Trh práce. Některé trhy jsou natolik osobité a důleţité, ţe se jim věnuje samostatná pozornost.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trh práce. Některé trhy jsou natolik osobité a důleţité, ţe se jim věnuje samostatná pozornost."

Transkript

1 Trh práce Některé trhy jsou natolik osobité a důleţité, ţe se jim věnuje samostatná pozornost. Práce je slovo o statisících věcných podob (bezpočty řemesel s desítkami podoborů a kvalifikací). Na rozdíl od termínu firma, u termínu práce, nepochybujeme, ţe označuje aktivity, které, jakkoli mohou být odlišné, mají něco společného. Kdyţ ale hledáme základní jednotku práce (abychom mohli měřit rozdílné pracovní výkony a přizpůsobovat jim výši pracovních příjmů), řešení nelze najít. I zásluhou této zvláštnosti je práce výrobní vstup, který (navzdory značné abstrakci) nabízí četné náměty ke zkoumání. Příklad z učebnice, Robert H. Frank, Microeconomics and Behavior. a) Plat manaţera v privátním sektoru a ve státních sluţbách. (Viz příloha Paul VOLCKER.) b) Zviditelnění nemusí být dosaţitelné jen za cenu niţší mzdy. (Cesta Jaromíra JÁGRA ke slávě.) Další problémy trhu práce 1) Poptávka dokonale konkurenční firmy po práci. Dva vstupy, K, L, kde kapitál K je fixní. (Může k tomu dojít i v praxi?) Kolik jednotek práce si má firma najmout při mzdové sazbě w? Úvaha manaţera. Najímat se bude tak dlouho, dokud se přínos poslední zaměstnané jednotky nevyrovná s w. Nejprve konstruujeme křivku MP L : MP L = Q/ L Obr. 1 Kdyţ se MP L vynásobí cenou dodatečného výstupu, obdrţíme VMP L (Value of MP L ). 2) Poptávka dokonale konkurenční firmy po práci v dlouhém období. Obr. 2 3) Tržní poptávková křivka po práci. Nejprve horizontálně. Co se stane, kdyţ w 1 klesne na w 2? Nábor pracovní síly, růst produkce, přesycení trhu, následuje pokles ceny produkce. To způsobí pokles křivek VMP L, pokles hodnoty mezního produktu práce. Tržní poptávková křivka po práci je strmější neţ VMP L. Námitka. Mzda je nepruţná směrem dolů, w proto nemůţe klesat. Jev lze pozorovat pouze při hospodářské depresi. 4) Poptávka po práci při nedokonalé konkurenci. Při dokonalé konkurenci se měří VMP L, protoţe cena produkce, cena výstupu se nemění. To obecně, tj. při nedokonalé konkurenci neplatí. Proto se definuje příjem z mezního produktu práce, MRP L, jako součin mezního produktu práce a mezního příjmu: MRP L = Q/ L. TR/ Q = TR/ L. MRP L oceňuje dodatečný výstup mezním příjmem, který je nižší než původní cena. Důvod Na nedokonale konkurenčním trhu musím sniţovat všechny předchozí jednotky, nikoli jen jednotku poslední. (Křivka MRP L klesá rychlejší než VMP L.) Obr. 3 Obdobné modely konstruují nadšenci, kteří si neumí uvědomit (nebo ignorují) problematický obsah termínu práce a následnou nemoţnost měřit množství práce. 1

2 5) Nabídka práce. Pro pracovní sílu volba mezi prací = důchodem = příjmem a mezi volným časem. Obr. 4 Co se stane při změně mzdové sazby? Obr. 5 Výsledek obr. 6 Proč se nabídka práce jednotlivé pracovní síly otáčí nazpět? Cíl: příjem/den. Např ,- Kč za den. Příklad: Holanďané v Indonésii v XIX. století a domorodci na plantáţi. Na každé zvýšení mzdy reagovali poklesem počtu odpracovaných hodin. Můţe se horní větev grafu dotknout osy w? Můţe křivka grafu vycházet z bodu 0? Biologická hranice regenerace. Roste-li mzda, pak v dlouhém období roste i cena volného času. Pro hospodářské aktivity je příznačný růst produktivity práce. Nic obdobného ale nepozorujeme při neekonomických aktivitách. Jídlo, čtení, poslech hudby, sporty, spánek atd., jsou příčiny růstu ceny aktivit prováděných v nepracovním čase. Kaţdý máme svůj rovnováţný poměr mezi výdělečnými a nevýdělečnými aktivitami. Reakce ne-ekonomů Parlamentní mluvkové reagují na model nabídky práce. Námitka Kaţdé dítě ví, ţe počet hodin práce/den si nemohu volit. Pracovní doba závisí na zaměstnavateli. Jaká pak křivka, všichni pracujeme stejně, čili 8 hodin/den. a) Horizont jednoho dne. Volba (zdánlivě) neexistuje. (Volíme si ale intenzitu a kvalitu práce, tj. pracovní nasazení.) b) Jeden měsíc. Máme šanci na výběr pracovního volna. (V delší pracovní periodě můžeme volit i délku pracovní doby.) c) Jeden rok. Lidé se prokazatelně dělí na dvě skupiny. Na ty, kdo víc pracují, a na ty, kdo si více uţívají. d) Volba povolání. Advokáti, manaţeři atp. versus notáři, bankovní a vládní analytici, úředníci, učitelé atd. Tržní nabídková křivka práce = individuálních, není zatočena nazpět. Přelévání prací, zaměstnanci putují za výhodnějšími pracovními místy. Například listonoš, řidič, školník atp. Jako zámečník mohu být zaměstnán od výroby automobilů, přes práci v mlékárně, v muzeu atd., až po výrobu nábytku. Kompenzující rozdíly ve mzdách Zájem o pracovní místo nepodmiňuje a neurčuje pouze mzda, ale celý balík odměňování, + soubor dalších faktorů. Například bezpečnost práce, pracovní prostředí (kancelář, hlučná dílna, práce venku), unikátní výhody (obchodní cestující, číšník, učitel, řidič), společenská prestiţ (mluvčí, politik okresního formátu) atd. Zjednodušený příklad. Vztah mezi mzdou a bezpečností práce. Fundamentalisté. Cenu lidského ţivota nelze vyčíslit. Z toho plyne pravidlo maximální bezpečnosti. Ekonomové navrhují chápat to jako problém volby. Například v ocelárně. Obr. 8 Vlastnosti křivky: 1) klesá mezní míra substituce mzdy za bezpečnost, 2) jistoty nelze dosáhnout. Námitka ne-ekonomů. Leţ, kaţdé malé dítě ví, ţe nejrizikovější práce zásadně podstupují nejchudší. Vysvětlení Viz obr. 9 Politikové deklarují snahu chudé ochránit. Proto navrhují zákony o bezpečnosti práce. Obr. 10 Námitka politických mluvků. Bez těchto zákonů firmy tají informace o bezpečnosti (bezpečnost zvyšuje náklady). Abychom prověřili platnost této námitky, prozkoumejme monopson, tj. případ extrémně silného zaměstnavatele. 2

3 Monopson Není to rarita. Uchazeč o pracovní místo v regionu (nemusí mít příležitost vybrat si mezi více zaměstnavateli). Obr. 11 Na obrázku zavedena nová veličina: Average Factor Cost. Čili průměrná cena faktoru. Ale téţ: Marginal Factor Cost, čili mezní cena výrobního faktoru. (Srovnejte tempo růstu a vzájemnou polohu křivek.) Kdyby namísto jediné firmy (rovnováha v bodě L*) poptávalo práci více firem, rovnováha by se utvořila v bodě L **. Viz obr obr. 13 Monopson platí nižší mzdy neţ při dokonalé konkurenci. Nemůţe ale vyplácet libovolně nízké mzdy. Důvody a) Firmy si i na trhu práce vytvářejí pověst (viz pasáž: kompenzující rozdíly ve mzdách). b) I lokální monopson je napadnutelným trhem. Při velmi nízkých mzdách, čili při obzvláště vysokých ziscích, hrozí vstup jiných firem na daný trh. Ani monopson nemůže (s cílem snižovat náklady) tajit informace o bezpečnosti práce. Pokud zvýšením bezpečnosti klesnou náklady na práci, mají firmy silný motiv instalovat a inovovat bezpečnostní zařízení i v situaci blízké monopsonu. Tím spíše v ostatních firmách, aniž to zákon nařizuje. Ekonomické důvody ve prospěch regulace bezpečnosti zákonem. Sami zaměstnanci mohou vzájemnou konkurencí vytvořit situaci, kdy na tom nakonec budou hůře! Problém mzdy jako pozičního statku. Viz tabulka 1 Diskriminace na trhu práce Statistické údaje tvrdí: mzda muţů: 1) Češi, 2) Češky, 3) Ukrajinci, 4), Ukrajinky 5) Romové, 6) Romky. Nejsou tyto údaje důkazem zjevné diskriminace? Proč pozorujeme takové rozdíly ve mzdách? Téma je mimořádně výbušné. Zpřesníme otázku. Co by statistika vykázala o stejných pracovních místech při střídání: 1) - 6)? Jedná se o diskriminaci. Příčiny? 1) Ukrajinci, Mongolové, Romové. Příběh podnikatele. Levná pracovní síla znamená nekvalifikovanou práci. Ukrajinci, Mongolové a další jsou učenliví. (Do ciziny za prací a za výdělkem odjíždějí zpravidla ti nejlepší.) 2) Proč nízké mzdy ţen? Ţivotní dráha po ukončení studia. Svobodná volba, která má předvídatelné následky. Příčiny těchto rozdílů nezpůsobuje trh práce. Proto se hovoří o mimotržní diskriminaci. Pokud by ji zaměstnavatel neakceptoval, utrpí ztráty. Varianta statistické diskriminace. Ekonomická, čili tržní diskriminace: w m = w ţ + d Jestliţe zaměstnavatelé usilují o maximální zisky, budou při stejných pracovních nákladech vyhledávat co nejlevnější pracovní sílu. Tato soutěţ způsobí, ţe diskriminující rozdíl d postupně vymizí. Současně to znamená, ţe pokud zaměstnavatelé mají příleţitost k diskriminaci, nejspíše (tj. nikoli nutně) ji vyuţijí. S výjimkou těch, kdo diskriminaci odmítají z principu a jsou ochotni přijmout ekonomickou nevýhodu. Existuje však i nemzdová, resp. mimotržní diskriminace. Formy a důvody? 1) Diskriminace ze strany zákazníka (Nemohu černé zaměstnávat, lidé by ke mně nechodili.) Odstranit mohou jen protirasistické zákony. 3

4 2) Diskriminace spolupracovníky (Nemohu zaměstnávat cikány, klíčoví zaměstnanci by odešli.) Odstranit mohou protirasistické zákony. 3) Diskriminace ze strany majitele (Nemá rád ty či ony odlišné, což nutně vede k nárůstu nákladů na práci.) Proč? Příklad basketbalového muţstva. Platí i v průmyslu? Statistická diskriminace Frekventovaný jev Problém zaměstnavatele: správně odhadnout výkonnost uchazeče. To při nedostatku informací o nových uchazečích o práci nelze. Proto se musí projevit statistická diskriminace. Zaměstnavatelé třídí uchazeče o práci do skupin. Podle věku, pohlaví, kvalifikace, zkušeností, podle případných referencí předchozích zaměstnavatelů atp. Mzda se určí podle průměrů v příslušných skupinách. Následují korekce podle odváděných výkonů, čímţ se situace při nedostatku informací postupně mění. Šance změnit skupinu. Statistická diskriminace je následkem rozdílné produktivity práce skupin zaměstnanců, nikoli příčinou. Odbory Role nikoli jednoznačná (odbory = zlo pro trh práce, nebo odbory = dobro pro trh práce, pro zaměstnance a uchazeče o práci). Historie Přelom XIX. a XX. století, růst velikosti firem, úbytek podniků rodinného typu. Anonymita ve vztahu: zaměstnavatel, zaměstnanec, eskalace konfliktů. Vznikání odborů. Silové střety, stávky atp. Posléze změny: USA, VB, Francie, Japonsko. Úsilí nevyhrocovat konflikty, preferuje se kolektivní vyjednávání. Co se děje ve velké firmě, není-li zaměstnanec členem odborů? Může jen přijmout, nebo odmítnout nabídku firmy. Členství v odborech rovněţ nepřináší jen výhody. Vzdám se části mzdy (členský příspěvek). Budou odbory vždy prosazovat mé zájmy, jak to tvrdí předáci? Odbory lze chápat jako analogii kartelu na trhu práce. Slouží k prosazování skupinového zájmu na úkor celku. Na úkor blahobytu společnosti, obyvatel. Ilustrace viz obr. 14 Komentář Nejedná se o hru s nulovým součtem. Zaměstnanci ze sektoru s odbory hledají práci v sektoru bez odborů. Zvýšená nabídka práce stlačí v sektoru bez odborů mzdy. Mezní produkty práce se nerovnají. Produkce (z hlediska trhu práce, tj. v celostátním měřítku) není optimální. Další historický vývoj Proč dokáží firmy s odbory a následně s vyššími mzdami konkurovat firmám bez odborů? Vyšší mzdy lákají nabídku práce, firmy si vybírají kvalitnější zájemce o práci. Firmy s odbory mají lepší komunikační kanály mezi zaměstnanci a vedením firmy. Je potvrzena menší fluktuace zaměstnanců. (Proč firmy stojí o co nejnižší fluktuaci?) Niţší náklady na zaškolování. Situace mezi firmami a odbory se mění. Personalistika. Vliv odborů není jednoznačný. Zákony o minimální mzdě Ilustrace viz obr. 15 Stoupenci zákonů o minimální mzdě tvrdí, ţe poptávka po nekvalifikované práci je málo elastická. Odpůrci naopak tvrdí, ţe je velmi elastická. 4

5 Data nejsou jednoznačná. Trh práce není homogenní. Zákony o mzdě drasticky sniţují zaměstnanost skupiny let, respektive sluţebně nejmladších zaměstnanců. Nejhůře na tom jsou čerství absolventi škol. Proč? Následky? Obr. 16 Výjimka V monopsonu by se zaměstnanost měla následkem zákona o minimální mzdě zvýšit. Obr. 17 Vášně opadají v závislosti na inflaci. Vnitřní struktura mezd Ve firmách pozorujeme egalitářské rozdělení mezd, které popírá závěry teorie mezního užitku. Rozdíly ve mzdách jsou menší, než předvídá teorie podle VMP L. Vysvětlení, dva předpoklady: 1) Lidé v zaměstnání preferují vyšší postavení. (Poziční statek.) 2) Nikoho nelze nutit, aby proti své vůli setrval ve firmě. Otázka: Proč lidé s nižším postavením neodejdou? Skupiny podle příjmů jsou ve firmách stabilní. Setrvání musí být nějak kompenzováno. Obr. 18 Uvnitř firmy se rozdíly ve mzdách liší od individuálních mezních produktů. Za firmu jako celek mezní produkt souhlasí s teorií. Tento efekt není ve všech firmách stejný. Závisí na těsnosti pracovních kontaktů. Prodejci nemovitostí, prodejci automobilů, vývojové oddělení v továrně na chemikálie atp. Obr. 19 Velké rozdíly v hodnotě mezního produktu práce a malé rozdíly ve mzdě můţeme chápat jako cenu, kterou firmy platí za stálost svých zaměstnanců. Jedná se o další variantu kompenzujících rozdílů ve mzdách. Ekonomie superhvězd Jev opačný. Minimální rozdíly v hodnotě pracovních výkonů, velké rozdíly ve mzdě. Příklad: Firma Škoda Plzeň se soudí o značku s firmou Škoda auto. 200 x 10 6 Kč. K dispozici jsou dva elitní advokáti, Marek a Narek. Jakou částku musí Škoda Plzeň nabídnout, aby získala lepšího z dvojice? Zjednodušeno, ale princip platí. Je tento jev častý? Profesionální tenis. Většinu peněz inkasují hráči z první desítky. Podobně v boxu, v atletice atd. Elitní umělci, herci a role. Ekonomické příklady? Soutěţ o znalce. Pravidlo: vše bere vítěz. Tedy druhý, třetí a další v pořadí, byť mohou být rozdíly jejich pracovních výkonů sebemenší, ostatní neberou nic. Otázka: pracovní výkony velmi blízké, mzdy velmi rozdílné. Jaká bude hodnota mezních produktů práce? Velmi rozdílná. Očekává se, ţe osobnosti přilákají diváky. 5

TÉMA č. 7. Trh práce. Nezaměstnanost. Hystereze na trhu práce. Phillipsova křivka. Samostudium

TÉMA č. 7. Trh práce. Nezaměstnanost. Hystereze na trhu práce. Phillipsova křivka. Samostudium TÉMA č. 7 Trh práce. Nezaměstnanost. Hystereze na trhu práce. Phillipsova křivka. Samostudium I. Zopakujte si základní pojmy trhu práce. Doporučená literatura: Pavelka, T.: Makroekonomie. Základní kurz.

Více

PROBLEMATIKA NEZAMĚSTNANOSTI VĚKOVÉ SKUPINY NAD 50 LET

PROBLEMATIKA NEZAMĚSTNANOSTI VĚKOVÉ SKUPINY NAD 50 LET UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií ZUZANA KREJČÍ VI. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika správní činnost PROBLEMATIKA NEZAMĚSTNANOSTI VĚKOVÉ

Více

Analýza uplatnění absolventů škol na trhu práce v regionu Prostějov. Šárka Začalová

Analýza uplatnění absolventů škol na trhu práce v regionu Prostějov. Šárka Začalová Analýza uplatnění absolventů škol na trhu práce v regionu Prostějov Šárka Začalová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Absolventi škol jsou rizikovou skupinou na trhu práce, protože nemají dostatek pracovních

Více

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I 8. června 2005 1 Vztah ekonomiky a ekonomie 2 Ekonomické větve Matematická větev prosazuje názor, že kritériem pravdivosti a vědeckosti v ekonomické teorii je možnost

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth)

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth) Mikroekonomie Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen Směna a bohatství Spotřebitel užitečnost a poptávka Výrobce náklady a nabídka Interakce nabídky a poptávky a změny tržní rovnováhy Engelův zákon Regulace

Více

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ PRINCIPY

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ PRINCIPY ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ PRINCIPY Studijní texty pro distanční studium Jaroslava Kubátová 1 Recenzent: Ing. Zdeněk Puchinger 1. vydání Jaroslava Kubátová, 2003 ISBN 80-244-0722-1 2 OBSAH Úvod... 5 1 Pozvání

Více

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce 14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce Z podkapitoly 13.1 již známe podmínku maximalizace zisku firmy přicházející kupovat výrobní faktory na jejich trh jako rovnost příjmů z mezního produktu

Více

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Housing prices in the CR: Statistical Analysis Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce:

Více

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu Lubor Tvrdý a kol. OSTRAVA 2007 Tato publikace

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika Metodická podpora pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika Autoři: Ing. Pavel Dostál, Ph.D., Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

10. Nabídka práce a trh práce

10. Nabídka práce a trh práce 10. Nabídka práce a trh práce 10.1 Nabídka práce V předchozí kapitole jsme se zabývali nabídkou specifických výrobních faktorů. Jejich nabídka závisí na transferové platbě, tj. na odměně, kterou může faktor

Více

Problematika nezaměstnanosti mladistvých a absolventů škol

Problematika nezaměstnanosti mladistvých a absolventů škol SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Problematika nezaměstnanosti mladistvých a

Více

mouku, prodá ji za 1200 Kč. V této ceně mouky je již započítána hodnota obilí. Pokud

mouku, prodá ji za 1200 Kč. V této ceně mouky je již započítána hodnota obilí. Pokud Proč makroekonomie Makroekonomie je součást ekonomie ekonomie se obvykle dělí na mikroekonomi a makroekonomii. Obvyklá definice ekonomie může znít např. takto: Ekonomie je věda, která studuje, jak lidé

Více

Mikroekonomie. Richard Neugebauer. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Mikroekonomie. Richard Neugebauer. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Mikroekonomie Richard Neugebauer Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2.

Více

Ekonomická podstata různých forem cenové diskriminace

Ekonomická podstata různých forem cenové diskriminace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Ekonomická podstata různých forem cenové diskriminace Diplomová práce Autor: Bc. Vladimíra Nešporová, DiS. EKMAN FIN,

Více

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno prosinec 2003 Obsah: Úvod... 3 1. Práce zabývající se českým daňovým systémem... 6 2.

Více

Marketing ve vědě a výzkumu. Renáta Pavlíčková

Marketing ve vědě a výzkumu. Renáta Pavlíčková Marketing ve vědě a výzkumu Renáta Pavlíčková Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku. Kateřina Kopsová

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku. Kateřina Kopsová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku Kateřina Kopsová Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

MOŢNOSTI ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SE ZAMĚŘENÍM NA ZNOJEMSKO

MOŢNOSTI ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SE ZAMĚŘENÍM NA ZNOJEMSKO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních sluţeb MOŢNOSTI ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V JIHOMORAVSKÉM

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Pastorační a sociální práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Tomáš Kašpar Praha 2015 Karlova univerzita v Praze Evangelická teologická fakulta Pastorační

Více

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Martin Petr VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Romana

Více

Základní koncepce sociálního státu

Základní koncepce sociálního státu Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo sociálního zabezpečení Katedra právní teorie Bakalářská práce Základní koncepce sociálního státu Monika Bučková 2011 1 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro I.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 1. Základní ekonomické pojmy 1 1.1 Předmět ekonomika 1 1.1.1 Původ ekonomie 1 1.1.2 Vznik

Více

doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních ČVUT v Praze, FEL

doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních ČVUT v Praze, FEL Studijní materiály pro makro a mikroekonomiku pro předměty A7B16MME - Makro a Mikroekonomika, A1B16MME - Makro a Mikroekonomika, Y16MME Makro a mikroekonomika jsou dostupné na stránce http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=465

Více

9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně

9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně 9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně Dosud jsme analyzovali chování firmy a odvětví pomocí modelu dokonalé konkurence kdy žádná z firem v odvětví nebyla schopna ovlivnit tržní cenu,

Více

STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU

STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU DIFFERENTIATION

Více

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem

Více

MZDY A MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ VE SVĚTĚ

MZDY A MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ VE SVĚTĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDY A MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ VE SVĚTĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více