Budoucnost vyuit bioplynu v NepÆlu. Prospects of Biogas Utilization in Nepal. Krishna N. Gautam. Abstract. vod. Anton n Slejka - płeklad a œprava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budoucnost vyuit bioplynu v NepÆlu. Prospects of Biogas Utilization in Nepal. Krishna N. Gautam. Abstract. vod. Anton n Slejka - płeklad a œprava"

Transkript

1 Budoucnost vyuit bioplynu v NepÆlu Prospects of Biogas Utilization in Nepal Krishna N. Gautam Anton n Slejka - płeklad a œprava Abstract The total energy demand of Nepal is estimated at about 252 million GJ and 95% of this is used in the domestic sector, mainly for cooking. The bulk of the energy demand is met by firewood, agricultural residues, dung cakes, petroleum products, and electricity. Of all other sources of alternative energy tried out in the past, biogas technology has proved to be the most preferred as economically viable, socially acceptable, technically feasible as well as sustainable and manageable. In Nepal, biogas is used mainly for domestic cooking and to some extent for lighting to replace firewood and kerosene. The industrial application of biogas, for instance, to run dual fuel engines, refrigerators, and generate electricity has been made on a limited scale. This paper brings out the potential of biogas in the country and states that in terms of average family size plants of 10 m 3. Nepal has a potential of establishing 1,3 million biogas plants. The paper gives a brief history of how biogas technology was introduced in Nepal and how it gradually grew to become an important alternative source of energy. The various plants and policies of the Government of Nepal are also included. The governmental and non-governmental organizations in Nepal which are involved in the biogas sector are featured, briefly bringing out their main activities. The performance of the biogas sector with respect to technical aspects, distribution, economics, social and gender aspects, research, training and extension and institutional growth is reviewed. The major weakness faced are (a) oversized construction, (b) poor performance of biogas lamps, (c) sub-optimal use of the biogas slurry, (d) limiting the technology to household level, and (e) insignificant research programmes. vod CelkovÆ spotłeba energie v NepÆlu je płiblin kolem 252 mil. GJ, z Łeho 95% je pou væno v domæcnostech, zejmøna na vałen. Tato spotłeba je uspokojovæna zejmøna palivov m dłevem, zem d lsk mi zbytky, suen mi kravinci, ropn mi produkty a elektłinou. Z ostatn ch alternativn ch energetick ch zdrojø testovan ch v minulosti se anaerobn digesce ukæzala jako nejlep s ohledem na ekonomickou œsp nost, sociæln akceptovatelnost, technickou jednoduchost, ekologickost a snadn provoz. V NepÆlu je bioplyn pou væn hlavn pro vałen a n kdy i sv cen 50

2 v domæcnostech, kde nahrazuje palivovø dłevo a petrolej. PrømyslovÆ aplikace bioplynu, napł. pro pohon motorø, chladic ch zał zen a na v robu elektłiny, byla zkouena v omezenø m łe. V tomto ŁlÆnku jsou uvedeny œdaje o potenciælu bioplynu v NepÆlu, z kter ch vypl væ, e płi prøm rnøm objemu rodinnøho bioreaktoru 10 m 3 møe b t v NepÆlu celkem provozovæno a 1,3 mil. bioplynov ch stanic. Hlavn nedostatky bioplynovø technologie społ vaj v (a) płedimenzovanø konstrukci, (b) nedokonaløm provozu bioplynov ch sv tilen, (c) neoptimæln m vyuit vznikløho hnojiva, (d) omezen technologie pouze pro domæc pouit, (e) nedostatełn ch v zkumn ch programech. 1. Energetika v NepÆlu NepÆl je zem d lskæ zem s v ce ne 90% populace pracuj c v zem d lstv a pł buzn ch oborech. S redukc lesø na relativn mladøm pødn m profilu v hornatøm NepÆlu vznikaj znałnø problømy s pødn eroz, sesuvy pødy a povodn mi. SpoleŁn s rostouc populac vzrøstæ tlak na zb vaj c les a ornou pødu. CelkovÆ potłeba energie v NepÆlu je odhadovæna na 252 mil. GJ, z Łeho 95% je pro domæcnosti. TØm ł 80% energetickø spotłeby je pokr væno palivov m dłevem, skoro 11% zem d lsk mi zbytky, asi 9% kravinci, płiblin 1% ropn mi produkty a 1/2% elektłinou. V porovnæn s roky vzrostlo do roku 1992 spalovæn zem d lsk ch odpadø a kravincø 15x. To vyvolævæ silnou potłebu substituce tradiłn ch domæc ch paliv alternativn energi. Pro podm nky NepÆlu se nejløpe osv dłila v roba bioplynu. 2. PotenciÆl bioplynu Teoreticky je mono bioplyn vyræb t ze vech biodegradabiln ch materiælø, ale v praxi se pou vaj pro tyto œłely zejmøna zv łec exkrementy. V naich v zkumech jsme se zab vali mimo zv łec ch exkrementø i zem d lsk mi a komunæln mi odpady. Jednou z hlavn ch potłeb na zem je vyvinout celkov koncept a technologii pro produkci metanu z komunæln ch a zem d lsk ch odpadø, aby se zabrænilo znełiovæn pł rody zærove se ziskem energie a organickøho hnojiva. CelkovÆ populace dobytka v NepÆlu byla v roce 1990/91 kolem 9,3 mil. a prøb n se zvyuje. Tato zv łata produkuj kolem 37,4 mt (mil. tun) exkrementø rołn. Płi vyuit 75% je monø produkovat bioplyn z 28,1 mt exkrementø (Wim van Ness, 1992). Z toho vypl væ, e NepÆl møe rołn produkovat 673 mil. m 3 bioplynu, co je ekvivalentn GWh energie, a nebo møe substituovat 390 mil. l petroleje, Łi 3,7 mt palivovøho dłeva. 51

3 S ohledem na rołn teploty pouze 56 z celkem 75 oblast NepÆlu bylo shledæno vhodn ch pro provoz bioplynov ch stanic. Prøm rnæ velikost potencionæln ch bioplynov ch stanic je, s ohledem na mnostv zv łat chovan ch v prøm rnø rolnickø rodin, mezi 6-8 m 3. Spotłeba bioplynu pro vałen a sv cen v potencionæln bioplynovø domæcnosti je 878 m 3 za rok, co je 77% produkłn ho potenciælu prøm rnø farmæłskø rodiny. 3. StruŁnÆ historie v voje bioplynu v NepÆlu Technologie Prvn bioplynovæ stanice v NepÆlu byla postavena roku 1955 ułitelem B.R. Saubollem z pouitø ropnø cisterny na kole v Kathmandu. Sv tovæ energetickæ krize v roce 1973 zpøsobila vytvołen komise pro rozvoj bioplynu (BDC) jako ŁÆst v zkumnø a v vojovø skupiny pro energii na TribhuwanskØ univerzit. Ministerstvo zem d lstv zahrnulo v roce 1975/76 bioplyn jako zvlætn program zam łen mimo jinø i na sniovæn odles ovæn a prevenci spalovæn kravincø. Prvn ch 250 domovn ch stanic bylo postaveno v letech Vechny tyto stanice maj plovouc plynojem (obr. 1). Obt e s transportem t køho a velkøho kovovøho plynojemu se staly hlavn m limituj c m faktorem pro ir vyu væn tohoto typu reaktoru. Proto byla v roce 1978 vyvinuta varianta Ł nskøho fermentoru, jen nemæ plynojem. Tento typ se stal pro svø n zkø połizovac næklady velmi populærn. Jeliko parametry bioplynov ch stanic jsou kontrolovæny œładem pro podporu bioplynu (BSP), kter stanic m nespl uj c jeho poadavky nedæ pł sp vek, bylo dosaeno v ce ne 90% œsp nosti postaven ch stanic. Tento limituj c pł stup je nyn opatrn m n n, aby bylo umon no zaveden nov ch typø jako je Deenbandhu (obr. 2). Velikosti bioplynov ch reaktorø stav n ch røzn mi firmami jsou 4, 6, 8, 10, 15 a 20 m 3, płiłem velikosti 8 a 10 m 3 jsou nejb n j. Prøm rnæ velikost bioplynovøho reaktoru byla sn ena z 10 m 3 v roce 1990 na 9,25 m 3 v roce Nyn se sna me sn it tuto velikost na 8 m 3. VlÆdn politika a plæny Prvn podpora bioplynu byla ud lena roku 1976 jako bezœrołnæ pøjłka na v stavbu reaktoru. V næsleduj c m roce bylo toto opatłen zm n no na pøjłku s 6% œrołen m. V letech 1982/83 byla podpora NR (nepælsk ch rupi ) na kad postaven reaktor, ale pouze v n kter ch regionech NepÆlu. V letech vlæda poskytovala podporu na 25% konstrukłn ch nækladø a 50% na 52

4 pøjłku ze zem d lskø rozvojovø banky v NepÆlu (ZRB/N). V letech byly tyto podpory zrueny. Tyto ŁastØ zm ny vyvolævaly zmatky. Od roku 1992 vlæda poskytuje podporu NR na kad rodinn reaktor, kter spl uje stanovenø parametry. Pro horskø oblasti je nav c poskytovæna dotace NR na dopravu. Tyto podpory jsou vyplæceny bez ohledu na velikost reaktoru. Prvn plæn na konstrukci bioplynov ch reaktorø byl vytvołen v letech s c lem postavit 4000 reaktorø. Tento plæn, kter byl povaovæn za velmi ambici zn, byl celkem bez obt spln n. S ohledem na povzbuzuj c v sledky prvn ho plænu byl v letech stanoven c l rodinn ch bioplynov ch stanic, co pravd podobn bude (v soułasnø dob asi u bylo) bez problømø spln no. Tłi nejdøleit j faktory płisp vaj c k rychlømu roziłovæn połtu bioplynov ch stanic jsou tyto: (a) realizace finanłn pomoci BSP od NizozemskØ rozvojovø korporace (SNV); (b) privatizace prømyslu, kteræ pob dla podnikatele k zaloen nov ch podnikø, take v zemi je nyn 22 firem zab vaj c ch se bioplynem; (c) jednodu tok podpory skrz banky. 4. Organizace v sektoru bioplynu VlÆdn agentury V letech 1975/76 se rozvojem bioplynovø technologie zab valo zejmøna Ministerstvo zem d lstv. ÆsteŁn se t m zab vala takø Divize energetickøho plænovæn sekretariætu Komise pro vodu a energii. Ta se zab vala zejmøna monitorovæn m, vyhodnocovæn m a zakolovæn m. Nyn se uvauje o vytvołen vlædn ho orgænu pro dohled nad bioplynov m sektorem. ZRB/N a ostatn komerłn banky ZRB/N byla ustanovena roku Dlouhou dobu byla jedinou bankou poskytuj c podporu pro konstrukci bioplynov ch stanic, avak v soułasnosti je tato podpora poskytovæna i jin mi bankami. Sponzołi, nevlædn organizace, konzultałn firmy Rozvoj bioplynovøho programu v NepÆlu podporuj sponzołi jako je SNV, UNICEF, Save the childern USA a Plant international a FAO. Tyto organizace poskytuj zejmøna finanłn podporu a døleitou technickou asistenci. 53

5 PoŁet nevlædn ch organizac a konzultałn ch firem, zab vaj c ch se bioplynem stæle roste. Aktivity t chto organizac jsou limitovæny na sociæln ekonomick v zkum, vyhodnocovæn bioplynovøho programu a zakolovæn. Program pro podporu bioplynu (BSP). BSP załal v roce 1992 ve spolupræci se soukrom mi firmami, bankami a sponzory. Hlavn c le programu jsou tyto: (a) podporovat v stavbu reaktorø pomoc poskytovæn podpory skrz ZRB/N, (b) ułinit bioplyn atraktivn j pro drobnø zem d lce v horæch, (c) formulovat doporułen pro rozvoj soukromøho sektoru v oblasti bioplynu. FAO FAO podporovalo rozvoj bioplynovø technologie v rozvojov ch zem ch mnoho let. Jej podpora zahrnuje zejmøna kolen zedn kø a uivatelø a vyu væn organickøho zbytku po digesci jako hnojiva. 5. Płehled bioplynovøho sektoru Technologie Jeliko se v NepÆlu pou væ prakticky pouze jeden druh reaktoru, byla œsp nost płes 90% postaven ch stanic, a to jak v hornat ch, tak v rovinn ch ŁÆstech zem. V soułasnosti se płechæz na v ce modelø. Nejv t problømy s bioplynov mi stanicemi jsou (sestupn ): (a) ni produkce bioplynu ne je kapacita reaktoru, (b) œniky plynu z kupole, (c) z trubek, (d) ucpæn vpusti, (e) œniky plynu z ventilu, (f) nekvalitn konstrukce. Ostatn b nø problømy jsou tyto: s ohledem na nedostatek investiłn ch prostłedkø u mal ch farmæłø je soułasnæ œrove vlædn podpory povaovæna za n zkou i płesto, e płedstavuje v ce ne 50% zækladn investice, nedokonalø pokonstrukłn sluby a nedostatełnø kolen uivatelø, veobecn trend ke sniovæn połtu zv łat v domæcnostech po konstrukci stanice, s rostouc m nedostatkem vody v hust os dlen ch oblastech zał næ b t nedostatek vody pro provoz bioplynov ch stanic, vysokæ rozd lnost pou van ch materiælø a ceny, kterou vyaduj bioplynovø podniky, 54

6 tendence ke konstrukci płedimenzovan ch reaktorø, co vypl væ z toho, e stavebn firmy si pak mohou v ce naœłtovat a zem d lci mohou dostat v t pøjłku z banky pro v t reaktory. Rozloen bioplynov ch stanic Ze 75 okresø NepÆlu møe pouze 19 dosæhnout postaven maxima 1000 bioplynov ch stanic s ohledem na klimatickø a populałn omezuj c faktory. Koncentrace bioplynov ch stanic je v t v m stsk ch oblastech a v oblastech, kam vedou silnice. Tato tendence je płipisovæna zvyuj c mu se nedostatku domæc ch paliv v t chto oblastech a snadnømu pł stupu k informac m, podporæm a instituc m. Zvyuj c se nedostatek a cena palivovøho dłeva, snadn pł stup k œv røm a technickømu zabezpełen a vzrøstaj c ekologickæ uv dom lost byly tłi hlavn motivałn faktory farmæłø pro stavbu bioplynov ch stanic. Z celkovøho potenciælu 1,3 mil. reaktorø je 62% na rovinæch, 37% v pahorkatinæch a 1% v horæch. Ekonomie Prøm rnø ceny bioplynov ch stanic o rozm rech 8 m 3 a 10 m 3 se pohybuj (v cenæch roku 1996) kolem a NR. Majitel bioplynovø stanice dostane podporu NR v n inæch a NR v pahorkatinæch na kad reaktor bez ohledu na jeho velikost. B næ pøjłka se splæc 7 let s 16% œrokem. V zævislosti na dosaitelnosti m sta silnic a dostupnosti konstrukłn ch materiælø se møe cena stavby sn it a o 40% (Karki, Gautam, Joshi, 1993). Pro porovnæn ekonomickø v hodnosti bioplynovø stanice se bere do œvahy cena petroleje. Desetikub kov reaktor møe v optimæln ch podm nkæch produkovat 3 m 3 bioplynu za den. Płi odhadu, e 1 m 3 bioplynu je ekvivalentn 0,58 l petroleje, dosahuje bioplynovæ stanice płi cen petroleje 9 NR za litr Łist zisk NR za rok (płi rozpołtu nækladø na 20 let). Tato jednoduchæ kalkulace nebere do œvahy vedlej nepł mø zisky jako je zlepen ivotn ho prostłed a sanace odpadø, sn en zdravotn ch problømø en v domæcnostech a pod. SociÆln aspekty V tina uivatelø bioplynu jsou stłedn a v t roln ci. Proti nærodn mu prøm ru 60% negramotnosti je 80% uivatelø bioplynu gramotn ch. eny Podle studie vypracovanø B.B. Silwalem a R.K. Pokharelem (1995) se płi u væn bioplynu uetł 3 hodiny Łasu denn, kterø by jinak byly vypln ny vałen m, Łit n m hrncø, sb ræn m a zpracovæn m 55

7 palivovøho dłeva. Pouit bioplynu mæ takø pozitivn døsledky na zdrav en v domæcnosti a to zejmøna s ohledem na bolesti hlavy, kael a nemoci oł. Dokonce i lidø, kteł ji dlouho trp li astmatem, byli po instalaci bioplynu schopni se op t ujmout vałen. V zkum V zkum je jednou z nejv ce zanedbævan ch oblast v NepÆlu. A u s ohledem na lidskø Łi finanłn zdroje, je zahrnuje. V zkum byl zam łen zejmøna na zv en produkce plynu v prøb hu zimy. V n inæch se b hem zimy sniuje produkce plynu o 25%, v pahorkatinæch o 50%. Izolac reaktorø se zv ila produkce plynu o 93%. V soułasnosti se v zkum zam łuje na vliv płipojen latr n k reaktorøm, sn en konstrukłn ch nækladø a monostem pouit m stn ch materiælø. ZakolovÆn V roce 1993 bylo zakoleno celkem 450 zedn kø, 1705 uivatelø a 115 pracovn kø dohl ej c ch na konstrukci (Karki, Gautam, Joshi, 1993). Zat mco dł ve garantoval kolen pouze stæt, v soułasnosti se na n m pod l i soukromø firmy a neziskovø organizace. V roziłovæn bioplynovøho programu je bohuel zat m aktivn ch jen mælo en (Leemakers, 1992). 6. ZÆv r V soułasnosti zał næ b t bioplynovæ technologie v NepÆlu chæpæna v ir ch souvislostech, ne jenom jako zdroj levnø energie. ZejmØna jsou vyzdvihovæny jej monosti zpracovæn organick ch odpadø, produkce hodnotnøho hnojiva, zlepen hygieny v m stech i na vesnic ch, ochrany lesø, zamezen eroze apod. BioplynovØ technologie se zał naj zam łovat zejmøna na zpracovæn komunæln ch odpadø. I płesto, e vlædn podpora aktivit v oblasti v zkumu, kolen a podpory instituc je nedostatełnæ, roziłuje se bioplynovæ technologie velmi rychle po celøm NepÆlu. Jeliko na ivotn prostłed v horæch mæ nejv t dopad ivotn styl t ch nejchud ch lid, m l by se podpørn program zam łit zejmøna na n. Chud lidø uspokojuj svø energetickø potłeby spalovæn m dłeva, zem d lsk ch zbytkø a vysuen ch exkrementø, co zpøsobuje problømy s eroz, Łast mi zæplavami, zhoren m pov trnostn ch podm nek a nakonec vede ke zhoren ivotn ch podm nek v tiny populace. Literatura 1. CMS Evaluation of Biogas Users Group Training FY Biogas Support Programme. SNV-Nepal. April Kathmandu: Consolidated Management Services. 56

8 2. CMS Evaluation of Biogas Users Group Training FY Biogas Support Programme. SNV-Nepal, January Kathmandu: Consolidated Management Services. 3. Government of Nepal, The Eighth Five Year Plan Kathmandu: National Planning Commission, His Majesty s Government of Nepal. 4. Karki, A.B. and Dixit K, Biogas Fieldbook. Kathamndu Sahayogi Press. 5. Karki, A.B., Gautam K.M. and Joshi S.R Present Structure of Biogas Sector in Nepal, Kathmandu: Consolidated Management Services. 6. Karki, A.B., Gautam, K.M. and Joshi S.R Future Structure of Biogas Sector in Nepal. Kathmandu: Consolidated Management Services. 7. Karki, A.B. and Gautam K.M. 1994: Biogas Users Training Manual: A Guide for Trainer, Kathamndu: Consolidated Management Services. 8. Karki A.B. and Gautam K.M Biogas Training Manual for Masons: A Gide for Trainer, Kathmandu: Consolidated Management Services. 9. Karki A.B. and Gautam K.M Biogas Refresher Training for Masons: A Guide for Trainer. Kathmandu: Consolidated Management Services. 10.Karki A.B., Gautam K.M. and Karki A Biogas for Sustainable Development in Nepal. Paper presented at the Second International Conference on Science and Technology for Poverty Alleviation organized by Royal Nepal Academy for Science and Technology (RONAST), 8-11 June Karki A.B., Gautam K.M. and Pant A Summary Report on Nepal District Biogas Workshop , ENFO News, April/September Karki A.B., Gautam K.M. and Karki A Biogas Installation from Elephant Dung at Machine Wildlife Resort, Chitwan, Nepal. Biogas Newsletter, Issue No. 45:4. 13.Leemakers M Extension of Biogas in Nepal. strategies for Implementation. Kathmandu. SNV-Nepal. 14.Marieke van Vlier, Effect on the Workload of Women in the Village of Madan Pokhara in Palpa district in Nepal, Kathmandu: SNV Nepal. 15.Silwal B.B. and Pokharel R.K Evaluation of Subsidy Scheme for Biogas Plants. Presented at Consortium of Development Experts, December Wim J. van Nes Technical Biogas Potential per District in Nepal. Kathmandu: SNV- Nepal. 57

9 Obr. 2 58

10 Krishna N. Gautam, Consolidated Management Services Nepal (P) Ltd., CMS House, Lazimpat, P.O. Box 10872, Kathmandu, Nepal 59

Problematika elektronick ch periodik na Internetu Zkuenosti s vydævæn m elektronickøho Łasopisu Ikaros

Problematika elektronick ch periodik na Internetu Zkuenosti s vydævæn m elektronickøho Łasopisu Ikaros Problematika elektronick ch periodik na Internetu Zkuenosti s vydævæn m elektronickøho Łasopisu Ikaros Petra JedliŁkovÆ, Ikaros I. Co se rozum pod pojmem elektronickø publikovæn S v vojem technologi a

Více

NOTA BENE... Łasopis sdruen Benediktus

NOTA BENE... Łasopis sdruen Benediktus NOTA BENE Łasopis sdruen Benediktus... v Łase adventn m 2007 NOTA BENE... Łasopis sdruen Benediktus pøvodn Łtvrtletn k (dnes jednorołn k), OP T VYCH`Z! Do roka a do dne, jste se, nai mil pł znivci, dołkali.

Více

EVROPSK DOKUMENTA N ST EDISKO NA UNIVERZIT KARLOV ZDROJ INFORMAC O EVROPSK UNII

EVROPSK DOKUMENTA N ST EDISKO NA UNIVERZIT KARLOV ZDROJ INFORMAC O EVROPSK UNII EVROPSK DOKUMENTA N ST EDISKO NA UNIVERZIT KARLOV ZDROJ INFORMAC O EVROPSK UNII PhDr. Jitka H r a d i l o v Æ PoslÆn EDS EDS vzniklo v roce 1990 z iniciativy EvropskØ komise a rozhodnut m rektora Univerzity

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

INFORMATIKA Dokazov n a objevov n v t v geometrii pomoc metod po ta ov algebry PAVEL PECH Pedagogick fakulta JU, esk Bud jovice 1. vod V posledn t etin dvac t ho stolet byly vyvinuty inn metody v automatick

Více

výroční zpráva 2008 annual report

výroční zpráva 2008 annual report výroční zpráva 2008 annual report VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2008 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s. SEVEn, Energy Efficiency Center > OBSAH CONTENT > POSLÁNÍ A POLITIKA

Více

Bezpe nostní audit e-business ení

Bezpe nostní audit e-business ení Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informa ních technologií Student : Veronika torková Vedoucí bakalá ské práce : Ing. Jan Karas Recenzent bakalá ské práce : Ing. Jind

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

ČASOPIS STUDIA OECOLOGICA Ročník IV Číslo 1/2010

ČASOPIS STUDIA OECOLOGICA Ročník IV Číslo 1/2010 ČASOPIS STUDIA OECOLOGICA Ročník IV Číslo 1/2010 Redakční rada: Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc. šéfredaktor Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc. výkonný redaktor Prof. RNDr. Olga Kontrišová, Doc. RNDr. Juraj Lesný,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Úspěšné transfery technologií Successful Technology Transfers

Úspěšné transfery technologií Successful Technology Transfers Úspěšné transfery technologií Successful Technology Transfers známe cenu myšlenky Podpora mezinárodního transferu technologií představuje jednu z významných činností, kterou Technologické centrum AV ČR

Více

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Javorník

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE TNlS-mf 13868 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE BRNO 'S3 s.i! IV. cxltx)r-(k^ Ko(iÍPrf?ncf j Í; uae". I ní rcxiíil Brno, ČtřBká r*?f>uřii i >.

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.5.2006 KOM(2006) 248 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU VZTAHY EU S TICHOMOŘSKÝMI

Více

Good Practices Catalogue

Good Practices Catalogue Good Practices Catalogue 1 European Union European Regional Development Fund Good practices Identifying and analysing successful experiences of innovation driven cluster, of planning policies in cluster

Více

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

2010 Zpráva o očekávané

2010 Zpráva o očekávané 2010 Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report Obsah Contents 2 4 Použité zkratky Úvod 2 4 Applied Abbreviations Introduction

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více

Hodnocení v inkluzivních podmínkách

Hodnocení v inkluzivních podmínkách Hodnocení v inkluzivních podmínkách Klí ové otázky pro vzd lávací politiku a praxi Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Vydání tohoto dokumentu podpo ily také DG Education, Training, Culture

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013. Odpovědná společnost Responsible Company

Výroční zpráva Annual Report 2013. Odpovědná společnost Responsible Company Výroční zpráva Annual Report 2013 Odpovědná společnost Responsible Company Obsah Contents 4 Zpráva představenstva 20 Zpráva dozorčí rady 26 Konsolidovaná účetní závěrka 62 Zpráva nezávislého auditora konsolidovaná

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více