T T. Think Together Eva Urbánková THINK TOGETHER. Analýza trhu práce v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2012. Eva Urbánková THINK TOGETHER. Analýza trhu práce v České republice"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 6. února 2012 T T THINK TOGETHER Think Together 2012 Analýza trhu práce v České republice Analysis of the labor market in Czech Republic Eva Urbánková 95

2 Abstrakt V moderní době globalizace, častých změn a technologického pokroku představují lidské zdroje a jejich využití konkurenční výhodu uplatnitelnou na tuzemském i globálním trhu práce. Text článku se zabývá rovnováhou na trhu práce, lidskými zdroji a jejich kvalitou, vztahy na trhu práce, analýzou a tendencemi vývoje na trhu práce a rozdílností jednotlivých krajů. V příspěvku bude vytvořena SWOT analýza trhu práce v České republice, představující slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby pro trh. Klíčová slova Nezaměstnanost, lidské zdroje, vzdělávání, trh práce, SWOT analýza. Abstract In the modern era of globalization, the frequent changes and technological progress are human resources and their use of competitive advantage applicable to the domestic and global labor market Text of the article deals with the balance in the labor market, human resources and their quality, labor relations, analysis of trends and developments in the labor market and differences in individual regions. The paper will be created SWOT analysis of labor market in the Czech Republic, representing the strengths and weaknesses, opportunities and threats for the market. Key Words Unemployment, human resources, education, labor market, SWOT analysis. Úvod V moderní době globalizace, častých změn a technologického pokroku představují lidské zdroje aktivum organizace a konkurenční výhodu uplatnitelnou na tuzemském i globálním trhu práce. Lidé jsou z pohledu firem považováni za zdroj kreativity, informací, inovačního potenciálu, schopností, zkušeností a znalostí. Z dlouhodobého hlediska je důležité věnovat se rozvoji lidských zdrojů, rozšiřování a prohlubování kvalifikace a celoživotnímu vzdělávání. Trhy práce jsou stejně jako jiné trhy řízeny nabídkou a poptávkou. Problematika rovnováhy na trhu práce se stává stále aktuálnější a sledovanější z hlediska struktury kvalifikace lidských zdrojů, neboť se projevuje nesoulad mezi stávající vzdělaností nevyužitých lidských zdrojů a požadavky firem na vzdělanost stávajících nebo budoucích pracovníků. Tyto současné i budoucí potřeby trhu práce závisí jednak na útlumu nebo rozvoji jednotlivých odvětví a profesí v krajích a jednak na ekonomickém vývoji České republiky a trendech na trhu práce. Fungování trhu práce má dopad na stabilitu ekonomiky daného státu, pokud nejsou využity výrobní kapacity v optimální míře, dochází ke ztrátám na hrubém domácím produktu, neboť ekonomika pracuje pod úrovní potenciálního produktu. S klesající produkcí státu a rostoucí nezaměstnaností rostou výdaje státu na politiky zaměstnanosti a zvyšuje se sociální napětí ve společnosti. Dokonale konkurenční trh práce představuje spíše abstraktní situaci než reálný model, neboť existuje mnoho různorodých odvětví a profesí. V reálném světě není ani homogenní ani ekonomicky aktivní obyvatelstvo, pracovní síla se liší svým vzdělání, znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi, schopnosti a talentem. Jednotlivci disponují různorodou profesní odborností a schopností zastávat určité pracovní činnosti. Think Together 2012 Dostupné z:

3 Reálný svět vykazuje tedy spíše nedokonale konkurenční tržní strukturu. Cíl a metodika Cílem příspěvku je charakterizovat trh práce z teoretického hlediska, zaměřit se na diskutovaná témata spojená s trhem práce jako je kvalita lidských zdrojů, jejich rozvoj a vzdělávání. Analyzovat strukturu lidských zdrojů na trhu práce z hlediska vzdělanostní úrovně. Vymezit slabé a silné stránky, příležitosti a ohrožení na trhu práce v ČR. Při zpracování článku bylo vycházeno především z aktuálních statistických dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Za metody použité v práci k vědeckému zkoumání lze označit metodu deskripce a komparace. Trh práce Fungování trhu práce má dopad na stabilitu ekonomiky daného státu, neboť pokud nejsou využity výrobní kapacity v optimální míře, dochází ke ztrátám na hrubém domácím produktu. Dokonale konkurenční trh práce představuje spíše abstraktní situaci, reálný trh práce vykazuje znaky nedokonale konkurenční tržní struktury, neboť existuje mnoho různorodých odvětví a profesí a různorodá kvalita ekonomicky aktivního obyvatelstva. Rovnováha na trhu práce K rovnováze na trhu práce dochází při střetu poptávky po práci představovanou potenciálními zaměstnavateli s nabídkou práce jednotlivých pracovních sil. Poptávka po práci je tvořena objemem pracovních sil, které poptávají při dané mzdové sazbě zaměstnavatelé. Poptávka na trhu výrobních faktorů existuje ve spojitosti s poptávkou na trhu statků a služeb jedná se o poptávku odvozenou. Nabídka práce je tvořena objemem vlastníků výrobního faktoru, nabízejících při určité mzdové sazbě svoji pracovní sílu. Nabízející strana porovnává mezní užitek ze spotřeby volného času s mezním užitkem ze spotřeby statků a služeb, které si koupí důchodem ze své pracovní činnosti cílem je tedy maximalizace užitku. Cílem poptávající strany je maximalizace ekonomického zisku. Teorie vymezuje různé pohledy na rovnováhu trhu. Liberalistická a neoklasická ekonomie upřednostňuje udržování rovnováhy na trhu práce svobodnou soutěží. Vznik nerovnováhy vysvětlují neochotou vlastníků pracovních sil akceptovat výši mzdy a nazývají tuto situaci jako dobrovolnou nezaměstnanost. Tento směr odmítá zavádění minimální mzdy a kritizují vysoké podpory v nezaměstnanosti. Druhým přístup zaujímá Keynes, který upřednostňuje regulační zásahy státu v případě porušení rovnováhy a růstu nezaměstnanosti. Uznává pouze nedobrovolnou nezaměstnanost, vzniklou v důsledku technického pokroku a v nedostatku efektivní poptávky po práci a omezených investic [6]. Jak podotýká Brožová cílem Keynesiánského přístupu je dosáhnout prostřednictvím intervencí státu plné zaměstnanosti i za cenu deficitu státního rozpočtu a inflace je považována za menší zlo než masová nezaměstnanost. Charakterizuje dobrovolnou nezaměstnanost, jako odmítají přijmout práci za cenu nižší, než je tržní s ochotou se rekvalifikovat. Do dobrovolné nezaměstnanosti zahrnuje osoby upřednostňující sociální podpory a volný čas. Nedobrovolně nezaměstnané definuje osoby, ochotné pracovat za danou mzdu, která může být i nižší než tržní [2]. Mnoho ekonomů se přiklání k názoru, že pokud je nezaměstnanost krátkodobá, nepůsobí ekonomice výraznější problémy. Z tohoto pohledu nezpůsobuje frikční a krátkodobá strukturální nezaměstnanost závažné negativní důsledky. Dle ekonomů krátkodobá strukturální ISBN:

4 nezaměstnanost, vzniká útlumem nebo rozvojem odvětví, strukturálními změnami způsobujícími nerovnováhu nabídky a poptávky. Na pracovním trhu existují volná pracovní místa, ovšem schází pracovní síla s potřebnou kvalifikací. V současné době bývá tato strukturální nezaměstnanost spojována s dlouhodobou nezaměstnaností, která má negativní dopad na ekonomiku i životy jedinců. V dnešní době ovlivňuje trh práce v ČR společně se strukturální nezaměstnaností také cyklická nezaměstnanost, která je spojena s hospodářským cyklem ekonomiky. Je charakteristická tím, že se objevuje v období recese a mizí v období expanze. S ohledem na vývoj světových ekonomik, především ekonomik států Evropské unie, se v roce 2012 předpokládá stagnace a přetrvávající cyklická nezaměstnanost. vzdělání, zaměstnání zde naleznou osoby se základním vzděláním a středoškolským vzděláním bez maturity. Ovšem fluktuace na tomto trhu je vyšší [8]. Makroekonomické souvislosti trhu práce Pro stručné znázornění faktorů ovlivňující trh práce byla použita kognitivní mapa. Jako sledovaná oblast je určen trh práce, který je ovlivňován množstvím proměnných. Segmentační teorie trhu práce Trh práce se vyznačuje heterogenitou v požadavcích na profesní náplň pracovních míst a kvalitu pracovníků, proto jsou tvořeny segmenty. Nejznámější segmentační teorií je teorie duálního trhu. Roli úrovně vzdělání lze interpretovat na rozdělení trhu práce na primární a sekundární. Primární trh práce je charakteristický perspektivnějšími pracovními příležitostmi, lepším společenským postavením pracovníků, možností profesionálního růstu a relativně stálou a dobře finančně ohodnocenou pracovní pozicí. Lidské zdroje si zde zvyšují svoji kvalitu, rozvíjí se a dále vzdělávají. Naproti tomu, sekundární trh práce je charakteristický nižším finančním ohodnocením a nižší možností kariérního růstu. Na primárním trhu je požadována vyšší úroveň vzdělání, naleznou zde uplatnění osoby s vysokoškolským vzděláním, popřípadě středoškolským s maturitou. Fluktuace zaměstnanců s tímto vzděláním je nízká. Sekundární trh požaduje nižší úroveň OBR. 1 Kognitivní mapa - Trh práce Zdroj: Vlastní zpracování Mnoho oblastí, které nějakým způsobem ovlivňují trh práce, ovlivňuje i kvalitu lidských zdrojů na trhu práce. ISBN:

5 . Na změnu ve vzdělanostní struktuře pracovních sil mají vliv vnitřní a vnější migrační procesy, růst a útlum odvětví vytvářející nové požadavky na znalosti, investice firem do vzdělávání svých zaměstnanců a tvorba prostředí učící se organizace, výdaje státu na aktivní politiku zaměřující se na rekvalifikace apod. Diskutovaná problematika na trhu práce Kvalita lidských zdrojů je představována typem a úrovní vzdělání, individuálním potenciálem, schopnostmi, dovednostmi a nabytými znalostmi, svojí odbornou kvalifikovaností k vykonávání určité pracovní činnosti nebo také vrozeným talentem. V současné době je lidský kapitál mnoha teoretiky a praktiky považován za nejcennější aktivum organizací. Obecně platí předpoklad, že s rostoucím vzděláním klesá riziko nezaměstnanosti. Vliv vzdělání na nezaměstnanost sledoval například Jacob Mincer, na základě studií dospěl k závěru, že lidé s vyšším vzděláním dosahují nižších hodnot jak u rizika ztráty povolání, tak i u délky trvání nezaměstnanosti [7]. Teorie lidského kapitálu spojuje úroveň vzdělání a ochotu rozvoje s vyšší pracovní flexibilitou a odolností před rizikem nezaměstnanosti. Dle názorů mnoha ekonomů současný trend zvyšuje požadavky na stále vzdělanější a kvalifikovanější pracovníky, celoživotní vzdělávání a neustálý rozvoj. Nezaměstnaní v tis. celkem vzdělání: základní středoškolské bez maturity středoškolské s maturitou vysokoškolské ČR 383,7 PHA STC JHC PLK KVK ULK LBK 25,6 33,3 16,8 17,1 17,5 45,4 15,1 79,5 3,2 5,2 2,9 2,7 6,7 15,5 174,0 7,2 16,0 7,8 7,1 7,0 20,1 3,1 7,7 104,5 9,5 10,3 4,9 6,2 3,4 9,0 3,5 25,6 5,7 1,9 1,2 1,1 0,8 0,9 Kraj HKK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK 18,7 18,4 17,7 44,4 27,7 24,5 61,4 3,6 4,0 3,5 6,0 4,8 4,5 13,9 8,2 8,6 9,1 22,2 12,5 11,0 29,6 6,2 5,0 4,3 12,4 8,6 6,8 14,3 0,7 0,9 0,7 3,7 1,9 2,2 3,6 OBR. 2 Nezaměstnaní v tis. podle vzdělanostní struktury v jednotlivých krajích ČR v roce 2010 Zdroj: ČSÚ, Ediční plán [4] Zaměstnaní v NH v tis změna v počtu zaměstnaných celkem 4 934, ,20-49,10 Základní vzdělání a bez vzdělání 261,5 238,5-22,97 Střední bez maturity 1 949, ,1-65,76 Střední s maturitou 1 877, ,7-15,67 Vysokoškolské 845,2 899,8 54,64 OBR. 3 Zaměstnaní v NH v tis. podle vzdělanostní struktury v ČR v roce 2009, 2010 Zdroj: ČSÚ, Ediční plán [4] ISBN:

6 Z OBR. 3 jsou patrné meziroční rozdíly u jednotlivých vzdělanostních skupin z hlediska zaměstnanosti v národním hospodářství. Meziročně došlo k poklesu zaměstnaných osob u všech úrovní vzdělání, kromě vysokoškolského vzdělání, které naopak zaznamenalo nárůst. K nejnižšímu meziročnímu poklesu v zaměstnanosti došlo u osob se středoškolským vzděláním s maturitou, k nejvyššímu poklesu zaměstnanosti došlo u osob středoškolsky vzdělaných bez maturity. Minimální mzda jedná se o regulační zásah státu, který nastaví tzv. mzdovou podlahu. Zastánci existence minimální mzdy a její zvyšování tvrdí, že minimální mzda zajišťuje minimální životni úroveň pracujícím s nízkou kvalifikací a zabraňuje vykořisťování. Odpůrci minimální mzdy argumentují negativním vlivem na zaměstnanost, neboť čím je minimální mzda vyšší, tím hůře hledají méně kvalifikované osoby (např. osob se základním vzděláním) práci a dochází k růstu počtu nezaměstnaných u této úrovně vzdělání. Flexibilita trhu práce ekonomická teorie považuje rozvoj flexibilních forem práce za projev nerovností na trhu. Teorie lidského kapitálu objasňuje jako vznik flexibilních forem práce rozdílnosti v kvalitě lidských zdrojů. Teorie segmentace trhu práce objasňuje vznik rozdílností v požadavcích zaměstnavatelů. Především se sekundárním trhem práce, který požaduje nižší úroveň vzdělanosti. Koncept tranzitivních trhů práce předpokládá efektivnější přerozdělení práce mezi více lidí, což by mohlo eliminovat nezaměstnanost u nižších úrovní vzdělanosti, u rizikových skupin a dlouhodobě nezaměstnaných [9]. Migrace je definována jako pohyb spojený se změnou trvalého bydliště. V pojetí neoklasické ekonomie je migrace chápána jako důsledek nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu. Tato teorie se opírá o tzv. pull-push hypotézu, tedy migrační procesy jsou způsobeny nerovnováhou mezi oblastmi. Push faktory nutí pracovní sílu opustit svou zemi z důvodu nízké mzdy, nedostatečné kapacity volných pracovních míst apod. Pull faktory, přitahující pracovní sílu do země představují neuspokojenou poptávku po práci (určité profesní odbornosti lékaři), vyšší mzdy apod. Vnitřní proces migrace je z důvodu disparity jednotlivých regionů v ČR žádaný. U vnější migrace hrozí odliv odborníků a vysokoškolsky vzdělaných ze země původu [1]. Analýza trhu práce v ČR Nejvyšší míru obecné nezaměstnanosti v roce 2011 vykazuje z regionálního hlediska dlouhodobě Moravskoslezský (9 %), Ústecký (9,4 %) a Karlovarský kraj (8,9 %), naopak nejnižší je v Praze (3,4 %) a Středočeském kraji (4,6 %). V oblasti průmyslu je nejvyšší počet pracovníků zaměstnán v Libereckém, Pardubickém a Zlínském kraji. Praha vykazuje nadprůměrný podíl zaměstnanosti v oblasti služeb. Středočeský a Ústecký kraj se vyznačují vysokým podílem zaměstnanosti v dopravě a skladování. V Karlovarském kraji je vysoký podíl osob zaměstnán v ubytování a stravování. Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraje jsou hlavními oblastmi těžby, na Vysočině je převládajícím odvětvím zemědělství. Významným ukazatelem je vývoj mezd na trhu práce. Ve 3. čtvrtletí 2011 dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství výše Kč, což činí meziroční nárůst 2,4 %. Nejvyšší mzdy vykazuje Praha a Středočeský kraj, nejnižší Karlovarský a Jihočeský kraj. Regionální rozdíly se také odrážejí ve vzdělanostní struktuře nezaměstnaných (OBR. 2). Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce lze odvodit z počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání a ISBN:

7 počtu volných pracovních míst. Nejnižší počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání na jedno pracovní místo vykazuje dlouhodobě hlavní město Praha (6 osob/1 místo), nejvyšší počet naopak Olomoucký kraj (34 osob/1 místo). Pouze v Praze se objevuje v některých letech na trhu práce převis poptávky (počtu volných pracovních míst) nad nabídkou (počtem dosažitelných zájemců o zaměstnání), konkrétně v roce 2007 a Poslední aktuální data z roku 2010 ukazují, že nejvyšší kladné saldo meziregionální migrace vykazuje Praha, Středočeský a Jihomoravský kraj. Naopak záporné saldo bylo zaznamenáno v Moravskoslezském kraji. Nejvyšší počet zaměstnaných cizinců v roce 2010 (včetně občanů z EU, EHP, Švýcarska) je zaznamenán v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, naopak nejnižší počet na Vysočině a Olomouckém kraji. Z hlediska vzdělávání roste počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel a investice do vzdělávání a rozvoje. Podle údajů MPSV se v roce 2010 meziročně zdvojnásobily výdaje na nástroj rekvalifikací, jež jsou součástí aktivní politiky zaměstnanosti. Výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti meziročně mírně poklesly [4]. Celková výkonnost ekonomiky se nejčastěji sleduje pomocí ukazatele HDP. Podle údajů ČSÚ hrubý domácí produkt očištěný o cenové vlivy, sezónnost vzrostl ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně o 1,5 %. Oproti 2. čtvrtletí 2011 stagnoval a potvrdil tak trend postupného zpomalování růstu výkonnosti ekonomiky. Pro rok 2012 byl očekáván růst HDP o 2,2 % a v roce 2013 o 3,8 %. Pozitivní vývoj české ekonomiky potvrdila například agentura Moody s, která udělila ČR v roce 2011 hodnocení A1 s dobrým výhledem do budoucna, agentura Standard & Poor s zvýšila rating ČR v srpnu 2011 na AA -. Ovšem s ohledem na vývoj v Evropské unii a eurozóně, by ČR v roce 2012 měla podle odhadů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zpomalit růst na 1,6 % z letošních 2,1 %. ČNB na konci roku 2011 zhoršila odhad růstu tuzemské ekonomiky pro rok 2012 na 1,2 % z předpokládaných 2,2 % [3,5]. SWOT analýza představuje zmapování slabých a silných stránek na trhu práce, příležitostí a ohrožení. ISBN:

8 Silné stránky Kvalifikovaná pracovní síla, představující levnou pracovní sílu v rámci Evropské unie. Vysoká úroveň vzdělanosti, převažuje středoškolské vzdělání. Podmínky pro další zlepšování vzdělanostní struktury. Nárůst počtu vysokých škol. Zvyšuje se počet účastníků celoživotního vzdělávání, podpora vzdělávání se i ve středním věku. Existence vzdělávacích institucí a pracovišť vědy a výzkumu. Míra nezaměstnanosti je pod průměrem Evropské unie. Slabé stránky Regionální rozdíly v nedostatku volných pracovních míst. Nedostatečná nabídka částečných úvazků. Nízká míra inovační aktivity podniků. Míra nezaměstnanosti na relativně vysoké úrovni s výraznými regionálními rozdíly. Problematika stárnutí obyvatelstva a negativní vývoj u ekonomicky aktivního obyvatelstva. Nesoulad mezi požadavky na kvalifikaci pracovníků a kvalifikací lidských zdrojů. Nízká vnitřní mobilita pracovní síly, kromě mladé populace. Rozdíl mezi výší podpory v nezaměstnanosti a minimální mzdou nemotivuje dlouhodobě nezaměstnané k hledání práce, vysoké náklady na pasivní politiku zaměstnanosti. Příležitosti Zvýšení flexibility pracovního trhu a zvýšení nabídky částečných úvazků apod. Předvídání kvalifikačních potřeb na trhu práce v dlouhodobém horizontu Přizpůsobování vzdělanosti lidských zdrojů požadavkům trhu, informovanost studentů o budoucích požadavcích při volbě středních a vysokých škol. Podpora rekvalifikací. Rozvoj jazykových dovedností a dovednosti v ICT, rozvoj kreativity a využívání inovačního potenciálu lidských zdrojů a jejich znalostí. Zvyšování aktivit podnikatelského sektoru v oblasti vědy a výzkumu. Zvyšování propojenosti u spolupráce firem a vysokých škol, popřípadě středních škol. Ohrožení Další pokles ekonomických aktivit ve slabých regionech, úbytek volných pracovních míst. Nárůst dlouhodobě nezaměstnaných a rizikových skupin. Negativní demografický vývoj. Nevyužitelné lidské zdroje z důvodu nevhodné kvalifikační struktury. Odliv kvalifikovaných pracovníků do zahraničí. Příliv nekvalifikovaných zaměstnanců vlivem vysoké nabídky manuálních činností. Nesoulad regionálních a odvětvových politik vedoucí ke vzniku regionálních disparit. Snižování mzdová úrovně některých profesí z důvodu preference cizinců jako levnější pracovní síly. OBR. 4: SWOT analýza trhu práce v ČR Zdroj: Vlastní zpracování ISBN:

9 Závěr Trh práce si liší z pohledu jednotlivých regionů a je ovlivňován aktuálním vývojem dané ekonomiky a světových ekonomik, útlumem nebo rozvojem jednotlivých odvětví a trendy na trzích. Analýzou trhu práce v ČR byly charakterizovány slabé a silné stránky, identifikován prostor pro využití příležitostí k pozitivnímu ovlivnění trhu práce a naznačeny potenciální hrozby. Silnou stránku představuje především kvalifikovaná pracovní síla, na jejímž základě přenášely podniky z vyspělejších zemí EU, Spojených států a Japonska v minulých letech do České republiky některé své aktivity, aby využily nákladové výhody české ekonomiky a dostatečnou zásobu kvalifikovaných pracovníků. Slabou stránkou jsou výrazné regionální rozdíly v počtu volných pracovních míst, nedostatečná nabídka částečných a alternativních úvazků, nízká vnitřní migrace obyvatelstva, neochota firem rozvíjet své inovační aktivity, nevhodná vzdělanostní struktura a velkým problémem se stává stárnutí obyvatelstva. Příležitosti pro trh práce představuje vyšší ochota firem nabízet částečné úvazky, které by snížily počet nezaměstnaných z krátkodobého i dlouhodobého hlediska (ženy po mateřské dovolené, absolventi a jiné rizikové skupiny). Pro zvýšení konkurenceschopnosti lidských zdrojů mohou přispět rekvalifikace, podpora celoživotního vzdělávání, rozvoj znalostí a dovedností. Firmy ve světě i v Evropské unii si uvědomují fakt, že skutečným zdrojem dlouhodobého podnikatelského úspěchu je zvyšování výkonnosti a tvorby dlouhodobé konkurenční výhody, přičemž inovace a vzdělávání lidských zdrojů považují za přirozenou součást tohoto procesu. Jako ohrožení lze z regionálního hlediska uvést další pokles ekonomických aktivit v neatraktivních regionech a tím prohlubování disparity mezi jednotlivými mírami nezaměstnanosti, odliv kvalifikovaných pracovníků do zahraničí, budoucí nesoulad nabídky a poptávky na trhu práce z hlediska vzdělanostní struktury a profesní odbornosti, rigiditu trhu práce. Velký důraz je v dnešní době kladen na kvalitu lidských zdrojů, která je představována typem a úrovní vzdělání, individuálním potenciálem, schopnostmi, dovednostmi a nabytými znalostmi, svojí odbornou kvalifikovaností k vykonávání určité pracovní činnosti nebo také vrozeným talentem. Nejdůležitější charakteristikou mladých lidi na současném trhu práce je jejich vzdělanostní struktura. Obecně lze říci, že vzdělání, především v konceptu celoživotního, je považováno za prevenci proti nezaměstnanosti. Ekonomové se shodují, že s rostoucím vzděláním klesá riziko ztráty povolání a zkracuje se délka trvání nezaměstnanosti. Současná doba zvyšuje požadavky na vzdělanější a kvalifikovanější pracovní sílu, celoživotní vzdělávání a neustálý rozvoj z důvodu adaptability na změny na trzích. LITERATURA Baršová, A., Barša, P: Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005, 308 stran, ISBN: BROŽOVÁ, D.: Společenské souvislosti na trhu práce. 1 vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ISBN Česká národní banka: Měnová politika. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/ zpravy_o_inflaci/2011/2011_iv/box_a_prilohy/zoi_2011_iv_ box_2.html>. ISBN:

10 Český statistický úřad: Ediční plán. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan. nsf/p/ >. Finanční noviny: Rating. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/zpravy/ moody-s-potvrdila-rating-cr-na-stupni-a1-se-stabilnimvyhledem/671051>. MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. 2 vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ISBN MINCER, J.: Education and Unemployment. National Bureau of Economic Research, Working Paper No. W3838. SIROVÁTKA, T.: Marginalizace na pracovním trhu. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN Výzkumný ústav práce a sociálních věcí: Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www. equalcr.cz/files/clanky/910/analyza_flexibilni_formy_ zamestnavani_v_cr.pdf ISBN:

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 3 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Trh práce Moravskoslezského kraje pohledem Beveridgeovykřivky

Trh práce Moravskoslezského kraje pohledem Beveridgeovykřivky Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Trh práce Moravskoslezského kraje pohledem Beveridgeovykřivky Pavel Tuleja katedra ekonomie Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Podíl kraje na objemu HDP se mírně snížil Dynamika růstu hrubého domácího produktu (HDP) v kraji byla do roku 2008 stejná jako na úrovni ČR, v průměru 6,6 % ročně. K zásadnímu

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Kraj se vyznačuje průměrnou ekonomickou výkonností Graf č. 3 Vývoj HDP a zaměstnanosti v národním hospodářství (rok 199 = 1) Určujícím prvkem využití a rozvoje lidských zdrojů

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

EKONOMIKA Nezaměstnanost vznik, příčiny

EKONOMIKA Nezaměstnanost vznik, příčiny Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Nezaměstnanost

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ. INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ. INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010 INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2010 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první

Více

JSOU REGIONY ČR Z HLEDISKA

JSOU REGIONY ČR Z HLEDISKA XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 18. 20. 6. 2014 - Hustopeče JSOU REGIONY ČR Z HLEDISKA MEZD A PLATŮ HOMOGENNÍ? PROF. ING. JIŘÍ KRAFT, CSC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, EF, KEK DOC.

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Růstová výkonnost a stabilita

Růstová výkonnost a stabilita Růstová výkonnost a stabilita 1. Růst a nabídková stránka ekonomiky 1.1 Mezinárodní ekonomický vývoj Struktura světového hospodářského růstu Vývoj ekonomiky v USA Japonsko Evropská unie Nové členské země

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Důchodová a příjmová disparita zemědělství a její dopad na zaměstnanost

Důchodová a příjmová disparita zemědělství a její dopad na zaměstnanost Důchodová a příjmová disparita zemědělství a její dopad na zaměstnanost Ing. Bohuslava Boučková, CSc. Katedra ekonomiky Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha Osnova příspěvku Definice a kategorie disparity

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ústav územního rozvoje Úkol A.4.7./RP Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní

Více

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI VYBRANÝCH SKUPIN POPULACE V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI VYBRANÝCH SKUPIN POPULACE V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI VYBRANÝCH SKUPIN POPULACE V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE Martina Miskolczi Jitka Langhamrová Abstrakt Vliv ekonomické krize se projevuje i na trhu práce, v úrovni zaměstnanosti

Více

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce.

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Vedoucí oddělení zaměstnanosti josef.burger@bm.mpsv.cz Obsah prezentace

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 Ministerstvo práce a sociálních vě cí Č eské republiky III. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 VERZE ÚNOR 2007 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 4 2. ANALÝZA EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Studijní text. Vzdělávací cíl: Seznámit studenty s nezaměstnaností, jejími příčinami, druhy a formami.

Studijní text. Vzdělávací cíl: Seznámit studenty s nezaměstnaností, jejími příčinami, druhy a formami. Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Participace na trhu práce a nezaměstnanost Vzdělávací

Více

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Projekt ITP. Ing. Jiří Braňka, NVF

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Projekt ITP. Ing. Jiří Braňka, NVF KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Projekt ITP Ing. Jiří Braňka, NVF 25.1. 2008 Současnost trhu práce: co nás trápí? Lze těmto problémům předcházet? PODSTATA

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Dílčí a agregátní trh práce Dílčí: trh určité profese, zaměstnanci se rozhodují, zda

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Inflace a nezaměstnanost. Inflace

Inflace a nezaměstnanost. Inflace = projevy makroekonomické nerovnováhy Inflace a nezaměstnanost Inflace Inflace = růst cenové hladiny Deflace = pokles cenové hladiny Akcelerovaná inflace = zvyšování míry inflace Dezinflace = snižování

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Test Politika zaměstnanosti

Test Politika zaměstnanosti 1.Specifikujte následující skupiny obyvatel: Nezaměstnaný Test Politika zaměstnanosti Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo 2. Kdo a jak sleduje vývoj nezaměstnanosti v ČR?

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz VÝVOJ SOCIODEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ STRUKTURY POPULACE ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DEVELOPMENT OF SOCIO-DEMOGRAPHIC AND SOCIAL STRUCTURE OF THE POPULATION IN THE MUNICIPALITY WITH EXTENDED COMPETENCE

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Nová sociální a bezpečnostní rizika v transformující se společnosti 21. století

Nová sociální a bezpečnostní rizika v transformující se společnosti 21. století Nová sociální a bezpečnostní rizika v transformující se společnosti 21. století doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. - sociolog, analytik Ing. Ivana Foldynová - expert v oblasti regionálního rozvoje a prostorového

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Vliv vzdělá(vá)ní na kariérní postup - sociologický výzkum. Jiří Meitner, Monika Šturmová, Aleš Turnovec

Vliv vzdělá(vá)ní na kariérní postup - sociologický výzkum. Jiří Meitner, Monika Šturmová, Aleš Turnovec Vliv vzdělá(vá)ní na kariérní postup - sociologický výzkum Jiří Meitner, Monika Šturmová, Aleš Turnovec Zimní semestr, ak. rok 2007/2008 Úvod Vzdělání a různé typy speciálních kvalifikací (jazykových,

Více

PLATEBNÍ BILANCE II.

PLATEBNÍ BILANCE II. PLATEBNÍ BILANCE II. Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_INOVACE_EKO0817 Autor Ing. Lenka Gabrielová Datum

Více

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC Dana Žídková Anotace: V příspěvku se analyzovaly změny ve vzdělání

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE.

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE. HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE Vladimír Brabenec Anotace: Agrární zahraniční obchod ČR od roku 1994 vykazuje rostoucí

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B Ekonomický cyklus Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B. Pozice v rámci ekonomického cyklu Potenciální produkt, specifikovaný na základě výpočtu Cobb Douglasovou produkční

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva Ekonomika Nezaměstnanost Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. III/2

Více