PRAVIDLA SOUTĚŽE INOVAČNÍ FIRMA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA SOUTĚŽE INOVAČNÍ FIRMA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2015"

Transkript

1 PRAVIDLA SOUTĚŽE INOVAČNÍ FIRMA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2015 Vyhlášení: Ukončení příjmu přihlášek: Vyhlášení výsledků: PŘEDMĚT SOUTĚŽE Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, Ostrava (dále též vyhlašovatel soutěže ) vyhlašuje soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje pro rok Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích: - Kategorie 1: pro malé a střední podniky - Kategorie 2: pro velké podniky Podrobné informace o soutěži včetně podmínek účasti a přihlašovacího formuláře zájemci získají na internetových stránkách Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje inovacnifirma.rismsk.cz. Dotazy budou zodpovězeny na tel: nebo na u 2. PODMÍNKY ÚČASTI, PŘEDMĚT HODNOCENÍ 2.1 Kategorie 1: malé a střední podniky Oprávněnými žadateli jsou živnostníci, mikropodniky a malé a střední podniky dle definice Evropské komise, se sídlem v Moravskoslezském kraji. Obor jejich podnikání je libovolný, oprávněnými žadateli však nebudou obchodní společnosti, které pouze distribuují produkty. Předmětem hodnocení jsou inovace výrobků, technologií a služeb (dále jen produkty ), přičemž se musí jednat o již uskutečněné inovace, tj. o výrobky, technologie či služby, které byly umístěny na trh v předcházejících třech letech (od do ). Musí se jednat o zcela nové nebo výrazně zdokonalené výrobky, technologie či služby, nebudou akceptovány pouze modifikované produkty (změna obalu, designu výrobku, dílčí optimalizace vybraných funkcí stávajícího výrobku, nová módní kolekce oděvů, apod.), které nepřinášejí novou přidanou hodnotu pro zákazníka. V případě firem, které se zúčastnily soutěže v předcházejících letech 2013 a 2014, jsou podmínky účasti v tomto roce upřesněny následujícím způsobem: a) Firmy, které se umístily na prvních třech místech: účast je možná pouze v případě přihlášení jiného nového nebo výrazně zdokonaleného produktu než v letech 2013 a 2014, za předpokladu splnění ostatních podmínek účasti, b) Firmy, které se neumístily na prvních třech místech mohou opětovně přihlásit produkty předložené v letech 2013 a 2014, za předpokladu splnění ostatních podmínek účasti. 1 Změna termínu je možná, vyhlašovatel si vyhrazuje pravomoc termín v odůvodněných případech změnit. O případné změně bude účastníky včas informovat.

2 2.2 Kategorie 2: Velké podniky Oprávněnými žadateli jsou velké podniky dle definice Evropské komise, se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji. Obor jejich podnikání je libovolný, oprávněnými žadateli však nebudou obchodní společnosti, které pouze distribuují produkty. Předmětem hodnocení jsou inovace výrobků, technologií a služeb (dále jen produkty ), přičemž se musí jednat o již uskutečněné inovace, tj. o výrobky, technologie či služby, které byly umístěny na trh v předcházejících třech letech (od do ). Musí se jednat o zcela nové nebo výrazně zdokonalené výrobky, technologie či služby, nebudou akceptovány pouze modifikované produkty (změna obalu, designu výrobku, dílčí optimalizace vybraných funkcí stávajícího výrobku, nová módní kolekce oděvů, apod.), které nepřinášejí novou přidanou hodnotu pro zákazníka. V případě firem, které se zúčastnily soutěže v předcházejícím roce 2014, jsou podmínky účasti v tomto roce upřesněny následujícím způsobem: a) Firmy, které se umístily na prvních třech místech: účast je možná pouze v případě přihlášení jiného nového nebo výrazně zdokonaleného produktu než v roce 2014, za předpokladu splnění ostatních podmínek účasti, b) Firmy, které se neumístily na prvních třech místech mohou opětovně přihlásit produkty předložené v roce 2014, za předpokladu splnění ostatních podmínek účasti. Přihlášený produkt musí být z podstatné části vyvinut ve výzkumných a vývojových kapacitách firmy umístěných v MSK, tzn., že 60 % z celkového počtu člověkodnů strávených na vývoji produktu bylo vynaloženo v MSK. Firma pro tento účel doloží celkový počet člověkodnů strávených na vývoji produktu a počet člověkodnů připadajících na výzkumné a vývojové oddělení v MSK. Dále firma doloží popis oborů/specializací výzkumu a vývoje, kterým se věnuje výzkumné a vývojové oddělení v MSK, aby bylo možné vyhodnotit relevanci těchto oborů/specializací s charakterem a technologickou náročností přihlášeného produktu. Soutěžící odesláním přihlášky do soutěže Moravskoslezského kraje potvrzuje souhlas s těmito pravidly soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje. 3. HODNOCENÍ Podané projekty budou hodnoceny podle následujících kritérií: 3.1 Kategorie 1: malé a střední podniky a) Stupeň inovace (novost produktu po technické/koncepční, funkční stránce a z hlediska přidané hodnoty pro zákazníka, v případě zdokonaleného produktu míra zdokonalení v uvedených kritériích oproti poslední předchozí verzi daného produktu bez ohledu na datum uvedení předchozí verze na trh během výše uvedených předcházejících tří let vážících se k uvedení nového produktu nebo dříve); b) Uplatnitelnost na trhu (výčet a kvantita cílových zákazníků z hlediska geografického i z hlediska tržních segmentů, potenciál produktu ovlivňovat stávající trh/trhy, eventuálně schopnost vytvořit nový trh/trhy); c) Ekonomický dopad pro firmu (počet doposud prodaných kusů, návratnost investice, dopad produktu na růst obratu firmy, ziskovost/rentabilita produktu, snížení výrobních nákladů a zvýšení produktivity práce díky zavedení daného produktu, apod.); d) Sociálně-ekonomický dopad na Moravskoslezský kraj (počet nově vzniklých pracovních míst díky novému produktu v dané firmě, příp. i v dalších navazujících firmách, vliv produktu na zlepšení životního prostředí a celkové životní úrovně obyvatel v kraji, apod.); e) Další rozvojový potenciál inovace (další možnosti technického zdokonalení produktu a rozšiřování a zkvalitňování jeho funkčních modalit pro další zvyšování užitné hodnoty pro zákazníka). 2

3 3.2 Kategorie 2: velké podniky a) Stupeň inovace (novost produktu po technické/koncepční, funkční stránce a z hlediska přidané hodnoty pro zákazníka, v případě zdokonaleného produktu míra zdokonalení v uvedených kritériích oproti poslední předchozí verzi daného produktu bez ohledu na datum uvedení předchozí verze na trh během výše uvedených předcházejících tří let vážících se k uvedení nového produktu nebo dříve); b) Intenzita dopadu na trh v globálním rozměru (poměr exportu a prodejů na tuzemském trhu, kategorie zákazníků, srovnání s identickými/podobnými zahraničními konkurenčními produkty v čem má produkt větší přidanou hodnotu pro zákazníka oproti konkurenčním produktům, schopnost produktu ovlivňovat stávající mezinárodní trhy, příp. vytvářet mezinárodní trhy nové, vliv produktu na úpravu stávajících/formování nových dodavatelsko-odběratelských vztahů - dodavatelských řetězců v MSK a jejich napojení na zahraniční trhy); c) Ekonomický dopad pro firmu (počet doposud prodaných kusů, návratnost investice, dopad produktu na růst obratu firmy, ziskovost/rentabilita produktu, snížení výrobních nákladů a zvýšení produktivity práce díky zavedení daného produktu, apod.); d) Sociálně-ekonomický dopad na Moravskoslezský kraj (počet nově vzniklých pracovních míst díky novému produktu v dané firmě, příp. i v dalších navazujících firmách, vliv produktu na zlepšení životního prostředí a celkové životní úrovně obyvatel v kraji, apod.); e) Další rozvojový potenciál inovace (další možnosti technického zdokonalení produktu a rozšiřování a zkvalitňování jeho funkčních modalit pro další zvyšování užitné hodnoty pro zákazníka). Pro hodnocení projektů v obou kategoriích je ustavena osmičlenná odborná hodnotící komise. Jednotliví členové vyhodnotí doručené přihlášky dle výše stanovených kritérií a přiřadí ke každému kritériu od 1 (nejméně) do 5 (nejvíce) bodů. Maximální počet bodů k projektu od jednoho člena je tak 25. Zvítězí ten projekt, který získá největší průměrný počet bodů od všech hodnotitelů za výše stanovená kritéria. Hodnocení může proběhnout i písemně. V případě situace, kdy dva a více projektů obdrží stejný průměrný počet bodů, vítězí ten projekt, který získá větší průměrný počet bodů za kritéria stupeň inovace a uplatnitelnost na trhu (malé a střední podniky) / intenzita dopadu na trh v globálním rozměru (velké podniky), jelikož tato kritéria jsou považována za klíčová. Není-li možné určit výsledné pořadí tímto způsobem, zasedá odborná hodnotící komise a většinovým hlasováním rozhodne o výběru vítězného projektu. Hlasování odborné poroty je zajištěno organizátorem ve vlastní režii. 4. CENA PRO VÍTĚZE Vítězné firmy v obou kategoriích obdrží finanční odměnu ve výši ,- Kč, firmy na druhém a třetím místě získají finanční odměnu ve výši ,- Kč, resp ,- Kč (platí pro obě kategorie). Vítězné firmy v obou kategoriích budou moci používat označení Inovační firma Moravskoslezského kraje roku 2015 (s uvedením kategorie) po dobu jednoho roku od udělení titulu, včetně loga, které bylo pro tuto soutěž vytvořeno. Poskytnutí daru bude podmíněno splněním podmínek vyplývajících z Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis a poskytnutím součinnosti oceněnou firmou ve smyslu 3a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. Předání cen proběhne v Ostravě 11. listopadu Změna termínu je možná, vyhlašovatel si vyhrazuje pravomoc termín v odůvodněných případech změnit. O případné změně bude účastníky včas informovat. 3

4 5. NOMINACE FIREM Pro obě výše uvedené kategorie (malé a střední podniky, velké podniky) je možné navrhnout vhodné firmy, o nichž je navrhovatel přesvědčen, že jsou svou podnikatelskou vizí a produktovou škálou vhodnými potenciálními účastníky soutěže. Navrhovatelem může být jakákoli fyzická či právnická osoba. Na základě podnětu navrhovatele bude organizátor soutěže (Agentura pro regionální rozvoj, a. s.) kontaktovat navrženou firmu s nabídkou k zapojení se do soutěže. Nominace nezakládá nárok na přihlášení nominované firmy, nominace bude udělována prostřednictvím on-line formuláře na na základě kterého obdrží nominovaná firma výzvu ze strany ARR formou nominačního dopisu. Nominovaná firma se může sama rozhodnout, zdali nominaci přijme a vyplní v řádném termínu přihlášku do soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje Nominaci bude možno udělit do VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ V obou výše uvedených kategoriích (malé a střední podniky, velké podniky) bude probíhat elektronicky hlasování veřejnosti. Obdržené hlasy budou sečteny a v každé kategorii bude vyhlášena jedna vítězná firma s největším získaným počtem hlasů. V případě, že dvě a více firem získají stejný nejvyšší počet hlasů, vítězem se stane firma, která získala vyšší počet bodů v rámci hodnocení odbornou hodnotící komisí. Nastane-li situace, že i v tomto případě mají dvě a více firem shodný počet bodů, bude postupováno dalším způsobem pro hodnocení odbornou hodnotící komisí (viz kap. 3). Hlasovat může jakákoli fyzická osoba prostřednictvím on-line formuláře na od 29. září 2015 do 25. října Každá fyzická osoba může přidělit pouze jeden hlas. V týdnu od 26. října do 30. října budou náhodně vybráni dva hlasující, z nichž jeden bude vybrán z řady hlasujících z kategorie malý a střední podnik a druhý z řad hlasujících z kategorie velký podnik. Viz příloha 5 Veřejné hlasování. 7. PŘIHLÁŠKA Vyplněnou přihlášku je třeba vyplnit a doručit poštou, osobně nebo naskenovanou elektronickou poštou v termínu od do na adresu: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Na Jízdárně 7/ Ostrava Na obálce nebo v předmětu ové zprávy bude uvedeno: Inovační firma 2015 a název kategorie. Formuláře přihlášek jsou k dispozici v příloze 1 (malé a střední podniky) a příloze 2 (velké podniky). V příloze 3 je uveden formulář pro nominaci firem a v příloze 4 formulář pro veřejné hlasování. Oba tyto formuláře budou vyplňovány výhradně on-line (viz výše uvedený internetový odkaz). Kontaktní osoba: Ing. Pavla Švancerová, tel AUTORSKÁ PRÁVA Soutěžící prohlašuje, že má právo udělit oprávnění k výkonu práva dílo užít ve smyslu ustanovení 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 4

5 a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorský zákon ), a že jeho udělením neporušuje autorská ani jiná práva třetích osob (dále jen licence ). Soutěžící uděluje Moravskoslezskému kraji se sídlem 28. října 117, Ostrava, IČ a Agentuře pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, Ostrava, IČ (dále též "nabyvatel") licenci ve smyslu 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k užití obrazového materiálu sloužícího k propagaci produktu (jedná se především o fotografie přihlášeného produktu, propagační videa a jiná vyobrazení díla). Licence je poskytnuta bezúplatně ke všem způsobům užití dle 12 odst. 4 a 5 autorského zákona, v časově, územně a množstevně neomezeném rozsahu, a to za účelem propagace Moravskoslezského kraje. Nabyvatel není oprávněn užívat obrazový materiál ke komerčním účelům a není oprávněn poskytnout licenci nebo ji postoupit třetí osobě bez souhlasu soutěžícího. Nabyvatel není povinen licenci využít. Zasláním obrazového materiálu do soutěže soutěžící souhlasí s tím, že obrazový materiál může být vystaven na webu soutěže a dále může být použit Moravskoslezským krajem a Agenturou pro regionální rozvoj, a.s. v souladu s poskytnutou licencí k propagaci Moravskoslezského kraje, zejména zveřejněním v propagačních materiálech, v tisku apod. Organizátor soutěže se zavazuje nepoužít obrazový materiál k jinému účelu než k účelu vymezenému v přihlášce a v těchto pravidlech soutěže. 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Soutěžící uděluje organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace a propagace soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje, včetně zveřejnění jména a příjmení soutěžících, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů ). 5

6 Příloha 1: FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE KATEGORIE MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 1. Název firmy a kontaktní údaje Obchodní jméno, firma zastoupena kým, adresa, IČ, DIČ 2. Představení firmy Popište vznik, současnou podnikatelskou činnost včetně výzkumných a vývojových aktivit, možnosti rozvoje do budoucna ( znaků). 3. Název produktu a popis jeho vývoje Popište stručně proces vývoje produktu (vznik myšlenky nového produktu, eventuálně zdokonalení stávajícího produktu, ověření technické proveditelnosti a uplatnitelnosti na trhu, vývoj produktu, náklady na vývoj, příprava sériového produktu a uvedení na trh). ( znaků) Zároveň odpovězte na následující otázky zaškrtnutím některé z možností: 1. Produkt byl vyvinut: výhradně ve vlastních výzkumných a vývojových kapacitách ve spolupráci s jiným subjektem/subjekty (univerzita, výzkumný ústav, jiná firma) v tomto případě popište rozsah zapojení Vaší firmy do vývoje produktu a rozsah zapojení ostatních partnerů, rovněž uveďte prosím kontaktní informace na dané partnery (název organizace, kontaktní osoba, tel., ) 2. Na daný produkt jsou/budou uplatňována práva ochrany duševního vlastnictví (patent, užitný vzor, průmyslový vzor) ano doložte prosím osvědčení o udělení patentu, průmyslového či užitného vzoru jako přílohu této přihlášky (prostou kopii v případě osobního podání, sken osvědčení v případě elektronického zaslání), ze kterého vyplývá, že Vaše firma byla přihlašovatelem/jedním z přihlašovatelů daného patentu, užitného či průmyslového vzoru, případně doložte potvrzení ÚPV o probíhajícím patentovém řízení či řízení k udělení užitného nebo průmyslového vzoru dokládající, že Vaše firma je přihlašovatelem, případně jedním z přihlašovatelů. ne 3. Datum uvedení produktu na trh (v případě, že se jedná o zdokonalený produkt, uveďte kromě data uvedení tohoto produktu také datum uvedení předchozí verze produktu na trh): 6

7 4. Stupeň inovace Má se na mysli popis novosti produktu po technické/koncepční, funkční stránce a z hlediska přidané hodnoty pro zákazníka, v případě zdokonaleného produktu míra zdokonalení v uvedených kritériích oproti poslední předchozí verzi daného produktu bez ohledu na datum uvedení předchozí verze na trh během výše uvedených předcházejících tří let vážících se k uvedení nového produktu nebo dříve ( znaků). 5. Uplatnitelnost na trhu Uveďte například počet a přehled cílových zákazníků z hlediska geografického i z hlediska tržních segmentů, potenciál produktu ovlivňovat stávající trh/trhy, eventuálně schopnost vytvořit nový trh/trhy ( znaků). 6. Ekonomický dopad na firmu Uveďte například počet doposud prodaných kusů, návratnost investice, dopad produktu na růst obratu firmy, ziskovost/rentabilita produktu, snížení výrobních nákladů a zvýšení produktivity práce díky zavedení daného produktu, apod. ( znaků). 7. Sociálně-ekonomický dopad inovace na Moravskoslezský kraj Uveďte například počet nově vzniklých pracovních míst díky novému produktu v dané firmě, příp. i v dalších navazujících firmách, vliv produktu na zlepšení životního prostředí a celkové životní úrovně obyvatel v kraji, apod. ( znaků). 7

8 8. Další rozvojový potenciál inovace Popište například další možnosti technického zdokonalení produktu a rozšiřování a zkvalitňování jeho funkčních modalit pro další zvyšování užitné hodnoty pro zákazníka. ( znaků). 9. Doplňující informace Uveďte případné další skutečnosti, které se týkají produktu a nezapadají do předchozích částí (max znaků). Je také možno přiložit obrazový materiál, například fotografii přihlášeného produktu, videa či jiné vyobrazení. V. Dne.. Podpis.. Soutěžící svým podpisem potvrzuje souhlas s pravidly soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje. Vyplněnou přihlášku prosím doručte poštou, osobně nebo naskenovanou elektronickou poštou do na adresu Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7/1245, Ostrava, , s označením Inovační firma 2015 a název kategorie. Pro případ jakýchkoliv dotazů kontaktujte Pavlu Švancerovou: , 8

9 Příloha 2: FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE KATEGORIE VELKÉ PODNIKY 1. Název firmy a kontaktní údaje Obchodní jméno, firma zastoupena kým, adresa, IČ, DIČ 2. Představení firmy Popište vznik, současnou podnikatelskou činnost včetně výzkumných a vývojových aktivit v Moravskoslezském kraji konkrétní oblasti výzkumné specializace, možnosti rozvoje firmy v Moravskoslezském kraji do budoucna ( znaků). 3. Název produktu a popis jeho vývoje Popište stručně proces vývoje produktu (vznik myšlenky nového produktu, eventuálně zdokonalení stávajícího produktu, ověření technické proveditelnosti a uplatnitelnosti na trhu, vývoj produktu, náklady na vývoj, příprava sériového produktu a uvedení na trh). ( znaků) Zároveň odpovězte na následující otázky zaškrtnutím některé z možností: 1. Produkt byl vyvinut: výhradně ve vlastních výzkumných a vývojových kapacitách v Moravskoslezském kraji ve spolupráci výzkumného a vývojového centra v Moravskoslezském kraji s výzkumným a vývojovým centrem / výzkumnými a vývojovými centry firmy lokalizovanými mimo Moravskoslezský kraj v tomto případě doložte celkový počet člověkodnů strávených na vývoji produktu a z toho počet člověkodnů vynaložený ve výzkumném a vývojovém centru v Moravskoslezském kraji ve spolupráci výzkumného a vývojového centra v Moravskoslezském kraji s jiným subjektem/subjekty (univerzita, výzkumný ústav, jiná firma) v tomto případě popište rozsah zapojení Vaší firmy do vývoje produktu a rozsah zapojení ostatních partnerů, rovněž uveďte prosím kontaktní informace na dané partnery (název organizace, kontaktní osoba, tel., ) ve spolupráci výzkumného a vývojového centra v Moravskoslezském kraji s výzkumným a vývojovým centrem / výzkumnými a vývojovými centry firmy lokalizovanými mimo Moravskoslezský kraj a zároveň ve spolupráci s jiným subjektem/subjekty (univerzita, výzkumný ústav, jiná firma) v tomto případě doložte všechny informace požadované ve dvou předchozích bodech uvedených výše 2. Na daný produkt jsou/budou uplatňována práva ochrany duševního vlastnictví (patent, užitný vzor, průmyslový vzor) 9

10 ano doložte prosím osvědčení o udělení patentu, průmyslového či užitného vzoru jako přílohu této přihlášky (prostou kopii v případě osobního podání, sken osvědčení v případě elektronického zaslání), ze kterého vyplývá, že Vaše firma byla přihlašovatelem/jedním z přihlašovatelů daného patentu, užitného či průmyslového vzoru, případně doložte potvrzení ÚPV o probíhajícím patentovém řízení či řízení k udělení užitného nebo průmyslového vzoru dokládající, že Vaše firma je přihlašovatelem, případně jedním z přihlašovatelů. ne 3. Datum uvedení produktu na trh (v případě, že se jedná o zdokonalený produkt, uveďte kromě data uvedení tohoto produktu také datum uvedení předchozí verze produktu na trh): 4. Stupeň inovace Má se na mysli popis novosti produktu po technické/koncepční, funkční stránce a z hlediska přidané hodnoty pro zákazníka, v případě zdokonaleného produktu míra zdokonalení v uvedených kritériích oproti poslední předchozí verzi daného produktu bez ohledu na datum uvedení předchozí verze na trh během výše uvedených předcházejících tří let vážících se k uvedení nového produktu nebo dříve ( znaků). 5. Intenzita dopadu na trh v globálním rozměru Uveďte poměr prodejů na exportních trzích a trhu tuzemském, charakterizujte hlavní kategorie zákazníků, popište stručně srovnání s identickými/podobnými zahraničními konkurenčními produkty s důrazem na přidanou hodnotu pro zákazníka a potenciál produktu ovlivňovat stávající mezinárodní trhy, příp. vytvářet mezinárodní trhy nové, dopad produktu na dodavatelskoodběratelské vztahy dodavatelské řetězce v MSK s napojením na zahraniční trhy (modifikace stávajících dodavatelských řetězců, příp. vytváření nových) ( znaků). 10

11 6. Ekonomický dopad na firmu Uveďte například počet doposud prodaných kusů, návratnost investice, dopad produktu na růst obratu firmy, ziskovost/rentabilita produktu, snížení výrobních nákladů a zvýšení produktivity práce díky zavedení daného produktu, apod. ( znaků). 7. Sociálně-ekonomický dopad inovace na Moravskoslezský kraj Uveďte například počet nově vzniklých pracovních míst díky novému produktu v dané firmě, příp. i v dalších navazujících firmách, vliv produktu na zlepšení životního prostředí a celkové životní úrovně obyvatel v kraji, apod. ( znaků). 8. Další rozvojový potenciál inovace Popište například další možnosti technického zdokonalení produktu a rozšiřování a zkvalitňování jeho funkčních modalit pro další zvyšování užitné hodnoty pro zákazníka. ( znaků). 9. Doplňující informace Uveďte případné další skutečnosti, které se týkají produktu a nezapadají do předchozích částí (max znaků). Je také možno přiložit obrazový materiál, například fotografii přihlášeného produktu, videa či jiné vyobrazení. 11

12 V. Dne.. Podpis.. Soutěžící svým podpisem potvrzuje souhlas s pravidly soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje. Vyplněnou přihlášku prosím doručte poštou, osobně nebo naskenovanou elektronickou poštou do na adresu Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7/1245, Ostrava, , s označením Inovační firma 2015 a název kategorie. Pro případ jakýchkoliv dotazů kontaktujte Pavlu Švancerovou: , 12

13 Příloha 3: FORMULÁŘ PRO NOMINACI FIREM Název nominované firmy 1) : Produkt nominované firmy: Webové stránky nominované firmy 1) : Jméno a příjmení navrhovatele 1) : Název navrhující organizace: ová adresa navrhovatele: Odůvodnění nominace 1) povinné položky 13

14 Příloha 4: FORMULÁŘ PRO VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ Název firmy 1) : Název přihlášeného produktu 1) : Jméno a příjmení hlasujícího 1) : ová adresa hlasujícího 1) : Tel. 1) : 1) Povinné položky Příloha 5: Pravidla veřejného hlasování 1. Organizátor Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, Ostrava, IČ: , DIČ: CZ , Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 609, (dále jen organizátor ). 2. Soutěž Soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje 2015 je určena živnostníkům, malým, středním i velkým firmám. Předmětem hodnocení jsou inovace výrobků, technologií a služeb (dále jen produkty ), přičemž se musí jednat o již uskutečněné inovace, tj. o výrobky, technologie či služby, které byly umístěny na trh v předcházejících třech letech (od do ). Musí se jednat o zcela nové nebo výrazně zdokonalené výrobky, technologie či služby, nebudou akceptovány pouze modifikované produkty (změna obalu, designu výrobku, dílčí optimalizace vybraných funkcí stávajícího výrobku, nová módní kolekce oděvů, apod.), které nepřinášejí novou přidanou hodnotu pro zákazníka. V případě firem, které se zúčastnily soutěže v předchozích letech 2013 a 2014, jsou podmínky účasti v tomto roce upřesněny následujícím způsobem: a) Firmy, které se umístily na prvních třech místech: účast je možná pouze v případě přihlášení jiného nového nebo výrazně zdokonaleného produktu než v letech 2013 a 2014, za předpokladu splnění ostatních podmínek účasti, b) Firmy, které se neumístily na prvních třech místech mohou opětovně přihlásit produkty předložené v letech 2013 a 2014, za předpokladu splnění ostatních podmínek účasti. 3. Průběh hlasování a určení výherců Hlasování veřejnosti proběhne v období od do na oficiálních webových stránkách soutěže V kategorii Cena veřejnosti je výherce z každé kategorie vybrán na základě hlasování veřejnosti. 14

15 4. Pravidla hlasování veřejnosti Hlasování veřejnosti je určeno zejména pro obyvatele ČR. Hlasovat může osoba, která ke dni vyhlášení soutěže dosáhla 18 let věku. Hlasování je možné uskutečnit na oficiálních webových stránkách soutěže inovacnifirma.rismsk.cz/. Pro udělení hlasu nominovaným firmám je nutná registrace hlasujícího uživatele formou zadání e- mailové adresy a čísla mobilního telefonu. Registrace formou uvedení ové adresy a mobilního čísla je nutná z důvodu, že hlasující je zařazen do slosování o hodnotnou cenu. Hlas vzniká odevzdáním elektronického hlasu jedné z uvedených inovačních firem a vyplněním kontaktního formuláře na stránce inovacnifirma.rismsk.cz/. Veškeré hlasy musí být zasílány prostřednictvím webových stránek inovacnifirma.rismsk.cz/. Každý hlasující může do hlasování zaslat právě jeden hlas. Po ukončení hlasování dojde k sečtení hlasů. Vítězná firma Ceny veřejnosti v kategorii malý, střední podnik a vítězná firma Ceny veřejnosti v kategorii velký podnik bude vyhlášena na Slavnostním vyhlášení soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje Po ukončení hlasování dojde k výběru 2 výherců náhodným výběrem z řad hlasujících. Jeden výherce bude náhodně vybrán z řad hlasujících pro jakoukoli inovační firmu z kategorie malý a střední podnik a druhý výherce bude vybrán z řad hlasujících pro jakoukoli inovační firmu z kategorie velký podnik. Výherci budou o výhře informováni organizátorem na ovou adresu, případně na mobilní telefon, který bude uveden v registračním formuláři a následně obdrží hodnotnou cenu. Výhra bude osobně předána výhercům na Slavnostním vyhlášení soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje Z hlasování jsou vyloučeni všichni hlasující, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen částečně) nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech hlasujících, u nichž je dáno důvodné podezření, že při hlasování uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Pokud vznikne podezření, že došlo k nekalému ovlivnění výsledků odporujícímu pravidlům hlasování, má organizátor dále právo učinit opatření a zvýhodněný projekt z ankety případně vyřadit. Za nekalé ovlivnění výsledků se považuje mimo jiné též jakékoli automatizované nebo strojové hlasování (např. softwaroví roboti apod.). Organizátor si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků hlasování. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla či podmínky soutěže jednostranně měnit. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, odložit, ukončit z technických, obchodních nebo jakýchkoli jiných důvodů. Organizátor nenese odpovědnost v případě vyšší moci nebo v případě, že je v důsledku přetížení sítě internetového propojení či z jakéhokoli jiného důvodu, hlasujícím znemožněno odesílání hlasů před koncem doby trvání hlasování dle těchto pravidel. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora. Organizátor si dále vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit hlasování či změnit tato oficiální pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků hlasování. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu hlasování. Oficiální pravidla soutěže a jejich změny budou uveřejněny na webových stránkách soutěže inovacnifirma.rismsk.cz/. Hlasující se hlasování účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhru celkového rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo věcné výhry peněžité plnění. Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti. 15

16 Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny ové adresy nebo jejího nesprávného uvedení při registraci do hlasování. V případě výhry se výherce zavazuje řádně zaplatit všechny daně a poplatky z tohoto plynoucí, stanoví-li tak platné právní předpisy. 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů Hlasující dává organizátorovi v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas ke zpracování osobních údajů a s použitím své ové adresy za účelem navázání kontaktu s hlasujícím v průběhu hlasování a rovněž pro účely zasílání informací o průběhu tohoto hlasování. Hlasující dává organizátorovi jako správci, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění a zák. č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, ová adresa, které organizátorovi v souvislosti se svou účastí v hlasování nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v hlasování, předání výhry a pro další související účely; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení na webových stránkách organizátora, pokud bude toto užití v souvislosti s tímto hlasováním, zejména za účelem vyhlášení výherce. Hlasující zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Hlasující si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor nebo třetí osoby pověřené organizátorem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. 16

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

6. ročník soutěže Miss sestra (Miss sestra 2015)

6. ročník soutěže Miss sestra (Miss sestra 2015) 6. ročník soutěže Miss sestra (Miss sestra 2015) I. Preambule 1. Soutěž Miss sestra 2015 (dále jen Soutěž ) je soutěží o nejsympatičtější sestřičku v ČR. Nehledá se krásná modelka, ale sympatická osobnost.

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Místní akční skupina Via rustica, o.s. Registrační číslo MAS: 08/005/41100/563/000178 Sídlo: nám. Svobody 320, 39501 Pacov Kancelář: Španovského 319, 39501 Pacov Příručka pro žadatele ucházející se o podporu

Více

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství Č.j.: 30540/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

PODA 31. 8. 2012 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ

PODA 31. 8. 2012 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností PODA a.s. pro podnikatele a jiné osoby, které nejsou spotřebiteli vydané dne 31. 8. 2012 1. SMLOUVA,

Více

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků 30.4.2008 17:34:02 I.1.1 18. KOLO KVĚTEN DUBEN 2008 PRAVIDLA, PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ SE STANOVUJÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ NA PROJEKTY DOTACE NA PROJEKTY

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE 14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 90314/2012-MZE 14112 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 14932/2009 10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 45027/2008 10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 FOND VYSOČIN Y Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků

Více

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE 1 Úvodní ustanovení 1. SAZKA KLUB je věrnostní program, který SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 28.

Více