HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ"

Transkript

1 HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák na základ aktuálních mediálních informací posoudí vliv nejdležitjších ekonomických ukazatel (inflace, úrove HDP, míra nezamstnanosti) na zmny v životní úrovni oban Uivo (dle RVP): makroekonomické ukazatele, hospodáský cyklus Užitené internetové adresy: eský statistický úad Ministerstvo financí Ministerstvo prmyslu a obchodu - informace Ministerstva zahr. vcí ministerstvo práce a sociálních vcí ÚVOD V této kapitole se budeme zabývat ukazateli, pomocí nichž lze sledovat to, jak si stojí národní hospodáství jako celek. Faktor je mnoho, základní ukazatele jsou však tyi- magický tyúhelník tvoí: velikost a tempo rstu celkového produktu- HDP stabilita cen- míra INFLACE vyrovnanost vývoz a dovoz- BILANCE ZAHRANINÍHO OBCHODU velikost a struktura nezamstnanosti míra NEZAMSTNANOSTI CELKOVÝ PRODUKT Na výkonnost národního hospodáství nejlépe ukazuje to, kolik statk a služeb daná ekonomika produkuje. Celkový produkt je tedy množství statk a služeb, které ekonomika vyprodukovala za urité období (zpravidla se poítá za jeden kalendání rok). Chceme-li takto zmit výkonnost dané ekonomiky, musíme si nejprve uvdomit, co se myslí pojmem daná ekonomika - tj. kde a co vlastn míme. Pak rozlišujeme dv podoby celkového produktu: HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT (HDP) jedná se mení celkového produktu na ÚZEMÍ státu- spoítáme veškerou produkci statk a služeb, které jsou vytváeny na území státu bez ohledu na to, kdo vlastní výrobní faktory; tento územní princip je typický pro Evropu, vetn R; angl. GDP (gross domestic product); HRUBÝ NÁRODNÍ PRODUKT (HNP) poítá se produkce založená na výrobních faktorech ve vlastnictví OBAN státu, bez ohledu na to, kde daná produkce probíhá; typické pro USA, které mají adu zahraniních investic, na nž jsou patin hrdí); angl. GNP (gross national product)

2 JAK SE HDP POÍTÁ? Celkový produkt mžeme poítat bu z fáze výroby (viz hospodáský proces) nebo z fáze rozdlování (viz tamtéž)- potom rozlišujeme dv metody výpotu: produkní metoda (zbožová) HDP = spoteba domácností (a) + investice soukromých domácích firem (b) + vládní nákupy (c) + istý vývoz (d) a) sítá to, co lidé za jeden rok utratili; je to nejvtší položka, tvoí až 2/3 HDP; nepatí sem bytová výstavba, ta se poítá do b) b) firmy neprodukují jen ke spoteb, ale také pro jiné firmy pro další výrobu; sem tedy patí nap. výroba stroj, budovy, technologie... + investice do bytové výstavby c) utrácí také stát - sem patí výdaje nap. na infrastrukturu, do zdravotnictví, školství...; nepatí sem tzv. transfery obyvatelstvu (viz další kapitoly) d) jednoduše export import Vyhledejte na internetu údaje, které tvoí body a-d za loský rok. Použijte pitom stránky eského statistického úadu. dchodová metoda HDP = mzdy + renty + zisky + úroky (a) + opotebení investic (b) + nepímé dan (c) a) tzv. NÁRODNÍ DCHOD (national income) tvoí souet toho, co si lidé v zemi vydlali- tj. sítáme všechny mzdy, renty, zisky a úroky (viz hospodáský proces) b) odpisy- amortizace c) DPH + spotební dan (viz další kapitoly) NOMINÁLNÍ A REÁLNÉ HDP Pomocí metod popsaných v pedchozí ásti jsme spoítali HDP v cenách daného roku. Chceme-li srovnávat výkonnost ekonomiky v jednotlivých letech, musíme vzít v úvahu fakt, že se ceny mní, rostou a tím pádem by i porovnávané výsledky byly zkreslený. Je proto teba rozlišit HDP nominální a reálné: nominální HDP HDP v cenách daného roku= v bžných cenách (aktuálních) reálné HDP HDP oištné o inflaní vlivy; zvolíme nkterý rok jako výchozí ve statistikách obvykle rok ceny tohoto roku bereme jako 100%, ve vztahu k tmto cenám srovnáváme ostatní ceny- stálé ceny

3 HDP v mld. K pedpoklad 2006 pedpoklad bžné ceny 2041,4 2150,1 2315,3 2414,7 2550,8 2751, stálé ceny (r.95) 1517,3 1576,3 1617,9 1642,0 1703,0 1771, Údaje pevzaty z oficiálního serveru Ministerstva financí R v listopadu Bžné ceny = HDP spoítané v cenách daného roku neoištné od inflaních vliv Stálé ceny = HDP pepoítané ve stálých cenách zvoleného roku (1995)- pepoítáním se ceny oistí od zvýšení cen (od inflaních vliv) HDP je tedy základní makroekonomický ukazatel, který ukazuje na výkonnost ekonomiky. Problém však je, že je schopen ukazovat pouze na produkci, která prošla legálním trhem a z legálních zdroj. Zjistte, co se rozumí pojmy šedá a erná ekonomika. jak velký objem statk a služeb spadá do této produkce? HDP A HOSPODÁSKÝ CYKLUS Na vývoji reálného HDP mžeme krásn pozorovat, jak se vyvíjí ekonomika v ase. Ukazuje se, že se v ekonomickém vývoji opakují období vzestup a pád, hovoíme tedy o cyklickém vývoji ekonomiky neboli o hospodáském cyklu (neplést s hospodáským procesem- viz úvodní kapitola). obrázek vlnovka 1. expanze (konjunktura, rst, rozvoj)- rozmach nabídky i poptávky; firmám se daí rostou platy, roste zamstnanost utrácí se rostou zisky rostou mzdy roste spoteba rostou dan... až se dojde na 2. vrchol v urité bod pevýší nabídka nad poptávkou (pro viz kapitola trh), firmy stále produkují, ale poptávka již není taková; pokud situace trvá njakou dobu, hovoíme o stagnaci (ani rst, ani pád) 3. krize (recese, deprese) poptávka se zabrzdila firmy mají problémy, zboží leží na skladech, kazí se, tržby nepokrývají náklady je teba stáhnout náklady snížení mezd, propouštní nižší kupní síla, mén se utrácí poptávka ješt nižší krize se prohlubuje firmy propouštjí, krachují lidé neutrácejí, ti, co ješt mají práci, šetí stát má propad v píjmech (pro?) situace se zhoršuje až na 4. dno (sedlo)- pežijí nejsilnjší, ti, kteí mohli maximáln stáhnout náklady (viz trh)- žít se musí, vždy bude njaká poptávka- viz válené stavy, kdy pesto fungoval jakýsi

4 provizorní trh, zejména s potravinami; nakonec- dno je dobré k tomu, aby se bylo od eho odrazit Komentujte jednotlivé fáze hospodáského cyklu, objasnte, jaké byly politické a ekonomické dvody vzestup a pokles HDP. Vyhledejte v odborné literatue nebo na internetu (nap. stránky Nadace Tomáše Bati píbh podnikatele Tomáše Bati, zejména období po 1.sv. válce, kdy se mu podailo razantním stažením náklad pekonat vážnou krizi. Jakým zpsobem?? INFLACE Trh se realizuje prostednictvím speciálního zboží, které prošlo v historii uritým vývojem (viz kapitola trh) než se ustálilo v té podob, v jaké jej známe- tímto speciálním zbožím, které slouží jako prostedek smny a mítko hodnoty jsou PENÍZE. používání penz je pohodlné, jak známo peníze nesmrdí, jsou praktické, ale skrývá se za nimi jedno rizikohodnota penz není nikde fixována, je dána ekonomickými vztahy peníze asto svou hodnotu ztrácejí- dochází k inflaci. V praxi se inflace projevuje jako RST CENOVÉ HLADINY. INFLACE TAŽENÁ POPTÁVKOU Inflace mže být nastartována v situaci, kdy poptávka pevyšuje nabídku- lidé dostávají více penz za stejnou práci (pro? hledejte dvody) nebo mají více penz než si vydlali díky tomu, že se zadlužují. Protože nabídka na zvýšenou poptávku pi stejné cen není schopna reagovat, zvedne ceny- startuje inflaci. Lidé na zdražení reagují novými požadavky na rst mezd, takto oživená poptávka znovu tlaí na nabídku, ta opt zvedá ceny- inflaní spirála se roztáí- produkuje se poád stejn, ale ceny rostou. obrázek graf kížky Q 0 výchozí rovnovážné množství P 0 výchozí rovnovážná cena Q 1 pekroení produkních možností- firmy nejsou schopny pi stejné cen uspokojit zvýšenou poptávku, a tak sáhnou k vyšší cen za pvodní množství- bod P 1 P 1 nová rovnováha pi posunu kivky nabídky, cena šla nahoru P 2 - nová reakce poptávky, která si vymohla další zvýšení píjm bez vyšší produkce- na to reaguje nabídka novým zdražením- inflace se roztáí Všimnte si, že se inflace rozbíhá ve chvíli, kdy produkce stagnuje a je vyvíjen tlak na rst cen- množství je poád stejné, ceny bží vzhru. ešením situace by bylo posunutí produkních možností- nové technologie, stažení náklad- posunutí rovnovážné ceny na pvodní úrove množství výroby a spoteby. INFLACE TAŽENÁ NABÍDKOU

5 Píinou nastartování inflace mže být i strana nabídky- pak hovoíme o inflaci tažené nabídkou. Na základ vysvtlení inflace tažené poptávkou rekonstruujte graf inflace tažené nabídkou. Princip je stejný, jen inflaní spirála startuje na druhé stran. Najdte dvody, které vedou k inflaci tažené nabídkou. JAK SE INFLACE MÍ MÍRA INFLACE = cenová hladina (t) cenová hladina (t-1) cenová hladina (t-1) 100 % t = asové období (rok, msíc) t-1 = pedcházející asové období (minulý rok, minulý msíc) cenová hladina Jedná se o zachycení stavu cen v uritém období- k jejímu vyjádení se používají urité indexy: index spotebitelských cen (CPI) = prmr cen spotebních výrobk a služeb- mí se pomocí tzv. spotebního koše- jde o seznam sledovaných položek (pesné vymezení najdete nap. na stránkách eského statistického úadu ), u nichž se porovnávají ceny (každý msíc najdete v Hospodáských novinách pohyb tchto cen (www.ihned.cz) index cen výrobc (PPI) = sledují se ceny produkt pro rzná odvtví a obory deflátor HDP = pomr HDP v bžných cenách a stálých cenách vyjádený v procentech, zmnu cenové hladiny sice získáme zptn, ale jedná se o údaj nejpesnjší INFLACE PODLE VELIKOSTI mírná (= plíživá) jednociferná pádivá dvojciferná, lidé pestávají vit mn, nakupují cizí mnu, zlato, nemovitosti, klesá výkonnost ekonomiky hyperinflace trojciferná a více; mna je v troskách, nastupuje naturální smna, chaos, ekonomika se rozpadá... NEZAMSTNANOST

6 Práce je jeden ze základních výrobních faktor, pracovní síla je zboží a má svou cenu, která se utváí na trhu. Pokud se nepotká nabídka s poptávkou, pak bu na trhu chybí pracovní síla nebo pracovní místa- hovoíme o nezamstnanosti. obrázek nezamstnanost Graf je samozejm modelový, protože asto jsou na trhu volná místa a zárove i nezamstnaní- ti ale nemají potebnou kvalifikaci, nebo se jim nabízené místo nelíbí... každá strana má své požadavky. Nezamstnanost má adu podob: DOBROVOLNÁ zddím po babice, vyhraji ve sportce- nepracuji... NEDOBROVOLNÁ chci pracovat, ale nemám místo- nastupuje záchranný sociální systém FRIKNÍ krátkodobá, neškodná nezamstnanost, lidé bžn mní práci, po uritou dobu jsou teba nezamstnaní; pro ekonomiku je tato nezamstnanost vlastn pozitivní- rozhýbává nabídku a poptávku pracovní sily CYKLICKÁ tato nezamstnanost souvisí s hospodáským cyklem- v období recese, krize stoupá nezamstnanost, v období konjunktury klesá STRUKTURÁLNÍ nejproblematitjší- pichází tam, kde se mní celá výrobní odvtví, bohužel asto postihuje celé regiony- u nás nap. severní echy, severní Morava SEZÓNNÍ ada prací je závislá na poasí,uritém roním období, v jiných obdobích se nepracuje nebo je odvtví v útlumu- posuny v zamstnanosti (zejména oblasti žijící z cestovního ruchu, stavebnictví, zemdlství...) JAK SE NEZAMSTNANOST MÍ MÍRA NEZAMSTNANOSTI = nedobrovolná nezamstnanost ekonomicky aktivní obyvatelstvo 100 % Vyhledejte aktuální údaje o nezamstnanosti, porovnejte jednotlivé regiony. Ve skupinách se pokuste navrhnout ešení k snížení nezamstnanosti. ešení spolen prodiskutujte.

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

!!!!!! "#$%&'!(#)*%'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!"#$%&#'$%()*)+,%,,./012%34$5$% 67/"/897%98:,7(% % % % % %

!!!!!! #$%&'!(#)*%'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!#$%&#'$%()*)+,%,,./012%34$5$% 67//897%98:,7(% % % % % % !!!!!!!! "#$&'!(#)*'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!"#$&#'$()*)+,,,./01234$5$ 67/"/89798:,7( ;;;$)

Více

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003 I N F O R M A C E Srpen 2003 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA... 2 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU...3 2. ZAMSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ

Více

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 I N F O R M A C E Srpen 2002 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA... 2 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU...3 2. ZAMSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ

Více

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING Miroslava Heczková Karviná 2003 Miroslava Heczková, Marketing 2 OBSAH MODULU MARKETING 1 PODSTATA, POJETÍ A FUNKCE MARKETINGU...11

Více

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Vypracoval: Jan Kordík OSNOVA ÚVOD....2 1. VARIACE FINANCOVÁNÍ DCHODOVÉHO SYSTÉMU...

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Vládní finanní statistika

Vládní finanní statistika Vládní finanní statistika Smysl a možnosti využití pro vládní hospodáskou politiku Vládní finanní statistika pedstavuje zvláštní makroekonomický statistický systém, jehož smyslem je podporovat analýzy

Více

! " # $ %& ' () * +,

!  # $ %& ' () * +, !"#$%& '() *+, eské zemdlství a jeho vývoj v evropském kontextu Realizace ekonomické reformy na poátku devadesátých let dvacátého století znamenala pro eskou ekonomiku a v jejím rámci i pro agrární sektor

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

E01 - ANALÝZA VSTUP A VÝSTUP Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

E01 - ANALÝZA VSTUP A VÝSTUP Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky E01 - ANALÝZA VSTUP A VÝSTUP Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza vstup a výstup je metoda používaná k popisu ekonomických aktivit v konkrétním ase a k pedpovdi reakcí regionální ekonomiky

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

mouku, prodá ji za 1200 Kč. V této ceně mouky je již započítána hodnota obilí. Pokud

mouku, prodá ji za 1200 Kč. V této ceně mouky je již započítána hodnota obilí. Pokud Proč makroekonomie Makroekonomie je součást ekonomie ekonomie se obvykle dělí na mikroekonomi a makroekonomii. Obvyklá definice ekonomie může znít např. takto: Ekonomie je věda, která studuje, jak lidé

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL Doporuený postup: 1) Agregace ukazatel rozvahy, výsledovky a výkazu cash flow (nap. vlastní kapitál) 2) Analýza absolutních ukazatel v ase (pomocí index etzových, bazických,

Více

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více