaeno v ce ne 90% œsp nosti postaven ch stanic. Tento limituj c pł stup je nyn opatrn m n n, aby bylo umon no zaveden nov ch typø jako je Deenbandhu (obr. 2). Velikosti bioplynov ch reaktorø stav n ch røzn mi firmami jsou 4, 6, 8, 10, 15 a 20 m 3, płiłem velikosti 8 a 10 m 3 jsou nejb n j. Prøm rnæ velikost bioplynovøho reaktoru byla sn ena z 10 m 3 v roce 1990 na 9,25 m 3 v roce Nyn se sna me sn it tuto velikost na 8 m 3. VlÆdn politika a plæny Prvn podpora bioplynu byla ud lena roku 1976 jako bezœrołnæ pøjłka na v stavbu reaktoru. V næsleduj c m roce bylo toto opatłen zm n no na pøjłku s 6% œrołen m. V letech 1982/83 byla podpora NR (nepælsk ch rupi ) na kad postaven reaktor, ale pouze v n kter ch regionech NepÆlu. V letech vlæda poskytovala podporu na 25% konstrukłn ch nækladø a 50% na 52

4 pøjłku ze zem d lskø rozvojovø banky v NepÆlu (ZRB/N). V letech byly tyto podpory zrueny. Tyto ŁastØ zm ny vyvolævaly zmatky. Od roku 1992 vlæda poskytuje podporu NR na kad rodinn reaktor, kter spl uje stanovenø parametry. Pro horskø oblasti je nav c poskytovæna dotace NR na dopravu. Tyto podpory jsou vyplæceny bez ohledu na velikost reaktoru. Prvn plæn na konstrukci bioplynov ch reaktorø byl vytvołen v letech s c lem postavit 4000 reaktorø. Tento plæn, kter byl povaovæn za velmi ambici zn, byl celkem bez obt spln n. S ohledem na povzbuzuj c v sledky prvn ho plænu byl v letech stanoven c l rodinn ch bioplynov ch stanic, co pravd podobn bude (v soułasnø dob asi u bylo) bez problømø spln no. Tłi nejdøleit j faktory płisp vaj c k rychlømu roziłovæn połtu bioplynov ch stanic jsou tyto: (a) realizace finanłn pomoci BSP od NizozemskØ rozvojovø korporace (SNV); (b) privatizace prømyslu, kteræ pob dla podnikatele k zaloen nov ch podnikø, take v zemi je nyn 22 firem zab vaj c ch se bioplynem; (c) jednodu tok podpory skrz banky. 4. Organizace v sektoru bioplynu VlÆdn agentury V letech 1975/76 se rozvojem bioplynovø technologie zab valo zejmøna Ministerstvo zem d lstv. ÆsteŁn se t m zab vala takø Divize energetickøho plænovæn sekretariætu Komise pro vodu a energii. Ta se zab vala zejmøna monitorovæn m, vyhodnocovæn m a zakolovæn m. Nyn se uvauje o vytvołen vlædn ho orgænu pro dohled nad bioplynov m sektorem. ZRB/N a ostatn komerłn banky ZRB/N byla ustanovena roku Dlouhou dobu byla jedinou bankou poskytuj c podporu pro konstrukci bioplynov ch stanic, avak v soułasnosti je tato podpora poskytovæna i jin mi bankami. Sponzołi, nevlædn organizace, konzultałn firmy Rozvoj bioplynovøho programu v NepÆlu podporuj sponzołi jako je SNV, UNICEF, Save the childern USA a Plant international a FAO. Tyto organizace poskytuj zejmøna finanłn podporu a døleitou technickou asistenci. 53

5 PoŁet nevlædn ch organizac a konzultałn ch firem, zab vaj c ch se bioplynem stæle roste. Aktivity t chto organizac jsou limitovæny na sociæln ekonomick v zkum, vyhodnocovæn bioplynovøho programu a zakolovæn. Program pro podporu bioplynu (BSP). BSP załal v roce 1992 ve spolupræci se soukrom mi firmami, bankami a sponzory. Hlavn c le programu jsou tyto: (a) podporovat v stavbu reaktorø pomoc poskytovæn podpory skrz ZRB/N, (b) ułinit bioplyn atraktivn j pro drobnø zem d lce v horæch, (c) formulovat doporułen pro rozvoj soukromøho sektoru v oblasti bioplynu. FAO FAO podporovalo rozvoj bioplynovø technologie v rozvojov ch zem ch mnoho let. Jej podpora zahrnuje zejmøna kolen zedn kø a uivatelø a vyu væn organickøho zbytku po digesci jako hnojiva. 5. Płehled bioplynovøho sektoru Technologie Jeliko se v NepÆlu pou væ prakticky pouze jeden druh reaktoru, byla œsp nost płes 90% postaven ch stanic, a to jak v hornat ch, tak v rovinn ch ŁÆstech zem. V soułasnosti se płechæz na v ce modelø. Nejv t problømy s bioplynov mi stanicemi jsou (sestupn ): (a) ni produkce bioplynu ne je kapacita reaktoru, (b) œniky plynu z kupole, (c) z trubek, (d) ucpæn vpusti, (e) œniky plynu z ventilu, (f) nekvalitn konstrukce. Ostatn b nø problømy jsou tyto: s ohledem na nedostatek investiłn ch prostłedkø u mal ch farmæłø je soułasnæ œrove vlædn podpory povaovæna za n zkou i płesto, e płedstavuje v ce ne 50% zækladn investice, nedokonalø pokonstrukłn sluby a nedostatełnø kolen uivatelø, veobecn trend ke sniovæn połtu zv łat v domæcnostech po konstrukci stanice, s rostouc m nedostatkem vody v hust os dlen ch oblastech zał næ b t nedostatek vody pro provoz bioplynov ch stanic, vysokæ rozd lnost pou van ch materiælø a ceny, kterou vyaduj bioplynovø podniky, 54

6 tendence ke konstrukci płedimenzovan ch reaktorø, co vypl væ z toho, e stavebn firmy si pak mohou v ce naœłtovat a zem d lci mohou dostat v t pøjłku z banky pro v t reaktory. Rozloen bioplynov ch stanic Ze 75 okresø NepÆlu møe pouze 19 dosæhnout postaven maxima 1000 bioplynov ch stanic s ohledem na klimatickø a populałn omezuj c faktory. Koncentrace bioplynov ch stanic je v t v m stsk ch oblastech a v oblastech, kam vedou silnice. Tato tendence je płipisovæna zvyuj c mu se nedostatku domæc ch paliv v t chto oblastech a snadnømu pł stupu k informac m, podporæm a instituc m. Zvyuj c se nedostatek a cena palivovøho dłeva, snadn pł stup k œv røm a technickømu zabezpełen a vzrøstaj c ekologickæ uv dom lost byly tłi hlavn motivałn faktory farmæłø pro stavbu bioplynov ch stanic. Z celkovøho potenciælu 1,3 mil. reaktorø je 62% na rovinæch, 37% v pahorkatinæch a 1% v horæch. Ekonomie Prøm rnø ceny bioplynov ch stanic o rozm rech 8 m 3 a 10 m 3 se pohybuj (v cenæch roku 1996) kolem a NR. Majitel bioplynovø stanice dostane podporu NR v n inæch a NR v pahorkatinæch na kad reaktor bez ohledu na jeho velikost. B næ pøjłka se splæc 7 let s 16% œrokem. V zævislosti na dosaitelnosti m sta silnic a dostupnosti konstrukłn ch materiælø se møe cena stavby sn it a o 40% (Karki, Gautam, Joshi, 1993). Pro porovnæn ekonomickø v hodnosti bioplynovø stanice se bere do œvahy cena petroleje. Desetikub kov reaktor møe v optimæln ch podm nkæch produkovat 3 m 3 bioplynu za den. Płi odhadu, e 1 m 3 bioplynu je ekvivalentn 0,58 l petroleje, dosahuje bioplynovæ stanice płi cen petroleje 9 NR za litr Łist zisk NR za rok (płi rozpołtu nækladø na 20 let). Tato jednoduchæ kalkulace nebere do œvahy vedlej nepł mø zisky jako je zlepen ivotn ho prostłed a sanace odpadø, sn en zdravotn ch problømø en v domæcnostech a pod. SociÆln aspekty V tina uivatelø bioplynu jsou stłedn a v t roln ci. Proti nærodn mu prøm ru 60% negramotnosti je 80% uivatelø bioplynu gramotn ch. eny Podle studie vypracovanø B.B. Silwalem a R.K. Pokharelem (1995) se płi u væn bioplynu uetł 3 hodiny Łasu denn, kterø by jinak byly vypln ny vałen m, Łit n m hrncø, sb ræn m a zpracovæn m 55

7 palivovøho dłeva. Pouit bioplynu mæ takø pozitivn døsledky na zdrav en v domæcnosti a to zejmøna s ohledem na bolesti hlavy, kael a nemoci oł. Dokonce i lidø, kteł ji dlouho trp li astmatem, byli po instalaci bioplynu schopni se op t ujmout vałen. V zkum V zkum je jednou z nejv ce zanedbævan ch oblast v NepÆlu. A u s ohledem na lidskø Łi finanłn zdroje, je zahrnuje. V zkum byl zam łen zejmøna na zv en produkce plynu v prøb hu zimy. V n inæch se b hem zimy sniuje produkce plynu o 25%, v pahorkatinæch o 50%. Izolac reaktorø se zv ila produkce plynu o 93%. V soułasnosti se v zkum zam łuje na vliv płipojen latr n k reaktorøm, sn en konstrukłn ch nækladø a monostem pouit m stn ch materiælø. ZakolovÆn V roce 1993 bylo zakoleno celkem 450 zedn kø, 1705 uivatelø a 115 pracovn kø dohl ej c ch na konstrukci (Karki, Gautam, Joshi, 1993). Zat mco dł ve garantoval kolen pouze stæt, v soułasnosti se na n m pod l i soukromø firmy a neziskovø organizace. V roziłovæn bioplynovøho programu je bohuel zat m aktivn ch jen mælo en (Leemakers, 1992). 6. ZÆv r V soułasnosti zał næ b t bioplynovæ technologie v NepÆlu chæpæna v ir ch souvislostech, ne jenom jako zdroj levnø energie. ZejmØna jsou vyzdvihovæny jej monosti zpracovæn organick ch odpadø, produkce hodnotnøho hnojiva, zlepen hygieny v m stech i na vesnic ch, ochrany lesø, zamezen eroze apod. BioplynovØ technologie se zał naj zam łovat zejmøna na zpracovæn komunæln ch odpadø. I płesto, e vlædn podpora aktivit v oblasti v zkumu, kolen a podpory instituc je nedostatełnæ, roziłuje se bioplynovæ technologie velmi rychle po celøm NepÆlu. Jeliko na ivotn prostłed v horæch mæ nejv t dopad ivotn styl t ch nejchud ch lid, m l by se podpørn program zam łit zejmøna na n. Chud lidø uspokojuj svø energetickø potłeby spalovæn m dłeva, zem d lsk ch zbytkø a vysuen ch exkrementø, co zpøsobuje problømy s eroz, Łast mi zæplavami, zhoren m pov trnostn ch podm nek a nakonec vede ke zhoren ivotn ch podm nek v tiny populace. Literatura 1. CMS Evaluation of Biogas Users Group Training FY Biogas Support Programme. SNV-Nepal. April Kathmandu: Consolidated Management Services. 56

8 2. CMS Evaluation of Biogas Users Group Training FY Biogas Support Programme. SNV-Nepal, January Kathmandu: Consolidated Management Services. 3. Government of Nepal, The Eighth Five Year Plan Kathmandu: National Planning Commission, His Majesty s Government of Nepal. 4. Karki, A.B. and Dixit K, Biogas Fieldbook. Kathamndu Sahayogi Press. 5. Karki, A.B., Gautam K.M. and Joshi S.R Present Structure of Biogas Sector in Nepal, Kathmandu: Consolidated Management Services. 6. Karki, A.B., Gautam, K.M. and Joshi S.R Future Structure of Biogas Sector in Nepal. Kathmandu: Consolidated Management Services. 7. Karki, A.B. and Gautam K.M. 1994: Biogas Users Training Manual: A Guide for Trainer, Kathamndu: Consolidated Management Services. 8. Karki A.B. and Gautam K.M Biogas Training Manual for Masons: A Gide for Trainer, Kathmandu: Consolidated Management Services. 9. Karki A.B. and Gautam K.M Biogas Refresher Training for Masons: A Guide for Trainer. Kathmandu: Consolidated Management Services. 10.Karki A.B., Gautam K.M. and Karki A Biogas for Sustainable Development in Nepal. Paper presented at the Second International Conference on Science and Technology for Poverty Alleviation organized by Royal Nepal Academy for Science and Technology (RONAST), 8-11 June Karki A.B., Gautam K.M. and Pant A Summary Report on Nepal District Biogas Workshop , ENFO News, April/September Karki A.B., Gautam K.M. and Karki A Biogas Installation from Elephant Dung at Machine Wildlife Resort, Chitwan, Nepal. Biogas Newsletter, Issue No. 45:4. 13.Leemakers M Extension of Biogas in Nepal. strategies for Implementation. Kathmandu. SNV-Nepal. 14.Marieke van Vlier, Effect on the Workload of Women in the Village of Madan Pokhara in Palpa district in Nepal, Kathmandu: SNV Nepal. 15.Silwal B.B. and Pokharel R.K Evaluation of Subsidy Scheme for Biogas Plants. Presented at Consortium of Development Experts, December Wim J. van Nes Technical Biogas Potential per District in Nepal. Kathmandu: SNV- Nepal. 57

9 Obr. 2 58

10 Krishna N. Gautam, Consolidated Management Services Nepal (P) Ltd., CMS House, Lazimpat, P.O. Box 10872, Kathmandu, Nepal 59

Ekonomika a financovæn procesu v roby bioplynu.

Ekonomika a financovæn procesu v roby bioplynu. Ekonomika a financovæn procesu v roby bioplynu. Jaime Munoz vod. Ekonomika jako v znamn prvek ovliv uj c spolełenskø hodnoty velmi podmi uje Łinnost v robn ch faktorø a stævæ se pro n a rozhoduj c. VhodnØ

Více

Vyuit biodegradabiln ho odpadu kompostovæn m

Vyuit biodegradabiln ho odpadu kompostovæn m Vyuit biodegradabiln ho odpadu kompostovæn m Petr alud vod Pro næ stæt je charakteristickø, e pevnø odpady se a na v jimky prozat m płed znekodn n m netł d. Ve spalovnæch a na sklædkæch pak dochæz ke ztræt

Více

Problematika elektronick ch periodik na Internetu Zkuenosti s vydævæn m elektronickøho Łasopisu Ikaros

Problematika elektronick ch periodik na Internetu Zkuenosti s vydævæn m elektronickøho Łasopisu Ikaros Problematika elektronick ch periodik na Internetu Zkuenosti s vydævæn m elektronickøho Łasopisu Ikaros Petra JedliŁkovÆ, Ikaros I. Co se rozum pod pojmem elektronickø publikovæn S v vojem technologi a

Více

Monosti a perspektivy zpracovæn bioodpadu

Monosti a perspektivy zpracovæn bioodpadu Monosti a perspektivy zpracovæn bioodpadu Anton n Slejka vod V soułasnø dob płevauje v R likvidace odpadø nad jejich vyu væn m. Tento zpøsob zachæzen s odpady nen dlouhodob tolerovateln. Nejroz łen j metodou

Více

Odborn Łasopis o biomase a informałn zpravodaj eskøho sdruen pro biomasu

Odborn Łasopis o biomase a informałn zpravodaj eskøho sdruen pro biomasu Odborn Łasopis o biomase a informałn zpravodaj eskøho sdruen pro biomasu slo 4 jen 1998 Slovo płedsedy V`EN LENOV A P ZNIVCI CZ BIOM. V ł m, e jste b hem løta zregenerovali svø s ly a schopnosti a møete

Více

Sb r a tł d n bioodpadø - zkuenosti firmy SSI SCH FER.

Sb r a tł d n bioodpadø - zkuenosti firmy SSI SCH FER. Sb r a tł d n bioodpadø - zkuenosti firmy SSI SCH FER. Jił N mec Podle statistick ch zdrojø obsahuj domovn odpady v N mecku tøm ł 40% bioodpadø. Płi rołn m v skytu 29 mili nø tun domovn ch odpadø (rok

Více

Odborn Łasopis o biomase a informałn zpravodaj eskøho sdruen pro biomasu slo 5 Leden 1999

Odborn Łasopis o biomase a informałn zpravodaj eskøho sdruen pro biomasu slo 5 Leden 1999 Odborn Łasopis o biomase a informałn zpravodaj eskøho sdruen pro biomasu slo 5 Leden 1999 Ve nejlep do novøho roku płeje Łlenøm i pł znivcøm CZ BIOMu sekretariæt svazu. V rołn zpræva 1998 CZ Biom 1. ORGANIZA

Více

ProgramovatelnØ logickø obvody

ProgramovatelnØ logickø obvody ProgramovatelnØ logickø obvody len integrovan ch obvodø IntegrovanØ obvody zle d lit podle mnoha kritøri. Napł klad podle pouirø technologie v roby tranzistorø a diod ( bipolærn, NMOS, MOS, BiMOS atd.

Více

KompostovÆn odpadø a potencionæln riziko mikrobiæln kontaminace

KompostovÆn odpadø a potencionæln riziko mikrobiæln kontaminace KompostovÆn odpadø a potencionæln riziko mikrobiæln kontaminace Magdalena ZimovÆ a Ladislav Mat jø 1.0 vod V celøm sv t vzrøstæ snaha o znovu-vyu væn nejrøzn j ch druhø odpadø a vedlej ch produktø z nejrøzn

Více

PARK U E KU - IHADLA analytickæ ŁÆst

PARK U E KU - IHADLA analytickæ ŁÆst Pod bradskæ ChlumeckÆ Prask okruh Prøm yslovæ eskobrodskæ t rboholskæ spojka Jin spojka POLOHA VZHLEDEM K CELOM STSK DOPRAVN INFRASTRUKTU E analytickæ ŁÆst Z hlediska individuæln dopravy jsou podstatnø

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

EVROPSK DOKUMENTA N ST EDISKO NA UNIVERZIT KARLOV ZDROJ INFORMAC O EVROPSK UNII

EVROPSK DOKUMENTA N ST EDISKO NA UNIVERZIT KARLOV ZDROJ INFORMAC O EVROPSK UNII EVROPSK DOKUMENTA N ST EDISKO NA UNIVERZIT KARLOV ZDROJ INFORMAC O EVROPSK UNII PhDr. Jitka H r a d i l o v Æ PoslÆn EDS EDS vzniklo v roce 1990 z iniciativy EvropskØ komise a rozhodnut m rektora Univerzity

Více

Návod k použití S-347-01

Návod k použití S-347-01 NÆvod k pouit TK 64001 S-347-01 Obsah Co mus te bezpodm nełn dodrovat................. 8 BezpeŁnostn pokyny............................... 8 Płed prvn m pouit m.............................. 8 Pln n systømu....................................

Více

E. Přihlášky vynálezů patenty

E. Přihlášky vynálezů patenty 69 E. Přihlášky vynálezů patenty Počty přihlášek vynálezů, resp. počty udělených patentů jsou tradičně považovány za jeden z ukazatelů úspěšnosti VaV. Současně se v úvahu bere omezenost vypovídací schopnosti

Více

Chemické metody stabilizace kalů

Chemické metody stabilizace kalů Stabilizace vápnem Podmínky pro dosažení hygienizace kalu na úroveň třídy I. : - alkalizace vápnem nad ph 12 a dosažení teploty nad 55 o C a udržení těchto hodnot po dobu alespoň 2 hodin - alkalizace vápnem

Více

NEDESTRUKTIVNÍ HODNOCENÍ MATERIÁLU ENERGETICKÝCH KOMPONENT NONDESTRUCTIVE EVALUATION OF POWER PLANT PARTS Zbyněk BUNDA a,b, Josef VOLÁK a,b

NEDESTRUKTIVNÍ HODNOCENÍ MATERIÁLU ENERGETICKÝCH KOMPONENT NONDESTRUCTIVE EVALUATION OF POWER PLANT PARTS Zbyněk BUNDA a,b, Josef VOLÁK a,b Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic NEDESTRUKTIVNÍ HODNOCENÍ MATERIÁLU ENERGETICKÝCH KOMPONENT

Více

ČESKÝ SPOTŘEBITEL A JEHO NÁZORY NA VEPŘOVÉ MASO

ČESKÝ SPOTŘEBITEL A JEHO NÁZORY NA VEPŘOVÉ MASO ČESKÝ SPOTŘEBITEL A JEHO NÁZORY NA VEPŘOVÉ MASO Pourová, M., Dvořáková, L. PEF, Česká zemědělská univerzita v Praze Abstrakt Příspěvek je zaměřen na vnímání (percepci) vepřového masa a jeho šesti masných

Více

Repeatery pro systém GSM

Repeatery pro systém GSM Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 3 Repeatery pro systém GSM Repeaters for GSM system Petr Kejík, Jiří Hermany, Stanislav Hanus xkejik00@stud.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

veřejných výdajů metodou stanovení koeficientu

veřejných výdajů metodou stanovení koeficientu František Ochrana: Hodnocení splnění výdajových cílů veřejných výdajů metodou stanovení koeficientu Abstract František Ochrana: Evaluation of Public Expenditure (Method of the Goal-Coefficient Evaluation)

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Perspektivy financování vysokoškolského studia v České republice se spoluúčastí studentů Jan Lamser

Perspektivy financování vysokoškolského studia v České republice se spoluúčastí studentů Jan Lamser Perspektivy financování vysokoškolského studia v České republice se spoluúčastí studentů Jan Lamser Kulatý stůl na téma: BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OČIMA STAKEHOLDERŮ 22. září 2008 Základní východiska

Více

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V E-LEARNINGOVÝCH KURZECH THE NEWEST TECHNOLOGIES IN E-LEARNING COURSES

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V E-LEARNINGOVÝCH KURZECH THE NEWEST TECHNOLOGIES IN E-LEARNING COURSES NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V E-LEARNINGOVÝCH KURZECH THE NEWEST TECHNOLOGIES IN E-LEARNING COURSES B. Řeháková, J. Veselý Univerzita Palackého Olomouc Abstrakt Otázky spojené s efektivním využitím moderních

Více

HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK VYBRANÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK VYBRANÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK VYBRANÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ Marika Vondrášková, Jan Tlučhoř ÚVOD O internetu můžeme hovořit jako o síti sdružující nepřeberné množství informací, která umožňuje širokou škálu

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba : Břeclav bez bariér I. etapa, bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace SO 101 Místo stavby : Břeclav Katastrální území : Břeclav

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Veřejná analýza 2016 UPDATE KVĚTEN. Marek Hauf analytik hauf@primstock.cz Tel: 234 768 018

Veřejná analýza 2016 UPDATE KVĚTEN. Marek Hauf analytik hauf@primstock.cz Tel: 234 768 018 Veřejná analýza 2016 ROPA LONG UPDATE KVĚTEN Marek Hauf analytik hauf@primstock.cz Tel: 234 768 018 WTI ropa na dostřel hladiny 50 USD za barel Poté, co v průběhu včerejšího dne po sedmi měsících pokořila

Více

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS Urban L., Jun J., Fryč J. Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy, Mendel University

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 20 minut INFORMACE K TÉMATU: CIVILIZACE PLNÁ ODPADŮ Produkce odpadů stále

Více

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POPTÁVKU PO BIOPOTRAVINÁCH THE FACTORS INFLUENCING THE DEMAND FOR THE ORGANIC FOODSTUFF

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POPTÁVKU PO BIOPOTRAVINÁCH THE FACTORS INFLUENCING THE DEMAND FOR THE ORGANIC FOODSTUFF FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POPTÁVKU PO BIOPOTRAVINÁCH THE FACTORS INFLUENCING THE DEMAND FOR THE ORGANIC FOODSTUFF ŽIVĚLOVÁ Iva, (ČR) ABSTRACT The article is focused on the analysis of the customer s run on the

Více

Rozvojové cíle a udržitelnost dopadů v politice vnější spolupráce Evropské unie

Rozvojové cíle a udržitelnost dopadů v politice vnější spolupráce Evropské unie Rozvojové cíle a udržitelnost dopadů v politice vnější spolupráce Evropské unie 1 Co schází rozvojovým zemím vlastně k dosažení MDGs? neboť rozložení bohatství ve světě se příliš nemění.. přírodní zdroje?

Více

Značný pokrok učinilo REIMO GROUP také v oblas- 1990 jako stavební firma s výhradně českým

Značný pokrok učinilo REIMO GROUP také v oblas- 1990 jako stavební firma s výhradně českým PROFIL REIMO GROUP Akciová společnost Reimo byla založena v roce Značný pokrok učinilo REIMO GROUP také v oblas- 1990 jako stavební firma s výhradně českým ti silniční údržby. Zde REIMO GROUP dokazuje,

Více

PROČ VĚDECKÁ ŠKOLA A JAK SE K NÍ DOSTAT? WHY SCIENTIFIC SCHOOL AND HOW TO ACHIEVE IT?

PROČ VĚDECKÁ ŠKOLA A JAK SE K NÍ DOSTAT? WHY SCIENTIFIC SCHOOL AND HOW TO ACHIEVE IT? PROČ VĚDECKÁ ŠKOLA A JAK SE K NÍ DOSTAT? WHY SCIENTIFIC SCHOOL AND HOW TO ACHIEVE IT? Abstrakt Cyril Klimeš Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře Fakulta přírodních věd, katedra informatiky, e-mail cklimes@ukf.sk

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 5 Číslo 3, 2005 Možnosti využití nástrojů ekonomie blahobytu

Více

. Alma Mater Studiorum

. Alma Mater Studiorum . Alma Mater Studiorum Miroslav PÍŠKA, Dagmar STA KOVÁ FSI VUT v Brn, Ústav strojírenské technologie, Technická 2, 616 69 Brno, tel.: 5 4114 2555 e-mail: piska@fme.vutbr.cz Anotace P ísp vek se zabývá

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Roman KOZEL If universities want to succeed on the market, they have to deal with higher assertivity their graduates. They need a specialist,

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

Hromosvod a inteligence.

Hromosvod a inteligence. Hromosvod a inteligence. Ing. Edmund Pant ek, znalec v oboru elektrotechnika a elektronika. Motto: P i ochran objekt p ed ú inky p ímého i nep ímého ú inku úderu blesku jsou zejména u lenitých st ech a

Více

Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007. Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady

Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007. Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Zpráva o finanční stabilitě 2006 Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007 Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Finanční stabilita je jedním m z cílůc ČNB 2 Péče o finanční stabilitu

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

Model byl např. publikován v závěrečné výzkumné zprávě z tohoto projektu.

Model byl např. publikován v závěrečné výzkumné zprávě z tohoto projektu. Restrikce veřejných výdajových programů a výdajových aktivit veřejných služeb Prof. PhDr. František Ochrana,DrSc.,katedra veřejných financí, VŠE v Praze Referát je součástí výstupu z výzkumného projektu

Více

ESTIMATION SEASONAL EFFICIENCY PICKING THRESHING - MACHINES AND ECONOMY RUNNIG ZHODNOCENÍ SEZÓNNÍ VÝKONNOSTI SKLÍZECÍCH MLÁTIČEK A EKONOMIKA PROVOZU

ESTIMATION SEASONAL EFFICIENCY PICKING THRESHING - MACHINES AND ECONOMY RUNNIG ZHODNOCENÍ SEZÓNNÍ VÝKONNOSTI SKLÍZECÍCH MLÁTIČEK A EKONOMIKA PROVOZU ESTIMATION SEASONAL EFFICIENCY PICKING THRESHING - MACHINES AND ECONOMY RUNNIG ZHODNOCENÍ SEZÓNNÍ VÝKONNOSTI SKLÍZECÍCH MLÁTIČEK A EKONOMIKA PROVOZU Švec M. Department of Agriculture, Food and Environmental

Více

Chemie na Internetu. Elektronické konference

Chemie na Internetu. Elektronické konference Chemie na Internetu. Nen pochyb o tom, e Internet je dnes v znamn m næstrojem k z skævæn informac. Ani chemie v tomto sm ru nen vyj mkou. Vzhledem k dynamice tohoto mødia je vak tłeba okruh poadovan ch

Více

STRUKTURA OBCHODŮ BANKY JAKO FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI BANKOVNÍ ČINNOSTI

STRUKTURA OBCHODŮ BANKY JAKO FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI BANKOVNÍ ČINNOSTI STRUKTURA OBCHODŮ BANKY JAKO FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI BANKOVNÍ ČINNOSTI Jan Černohorský Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Abstract The aim of this paper is to define

Více

Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration) STAVEBNÍ VÝROBKY

Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration) STAVEBNÍ VÝROBKY Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration) STAVEBNÍ VÝROBKY 12/05/2014 1 Oč jde? 2 Environmentální značení a prohlášení typy typ I ekologicky šetrné produkty ČSN ISO 14024:2000

Více

Legislativa ČR v oblasti nakládání s bioodpady. Ráztoka 8.11.2007

Legislativa ČR v oblasti nakládání s bioodpady. Ráztoka 8.11.2007 Legislativa ČR v oblasti nakládání s bioodpady Ráztoka 8.11.2007 SOUČASNÁ LEGISLATIVA ČR V OBLASTI BIOODPADŮ Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů Vyhláška č. 383/2001

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Změny v poskytování sociálních služeb a jejich důsledky ve Velké Británii. James Milne

Změny v poskytování sociálních služeb a jejich důsledky ve Velké Británii. James Milne Změny v poskytování sociálních služeb a jejich důsledky ve Velké Británii James Milne Tatopřednáškaobsahuješestčástí: Část1: Pozadísociálnípéče ve VelkéBritánii Část2: Stávajícísystém Část3:Plánovanézměny

Více

VYUŽITÍ FERMENTAČNÍCH ZBYTKŮ ANAEROBNÍ DIGESCE JAKO PALIVA APPLICATION OF FERMENTED ANAEROBIC DIGESTION REMAINDERS AS FUEL

VYUŽITÍ FERMENTAČNÍCH ZBYTKŮ ANAEROBNÍ DIGESCE JAKO PALIVA APPLICATION OF FERMENTED ANAEROBIC DIGESTION REMAINDERS AS FUEL VYUŽITÍ FERMENTAČNÍCH ZBYTKŮ ANAEROBNÍ DIGESCE JAKO PALIVA APPLICATION OF FERMENTED ANAEROBIC DIGESTION REMAINDERS AS FUEL J. Kára 1 ), R. Koutný 1 ), J. Kouďa 2 ) 1 ) Výzkumný ústav zemědělské techniky,

Více

Regionální politika na příkladu vybraného kraje (teze)

Regionální politika na příkladu vybraného kraje (teze) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR EVROPSKÁ AGRÁRNÍ DIPLOMACIE KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY Regionální politika na příkladu vybraného kraje (teze) Vedoucí diplomové práce:

Více

MONITORING OF WATER POLLUTION OF ŽELEČSKÝ STREAM UNDER ŽELEČ VILLAGE SLEDOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ ŽELEČSKÉHO POTOKA POD OBCÍ ŽELEČ

MONITORING OF WATER POLLUTION OF ŽELEČSKÝ STREAM UNDER ŽELEČ VILLAGE SLEDOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ ŽELEČSKÉHO POTOKA POD OBCÍ ŽELEČ MONITORING OF WATER POLLUTION OF ŽELEČSKÝ STREAM UNDER ŽELEČ VILLAGE SLEDOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ ŽELEČSKÉHO POTOKA POD OBCÍ ŽELEČ 1 Fialová P., 1 Hubačíková V., 2 Rozkošný M. 1 Department of Applied and Landscape

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí. Téma: Analýza kritického bodu

Seminární práce ze Základů firemních financí. Téma: Analýza kritického bodu Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza kritického bodu Zpracovali: Marek Bubelíny Martin Martin Balcárek Datum prezentace: 21. dubna 2004 V Brně dne...... P o d p i s Obsah 1. ÚVOD...3

Více

Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu

Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Informační podklad pro novináře Zpracoval: Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Deset let

Více

Městys Nezamyslice. Technická zpráva. Místo : Nezamyslice

Městys Nezamyslice. Technická zpráva. Místo : Nezamyslice Akce : obnova chodníku v ul. Nádražní - západní část Technická zpráva Investor : Místo : Projektant : Vláčil Jaromír Prostějov, červen 2014 Identifikační údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 07.04.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace záměru volby strategie společnosti Teplárna Písek, a. s.;

Více

Hliníkové požáru odolné konstrukce

Hliníkové požáru odolné konstrukce Hliníkové požáru odolné konstrukce Sapa Building System Sapa Building System Hliníkové požáru odolné konstrukce Požární uzávěry Sapa Building System jsou v okruhu stavebních a požárních specialistů známé

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

funkční na dual-sim telefonech možnost přesměrovat příchozí hovory možnost nastavení více telefonních čísel pro případ, že je jedno nedostupné

funkční na dual-sim telefonech možnost přesměrovat příchozí hovory možnost nastavení více telefonních čísel pro případ, že je jedno nedostupné Analyzujte, navrhněte a implementujte aplikaci pro sledování spánku dětí Chůvička pro telefony na platformě Android. Od existujících aplikací se bude aplikace odlišovat tímto: funkční na dual-sim telefonech

Více

Strukturální fondy. Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Fond soudržnosti

Strukturální fondy. Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Fond soudržnosti Strukturální fondy Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Fond soudržnosti Do roku 2006 Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF) Finanční nástroj pro podporu

Více

Zefektivnění zadávání znaků na mobilním telefonu bez T9

Zefektivnění zadávání znaků na mobilním telefonu bez T9 Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2011 13 2 Zefektivnění zadávání znaků na mobilním telefonu bez T9 More effective letter typing on mobile phone without using T9 Jan Beneš xbenes32@stud.feec.vutbr.cz

Více

ROZVOJ TÍSŇOVÉ PÉČE AREÍON SENIORSKÝ MAJÁK

ROZVOJ TÍSŇOVÉ PÉČE AREÍON SENIORSKÝ MAJÁK ROZVOJ TÍSŇOVÉ PÉČE AREÍON SENIORSKÝ MAJÁK TRANSFORMACE TÍSŇOVÉ PÉČE AREÍON PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY V KOMPLEXNÍ PORTFOLIO OBČANSKÝCH SLUŽEB Účinná podpora nezávislosti. JAN LORMAN, ŽIVOT

Více

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY KOTLÍKOVÉ DOTACE pokračují! Máte doma starý kotel na uhlí, dřevo a jiná tuhá paliva? Pak jsou kotlíkové dotace určeny právě pro Vás! Pokud máte doma

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

Obecní Zpravodaj IV/2015

Obecní Zpravodaj IV/2015 Obecní Zpravodaj IV/2015 Vážení spoluobčané, Předkládáme Vám aktuální informace z našich obcí: Realizované akce Znovuodhalení pomníku obětem první světové války Dne 28. října, byl v Květinově, znovu odhalen

Více

VYNIKAJÍCÍ KVALITOU Preciznost a kvalita v každém svaru

VYNIKAJÍCÍ KVALITOU Preciznost a kvalita v každém svaru Zaměřeno na oblouk s VYNIKAJÍCÍ KVALITOU Preciznost a kvalita v každém svaru Téma kvality svařování se na základě stále více rostoucích požadavků zákazníků, norem a předpisů stává důležitějším. Například

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2009

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2009 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 29 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Domácí zdravotní péče v roce 2005. Home care in 2005

Domácí zdravotní péče v roce 2005. Home care in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3.7.26 Domácí zdravotní péče v roce 25 Home care in 25 Souhrn Koncem roku poskytovalo domácí zdravotní péči v České

Více

Příklady na téma Úspory energie ve městech, obcích a regionech Jihočeského kraje

Příklady na téma Úspory energie ve městech, obcích a regionech Jihočeského kraje Příklady na téma Úspory energie ve městech, obcích a regionech Jihočeského kraje Využití obnovitelných zdrojů energie v Jihočeském kraji závěry UEK Z bilancí dostupné biomasy v Jihočeském kraji vyplývá,

Více

S 127/01-2368/01 V Brně dne 30.11.2001

S 127/01-2368/01 V Brně dne 30.11.2001 S 127/01-2368/01 V Brně dne 30.11.2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 127/01, zahájeném dne 26. října 2001 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ÚVOD CHT série elektromotor byla vyvinuta pro p ipojení na p evodovky a z tohoto d vodu mají veškeré mechanické a elektrické charakteristiky p izp sobeny práv

Více

SDHplus Solar District Heating in Europe

SDHplus Solar District Heating in Europe 1 SDHplus Solar District Heating in Europe WP2 SDH enabling buildings with high energy performance Task 2.1 Survey and horizontal review of the existing models D2.2 Information sheet on building legislation

Více

STATICKÁ ÚNOSNOST 3D MODELU SVĚRNÉHO SPOJE

STATICKÁ ÚNOSNOST 3D MODELU SVĚRNÉHO SPOJE STATICKÁ ÚNOSNOST 3D MODELU SVĚRNÉHO SPOJE Autoři: prof. Ing. Petr HORYL, CSc., Katedra mechaniky, Fakulta strojní, VŠB TU OSTRAVA, e- mail: petr.horyl@vsb.cz Ing. Hana ROBOVSKÁ, Ingersoll Rand Equipment

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Základem PPP projektu je dlouhodobý smluvní vztah, ve kterém veřejný a soukromý sektor vzájemně sdílejí užitky a rizika vyplývající ze zajištění

Základem PPP projektu je dlouhodobý smluvní vztah, ve kterém veřejný a soukromý sektor vzájemně sdílejí užitky a rizika vyplývající ze zajištění Public Private Partnership jako efektivní nástroj budování a provozování veřejné infrastruktury Vladimír Sloup výkonný ředitel Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru www.asociaceppp.cz

Více

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky Konference ANSYS 011 CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky D. Lávička Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení,

Více

Požární odolnost ocelobetonových stropů

Požární odolnost ocelobetonových stropů Požární odolnost ocelobetonových stropů Jan Bednář, František Wald České vysoké učení technické v Praze Úvod Při sledování požárních zkoušek celých konstrukcí ve skutečném měřítku se zjistilo, že požární

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.20 1999 Ohřívače vzduchu na plynná paliva pro vytápění prostorů bytových a nebytových objektů - Doplňující požadavky na kondenzační ohřívače vzduchu ČSN EN 1196 06 1914

Více

Akce GS SROP. Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy

Akce GS SROP. Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy EVROPSKÁ UNIE Akce GS SROP Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy 6/2006 Oddělení řízení grantových schémat, odbor regionálního a ekonomického rozvoje Moravskoslezský kraj Krajský úřad OBECNÉ RADY A PŘIPOMENUTÍ

Více

Integrovaný informační systém v kontrole mléčné užitkovosti krav ve Velké Británii Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Integrovaný informační systém v kontrole mléčné užitkovosti krav ve Velké Británii Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Integrovaný informační systém v kontrole mléčné užitkovosti krav ve Velké Británii Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Integrovaný informační systém v kontrole užitkovosti ve Velké

Více

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5. Instalační manuál

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5. Instalační manuál Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5 2 1MRS755684 Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5 Vydáno: 22.10.1997 Revize: CZ_D/28.05.2010 Stav: Aktualizováno; Tento dokument je přeložen

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Publikace vyšla s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské Unie. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá

Publikace vyšla s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské Unie. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá Publikace vyšla s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské Unie. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá odpovědnost z jejich strany. OBSAH Úvod... 3 Základní přehled...

Více

ZHODNOCENÍ INDEXU HUMIDEX NA ÚZEMÍ M STA BRNA. eský hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno, eská republika e-mail: roznovsky@chmi.

ZHODNOCENÍ INDEXU HUMIDEX NA ÚZEMÍ M STA BRNA. eský hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno, eská republika e-mail: roznovsky@chmi. ZHODNOCENÍ INDEXU HUMIDEX NA ÚZEMÍ M STA BRNA Tomá Litschmann 1, Jaroslav Ronovský 2 2 1 AMET, Velké Bílovice, eská republika; e-mail: amet@email.cz eský hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67

Více

Solární a větrná energie: Podíl v Německu stále roste

Solární a větrná energie: Podíl v Německu stále roste Solární a větrná energie: Podíl v Německu stále roste Německo patří k největším výrobcům větrné a solární energie. Do roku 2020 plánuje vyrábět třetinu energie z obnovitelných zdrojů. Je tento cíl dosažitelný

Více

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK 21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK Pavel Rokos ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie Úvod Světelné zdroje jsou jedním

Více

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice A Průvodní zpráva OBSAH A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 A.3. ÚDAJE

Více

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace SEZNAM PŘÍLOH: Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace Grafická část: SU 02 ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÝ NÁVRH

Více

Tisková zpráva. 18. ledna 2012. Charakteristika klasického tempomatu

Tisková zpráva. 18. ledna 2012. Charakteristika klasického tempomatu 18. ledna 2012 Tisková zpráva DOPLŇUJÍCÍ TECHNICKÉ INFORMACE Charakteristika klasického tempomatu Na ekonomickou jízdu nákladním vozidlem konstantní cestovní rychlostí je potřebné mnohem víc než jen zapnout

Více

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic 1 Mgr. Hana Jiráková, Ph.D. Možnosti využití geotermálních zdrojů v ČR (Geothermal energy use in

Více

NOTA BENE... Łasopis sdruen Benediktus

NOTA BENE... Łasopis sdruen Benediktus NOTA BENE Łasopis sdruen Benediktus... v Łase adventn m 2007 NOTA BENE... Łasopis sdruen Benediktus pøvodn Łtvrtletn k (dnes jednorołn k), OP T VYCH`Z! Do roka a do dne, jste se, nai mil pł znivci, dołkali.

Více

POVODNĚ MSK 2010 MOST EV. Č. 59-008 PŘES ŘEKU OLŠI V KARVINÉ

POVODNĚ MSK 2010 MOST EV. Č. 59-008 PŘES ŘEKU OLŠI V KARVINÉ POVODNĚ MSK 2010 MOST EV. Č. 59-008 PŘES ŘEKU OLŠI V KARVINÉ Ing. Martina Papeschová, Ing. Karel Kubza DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. Ing. Vojtěch Konečný PIS Ing. Antonín Pechal The floods MSK 2010

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VYHLÍDKOVÁ VĚŽ V

Více