Budoucnost vyuit bioplynu v NepÆlu. Prospects of Biogas Utilization in Nepal. Krishna N. Gautam. Abstract. vod. Anton n Slejka - płeklad a œprava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budoucnost vyuit bioplynu v NepÆlu. Prospects of Biogas Utilization in Nepal. Krishna N. Gautam. Abstract. vod. Anton n Slejka - płeklad a œprava"

Transkript

1 Budoucnost vyuit bioplynu v NepÆlu Prospects of Biogas Utilization in Nepal Krishna N. Gautam Anton n Slejka - płeklad a œprava Abstract The total energy demand of Nepal is estimated at about 252 million GJ and 95% of this is used in the domestic sector, mainly for cooking. The bulk of the energy demand is met by firewood, agricultural residues, dung cakes, petroleum products, and electricity. Of all other sources of alternative energy tried out in the past, biogas technology has proved to be the most preferred as economically viable, socially acceptable, technically feasible as well as sustainable and manageable. In Nepal, biogas is used mainly for domestic cooking and to some extent for lighting to replace firewood and kerosene. The industrial application of biogas, for instance, to run dual fuel engines, refrigerators, and generate electricity has been made on a limited scale. This paper brings out the potential of biogas in the country and states that in terms of average family size plants of 10 m 3. Nepal has a potential of establishing 1,3 million biogas plants. The paper gives a brief history of how biogas technology was introduced in Nepal and how it gradually grew to become an important alternative source of energy. The various plants and policies of the Government of Nepal are also included. The governmental and non-governmental organizations in Nepal which are involved in the biogas sector are featured, briefly bringing out their main activities. The performance of the biogas sector with respect to technical aspects, distribution, economics, social and gender aspects, research, training and extension and institutional growth is reviewed. The major weakness faced are (a) oversized construction, (b) poor performance of biogas lamps, (c) sub-optimal use of the biogas slurry, (d) limiting the technology to household level, and (e) insignificant research programmes. vod CelkovÆ spotłeba energie v NepÆlu je płiblin kolem 252 mil. GJ, z Łeho 95% je pou væno v domæcnostech, zejmøna na vałen. Tato spotłeba je uspokojovæna zejmøna palivov m dłevem, zem d lsk mi zbytky, suen mi kravinci, ropn mi produkty a elektłinou. Z ostatn ch alternativn ch energetick ch zdrojø testovan ch v minulosti se anaerobn digesce ukæzala jako nejlep s ohledem na ekonomickou œsp nost, sociæln akceptovatelnost, technickou jednoduchost, ekologickost a snadn provoz. V NepÆlu je bioplyn pou væn hlavn pro vałen a n kdy i sv cen 50

2 v domæcnostech, kde nahrazuje palivovø dłevo a petrolej. PrømyslovÆ aplikace bioplynu, napł. pro pohon motorø, chladic ch zał zen a na v robu elektłiny, byla zkouena v omezenø m łe. V tomto ŁlÆnku jsou uvedeny œdaje o potenciælu bioplynu v NepÆlu, z kter ch vypl væ, e płi prøm rnøm objemu rodinnøho bioreaktoru 10 m 3 møe b t v NepÆlu celkem provozovæno a 1,3 mil. bioplynov ch stanic. Hlavn nedostatky bioplynovø technologie społ vaj v (a) płedimenzovanø konstrukci, (b) nedokonaløm provozu bioplynov ch sv tilen, (c) neoptimæln m vyuit vznikløho hnojiva, (d) omezen technologie pouze pro domæc pouit, (e) nedostatełn ch v zkumn ch programech. 1. Energetika v NepÆlu NepÆl je zem d lskæ zem s v ce ne 90% populace pracuj c v zem d lstv a pł buzn ch oborech. S redukc lesø na relativn mladøm pødn m profilu v hornatøm NepÆlu vznikaj znałnø problømy s pødn eroz, sesuvy pødy a povodn mi. SpoleŁn s rostouc populac vzrøstæ tlak na zb vaj c les a ornou pødu. CelkovÆ potłeba energie v NepÆlu je odhadovæna na 252 mil. GJ, z Łeho 95% je pro domæcnosti. TØm ł 80% energetickø spotłeby je pokr væno palivov m dłevem, skoro 11% zem d lsk mi zbytky, asi 9% kravinci, płiblin 1% ropn mi produkty a 1/2% elektłinou. V porovnæn s roky vzrostlo do roku 1992 spalovæn zem d lsk ch odpadø a kravincø 15x. To vyvolævæ silnou potłebu substituce tradiłn ch domæc ch paliv alternativn energi. Pro podm nky NepÆlu se nejløpe osv dłila v roba bioplynu. 2. PotenciÆl bioplynu Teoreticky je mono bioplyn vyræb t ze vech biodegradabiln ch materiælø, ale v praxi se pou vaj pro tyto œłely zejmøna zv łec exkrementy. V naich v zkumech jsme se zab vali mimo zv łec ch exkrementø i zem d lsk mi a komunæln mi odpady. Jednou z hlavn ch potłeb na zem je vyvinout celkov koncept a technologii pro produkci metanu z komunæln ch a zem d lsk ch odpadø, aby se zabrænilo znełiovæn pł rody zærove se ziskem energie a organickøho hnojiva. CelkovÆ populace dobytka v NepÆlu byla v roce 1990/91 kolem 9,3 mil. a prøb n se zvyuje. Tato zv łata produkuj kolem 37,4 mt (mil. tun) exkrementø rołn. Płi vyuit 75% je monø produkovat bioplyn z 28,1 mt exkrementø (Wim van Ness, 1992). Z toho vypl væ, e NepÆl møe rołn produkovat 673 mil. m 3 bioplynu, co je ekvivalentn GWh energie, a nebo møe substituovat 390 mil. l petroleje, Łi 3,7 mt palivovøho dłeva. 51

3 S ohledem na rołn teploty pouze 56 z celkem 75 oblast NepÆlu bylo shledæno vhodn ch pro provoz bioplynov ch stanic. Prøm rnæ velikost potencionæln ch bioplynov ch stanic je, s ohledem na mnostv zv łat chovan ch v prøm rnø rolnickø rodin, mezi 6-8 m 3. Spotłeba bioplynu pro vałen a sv cen v potencionæln bioplynovø domæcnosti je 878 m 3 za rok, co je 77% produkłn ho potenciælu prøm rnø farmæłskø rodiny. 3. StruŁnÆ historie v voje bioplynu v NepÆlu Technologie Prvn bioplynovæ stanice v NepÆlu byla postavena roku 1955 ułitelem B.R. Saubollem z pouitø ropnø cisterny na kole v Kathmandu. Sv tovæ energetickæ krize v roce 1973 zpøsobila vytvołen komise pro rozvoj bioplynu (BDC) jako ŁÆst v zkumnø a v vojovø skupiny pro energii na TribhuwanskØ univerzit. Ministerstvo zem d lstv zahrnulo v roce 1975/76 bioplyn jako zvlætn program zam łen mimo jinø i na sniovæn odles ovæn a prevenci spalovæn kravincø. Prvn ch 250 domovn ch stanic bylo postaveno v letech Vechny tyto stanice maj plovouc plynojem (obr. 1). Obt e s transportem t køho a velkøho kovovøho plynojemu se staly hlavn m limituj c m faktorem pro ir vyu væn tohoto typu reaktoru. Proto byla v roce 1978 vyvinuta varianta Ł nskøho fermentoru, jen nemæ plynojem. Tento typ se stal pro svø n zkø połizovac næklady velmi populærn. Jeliko parametry bioplynov ch stanic jsou kontrolovæny œładem pro podporu bioplynu (BSP), kter stanic m nespl uj c jeho poadavky nedæ pł sp vek, bylo dosaeno v ce ne 90% œsp nosti postaven ch stanic. Tento limituj c pł stup je nyn opatrn m n n, aby bylo umon no zaveden nov ch typø jako je Deenbandhu (obr. 2). Velikosti bioplynov ch reaktorø stav n ch røzn mi firmami jsou 4, 6, 8, 10, 15 a 20 m 3, płiłem velikosti 8 a 10 m 3 jsou nejb n j. Prøm rnæ velikost bioplynovøho reaktoru byla sn ena z 10 m 3 v roce 1990 na 9,25 m 3 v roce Nyn se sna me sn it tuto velikost na 8 m 3. VlÆdn politika a plæny Prvn podpora bioplynu byla ud lena roku 1976 jako bezœrołnæ pøjłka na v stavbu reaktoru. V næsleduj c m roce bylo toto opatłen zm n no na pøjłku s 6% œrołen m. V letech 1982/83 byla podpora NR (nepælsk ch rupi ) na kad postaven reaktor, ale pouze v n kter ch regionech NepÆlu. V letech vlæda poskytovala podporu na 25% konstrukłn ch nækladø a 50% na 52

4 pøjłku ze zem d lskø rozvojovø banky v NepÆlu (ZRB/N). V letech byly tyto podpory zrueny. Tyto ŁastØ zm ny vyvolævaly zmatky. Od roku 1992 vlæda poskytuje podporu NR na kad rodinn reaktor, kter spl uje stanovenø parametry. Pro horskø oblasti je nav c poskytovæna dotace NR na dopravu. Tyto podpory jsou vyplæceny bez ohledu na velikost reaktoru. Prvn plæn na konstrukci bioplynov ch reaktorø byl vytvołen v letech s c lem postavit 4000 reaktorø. Tento plæn, kter byl povaovæn za velmi ambici zn, byl celkem bez obt spln n. S ohledem na povzbuzuj c v sledky prvn ho plænu byl v letech stanoven c l rodinn ch bioplynov ch stanic, co pravd podobn bude (v soułasnø dob asi u bylo) bez problømø spln no. Tłi nejdøleit j faktory płisp vaj c k rychlømu roziłovæn połtu bioplynov ch stanic jsou tyto: (a) realizace finanłn pomoci BSP od NizozemskØ rozvojovø korporace (SNV); (b) privatizace prømyslu, kteræ pob dla podnikatele k zaloen nov ch podnikø, take v zemi je nyn 22 firem zab vaj c ch se bioplynem; (c) jednodu tok podpory skrz banky. 4. Organizace v sektoru bioplynu VlÆdn agentury V letech 1975/76 se rozvojem bioplynovø technologie zab valo zejmøna Ministerstvo zem d lstv. ÆsteŁn se t m zab vala takø Divize energetickøho plænovæn sekretariætu Komise pro vodu a energii. Ta se zab vala zejmøna monitorovæn m, vyhodnocovæn m a zakolovæn m. Nyn se uvauje o vytvołen vlædn ho orgænu pro dohled nad bioplynov m sektorem. ZRB/N a ostatn komerłn banky ZRB/N byla ustanovena roku Dlouhou dobu byla jedinou bankou poskytuj c podporu pro konstrukci bioplynov ch stanic, avak v soułasnosti je tato podpora poskytovæna i jin mi bankami. Sponzołi, nevlædn organizace, konzultałn firmy Rozvoj bioplynovøho programu v NepÆlu podporuj sponzołi jako je SNV, UNICEF, Save the childern USA a Plant international a FAO. Tyto organizace poskytuj zejmøna finanłn podporu a døleitou technickou asistenci. 53

5 PoŁet nevlædn ch organizac a konzultałn ch firem, zab vaj c ch se bioplynem stæle roste. Aktivity t chto organizac jsou limitovæny na sociæln ekonomick v zkum, vyhodnocovæn bioplynovøho programu a zakolovæn. Program pro podporu bioplynu (BSP). BSP załal v roce 1992 ve spolupræci se soukrom mi firmami, bankami a sponzory. Hlavn c le programu jsou tyto: (a) podporovat v stavbu reaktorø pomoc poskytovæn podpory skrz ZRB/N, (b) ułinit bioplyn atraktivn j pro drobnø zem d lce v horæch, (c) formulovat doporułen pro rozvoj soukromøho sektoru v oblasti bioplynu. FAO FAO podporovalo rozvoj bioplynovø technologie v rozvojov ch zem ch mnoho let. Jej podpora zahrnuje zejmøna kolen zedn kø a uivatelø a vyu væn organickøho zbytku po digesci jako hnojiva. 5. Płehled bioplynovøho sektoru Technologie Jeliko se v NepÆlu pou væ prakticky pouze jeden druh reaktoru, byla œsp nost płes 90% postaven ch stanic, a to jak v hornat ch, tak v rovinn ch ŁÆstech zem. V soułasnosti se płechæz na v ce modelø. Nejv t problømy s bioplynov mi stanicemi jsou (sestupn ): (a) ni produkce bioplynu ne je kapacita reaktoru, (b) œniky plynu z kupole, (c) z trubek, (d) ucpæn vpusti, (e) œniky plynu z ventilu, (f) nekvalitn konstrukce. Ostatn b nø problømy jsou tyto: s ohledem na nedostatek investiłn ch prostłedkø u mal ch farmæłø je soułasnæ œrove vlædn podpory povaovæna za n zkou i płesto, e płedstavuje v ce ne 50% zækladn investice, nedokonalø pokonstrukłn sluby a nedostatełnø kolen uivatelø, veobecn trend ke sniovæn połtu zv łat v domæcnostech po konstrukci stanice, s rostouc m nedostatkem vody v hust os dlen ch oblastech zał næ b t nedostatek vody pro provoz bioplynov ch stanic, vysokæ rozd lnost pou van ch materiælø a ceny, kterou vyaduj bioplynovø podniky, 54

6 tendence ke konstrukci płedimenzovan ch reaktorø, co vypl væ z toho, e stavebn firmy si pak mohou v ce naœłtovat a zem d lci mohou dostat v t pøjłku z banky pro v t reaktory. Rozloen bioplynov ch stanic Ze 75 okresø NepÆlu møe pouze 19 dosæhnout postaven maxima 1000 bioplynov ch stanic s ohledem na klimatickø a populałn omezuj c faktory. Koncentrace bioplynov ch stanic je v t v m stsk ch oblastech a v oblastech, kam vedou silnice. Tato tendence je płipisovæna zvyuj c mu se nedostatku domæc ch paliv v t chto oblastech a snadnømu pł stupu k informac m, podporæm a instituc m. Zvyuj c se nedostatek a cena palivovøho dłeva, snadn pł stup k œv røm a technickømu zabezpełen a vzrøstaj c ekologickæ uv dom lost byly tłi hlavn motivałn faktory farmæłø pro stavbu bioplynov ch stanic. Z celkovøho potenciælu 1,3 mil. reaktorø je 62% na rovinæch, 37% v pahorkatinæch a 1% v horæch. Ekonomie Prøm rnø ceny bioplynov ch stanic o rozm rech 8 m 3 a 10 m 3 se pohybuj (v cenæch roku 1996) kolem a NR. Majitel bioplynovø stanice dostane podporu NR v n inæch a NR v pahorkatinæch na kad reaktor bez ohledu na jeho velikost. B næ pøjłka se splæc 7 let s 16% œrokem. V zævislosti na dosaitelnosti m sta silnic a dostupnosti konstrukłn ch materiælø se møe cena stavby sn it a o 40% (Karki, Gautam, Joshi, 1993). Pro porovnæn ekonomickø v hodnosti bioplynovø stanice se bere do œvahy cena petroleje. Desetikub kov reaktor møe v optimæln ch podm nkæch produkovat 3 m 3 bioplynu za den. Płi odhadu, e 1 m 3 bioplynu je ekvivalentn 0,58 l petroleje, dosahuje bioplynovæ stanice płi cen petroleje 9 NR za litr Łist zisk NR za rok (płi rozpołtu nækladø na 20 let). Tato jednoduchæ kalkulace nebere do œvahy vedlej nepł mø zisky jako je zlepen ivotn ho prostłed a sanace odpadø, sn en zdravotn ch problømø en v domæcnostech a pod. SociÆln aspekty V tina uivatelø bioplynu jsou stłedn a v t roln ci. Proti nærodn mu prøm ru 60% negramotnosti je 80% uivatelø bioplynu gramotn ch. eny Podle studie vypracovanø B.B. Silwalem a R.K. Pokharelem (1995) se płi u væn bioplynu uetł 3 hodiny Łasu denn, kterø by jinak byly vypln ny vałen m, Łit n m hrncø, sb ræn m a zpracovæn m 55

7 palivovøho dłeva. Pouit bioplynu mæ takø pozitivn døsledky na zdrav en v domæcnosti a to zejmøna s ohledem na bolesti hlavy, kael a nemoci oł. Dokonce i lidø, kteł ji dlouho trp li astmatem, byli po instalaci bioplynu schopni se op t ujmout vałen. V zkum V zkum je jednou z nejv ce zanedbævan ch oblast v NepÆlu. A u s ohledem na lidskø Łi finanłn zdroje, je zahrnuje. V zkum byl zam łen zejmøna na zv en produkce plynu v prøb hu zimy. V n inæch se b hem zimy sniuje produkce plynu o 25%, v pahorkatinæch o 50%. Izolac reaktorø se zv ila produkce plynu o 93%. V soułasnosti se v zkum zam łuje na vliv płipojen latr n k reaktorøm, sn en konstrukłn ch nækladø a monostem pouit m stn ch materiælø. ZakolovÆn V roce 1993 bylo zakoleno celkem 450 zedn kø, 1705 uivatelø a 115 pracovn kø dohl ej c ch na konstrukci (Karki, Gautam, Joshi, 1993). Zat mco dł ve garantoval kolen pouze stæt, v soułasnosti se na n m pod l i soukromø firmy a neziskovø organizace. V roziłovæn bioplynovøho programu je bohuel zat m aktivn ch jen mælo en (Leemakers, 1992). 6. ZÆv r V soułasnosti zał næ b t bioplynovæ technologie v NepÆlu chæpæna v ir ch souvislostech, ne jenom jako zdroj levnø energie. ZejmØna jsou vyzdvihovæny jej monosti zpracovæn organick ch odpadø, produkce hodnotnøho hnojiva, zlepen hygieny v m stech i na vesnic ch, ochrany lesø, zamezen eroze apod. BioplynovØ technologie se zał naj zam łovat zejmøna na zpracovæn komunæln ch odpadø. I płesto, e vlædn podpora aktivit v oblasti v zkumu, kolen a podpory instituc je nedostatełnæ, roziłuje se bioplynovæ technologie velmi rychle po celøm NepÆlu. Jeliko na ivotn prostłed v horæch mæ nejv t dopad ivotn styl t ch nejchud ch lid, m l by se podpørn program zam łit zejmøna na n. Chud lidø uspokojuj svø energetickø potłeby spalovæn m dłeva, zem d lsk ch zbytkø a vysuen ch exkrementø, co zpøsobuje problømy s eroz, Łast mi zæplavami, zhoren m pov trnostn ch podm nek a nakonec vede ke zhoren ivotn ch podm nek v tiny populace. Literatura 1. CMS Evaluation of Biogas Users Group Training FY Biogas Support Programme. SNV-Nepal. April Kathmandu: Consolidated Management Services. 56

8 2. CMS Evaluation of Biogas Users Group Training FY Biogas Support Programme. SNV-Nepal, January Kathmandu: Consolidated Management Services. 3. Government of Nepal, The Eighth Five Year Plan Kathmandu: National Planning Commission, His Majesty s Government of Nepal. 4. Karki, A.B. and Dixit K, Biogas Fieldbook. Kathamndu Sahayogi Press. 5. Karki, A.B., Gautam K.M. and Joshi S.R Present Structure of Biogas Sector in Nepal, Kathmandu: Consolidated Management Services. 6. Karki, A.B., Gautam, K.M. and Joshi S.R Future Structure of Biogas Sector in Nepal. Kathmandu: Consolidated Management Services. 7. Karki, A.B. and Gautam K.M. 1994: Biogas Users Training Manual: A Guide for Trainer, Kathamndu: Consolidated Management Services. 8. Karki A.B. and Gautam K.M Biogas Training Manual for Masons: A Gide for Trainer, Kathmandu: Consolidated Management Services. 9. Karki A.B. and Gautam K.M Biogas Refresher Training for Masons: A Guide for Trainer. Kathmandu: Consolidated Management Services. 10.Karki A.B., Gautam K.M. and Karki A Biogas for Sustainable Development in Nepal. Paper presented at the Second International Conference on Science and Technology for Poverty Alleviation organized by Royal Nepal Academy for Science and Technology (RONAST), 8-11 June Karki A.B., Gautam K.M. and Pant A Summary Report on Nepal District Biogas Workshop , ENFO News, April/September Karki A.B., Gautam K.M. and Karki A Biogas Installation from Elephant Dung at Machine Wildlife Resort, Chitwan, Nepal. Biogas Newsletter, Issue No. 45:4. 13.Leemakers M Extension of Biogas in Nepal. strategies for Implementation. Kathmandu. SNV-Nepal. 14.Marieke van Vlier, Effect on the Workload of Women in the Village of Madan Pokhara in Palpa district in Nepal, Kathmandu: SNV Nepal. 15.Silwal B.B. and Pokharel R.K Evaluation of Subsidy Scheme for Biogas Plants. Presented at Consortium of Development Experts, December Wim J. van Nes Technical Biogas Potential per District in Nepal. Kathmandu: SNV- Nepal. 57

9 Obr. 2 58

10 Krishna N. Gautam, Consolidated Management Services Nepal (P) Ltd., CMS House, Lazimpat, P.O. Box 10872, Kathmandu, Nepal 59

Problematika elektronick ch periodik na Internetu Zkuenosti s vydævæn m elektronickøho Łasopisu Ikaros

Problematika elektronick ch periodik na Internetu Zkuenosti s vydævæn m elektronickøho Łasopisu Ikaros Problematika elektronick ch periodik na Internetu Zkuenosti s vydævæn m elektronickøho Łasopisu Ikaros Petra JedliŁkovÆ, Ikaros I. Co se rozum pod pojmem elektronickø publikovæn S v vojem technologi a

Více

Monosti a perspektivy zpracovæn bioodpadu

Monosti a perspektivy zpracovæn bioodpadu Monosti a perspektivy zpracovæn bioodpadu Anton n Slejka vod V soułasnø dob płevauje v R likvidace odpadø nad jejich vyu væn m. Tento zpøsob zachæzen s odpady nen dlouhodob tolerovateln. Nejroz łen j metodou

Více

Odborn Łasopis o biomase a informałn zpravodaj eskøho sdruen pro biomasu

Odborn Łasopis o biomase a informałn zpravodaj eskøho sdruen pro biomasu Odborn Łasopis o biomase a informałn zpravodaj eskøho sdruen pro biomasu slo 4 jen 1998 Slovo płedsedy V`EN LENOV A P ZNIVCI CZ BIOM. V ł m, e jste b hem løta zregenerovali svø s ly a schopnosti a møete

Více

EVROPSK DOKUMENTA N ST EDISKO NA UNIVERZIT KARLOV ZDROJ INFORMAC O EVROPSK UNII

EVROPSK DOKUMENTA N ST EDISKO NA UNIVERZIT KARLOV ZDROJ INFORMAC O EVROPSK UNII EVROPSK DOKUMENTA N ST EDISKO NA UNIVERZIT KARLOV ZDROJ INFORMAC O EVROPSK UNII PhDr. Jitka H r a d i l o v Æ PoslÆn EDS EDS vzniklo v roce 1990 z iniciativy EvropskØ komise a rozhodnut m rektora Univerzity

Více

LINUX. Praktické návody

LINUX. Praktické návody LINUX Kapitola 1 Linux NET-3, použití Linuxu na sítích Terry Dawson, VK2KTJ, terry@perf.no.itg.telstra.com.au v1.2, 20. srpna 1997 OperaŁn systøm Linux mæ podporu jædra pro s t napsænu tøm ł od zækladu

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

NOTA BENE... Łasopis sdruen Benediktus

NOTA BENE... Łasopis sdruen Benediktus NOTA BENE Łasopis sdruen Benediktus... v Łase adventn m 2007 NOTA BENE... Łasopis sdruen Benediktus pøvodn Łtvrtletn k (dnes jednorołn k), OP T VYCH`Z! Do roka a do dne, jste se, nai mil pł znivci, dołkali.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1 Venture Kapitál financování inovativních projektů Vladislav Jež Czech Private Equity &Venture Capital Association Nov 30, 2009 Prague 1 Financování růstu společnosti (early stage, inovativní) Vlastní zdroje

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

NÆ nov byt. V r a vydra. V zim. Napsali: I.Šarišský, T. Zamrazil, M. Kheková, 5.tø. V let

NÆ nov byt. V r a vydra. V zim. Napsali: I.Šarišský, T. Zamrazil, M. Kheková, 5.tø. V let NÆ nov byt V Płibyslavi byl hezk byt za næ zbytek pen z. A byl tam hezk pł bytek pro krævy a b ky. Byl tam i hezk næbytek. P stovali jsme byliny a krævy. Taky tam byl obyłejn zæchod. Slyel jsem pov st,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Opera ní program ivotní prost edí MINISTERSTVO IVOTNÍHO PROST EDÍ STÁTNÍ FOND IVOTNÍHO PROST EDÍ R wwww.opzp.cz zelená linka pro adatele o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz

Více

Nádr`ky na omítku. AP 117 (Montana Duo) AP 113 (Natura) AP 112 (Fontana) AP 110 (Rio) 60% úspora vody. Objem nádr`ky 6 litr

Nádr`ky na omítku. AP 117 (Montana Duo) AP 113 (Natura) AP 112 (Fontana) AP 110 (Rio) 60% úspora vody. Objem nádr`ky 6 litr Nádr`ky na omítku Chytré splachování Splachování dvojím mno`stvím vody je jednozna~n m p ínosem. Sní`íte tak spot ebu vody a` o 60%, co` {et í nejen va{e peníze, ale i `ivotní prost edí. Nádr`ky na omítku

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

TA CR support energy field

TA CR support energy field 1 TA CR support energy field Vladimír Kebo Member of the Presidium 10th September 2015 round table ENERGY IS MONEY Management of R&D System in the CR TA CR Founding Organizational unit of the state and

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.75; 75.080 2003 Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření ČSN ISO 1998-6 65 6000 Srpen Petroleum industry - Terminology - Part 6: Measurement Industrie pétrolière -

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Ing. Jan Prochazka, Ph.D.

Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Ing. Jan Prochazka, Ph.D. Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Ing. Jan Prochazka, Ph.D. 10-9-2013 PŘECHOD Z JEDNÉ TECHNOLOGIE NA DRUHOU TRVÁ DESETILETÍ, NE-LI STOLETÍ!!! ELEKTŘINA

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE. List of documents

SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE. List of documents CZ 9507.01.02 Pilot project on chip-cards DOKUMENT / Document: SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE List of documents ČÍSLO / number: PHARE/1/01/6/CE - pracovní Registered and issued the under project steering

Více

Energetická politika, energetická bezpečnost, Visegrádská skupina, energetická závislost.

Energetická politika, energetická bezpečnost, Visegrádská skupina, energetická závislost. Mgr. Lukáš Harazin Ochrana & Bezpečnost 2014-2015, ročník III., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 Energetická politika zemí Visegrádské skupiny Anotace Nakolik mohou pro někoho země Visegrádské čtyřky představovat

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

TERMICKÉ VYUŽITÍ SEPARÁTU PO ANAEROBNÍ FERMENTACI BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ

TERMICKÉ VYUŽITÍ SEPARÁTU PO ANAEROBNÍ FERMENTACI BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ TERMICKÉ VYUŽITÍ SEPARÁTU PO ANAEROBNÍ FERMENTACI BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ THERMICAL UTILIZATION OF THE SEPARATE AFTER AN ANAEROBIC FERMENTATION OF BIOLOGICALY DECOMPOSABLE WASTE R. Koutný 1),

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

ODPADY ZE STRAVOVÁNÍ JAKO SUROVINA PRO VÝROBU BIOPLYNU FOOD WASTE AS A FEEDSTOCK FOR BIOGAS PRODUCTION

ODPADY ZE STRAVOVÁNÍ JAKO SUROVINA PRO VÝROBU BIOPLYNU FOOD WASTE AS A FEEDSTOCK FOR BIOGAS PRODUCTION ODPADY ZE STRAVOVÁNÍ JAKO SUROVINA PRO VÝROBU BIOPLYNU FOOD WASTE AS A FEEDSTOCK FOR BIOGAS PRODUCTION O. Mužík, J. Kára, I. Hanzlíková Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha ABSTRACT The contribution

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech

Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech ZEMNÍ PLYN A BIOMETHAN V DOPRAVĚ Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech Kontakty: Kontaktní osoby: Asociace NGV o. s. Kněžskodvorská 2277/26, CZ 370 04 České Budějovice www.ngva.cz Ing. Zdeněk

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 9. listopad 2011 Marriott Praha Podnikový systém a ERP Alexandr Pomazal Application Presales Manager CZ&SK Insert Information Protection

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR. Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí

Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR. Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí Trocha čísel 37.000 km 2, 18% voda, 16.8 mil. obyvatel ne střecha

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 1, Praha Další pokles cen zemědělských a průmyslových výrobců Indexy cen výrobců únor 15.3. Meziměsíčně klesly ceny zemědělských i průmyslových výrobců

Více

TRAMVAJE 1.rok 2.rok 3.rok Odstraněn V robaod

TRAMVAJE 1.rok 2.rok 3.rok Odstraněn V robaod DPMO, a.s. Cen kreklamn ch ploch avozidel CELOVOZOV`REKLAMA TRAMVAJE 1. rok 2. rok 3. rok Odstraněn V roba od T3 150 000 140 000 130 000 20 000 40 000 Souprava T3 265 000 255 000 245 000 40 000 80 000

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Pravidla citování pro FTZ ČZUv Praze pro psaní v češtině

Pravidla citování pro FTZ ČZUv Praze pro psaní v češtině Pravidla citování pro FTZ ČZUv Praze pro psaní v češtině Citace v textu (např. při psaní závěrečných prací) PŘÍKLADY Negotiation research spans many disciplines (Thompson, 1990). This result was later

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Jak docílit vyšší energetické efektivity u bioplynových stanic

Jak docílit vyšší energetické efektivity u bioplynových stanic Jak docílit vyšší energetické efektivity u bioplynových stanic Bohuslav Málek, Tomáš Voříšek SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie o.p.s. Úvod k sekci připravené v rámci projektu CHP Goes Green

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

NOVÉ ASPEKTY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. NEW ASPECTS OF PROJECT MANAGEMENT OF R & D COMPANY

NOVÉ ASPEKTY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. NEW ASPECTS OF PROJECT MANAGEMENT OF R & D COMPANY NOVÉ ASPEKTY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. NEW ASPECTS OF PROJECT MANAGEMENT OF R & D COMPANY Tomáš Teindl a Roman Orlík b a VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol.

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ)

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) 05.10.2010 J.Vaňová TC AV ČR/NICER OBSAH Grantová dohoda Základní text Annex II. Annex III. Smlouva s výzkumníkem relace k Annexu III. Partnerská smlouva Konsorciální

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS Lukáš Dubina Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Cílem této práce je popsat problematiku tvorby webových stránek s využitím

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits Visits % Week 26, Jun 25-Jul 01 2012 110 6.45% Week 27, Jul 02-Jul 08 2012 628 36.81% Week 28, Jul

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Obsah prezentace Struktura části B 0. Titulní strana (cover page) 1. Návrh

Více

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé 1. Odkud pochází Vaši zahraniční generální ředitelé/regionální ředitelé? 42% zahraničních regionálních ředitelů pochází ze západní

Více

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce jdoucích nomina ních m síc struktura poradce musí mít v první linii min. jednu 15% v tev, jednu 12% v tev a jednu 9% v tev. >4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ náleží poradci 1% manažerská provize p i spln

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

STRATEGIE EU 2020 A BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKA EU

STRATEGIE EU 2020 A BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKA EU STRATEGIE EU 22 A BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKA EU Daniela Grabmüllerová Kohezní politika EU neboli politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti a její budoucí podoba po roce 213 se stává stále častěji

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

č ú ř č ř č č ř ú Í ř č č ří č č č č č ž ř č Íř ř ř Š ř ř č ř č č ž č č Í ř ž ž Í ú ř ř ú ž ř č č ž ž č ž Š ž č č Č ř ř ú č č č č č Í č ž Ů č ř č úč ž ř č č č Í Í č ř ří č ř Í č ó ŘÍ č ž č ž č č ž ř ž

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více