Sociální a vzdělávací péče o slabozraké a nevidomé

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální a vzdělávací péče o slabozraké a nevidomé"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta Sociální a vzdělávací péče o slabozraké a nevidomé Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Jan Richter Petra Bíbrová Optometrie Brno 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe svou bakalářskou práci na téma Sociální a vzdělávací péče o slabozraké a nevidomé jsem vypracovala samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s pouţitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny uvedeny v seznamu literatury na konci práce. Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem. V Brně dne 20.dubna 2010 Petra Bíbrová

3 Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce MUDr. Janu Richterovi za odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování bakalářské práce. V Brně, duben 2010 Petra Bíbrová

4 Anotace Bakalářská práce pojednává o problematice se zařazením zrakově handicapovaných osob do běţného ţivota. Samozřejmostí je přehled speciálních škol od mateřských aţ po vysokoškolská střediska. Důleţitou částí bakalářské práce jsou kompenzační pomůcky, ať uţ jde o lupy, speciální počítačové programy, úpravu prostředí, bílou hůl či vodícího psa.

5 Obsah Strana 1. Úvod Kdo je zrakově postiţený Klasifikace zrakového postiţení dle WHO Příčiny zrakového postiţení Katarakta Glaukom Věkem podmíněná degenerace (VPMD) Diabetická retinopatie Trachom Říční slepota Rizikové faktory v dětství Geneticky podmínění rizikové faktory Další příčiny poškození zraku Co dělat, Kdyţ blízký člověk ztratí zrak? Raná péče Mateřské školy pro nevidomé a slabozraké Mateřská, základní a střední škola Kamenomlýnská, Brno Mateřská škola pro zrakově postiţené ve Zlíně Mateřská škola pro zrakově postiţené při škole Jaroslava Jeţka Speciální mateřská škola, Kladno Mateřská škola pro zrakově postiţené, Jihlava Speciální mateřská škola pro děti s vadami zraku a řeči, Praha Speciální mateřská škola pro zrakově postiţené, České Budějovice Speciální mateřská škola pro zrakově postiţené, Plzeň Speciální mateřská škola pro zrakově postiţené Lentilka... 25

6 8. Základní školy pro nevidomé a slabozraké Základní škola pro ţáky s vadami řeči a zrakově postiţené Opava Základní škola pro zrakově postiţené Praha 2, Náměstí Míru Základní škola prof. V. Vejdovského, Litovel Střední školy pro nevidomé a slabozraké Konzervatoř a ladičská škola Jana Deyla Střední škola Aloyse Klara Střední škola a odborná škola a gymnázium pro zrakově postiţené Praha Vysokoškolská střediska Tereza Laboratoř Carolina Středisko Teresiás Cantrum pomoci handicapovaným při Univerzitě Palackého v Olomouci Tyflopedická laboratoř při Univerzitě v Hradci Králové Slunečnice Zařízení pro zrakově postiţené s celoročním pobytem Palata Chrlice Charita Opava Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina Chráněné dílny Braillovo písmo Kompenzační pomůcky Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek Výpočetní technika jako nejlepší pomocník nevidomých Mluvící počítač... 52

7 Počítač jako čtečka textů Počítač jako lupa Počítač jako kompenzační pomůcka Další uplatnění počítače Mobilní technika a nevidomí Přehled a funkce jednotlivých kompenzačních pomůcek ClearView+, stolní a kamerová lupa ClearNOte, operativní a výkonná lupa Traveller+, Farview Prisma a Prisma OPTI, TVi Color a Opti ilook EasyLink Braillský zobrazovač Alva Auto-Lektor přístroj pro čtení textu Elektrické psací stroje pro bodové písmo a ostatní pomůcky Další pomůcky pro nevidomé Bílá hůl Bezbariérová úprava prostředí Asistenční psi Závěr Seznam pouţité literatury... 64

8 1.Úvod Kdyţ na ulici potkáte člověka s bílou holí, obvykle Vám to nedá a chcete mu pomoci. Pokud však spěcháte, pravděpodobně se mu vyhnete. Ať patříte mezi ty, kteří nevidomému pomohli nebo mezi ty co utekli, věřte nebo ne, ale o nevidomých a zrakově postiţených koluje spousta předsudků a mýtů. Pod pojmem slepota si kaţdý z nás, kromě specializovaných pracovníků a lékařů, představí úplnou tmu a bílou hůl. Ale málokdo ví, ţe úplně nevidomých je jen velice málo. Nejvíce je těch, kteří mají sníţené nebo poškozené vidění. Ale pozor, ne kaţdý slabozraký či nevidomý nosí černé brýle. Při prvním kontaktu si nemusíme vůbec všimnout, ţe má člověk, se kterým komunikujeme sníţenou zrakovou ostrost do takové míry, ţe se řadí mezi nevidomé či slabozraké. Jediné, co nás můţe zarazit je to, ţe se z jeho strany nedočkáme ţádné obličejové reakce, ať uţ je to pohled na nás, úsměv či pokynutí. Nepovaţujme proto tohoto člověka za nezdvořilého. Důleţitým faktem je také to, ţe pokud člověk přišel o zrak nečekaně, je v prvních okamţicích v šoku, hlavním úkolem je toto období překonat a začít se učit s tímto handicapem ţít. O něco jednodušší to mají lidé, kteří jsou nevidomí uţ od narození. Jsou adaptovaní na nedokonalé vidění, ať uţ je to jen nějaké omezení způsobené sníţením zrakové ostrosti či úplná slepota a tudíţ jsou uţ od dětského věku na svůj stav zvyklí a nepřijde jim zvláštní, ţe více vyuţívají jiné smysly, jako je hmat, sluch a čich. Úkolem této bakalářské práce je poodhalit tato fakta i běţnému člověku a upřesnit tak, jak nejlépe s nevidomým člověkem komunikovat a spolupracovat, abychom mu nějak nevědomky neublíţili, či ho nedostali do, pro něj, trapné situace. Tato bakalářská práce by měla přiblíţit moţnosti specializovaných organizací, kam se můţe kdokoliv obrátit, ať uţ je to nevidomý člověk, který potřebuje pomoci se zapojit do běţného ţivota nebo zdravý člověk, který má zájem se dozvědět informace o komunikaci s nevidomými a slabozrakými

9 2. Kdo je zrakově postiţený Člověk sám o sobě je jedinečná bytost, na celém světě nenajdete dva naprosto totoţné jedince. Kdokoliv můţe namítnout, ţe přece jednovaječná dvojčata jsou naprosto stejní, ale není tomu tak, moţná vzhledově jsou si hodně podobní, ale v chování, jednání a v určitých situacích se liší. Proto tedy nelze přesně specifikovat, kdo je zrakově postiţený. Zrakově postiţení nebo správněji osoby se zrakovým postiţením jsou lidé s různým stupněm a druhy zrakových schopností. Jinak řečeno, jsou to osoby, u kterých poškození zraku způsobuje, ţe uţ běţná optická korekce nepostačuje a jsou omezeni při vykonávání běţných činností. Tito lidé mají problémy při normálním běţném pohybu a orientaci v prostoru, při vyhledávání informací, v pracovním procesu či sociální problémy. Někdy se můţeme setkat se slovním spojením těţce zrakově postiţený a to z toho důvodu, aby byla zdůrazněna tato nepatrná hranice mezi zrakově postiţenými, kterým brýlová korekce nedostačuje a lidmi, kteří mají normální vidění při pouţívání brýlové korekce. Skupinu těţce zrakově postiţených osob lze ještě rozdělit na nevidomé a slabozraké. Při očním vyšetření se zkoumá zraková ostrost neboli vizus, která je dána zlomkem, jenţ udává vzdálenost v metrech, ze kterých dotyčný čte a vzdálenost, ze které čte tu samotnou velikost písmene člověk s nepostiţeným zrakem. Další část očního vyšetření je velikost zorného pole. Toto vyšetřeni je důleţité, neboť zorné pole můţe být v důsledku zrakové vady zúţeno nebo můţe v něm docházet k tzv. skotomům neboli výpadkům zorného pole. Z hlediska oftalmologického vyšetření můţeme zrakově postiţeného člověka zařadit podle zrakového postiţení do 5 kategorií. Tyto kategorie zahrnují: střední slabozrakost, silnou slabozrakost, těţce slabý zrak, praktickou nevidomost, úplnou nevidomost. Na přesnou klasifikaci zrakového postiţení dle WHO je zaměřena další kapitola. Někdy se můţeme setkat s lehce zavádějícím termínem a to osoba se zbytky zraku, takto je někdy označována osoba s viděním na rozhranní těţké slabozrakosti aţ praktické slepoty. Proto je důleţité uvědomit si, ţe kaţdá instituce pouţívá malinko odlišnou terminologii. Je pravda, ţe jsou nyní určeny dva způsoby vyšetření, která určují do jaké míry má pacient sníţenou zrakovou ostrost, ale není to úplně dostačující, proto je nutné zaměřit se na další parametry, jako je kontrastní citlivost, schopnost rozlišovat barvy, vnímaní hloubky, schopnost lokalizovat a fixovat předměty, sledovat je v pohybu atd

10 3.Klasifikace zrakového postiţení Světová zdravotnická organizace (WHO World Healt Organization) rozděluje zrakové postiţení do pěti kategorií: 1. Střední slabozrakost kategorie zrakového postiţení 1 zraková ostrost s nejlepší moţnou korekcí:maximum menší neţ 6/18 (0,30)- minimum rovné nebo lepší 6/60 (0,10); 3/10 1/10 2. Silná slabozrakost kategorie zrakového postiţení 2 zraková ostrost s nejlepší moţnou korekcí: maximum menší neţ 6/60 (0,10)- minimum rovné nebo lepší neţ 3/60 (0,05); 1/10 10/20 3. Těţce slabý zrak kategorie zrakového postiţení 3 zraková ostrost s nejlepší moţnou korekcí:maximum menší neţ 3/60 (0,05)- minimum rovné nebo lepší neţ 1/60 (0,02); 1/20 1/50 b) koncentrické zúţení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediné funkční zdatné oko pod 45 stupňů 4. Praktická slepota kategorie zrakového postiţení 4 zraková ostrost s nejlepší moţnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 aţ světlocit nebo omezení zorného pole do 5 stupňů klem centrální fixace, i kdyţ centrální ostrost není postiţena 5. Úplná nevidomost - kategorie zrakového postiţení 5 ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu aţ po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, - 9 -

11 4.Příčiny zrakového postiţení Ke sníţení zrakové ostrosti vedou vrozené či získané choroby, které postihují optická média, porušují funkci sítnice nebo určitou část zrakové dráhy. Mezi vrozené vady můţeme zařadit albinismus, aniridie, kolobom cévnatky a zrakového nervu, nystagmus, retinopatie nedonošených. Získané vady jsou např. postiţení rohovky (degenerace, úrazy, záněty), postiţení sítnice (senilní makulární degenerace, diabetická a hypertonická retinopatie atd.), glaukom,katarakta, choroby zrakového nervu (atrofie). Celosvětově patří mezi nejčastější příčiny získaného zrakového postiţení katarakta (47,8%), glaukom (12,3%), věkem podmíněná makulární degenerace (8,7%), opacity rohovky jako následek různých onemocnění (5,1%), diabetická retinopatie (4,8%), různá onemocnění u dětí (3,9%), trachom (3,6%), říční slepota (0,8%) a další oční postiţení (13%), která jsou spojena s genetickým vývojem, degenerativními procesy, traumaty a jinými příčinami. Tab. 1: Počty zrakově postiţených osob ve světě v regionech WHO Afrika Amerika Střední východ Evropa Jihovýchodní Asie Západní Tichomoří populace ( v milionech ) průměrná prevalence slepoty počet slepých osob ( v milionech ) celkový počet osob se zrakovým postiţením ( v milionech ) 672, , , , , , ,3 0,8 0,3 0,7 0,6 6,782 2,419 4,026 2,732 11,587 9,319 26,778 15,535 16,469 15,521 45,083 41,793 Graf 1: Příčiny slepoty ve světě v procentech

12 4.1 Katarakta Katarakta neboli šedý zákal je nejčastější příčinou slepoty ve světě. Katarakta je jakékoliv zakalení v čočce, které způsobuje poruchu průhlednosti a rozptyl procházejícího světla. Pouze v ekonomicky nejvyspělejších zemích se daří zabezpečit chirurgickou léčbu všem, kteří ji potřebují. V ostatních zemích zůstává katarakta nevyřešená. Malá informovanost je hlavní problém obyvatel rozvojových zemí ţijících v odlehlých vesnických oblastech. Obyvatelé nevědí, ţe se katarakta dá léčit. Je potřeba v těchto zemích zajistit dostatečnou informovanost obyvatel. Je nutno vyuţít sdělovacích prostředků, zřídit centra, která budou poskytovat základní vyšetření a s mobilním vybavením navštěvovat obyvatele odlehlých vesnicí, kteří se nemohou do větších měst dopravit. Obr.1: Zadní polární katarakta 4.2 Glaukom Glaukom je skupina očních chorob, které jsou charakterizovány poškozením zrakového nervu v závislosti většinou na zvýšeném nitroočním tlaku, a to v delším časovém horizontu. Glaukom je spojen s více rizikovými faktory, z nichţ vysoký nitrooční tlak je nejvýznamnější. Nejčastější typ glaukomu je s otevřeným úhlem, má pomalý nástup a často je diagnostikován pozdě. Výskyt tohoto typu glaukomu je v Evropě 2,5 3%, u hispánského a afrického obyvatelstva je výskyt vyšší. V západní části Afriky je míra glaukomu s otevřeným úhlem

13 nejvyšší a podobně je tomu tak i u obyvatelstva Karibské oblasti. Primární glaukom s uzavřeným úhlem je mnohem častější v Asii. Tento typ glaukomu je všeobecně častější u vyšší hypermetropie. Hlavním současným cílem včasného zjištění glaukomu je vyšetření rizikových skupin, zařazení vyšetření pro diagnostiku glaukomu do základního očního vyšetření u osob po 40. roce věku a starších a správná systematická léčba zjištěných případů. Z celosvětového hlediska je důleţité zajistit základní technické vybavení a dostupnost léků jako jsou např. Pilokarpin a timolol, jejichţ dostupnost v mnoha zemích není pravidlem. Obr.2: Terč zrakového nervu u glaukomu 4.3 Věkem podmíněná makulární degenerace ( VPMD ) VPMD je chronickým degenerativním onemocněním postihujícím primárně choriokapilaris, Bruchovu membránu a RPE. Ve vyspělých zemích je příčinou těţkého postiţení centrální zrakové ostrosti u populace nad 60 let věku. Podle nových statistik lze očekávat do roku 2025 její nárůst o 40%. Dosud jsou bohuţel limitované moţnosti způsobu léčby. Mezinárodní aliance pro VPMD pravidelně zveřejňuje informace o prokázaných rizikových faktorech pro vznik tohoto onemocnění. Hlavní rizikové faktory jsou kouření, nedostatek fyzického pohybu, vysoká hladina cholesterolu a nezdravé dietní návyky vedoucí k obezitě. Nedávná studie ve Velké Británii prokázala, ţe u kuřáků je minimálně dvakrát vyšší riziko rozvoje tohoto onemocnění. Řada rizikových faktorů se ale ovlivnit nedá, patří mezi ně vyšší věk

14 Obr.3: Věkem podmíněná degenerace změny RPE 4.4 Diabetická retinopatie Diabetická retinopatie je souhrnem charakteristických patologických změn, které souvisí s celkovým onemocněním diabetem mellitem a podílí se průměru 15% na příčinách slepoty v evropském regionu WHO. V posledních dvou desetiletích se výrazně zlepšily moţnosti léčby, a proto je míra zrakového postiţení je menší neţ v minulosti. Bohuţel počet nemocných diabetem stoupá. Pokud však pacienti dodrţují zásady prevence, je moţno ve většině případů ztrátě zraku zabránit. Pro vývoj diabetické retinopatie je podstatná doba trvání onemocnění diabetem. Ta se však neshoduje se vznikem choroby, onemocnění diabetickou retinopatií bývá pozdější. Rizikovými faktory jsou vlivy těhotenství, perorální antikoncepce, léčba inzulinem atd. Základem preventivních opatření jsou pravidelná oční vyšetření všech pacientů s diabetem. Obr.4: Diabetická retinopatie detail neovaskularizace sítnice

15 4.5 Trachom Trachom (ze starořeckého hrubé oko )je infekční onemocnění oka a nejčastější příčinou oslepnutí je způsobován bakterií Chlamydia trachomatis. Přenáší se přímým kontaktem sekrety oka, nosu, krku nebo kontaminovanými předměty např. ručníky nebo ţínkami, které přišly do kontaktu s těmito sekrety. Nemoc mohou také mechanicky přenášet mouchy. Poškození rohovky je v pokročilém stadiu trachomu ireverzibilní a vede ke slepotě. K tomuto stadiu lze ale předcházet preventivními opatřeními a jeho časné formy úspěšně léčit. Opakovaná onemocnění Chlamydia trachomatis v dětství vede v pozdějším věku k jizevnatým změnám spojivky, dráţdění rohovky řasami. Trachom se stále vyskytuje na mnoha kontinentech, nejčastěji v Africe, chudých arabských zemích, jihovýchodní Asii, Indii. Dostupnost spolehlivého zdroje vody je zásadní pro udrţení hygieny. Obr.5: II.A stadium trachomu zralé folikuly na horním tarzu 4.6 Říční slepota Říční slepota (onchocerciasis) je onemocnění vyvolané hlísticí Onchocerca volvulus. Hlístice se vyskytuje v oblastech 28 řek zemí afrického kontinentu, šesti zemí Střední a Jiţní Ameriky a některých oblastí Arabského poloostrova. Nejvíce zůstává postiţena Afrika, kde ţije 99% z celkového počtu osob s rizikem tohoto onemocnění. Parazit, který vyvolává toto onemocnění prochází sloţitým vývojovým cyklem. Postiţení tkání oka je způsobeno mikrofiláriemi, které byly nalezeny ve všech částech oka kromě čočky. V kůţi vyvolávají mimořádné intenzivní svědění, které můţe přivést postiţené osoby aţ k dobrovolnému ukončení ţivota

16 Projevy říční slepoty spolehlivě potlačuje lék ivermectin (obchodní název Mectizan) a dopomohl tak i ke sníţení výskytu říční slepoty. Díky tomuto léku se lidé začali vracet do postiţených oblastí a tím oţivili ekonomickou úroveň těchto regionů. Lidé postiţeni touto chorobou musí dostávat terapeutickou dávku tohoto léku opakovaně, nejčastěji jedenkrát ročně po dobu několika mnoha let, dokud nedojde k likvidaci parazita v těle. Ivermectin působí především na mikrofilárie, dospělé parazity však neusmrtí. 4.7 Rizikové faktory v dětství Dětství je z hlediska moţného očního postiţení nejrizikovějším obdobím v rozvojových zemích. Opakované oční záněty, poranění rohovky, nedostatek vitaminu A manifestující se při průjmových onemocnění a spalničkách jsou některé z častých příčin vedoucích k trvalému zrakovému postiţení. V rozvinutých zemích je vysoká úroveň zdravotnické péče, a proto se sniţuje riziko očních onemocnění. Ve velmi chudých oblastech se díky uplatňování tradičních léčitelských postupů, které pouţívají při rituálních obřadech nečisté materiály, podmiňují další pokračování zánětu zevních očních tkání a rozvoj duhovkových ulcerací končících jizvením a opacitami rohovky, pokud přímo nedojde k perforaci rohovky, nitroočnímu zánětu a bez odpovídající okamţité léčbě vedou ztrátě oka. 4.8 Geneticky podmíněné rizikové faktory V nejrozvinutějších zemích představují geneticky podmíněná oční onemocnění 16 51% příčiny slepoty dětí. Ze studií probíhajících ve školách vyplývá, ţe nejčastější geneticky podmíněnou chorobou je autozomálně recesivní onemocnění s nejvyšší mírou výskytu chorob, jako je retinitis pigmentosa a Leberova amauróza. Bohuţel prevence tohoto typu onemocnění je velice náročná, protoţe tato onemocnění nejsou u rodičů patrná. Nejzákladnější opatření je předcházení rizikových příbuzenských sňatků a informovat obyvatele těchto oblastí o moţných rizicích. Obr.6: Postupující poškození sínice při chorobě retinitis pigmentosa. Nahoře je sítnice normální, spodní polovina sítnice s tmavou pigmentací (zbytky po výronech krve) je chorobou postiţena

17 4.9 Další příčiny poškození zraku Velice častou příčinou jsou poranění oka, ať uţ jde o tupá či ostrá poranění. Největší problém při tupých poraněních je, ţe oko vypadá na první pohled v pořádku a pacienti toto poranění neřeší a nakonec dochází k lékaři velice pozdě. Nejčastější tupá poranění jsou úrazy míčkem, ať uţ se jedná o squashový, který dokáţe udělat největší zhmoţdění, protoţe svojí velikostí odpovídá velikosti očnice nebo volejbalový či tenisový míč. Pokud dojde k poranění ostrým předmětem, u tohoto poranění je největším problémem vysoká kinetická energie předmětu, jelikoţ předmět proniká všemi strukturami a můţe se zastavit aţ intrakraniálně. Nejdůleţitější u jakéhokoliv poranění oka je přesně zjistit jak se úraz stal. Tato informace usnadňuje primární léčbu a diagnostiku poranění, následně předchází moţným komplikacím. Při úrazech víček je důleţité komplexní vyšetření oka na postiţené straně, abychom vyloučili moţná poranění oka, které sevřená víčka a otok zakryjí. Pokud je nutné, musíme víčka rozevřít i násilím. Nejhlavnější však je těmto úrazům předcházet a pouţívat ochranné pomůcky, ať uţ jsou to dioptrické brýle, ochranné brýle či štíty. Mezi další příčiny můţeme zařadit retinopatii nedonošených, mezi rizikové skupiny patří děti narozené před 31. gestačním týdnem s porodní hmotností pod 1500 gramů, kde nejzávaţnější důsledky postihují 10 30% dětí s tímto onemocněním. Zrakové funkce se pohybují mezi slabozrakostí aţ nevidomostí. Setkáváme se také s častějším výskytem pozdějších očních komplikací jako je odchlípení sítnice, myopie, glaukom, strabismus a se strabismem související amblyopie!

18 5. Co dělat, kdyţ blízký člověk ztratí zrak? Ztráta zraku je pro člověka velice těţká ţivotní situace a nese sebou velice výrazné změny v běţném ţivotě, ať se to týká změny v péči o svůj zevnějšek, pohybu v prostoru, komunikace s okolím aţ nové způsoby získávání informací. Důleţité je, kdy člověk o zrak přišel a také zda tato ztráta byla náhlá nebo dlouhodobá. Je rozdíl, pokud ke ztrátě dojde v předškolním věku, v době dospívání či aţ v dospělosti. Vţdy je to samozřejmě psychicky náročná situace a můţeme na dotyčném pozorovat jednotlivé fáze. Prvopočáteční šok a uzavření se postiţeného do sebe je jen ochrana proti náporu duševní bolesti, tento stav trvá několik dní a přechází plynule do stavu aktivního projevování bolesti. Tato fáze můţe být tichá a klidná, ale také můţe být projevována agresivitou a hledáním viníka. V této fázi bohuţel také někdy dochází k pokusům o sebevraţdu. Pro úspěch následující rehabilitace je důleţité, aby si člověk touto i několikatýdenní fází prošel, a aby měl na blízku okolí, které mu pomůţe přijatelným způsobem tímto nepříjemným obdobím projít. Samozřejmě musíme mít na paměti, ţe je mnohdy potřeba vyhledat odbornou pomoc z oblasti poradenství nebo psychoterapie. Po odeznění této emotivní reakce začíná velice dlouhé období učení se ţít v nové ţivotní situaci. Proces postupně se rozvíjejících nových dovedností je náplní rehabilitace, kde jsou postiţenému podávány informace a moţnosti vyuţití kompenzačních prostředků a ovlivňovány postoje k přijetí vady. Většina postiţených samozřejmě odmítá tuto pomoc, ale má pouze dvě řešení, buď v tomto postoji setrvá a stav se bude zhoršovat nebo nebude dotyčný samostatný a zůstane takzvaně na začátku nebo je tu moţnost přijetí postiţení a zdokonalování nově získaných dovedností a schopností, tím pádem se člověk osamostatňuje a stává se nezávislým. Důleţitá je při rehabilitaci pomoc i lékařská, která navazuje na rehabilitaci, samozřejmě jsou velice potřební lidé z blízkého okolí postiţeného, kteří jsou aktivně zapojení do procesu rehabilitace a další pomocnou rukou je nevidomý odborník, který ztrátu zraku úspěšně akceptoval a přizpůsobil se daným podmínkám. Tento člověk působí na nevidomého velice motivačně

19 6. Raná péče Zásadní roli ve vývoji dítěte hrají první tři roky ţivota. Právě v období do tří let jsou kompenzační moţnosti mozku tak obrovské, ţe umoţňují nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje váţný handicap. Pokud se právě toto období zanedbá, moţnosti vývoje dítěte v určitých oblastech se mohou zcela uzavřít nebo extrémně sníţit. Přestoţe mozek je schopen vytvářet nová nervová spojení po celý ţivot, člověk se nejrychleji rozvíjí a nejlépe přizpůsobuje změnám v raném dětství. Cílem rané péče je předcházet postiţení a eliminovat či zmírnit jeho důsledky. Sluţby rané péče mají být poskytovány od zjištění rizika nebo postiţení do přijetí dítěte vzdělávací institucí tak, aby zvyšovaly vývojovou úroveň dítěte v oblastech. Které jsou ohroţeny faktory biologickými, sociálními a psychologickými. Raná péče je tedy soustava sluţeb a programů poskytovaných ohroţeným dětem a dětem se zdravotním postiţením a jejich rodinám. CHARAKTER RANÉ PÉČE Prevence, která sniţuje vliv prvotního postiţení a brání vzniku postiţení druhotného Posiluje rodinu, vyuţívá jejich přirozených zdrojů tak, ţe i postiţené dítě můţe v jejím prostředí vyrůstat a toto prostředí dítěti prospívá Postupně činí rodiče nezávislými na institucích, sniţuje nutnost ústavních pobytů Nejdůleţitější je, ţe je poskytována převáţně v přirozeném prostředí dítěte a to je pro dítě rodina, hlavně v období do 3 let věku. Pro ranou péči je tedy typická terénní forma práce návštěv poradenského pracovníka v domácím prostředí Poskytuje rodičům nezávislé informace a sluţby jsou dle individuálních potřeb rodiny PŮSOBNOST STŘEDISEK RANÉ PÉČE A JEJICH SLUŢBY Na sluţby rané péče se lidé mohou obrátit v Brně, Praze, Plzni, Ostravě, Olomouci, Liberci a v Českých Budějovicích. Cílové skupiny jsou rodiny dětí s postiţením zraku nejvýše do 4 let a rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postiţením od narození do věku 7 let. Brněnské středisko rané péče má z moravských středisek nejdelší historii, funguje jiţ od roku 1990 a tým tohoto střediska se snaţí o nejširší moţnou nabídku sluţeb. Kapacita střediska je přibliţně 100 klientských rodin. Svým klientům bezplatně nabízí konzultace v domácím prostředí, ambulantní konzultace ve Středisku s vyšetřením zraku a u kombinovaných postiţeních vyšetření mluvidel. Dále potom

20 také kluby rodičů zaměřené na besedy a semináře, umoţňují půjčení hraček, speciálních pomůcek, literatury, videa atd. Samozřejmostí jsou telefonické poradenství a zasílání materiálů, doprovod klientů k odbornému vyšetření a následné zprostředkování kontaktů s dalšími odborníky. Velice přínosné jsou také odborné přednášky pro laickou veřejnost, kde je moţné získat zajímavé informace o rané péči. Mezi placené sluţby patří zpravodaj Rolnička, coţ je časopis pro klienty či bývalé klienty, publikace vydávané Společností pro ranou péči, týdenní kurz pro klientské rodiny, funkční nadstandardní vyšetření zraku, které si vyţádá klient. Středisko sedále snaţí pomáhat i neklientům a nabízí jim funkční vyšetření a odborné konzultace. Ovšem tyto sluţby jsou za poplatek. HLAVNÍ PROJEKTY SPOLEČNOSTI RANÁ PÉČE projekt zrakové stimulace Světlo pro rodinu projekt Posel STIMUALCE ZRAKU Co si pod pojmem zraková stimulace a zrakový trénink můţeme představit? Stimulace zraku je rozvíjení postiţeného zraku dítěte v raném věku a zraková trénink má za úkol aktivně nacvičit pouţívání zachovalých zrakových schopností. Stimulace zraku je určena dětem s váţným postiţením zraku od narození nebo pokud k němu došlo brzy po narození. Se stimulací je potřeba začít co nejdříve, protoţe vědecké výzkumy a praktické zkušenosti odborníků dokázaly, ţe zrakové funkce se nejintenzivněji vyvíjejí během prvních tří let věku dítěte. Zvláště v prvním roku dítěte lze stimulací podporovat vývoj zrakových center a zpracování zrakových vjemů. Cílem zrakové stimulace je maximálně podpořit rozvoj zrakových funkcí a naučit kombinovat tyto funkce i s jinými dovednosti a vjemy, které jsou potřebné v běţném ţivotě. Stimulace zraku se provádí po funkčním vyšetření zraku a vychází z diagnózy lékaře. Odborný specialista Střediska rané péče sleduje na jaké hračky dítě reaguje a z jaké vzdálenosti a společně s rodiči navrhuje plán stimulace. Stimulace zraku spočívá v úpravě prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, ve zrakové stimulaci a ve vyuţívání hraček a speciálních pomůcek. Na stimulaci se nejvíce podílejí rodiče dítěte při kaţdodenní péči a hrách, dále pak odborníci dojíţdějící do rodin, nebo instruktoři stimulace zraku při ambulantním docházení. Důleţitá je samozřejmě i spolupráce s dětskými oftalmology

21 PROJEKT POSEL Do tématu podpora vývoje dítěte patří i program stimulace zraku. Do toho jsou zařazeny ty rodiny, jejichţ děti mají vyuţitelný zbytek zraku a chtějí, aby poskytování rané péče je zaměřeno na zjištění, jaké má dítě vidění, které funkce má limitovány a které lze a jakým způsobem podporovat a rozvíjet. Předpokladem pro vytvoření individuálního plánu stimulace zraku je kvalitní funkční diagnostika, tu ve střediscích rané péče provádí instruktoři stimulace zraku. Během přijímání rodičů a dítěte do programu s nimi konzultují lékařská, oftalmologická vyšetření a provádí funkční vyšetření zraku dítěte. To se dělá standardně při zahájení rané péče (vstupní diagnostika), v průběhu péče v případě, ţe se výrazně změní stav vidění dítěte a dále většinou při ukončení péče (hodnocení stavu výstupní diagnostika). Raná péče jako terénní sluţba se odehrává převáţně v přirozeném prostředí doma. Ale funkční vyšetření zraku vyţaduje standardní podmínky (světelné, prostředí, pozadí, vyuţití testů ) a speciální vybavení, proto jsou na ně zváni rodiče s dítětem do střediska. Někteří rodiče ale nemohou přijet na funkční vyšetření do střediska z důvodu zdraví dítěte, nedostatku prostředků na cestu, neumí se pohybovat ve velkém městě, nemohou nechat samotné další členy rodiny sourozence, nemocné rodiče apod. Z tohoto rozporu vznikl poţadavek od instruktorů stimulace zraku, aby měly všechny kvalitní a snadno dopravovatelné vybavení pro funkční vyšetření zraku a pro stimulaci zraku, které by šlo pouţít i v domácích podmínkách. Ne všechna střediska rané péče měla prostředky na další sadu pro funkční vyšetření zraku (zejména testová část je drahá, dováţí se z USA). Jelikoţ se při cestování za klienty materiál ničil a ztrácely se jednotlivé komponenty, byl vytvořen projekt Posel, který se nabízel nadacím a sponzorům. Konečné shrnutí projektu Posel: Sada umoţňuje vyšetřit zrakové funkce na stejné úrovni jako na středisku. Je vyrobena ze stejného materiálu, jako sada na Středisku Vejde se do kufru osobního auta Obsahuje jen tolik speciálního materiálu, kolik je opravdu třeba Spolu se standardizovanými testy se vyuţívají hračky a předměty, které se běţně v ţivotě vyuţívají a rodiče mají moţnost je bezproblémově koupit

22 7. MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ 7.1 Střední, základní a mateřská škola pro zrakově postiţené Brno, Kamenomlýnská 2 Mateřská škola poskytuje všestrannou speciálně pedagogickou péči dětem nevidomým, se zbytky zraku a slabozrakým, ale i dětem, jejichţ zrakové postiţení je dále kombinováno jinou vadou (mentální retardací, tělesným postiţením nebo poruchou komunikace) je prostorem pro získávání nových zkušeností v kolektivu ostatních dětí, místem, kde se dítě postupně stává samostatnějším a méně závislým na rodičích nabízí dětem moţnost vlastní realizace v nejrůznějších oblastech prostřednictvím hry a hravých činností a to jak formou kolektivní, tak skupinovou a individuální velký důraz je zde kladem na posilování takových schopností dětí, které jsou pro jejich další samostatný ţivot nezbytné. Specifickými oblastmi jsou především rozvoj samostatnosti, prostorové orientace, smyslového vnímání, oblast zrakové stimulace a individuální logopedické péče. nedílnou součástí programu dětí v mateřské škole jsou návštěvy divadelních představení a koncertů, různé exkurze, výlety a pobyt dětí na škole v přírodě cílem veškerého výchovně vzdělávacího působení je rozvinout u kaţdého dítěte individuálně takové vlastnosti a schopnosti, které mu umoţní co nejširší uplatnění v ţivotě společnosti kapacita mateřské školy je 20 dětí Základní škola nabízí dvě moţnosti studia, ať uţ je to formou běţného studia nebo druhou moţností je studium v pomocné škole, která je uzpůsobena poţadavkům svých školáků a poskytuje jim speciální pedagogickou péči dle jejich postiţení samozřejmostí je, ţe počet ţáků v pomocné je niţší neţ při běţném studiu pomocná škola má kapacitu míst 30 ţáku, u základní školy je to ţáků 145 délka studia: základní škola 9 let a pomocná škola 10 let

23 Střední škola nabízí několik oborů studia. Student si můţe vybrat z těchto oborů : - obchodní akademie délka studia 4 roky, počet studentů je 40 - masér sportovní a rekondiční délka studia 4 roky, počet studentů 34 - sociální péče sociálně právní činnost délka studia 4 roky, počet studentů 46 - rekondiční a sportovní masér délka studia 3 roky, počet studentů 30 - práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních- pečovatelská práce - délka studia 3 roky, počet studentů 37 - tkalcovské práce délka studia 2 roky, počet studentů 16 Hlavní cíle této školy : poskytnout kvalitní základy všeobecného i odborného vzdělání a motivovat je k učení a sebevzdělávání jak ve škole, tak v budoucím ţivotě pomoci při rozhodování o budoucí profesi, která je nejvhodnější vzhledem k postiţení studenta umoţnit studentům bezproblémově se zapojit do běţného ţivota s čímţ samozřejmě souvisí i nutnost rozvíjet komunikativní dovednosti studentů a následnou kvalitní spolupráci s ostatními lidmi naučit je vyuţívat veškeré kompenzační pomůcky a prostorovou orientaci zvýšit vnímavost k lidem, prostřední a přírodě a nepodceňovat jejich citlivé vztahy, naučit se spolupráce s ostatními a respektu k úspěchu druhých nejdůleţitějším cílem však je podporovat studenty a pomoct jim překonat vlastní handicap a rozvinout logické myšlení a řešení nastávajících problémů 7.2 Mateřská škola pro zrakově postiţené místo působiště Zlín činnost organizace - zařízení zaměřené na celkový rozvoj zrakově postiţeného dítěte předškolního věku, reedukace a kompenzace zrakových vad, při MŠ je zřízeno i Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postiţené děti. 7.3 Mateřská škola pro zrakově postiţené při škole Jaroslava Jeţka místo působiště Praha

24 Vzdělávání na škole: Mateřská škola připravuje děti s postiţením zraku na školní docházku, vybavení školy umoţňuje zrakovou stimulaci, logopedickou péči a základy prostorové orientace a samostatného pohybu, napomáhá při diagnostice, rehabilitaci a terapii. Mezi další moţnosti školy patří smyslová výchova, kompenzace a reedukace zraku Základní škola poskytuje vzdělávání ţáků dle platných norem, ţáci slabozrací a se zbytky zraku jsou vyučováni se speciálními pomůckami, učí se psát bodovým písmem i běţným černotiskovým písmem. Nadále se u ţáků podporuje a rozvíjí prostorová orientace a samostatný pohyb. Vybavení školy umoţňuje práci s elektronickými a optickými pomůckami (Euréka, Aria, kapesní kalkulátory, počítače, tiskárny Braillova písma i černotisku, scannery, televizní lupy). Děti mohou jezdit na školy v přírodě a také na výměnné pobyty do zahraničí, účastní se hudebních, literárních a výtvarných soutěţí a přehlídek. Výuka je směřována tak, aby usnadnila dětem i následný výběr dalšího vzdělání. Praktická škola studium na této škole je dvouleté, neprofesního charakteru, připravuje zrakově postiţené děti na samostatný ţivot Základní umělecká škola cílem této školy je podchytit a rozvinout moţné talenty ţáku a připravit je na střední nebo vyšší odborné hudební vzdělání. Škola spolupracuje s Konzervatoří a střední školou Jana Deyla. Nabízí individuální hru na hudební nástroj (klavír, klarinet, kytara, příčná a zobcová flétna ), sólový a sborový zpěv, hudební soubor a nauku. Podmínky přijetí : zraková vada ţáka, která neumoţňuje číst běţný notopis při hře na hudební nástroj ani s pouţitím brýlí (zpráva očního lékaře se přikládá k přihlášce) 7.4 Mateřská škola speciální místo působiště Kladno činnost organizace - mateřská škola je určena pro handicapované děti, je jim zde věnována individuální péče zkušených speciálních pedagogů, cílem jejich práce je dovést úspěšně kaţdé z dětí k výuce na základní škole ať uţ běţného nebo některého ze speciálních typů škol

25 7.5 Mateřská škola a speciální pedagogické centrum Jihlava Škola je rozdělena do několika tříd s dostatečnou velikostí a přizpůsobení dětem. Tyto třídy umoţňují všestranné vzdělnání a výchovu V areálu se náchází soukromá ordinace oční lékařky, která spolupracuje se speciálním pedagogickým centrem, které se také nachází v areálu Ve třídách pro děti se zrakovým postiţením je mnoho specifik, která souvisejí s cvičením prostorové orientace, zrakové stimulace, cvičením jemné motoriky, předbrailové přípravy, pleoptiky, a logopedie. Zaměřujeme se na multisenzoriální přístup. Jsou zde relaxační kouty, pomůcky pro pleoptická cvičení, zrakovou stimulaci, rozvoj jemné motoriky, rehabilitační míče, víceúčelové pracovní boxy a počítače. Vybavení pro děti nevidomé a slabozraké : stimulační a kompenzační pomůcky, termokopírka, ligh box, Braillova tiskárna, speciální počítačové programy. Obr. 7 a 8 : Náhled na vybavení třid 7.6 Speciální mateřská škola pro děti s vadami zraku a řeči - Místo působiště Praha 4 Prapůvodně byla tato škola pro děti bez zdravotních vad, ale v roce 1992 vznikla škola speciální s 5 třídami, které jsou rozdělené podle vad dětí, ať uţ jsou to vady zrakové, logopedické či autistické. MŠ je pro děti ve věku 3-7 let. Při mateřské škole je i speciální centrum pro 7- leté děti, které nejsou v péči odborníka a mají začít navštěvovat běţnou základní školu. Jelikoţ nejsou v péči odborníka a nebyla jim ani věnována zvýšená péče v oblasti zrakové péče a hygieny, orientaci v makro a mikroprostoru aj.tuto péči však děti potřebují z důvodu svého handicapu

26 Cílem speciálního centra je naučit děti samostatnosti a co nejlepšího vnitřního rozvoje. Splnit tyto cíle napomáhají kompenzační a reedukační pomůcky. Pro děti s poruchami zraku je určena třída srdíčková, která je rozdělena na prostor hrací (děti si zde hrají a cvičí) a pracovní se stolečky (činnosti pracovní a výtvarné). 7.7 Speciální mateřská škola pro zrakově postiţené Místo působiště České Budějovice Činnost organizace - mateřská škola je určena pro zrakově a kombinovaně postiţené děti, je jim zde věnována individuální péče a důraz se klade na rozvoj samostatnosti a přípravu pro vstup na základní školu. 7.8 Speciální mateřská škola pro zrakově postiţené Místo působiště Plzeň Činnost organizace - ve školce se přiměřeně rozvíjí další smyslové orgány pro kompenzaci zraku, děti jsou sledovány ve svém vývoji a vhodným postupem se učí nahrazovat, nebo doplňovat nemocný zrakový orgán, dostává se jim speciální oftalmologické péče, současně je poskytováno poradenství pro jejich rodiče, jak dítěti pomáhat a podporovat je ve svém vývoji. 7.9 Speciální mateřská škola pro zrakově postiţené Lentilka Místo působiště - v klidném prostřední Šimkových sadů v Hradci Králové Důraz na individuální přístup a prohlubovaní vztahů s rodinou Do denního programu jsou zapojována pleoptická, ortoptická a smyslová cvičení, děti vyuţívají speciální pomůcky jako je televizní a osvětlená lupa, cheiroskop, troposkop, oční svalové trenaţéry Obr. 9: MUDr. Hájek Jan oční lékař při cvičení na troposkopu

27 Speciální pedagogické centrum při MŠ nabízí : pro děti v předškolním věku - cvičení na rozvoj smyslů, stimulační programy rozumového vývoje, rozvoj pojmů a matematických představ, grafomotorická příprava zraková stimulace u dětí se zbytky zraku a prakticky nevidomých, aktivní a pravidelná příprava na čtení a psaní Braillova písma, pomoc při zařazení ZP dětí do běţných MŠ, posouzení školní zralosti pro děti ve školním období - vyhledávání škol pro integraci dětí, výběr a příprava specifických pomůcek a textových materiálů, poradenství a metodické vedení učitelů integrovaných dětí, individuální plány a výchovně vzdělávací programy pro integrované děti pro slabozraké děti - učebnice se zvětšenými texty, zvětšování textů, speciální sešity, pomoc při zajištění optických kompenzačních pomůcek (lupy do ruky, kamerové televizní lupy, digitální televizní lupy) a při zaškolení pro děti nevidomé - výuka čtení a psaní Braillova písma, zajišťování učebnic v Braillově písmu, přepisy textů z černotisku do Braillova písma a naopak, převod obrázků do reliéfní podoby, pomoc při zajištění elektronických kompenzačních pomůcek (Aria, digitální čtecí zařízení s hlasovým, příp. hmatovým výstupem) a pomoc při zaškolení, kontakty na knihovny pro nevidomé a zajišťování časopisů a knih pro nevidomé výuka prostorovou orientace- cílené rozvíjení smyslů (zejména sluchu a hmatu), procvičování základních prvků prostorové orientace, práce s tyflografickými pomůckami (plánky, mapy, modely), zvládnutí techniky dlouhé hole, příprava pro zvládnutí samostatné orientace na trase, chůze s bílou holí Obr. 10: Pohled na mateřskou školu

28 8. ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ - v tomto přehledu nejsou zařazené jiţ zmíněné základní školy, které jsou součástí škol mateřských 8.1 Základní škola pro ţáky s vadami řeči a zrakově postiţené Opava. Havlíčkova 1 - Základní škola nabízí : Sníţený počet ţáků(4-14), individuální přístup k dětem, dle jejich zrakového postiţení Ţáky doporučuje odborný oční lékař, psycholog či speciální pedagogické centrum Škola je vybavena speciálními kompenzačními pomůckami, samozřejmostí je seznámení dětí a výuka s těmito pomůckami Od 5. Třídy je zařazena do osnov školy výuka na počítačích se speciálními programy (Arie, Optacon) dále digitální počítačová lupa a elektronický zápisník Bezplatně se děti mohou učit na hudební nástroje, součástí výuky je zdravotní tělesná výchova (lyţování, jóga, plavání, posilovna)dle zdravotního stavu je moţno aktivity provozovat závodně Stálá péče očního lékaře, očního optika, psychologa, lékaře Moţnost internátního ubytování, docházka do druţin, školního klubu, vlastní jídelna Součástí školy je také speciální pedagogické centrum, které má za úkol pomáhat dětem, ţákům, studentům ve věku od 4 do 18 let. V tomto centru si mohou ţáci vyzkoušet a nechat si doporučit (popřípadě je tu i moţnost dodání)vhodné kompenzační pomůcky, vyuţívat moţnosti výjezdu pracovníků přímo do rodin či zařízení kde jsou handicapovaní ubytováni. Centrum umoţňuje zprostředkování diagnostických pobytů ve školách. Další pomoc je zapůjčení či tvorba učebnic a pomůcek. 8.2 Základní škola pro zrakově postiţené Praha 2, Náměstí Míru 19 Škola je umístěna v centru Vinohrad s výbornou návazností na městskou hromadnou dopravu Ve škole je zajištěno ubytování na internátu rodinného typu, mimoškolní aktivity, jako je například keramika, výpočetní technika, prostorová orientace aj. Ve školních druţinách je ţákům pomáháno s přípravou na vyučování, ţáci mají také moţnost vyuţívat sociální poradenství, které je součástí školy

29 Škola pořádá ozdravné pobyty a lyţařské kurzy Individuální výuka s upravenými učebními plány, ve speciálně upravených třídách Od 4.ročníku se ţáci učí jazyky angličtina, francouzština, němčina Od 7.ročníku jsou do výuky zařazeny volitelné předměty atletika, informatika, pohybová výuka Při škole působí nadační fond na podpor zrakově postiţených ţáků 8.3 Základní škola prof. V. Vejdovského, Litovel Škola se můţe pochlubit dlouholetým působením. Byla zaloţena v r.1954 slavnostním otevřením 8leté školy pro slabozraké Na přelomu let 1960/1961 se škola stala úplnou devítiletou R.1976 se škola přestěhovala do bývalé učňovské školy Přemysla Otakara V roce 1993 bylo škole propůjčen čestný název Základní škola prof. V. Vejdovského Od roku 1996 přijímá škola nevidomé ţáky a ţáky na diagnostické pobyty s ortoptickým a pleoptickým cvičením (náprava poruch prostorové orientace a tupozrakosti) Výuka ve škole: vzdělávání ţáků - slabozrakých, nevidomých, se zbytky zraku, tupozrakých diagnostické pobyty s ortoptickým a pleoptickým cvičením pod dohledem lékaře, práce v malých třídních kolektivech individuální přístup, moderní výukové a kompenzační pomůcky, výuka psaní a práce na počítači speciální předměty: individuální tyflopedická a logopedická péče, prostorová orientace a samostatný pohyb součástí školy je speciální pedagogické centrum, oční ordinace (oční lékařka dochází 1x týdně, zdravotní sestra poskytuje kaţdodenní péči) a oční optika občanské sdruţení Litka má za cíl vyuţití volného času dětí, reprezentace školy a rozvoj mezinárodní spolupráce

30 9. STŘEDNÍ ŠKOLY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ 9.1 Konzervatoř a ladičská škola Jana Deyla škola nabízí studijní obory : hudba, zpěv, ladění klavíru kapacita školy : - konzervatoř 90 studentů - střední škola 30 studentů na tuto školu mohou být také přijímáni studenti bez zrakového postiţení, nejvýše 25% vzdělávání je zaměřeno na přípravu budoucích hudebníků, ladičů klavíru, učitelů hudby a zpěvu, v osnovách výuky jsou předměty všeobecné, praktické, teoretické, odborné a výuka je uzpůsobena individuálním potřebám studenta studium na konzervatoři zahrnuje obory huba a zpěv, ţáci jsou připravováni na povolání učitele hudby, vlastní činnost či studium na vysoké škole. Studium je ukončeno absolutoriem, dosaţené vzdělání je vyšší odborné. V pátém ročníku mohou studenti sloţit maturitní zkoušku a dosáhnout tedy úplného středního vzdělání s maturitní zkouškou. Studium na střední škole zahrnuje obory ladění klavíru a kulturní činnost, tyto obory jsou zakončené maturitní zkouškou Kritéria pro přijetí obor hudba zpěv důleţité je prvotně vyjádření očního lékaře o povaze a stupni zrakové vady, u oboru zpěv je také důleţité vyjádření foniatra. Ostatní uţ záleţí na uchazeči. Posuzuje se hra na hudební nástroj, zpěv a hudební teorie. Kritéria pro přijetí obor ladič klavírů vyjádření očního lékaře a povaze a stupni zrakového postiţení. Posuzují se sluchové a manuální dispozice uchazeče dále také znalosti pojmů hudební nauky. Mezinárodní aktivity: Všechny mezinárodní aktivity směřují převáţně k navazování nových kontaktů se zahraničními partnery, školami, institucemi, jednotlivci z oblasti speciálního školství. Ve školním roce 2007/8 získala škola další trvalou spolupráci škol v Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku. Zájemci z řad ţáků či absolventů škol pro zrakově postiţené jsou zváni ke studiu či na studijní stáţe, stejná moţnost je nabídnuta i české straně

31 Studium pro zahraniční studenty je v rámci příslušníků Evropské unie zdarma, stejně tak pro občany, kterým je oficiálně povolen pobyt v České republice. Důleţitou roli v otázce mezinárodních vztahů hraje účast pedagogů školy na mezinárodních konferencích, kde je vţdy škola prezentována jako škola s ojedinělým studijním programem pro zrakově postiţené, dále členství v mezinárodních organizacích a spolupráce na mezinárodních projektech 9.2 Střední škola Aloyse Klara na školu jsou přednostně přijímáni ţáci se zrakovým postiţením, ale mohou se přihlásit i ţáci bez zrakové vady, podmínkou je ukončení povinné školní docházky Studijní obory: Tříleté - keramické práce, kartáčnícké a košíkařské práce, keramik, čalouník, knihař, rekondiční a sportovní masér. Získané vzdělání - střední vzdělání s výučním listem Čtyřleté - Sportovní a rekondiční masér, textilní výtvarnictví. Získané vzdělání střední s maturitní zkouškou Dvouleté - nástavbové studium. podnikání. Získané vzdělání střední s maturitní zkouškou Keramická výroba Ţáci se připravují na výkon práce spojené s ruční a částečně strojní přípravou, úpravou a zpracováním surovin při výrobě uţitkové keramiky a porcelánu. Výuka je zaměřena na praktické činnosti při výrobě a dokončování keramických výrobků včetně povrchové úpravy a zdobení

32 Obr. 11: Náhled do dílen Po ukončení přípravy a úspěšném absolvování závěrečné zkoušky absolventi umějí : Pouţívat jednoduchou technickou dokumentaci, číst výrobní výkresy a schémata Pouţívat měřící a kontrolní pomůcky Odlévat jednodušší sádrové formy a keramické výrobky Umí lisovat, formovat a připravovat výrobky pro glazování a dekorování Snímat, lakovat na výrobek obtisky, retušovat keramické výrobky v různých fázích výrobního procesu plíškem, sítem, štětcem, noţem a houbou Ošetřovat pouţívané hmoty a dopravovat je na pracoviště Třídit vypálené výrobky podle tvarů a velikosti, zařazovat je do jakostních třříd Zakládat výrobky do sušáren a naplňovat pouzdra do peci Obor není vhodný pro uchazeče s těţším postiţením páteře, horních a dolních končetin, s chronickým a alergickým onemocněním kůţe, přecitlivělostí na chemické látky. Kartáčnické a košíkářské práce Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění v soukromých či chráněných dílnách, dále také ve vlastní ţivnostenské činnosti. Náplň jejich práce se skládá z obsluhy jednoduchých výrobních zařízení, provádění jednoduchých výpletů na dřevěném dně v oblasti košíkářství, pletení různých typů košů z rozmanitých materiálů, zhotovování výrobků košíkářské galanterie. Jako kartáčníci umějí absolventi pracovat s drátem, dřevěnými polotovary, ţíněmi a umělým vláknem. Dále umějí vyrábět smetáky, smetáčky, drháky a speciální kartáčnické výrobky různých velikostí

33 Obr. 12: Studenti při pletení košíků Obor není vhodný pro studenty s těţkým postiţením páteře, postiţení horních končetin, jemné motoriky, chronickým a alergickým onemocněním kůţe. Výrobce a dekoratér keramiky Náplní studia je seznámení se s materiály vyuţívanými při výrobě keramiky, glazur a jejich vyuţití. Další část výuky je zvládnutí technologie výroby, sušení a výpalu, s tímto procesem je důleţité osvojení práce s hrnčířským kruhem, stříkacím boxem a pecí. V rámci odborné výuky se ţáci naučí pracovat s keramickými hmotami a porcelánem, osvojí si techniky ručního vytváření a lití do sádrových forem. Při dekorování keramiky či glazování mohou ţáci rozvíjet své výtvarné schopnosti a fantazii. Kaţdý si vyzkouší výrobu uţitkové, zdravotní, technické, stavební, ozdobné a figurální keramiky. Kromě zvládnutí technologie vlastní výroby (od přípravy materiálu, forem aj. po vlastní zpracování a dekorování výrobků), zodpovědnosti za technický stav vyţívaných strojů, se studenti naučí pracovat s technologickou dokumentací, čtení jednoduchých výrobních nákresů. Vedení osobní evidence o výrobě a vlastní práci je také součástí výrobního procesu. Po ukončení studia mohou absolventi najít uplatnění v malých manufakturních dílnách, velkých keramických dílnách či mohou zaloţit vlastní ţivnost. Obor není vhodný pro uchazeče s těţším postiţením páteře, horních a dolních končetin, s chronickým a alergickým onemocněním kůţe, přecitlivělostí na chemické látky

34 Obr.13: Keramická dílna a výrobky Čalouník Ţáci se během studia seznámí s výrobou, opravami a renovací slohového, klasického i moderního nábytku. Kromě toho se naučí zhotovit polštáře a matrace, čalounit pohovky, gauče, křesla, dveře, pokládat koberce a aranţovat záclony a závěsy. Uplatnění absolventů tohoto oboru je v sériové čalounické výrobě, v kusové výrobě, při opravách nábytku v soukromých dílnách, rovněţ se mohou věnovat vlastní ţivnosti. Absolventi umějí zvolit vhodný materiál při opravě či renovaci, tvarovat vyplňované díly pro čalounění, opravovat, dekorovat, renovovat nábytek. Vytvářet a číst výrobní nákresy, vypočítávat rozpočet pro plánovaný výrobek. Obr. 14: Čalouníci při práci Obor není vhodný pro uchazeče s těţším postiţením páteře, horních a dolních končetin, chronickým a alergickým onemocněním kůţe. s astmatem, s alergií na prach, s onemocněním dýchacích cest a plic

35 Knihař V rámci odborných předmětů a odborného výcviku se ţáci učí zhotovovat veškerý sortiment knihařských výrobků, tzn. všechny druhy krabic od jednoduchých aţ po náročné kazety a etue, spisové desky s chlopněmi, dětské skládanky leporela, vazby polotuhé, poloplátěné i celoplátěné s tiskem, vazby polokoţené. Osvojí si podlepování map a plánů, vázání diplomových prací, seznámí se s různými způsoby paspartování obrazů. Do oboru knihař mohou být přijímáni i slabozrací ţáci, kteří přečtou černotiskové písmo minimálně 2mm. Obor není vhodný pro uchazeče se závaţným onemocněním nebo postiţením pohybového systému, které znemoţňuje zátěţ páteře a trupu, s postiţením horních končetin, znemoţňující jemnou motoriku, se záchvatovitými a kolapsovými stavy. Obr.15 : Knihařský materiál a dílna Absolventi se uplatňují v knihařských a kartonáţních provozech, soukromých dílnách a dalších provozech polygrafického průmyslu, rovněţ se mohou věnovat vlastní ţivnosti. Rekondiční a sportovní masér Ţáci se připravují na činnost v oblasti rekondiční a sportovní rehabilitace, během studia se seznámí se všemi pouţívanými technikami a druhy masáţí klasickou, rekondiční a sportovní, reflexní, baňkovou i s dalšími uţívanými technikami. V rámci výuky ţáci vykonávají náslechy i praktické činnosti v rehabilitačních a masérských provozech. Absolventi se uplatňují jako maséři ve všech nezdravotnických zařízeních (sportovní kluby, fitcentra, kosmetické salony, apod.), nebo si mohou zaţádat o ţivnostenský list

36 Obr.16: Studenti při výuce Obor není vhodný pro uchazeče s postiţením jemné motoriky, s poškozením páteře, s chronickými onemocněními kůţe a chronickými alergickými onemocněními dýchacích cest. Překáţkou jsou téţ nervové choroby a poruchy psychiky. Textilní výtvarnictví - tvorba dekorativní předmětů z textilních a výrobních materiálů V průběhu studia si ţáci osvojují navrhování a ruční výrobu dekorativních a uţitných předmětů pomocí různých uměleckořemeslných technik. Jsou vzděláváni v historii umění a uměleckých řemesel. Je formováno jejich estetické myšlení a cítění. Vzdělávání v oblasti výtvarně technické je obsaţeno zejména ve výtvarné přípravě, počítačové grafice, navrhování, figurálním kreslení a praktických cvičeních (tkaní, košíkářství, textilní hračka). Tyto oblasti doplňuje učivo odborné technologie a technické dokumentace. Ţáci jsou vedeni k technologické kázni, kreativitě, samostatnosti a odpovědnosti za kvalitu své práce. Absolventi se mohou uplatnit jako designéři a realizátoři v textilním průmyslu a textilní tvorbě, v oblasti návrhářství, modelářství a vzorkařství, uměleckořemeslné textilní tvorby, tvorby dekorativních předmětu z textilních a přírodních materiálů. Obr. 17 : Studenti při práci

37 Podnikání Toto studium je nástavbové, vhodné pro absolventy 3letých oborů vzdělání s výučním listem Náplň studia je zaměřena především na administrativně ekonomickou oblast, důraz je kladen na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Absolventi jsou připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku nebo samostatně podnikat. Absolvent: Rozumí základním ekonomickým pojmům a umí je aktivně pouţívat Chápe principy fungování trţní ekonomiky Dovede pořizovat a zpracovávat účetní doklady Orientuje se v soustavě daní a umí vést daňovou evidenci osob výdělečně činných Vyhotovuje obchodní korespondenci v normalizované úpravě Komunikuje pomocí elektronické pošty, vyhledává informace na internetu Dovede vyuţívat znalosti právních norem Uplatňuje znalosti práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele Vykonání maturitní zkoušky v tomto oboru umoţňuje absolventům pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole zejména v příbuzných oborech. Obr. 18 : Obor Podnikání

38 9.3 Střední odborná škola a gymnázium pro zrakově postiţené Praha 5, Radlická 115 Škola je určena ţákům se zrakovým postiţením, ale i těm ţákům, kteří z různých důvodů vyţadují práci v menším kolektivu Studijní obory této školy : 1. Studium na gymnáziu čtyřleté všeobecné s výukou informatiky, ve čtvrtém ročníku je moţný volitelný předmět programování, cizí jazyk angličtina, němčina od 2. ročníku postupně volitelné předměty - latina, společenskovědní seminář, cvičení z matematiky, ekonomický blok, konverzace v anglickém i německém jazyce, literární seminář, jazykovědní seminář gymnázium je vhodné zejména pro ty, kteří se chtějí věnovat po maturitě studiu na VŠ nebo na vyšší odborné škole počet studentů ve třídě Studium na obchodní akademii čtyřleté, výuka dle osnov běţné obchodní akademie jazyky angličtina, němčina ve čtvrtém ročníku jsou volitelné předměty - bankovnictví a pojišťovnictví, daňové právo, marketing a management, programování škola je vhodná zejména pro ty, kteří chtějí pracovat jako střední ekonomičtí pracovníci nebo dále studovat na VŠ nebo VOŠ počet studentů ve třídě Studium na obchodní škole dvouleté, ukončené závěrečnou zkouškou studium je souhlasné dle osnov běţné obchodní školy, se zaměřením na telemarketing povinný je jeden cizí jazyk, další je nepovinný volitelný škola je vhodná pro ty, kteří se chtějí věnovat práci v administrativě, v call centrech (zelené linky) nebo obsluze telekomunikačních zařízení počet studentů ve třídě

39 10. Vysokoškolská střediska pomocí nevidomým Vysokoškolské vzdělání pomáhá handicapovaným lidem lépe se uplatnit na trhu práce. Pomocnou ruku těmto studentů dávají speciální oddělení či pracoviště při vysokých školách. Připravují studentů materiály pro výuku, zajišťují uzpůsobení podmínek ke sloţení některých zkoušek Tereza První centrum pro podporu vysokoškolského studia zrakově postiţených v České republice vzniklo na Fakultě jaderné a fyzikálně inţenýrské Českého vysokého učení technického v Praze. Toto centrum bylo otevřeno v roce Centrum je vybaveno počítačem s hlasovým i hmatovým výstupem, nástroji pro zvětšování běţných a elektronických předloh, převod a tisk literárních i matematických textů do Braillova bodového písma, multimediální elektronickou knihou, moderními studijními pomůckami a postupy. Novinkou v tomto centru je zařízení Auto Lektor pro snadné a rychlé skenování a čtení tištěných předloh syntetickým hlasem. Toto centrum je především informaticko technologické a hlavním nástrojem podpory je speciální výpočetní technika a know how, jak tuto techniku efektivně pouţívat a jak ji naučit pouţívat druhé. Základní cíle : 1. Vedení studentů vyšší kompetenci a samostatnosti při studiu, zvláště studiu univerzitním 2. Zvyšování gramotnosti, zejména počítačovou a obecně technickou 3. Poskytování funkčního, technicky dobře vybaveného zázemí 4. Vycházení vstříc individuálním studijním potřebám a to i ne zcela standardním 5. Být fundovaným partnerem v úsilí o vyšší vzdělání, bez ohledu na věk 10.2 Laboratoř Carolina Centrum se nachází při Matematicko fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Bylo zaloţeno v roce 1992 a v současné době poskytuje výuku a kurzy především studentů univerzity, ale i všem zrakově postiţeným. Laboratoř je otevřena kaţdý den dle aktuálního rozvrhu a v tuto dobu ji mohou vyuţívat studenti, kteří jiţ umějí ovládat techniku a byl jim vydán uţivatelský průkaz

40 Lektory jsou především studenti univerzity a to je samozřejmě pro návštěvníky kurzů velice přínosné. Podmínkou je znalost Braillova písma a znalost psaní na stroji. Předběţné počítačové znalosti nejsou podmínkou Středisko Teiresiás Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, zřídila Masarykova univerzita v Brně v roce Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší moţné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiţeným. Ve struktuře univerzity je středisko zařazeno jako samostatné univerzitní pracoviště spolupracující se Studijním odborem a Akademickým psychodiagnostickým centrem Rektorátu MU, dále Poradenským centrem, Centrem jazykového vzdělávání a dalšími společnými pracovišti MU. Středisko je dále garantem programu celoţivotního vzdělávání nevidomých, jehoţ cílem je umoţnit zrakově postiţené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím zrakovému postiţení. Středisko bylo pojmenováno na památku bájného slepého řeckého věštce Jeho slova si zakladatelé střediska Teiresiás vzali jako motto: Ó Teiresio, zkoumáš věci zjevné i tajné, na nebi, i na zemi; a nevidíš-li, přece jasně víš......jsme v rukou tvých; a nejkrásnější úkol je prospívat, jak a pokud lze. (překlad F. Stiebitze) (Sof.Král Oidipús, , 314n.) Uţ antičtí autoři znali různé historky o tom, jak přišel o zrak, ale protoţe se navzájem lišily, je z toho zřejmé, ţe důvod nebyl na jeho slepotě tím podstatným. Jádro oněch historií bylo takové, ţe Teiresiás viděl a znal aţ příliš mnoho. Ostatně Teiresás viděl a znal víc neţ kdo jiný, i poté co oslepl. Byl nejváţenějším z řeckých věštců, a králové se ucházeli o jeho radu

41 10.4 Centrum pomoci handicapovaným při Univerzitě Palackého v Olomouci Toto centrum bylo zaloţeno v roce 1996 na základě grantu Fondu rozvoje vysokých škol. Odborně zaškolený personál je schopen pomáhat a poskytovat specifické sluţby handicapovaným studentům vysokoškolského studia Univerzity Palackého. Sluţby jsou poskytovány na základě poţadavků studenta. Obr. 19 : Náhled do studoven Sluţby centra: osobní asistence a adaptace studijních materiálů konzultační, metodická činnost, diagnostika a diferenciální diagnostika materiální a technické zabezpečení grantová, publikační, školící činnost mimoškolní aktivity Poskytování výše uvedených sluţeb zajišťuje tým pracovníků Ústavu speciálně pedagogických studií, a to nad rámec svých běţných pracovních povinností. Veškeré sluţby jsou poskytovány v průběhu akademického roku, a to bezplatně Tyflopedický kabinet při Univerzitě Hradec Králové Toto středisko je také známo pod názvem Augustin. Kabinet byl zaloţen v roce 2003 jako tyflopedický. V roce 2007 byl tento kabinet přeměněn na Poradenské centrum pro studenty se specifickými potřebami a na začátku roku 2009 bylo toto zařízení transformováno na univerzitní zařízení (součást poradenského centra UHK)

42 Poskytované sluţby: poradenství v otázkách studijních a metodiky výuky, podpora při úpravě studia zprostředkování psychologické a sociálně právní a sociálně rehabilitační péče vytvoření speciálního individuálního studijního pánu odstranění architektonických, komunikačních a informativních bariér zpřístupnění speciálních pomůcek pro handicapované rozvoj provázání teorie s praxí pro studenty a jimi zvolené studijní obory 10.6 Slunečnice Toto centrum podpory zrakově postiţených studentů se nachází při Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě. Centrum Slunečnice bylo slavnostně otevřeno 31.října Hlavním cílem tohoto centra je zpřístupnění studia i znevýhodněným studentům. Největší pomocníci jsou samozřejmě vlastní spoluţáci hendikepovaných studentů. Pomáhají při zajišťování studijních materiálů, doučování, komunikaci či prostorové orientaci. Ostatní sluţby jsou ve své podstatě shodné s ostatními centry. Nejdůleţitější pro handicapované je pomoc se zapojením do výuky a umoţnění vyuţívat pomocné přístroje a systémy. Obr. 20: Usměvavý a příjemný personál je základem

43 11. Zařízení pro zrakově postiţené s celoročním pobytem 11.1 Palata domov pro zrakově postiţené Předmětem činnosti této organizace je poskytovat péči osobám se zrakovým postiţením, kteří nejsou schopni samostatnosti a potřebují pomoc od druhé osoby. Zaměstnanci Palaty přistupují k jednotlivým klientům individuálně. Mezi poskytované sluţby patří: ubytování, stravování, pomoc v péči terapeutické sluţby, kontakt s prostředím zdravotní sluţby, poradenství, psychologickou péči Terapeutické sluţby zahrnují: pracovní terapie klienti mají moţnost zúčastnit různých manuálních činnosti, jako je například batikování, keramika, výroba svíček či košíků, vaření aj. Smyslem těchto aktivit je vzbudit v klientech zájem o jakoukoliv činnost a tzv. klienty zaktivizovat. Čtení denního tisku, časopisů a knih tato činnost je prováděna s ohledem na zrakový handicap jednotlivých klientů Muzikoterapie zahrnuje poslech hudby reprodukované či ţivé. Klienti se aktivně účastní koncertů i mimo domov Rekondiční cvičení cvičení vedou odborně vzdělané cvičitelky a přistupují ke klientům individuálně a samozřejmě berou ohled také na věk klientů. Trénování paměti tato terapie se provádí skupinově Canisterapie tuto činnost miluje jakýkoliv klient, protoţe se dostává do kontaktu se speciálně vycvičeným psem a pro všechny jsou tyto chvíle velice příjemné Adaptační skupina nově příchozí klienti na těchto setkání získávají informace o chodu domova a adaptují se na novou situaci 11.2 Ústav sociální péče pro zrakově postiţené v Brně Chrlicích Posláním ÚSP Brno-Chrlice je poskytování sociálních a zdravotních (ošetřovatelských) sluţeb lidem nad 18 let se zrakovým postiţením ( nevidomým,slabozrakým a se zbytky zraku), zrakovým a sluchovým postiţením, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postiţení

44 a sociální situaci nemohou ţít ve svém přirozeném prostředí, a kteří jsou závislí na pomoci cizích osob. Poskytované sluţby pobytové a odlehčovací Pobytová sluţba je plánovaná individuálně s maximálním respektováním přání a poţadavků uţivatelů, s podporou jejich soběstačnosti a samostatnosti, coţ umoţňuje uţivatelům rozhodovat o dalším způsobu svého ţivota. Je poskytována taková míra podpory, která v maximální moţné míře zachovává a rozvíjí schopnosti a sniţuje závislost uţivatelů na poskytované sluţbě. Sluţba podporuje přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu. Odlehčovací sluţba je uţivatelům plánovaná individuálně. Je jim poskytována taková míra podpory, která zachovává a rozvíjí jejich dovednosti a schopnosti a maximálně respektuje jejich přání. Sluţba podporuje přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu. Cílem odlehčovací sluţby jsou uţivatelé, kteří: v rámci svých moţností a schopností formou výuky a zdokonalování dovedností v prostorové orientaci, sebeobsluze (praktická výchova), rekvalifikaci na PC a dalších aktivit chtějí dosáhnout takového stupně samostatnosti, aby si zvýšili stupeň samostatnosti a tím sníţili závislost na sluţbě, či se lépe začlenili do pracovního procesu jsou odkázáni na péči a sluţby v domácím prostředí, které jim v přirozeném prostředí nemohou být dočasně poskytnuty. Obr. 21: Pohled na ústav sociální péče v Brně Chrlicích

45 11.3 Dům sv. Cyrila a Metoděje pro nevidomé a zrakově postiţené ve Vlaštovičkách Dům od svého otevření do dnešních dnů slouţí dospělým váţně zrakově postiţeným občanům ČR, kteří jsou často stiţeni i jiným handicapem. Jsou to především lidé, kteří nemají ve svých rodinách dobré zázemí, kteří trpí samotou anebo se chtějí osamostatnit a ţít nezávisle na rodičích. Dům nespadá pod ústavní zařízení. Je první a stále ještě jedinou "vlaštovkou" na poli sociálních sluţeb (směřující ke zrakově postiţeným) v České republice, uhýbající ústavnímu typu ţivota, poskytující své přístřeší domova v duchu samostatnosti a individuality kaţdého obyvatele. V domě je 15 samostatných bytů ve většině případů s vlastní sociálním zařízením. Obývat společně pokoj mohou jen manţelské páry, počet obyvatel domu se mění v závislosti na počtu těchto párů. Věkový průměr činí okolo 37 let. Nabídkou domu je především trvalé bydlení se zárukou vlastního soukromí v jednolůţkových bytech s moţností vlastního vybavení. Všem obyvatelům jsou nepřetrţitě k dispozici společné prostory (jídelna, společenská místnost s TV), prostory pro výuku sociální rehabilitace (cvičná kuchyň, počítačová učebna), prostory pro sportovní vyţití (tělocvična, bazén) a prostory pro volnočasové aktivity (keramická - rehabilitační dílna). Vycházíme vstříc také duchovním potřebám klientů Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina je jediné svého druhu v České republice. Umoţňuje nevidomým a těţce zrakově postiţeným lidem absolvovat intenzivní kurzy pracovní rehabilitace, na které navazuje rekvalifikace s následným pracovním uplatněním. Zřizovatelem střediska Dědina je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Středisko bylo vybudováno za přispění Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu hl.m. Prahy a holandské nadace Care for Czech Republic. Metodou práce je individuální přístup ke klientům a práce v malých skupinách. Cílem našeho snaţení je, aby si maximální počet těţce zrakově postiţených lidí udrţel své zaměstnání. Proto se středisko Dědina věnuje programům zaměřeným na osoby v produktivním věku od 16 let. Kdo se můţe stát klientem: občan, který ztratil své původní zaměstnání v důsledku ztráty nebo váţného poškození zraku v produktivním věku; s dlouhodobým těţkým zrakovým postiţením, který jiţ vykonával své povolání za zvlášť upravených podmínek, toto zaměstnání však ztratil a nyní se snaţí nalézt nové

46 mladistvý těţce zrakově postiţený od dětství, který se připravoval na své povolání ve speciální škole nebo učilišti, ale z důvodu specifických potřeb trhu práce v jeho regionu zaměstnání nenalezl; zrakově postiţený, který má kombinovaný defekt (mentální, tělesný) a je předpoklad, ţe po rehabilitaci a zácviku na jednoduchou manuální činnost bude schopen samostatného ţivota a uplatní se i po stránce pracovní. V kurzech pracovní rehabilitace probíhá: výcvik prostorové orientace a samostatného pohybu s bílou holí výcvik čtení a psaní Braillova bodového písma reedukační a kompenzační výcvik (procvičování zbytků zraku a aktivní vyuţívání ostatních smyslů) rozvíjení fyzických dovedností psychosociální a komunikační výcvik (výcvik schopností sociálního kontaktu) zácvik psaní na kancelářském psacím stroji zácvik práce s elektronickými kompenzačními pomůckami výcvik hmatu v ergoterapeutických dílnách Rekvalifikační kurzy: Jsou realizovány formou individuálních rekvalifikačních programů, při jejich přípravě jsou v maximální míře zohledněny schopnosti klienta i poţadavky budoucího zaměstnavatele. Účastníky těchto kurzů jsou zrakově postiţení občané, kteří jsou zaregistrováni u úřadu práce jako nezaměstnaní. ÚP na základě dohody tuto rekvalifikaci uhradí. Rekvalifikaci můţe hradit i zaměstnavatel zrakově postiţeného nebo případný sponzor. Rekvalifikační kurzy mají různou délku trvání: nevidomý a slabozraký masér keramická výroba košíkářská výroba nácvik obsluhy PC rekvalifikační kurz tkadlec rekvalifikační kurz Operátor Call centra 5 měsíců 2 měsíce 4 měsíce dle typu kurzu 4 měsíce 2 měsíce

47 12. Chráněné dílny Chráněné dílny mohou být alternativou pro ty zrakově postiţené, jejichţ zdravotní stav a míra schopnosti neumoţňuje umístění na volný trh práce. Rozvoj chráněných dílen pro tuto cílovou skupinu však zatím rozhodně nenastal. Existuje několik pracovišť, která se zabývají manuální činností lidí se zrakovým handicapem, ale chráněnými dílnami v tom pravém smyslu je zatím nazývat nemůţeme. Někteří zrakově postiţení lidé jsou začleněni v chráněných dílnách, které však nejsou výhradně určeny jen jim a kde pracují i jinak handicapovaní lidé. V chráněných dílnách se lidé se zdravotními problémy učí samostatně zvládat svoji práci, která jim dodává sebedůvěru a je pro ně motivací k samostatnému ţivotu. Nakupováním v obchodech, které fungují jako chráněné dílny přímo podporujete zaměstnávání handicapovaných osob. Většina chráněných dílen je provozována oblastními charitami, které samozřejmě vţdy uvítají peněţní pomoc. Zakoupením hračky, svíčky či jiného dárku však pomůţete. Handicapovaní lidé tak získají práci, je pro ně často důleţitější, neţ odměna, kterou za ni obdrţí. Přehled chráněných dílen : - Chráněné dílny sv. Josefa v Opavě - Chráněná technická dílna ve Velkých Hošticích - Chráněná dílna Vlaštovičky v Opavě - Chráněné dílny Gerlich Odry - Amulet chráněné dílny v Náchodě a Trutnově - Chráněná dílna Brouk v Ústí nad Labem

48 13. Braillovo písmo aneb Louis Braille a jeho písmo pro slepé V úvodu této kapitoly je citován článek přibliţující ţivot a dílo Luise Braille Slepí lidé čtou svými prsty: klouţou bříšky prstů po bodových výstupcích na papíru. Body, které jsou vedle sebe hmatatelné, vytvářejí písmena, slova, věty nebo čísla. Tuto ve světě uznávanou metodu, která umoţňuje slepým komunikaci, vytvořil před 180 lety Francouz Louis Braille, jenţ jako dítě oslepl po úrazu. Louis Braille se narodil 4. ledna 1809 v Coupvray u Paříţe jako syn sedlářského mistra. Při hře v dílně svého otce si poranil oči takovým způsobem, ţe ve svých 3 letech oslepl. Aby inteligentnímu chlapci umoţnil dobré školní vzdělání, poslal ho otec v roce 1819, kdyţ bylo chlapci 10 let, do slepeckého ústavu v Paříţi. Ačkoliv tam měli několik knih s klasickým písmem, většina výuky probíhala ústním podáním. Braille byl výborný ţák a měl velké hudební nadání. Jeho největším přáním bylo to, aby vědění a literaturu mohl poznávat nejen předčítáním, ale aby si mohl poznatky osvojovat sám. Louis Braille nebyl první, kdo se zabýval myšlenkami na vytvoření písma, ke kterému by nebylo třeba světla. Kapitán artirelie Charles Babrier vynalezl pro vojenské účely tzv. noční písmo. Ve svých 13 letech objevil Braille Barbierův systém, ten byl ale velice sloţitý, a proto neuskutečnitelný ( systém se skládal ze 12 bodů pro kaţdou slabiku). Braille sníţil počet bodů ze 12 na 6 a nahradil systém slabik systémem písmen. Tak bylo umoţněno vytvořit 63 kombinací jednotlivých bodů. Zpočátku Braille narazil se svým písmem na tvrdá odmítnutí. Nenechal se však odradit a vyvíjel svůj systém dál. V roce 1825 představil 16letý Braille své slepecké bodové písmo, které je uţíváno dodnes. Číslice jsou představovány prvními deseti písmeny abecedy s předsazeným číselným znakem. V roce 1839 doplnil písmo ještě notovým záznamem. Celý svůj ţivot bojoval Braille jako učitel slepeckého institutu v Paříţi za prosazení svého písma, ale teprve v roce 1850 bylo toto písmo Pedagogickou akademií Francie uznáno a oficiálně zavedeno do výuky. Louis Braille byl za své zásluhy odměněn Řádem francouzské čestné legie. Vítězné mezinárodní taţení svého vynálezu uţ ale Braille nezaţil, zemřel 6. ledna 1852 v pouhých 43 letech na tuberkulózu. Teprve v roce 1878 bylo Braillovo písmo na kongresu v Paříţi oficiálně uznáno jako metoda vyučování ve školách pro slepé a vstoupilo do všech jazyků na celém světě. Na počest Louise Brailla byl v jeho rodné vsi postaven památník s jeho jménem. 100 let po smrti byl exhumován a jeho ostatky byly převezeny do Pantheonu

49 V současné době se Braillovo písmo objevuje nejen v knihách, ale na mnoha předmětech denní potřeby, jako jsou: počítačové klávesnice, elektrické pečicí pánve, dózy na tablety, hrací karty, monopoly nebo scrabble, náramkové hodinky s odklápěcím ciferníkem. Na moderních počítačových pracovištích pro slepé je vedle hlasového výstupu podstatnou součástí také Braillovo písmo. Text je z počítače elektromechanicky převáděn do bodového písma a nevidomý si můţe text přečíst řádek po řádku. S Braillovým písmem se můţeme setkat i ve světě vidících: švýcarská pošta například vydala na Braillovu počest známku v hodnotě 70 Rappen, na níţ je číslo 70 vyobrazeno v Braillově písmu. Také dřívější německá známka v hodnotě 5 DM byla označena 2 body tak, aby peněţní hodnotu známky mohli hmatem rozlišit i slepí. Louis Braille nenáviděl stupidní ješitnost a nechtěl těţit ze svého díla slávu. Byl šťasten, ţe svým objevem mohl zlepšit osud svých slepých přátel. Svým vynálezem otevřel Braille perspektivy slepým na celém světě: nezávislému, necenzurovanému vzdělání a komunikaci. Umoţnil tak slepým přístup ke kultuře, vzdělání a vědě. Tma, v níţ Braille ţil, vedla nakonec ke světlu, které dalo jeho spolubojovníkům moţnost písemně se vyjadřovat a také býti čteni. Volně zpracováno podle článku Von Lichtin die Dunkelheit Louis Braille und seine Schrift für Blinde, Přeložila a upravila prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.. Zveřejněno ve 4. vydání České oční optiky r Obr. 22: Braillova abeceda

50 14. Kompenzační pomůcky pro zrakově postiţené Kaţdý zrakově postiţený potřebuje podle závaţnosti své zrakové vady vytvořit podmínky k bezpečnému pohybu v prostoru, běţným úkonům, dobré orientaci a zapojení se do běţného ţivota. Kompenzační pomůcky jsou pomocnou berličkou. Vyuţívají zbylých lidských smyslů, které dostávají do popředí. Moţnost vyuţití zbytků zraku předpokládá speciální písmo, psací potřeby a speciálně upravené povrchy předmětů. Pokud není moţnost vyuţití zbytku zraku, běţné písmo se převádí do písma bodového Braillova. Při vyuţívání kompenzace pomocí sluchu se vyuţívá převádění textů do zvukové podoby. Tab. 2: Srovnání kompenzačních pomůcek pro čtení, psaná a pro práci s informacemi Moţnosti vybavení slabozrakých se zbytky zraku : fixy a měkké pastelky se silnou stopou, barevná záloţka linkované sešity formátů A5, A4 s výraznými linkami různých šířek sešity nelinkované, čtverečkované A5, A4 zvětšené texty, stojánky na knihy, speciální brýle rýsovací souprava se zvýrazněnou stupnicí zeměpisné mapy silně konturované kapesní kalkulátor se zvětšením zobrazením zvětšovací, digitální počítačové a kamerové lupy lavice se sklopnou pracovní deskou

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Bc. LENKA MITRYCHOVÁ II. ročník kombinované studium obor: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH

Více

Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem

Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem Sociální práce Vedoucí práce: Gabriela Vavřinová, DiS. Vypracovala:

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY UPLATNĚNÍ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL NA TRHU PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jaromír Tichý Sociální práce a sociální politika

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením Téma práce: Sluchově postižené dítě v rodině Martina Šnejdrlová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Raná péče a integrace zrakově postižených dětí

Raná péče a integrace zrakově postižených dětí MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta Raná péče a integrace zrakově postižených dětí bakalářská práce vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka vypracovala: Kateřina Vávrová Optika a optometrie Brno,

Více

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Petra

Více

Příprava edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením

Příprava edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením Příprava edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením Hana Sochorová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava.

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava. ÚVOD Volba povolání je zásadní rozhodnutí v ţivotě kaţdého člověka a je nutné mu věnovat systematickou pozornost. Rozhodování ţáků o volbě povolání na konci studia základní školy představuje významnou

Více

Práce vychovatele na základní škole pro zrakově postižené

Práce vychovatele na základní škole pro zrakově postižené Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Práce vychovatele na základní škole pro zrakově postižené Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Dita Finková, Ph.D.

Více

Vývoj řeči a náprava poruch řeči u dětí s postižením zraku

Vývoj řeči a náprava poruch řeči u dětí s postižením zraku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vývoj řeči a náprava poruch řeči u dětí s postižením zraku Bakalářská práce Brno 2008 Vypracovala: Vrbová Monika Vedoucí bakalářské

Více

Dopravní výchova na základní škole praktické

Dopravní výchova na základní škole praktické MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Dopravní výchova na základní škole praktické Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí práce: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. Vypracovala:

Více

DOBROVOLNICTVÍ V TYFLOCENTRU PLZEŇ O. P. S.

DOBROVOLNICTVÍ V TYFLOCENTRU PLZEŇ O. P. S. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Bakalářská práce DOBROVOLNICTVÍ V TYFLOCENTRU PLZEŇ O. P. S. Klára Fidlerová Sociální péče, obor Sociální práce Vedoucí práce: Mgr.

Více

Integrace osob s tělesným postižením do společnosti

Integrace osob s tělesným postižením do společnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Integrace osob s tělesným postižením do společnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín

Více

Tiskař na polygrafických strojích

Tiskař na polygrafických strojích Školní vzdělávací program Tiskař na polygrafických strojích čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Rodina s dítětem s DMO, od narození do dospělosti dítěte, a její sociální potřeby na Ostravsku. Téma práce: Rodina s dítětem s DMO, od narození

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU... 4 3 PROFIL ABSOLVENTA... 5

1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU... 4 3 PROFIL ABSOLVENTA... 5 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU... 4 3 PROFIL ABSOLVENTA... 5 3.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 5 3.2 Očekávané kompetence absolventa... 5 3.3 Podmínky přijímání

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se zrakovým postižením. Libuše Ludíková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se zrakovým postižením. Libuše Ludíková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se zrakovým postižením Libuše Ludíková Olomouc 2007 Oponent: doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 1. vydání Sdružení

Více

Stavebnictví pozemní stavitelství

Stavebnictví pozemní stavitelství Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Praţská 112, 280 02 Kolín Školní vzdělávací program 36-47-M/01 Stavebnictví pozemní stavitelství Název a adresa školy: Střední odborná

Více

Školní vzdělávací program. 1. identifikační údaje

Školní vzdělávací program. 1. identifikační údaje Dětský domov, Staňkov Školní vzdělávací program Č.j.: 683/2011 Účinnost od: 1. 11. 2011 Spisový znak: A/5 Počet příloh: 0 Změny: Název organizace: Dětský domov, Staňkov Adresa: Dětský domov, Staňkov Mathauserova

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií. BEATA KALINOVÁ, DiS. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií. BEATA KALINOVÁ, DiS. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií BEATA KALINOVÁ, DiS. III. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika komunikační techniky ROZVOJ HMATU JAKO

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích Průvodce pro rodiče zrakově postižených dětí a mládeže sociálními službami, které jsou poskytovány v Českých Budějovicích. Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích (výtah z obhájené

Více

DOSTUPNOST SLUŽEB PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V OKRESE ŠUMPERK

DOSTUPNOST SLUŽEB PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V OKRESE ŠUMPERK Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Renata Jandrtová Závěrečná bakalářská práce DOSTUPNOST SLUŽEB PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V OKRESE ŠUMPERK AVAILABILITY OF

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Téma práce Aktivizace osob s Alzheimerovým onemocněním v denním stacionáři Andrea Holá Vedoucí práce: Mgr. Petra Chovancová Olomouc 2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŢÍ KPT. NÁLEPKY 362 339 01 KLATOVY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Strojírenství Kód a název oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/10/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KUCHAŘ OBOR VZDĚLÁNÍ GASTRONOMIE 65-41-L/01 OBSAH 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Historie a současnost... 4 2.2 Materiální

Více

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji Lenka Prachařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace zrakově postižených

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 78 42 M/05 Platný od 1. 9. 2010 Schválila školská

Více