Reakce Nizozemska na pronikání firmy Baťa na jeho místní i koloniální trh mezi dvěma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reakce Nizozemska na pronikání firmy Baťa na jeho místní i koloniální trh mezi dvěma"

Transkript

1 Reakce Nizozemska na pronikání firmy Baťa na jeho místní i koloniální trh mezi dvěma světovými válkami v kontextu mezinárodních hospodářských vztahů Sylva Sklenářová Prvni svě tov á válka znamenala pro Nizozemské království ínímo jíné přeru še ní spojení se svě tovýmí trhy, na n ě mž do té doby do značné míly závisela jeho prosperita. Kromě toho ten to konflikt p ř ines l intenzivni vládní zásahy do liberálni ekonomiky, včet ně nastoleni válečného ho spodářs tví s diktátem cen, zákazem vývozu č i s výzva mi k financová ni nejchudšich vrstev obyvatelstva státem.' Po sko n če ni války se země navzdory četným potížim pom ěrně Iychle vrátila k ekonomickému liberalismu,' což umožnilo proniknout na jej i území mnoha zahrani č nim podnikům, včetně české firmy Ba ťa. I) Počátky existence budouciho světového podniku Baťa sa haji do konce 19. stoleti, konkré tn ě do roku 1894, kdy Tomáš Baťa se sourozenci Antoninem a Annou založili na n á m ěsti ve Z lin ě obuvnickou dílnu.' V roce 1910 m ě li na 1500 zaměs tnan ců, kteři d e nn ě vyrábě li pi"ibližně 3000 p á rů obuvi. Po čí naj e rokem 1914 vývoj firmy vý razn ě ovlivnila první svě tov á válka; Baťa se svou produkcí zařadil mezi sk ute č n ě velké podniky Rakouska-Uherska: válečné zakázk)' stály u po čá tku dynamického rozvoje firmy; do konce války se pak počet za mě st nanců zvýšil desetkrát.' Skutečnost, že se po rozpadu Rako uska-uherska na úzenli Ceskoslovenské republiky ocitlo tém ěř 80 % pr ůmys lu monarchie, ovšem znamenala, že mnoho podniků ztratilo svá o dbyti š tě. To se týkalo i firmy Baťa. Jejímu vedení se nicm é ně v letech dai'ilo zakládat sesterské s pol eč no st i v zahraničí, ko nkrét ně ve Spojených státech amerických, Velké Británii, Jugoslávii, Dánsku, Polsku a takév Nizozemsku. Jejich hlavnim úkolem bylo zajistit pro mateřskou firmu ve Zlíně odbytiště a nákup potřebných surovin a materiálu.' Sesterské spo l eč no s ti se navic zasazovaly o vybudování s itě prodejen, č im ž položily základ po z d ěj š iho rozsá hlého Baťo va podniku.' Ecorlomischc gl'sclliede"is 1'0/1 Neder/tmd Ol/der redaclie \'all Dr. Ji fl. \'011 SWijenb,'rg, Groningen 1979, s Tamtéž., s HLÁVKovA, v., B/ldol'á1/íjifiáfckjirmy Ba('a,'e 30./ctL'ch 20. slolecíl'africc, in: ACI3 muscalia MUlcajillovýchodní Moravy ve Zlíně, suplcmenta , s. 1 t. 4 Tam též, LE HÁR, B., Di!ji"yBaťol'a koilcc ťiill ( ), Praha 1960, s. 294; HLÁVKOvA. V., e.d LEI'IÁR, B., c. d., s

2 )X( 2010/1 Do Nizozemska zača la firma Baťa pronikat na počátku dvacátých let minulého století. Začátky nebyly nijak snadné, ať už sejednalo přímo o nizozemský trh, nebo o koloniální trhyv tehdejší Nizozemské východn í Indii. Vedeni firmy ale vycházelo z dobře propracova né a vyzkoušené obchod ni strategie, cóž mu pomáhalo překonávat při rozšiřování výroby a tím i prodejní sítě doma i v za hrani či překážky. Pokud jde o Baťovo proniká ni do N izozemského království, o tom, že se neobešlo bez problémů, svěd č í citát z Tribuny z prosince 1920, podle niž se " t amější průmysl obuvnický a kož ní obrátil... na holandskou vládu se žádosti o ochranu proti dovozu z Ceskoslovenské republiky. " Těžkosti v Nizozemsku nastaly v okamžiku, kdy firma Baťa založi la v Amsterodamu pobočku,jež si během krátké doby získala kvalitou a přijatelnou cenou svých výrobků mnoho zákazniků z celé země, pi evážně z řad středníc h vrstev. "Firma Baťa vyvezla před časem do Amsterdamu z na čné množství obuvi a nabízela ji ve lk oobc h odn íkům ke koupi. Prodáno bylo málo, ač ceny byly levné, k če mu ž přispivá... velký rozdil mezi českos l ovenskou a zdejši valutou. Proto zříd i la firma Baťa před n ěko lika týdny vlastní prodejnu zdev Amsterdamě," pokračovala Tribuna.' Nizozemský obuvnický průmys l totiž zaměřo va l do té doby pozornost hlavně na luxusní obuv, která nebyla cenově dostupná pro širší veřejnost. Ceskoslovenská stra na proto doufala, že vysoká poptávka po Baťových výrobcích přiměje nizozemskou vládu k tomu, aby žádosti na omezeni dovozu n evy hově l a.' V této souvislosti vyšel v amsterodamském časopise Nielllve van den Dag článek, v němž stálo: "Jak jest známo, měla obec [Amsterdam - pozn. S. S.l dosud úspěch ve svých snahách s měřujících k potíráni drahoty, a to... právě... v od větv í obuvnických vý robků. Situace jest nyni taková, že všude ve městě,jak v obecnich krámech, tak i mimo n ě možno dostati dobrou obuv za spraved livé ceny. Před nějakým časem při še l ale konkurent se zahra n ičním výrobkem, o němž mů že býti prospěšné n ěco sdě liti. Jedna firma z Ceskoslovenska, jejíž reklamní vůz vzbuzuje dosti pozornosti, uvádí do obchodu obuv, ježje o n ěco l ac in ěj ší než obuv obecní, jež ale má tu vadu, že jej í podpatky, jež daji se snad nositi na suchém Východu, naprosto n epočí t ají s vlhkým podnebím Holandska.''' Stejně jako napři klad v Dánsku, také v Nizozemsku obuvnické kruhy, jak vidno, protestovaly proti prodeji Baťovy levné a kvalitní obuvi. Místní výrobci volali po odstranění nepříjemné ko nkurence, přičemž se odvolávali na vysoko u n eza m ěstnanost a odbytovou krizi. Ceskoslovenské ministerstvo zahraniční proto své vyslanectvi v Haagu instruovalo, aby na ko mpetentních místech proti tě mto tl akům zakročilo, aby dovoz obuvi do království zů sta l na stejné úrovni a aby se neměnily podminky pro dovoz." Firma Baťa se dokonce dopisem z 29. dubna 1921 obrátila na Úřad pro zahran i čn í obchod v Praze se žádostí o pomoc.,:veliké ú spěc h y v Holandsku a Dánsku," stálo v listu, "vyvolaly v tamějšíc h interesovaných kruzích agitaci, s m ěř ující k tomu, aby dotyčné vlády zakázaly, neb z na č n ě omezily dovoz obuvi. 11mto aktem byla na naše industrie kožařská n esm írn ě poškozena neb jest z 50 % na vývoz odkázána. 7 Národní archiv v Pwzc (cl:i le NA Praha), Výstřižkový arch iv MZV , lajrton 536, 1ribuna, NA Praha, Výstřižkový archiv MZV , karton 536, Národní list)', Archiv mini sterstva zahraničních věci v Praze (dále AMZV Praha), IV. sekce, karton 765, vyslanectví Haas, 20. l l. 1920, č.6082/ AMZV Praha, IV. sekce, karton 558, Praha ,č. 477/obch/

3 Reakce N izozemska na pronikimí firmy Baťa na jeho místní j koloniálni lrh mezi dv ě ma světovými vá lkami v konte xtu mezinárodních h ospodářskýc h vztahu Bylo by jistě V zájmu českos lovenského kožařského průmyslu, kdyby naše vláda nechala připravované nařízení zmíněných vlád vyšetřití a dala určitými protiopatřeními tamtéž cititi, že by bylo sáhnuto k represáliím."" V dubnu 1921 se sešel zástupce československého vyslanectví se sekčním šéfem ředí tel ství nizozemského obchodu minísterstva zemědělství, obchodu a průmyslu, aby zjistil úmysly nizozemské vlády ohledně možného omezení dovozu obuvi. Při té přiležitosti se dověděl, že nizozemská vláda na omezení volného dovozu cizího zboží do země zatím nepomýšlí. V květnu 1921 však nizozemský kabinet předložil parlamentu návrh na všeobecné zvýšení celních sazeb; v případě obuvi šlo o zvýšení z 5 na 7 %." O tom, že situace zůstávala i nadále komplikovaná, svědč il článek, který v únoru 1922 pi'inesly Lidové noviny a který popísoval stav nizozemského obuvnického průmyslu. Tamní vláda podle n ěj musela čelit dlouhodobému nátlaku ze strany odborů na zákaz č i omezení dovozu levných průmyslových výrobků, zv lá š tě pak ze zemí,jež měly znehodnocenou m ě nu. Nako nec tlaku neodolala a výsledkem byl návrh zákona na omezení dovozu obuvi, který vstoupil v platnost v květnu Nizozemská vláda dospěla k přesvědčení, že vzhledem k rozdílům ve výrobních nákladech v různých evropských zemích nemohou být domáci výrobky konkurenceschopné. Přitom víděla tři možnosti,jakjim pomoci: buď mohla vydat úplný zákaz dovozu urč it é ho zboží, nebo omezit jeho dovoz na určité množstvi a nebo zvýšit dovozni cla. Evropští finančníci, kteří v roce 1921 jednali o podobných otázkách v Londýně, se ve své zprávě shodli na tom, že je lepší zvyšovat cla než omezovat dovoz konkrétního zboží. Nizozemští zástupci na konferenci ale proti tomu protestovali a nizozemská vláda trvala na stanovisku, že pouze politika volného obchodu může zemi prospět, zvláště když snižování výrobních nákl adů představovalo podle níjednu z hlavních podmínek obnovy trvalého hospodářského blahobytu. K výjimce mohlo dojít, pouze pokud by nastaly "zvláštní okolnosti". V obuvníckém průmyslu však právě k takové situaci došlo, a to vzhledem kjíž zmíněné silné konkurenci ze zahraničí. Hodnota dovozu obuvi do království stoupla v roce 1922 na 14,2 mílionu holandských zlatých proti 10,2 milionu z roku 1921 a 1,6 milionu z předválečného roku Nizozemský trh faktícky ovládlo Německo, zatímco dovoz ze strany dřívějších hlavních dodavatelů, Velké Británie a Belgíe, značně klesl; ze Spojených států amerických pak de facto úplně ustal. Ceskoslovenská republika se v roce 1922 dostala v dovozu obuvi do N ízozemska na čtvrté místo s 6,6% podilem. Záležítost byla velmi složitá; v nizozemském obuvnickém průmyslu byla vysoká nezaměstnanost - v 57 velkých závodech poklesl počet dělníků za jediný rok o 42 %. Pokles výroby přitom pokračoval, takže továrny stále pracovaly s vět š ím počtem za mě stnanců, než kolik jich bylo třeba. Rozdíl v cenách obuvi byl značný; za za hraniční obuv se průměrně zaplatilo 3,20 zlatých, zatímco za domáci obuv 7,50 zlatých.'l 11 AMZV Praha,lV. sekce, karton '1080, Praha AMZV Praha,lV.sekce, karton 1080, Haag (nesprávné datum), č.j adm. 13 AMZV Praha, IV. sekce, karton 558, Udo\'é novil/y

4 ~ 2010/1 V květnu 1923 prosadila nizozemská vláda zákon o omezení dovozu obuvi, podle něh ož měl importér právo dovést do země čtvrtinu objemu zboži z posledních třech let." Platnost zákona byla stanovena k 1. ledna Ve třetím článku tohoto zákona, konkrétně v jeho prvním bodě, přitom stálo že "dovoz obuvi, II níž svršek jest zhotoven většinou z kůže, může dle měřitka označeného v předběžném článku býti toliko povolen tomu, kdo prokáže vždy v určité době, spadající po nabytí platnosti tohoto zákona, že odebral obuv nizozemské výroby od tová rníka v Nizozemí usedlého nebo, pokud neuplynuly ještě dva měsíce po nabyti platnosti, že takovou objednal a v tomto případě prohlásí, žeji převezme a to v ceně, která jestv určitém poměru, který náš ministr ustanoví k ceně obuvi,jež má býti dovezena." Druhý bod tohoto č lánku naopak povoloval obchod s obuví ze zahraničím v pi'ípadě, že "obchodník od roku 1903 pravidelně a převážně s takovou obchodoval"." V září 1923 navštívil zástupce českos loven ské ho vyslanectví v Haagu ve věci týkajicí se dovozu obuví firmy Baťa, která požádala o volný dovoz československé obuvi do země, nizozemské ministerstvo zahran ičí. To přislíbilo, že firma bude výj imečn ě osvobozena od povinnosti prokázat se šestinásobným množstvím prodané obuvi nizozemského původu. Toto rozhodnuti mělo firm ě pomoci k tomu, aby nemusela uzavřít své obchody v Nizozemsku." V říjnu 1923 napsal tiskový tajemník československého vyslanectví v Haagu RudolfVonka do Prahy, že se zasedání Svazu nizozemských římskokatolických továrníků obuvi, (Nederlandsehe R. K. Bond van SellOenfabrikanten) rozhodlo požádat vládu o prodloužení platnosti zákona, který výraz n ě omezoval dovoz zahraniční obuvi do země." V prosinci téhož roku pak nizozemský parlament návrh Protirevolu č ní strany (Antirevollltie-Parti]) velkou vět š inou hlasů přijal. Zákon tak platil až do konce červ na 1924." Během několika následujících let, konkrétně do roku 1928, získalo Ceskoslovensko prvenství ve vývozu kožené obuvi do mnoha zemí, například do Spojených států amerických, Německa, Rakouska či Švédska; na druhém místě bylo v Egyptě, Dánsku, Belgii a také v Nizozemsku. Největší zásluhu na tom měla právě firma Ba(a,jejíž podil v letech lze označit jako monopolní." Tyto úsp ěchy se přirozeně setkávaly se stále silnějšími negativn ější mi reakcemi. Například v zář í 1927 otiskl nizozemský časopis Vakblad voor de Sehoenl7lakerij en den sehoenhandel (Odborný list pro obuvnictví a obchod obuvi) pod názvem Aetie tegen Bata ("Akce proti Baťovi") článek, v n ěmž informovalo průběhu mezinárodniho sjezdu zemských centrál kožed ě lniků v Londýně a o mezinárodní akci proti zlínské firmě. Clánek citoval n ě které zprávy zahraničnich delegátů, kteři poukazovali na neslýchaný slveating system (tzv. vypoeovací systém) v Baťových závodech a také na to, že ač v Ceskoslovensku byla uzákon ě na osmihodinová pracovní doba, v Baťových závodech se pracuje plných 16, 18 i 20 hodin 14 NA Praha, Vý střižkový archiv MZV , \.tartan 436, Tribuna, AMZV Praha, IV.!lekce, knrton 558, překlad zákona o Z~kflZU dovozu obuvi, StaatsbL N AMZV Pralm, IV. sekce, karton 558, vyskmccrv[ Haag, , č.j. 8491/4032/23, 17 AMZV Praha, IV. sekce, brton 558, vysl::mccrvj!-i.mg, to , č.j /4090/ AMZV Praha, IV. sekce, karton 558, vyslanectvl l-laag, , č.j. 10 I 52/4090/ LEHAR,B.,c.d.,s

5 Reakce Nizozemska na proniká ní firmy Baťa na jeho mí stní i kolon iální trh mezi dvě m a světovým i vá lkam i v I<ontextu rnezinárodníc h h ospodilřských vzrahll denn ě. Britský delegát a předseda sjezdu E. L. Poulton v této souvislosti doporučova l sjezdu rezoluci: v niž by se strany zaváza ly nalézt prosti'edky, aby byl do jejich zemi dovoz výrobků firmy Baťa znemožně n. V podobném tónu se nesl i č l ánek v amsterodamském sociá ln ě demokratickém deníku Het Volk z téhož měsice, nazvaný De uitbuitingsmethoden der firma Bata ("Vysávací metody firmy Baťa " ),je h ož autor se odvolával na text z Odborného listu. Ostře kritizoval pom ěry Baťových dělníků a dále uvádě l, že "v CSR byly životní podmínky dělnictva velmi zaostalé, a proto mohl Baťa vládnout jako krá l. St avě l byty jen pro svobodné za úče l e m, aby jim sebral svobodu"." Protesty proti firmě Baťa pokračovaly i přesto, že si nizozemská ekonomika ve dru hé polovině dvacátých let nevedla nijak tragicky. Již v roce 1925 obnovila vláda zlatý standard a přís lib em lepšich časů se stal i zvyšující se dovoz a vývoz, zvo lna klesajicí nezaměstnanost či pozitivní vývoj státnich financí stimulovaný výnosy z Nizozemské východní Indie. O zcela pozitivní situaci ale nebylo možno mluvit; n apřik lad export rostl m én ě, než bylo žádoucí, a lodni přeprava si ln ě trpěla mezinárodní konkurencí, jež se projevila s poválečným roz š iře ním počtu obchodních lodí." II) Velká h ospo dář ská krize, která propukla v roce 1929 ve Spojených státech ame rických, přiro ze n ě zasáhla i nizozemskou ekonomiku.nv roce 1931 proto učinila vláda královstvi první kroky, n az n ačující odklon od dosavadní politiky volného obchodu; příslu š ná opa t ře ní však byla v praxi prováděna dosti n edůs l e dn ě a za podmínek, jež um ožňovaly udržovat i nadále tradiční obchodní styky bez vážnějších narušení; fakticky sejednalo o n ěkolik záko nů, sm ě řujících k u s n adnění situace zemědě l stv í odvětví, postižených krizí n ejtíživěj i. Zástupci nizozemského průmyslu, který pozvolna ztrácel zahraniční odbyt i š t ě, zvlá ště ve svých koloniích, se nicm éně domáhali ochranyve form ě vysokých cel nebo kontingentů. V roce 1931 vládajej ich nátlaku ustoupila a předlo ž ila parlamentu ke schválení zákon o kontingentnim dovozu za hraniční h o zboží. Poslanci návrh koncem prosince přijali a na počátku roku 1932 byla jeho ustanovení aplikována na z na č ný poče t dováženého za h ra ni č níh o zbož í. V roce 1932 se k tomu připojil i zákon o úpravě obchodu vepřovým dobytkem a masem, který produkci reguloval stanovením maximálního počtu kusů vep řového dobytka pro každého chovatele." Po čtyřech m ěs icích platnosti zákona však politikové pochopili, že nizozemský obchod přivedli na scestí - protiopatřenijiných s tátů totiž p ůsobila hospod ářstv í velké ztráty, takže odpor proti kontingentnímu režimu rostl i v té části veřej n os ti, jež vůči n ě mu byla dosud lhostejná." Na poč á tku roku 1933 si rostoucí hos podářs ké obtíže vyžádaly ra za ntn ěj š i zásahy ze strany státu, a to jak s ohledem na domácí produkci, tak i na dovoz za h ra ni č níh o zboží. Další č lánek 20 AMZV Prah[l, lv.sekce, krlrton 1080, Konzulát v Rotterdamu, Rotterdam 29, , č,j, 171 2/267/27, 21 ECOllomische gescljiedellis..., s Tamtéž, s AMZV, Politické zprávy Haag , vyslaneclvl Haag, , č.j AMZV, IV. sekce, karton 559, Ceskoslovenské vyslanectví Haag, , č.j. 3035/32., 129

6 }X( 2010/1 v řetězu obchodně politických nástrojů představoval zákon o sjednáváni clearingových úmluv a o úpravě platebního styku s cizinou, pokud byl platební styk podložen výměnou zboží. V témže roce se v Londýně uskutečnila hospodářská konference, na níž Nizozemsko zastupoval premiér Hendrik Colijn. Tenjako liberál zaujal po nezdarujednání stanovisko, že království již nemůže nadále pokračovat ve své blahovolné obchodní politice, protožejej ostatní země utlačují ochranářskými nařízeními. Nizozemsko se přitom změně obchodní politiky, kterou většina evropských států praktikovalajiž od koncem roku 1929, bránilo poměrně dlouho, přičemž bralo ohled na dosavadní tradici, diktovanou zejména zeměpisnou polohou, i na specifické hospodářské a finanční zájmy propojené s mezinárodním obchodem ajeho potřebami. V první j adě sejednalo o rozsáhlé koloniální panstvi (Nizozemci své zisky z koloniálního ochodu investovali převážně v cizině), dále o rejd?řství vybudované a sloužící mezinárodní dopravě, o reexportní mezi obchod a, v neposledni řadě, o finančni zájmy podložené vlastními investicemi a půjčkami v zahraničí. Za "normálních okolností" byla tato závislost na mezinárodnim dění zdrojem značných příjmů, které nejenže pokrývaly schodek zahraničního obchodu, ale navíc tvoj i1y stamiliónový přebytek platební bilance. Vzhledem ke změně světového hospodářského klimatu však tyto výnosy dramaticky poklesly, což ohrozilo rovnováhu platební bilance. Nizozemská vláda tak musela hledat jiné cesty, aby zastavila nebo alespoň zabrzdila prudký ekonomický sestup doma i v koloniích. Neúspěch hospodářské konference londýnské, definovaný Colijnem slovy.. ted aspoň vime, kam musíme jít", vyústil v Nizozemsku v rychlý obchodně politický obrat. Jakmile se nouzový zemědělský zákon po krátkém působení projevil v několika směrech jako ne zcela funkční, přistoupili zákonodárci v září 1933 kjeho novelizaci; nová úprava pak vybavila vládu téměř diktátorskými pravomocemi ve všech otázkách nizozemského zemědělství, jež se ocitlo na pokraji zhrouceni v důsledku ztrát vývozních trhů, zvláště v Německu a ve Velké Británii. Novelizace kontingentního zákona pak poskytla nový základ pro úpravu obchodních styků se zahraničím, neboť postavila nizozemský dovoz zcela do služeb vývozu. Království totiž přijalo zásadu,již se většina evropských států řídila již dříve, tj. že kontingenty nespadají pod doložku nejvyšších výhod. Toto opatření N izozemsku umožnilo povolovat dovoz zahraničního zboží ve stejném poměru, v jakém jednotlivé země umožňovaly dovoz jeho zboží. Novelizovaný kontingentní zákon tak vytvořil nutnost sjednávat se zainteresovanými státy kontingentní dohody. Na počátku roku 1934 přistoupilo Nizozemsko kjednáním o kontingentní dohodě s Německem a poté následovaly podobné smlouvy s Itálií, Francií, Belgií, Svýcarskem, Ceskoslovenskem, Spanělskem, Portugalskem, Velkou Británií a Dánskem. Tyto dohody předpokládaly existenci obchodní smlouvy s doložkou nejvyšších výhod, přičemž tvořily pouzejejich dodatek, který na určitou dobu (ve většině najeden rok) upravoval otázky týkající se dovozu a vývozu mezi Nizozemskem a ostatními zeměmi. Aby kontingentní dohody mohly být doplňovány ujednánimi ve věcech tarifů, přijal v květnu téhož roku nizozemský parlament zákon, který vládu zmocňoval, aby nařízením zvyšovala, snižovala, rušila, případnějinak upravovala stávající cia, a nebo zaváděla nové celní sazby. 130

7 Reakce Nizoze mska na proni ká ní firmy Baťa na jeho místní i kolon iálni trh mezi d v ě m a s v ě tový mi vá lkami v kontextu mezin árodních ho spodářských vztahů Na základě tohoto zákona vstoupila 1. července 1934 v platnost revize nizozemských celních tarifu, současně se zvýšením celních sazeb průměrně O 2 %.25 Velká hospodářská krize logicky postihla i firmu Baťa ajejí plány v zahraničí včetně N izozemska. Jakjiž víme, provozovalo Nizozemsko až do počátku třicátých letv zásadě svobodný obchod." Počínaje rokem 1930 ale mnoho států vykročilo na cestu ochranářské politiky, čímž se zhoršily podmínky pro vývoz respektive pro dovoz. Dovozní cla na obuv postupně zavedly USA, Německo, Rakousko, Egypt a Kanada; o rok později zvýšily cla na obuv i další země, například Francie, Norsko, Finsko či Itálie. V Polsku, Belgii a Nizozemsku byly zavedeny na dovoz obuvi kontingenty.:!7 Pokud jde o firmu Baťa, rok 1930 přinesl mimo jiné vznik jejích dalších sesterských společností, z nichž jedna začala působit právě v Nizozemsku -jednalo se o společnostn. V. Hallde/ smaatschappij Bata, Amsterodam." Počínaje rokem 1931 měla firma pronikání do zahraniční usnadněno, neboť získala generální oprávnění československé Národní banky k devizovým operacím. Celá třicátá léta minulého století se tak nesla navzdory hospodářské krizi ajejím následkům ve znamení vzniku nových poboček firmy Bata v zahraničí;jejich chod zajišťovali zaměstnanci vyškolení ve Zlíně.~ Celková situace ale nebyla nijak snadná. V roce 1932 zakázali Nizozemci dovážet boty firmy Baťa do země. Aby si firma dokázala tento trh udržet, rozhodl se Jan Baťa postavit továrnu na boty přímo v N izozemsku. Jeho záměr provázely četné spekulace v tisku, zda jej opravdu uskuteční. Napřiklad v květnu 1932 vyšel v listu Vader/and článek Geen Bata-vabriek inamsterdam,jehož název naznačuje, že původně mělo jít o závod v Amsterodamu, z čehož však sešlo." O rok později se objevily informace, že místem pro stavbu továrny na obuv bude malé městečko Best." Právě zde, v províncii Brabant, objevil Jan Antonín Baťa příhodné misto pro budoucí stavbu. Best se nacházel a dodnes nachází nedaleko od nizo7emsko-německých hranic, nedaleko Belgie, poblíž dálnice a v blízkosti železniční trati spojujici nedaleký Eindhoven s městem Den Bosch, navíc na Wilhelminině kanálu. Neúrodná a proto laciná půda poskytovala firmě dobré možnosti k dalšimu rozšíření. Brabantsko bylo ve třicátých letech 20. století velmi zaostalým a chudým krajem a mladí lidé převážně z rodin sedláků zde nenacházeli mnoho pracovních příležitostí, což zajistilo továrně vhodný počet zaměstnanců." 25 AMZV, Politickc zprnvy Haag , vyslanectvi Haag, , č.j KLEMANN, H. A. M., Eell hallde/sllarie ifl de twifl(igsrceeuli', in: De Nederlandse buitenlandse politick in de twintigste eeuw, Zoetemeer 2003, s LEHÁR, B., c. d., s Tumtéž, POKLUDA, Z., Ze Zlífla dosl'l:ra. Příběh Tomaše Baci, Zlint2004, s Het Vaderland, , Avondblad A, Geen Bata - fabriek in Amsterdam, s. 1, in: inde:<.html ( ). 31 Het Vaderland, ll , Avondblad A, Een Bma - fabriek te Best?, s. 1, in: ( ). 32 KABELA, M., Ceši a S/ol'dci 1lI'lzli I' holandsk)pch močálech a bažinlích, in: Holandsko a my, Haarlem 1993, s

8 )K 2010/1 Nizozemská p obočka firmy Bata se sídlem v Amsterodamu požádala zastupitelstvo obce Best o prodej 160 i1 ekta rů půdy, za což obec obdržela 62,25 i1olandskýci1 zlatých." V roce 1934 zde Jan A. Baťa otevře l první továrnu a o dva roky pozdějijiž stál celý komplex Baťova závodu skládajíci se ze t řech velkých a čtrnácti menšíci1 továrních i1al. Celkem podnik zaměstmival2000 lidi." Stavba továrny vnesla do řad nizozemských výrobců obuvi če tn é obavy. Plány výroby čes koslovenské firmy totiž představova ly jednu desetinu celkové produkce nizozemských obuvnických firem. Firma si předsevzala vyrobit za rok přibližně jeden milión párů bot, gumových i kožených. Celková produkce nizozemskýci1 továren přitom č inil a deset miliónů kožených bot. Pro nizozemské továrny vyrábějí ci kůži přes tavov a l a existence československé továrny rov ně ž negativum. Firma Baťa si dovážela vlastní kůž i, a proto bylo možno očekávat, že nizozemští výrobci prodaji o deset procent kůže méně." Baťa zača l v Bestu s výrobou kožených bot, pozdějiji ale rozš i ři l i o výrobu gumové obuvi. Postupně zde vyrostl celý pr ů mys lo vý komplex s koželužnou, s výrobou kartonových krabic, krémů na boty, kotelnou atd. Vedení podniku zůs talo v českýc i1 rukou, prvnim ředitelem se stal Josef Kokeš, p ozději Arnošt Nosek, dr. Zamec. Každý, kdo pracoval ve firm ě Baťa, se stal so učásti tzv. "Baťovy rodiny". O nizozemském závodě platilo totéž. Baťa založil Bata Ontspannings Vereniging, de B.O. V. (Baťův spolek zábavy), jenž se staralo volný čas zaměstnanců, kte ří mohli i1oldovat sportu - fotbalu, hokeji, stolnímu i klasickému tenisu. Součástí spolku byla i divadelní spo leč n os t a dechová kapela, každou s tředu se promítaly filmy ve filmovém sále." Baťův podnik m ěl velký vliv i na samotnou obec Best, pro niž zajist il vybudová ní vodovodu a plynovodu, přispíval na udržování ko up al i ště a kulturního s třed i ska. Naproti továrnimu komplexu vyrostlo obytné s ídli š t ě, kde stálo asi 130 rodinnýci1 domků, v nici1ž bydleli zaměstnanci i vedouci pracovníci podniku." Domky byly na tehdejší poměl)' mod e rn ě vybaveny, každý měl koupelnu, tekouci vodu, zavedenou e l ektřinu i vlastní zai1rádku. Mnozi obyvatelé si na takové vymoženosti museli zvykat pomalu, protože do té doby znali jen džber, kamna na uhli a suchou toaletu na za hrad ě. D Se znalosti výše uvedených údajů nijak nepřel-vapi, že na počá tku t ř i cátých let odpor nizozemskýci1 obuv ni ků vůči firmě Baťa dále vzros tl. Vše vyvrcholi lo svoláním Mezinárodního kongresu obuvnickýc i1 organizaci ll. a12. zář í 1931 do Vídn ě,je i1o ž se zúčastnili zástu pci z deseti zemi - Ceskoslovenska, Německa, Mad arska, Jugoslávie, Švýcarska, Belgie, Buli1arska, Itálie a Nizozemska. Jednim z i1lavníci1 bodů,jimž se obuvníci zabývali, bylo projednávání spo l ečnýc h opatře ni k boji proti Baťově expanzi v jednotlivých zemích. Výsledkem bylo mimo 33 Hel Vaderl:md, 1 J , Avondblad A. Ecn Bata-fabriek te Besl?, s. I, in: ( ). 34 Een Tsjcchischc schocnfabrick in Nedcrlnad, in: ftttp:llt hedulch lion.n l/baw.php ( ). 35 Het Vaderland, , Avondblad A., Dc Nederlandschc industri cin nood, in: indcx. lltmj ( ). 36 Ecn Tsjcchischc schocnfabriek in Nederln ad, in: ). 37 KABELA,M.,c.d.,s Een Tsjcchische schoenfabriek in Nedcrlnad, in: hup://lhedulchlion.nl/bala.php ( ). 132

9 Reakce N izozelllska na pronikáni firmy Ba ťa na jeho místní i ko lon iil lní lrh mezi dvěma světový mi vá lkam i v kolllextu mez inárod ních hospodářskýc h vztahli jiné usnesení o zřízení mezinárodní organizace "Pracovní souručenství obuvnických svazů" pod vedením Říšsko-německého svazu obuvníků se sídlem v Hannoveru,jejímž základním cílem bylo bojovat proti expanzi firmy Baťa ve všech evropských státech." Vedení firmy Baťa se přitom již na konci dvacátých let začalo zajímat také o trh v nizozemských koloniích. Jako doklad tohoto tvrzení lze uvést dotaz vedení firmy na československý konzulát v Batávii ohledně možnosti odbytu její obuvi ve zdejší oblasti. Tamější celní úřady se ale o zemi původu zboží nezajímaly, a proto byly stávající údaje nepřesné a ve své podstatě nic nevypovídaly; většina československého zboží se řadila mezi zboží země, zjejichž přístavů bylo vypraveno. Konzulát nicméně odhadoval, že dovoz československé obuvi nedosahuje ani 3 % z celkového importovaného množství. Informací o tom,jak velká byla domácí výroba obuvi, nešlo definovat vůbec, mechanická výroba v této oblasti se totiž vůbec nevyskytovala. Konzulát firmu Baťa informoval té o tom, že pro prosazení se na zdejším trhuje třeba lepšího obchodního zastoupení, neboť v té dob ě prodávala Baťovu obuv pouze jediná místní firma, která ale vyráběla obuv sama. Konzulát proto doporučoval zříd it vlastní prodejny nejen v Batávii, ale i v Soerabaji, Bandoengu, Semarangu a v Medanu na Sumatře, kde by se mohla prodávat specíální obuv pro plantážníky. Ceskoslovenský konzulát v Batávii se domníval, že by o tuto obuv mohl být velk" zájem, neboť mohla cenově konkurovat obuvi zdejších výrobců. K dosaženi tohoto cile bylo třeba zohlednit jisté zvláštnosti, například specifický tvar nohou domorodých obyvatel, pro něž byla "normální bota" poněkud nízká v prstech a v nártu. Pokud se pro její výrobu použil málo poddajný materiál, znemožňovala fakticky chůzi. 4 0 Již v prosinci 1931 nizozemská indická vláda povolila činnost sesterské společnosti firmy Baťa pod názvem N. V. Nederlandsch -Indische Schoenenhandelmaatschappij Bata, Batavia,jež disponovala základním kapitálem ve výši Hli. V roce 1937 měla 32 vlastních prodejen a přibližně 60 prodejen přičleněných k cizím soukromým obchodům. Ve stejném roce zača la fungovat v Batávii i menší výrobna obuvi. 41 V lednu 1932 zavital do Nizozemské východní Indie Jan Antonín Baťa, který osobně navštívil fungující prodejny firmy a zkoumal možnosti pro otevření dalších. Za tímto účelem navštívil v Batávii čínské čtvrti ajiné části m ěst, kde si u čínských obchodniků prohliželjimí prodávanou obuv a informoval se o cenách obuvi; některé vzorky i zakoupil. V červenci téhož roku otevřela firma Baťa v Batávii prodejnu a so učasn ě i ústřednu, v srpnu pak další prodejny v Soerabaya, v Malangu a v Badoengu, vesměs na Jávě. Obrat prodejen však nenaplnil očekávání; důvodem byl fakt, že domorodé obyvatelstvo do čtvrtí, kdy byly prodejny otevřeny, takřka nechodilo a samotní Evropané nedokázali firmě zajistit adekvátní obrat. Hlavním cílem firmy však bylo získání klientely z řad místního domorodého obyvatelstva, a proto sejejí vedení rozhodlo otevřít malou a úmyslně nedbale zařízeno u prodejnu v domorodém pasaru (tržišti pro domorodé obyvatelstvo), v části nazývané Glodok ve městě Batávie. Tato prodejna, určená takřka výhradně pro domorodce, měla hned od počátku vyšší 39 LEHÁR, B., c. d., ' AMZV Praha, IV. sekce, kanon 1080, Konzulát Republiky českos lovenské v Batávii, , č.j. 354/ AMZV Praha, lv. sekce, karton 1082, Konzulát Republiky českos l ovenské v Batávii, , č.j. 21/

Diplomatické vztahy Československa a Nizozemska v letech 1918 1948 a jejich představitelé. Sylva Sklenářová

Diplomatické vztahy Československa a Nizozemska v letech 1918 1948 a jejich představitelé. Sylva Sklenářová Diplomatické vztahy Československa a Nizozemska v letech 1918 1948 a jejich představitelé Sylva Sklenářová Diplomatické vztahy Československa a Nizozemska v letech 1918 1948 a jejich představitelé Sylva

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Tomáš Baťa- podnikatel a manager století. Bata-the entrepreneur and manager of Century. Filip Kubín

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Tomáš Baťa- podnikatel a manager století. Bata-the entrepreneur and manager of Century. Filip Kubín BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tomáš Baťa- podnikatel a manager století Bata-the entrepreneur and manager of Century Filip Kubín UnicornCollege 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce

Více

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ V dnešním úvodníků si dovolím být trochu osobnější. Je to již přes dva roky, kdy jsem chtěl psát článek o první státní půjčce Československého státu, která

Více

NOVÝ REKORD. Praha 30. listopadu 2011 Ročník IV., Číslo 11 VÝROČÍ

NOVÝ REKORD. Praha 30. listopadu 2011 Ročník IV., Číslo 11 VÝROČÍ Praha 30. listopadu 2011 Ročník IV., Číslo 11 VÝROČÍ Když se zeptáte většiny lidí kdy se slaví den míru, nedostanete jednoznačnou odpověď. Mnozí patrně vysloví osmého května, kdy skončila 2. světová válka,

Více

VÝROČÍ. Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3. Asi málo kdo by řekl, že tak typická budova newyorkské

VÝROČÍ. Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3. Asi málo kdo by řekl, že tak typická budova newyorkské Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3 VÝROČÍ Březen bývá často spojován v našich zemích se smutným výročím vzniku Protektorátu Čechy a Morava a je myslím dobře, když se podobná výročí připomínají. Lidská

Více

ÚSTAV PRO MEZINÁRODNI POLITIKU A EKONOMII. Mezinárodní vztahy ROČENKA. Státní n a k la d a telství. politické literatury.

ÚSTAV PRO MEZINÁRODNI POLITIKU A EKONOMII. Mezinárodní vztahy ROČENKA. Státní n a k la d a telství. politické literatury. ÚSTAV PRO MEZINÁRODNI POLITIKU A EKONOMII Mezinárodní vztahy 1958 ROČENKA Státní n a k la d a telství politické literatury Praha 1959 ZÁKLADNÍ RYSY SVĚTOVÉHO VÝVOJE V ROCE 1958 V roce 1958 dále pokračoval

Více

Prodejní metody T. Bati v historii a v současnosti

Prodejní metody T. Bati v historii a v současnosti JIHOČESKÁ U IVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 B Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Prodejní metody T. Bati v historii a v současnosti

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Mezinárodní měnový fond ve 21. století Tereza Mňuková Bakalářská práce 2008 Souhrn Tato práce je věnována Mezinárodnímu měnovému fondu ve 21. století,

Více

VÝROČÍ. Praha 29. února 2012 Ročník V., Číslo 2

VÝROČÍ. Praha 29. února 2012 Ročník V., Číslo 2 Praha 29. února 2012 Ročník V., Číslo 2 VÝROČÍ Výročí mohou být různá. Oslavujeme události, osobnosti a to v kulatých nebo půlkulatých výročích. Obvykle se masově oslavují stále stejné události a jako

Více

Bankovní systém Čínské lidové republiky

Bankovní systém Čínské lidové republiky Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 13 Ekonomika a řízení Bankovní systém Čínské lidové republiky Autor: Martin Tomis První české gymnázium v Karlových Varech Národní 25, Karlovy Vary 36020 Oktáva

Více

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE STRUKTURÁLNÍ FONDY Diplomant:Bc. Miroslav Kodada Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

Terra Libera. Mýty, mýty, mýty. Rozhovor s Dr. Robertem Higgsem

Terra Libera. Mýty, mýty, mýty. Rozhovor s Dr. Robertem Higgsem Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE Marshallův plán: mýty a realita Tyler Cowen srpen září 2002 / ročník 3 Mýty, mýty, mýty aneb proč politici nechtějí, abychom znali pravdu Rozhovor

Více

Vztahy mezi Čechy a sudetskými Němci v letech 1919 38

Vztahy mezi Čechy a sudetskými Němci v letech 1919 38 Stránka č. 1 z 14 Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku občanské sdružení Domů» Historie Vztahy mezi Čechy a sudetskými Němci v letech 1919 38 Edvard Beneš, praktický vykonavatel

Více

Vliv rozpadu Sovětského svazu a ropné krize na zemědělství Kuby - vznik městského zemědělství

Vliv rozpadu Sovětského svazu a ropné krize na zemědělství Kuby - vznik městského zemědělství UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDĚCKÁ FAKULTA KATEDRA MEZINÁRODNÍCH ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Barbora Lemberková Vliv rozpadu Sovětského svazu a ropné krize na zemědělství Kuby - vznik městského zemědělství

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Velká deprese Sborník textů Robert Holman, Pavel Kohout, Milan Sojka František Vencovský, Burton Folsom František Stellner, Radek Soběhart Ladislav Tajovský Marek Loužek

Více

Gene Smiley: Nový pohled na velkou hospodářskou krizi

Gene Smiley: Nový pohled na velkou hospodářskou krizi Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE září říjen 2009 / ročník 10 Gene Smiley: Nový pohled na velkou hospodářskou krizi Velká hospodářská krize, jež zachvátila ve 30. letech 20. století

Více

OBSAH ČÁST I... 4 PŘEDMLUVA... 5 KAPITOLA PRVNÍ...

OBSAH ČÁST I... 4 PŘEDMLUVA... 5 KAPITOLA PRVNÍ... OBSAH ČÁST I... 4 PŘEDMLUVA... 5 KAPITOLA PRVNÍ... 7 Strategie Baťových závodů a podmínky její realizace... 7 Podnikatelská strategie... 7 Obecné hospodářské podmínky... 7 Pracovní síly... 7 Financování

Více

DRUÎSTEVNÍ ASOCIACE âeské REPUBLIKY STRUKTURA. VALNÉ SHROMÁÎDùNÍ. P EDSTAVENSTVO DOZORâÍ RADA

DRUÎSTEVNÍ ASOCIACE âeské REPUBLIKY STRUKTURA. VALNÉ SHROMÁÎDùNÍ. P EDSTAVENSTVO DOZORâÍ RADA DRUÎSTEVNÍ ASOCIACE âeské REPUBLIKY STRUKTURA VALNÉ SHROMÁÎDùNÍ DRUÎSTEVNÍ ASOCIACE âeské REPUBLIKY P EDSTAVENSTVO DRUÎSTEVNÍ ASOCIACE âr DOZORâÍ RADA SVAZ âesk CH AMORAVSK CH BYTOV CH DRUÎSTEV SVAZ âesk

Více

ŘÍŠE KOŘENÍ, KALIKA A ČAJE

ŘÍŠE KOŘENÍ, KALIKA A ČAJE 9 10 8Michal Wanner ŘÍŠE KOŘENÍ, KALIKA A ČAJE 11 12 ČASOPIS PRO VÝUKU DĚJEPISU A POPULARIZACI HISTORIE UVNITŘ ČÍSLA: Martin Nejedlý: Froissartovy příběhy bojů a lásek. Část IV. Neodolatelná moc věrného

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Ústav ekonomie. Adam Kopal. ANALÝZA FINANČNÍHO TRHU Analysis of Financial Market. Bakalářská práce

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Ústav ekonomie. Adam Kopal. ANALÝZA FINANČNÍHO TRHU Analysis of Financial Market. Bakalářská práce MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Adam Kopal ANALÝZA FINANČNÍHO TRHU Analysis of Financial Market Bakalářská práce Ing. Petr Bačík, Ph.D Olomouc 2010 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou diplomovou

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Exkurze do institucí Evropské unie Brno, Olomouc 2011 HISTORIE EVROPSKÉ UNIE: CHRONOLOGIE VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ, SMLUV A ROZŠIŘOVÁNÍ OD 60. LET DO DNEŠKA Petr Svoboda, Jan Šťásek

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 22 Číslo 3, 2005 CHILSKÁ EKONOMIKA ZA PINOCHETA L. Žídek Došlo:

Více

Praha, 31. března 2014

Praha, 31. března 2014 Praha 30. dubna 2014 Duben je krásným poslem jara, zejména, když jako letos vše krásně pučí a rozkvétá. Jaro je znamením blížícího se léta, které nám dodá paprsky blahodárného slunce. Prvního dubna si

Více

CIZINCI JACÍ CIZINCI ŽIJÍ V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY? 18 NÁVRH SLUŽEBNÍHO ZÁKONA OHROŽUJE ODBORNOU ÚROVEŇ STATISTIKY 4

CIZINCI JACÍ CIZINCI ŽIJÍ V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY? 18 NÁVRH SLUŽEBNÍHO ZÁKONA OHROŽUJE ODBORNOU ÚROVEŇ STATISTIKY 4 MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 02/2014 ROČNÍK 4 TÉMA CIZINCI 17 JACÍ CIZINCI ŽIJÍ V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY? 18 NÁVRH SLUŽEBNÍHO ZÁKONA OHROŽUJE ODBORNOU ÚROVEŇ STATISTIKY 4 PRACOVAT VEČER A V NOCI?

Více

I a n B r e m m e r. konec. volného trhu. S t á t n í z á s a h y a j e j i c h p o l i t i c k á r i z i k a V Y Š E H R A D

I a n B r e m m e r. konec. volného trhu. S t á t n í z á s a h y a j e j i c h p o l i t i c k á r i z i k a V Y Š E H R A D I a n B r e m m e r konec volného trhu S t á t n í z á s a h y a j e j i c h p o l i t i c k á r i z i k a V Y Š E H R A D Kniha vychází v roce 80. výročí založení nakladatelství Vyšehrad 1934 2014 The

Více

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější Článek o chytrých řešeních manipulační techniky společnosti Toyota najdete na str. 23. www.toyota-forklifts.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 5/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16

Více

Exkluzivní průzkum trhu společnosti DEMA: mlékomaty Strana 12

Exkluzivní průzkum trhu společnosti DEMA: mlékomaty Strana 12 Farmáři požadují celkové odstranění nerovností Strana 3 Exkluzivní průzkum trhu společnosti DEMA: mlékomaty Strana 12 Výhoda bioplynových stanic: provoz bez výkyvů Strana 29 Informační noviny Agrární komory

Více

Ekonomická krize pohled odborů 1

Ekonomická krize pohled odborů 1 Motto: Ekonomická krize pohled odborů 1 V Praze dne 13. ledna 2009 Nejvyšší prioritou musí být ochrana občanů před nejhoršími dopady finanční krize. Občané jsou těmi prvními, na které krize dopadne, ať

Více

VÝROČÍ. Praha 25. července 2012 Ročník V., Číslo 7

VÝROČÍ. Praha 25. července 2012 Ročník V., Číslo 7 Praha 25. července 2012 Ročník V., Číslo 7 VÝROČÍ Jak jsme Vás informovali minulý měsíc, došlo 21. července 2008 k zapsání našeho nadačního fondu do obchodního rejstříku. Od tohoto data vstoupil fond v

Více