Některé problémy financování sociální a zdravotní lůžkové péče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Některé problémy financování sociální a zdravotní lůžkové péče"

Transkript

1 Do 1387 Anna Červenková Daniela Bruthansová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha Některé problémy financování sociální a zdravotní lůžkové péče Stárnutí populace představuje celosvětový jev. Nárůst podílu starých osob v populaci je zvláště patrný v ekonomicky vyspělých evropských zemích. V důsledku toho narůstá i počet osob, které z důvodu vysokého věku či zdravotního stavu, popřípadě kombinací obou příčin, nejsou schopny se o sebe postarat vlastními silami. Jde o osoby, jejichž zdravotní stav je natolik stabilizován, že nevyžaduje akutní lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, ale zároveň neumožňuje plnou soběstačnost. Paradoxně k nárůstu počtu nesoběstačných osob přispívá i pokrok medicíny, díky jemuž přežívají i dříve neléčitelní pacienti. Odborník z praxe 1 uvádí: Každý rok u nás 30 tis. lidí postihne mozková mrtvice. Jsou čím dál mladší a čím dál víc jich mrtvici přežije. Přes 10 tis. lidí utrpí těžký dopravní úraz, další na pracovištích. Jak stárne populace, přibývá neurologických, psychiatrických a dalších nemocí. Nejinak je tomu i v České republice, kde se v důsledku demografického vývoje zvyšuje počet seniorů (osob nad 65 let), a z nich pak především díky pokrokům v medicíně a změně životního stylu narůstá počet velmi starých osob (85 let a více). Názorně tento proces znázorňuje tzv. index stáří (počet obyvatel ve věku nad 65 let k počtu dětí 0-14 let), který předpokládá, že již v roce 2010 počet seniorů ve věku nad 65 let převýší počet (dětí 0-14 let). T a b u l k a 1 Vývoj indexu stáří v ČR v letech ukazatel počet obyvatel ve věku počet dětí 0-14 let index stáří 59,4 85,5 114,1 Pramen: Aktuální informace ÚZIS č. 39/2004 G r a f 1 Počet obyvatel starších 65 let, dětí 0-14 a index stáří v ČR do roku 2010 počet obyvatel v tis Počet obyvatel ve věku 65+ (v tis.) Index stáří (obyv.65+/děti 0-14) Počet dětí 0-14 let (v tis.) Pro současný demografický trend je charakteristický nárůst počtu jednočlenných domácností, zejména domácností starších osob. Ani tam, kde senioři žijí ve společné domácnosti s mladšími příbuznými, nemusí být péče dostatečná. V souvislosti s pokračujícími 1 FIALA, P. Pacienti určení k likvidaci (Odvrácená tvář našeho zdravotnictví). In: Tempus medicorum č. 7.-8, ročník 15 (2006) str

2 společenskými změnami totiž klesá počet rodin, ochotných a schopných se postarat o svého starého člena, často nemocného a se sníženou soběstačností. Zde nastupuje institucionální zdravotní a sociální péče, a to buď formou hospitalizace na lůžku ošetřovatelské následné péče ve zdravotnictví (nejčastěji v léčebnách dlouhodobě nemocných - LDN) nebo umístěním v domově pro seniory na ošetřovatelském lůžku, resp. v ošetřovatelském oddělení. Dostatečná lůžková kapacita pro ošetřovatelskou péči však chybí jak ve zdravotnictví, tak v sociální sféře (v domovech pro seniory 2 ). G r a f 2 Lůžka následné ošetřovatelské péče ve zdravotnictví ČR k Jihomoravský Hl. m. Praha Moravskoslezský Zlínský Středočeský Olomoucký Plzeňský Jihočeský Královéhradecký Liberecký Vysočina Pardubický Ústecký Karlovarský aktuální stav chybí do optimálního počtu optimální počet 1) Poznámky: 1) Optimální počet odpovídá koeficientu 14,35 lůžka na obyvatel nad 65 let Pramen: Aktuální informace ÚZIS Přijetím zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, jímž došlo s platností od k řadě radikálních změn ve financování sociálních služeb, se mimo jiné změnila i terminologie. Místo termínu domovy důchodců užívá tento zákon termín domovy pro seniory. V dalším textu bude proto termín domovy důchodců označovat stav do konce roku 2006; v obecném slova smyslu pak budeme používat termín domovy pro seniory. 2

3 Ve zdravotnictví ČR nedostatek kapacit následné ošetřovatelské péče k činil za celou ČR lůžek; rozložení podle krajů je patrné na grafu 2. Z grafu vidíme, že v tomto směru je saturován pouze kraj Karlovarský, a to díky své relativně příznivé demografické struktuře. Nedostatek těchto lůžek je naopak zvláště citelný v Praze a v kraji Jihomoravském a Moravskoslezském. Lepší situace není ani v domovech důchodců. Z tabulky vidíme, že vzdor nárůstu kapacit domovů vzrostl počet neuspokojených žadatelů na 100 míst za 10 let na dvojnásobek. Kapacita DD je plně využita a obyvatelé DD zde mají své stálé bydliště, takže k propuštění zde prakticky nedochází a jediný způsob uvolnění lůžka je úmrtí. V celostátním průměru na každé jednotlivé lůžko čeká jeden další uchazeč. T a b u l k a 2 Domovy důchodců v ČR: počet neuspokojených žadatelů rok Počet neuspokojených Kapacita počet žadatelů na žadatelů celkem 3 (počet míst) 100 míst Prameny: Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR ve vývojových řadách a grafech, MPSV 2006 a výkazy MPSV V1-01 a V-10 V sestavě podle krajů (tabulka 3) vidíme, že proti republikovému průměru (1,1 čekatelů na 1 lůžko) byla v roce 2005 nejhorší situace je v Praze (2,6 čekatelů) dále v kraji Plzeňském, Moravskoslezském a Olomouckém; poměrně uspokojivá situace je však v kraji Ústeckém, Libereckém a Zlínském. Počet čekatelů na 1 lůžko je ovlivněn věkovou strukturou obyvatel kraje a kapacitou domovů pro seniory v příslušném kraji. Mezikrajové přesuny nejsou výjimkou, ale pro nedostatek podkladů je nebereme v úvahu. V tabulce 3 je rovněž uveden počet ošetřovatelských lůžek v domovech důchodců, jejichž klientela, jak dále uvidíme, je do značné míry srovnatelná s pacienty na lůžkách následné ošetřovatelské péče ve zdravotnictví. Ošetřovatelská lůžka (resp. oddělení) se zřizují podle vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb. (v platném znění) pro ošetřování obyvatel a svěřenců upoutaných na lůžko nebo vyžadujících jinou náročnou ošetřovatelskou péči. Náročnou ošetřovatelskou péčí se rozumí pravidelná pomoc při hlavních nebo všech životních úkonech. Úhradu odborné zdravotní péče na ošetřovatelských odděleních (resp. lůžkách) však citovaná vyhláška neřeší a rovněž neukládá domovům pro seniory povinnost podobná oddělení zřizovat. 3 bez charitních domovů pro řeholnice, počet zařízení bez společných zařízení DD a DPD (domovů-pensionů) 3

4 T a b u l k a 3 Počet čekatelů a počty lůžek na 100 obyvatel 65+ (rok 2005 podle krajů) Lůžka Počet Počet Kapacita Ošetřovat. následné Celkem OL čekatelů na 1 čekatelů na DD na lůžka v DD ošetřovatelské v DD a ve lůžko na 100 péče na 100 zdravotnictví v domově pro obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel kraje na 100 seniory (DD) kraje 65+ kraje.65+ kraje obyvatel 65+ Hl. město Praha 2,6 4,0 1,6 0,4 1,0 1,4 Středočeský kraj 1,2 3,3 2,6 0,5 1,1 1,6 Jihočeský kraj 0,7 2,5 3,4 1,3 1,0 2,3 Plzeňský kraj 1,9 2,7 1,4 0,2 0,9 1,2 Karlovarský kraj 1,0 2,0 2,0 0,6 1,5 2,2 Ústecký kraj 0,6 2,3 4,0 0,9 1,4 2,3 Liberecký kraj 0,3 0,5 2,0 1,3 0,9 2,1 Královéhradecký kraj 1,3 3,7 3,0 1,0 1,0 2,0 Pardubický kraj 1,0 2,8 2,9 1,3 1,2 2,5 kraj Vysočina 1,3 2,3 1,8 1,1 1,0 2,1 Jihomoravský kraj 0,8 1,9 2,4 1,3 0,8 2,2 Olomoucký kraj 1,4 3,9 2,8 1,0 0,9 1,9 Zlínský kraj 0,2 0,8 4,3 0,5 0,8 1,3 Moravskoslezský kraj 1,5 4,9 3,2 1,4 1,0 2,3 ČR celkem 1,1 3,0 2,7 1,0 1,0 2,0 Prameny: výpočet VÚPSV podle údajů MPSV a ÚZIS Na základě dotazníkového šetření, provedeného v roce 2006 ve VÚPSV u 16 vybraných domovů důchodců a u l6 LDN můžeme porovnat průměrný věk a zdravotní charakteristiky pacientů LDN a klientů DD. Průměrný věk je ve sledovaném vzorku LDN jen asi o rok nižší než v DD (77 let v LDN oproti 78 v DD). Struktura diagnóz je uvedena v tabulce 4 a na grafu 3. T a b u l k a 4 Struktura diagnóz klientů/pacientů přijatých na ošetřovatelská lůžka DD, resp. na lůžka ošetřovatelské následné péče v LDN (v % z počtu diagnóz) kapitola MKN-10 zkrácený název DDošetřovat. lůžka II novotvary 2,0% 8,2% IV nemoci endokrinní 13,1% 11,3% V - VI poruchy duševní a choroby nervové 16,2% 7,2% VII nemoci oka 1,0% 1,0% IX nemoci oběhové soustavy 39,4% 47,4% X nemoci dýchací soustavy 2,0% 2,1% XI nemoci trávicí soustavy 2,0% 1,0% XII nemoci kůže 3,0% 1,0% XIII nemoci svalové a kosterní soustavy 12,1% 6,2% XIV nemoci močové soustavy 3,0% 1,0% XIX poranění, úrazy a jejích následky 1,0% 12,4% ostatní chronická onemocnění, vyžadující trvalou ošetřovatelskou péči 5,1% 1,0% CELKEM 100,0% 100,0% Pramen: Bruthansová-Červenková Sociálně zdravotní služby, poskytované klientům na ošetřovatelských odděleních domovů důchodců a v léčebnách dlouhodobě nemocných se zřetelem k jejich sociální situaci a zdravotnímu stavu, Praha, VÚPSV str. 42 Bylo zjištěno, že u všech pacientů LDN stejně jako u DD jde o polymorbiditu (běžně 5, někde až 8 diagnóz u 1 pacienta, resp. klienta). Z grafu pak vidíme, že struktura LDN 4

5 diagnóz u obou typů zařízení je víceméně shodná. Nejvyšší četnost vykazují nemoci kardiovaskulární (oběhové soustavy). U klientů DD pozorujeme větší podíl chorob duševních, což je dáno tím, že zde existují vyčleněná ošetřovatelská oddělení pro tyto choroby. Vyšší podíl následků úrazů v LDN je vesměs způsoben tím, že sem jsou z chirurgických oddělení překládáni a posléze doléčováni pacienti po zlomeninách krčku kosti stehenní. G r a f 3 Struktura diagnóz klientů na ošetřovatelských lůžkách v domovech důchodců a u pacientů LDN 50% 40% 30% 20% 10% 0% novotvary nemoci endokrinní choroby duševní a nervové nemoci oběhové soustavy Pramen: Dotazníkové šetření VÚPSV 2006 nemoci močové soustavy nem. svalové a kosterní soust. DD-ošetřovat. lůžka poranění, úrazy ostat. chronická onemocnění Důležitým faktorem pro porovnání je též stupeň soběstačnosti pacientů/klientů, z něhož vyplývá potřeba ošetřovatelské péče v jednotlivých zařízeních. Sondu, srovnávající 398 pacientů LDN a 493 klientů DD uskutečnila ve své diplomové práci H. Ryšánková. Ze zjištěných údajů je patrno, že co do stupně soběstačnosti se struktura pacientů/klientů v obou typech zařízení neliší. T a b u l k a 5 Rozložení pacientů LDN a klientů DD podle kategorií soběstačnosti 1 (v %) LDN Kategorie 1 2 (částečně soběstačný) 3 (zvýšený dohled) (soběstačný) (imobilní) Pacienti LDN 1% 25% 47% 26% 1% Klienti DD 2 0% 25% 48% 27% 0% 4 5 (v bezvědomí) Poznámky: 1) podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (v platném znění) 2) pouze klienti na ošetřovatelských odděleních, resp. na ošetřovatelských lůžkách Pramen: Ryšánková, H.: Poskytování ošetřovatelské péče ve zdravotnických a sociálních zařízeních, diplomová práce Fakulty humanitních studií UK 2005 Z obdobné výše průměrného věku, struktury základních diagnóz a stupně soběstačnosti pacientů/klientů na lůžkách ošetřovatelské následné péče v LDN a na ošetřovatelských lůžkách v domovech pro seniory lze usoudit, že oba typy lůžek mají v péči o seniory a chronické pacienty obdobnou úlohu a jsou do jisté míry zastupitelné. Nicméně 5

6 ekonomické a personální podmínky, za nichž je pacientům/klientům v obou typech zařízení poskytována ošetřovatelská péče, se zásadně liší. Neinvestiční náklady v LDN činí přes 1000 Kč na 1 pacienta a den a jsou oproti obdobným nákladům v domovech pro seniory asi dvojnásobné. Přesto však podle názoru odborníka z praxe 4 tato částka zdaleka nestačí. Autor odhaduje náklady na tzv. hotelové služby v LDN (strava, ubytování včetně úklidu a prádla, odpisy budov apod.) na 570 Kč na pacienta a den, medicínské služby pak na 770 Kč, což podle jeho názoru nejen brání v uplatňování moderní medicíny, ale už i bazální péče a pokračuje: Mezi zdravotními pojišťovnami a ústavy se vedou spory o paušál na léky a zdravotní materiál. Pojišťovny proplácejí jen 50 Kč na den. Analýza prokázala, že průměrné denní náklady na léky činí nejméně 80 Kč a na materiál 70 Kč, celkem cca 150 Kč/den. Nedostatečné financování systému následné ošetřovatelské péče vede k chronickému nedostatku lůžek v tomto segmentu, kam by jinak mohli být překládáni pacienti z mnohem dražších lůžek akutních. V LDN veškerou péči hradí zdravotní pojišťovny, přičemž tato péče v sobě skrývá jak péči zdravotní, tak i sociální (tzv. hotelové služby ). Spoluúčast pacienta neexistuje. LDN neměly nárok ani na částku, jímž byl do osobám se zvýšenou potřebou péče zvyšován důchod formou příspěvku pro bezmocnost. Možnost poskytování příspěvku na péči, který od nahrazuje zvýšení důchodu pro bezmocnost, řeší sice 52 a 73 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; praktické zkušenosti však prozatím chybějí. Neinvestiční výdaje na 1 lůžko a den v domovech pro seniory jsou oproti LDN zhruba poloviční (v roce 2005 činily 554,7 Kč) Úhrada těchto výdajů až do konce roku 2006 spočívala na dvou základních pilířích: příspěvek zřizovatele a úhrada od obyvatel (klientů) domova. 5 V případě, že klient pobíral zvýšený důchod z titulu bezmocnosti, připadla celá tato částka domovu. Z veřejného zdravotního pojištění byla klientům domovů hrazena pouze část lékařské péče - převážně formou ambulantní péče praktických lékařů, stomatologů a ambulantních specialistů. Péči zdravotního charakteru na ošetřovatelských odděleních hradily domovy převážně z neinvestičních prostředků, tj. na úkor sociálních služeb Pro srovnání s LDN by bylo třeba znát náklady péče na ošetřovatelských odděleních. Ty se však nesledují odděleně od ostatních oddělení domovů. Respondenti v dotazníkovém průzkumu VÚPSV na tuto otázku vesměs odpověděli nelze určit, není oddělená evidence, nicméně vyjádřili názor, že ošetřovatelská lůžka jsou nesporně nákladnější a pracnější zejména pro vyšší spotřebu prádla, větší zatížení ošetřovatelského personálu a pro nároky na vybavení lůžka přídavným zařízením. Většinou však nebyli schopni svá tvrzení číselně doložit. Jen jeden z nich odhaduje rozdíl mezi denními náklady na pobyt na běžném a ošetřovatelském lůžku na cca 270 Kč; jiný uvádí, že 22 % péče na ošetřovatelském oddělení má charakter čistě zdravotní 6. Povinnost poskytovat obyvatelům domovů důchodců zdravotní péči ukládá zřizovatelům domovů pro seniory 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Poskytovatel sociálních služeb je povinen zajistit zdravotní péči osobám, kterým poskytuje 4 FIALA, P. Pacienti určení k likvidaci (Odvrácená tvář našeho zdravotnictví). In: Tempus medicorum č. 7.-8, ročník 15 (2006) str v roce 2005 činila úhrada od obyvatel 35,58 % průměrných neinvestičních výdajů viz Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových řadách a grafech 2005 Od došlo k zásadní změně systému financování. Po uplynutí přechodného období cca 2 let se předpokládá, že hlavní tíži financování ponese klient a to jak ze svých běžných příjmů, tak eventuelně z přiznaného příspěvku na péči. 6 viz též MISCONIOVÁ, B., MERHAUTOVÁ, I., PRŮŠA, L.: Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních včetně návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče. Praha, VÚPSV 2003 Autoři zde uvádějí výsledky terénního průzkumu z roku 1999, jímž bylo zjištěno že ústavy sociální péče vynakládaly cca. cca 25 % z rozpočtu na krytí nákladů spojených s poskytováním ošetřovatelské péče. 6

7 pobytové služby v zařízeních sociálních služeb uvedených v 34 odst. 1 písm. c) až f). 7 Tuto povinnost plní formou zvláštní ambulantní péče poskytované podle zvláštního právního předpisu a) prostřednictvím zdravotnického zařízení, b) jde-li o ošetřovatelskou a rehabilitační péči především prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu; 8 rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění stanoví zvláštní právní předpis 9. Vzdor tomu pojišťovny (většinou VZP) ústavům sociální péče na ošetřovatelskou péči nepřispívají vůbec nebo jen nepatrně. Úhrada ošetřovatelské péče podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (v platném znění) vyžaduje, aby domov pro seniory uzavřel smlouvu se zdravotní pojišťovnou a tomu se pojišťovny vehementně brání, ačkoli pacienti umístění na ošetřovatelských odděleních domovů pro seniory nepřestávají být pojištěnci zdravotních pojišťoven. Podle výsledků dotazníkového šetření VÚPSV se zdravotní pojišťovny k uzavření podobných smluv nedají přimět dokonce ani soudní cestou. Ošetřovatelská péče potřebným klientům v domovech pro seniory je fakticky poskytována na úkor ostatních, zdravých klientů a ošetřovatelská oddělení, která domovy pro seniory na základě vyhlášky MPSV 182/1991 Sb.( v platném znění) zřizovat mohou, ale nemusejí, se tak z ekonomického hlediska stávají pro tyto domovy přítěží. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách by měl v tomto směru přinést určité zlepšení, ale platí pouze čtvrt roku a není prozatím známo, jak jím zavedený příspěvek na péči bude působit. Nedostatek lůžek, určených pro seniory, trpící chronickými chorobami, je tak do jisté míry způsoben nevhodným způsobem financování. Přitom v domovech pro seniory je na ošetřovatelských odděleních poskytován nezanedbatelný objem zdravotní péče a naopak následná ošetřovatelská péče ve zdravotnictví poskytuje pacientům nejen péči čistě zdravotní, ale i sociální (tzv. hotelové služby ). Podle 52 zákona č. 108/1006 Sb., o sociálních službách mohou zdravotnická zařízení ústavní péče poskytovat potřebným osobám sociální služby, ale nikde není zakotvena povinnost tak činit. Zkušenosti s tzv. sociální hospitalizací 10 ukázaly, že zdravotnická zařízení nemají většinou o poskytování sociálních služeb zájem. Problémy financování sociálně-zdravotních služeb pro seniory lze podle našeho názoru řešit dvojím způsobem 1. Radikálním krokem by bylo organizačně sjednotit instituce, poskytující ošetřovatelskou a následnou péči v resortu zdravotnictví a sociálních věcí (tj. LDN a ošetřovatelská oddělení domovů pro seniory) tak, že by byly vytvořeny Ústavy zdravotněsociální péče (ÚZSP), které by potřebným občanům poskytovaly nezbytnou sociální péči, se zajištěním péče zdravotní na dostatečné úrovni. Pro tyto ústavy by byl zaveden jednotný systém vícezdrojového financování, kde potřebné prostředky by byly čerpány ze tří zdrojů: z veřejného zdravotního pojištění, z rozpočtu sociální sféry a z příspěvků pacientů. Tyto ústavy by na poskytovanou zdravotní péči uzavíraly smlouvy se zdravotními pojišťovnami a současně by se registrovaly jako 7 Pod písmenem e) jsou uvedeny domovy pro seniory, do domovy důchodců 8 Zákon č. 96/2004Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání ve znění zákona č. 125/2005 Sb. 9 Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 10 viz BRUTHANSOVÁ, D. ČERVENKOVÁ, A. HOLMEROVÁ, I.: Sociální hospitalizace. Praha, VÚPSV 2000 a BRUTHANSOVÁ, D. - ČERVENKOVÁ, A.: Zdravotně sociální služby v kontextu nového územního uspořádání, Praha, VÚPSV

8 poskytovatelé sociálních služeb, takže by jim příslušel příspěvek na péči, který je jejich pacientům/klientům poskytován podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. 2. Způsob méně radikální by ponechal stávající organizační strukturu beze změny a pouze legislativní cestou by vytvořil podmínky pro vícezdrojové financování zdravotní a sociální péče v obou typech institucí v tomto poměru: cca 50 % zdravotní pojišťovny cca 35 % státní rozpočet (sociální sféra) cca 15 % pacient/klient Při takovém způsobu by zdravotnické zařízení mělo povinnost registrovat se jako poskytovatel sociálních služeb a tím by získalo nárok na celý příspěvek na péči, poskytovaný jejich pacientům podle 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ošetřovatelská oddělení domovů pro seniory by se povinně registrovala jako zdravotnická zařízení a pro zdravotní pojišťovny by z toho vyplývala možnost uzavírat s nimi smlouvy a proplácet jim poskytovanou zdravotní péči jako kterýmkoli jiným zdravotnickým zařízením. Prostředky k tomu by zdravotní pojišťovny získaly tím, že by přestaly proplácet hotelové služby zdravotnickým zařízením následné a následné ošetřovatelské péče. Vícezdrojové financování znamená ovšem uvážit, zda pacient/klient bude schopen unést patřičný díl takto rozvržených nákladů. 11 Pokud by šlo o osoby ekonomicky aktivní, nebyl by zde problém, neboť pobytem v nemocnici se nemocenské nekrátí a pacienti zůstávají ekonomicky zabezpečeni. Jiná je však otázka výše možné úhrady u starobních důchodců. Podle 73 odst. (3) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách po úhradě za ubytování a stravu musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. Průměrná výše starobního důchodu v lednu 2007 byla 8707 Kč, 15 % z této částky je 1306 Kč, pro úhradu zbývá 7401 Kč, což je 247 Kč na den, tedy o 50 Kč více, než činila průměrná úhrada v domovech důchodců v roce Jenže obyvatelé domovů pro seniory mají zde své stálé bydliště, kdežto u pacientů zdravotnických zařízení se předpokládá návrat do domácího prostředí. Proto po dobu pobytu v nemocnici musí pacient mít možnost hradit nezbytné náklady na bydlení doma. Potřebné náklady na bydlení bylo do konce roku 2006 možno odvozovat z nezbytných výdajů na domácnost, které byly ve výši 2020 Kč součástí životního minima jednočlenné domácnosti Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, platný od však výdaje na domácnost nezná, takže nezbytné výdaje je nutno odhadnout na základě údajů statistiky rodinných účtů. Statistika rodinných účtů uvádí za 2. čtvrtletí 2006 měsíční komplexní náklady na bydlení na jednoho člena domácnosti důchodců bez ekonomicky aktivních členů ve výši cca Kč. Tento údaj je však zkreslen tím, že soubor domácností důchodců není členěn podle právního důvodu užívání bytu, takže vedle nájemníků zahrnuje i osoby, které bydlí ve vlastních domech a které nájemné neplatí. Navíc od roku 2007 dochází k postupné deregulaci nájemného. Ministerstvo financí vydalo odhad výdajů na bydlení pro rok 2007, kde pro domácnost důchodců o 1,48 členech odhaduje 3486 Kč. Z toho by pro jednočlennou domácnost vycházelo 2355 Kč. Pro pacienta/klienta na lůžku ošetřovatelské následné péče počítejme tedy s rezervou na bydlení ve výši Kč. Výsledek: průměrný důchod: 8700 měsíčně minus kapesné ve výši 15 % minus reserva na bydlení na příspěvek zbývá 5100 měsíčně, tj. 170 Kč denně. 11 V domovech důchodců v roce 2005 činila úhrada od obyvatel (klientů) v průměru 197 Kč na lůžko a den. 8

9 Z uvedených odhadů vyplývá, že úhrada 15 % nezbytných nákladů na lůžku ošetřovatelské a následné péče by byla v možnostech starobního důchodce s důchodem blízkým průměru. Závěr Nedostatek lůžkové kapacity pro péči o chronicky nemocné a nesamostatné seniory by bylo možné do jisté míry zmírnit změnou způsobu financování. Navrhuje se zavést vícezdrojové financování, na němž by se podílely zdravotní pojišťovny, sociální sféra a pacienti/klienti. 9

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 212 58 Domácí zdravotní péče v České republice v roce 211 Home care in the Czech Republic in 211 Souhrn Ke konci

Více

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 55 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010 Přehled dostupnosti vybraných zdravotních a sociálních služeb, multidisciplinarity rehabilitačních zařízeních a inkluzivních/exkluzivních kritérií pro přijímání pacientů po získaném poškození mozku do

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 20 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 10.5.2005 Lázeňská péče v Jihočeském kraji v roce 2004 Balneologic Care in the

Více

Zdravotně sociální služby v kontextu. Daniela Bruthansová Anna Červenková

Zdravotně sociální služby v kontextu. Daniela Bruthansová Anna Červenková Zdravotně sociální služby v kontextu nového územního uspořádání Daniela Bruthansová Anna Červenková VÚPSV Praha 2004 Obsah 1. Úvod 3 1.1 Cíl zadání 3 1.2 Použitá metodika 4 1.3 Očekávané výstupy 4 2. Rostoucí

Více

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.10.2006 50 Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Activity of health

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

Činnost oboru psychiatrie

Činnost oboru psychiatrie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.4.2003 21 Činnost oboru psychiatrie Podkladem pro zpracování dat o činnosti oboru psychiatrie je výkaz A(MZ)1-01.

Více

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 5. 2013 9 Lázeňská péče v roce 2012 Balneal Care in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2009

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 5. 2010 13 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Zdroj informací: ÚZIS, MPSV, OECD, Registr ČLK

Zdroj informací: ÚZIS, MPSV, OECD, Registr ČLK Nedostatek lékařů v ČR již ohrožuje kvalitu zdravotní péče MUDr. Milan Kubek Prezident ČLK Prezentace na schůzi Výboru pro zdravotnictví PS dne 25.2.2009 Zdroj informací: ÚZIS, MPSV, OECD, Registr ČLK

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 50 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 7. 2013 29 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data:

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 9 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce

Více

Lázeňská péče v roce 2010. Balneal Care in 2010

Lázeňská péče v roce 2010. Balneal Care in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 5. 2011 10 Lázeňská péče v roce 2010 Balneal Care in 2010 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a zvláštních zařízení pro děti v roce 2001

Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a zvláštních zařízení pro děti v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2002 42 Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a zvláštních zařízení pro děti v roce 2001 Aktuální informace

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 7. 2013 22 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012 Activity of general practitioners for adults in 2012

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 6. 2011 18 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

Anna Červenková Daniela Bruthansová Marie Pechanová

Anna Červenková Daniela Bruthansová Marie Pechanová Sociálně zdravotní služby poskytované klientům na ošetřovatelských odděleních domovů důchodců a v léčebnách dlouhodobě nemocných se zřetelem k jejich sociální situaci a zdravotnímu stavu Anna Červenková

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15 13.10.2003 Ambulantní péče v oboru očním v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK SENIORSKÝ DŮM PÍSEK Čelakovského 8, 397 01, Písek Telefon: 382 201 730 - recepce 382 201 731 sociální pracovnice 732 874 017 E-mail: info@seniorskydum.cz www.seniorskydum.cz

Více

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Dotační řízení pro rok 2013 bylo vyhlášeno v srpnu roku 2012, sběr žádostí o dotaci ze státního rozpočtu pak probíhal v září a říjnu roku 2012.

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2013 Activity

Více

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2002 40 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 4 26. 7. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2006 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Pardubickém kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 6 28.8.2006 Dětská a dorostová péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2005 Children

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8 5.11.2002 Činnost odborných léčebných ústavů v roce 2001 K 31.12.2001 existovalo

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 10. 2012 50 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

Struktura zdravotní péče v ČR, státní a nestátní zdravotnická zařízení Struktura zdravotní péče v České republice. Poskytovanou zdravotní péči můžeme rozdělit podle různých hledisek. Jedním z těchto hledisek

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK SENIORSKÝ DŮM PÍSEK Čelakovského 8, 397 01, Písek Telefon: 382 201 730 - recepce 382 201 731 sociální pracovnice 732 874 017 E-mail: info@seniorskydum.cz www.seniorskydum.cz

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of health care segments I.

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of health care segments I. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.7.2005 31 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 3.7.005 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Královéhradeckém

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 9. 2013 44 Souhrn Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015 Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 12.7.2005 Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ 45671702, tel.: 515 252 250 zřizovatel: Jihomoravský kraj ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Den přijetí

Více

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA 38/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení,

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 13 26.10.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP ve Zlínském

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 13 15.9.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 4.5.2005 Lázeňská v Olomouckém kraji v roce 2004 Balneologic Care in the Olomoucký Region

Více