Rozvojový projekt na rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvojový projekt na rok 2014"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název projektu: Osobnostním rozvojem ke kariérnímu uplatnění studentů (ORKUS) Období řešení projektu: Od: Do: Dotace (v tis. Kč) Celkem: V tom běžné finanční prostředky: V tom kapitálové finanční prostředky: Požadavek Čerpáno ZÁKLADNÍ INFORMACE Hlavní řešitel Kontaktní osoba Jméno: Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M. Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M. Podpis: Fakulta/Součást VFU Brno VFU Brno Adresa/Web: Palackého 1/3, Brno Palackého 1/3, Brno Telefon: Jméno rektora: Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. Podpis: Datum: Razítko školy: 1

2 ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. 1. Navázat, budovat a posilovat spolupráci se zaměstnavateli, rozvíjet partnerství se společnostmi Cíl byl splněn. Byl vytvořen systém, který pomáhá studentům i zástupcům pracovního trhu poznávat mladé budoucí pracovníky a tím velmi významnou měrou přispívat k šíření informací o pracovním trhu směrem ke studentům. Kontakt s podnikatelským prostředím, odborníky a úspěšnými subjekty zprostředkovaný díky realizaci projektu je nejen motivací, ale i cestou k získání zásadních kontaktů či podpory. 2. Podílet se na realizaci individuální poradenské a kariérové konzultace pro studenty Cíl byl splněn. Individuální poradenské a kariérové konzultace pro studenty byly realizovány pracovnicí VFU Brno poskytující toto poradenství a externí odbornicí z oblasti osobnostního rozvoje a vzdělávání. Konzultace se týkaly především plánování budoucí kariéry a přechodu ze vzdělání na trh práce. 3. Rozšiřovat znalosti a podporovat studenty v rozhodnutí věnovat se vlastnímu podnikání, motivovat studenty k prezentování vlastních úspěchů Cíl byl splněn. Pro studenty VFU Brno byla připravena řada aktivit zaměřených na rozvoj schopností a dovedností studenta (odborné semináře a workshopy). Plnění kontrolovatelných výstupů 4. Navázat mezinárodní spolupráci se zahraničními poradenskými pracovišti a rozvíjet kompetence poradenských pracovníků Cíl byl splněn. Získané informace v rámci mezinárodní spolupráce i v souvislosti s absolvováním vzdělávacích akcí byly využity při kariérovém poradenství na VFU Brno, zejm. v oblasti profesně poradenských služeb a spolupráce s odborníky pro podporu rozvoje dovednosti potřebné na trhu práce. Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. 1. Účast na přednáškách a workshopech firem Výstup byl splněn. Cílová skupina projektu se účastnila přednášek a workshopů firem, které byly organizovány v rámci společných akcí s Masarykovou univerzitou (např. konference JobAcademy konané dne ) a v rámci samostatné akce VFU Brno (workshop VFU Brno "První krok: Pravou nohou na trh práce konaný ). 2. Kulatý stůl se zaměstnavateli s cílem zjistit, s jakými problémy se při práci se studenty a absolventy zaměstnavatelé setkávají a navrhnout model spolupráce Výstup byl splněn. VFU Brno se aktivní účastí podílela na realizaci Kulatého stolu v rámci konference JobAcademy ( ). Kulatý stůl na VFU Brno ( ) realizovaný formou moderované diskuze zástupců firem se zástupci univerzity byl věnován formulaci základních slabých a silných stránek absolventů i návrhu aktivit, které by pomohly lepšímu rozvoji potřebných kompetencí našich studentů. Diskuse umožnila přenos reálných informací o situaci na trhu práce a konkrétních požadavcích na naše absolventy. Výstup z tohoto setkání byl předložen vedení univerzity a pomůže při budování nových služeb kariérního poradenství na VFU Brno v dalším období. 3. Průzkum pracovního trhu a firem, s cílem zjistit možnosti spolupráce a potřeby zaměstnavatelů na regionální, národní a nadnárodní úrovni Výstup byl splněn. Průzkum pracovního trhu a firem ukázal velký zájem zaměstnavatelů o spolupráci s VFU Brno. Společně byl vytvořen takový systém, který bude pomáhat studentům i zástupcům pracovního trhu poznávat mladé budoucí pracovníky a tím velmi významnou měrou přispívat k šíření informací o pracovním trhu směrem ke studentům. Zájem o spolupráci potvrdily firmy z celé ČR i ze Slovenska, pro další období byla navázána i mezinárodní spolupráce s britskou firmou. 4. Kariérní večery Výstup byl splněn. Proběhla účast cílové skupiny na pořádaných Kariérových večerech, kde pozvaní hosté představili svoje osobité kariérní cesty. 5. Spolupráce na pořádání Jobmarket (rozvoj inzertního prostoru pro sdílení nabídek spolupracujících partnerů) Výstup byl splněn. Na webových stránkách VFU Brno byl vytvořen inzertní prostor pro sdílení aktuálních pracovních příležitostí a odkaz na portály pracovních příležitostí. 6. Spolupráce na pořádání Konference JobAcademy Výstup byl splněn. Celodenní akce konaná dne zahrnovala uzavřené workshopy, které vedli 2

3 zástupci firem, semináře a Kulatý stůl se zaměstnavateli. Aktivní účast zástupkyně VFU Brno. 7. Spolupráce na pořádání Veletrhu JobChallenge Výstup byl splněn. VFU spolupracovala na přípravě veletrhu JobChallenge konaného (účast na poradách k přípravě veletrhu, komunikace s cílovou skupinou a firmami). 8. Vytvoření databáze stávajících kontaktů Výstup byl splněn. Na základě průzkumu pracovního trhu a firem a následné spolupráce byla vytvořena databáze kontaktů, která bude využita při poskytování služeb kariérního poradenství na VFU Brno i v dalším období. 9. Individuální konzultace Výstup byl splněn. Individuální konzultace probíhaly v průběhu realizace projektu i v rámci workshopu První krok. 10. Spolupráce na realizaci vzdělávacích skupinových programů zaměřených na trénink a rozvoj dovedností, např. psaní životopisu, argumentace, assessment centrum Výstup byl splněn. Pro studenty byly realizovány vzdělávací akce zaměřené na psaní životopisu (CV pohledem personalistů, co sledují zaměstnavatelé při assessment centru, jak si udržet sebedisciplínu, asertivní komunikace a další). 11. Návštěva zahraničního poradenského pracoviště a přenos dobré praxe v oblasti poradenství Výstup byl splněn. Byla uskutečněna návštěva poradenského pracoviště London Metropolitan University. Hlavním cílem cesty byl přenos dobré praxe v oblasti poradenství, získat informace o poskytovaných službách a organizačních procesech na tomto pracovišti, realizovaných aktivitách a pravidelných akcích, které toto pracoviště pro studenty pořádá. Proběhla také návštěva Global for Education and Training, se kterou londýnské univerzity spolupracují. Tato instituce poskytuje kariérní poradenství a vzdělávací služby pro studenty a absolventy univerzit. Absolventům pomáhá najít vhodné zaměstnání a doplňující vzdělávání. 12. Účast pracovníků realizačního týmu na odborných, rozvojových seminářích a na tematických konferencích (3 účasti) Výstup byl splněn. Dne účast na konferenci JobAcademy, Brno. Dne účast na semináři zaměřeného na spolupráci s EURAXESS, Brno. Dne účast na konferenci Balancování mladých vědců: kariéra i rodina, Brno. 13. Spolupráce na organizaci 5 supervizních setkání pro pracovníky týmu a pro stážisty organizující aktivity pro studenty Výstup byl splněn. Byla zorganizována setkání pro pracovníky realizačního týmu a stážisty organizující aktivity studenty. Tato setkání se týkala účinnosti poskytovaných služeb, jejich kvality, komunikace v týmu, spolupráce a dalších témat. 14. Aktualizace webových stránek pro informování studentů a veřejnosti o aktivitách projektu Výstup byl splněn. Byly vytvořeny webové stránky informující o konaných i plánovaných akcích, nabídce pracovních míst apod. Tyto stránky byly průběžně aktualizovány. Pořádané akce byly propagovány i na Facebooku univerzity. 15. Hodnocení a kontrola kvality poradenských programů zařazených v projektu, zpracování hodnotícího dotazníku se zaměřením na reflexi studentských hodnocení a hodnocení společných programů se zaměstnavateli z řad účastnících se firem Výstup byl splněn. Byl vytvořen hodnotící dotazník pro studenty a k realizovaným akcím probíhala komunikace s účastníky z praxe. Tato zpětná vazba umožnila zkvalitňovat služby kariérního poradenství na VFU Brno. 16. Závěrečná zpráva dílčí části projektu Výstup byl splněn. Závěrečná zpráva dílčí části projektu za VFU Brno byla zpracována. Změny v řešení Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č.j. vyřízení této žádosti. Jednotlivé změny Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na č. (přidejte řádky podle potřeby) MŠMT) Z důvodu uzavření DPČ s pracovnicí kariérního Změna v čerpání rozpočtu do 10% schváleného poradenství a DPP s lektorkou workshopu došlo 1 rozpočtu k převodu části mzdových prostředků z položky rozpočtu 2.1 (Mzdy) do položky rozpočtu 2.2 (Odměny dle dohod)

4 Přehled o pokračujícím projektu Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. Rok realizace Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) Poznámka (případně výhled do budoucna) Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze. Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt) Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) Čerpání dotace (v tis. Kč) 1. Kapitálové finanční prostředky celkem Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) Samostatné věci movité (stroje, zařízení) Stavební úpravy Běžné finanční prostředky celkem Osobní náklady: 2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu Ostatní: Materiální náklady (včetně drobného majetku) Služby a náklady nevýrobní Cestovní náhrady Stipendia Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

5 Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) Číslo položky (viz předchozí tab.) Název výdaje a jeho zdůvodnění Mzdové prostředky (včetně pohyblivých složek mezd) pracovníků zapojených do realizačního týmu a dalších pracovníků podílejících se na plnění výstupů projektu. Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr jedná se o výdaj související s uzavřením DPČ s pracovnicí kariérového poradenství a DPP s lektorkou pořádaného workshopu První krok a Kulatého stolu. Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení jsou povinné náklady vyplývající ze mzdových prostředků. V této položce došlo k úspoře prostředků oproti původnímu plánu. Materiálová podpora aktivit projektu spotřební materiál související s realizací workshopu První krok, Kulatého stolu a dalšími aktivitami kariérního poradenství. Cestovní náklady související se spoluprací se zahraničními poradenskými pracovišti London Metropolitan University a institutem Global for Education and Training Částka (v tis. Kč)

Rozvojový projekt na rok 2013 SIT-F: KOORDINOVANÝ ROZVOJ IS SÍTĚ ŠKOL

Rozvojový projekt na rok 2013 SIT-F: KOORDINOVANÝ ROZVOJ IS SÍTĚ ŠKOL VYSOKÁ ŠKOLA: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Rozvojový projekt na rok 2013 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Program 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram:

Více

Rozvojový projekt na rok 2011

Rozvojový projekt na rok 2011 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 2011 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 4. Program na podporu vzdělávání v oblasti zubního lékařství

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Na podporu odstraňování slabých stránek vysoké školy Podprogram:

Více

Rozvojový projekt na rok 2011

Rozvojový projekt na rok 2011 VYSOKÁ ŠKOLA: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Rozvojový projekt na rok 2011 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Program na podporu zvyšování kvality činnosti vysokých škol Podprogram na

Více

Rozvojový projekt na rok 2011

Rozvojový projekt na rok 2011 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA CHEMICKÁ Program: Podprogram: Rozvojový projekt na rok 2011 Formulář pro závěrečnou zprávu 4. Program na

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Rozvojový projekt na rok 2010 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: Název projektu: 2. Program na podporu vzdělávání v oblasti zubního lékařství

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Program: Podprogram: Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu Program na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu

Více

Rozvojový projekt na rok 2011

Rozvojový projekt na rok 2011 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Rozvojový projekt na rok 2011 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií Podprogram: Název projektu:

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

O B S A H Úvod Projektový tým Činnosti roku 2002 Komunikace, propagace Finance Spolupráce

O B S A H Úvod Projektový tým Činnosti roku 2002 Komunikace, propagace Finance Spolupráce OBSAH Úvod 2 Projektový tým 4 Činnosti roku 2002 Celostátní studentská konference 7 Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2002 Odborný seminář Vysokoškolská legislativa 14 Sběr a analýza

Více

Šance na vzdělání, o.p.s.

Šance na vzdělání, o.p.s. Šance na vzdělání, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva O vzniku obecně prospěšné společnosti Šance na vzdělání, o.p.s. Obsah: 1. Vznik společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný projekt - Podpora klientů

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3 Registrační číslo Unikátní kód žádosti Název žadatele Název projektu CZ.04.3.07/1.1.01.3 Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Příloha 1 Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2010

Příloha 1 Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2010 Příloha 1 Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2010 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje dále uvedená témata rozvojových

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing.

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing. Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti Ing. Anna Bartošová Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více