T T. Think Together Eva Urbánková THINK TOGETHER. Analýza trhu práce v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2012. Eva Urbánková THINK TOGETHER. Analýza trhu práce v České republice"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 6. února 2012 T T THINK TOGETHER Think Together 2012 Analýza trhu práce v České republice Analysis of the labor market in Czech Republic Eva Urbánková 95

2 Abstrakt V moderní době globalizace, častých změn a technologického pokroku představují lidské zdroje a jejich využití konkurenční výhodu uplatnitelnou na tuzemském i globálním trhu práce. Text článku se zabývá rovnováhou na trhu práce, lidskými zdroji a jejich kvalitou, vztahy na trhu práce, analýzou a tendencemi vývoje na trhu práce a rozdílností jednotlivých krajů. V příspěvku bude vytvořena SWOT analýza trhu práce v České republice, představující slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby pro trh. Klíčová slova Nezaměstnanost, lidské zdroje, vzdělávání, trh práce, SWOT analýza. Abstract In the modern era of globalization, the frequent changes and technological progress are human resources and their use of competitive advantage applicable to the domestic and global labor market Text of the article deals with the balance in the labor market, human resources and their quality, labor relations, analysis of trends and developments in the labor market and differences in individual regions. The paper will be created SWOT analysis of labor market in the Czech Republic, representing the strengths and weaknesses, opportunities and threats for the market. Key Words Unemployment, human resources, education, labor market, SWOT analysis. Úvod V moderní době globalizace, častých změn a technologického pokroku představují lidské zdroje aktivum organizace a konkurenční výhodu uplatnitelnou na tuzemském i globálním trhu práce. Lidé jsou z pohledu firem považováni za zdroj kreativity, informací, inovačního potenciálu, schopností, zkušeností a znalostí. Z dlouhodobého hlediska je důležité věnovat se rozvoji lidských zdrojů, rozšiřování a prohlubování kvalifikace a celoživotnímu vzdělávání. Trhy práce jsou stejně jako jiné trhy řízeny nabídkou a poptávkou. Problematika rovnováhy na trhu práce se stává stále aktuálnější a sledovanější z hlediska struktury kvalifikace lidských zdrojů, neboť se projevuje nesoulad mezi stávající vzdělaností nevyužitých lidských zdrojů a požadavky firem na vzdělanost stávajících nebo budoucích pracovníků. Tyto současné i budoucí potřeby trhu práce závisí jednak na útlumu nebo rozvoji jednotlivých odvětví a profesí v krajích a jednak na ekonomickém vývoji České republiky a trendech na trhu práce. Fungování trhu práce má dopad na stabilitu ekonomiky daného státu, pokud nejsou využity výrobní kapacity v optimální míře, dochází ke ztrátám na hrubém domácím produktu, neboť ekonomika pracuje pod úrovní potenciálního produktu. S klesající produkcí státu a rostoucí nezaměstnaností rostou výdaje státu na politiky zaměstnanosti a zvyšuje se sociální napětí ve společnosti. Dokonale konkurenční trh práce představuje spíše abstraktní situaci než reálný model, neboť existuje mnoho různorodých odvětví a profesí. V reálném světě není ani homogenní ani ekonomicky aktivní obyvatelstvo, pracovní síla se liší svým vzdělání, znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi, schopnosti a talentem. Jednotlivci disponují různorodou profesní odborností a schopností zastávat určité pracovní činnosti. Think Together 2012 Dostupné z:

3 Reálný svět vykazuje tedy spíše nedokonale konkurenční tržní strukturu. Cíl a metodika Cílem příspěvku je charakterizovat trh práce z teoretického hlediska, zaměřit se na diskutovaná témata spojená s trhem práce jako je kvalita lidských zdrojů, jejich rozvoj a vzdělávání. Analyzovat strukturu lidských zdrojů na trhu práce z hlediska vzdělanostní úrovně. Vymezit slabé a silné stránky, příležitosti a ohrožení na trhu práce v ČR. Při zpracování článku bylo vycházeno především z aktuálních statistických dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Za metody použité v práci k vědeckému zkoumání lze označit metodu deskripce a komparace. Trh práce Fungování trhu práce má dopad na stabilitu ekonomiky daného státu, neboť pokud nejsou využity výrobní kapacity v optimální míře, dochází ke ztrátám na hrubém domácím produktu. Dokonale konkurenční trh práce představuje spíše abstraktní situaci, reálný trh práce vykazuje znaky nedokonale konkurenční tržní struktury, neboť existuje mnoho různorodých odvětví a profesí a různorodá kvalita ekonomicky aktivního obyvatelstva. Rovnováha na trhu práce K rovnováze na trhu práce dochází při střetu poptávky po práci představovanou potenciálními zaměstnavateli s nabídkou práce jednotlivých pracovních sil. Poptávka po práci je tvořena objemem pracovních sil, které poptávají při dané mzdové sazbě zaměstnavatelé. Poptávka na trhu výrobních faktorů existuje ve spojitosti s poptávkou na trhu statků a služeb jedná se o poptávku odvozenou. Nabídka práce je tvořena objemem vlastníků výrobního faktoru, nabízejících při určité mzdové sazbě svoji pracovní sílu. Nabízející strana porovnává mezní užitek ze spotřeby volného času s mezním užitkem ze spotřeby statků a služeb, které si koupí důchodem ze své pracovní činnosti cílem je tedy maximalizace užitku. Cílem poptávající strany je maximalizace ekonomického zisku. Teorie vymezuje různé pohledy na rovnováhu trhu. Liberalistická a neoklasická ekonomie upřednostňuje udržování rovnováhy na trhu práce svobodnou soutěží. Vznik nerovnováhy vysvětlují neochotou vlastníků pracovních sil akceptovat výši mzdy a nazývají tuto situaci jako dobrovolnou nezaměstnanost. Tento směr odmítá zavádění minimální mzdy a kritizují vysoké podpory v nezaměstnanosti. Druhým přístup zaujímá Keynes, který upřednostňuje regulační zásahy státu v případě porušení rovnováhy a růstu nezaměstnanosti. Uznává pouze nedobrovolnou nezaměstnanost, vzniklou v důsledku technického pokroku a v nedostatku efektivní poptávky po práci a omezených investic [6]. Jak podotýká Brožová cílem Keynesiánského přístupu je dosáhnout prostřednictvím intervencí státu plné zaměstnanosti i za cenu deficitu státního rozpočtu a inflace je považována za menší zlo než masová nezaměstnanost. Charakterizuje dobrovolnou nezaměstnanost, jako odmítají přijmout práci za cenu nižší, než je tržní s ochotou se rekvalifikovat. Do dobrovolné nezaměstnanosti zahrnuje osoby upřednostňující sociální podpory a volný čas. Nedobrovolně nezaměstnané definuje osoby, ochotné pracovat za danou mzdu, která může být i nižší než tržní [2]. Mnoho ekonomů se přiklání k názoru, že pokud je nezaměstnanost krátkodobá, nepůsobí ekonomice výraznější problémy. Z tohoto pohledu nezpůsobuje frikční a krátkodobá strukturální nezaměstnanost závažné negativní důsledky. Dle ekonomů krátkodobá strukturální ISBN:

4 nezaměstnanost, vzniká útlumem nebo rozvojem odvětví, strukturálními změnami způsobujícími nerovnováhu nabídky a poptávky. Na pracovním trhu existují volná pracovní místa, ovšem schází pracovní síla s potřebnou kvalifikací. V současné době bývá tato strukturální nezaměstnanost spojována s dlouhodobou nezaměstnaností, která má negativní dopad na ekonomiku i životy jedinců. V dnešní době ovlivňuje trh práce v ČR společně se strukturální nezaměstnaností také cyklická nezaměstnanost, která je spojena s hospodářským cyklem ekonomiky. Je charakteristická tím, že se objevuje v období recese a mizí v období expanze. S ohledem na vývoj světových ekonomik, především ekonomik států Evropské unie, se v roce 2012 předpokládá stagnace a přetrvávající cyklická nezaměstnanost. vzdělání, zaměstnání zde naleznou osoby se základním vzděláním a středoškolským vzděláním bez maturity. Ovšem fluktuace na tomto trhu je vyšší [8]. Makroekonomické souvislosti trhu práce Pro stručné znázornění faktorů ovlivňující trh práce byla použita kognitivní mapa. Jako sledovaná oblast je určen trh práce, který je ovlivňován množstvím proměnných. Segmentační teorie trhu práce Trh práce se vyznačuje heterogenitou v požadavcích na profesní náplň pracovních míst a kvalitu pracovníků, proto jsou tvořeny segmenty. Nejznámější segmentační teorií je teorie duálního trhu. Roli úrovně vzdělání lze interpretovat na rozdělení trhu práce na primární a sekundární. Primární trh práce je charakteristický perspektivnějšími pracovními příležitostmi, lepším společenským postavením pracovníků, možností profesionálního růstu a relativně stálou a dobře finančně ohodnocenou pracovní pozicí. Lidské zdroje si zde zvyšují svoji kvalitu, rozvíjí se a dále vzdělávají. Naproti tomu, sekundární trh práce je charakteristický nižším finančním ohodnocením a nižší možností kariérního růstu. Na primárním trhu je požadována vyšší úroveň vzdělání, naleznou zde uplatnění osoby s vysokoškolským vzděláním, popřípadě středoškolským s maturitou. Fluktuace zaměstnanců s tímto vzděláním je nízká. Sekundární trh požaduje nižší úroveň OBR. 1 Kognitivní mapa - Trh práce Zdroj: Vlastní zpracování Mnoho oblastí, které nějakým způsobem ovlivňují trh práce, ovlivňuje i kvalitu lidských zdrojů na trhu práce. ISBN:

5 . Na změnu ve vzdělanostní struktuře pracovních sil mají vliv vnitřní a vnější migrační procesy, růst a útlum odvětví vytvářející nové požadavky na znalosti, investice firem do vzdělávání svých zaměstnanců a tvorba prostředí učící se organizace, výdaje státu na aktivní politiku zaměřující se na rekvalifikace apod. Diskutovaná problematika na trhu práce Kvalita lidských zdrojů je představována typem a úrovní vzdělání, individuálním potenciálem, schopnostmi, dovednostmi a nabytými znalostmi, svojí odbornou kvalifikovaností k vykonávání určité pracovní činnosti nebo také vrozeným talentem. V současné době je lidský kapitál mnoha teoretiky a praktiky považován za nejcennější aktivum organizací. Obecně platí předpoklad, že s rostoucím vzděláním klesá riziko nezaměstnanosti. Vliv vzdělání na nezaměstnanost sledoval například Jacob Mincer, na základě studií dospěl k závěru, že lidé s vyšším vzděláním dosahují nižších hodnot jak u rizika ztráty povolání, tak i u délky trvání nezaměstnanosti [7]. Teorie lidského kapitálu spojuje úroveň vzdělání a ochotu rozvoje s vyšší pracovní flexibilitou a odolností před rizikem nezaměstnanosti. Dle názorů mnoha ekonomů současný trend zvyšuje požadavky na stále vzdělanější a kvalifikovanější pracovníky, celoživotní vzdělávání a neustálý rozvoj. Nezaměstnaní v tis. celkem vzdělání: základní středoškolské bez maturity středoškolské s maturitou vysokoškolské ČR 383,7 PHA STC JHC PLK KVK ULK LBK 25,6 33,3 16,8 17,1 17,5 45,4 15,1 79,5 3,2 5,2 2,9 2,7 6,7 15,5 174,0 7,2 16,0 7,8 7,1 7,0 20,1 3,1 7,7 104,5 9,5 10,3 4,9 6,2 3,4 9,0 3,5 25,6 5,7 1,9 1,2 1,1 0,8 0,9 Kraj HKK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK 18,7 18,4 17,7 44,4 27,7 24,5 61,4 3,6 4,0 3,5 6,0 4,8 4,5 13,9 8,2 8,6 9,1 22,2 12,5 11,0 29,6 6,2 5,0 4,3 12,4 8,6 6,8 14,3 0,7 0,9 0,7 3,7 1,9 2,2 3,6 OBR. 2 Nezaměstnaní v tis. podle vzdělanostní struktury v jednotlivých krajích ČR v roce 2010 Zdroj: ČSÚ, Ediční plán [4] Zaměstnaní v NH v tis změna v počtu zaměstnaných celkem 4 934, ,20-49,10 Základní vzdělání a bez vzdělání 261,5 238,5-22,97 Střední bez maturity 1 949, ,1-65,76 Střední s maturitou 1 877, ,7-15,67 Vysokoškolské 845,2 899,8 54,64 OBR. 3 Zaměstnaní v NH v tis. podle vzdělanostní struktury v ČR v roce 2009, 2010 Zdroj: ČSÚ, Ediční plán [4] ISBN:

6 Z OBR. 3 jsou patrné meziroční rozdíly u jednotlivých vzdělanostních skupin z hlediska zaměstnanosti v národním hospodářství. Meziročně došlo k poklesu zaměstnaných osob u všech úrovní vzdělání, kromě vysokoškolského vzdělání, které naopak zaznamenalo nárůst. K nejnižšímu meziročnímu poklesu v zaměstnanosti došlo u osob se středoškolským vzděláním s maturitou, k nejvyššímu poklesu zaměstnanosti došlo u osob středoškolsky vzdělaných bez maturity. Minimální mzda jedná se o regulační zásah státu, který nastaví tzv. mzdovou podlahu. Zastánci existence minimální mzdy a její zvyšování tvrdí, že minimální mzda zajišťuje minimální životni úroveň pracujícím s nízkou kvalifikací a zabraňuje vykořisťování. Odpůrci minimální mzdy argumentují negativním vlivem na zaměstnanost, neboť čím je minimální mzda vyšší, tím hůře hledají méně kvalifikované osoby (např. osob se základním vzděláním) práci a dochází k růstu počtu nezaměstnaných u této úrovně vzdělání. Flexibilita trhu práce ekonomická teorie považuje rozvoj flexibilních forem práce za projev nerovností na trhu. Teorie lidského kapitálu objasňuje jako vznik flexibilních forem práce rozdílnosti v kvalitě lidských zdrojů. Teorie segmentace trhu práce objasňuje vznik rozdílností v požadavcích zaměstnavatelů. Především se sekundárním trhem práce, který požaduje nižší úroveň vzdělanosti. Koncept tranzitivních trhů práce předpokládá efektivnější přerozdělení práce mezi více lidí, což by mohlo eliminovat nezaměstnanost u nižších úrovní vzdělanosti, u rizikových skupin a dlouhodobě nezaměstnaných [9]. Migrace je definována jako pohyb spojený se změnou trvalého bydliště. V pojetí neoklasické ekonomie je migrace chápána jako důsledek nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu. Tato teorie se opírá o tzv. pull-push hypotézu, tedy migrační procesy jsou způsobeny nerovnováhou mezi oblastmi. Push faktory nutí pracovní sílu opustit svou zemi z důvodu nízké mzdy, nedostatečné kapacity volných pracovních míst apod. Pull faktory, přitahující pracovní sílu do země představují neuspokojenou poptávku po práci (určité profesní odbornosti lékaři), vyšší mzdy apod. Vnitřní proces migrace je z důvodu disparity jednotlivých regionů v ČR žádaný. U vnější migrace hrozí odliv odborníků a vysokoškolsky vzdělaných ze země původu [1]. Analýza trhu práce v ČR Nejvyšší míru obecné nezaměstnanosti v roce 2011 vykazuje z regionálního hlediska dlouhodobě Moravskoslezský (9 %), Ústecký (9,4 %) a Karlovarský kraj (8,9 %), naopak nejnižší je v Praze (3,4 %) a Středočeském kraji (4,6 %). V oblasti průmyslu je nejvyšší počet pracovníků zaměstnán v Libereckém, Pardubickém a Zlínském kraji. Praha vykazuje nadprůměrný podíl zaměstnanosti v oblasti služeb. Středočeský a Ústecký kraj se vyznačují vysokým podílem zaměstnanosti v dopravě a skladování. V Karlovarském kraji je vysoký podíl osob zaměstnán v ubytování a stravování. Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraje jsou hlavními oblastmi těžby, na Vysočině je převládajícím odvětvím zemědělství. Významným ukazatelem je vývoj mezd na trhu práce. Ve 3. čtvrtletí 2011 dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství výše Kč, což činí meziroční nárůst 2,4 %. Nejvyšší mzdy vykazuje Praha a Středočeský kraj, nejnižší Karlovarský a Jihočeský kraj. Regionální rozdíly se také odrážejí ve vzdělanostní struktuře nezaměstnaných (OBR. 2). Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce lze odvodit z počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání a ISBN:

7 počtu volných pracovních míst. Nejnižší počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání na jedno pracovní místo vykazuje dlouhodobě hlavní město Praha (6 osob/1 místo), nejvyšší počet naopak Olomoucký kraj (34 osob/1 místo). Pouze v Praze se objevuje v některých letech na trhu práce převis poptávky (počtu volných pracovních míst) nad nabídkou (počtem dosažitelných zájemců o zaměstnání), konkrétně v roce 2007 a Poslední aktuální data z roku 2010 ukazují, že nejvyšší kladné saldo meziregionální migrace vykazuje Praha, Středočeský a Jihomoravský kraj. Naopak záporné saldo bylo zaznamenáno v Moravskoslezském kraji. Nejvyšší počet zaměstnaných cizinců v roce 2010 (včetně občanů z EU, EHP, Švýcarska) je zaznamenán v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, naopak nejnižší počet na Vysočině a Olomouckém kraji. Z hlediska vzdělávání roste počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel a investice do vzdělávání a rozvoje. Podle údajů MPSV se v roce 2010 meziročně zdvojnásobily výdaje na nástroj rekvalifikací, jež jsou součástí aktivní politiky zaměstnanosti. Výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti meziročně mírně poklesly [4]. Celková výkonnost ekonomiky se nejčastěji sleduje pomocí ukazatele HDP. Podle údajů ČSÚ hrubý domácí produkt očištěný o cenové vlivy, sezónnost vzrostl ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně o 1,5 %. Oproti 2. čtvrtletí 2011 stagnoval a potvrdil tak trend postupného zpomalování růstu výkonnosti ekonomiky. Pro rok 2012 byl očekáván růst HDP o 2,2 % a v roce 2013 o 3,8 %. Pozitivní vývoj české ekonomiky potvrdila například agentura Moody s, která udělila ČR v roce 2011 hodnocení A1 s dobrým výhledem do budoucna, agentura Standard & Poor s zvýšila rating ČR v srpnu 2011 na AA -. Ovšem s ohledem na vývoj v Evropské unii a eurozóně, by ČR v roce 2012 měla podle odhadů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zpomalit růst na 1,6 % z letošních 2,1 %. ČNB na konci roku 2011 zhoršila odhad růstu tuzemské ekonomiky pro rok 2012 na 1,2 % z předpokládaných 2,2 % [3,5]. SWOT analýza představuje zmapování slabých a silných stránek na trhu práce, příležitostí a ohrožení. ISBN:

8 Silné stránky Kvalifikovaná pracovní síla, představující levnou pracovní sílu v rámci Evropské unie. Vysoká úroveň vzdělanosti, převažuje středoškolské vzdělání. Podmínky pro další zlepšování vzdělanostní struktury. Nárůst počtu vysokých škol. Zvyšuje se počet účastníků celoživotního vzdělávání, podpora vzdělávání se i ve středním věku. Existence vzdělávacích institucí a pracovišť vědy a výzkumu. Míra nezaměstnanosti je pod průměrem Evropské unie. Slabé stránky Regionální rozdíly v nedostatku volných pracovních míst. Nedostatečná nabídka částečných úvazků. Nízká míra inovační aktivity podniků. Míra nezaměstnanosti na relativně vysoké úrovni s výraznými regionálními rozdíly. Problematika stárnutí obyvatelstva a negativní vývoj u ekonomicky aktivního obyvatelstva. Nesoulad mezi požadavky na kvalifikaci pracovníků a kvalifikací lidských zdrojů. Nízká vnitřní mobilita pracovní síly, kromě mladé populace. Rozdíl mezi výší podpory v nezaměstnanosti a minimální mzdou nemotivuje dlouhodobě nezaměstnané k hledání práce, vysoké náklady na pasivní politiku zaměstnanosti. Příležitosti Zvýšení flexibility pracovního trhu a zvýšení nabídky částečných úvazků apod. Předvídání kvalifikačních potřeb na trhu práce v dlouhodobém horizontu Přizpůsobování vzdělanosti lidských zdrojů požadavkům trhu, informovanost studentů o budoucích požadavcích při volbě středních a vysokých škol. Podpora rekvalifikací. Rozvoj jazykových dovedností a dovednosti v ICT, rozvoj kreativity a využívání inovačního potenciálu lidských zdrojů a jejich znalostí. Zvyšování aktivit podnikatelského sektoru v oblasti vědy a výzkumu. Zvyšování propojenosti u spolupráce firem a vysokých škol, popřípadě středních škol. Ohrožení Další pokles ekonomických aktivit ve slabých regionech, úbytek volných pracovních míst. Nárůst dlouhodobě nezaměstnaných a rizikových skupin. Negativní demografický vývoj. Nevyužitelné lidské zdroje z důvodu nevhodné kvalifikační struktury. Odliv kvalifikovaných pracovníků do zahraničí. Příliv nekvalifikovaných zaměstnanců vlivem vysoké nabídky manuálních činností. Nesoulad regionálních a odvětvových politik vedoucí ke vzniku regionálních disparit. Snižování mzdová úrovně některých profesí z důvodu preference cizinců jako levnější pracovní síly. OBR. 4: SWOT analýza trhu práce v ČR Zdroj: Vlastní zpracování ISBN:

9 Závěr Trh práce si liší z pohledu jednotlivých regionů a je ovlivňován aktuálním vývojem dané ekonomiky a světových ekonomik, útlumem nebo rozvojem jednotlivých odvětví a trendy na trzích. Analýzou trhu práce v ČR byly charakterizovány slabé a silné stránky, identifikován prostor pro využití příležitostí k pozitivnímu ovlivnění trhu práce a naznačeny potenciální hrozby. Silnou stránku představuje především kvalifikovaná pracovní síla, na jejímž základě přenášely podniky z vyspělejších zemí EU, Spojených států a Japonska v minulých letech do České republiky některé své aktivity, aby využily nákladové výhody české ekonomiky a dostatečnou zásobu kvalifikovaných pracovníků. Slabou stránkou jsou výrazné regionální rozdíly v počtu volných pracovních míst, nedostatečná nabídka částečných a alternativních úvazků, nízká vnitřní migrace obyvatelstva, neochota firem rozvíjet své inovační aktivity, nevhodná vzdělanostní struktura a velkým problémem se stává stárnutí obyvatelstva. Příležitosti pro trh práce představuje vyšší ochota firem nabízet částečné úvazky, které by snížily počet nezaměstnaných z krátkodobého i dlouhodobého hlediska (ženy po mateřské dovolené, absolventi a jiné rizikové skupiny). Pro zvýšení konkurenceschopnosti lidských zdrojů mohou přispět rekvalifikace, podpora celoživotního vzdělávání, rozvoj znalostí a dovedností. Firmy ve světě i v Evropské unii si uvědomují fakt, že skutečným zdrojem dlouhodobého podnikatelského úspěchu je zvyšování výkonnosti a tvorby dlouhodobé konkurenční výhody, přičemž inovace a vzdělávání lidských zdrojů považují za přirozenou součást tohoto procesu. Jako ohrožení lze z regionálního hlediska uvést další pokles ekonomických aktivit v neatraktivních regionech a tím prohlubování disparity mezi jednotlivými mírami nezaměstnanosti, odliv kvalifikovaných pracovníků do zahraničí, budoucí nesoulad nabídky a poptávky na trhu práce z hlediska vzdělanostní struktury a profesní odbornosti, rigiditu trhu práce. Velký důraz je v dnešní době kladen na kvalitu lidských zdrojů, která je představována typem a úrovní vzdělání, individuálním potenciálem, schopnostmi, dovednostmi a nabytými znalostmi, svojí odbornou kvalifikovaností k vykonávání určité pracovní činnosti nebo také vrozeným talentem. Nejdůležitější charakteristikou mladých lidi na současném trhu práce je jejich vzdělanostní struktura. Obecně lze říci, že vzdělání, především v konceptu celoživotního, je považováno za prevenci proti nezaměstnanosti. Ekonomové se shodují, že s rostoucím vzděláním klesá riziko ztráty povolání a zkracuje se délka trvání nezaměstnanosti. Současná doba zvyšuje požadavky na vzdělanější a kvalifikovanější pracovní sílu, celoživotní vzdělávání a neustálý rozvoj z důvodu adaptability na změny na trzích. LITERATURA Baršová, A., Barša, P: Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005, 308 stran, ISBN: BROŽOVÁ, D.: Společenské souvislosti na trhu práce. 1 vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ISBN Česká národní banka: Měnová politika. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/ zpravy_o_inflaci/2011/2011_iv/box_a_prilohy/zoi_2011_iv_ box_2.html>. ISBN:

10 Český statistický úřad: Ediční plán. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan. nsf/p/ >. Finanční noviny: Rating. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/zpravy/ moody-s-potvrdila-rating-cr-na-stupni-a1-se-stabilnimvyhledem/671051>. MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. 2 vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ISBN MINCER, J.: Education and Unemployment. National Bureau of Economic Research, Working Paper No. W3838. SIROVÁTKA, T.: Marginalizace na pracovním trhu. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN Výzkumný ústav práce a sociálních věcí: Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www. equalcr.cz/files/clanky/910/analyza_flexibilni_formy_ zamestnavani_v_cr.pdf ISBN:

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Test Politika zaměstnanosti

Test Politika zaměstnanosti 1.Specifikujte následující skupiny obyvatel: Nezaměstnaný Test Politika zaměstnanosti Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo 2. Kdo a jak sleduje vývoj nezaměstnanosti v ČR?

Více

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ústav územního rozvoje Úkol A.4.7./RP Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC Dana Žídková Anotace: V příspěvku se analyzovaly změny ve vzdělání

Více

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR LABOUR PRODUCTIVITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CR AGRICULTURE Úvod Základním předpokladem

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie Otázka: Konkurence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petan =soutěž -jde o to, jak uspokojovat zájem jednoho nebo několika subjektů na úkor jiných Podoby konkurence Podle podoby konkurenčního

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Martin LUX Petr SUNEGA Struktura prezentace Kontext k problému Návaznost na dříve řešený projekt

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva Ekonomika Nezaměstnanost Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. III/2

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ Hospodářský rozvoj Moravskoslezského kraje doznal v posledních letech velice podstatných změn. I když se stále jedná o tradičně orientovanou

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy KONFERENCE PRACOVNÍ MIGRANTI V Č R V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE - současná situace a její implikace pro sociální a migrační politiku PARDUBICE 12.5.29 PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy MILADA HORÁKOVÁ VUPSV-Praha

Více

PRINCIPY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

PRINCIPY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ PRINCIPY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ J. Hron Katedra řízení, PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Nové přístupy k řízení národního hospodářství jsou charakteristické i novými metodologickými

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Obchodní a platební bilance ČR Autor Ing. Blanka Strachotová Datum 15. 1.

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost...

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. Stav a vývoj zaměstnanosti... 7 2. Struktura zaměstnanosti

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí

Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí Vybrané poznatky z výzkumů prováděných v letech 1992- katedrou kulturologie FF UK v Praze Prezentace pro setkání s občany 14. dubna 11 Informace o výzkumu Projekty:

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

PLATEBNÍ BILANCE II.

PLATEBNÍ BILANCE II. PLATEBNÍ BILANCE II. Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_INOVACE_EKO0817 Autor Ing. Lenka Gabrielová Datum

Více

Nezaměstnanost v České republice a v členských státech EU

Nezaměstnanost v České republice a v členských státech EU Zastoupení Jihočeského a Královéhradeckého kraje v Bruselu Závěrečná práce: Nezaměstnanost v České republice a v členských státech EU Vedoucí práce: Mgr. René Příhoda Autor: Ondřej Kohout V Bruselu dne

Více

7.kaptola Nezaměstnanost

7.kaptola Nezaměstnanost 7.kaptola Nezaměstnanost V této kapitole se seznámíte: Kdo je vůbec z pohledu ekonomie nezaměstnaný, S výpočtem míry nezaměstnanosti S jednotlivými typy nezaměstnanosti, S dlouhodobě udržitelnou nezaměstnaností

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

NĚKTERÉ ZMĚNY NA TRHU PRÁCE V PODMÍNKÁCH GLOBALIZACE A TRANSFORMACE

NĚKTERÉ ZMĚNY NA TRHU PRÁCE V PODMÍNKÁCH GLOBALIZACE A TRANSFORMACE NĚKTERÉ ZMĚNY NA TRHU PRÁCE V PODMÍNKÁCH GLOBALIZACE A TRANSFORMACE SOME CHANGES OF LABOUR MARKET UNDER CONDITION OF TRANSFORMATION AND GLOBALISATION PROCESSES Božena Kadeřábková Anotace: Tento příspěvek

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok): Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 5. Ekonomický růst 5.1 Základní terminologie Každá ekonomika má za cíl svůj růst, tj. produkovat

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST. www.esfcr.cz

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST. www.esfcr.cz MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 2007-2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 5 2. ANALÝZA EKONOMICKÉ

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více