Informace pro pracovníky a obchodní partnery podnikatelské skupiny Bettermann vydání 1/2001. OkamÏiky 90 let OBO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro pracovníky a obchodní partnery podnikatelské skupiny Bettermann vydání 1/2001. OkamÏiky 90 let OBO"

Transkript

1 Informace pro pracovníky a obchodní partnery podnikatelské skupiny Bettermann vydání 1/2001 OkamÏiky 90 let

2 Zvlá tní vydání: 90 let Poděkování Dûkuji sv m synûm Andreasovi a Thomasovi, ktefií se angaïovali v sestavení bohaté 90-leté historie firmy Bettermann. Oba dále ponesou, jiï ve ãtvrté generaci, ducha a styl na eho podniku na mezinárodním poli. Na historickém vypofiádání se podíleli domácí badatelé, mnoho pfiátel a obchodních partnerû, ale také spolupracovníci a dûchodci. Ti v ichni dali redakci ãasopisu Blick k dispozici nesãetnû obrazov ch i textov ch dokumentû, z nichï nûkteré dosud ani nebyly zvefiejnûny, spolu s osobními vzpomínkami a tolik cenn mi postfiehy. Pochopení Nemám v úmyslu, a mí synové také ne, pátrat po Ïivotních cestách jednotliv ch ãlenû rodiny. Mnoho musí zûstat nevyfiãeno. Museli jsme také pouïít zkratky a zhustit Ïivot v ech rodin Bettermann do uzavfieného, pfiehledného a pfiitaïlivého tvaru. Obsah > Zakladatel firmy Učenlivý podnik Orientace a závazek První adresa Řešení s vizí Doba zlomu Optimismus vítězí Síla milénia značka obchází svět >>> Budoucnost má jméno 2 Blick 01/2001

3 E D I T O R I A L 90 let Bettermann Jubilea jsou mezníky, které zavazují k pohledu do minulosti i budoucnosti. 90. v roãí firmy Bettermann, kterému je vûnována tato historická rekapitulace v ãasopise Blick, musí poslouïit nejen k pouhému vyrovnání se s fakty a daty. V tomto velikém v roãí je skryta i v zva k pokusu zarámovat tuto v podstatû individuální historii do ir- ích a hlub ích souvislostí. Je to 90 let trïní orientace a obchodních zku eností, je to 90 let ãinnosti podniku s velkou mírou kreativity a inovace. Je to také 90 let spolehlivosti, vytrvalosti, odpovûdnosti a dûvûryhodného partnerství. A o tyto hodnoty Bettermann tradiãnû peãuje po cel ch 90 let své existence. Firma Bettermann se ve sv ch 90 letech ukazuje jako mladá a dynamická a zároveà je úspû n m globálním hráãem na celosvûtovém trhu. Mnoho patentû a certifikátû na na e v robky a práci stejnû jako vysoká respektovanost, které Bettermann poïívá u sv ch zákazníkû, zpracovatelû, partnerû a obchodních pfiátel, jsou v sledkem cílenû orientované v robní a obchodní práce minul ch více neï 90 let. Tato vynikající pozice na trhu, kterou Bettermann po 90 letech stále pevnûji zaujímá, je zásluhou mnoha lidí. Mohla b t dosaïena jedinû díky neúnavnému úsilí v ech generací rodiny Bettermann, uvûdomûní a angaïovanosti v ech spolupracovníkû, celosvûtov m aktivitám zastoupení, kanceláfií a filiálek a v neposlední fiadû i díky dûvûfie na ich zákazníkû, zpracovatelû a partnerû. Tûm v em z celého srdce dûkuji. Dnes je 90 let firemní historie sice dûvodem k hrdosti, ale rozhodnû ne k fale - nému sebeuspokojení. Pfii ve keré radosti nad tímto pozoruhodn m v roãím proto prosím v echny spolupracovnice a spolupracovníky, aby i nadále pfiistupovali k firmû Bettermann podle hesla: Co musíme dnes, po 90 letech, vykonat, abychom i zítra byli úspû ní na trhu? Vá Ulrich L. Bettermann 2A Blick 01/2001

4 Zvlá tní vydání: 90 let Zakladatel firmy Franz Bettermann ( ) Nemají snad úspûchy dne ka a ance zítfika vïdy také svou historii? Ano, mají. Pro stfiedostavovsk (a pfiece globálnû pûsobící) rodinn podnik je tradiãní a samozfiejmou povinností vzpomenout na zakladatele z doby pfied devadesáti roky, Franze Bettermanna. A ten by moïná také zaãal psát historii svého úspûchu u pfiedkû v roce 19, protoïe krátce po 0-leté válce se v tehdej í zemûdûlské vesnici Hüingsen u Mendenu a Lendringsenu - tedy v místû dne ního sídla firmy Bettermann - usadila tehdy jiï sedmiãlenná rodina Kaspara Bettermanna. Franz Bettermann musel v roce 1907 jako zemûdûlec nejprve pfiekonat jednu pfiekáïku, aby se pak mohly plnû projevit jeho podnikatelské A A schopnosti a ambice: kdyï vyhofiel jeho statek v Hüingsenu, hledal si nûjak jin dostaãující v dûlek. On, 0 Blick 01/2001

5 0 7 Sídlo dne ní logistiky 8 9 A 7 7A 8 8A 9 kter byl tolik spojen s domovem a pfiitom tak otevfien svûtu a s nevídan m sociálním cítûním, zaloïil v roce 1911 se dvûma odborníky a b val mi kolegy firmu na zpracování kovû, jeï dodával domácím podnikûm vyrábûjícím svûtla. Prvním podnûtem pro zakladatele podniku, aby se nadále s úspûchem vûnoval upevàovací technice a ochranû proti bleskûm, mohla b t korouhviãka na vûïi kostela sv. Jakuba v Hamburku. Takov je tedy zaãátek historie úspûchu Bettermann, která nyní trvá jiï 90 let. Zakladatel firmy Franz Bettermann na tradiãní lidové slavnosti v Hüingsenu A Blick 01/2001 0

6 Zvlá tní vydání: 90 let Orientace a závazek 2 Pro Franze Bettermanna pfiedstavovala ekonomická ãinnost pole pro uplatnûní lidí a lidskosti. To zûstalo i pro v echny dal í generace rodiny Bettermann dûle- Ïit m záchytn m bodem a závazkem. Dûjiny hospodáfiství nás uãí: Existují vûdãí lidé, ktefií udávají dimenze a smûr své dobû a okolí. Jeden z takov ch pion rû se jmenuje Franz Bettermann. Intuice a inspirace, odvaha a odhodlanost byly za kmotry, kdyï Franz Bettermann vytvofiil na místû dne ního sídla skupiny Bettermann v Hüingsenu svou vlastní lisovnu. Chtûl zûstat nezávisl a investovat ovoce sv ch podnikatelsk ch aktivit do dal ího rozvoje a do budoucnosti. Nezní nám to dnes povûdomû? To je pfiece heslo firmy Bettermann, které dodnes pfiebírají jak ãlenové rodiny tak i firemní éfové. Franz Bettermann dal v roce 1920 svému v robnímu programu první a dosud aktuální obrysy: upevàovací technika pro elektrotechnické a sanitární instalace a souãástky pro ochranu budov proti bleskûm. Základ pro dal í rûst podniku a jeho v robních programû spoãívá v podnikatelské odpovûdnosti. V archivních dokumentech nalezneme i odpovûì podnikatele na znepokojivou otázku, zda mûl strach z napodobitelû. Tato odpovûì zní: má patentová ochrana se naz vá a vïdy bude naz vat KVALITA. Dalo by se to vyjádfiit pfiíhodnûji? A A Hmotnostní seznam z roku 0 Blick 01/2001

7 Dílna II v Hüingsenu, A 7 7A Inzerát z 20. let Blick 01/

8 Zvlá tní vydání: 90 let e ení s vizí Zku enosti Franze Bettermanna z fáze prûmyslového rozvoje nás oslovují i dnes, byè v transformované podobû. eã je o inovacích a skuteãnosti, Ïe tento tafetov kolík byl bez pfieru ení donesen aï do dne ní tfietí generace. Kdo to nezná? âasto musíme na dlouho otûhotnût nûjak m problémem, abychom pak porodili jeho fie ení. Pfiitom platí, Ïe je tfieba sná et bolesti dosud neuvolnûn ch napûtí Tím museli Franz Bettermann a jeho spolupracovníci projít, neï v roce 192 zaãali s v robou termosetû a termoplastû. Nyní byl program firmy Bettermann oznaãován jiï jako kov a plast v moderní instalaãní a upevàovací technice. RovnûÏ bylo shromáïdûno bohaté strojové vybavení s moderními vstfiikovacími stroji. Krátce pfied vypuknutím 2. svûtové války se v vojem, v robou a prodejem více neï 700 druhû zboïí zab valo jiï 2 pracovníkû. Zaãalo vítûzné taïení. Byla A A vytvofiena první celoplo ná síè zástupcû a do podniku Franz Bettermann byla integrována firma s mosazn mi soustruïen mi díly. Patent na fiadovou pfiíchytku z roku Blick 01/2001

9 Instalaãní materiál 0. let, jako napfi. pfiíchytky, litinové pfiíchytky a litinové háky, byl jiï tehdy vyrábûn ve firmû. Odboãné krabice a pfiíchytky Greif-Iso, které jsou je tû dnes k nalezení v mnoha budovách A 7 7A 8 8A 9 A Blick 01/ A

10 Zvlá tní vydání: 90 let Optimismus vítûzí 2 Franz Bettermann, b val rolník, jistû vûdûl také to, Ïe se v zemûdûlství v ech dob a zemí vyskytoval a vyskytuje plevel, kter vyïaduje zahradnickou péãi, aby neohroïoval vlastní rûst semen. V roce 190 si pûsobivû zafiídil vlastní zahradu. V tûchto váleãn ch dnech zmûnil Franz Bettermann dosavadní samostatnou firmu na otevfienou obchodní spoleãnost. Své ãtyfii syny Franze, Johanna, Ernsta a Huberta uãinil sv mi mlad ími partnery. Tím byla zaji tûna kontinuita vedení firmy v rodinn ch rukách. Ve sv ch letech, tedy v roce 19, opustil Franz Bettermann, dûdeãek dne ního éfa firmy, první fiadu na velitelském mûstku a s dûvûrou pfiedal kormidlo do rukou sv ch synû. Podafiené nástupnictví, které se tehdy ani dnes nezdálo b t samozfiejmé a vyïaduje lidskou velikost odstupujících pfiedkû. V tomtéï roce zniãilo dûlostfielecké ostfielování prakticky cel závod. Nûkolik t dnû poté se bratfii dohodli na tom, Ïe zaãnou s okamïitou obnovou. Tento ctiïádostiv zámûr byl uskuteãnûn za pomoci zamûstnancû a navrátilcû jiï v roce 19. Jaké tûstí, Ïe vût ina strojového vybavení byla vãas vystûhována. Nouze dûlá v tûchto mûsících zázraky. Provoz opou tûjí hfiebeny, skleniãky a jiné pfiedmûty denní potfieby, které byly v té dobû uïiteãn m v mûnn m zboïím. Kofieny v elektroinstalaãní technice v ak zûstaly zachovány. Tomu nemohla zabránit Ïádná stfielba A A 10 Blick 01/2001

11 A 7 7A 8 8A 9 V robní hala na nádraïí Blick 01/

12 Zvlá tní vydání: 90 let - znaãka obchází svût Velké nûmecké znaãky se opro Èují od váleãn ch zmatkû a získávají mezinárodní uznání pro obnovu a nûmeck hospodáfisk zázrak. JiÏ v roce 192 staãí po celém svûtû jen tfii písmena k oznaãení celého odvûtví: O B O. Je totiï jasné: znamená vynález inovaãních kovov ch hmoïdinek, pro nûï se nemusí vrtat otvory, a to je jejich velká pfiednost. Ocelov r hovan dfiík ukonãen závitem M nebo M 2 s nákruïkem vymezujícím zatluãení znamenal pfievrat v upevàovací technice. gendárním panáãkem jasného re- Marketingoví stratégové dosáhli s le- Staãilo kladivo a bylo hotovo. Zrodila se klamního prûlomu. Kovové hmoïdinky si klasická znaãka. v na ich hlavách vyslouïily renesanci. Národní veletrhy byly pro brzy pfiíli tûsné, takïe zaãalo narûstat nejen mi- poïitek struãnû pfiipomenout na stra- V em mlad ím ãtenáfiûm chceme tento moevropské vystoupení a povûdomí o firmû, ale také její obrat. nách 18 a A A 12 Blick 01/2001

13 A 7 7A 8 8A 9 Rodinn pfiírûstek v Bösperde V roce 197 se Johannu Bettermannovi a jeho bratrûm Ernstu a Hubertovi podafiil, díky jim vlastnímu citu pro nutné a proveditelné, dal í Èastn zásah a získali firmu Neuwalzwerk v Bösperde zaloïenou v roce Pfiedev ím Ernst Bettermann, otec Ulricha L. Bettermanna, se nenechal odradit pfiedchozími neúspûchy v tomto podniku (vzpomeàme jen na pfiechodné zastavení provozu bûhem svûtové hospodáfiské krize, po kterém následovala 17. kvûtna 19 velká voda, nebo obsazení americk mi vojsky v roce 19). Díky firmû Bettermann na lo práci více neï 00 lidí, ktefií se postarali o zahájení expanze v oblasti kabelov ch nosn ch systémû z ocelového drátu nebo plechu. Franzi Bettermannovi nebylo od roku 19 dopfiáno dál se tû it z úspû ného pûsobení sv ch synû. Tento ãestn obãan své rodné obce a velkorys pfiíznivec domácího kulturního a spolkového svûta zemfiel v roce 19 v Hüingsenu - tady se narodil a tady také skonal. Tato vûta koluje jiï let mezi pracovníky a zákazníky: Od hrnce po kabelovou dráhu - s NEUWA je to moïné. Nejdel í pfiíslu nost k firmû podle zemí Jméno Pfiíjmení Datum pfiíchodu Zemû Theodor Schaefer.. 19 Nûmecko Blick 01/2001 1

14 Zvlá tní vydání: 90 let Neuwalzwerk AG - NEUWA Bettermann Tento tradiãní podnik byl zaloïen v roce 1827 a fungoval prvních 2 let jako poboãn provoz vlastnické firmy Kissing + Möllmann, Iserlohn. 2. ãervna 1888 se silnû rostoucí podnik zmûnil na akciovou spoleãnost Neuwalzwerk. Na zaãátku firemní historie bylo válcování sochorû a pozdûji taïení drátû. O 0 let pozdûji byla specialitou závodu v roba drátûn ch pletiv a sítí. V roce 1879 sestrojil Carl Altpeter první proplétací stroj na kontinentû a také zahájil sériovou v robu tohoto typu v Bösperde. Tím se tento provoz stal aï do pfielomu století jed- 2 ním z pfiedních nûmeck ch podnikû a proplétací stroje byly aï do roku 190 exportovány do mnoha evropsk ch by na vodu, trycht fie, noãníky, misky vah, orientální bazarové zboïí, lavory, chladiãe vody, kávovary, mo- zemí i do USA. sazné a alpakové lité pfiedmûty, Paleta v robkû na pfielomu století obsahovala kompaktní program kovového zboïí: mosazné a mûdûné v robky, vodní kotle, konvice na ãaj, sporákové pláty, pánve, ohfiívací láhve oválné i válcové, koreãky, sbûraãky pûny, ruãní náprstky atd. V roce 191 pfie la akciová spoleãnost NEUWALZWERK na firmu Neunkirchner Eisenwerk AG, dfiíve Gebr. Stumm. Osazenstvo, které se s 20 zamûstnanci dostalo na nejniï í stav, narostlo i navzdory mechanizaci opût a stolní svítidla, hrnce na klíh, nádo A A 1 Blick 01/2001

15 A 7 7A 8 8A 9 na 00 pracovníkû. Pozitivní v voj provozu v ak byl v roce 199 pfieru en vypuknutím 2. svûtové války. Pfievzetí 1. ledna 197 pfievzala vût inu akcií firma Bettermann Elektro. Byl to pfiedev ím Ernst Bettermann, kdo po pfievzetí vûnoval v echny své tvûrãí síly podniku NEUWALZWERK. Od roku 197 se v echny investice zamûfiily na koncentraci a racionalizaci stávající v roby. Jako logick dûsledek je tedy nutno vidût utlumení v roby drátû a zahájení v roby oh ban ch profilû stejnû jako nákup moderních svafiovacích mfiíïov ch stolic. Uprostfied 0. let, kdy byl hospodáfisk rûst mírnûj í, dokázala firma NEUWA Bettermann pozoruhodnû zvy ovat obrat. Pfii rostoucí potfiebû elektrické energie pro expandující prûmyslová odvûtví, koly, nemocnice, leti tû, velké projekty v tuzemsku i zahraniãí atd., vedené z elektráren kabely, byly ãím dále více zapotfiebí pfiedem nainstalované kabelové trasy. RovnûÏ nové elektrárny, pfiedev ím jaderné, potfiebovaly enormní mnoïství osvûdãen ch kabelov ch nosn ch systémû. Obchodní podnik, existující více neï 10 let, tedy nezanikl, jen se pod znaãkou Bettermann-Ära optimálnû pfiizpûsobil momentálním poïadavkûm trhu. Blick 01/2001 1

16 Zvlá tní vydání: 90 let A A 2 2A 2A 2 A 2 1 Blick 01/2001

17 Reklama na v robky ve Spiegelu 0. let A 7 7A 8 8A 9 Blick 01/

18 Zvlá tní vydání: 90 let Panáãek Sympatick panáãek, od roku 199 nerozluãn prûvodce úspû né znaãky, obrazov symbol jako synonymum prvotfiídní instalaãní techniky. KaÏd z branïe zná panáãka. Kde se objeví, tam se jedná o prvotfiídní v robky nebo informace od firmy. 2 Jednou v roli pomocníka, jindy zase specialisty na v robky, pfiiná í hravou formou informace. VÏdy pfiátelsk a ochotn - typické pro. Objevuje se znovu a znovu po celá léta a patfií neodmyslitelnû k podniku. Zprostfiedkovatel mezi v robcem a uïivatelem - tuto úlohu dennû mistrnû zvládá A A 2 2A A 2A 2 18 Blick 01/2001 A

19 Krásné na nûm je: âím je star í, tím nejen lépe vypadá, ale tím lep í jsou i jeho prûpovídky. DÛvûfiujte mu i nadále, stojí vïdy na va í stranû. Stejnû jako my ve firmû - jiï 90 let A 7 7A 8 8A A 7 7 7A A 9 A 7 7A 8 8A 9 Blick 01/

20 Zvlá tní vydání: 90 let Uãenliv podnik V zvu k rûstu urychlila v 0. letech integrace firmy NEUWA Bettermann do podniku Bettermann, která dala vzniknout strategické alianci na trhu. V roce 198 mohla skupina podnikû Bettermann se vstupem Ulricha L. Bettermanna do operativního prûbûhu obchodû podstatnû získat na mezinárodním profilu. Jeho vize se soustfiedily na inovaãní rûst ziskû a následkem toho i na v stavbu a pfiestavbu stávajících struktur. To nabídlo 2000 pracovníkûm a zákazníkûm jistotu piãkového podniku. KaÏd, kdo dohlédne dál neï na piãku nosu, ví, Ïe úspûchy minulosti jsou nepfiáteli budoucnosti. V letech rozmachu byly odstranûny pfiekáïky zmûn a zahájeny zmûnové A A 20 Blick 01/2001

21 A 7 7A 8 8A 9 procesy. Nesly rukopis a trvalou zásluhu Ulricha L. Bettermanna, tehdy teprve tfiicetiletého. Mezi roky 190 a 1970 urãoval tempo, obraznû fieãeno, symbol firmy - panáãek z pera Horsta Henniga. Název Bettermann se dávno stal synonymem inovaãní instalaãní techniky a svûtovû proslulou znaãkou. R t - nástroj na zatloukání svorníkû a pfiíslu- enství HmoÏdinky, hfiebíky, svorníky se závitem Nejdel í pfiíslu nost k firmû podle zemí Jméno Pfiíjmení Datum pfiíchodu Zemû Anna Maria Clemente Turecko Aristidis Mouratidis ecko Muenevver Guerel Turecko A Blick 01/

22 Zvlá tní vydání: 90 let Inovace 0. let A 2 2 2A A 22 Blick 01/2001

23 A 7 7A 8 8A 9 Blick 01/2001 2

24 Zvlá tní vydání: 90 let První adresa V roce 1970 zamûstnával elektroinstalaãní prûmysl v Nûmecku témûfi osob, coï je poãet srovnateln s automobilov m odvûtvím. Ti v ichni upírali pohledy na Hannover, na nejvût í prûmyslov veletrh svûta. Firma Bettermann se opût jasnû zviditelnila inovaãní prezentací elektroinstalaãní techniky v hale 9. Hannover znamenal premiéru pro dnes jiï klasické v robky Quick a RKS. Dvû znaãkové speciality, které pfiinesly revoluci do elektroinstalací. 2 V souvislosti s touto fází bychom rádi zmínili je tû dvû jména: Franz-Josef Strauß a Heinz Schauerte. Tehdej í pfiedseda CSU byl prvním prominentním politick m ãinitelem, kter se pozdravil s Ulrichem L. Bettermannem. Po nûm mûlo v dal ích letech následovat je tû mnoho prezidentû a ministrû a také ekonomick ch pfiedstavitelû mezinárodních koncernû. editel prodeje Heinz Schauerte byl jiï zamlada spolutvûrcem sítû kontaktû s nûmeck m velkoobchodem, o niï se rovnûï staral a zajistil tak rûst kapitálu dûvûry, kter nutnû pfiispûl k prosazení tfiístupàového odborného prodeje. Z 90 let A A 2 Blick 01/2001

25 A 7 7A 8 8A 9 firmy Bettermann je pfiesnû polovina spojena s tímto muïem - pracuje u jiï rokû. Základní kámen, ne kopie. Originál v na ich fiadách. On a mnozí dal í neúnavní spolupracovníci jsou aktivní i dnes. Nejdel í pfiíslu nost k firmû podle zemí Jméno Pfiíjmení Datum pfiíchodu Zemû Toma Dzelajlija Jugoslávie Al Hassan Benahmed Mouala Maroko Ernst-Guenther Jordan Rakousko Francisco Haba Duran panûlsko Eduardo Alberto Alfonso Portugalsko Blick 01/2001 2

26 Zvlá tní vydání: 90 let Doba zlomu Desetiletí s nûkolika vrcholy. Reorganizace firmy Bettermann od roku 198, kterou v roce 1989 urychlilo sjednocení Nûmecka. Byla to doba zlomu. Doba obratu v politickém a evropském prostfiedí a také v rodinn ch majetkov ch vztazích, protoïe Ulrich L. Bettermann se jiï v roce 198 stal jedin m vlastníkem a spoleãníkem podniku Bettermann poté, co vyplatil své dfiívûj í spoleãníky. Siln poãin, kter obrátil skupinu podnikû 2 sílu skrytou v hlavách i srdcích a umoïnily vyuïít potenciální ance. Tak bylo jen otázkou ãasu zaloïení první dcefiinné spoleãnosti Bettermann ve v carsku v roce 198. Zfiízení prvního regionálního zastoupení v Hamburku pak bylo logick m dûsledkem zmûny podnikové koncepce, která se trvale zamûfiila na jasn kurs k mezinárodní konkurenceschopnosti. na rûst v globálních ekonomick ch strukturách. V tfietí generaci byly realizovány investice, které nesnesly odkladu a zároveà znamenaly odliv kapitálu. Se srovnateln m teplotu a nezastaví se ani pfied mofiem Vlak Bettermann se zahfiívá na provozní úsilím, ale s jin m znaménkem probûhlo a jin mi kontinenty. Jízdní fiád ukazuje nûmecké znovusjednocení. cestu ne do tmavého tunelu, ale k internacionalizaci. Spoleãné mûly tyto události to, Ïe uvolnily Nejdel í pfiíslu nost k firmû podle zemí Jméno Pfiíjmení Datum pfiíchodu Zemû Annie Jung Francie Alan Peall Velká Británie Jerzy Kryjom Polsko Peter Toth Maìarsko 2 2A Bettermann, Strauß a Audi - tfii piãky A Na sněhu a ledu si mohli Ulrich L. Bettermann a bavorský ministerský předseda Franz-Josef Strauß vyzkoušet novou Audi 200 Quattro v pancéřované verzi 2 Blick 01/2001

27 Brzy vedly velmi vysoké exportní kvóty k úspû nému proniknutí na trh na evropské i celosvûtové úrovni, k postavení dûleïitého tfietího pilífie (vedle obchodu aprojektové asystémové techniky) stabilní firemní architektury. Celosvûtová expanze proto mohla b t jiï v roce 1988 vedena kontrolovanû, protoïe vedoucí pozice na trhu v Nûmecku dodávala potfiebnou energii, fiíká se v tiskovém sdûlení firmy k zahájení veletrhu v Hannoveru Ernst Bettermann ( ) slaví 7. narozeniny. Podnikatel, kter spoluvytváfiel hospodáfisk Ïivot v Mendenu 8 9 A 7 7A 8 8A 9 Sídlo firmy BETTERMANN AG Schweiz A Blick 01/

28 Zvlá tní vydání: 90 let Síla milénia Závûreãn sprint na cestû do nového tisíciletí. Deset let zakonãen ch úspû n m finále, která pfiipravily cestu do budoucnosti. Burzovní horeãka a zlatokopecká nálada. Síla globalizace sjednocuje svût. V souvislosti s tím se také náleïitû mûní svûtov trh. Firma na to byla dobfie nachystána a upravila i svou vizi: Globálnû myslet a globálnû jednat. Kdo se této dynamice nepfiizpûsobil, mohl se v roce 199 objevit v bestselleru Martina a Schumanna s titulem Pády globalizace. Noãní mûra a nic pro ctiïádostivé. V roce 199 se firma Bettermann zafiadila mezi podniky schopné globalizace. Spojila síly a zvolila barvu: oranïová je oblíbená barva profesionálû. V patách vstupu na trh v nové barvû kráãela také inovace pfiepûèová ochrana, 199 IBIS Integral nebo 199 Multi Quick ( mistrovsk kus v upevàovací technice ). Rozmach vyïaduje radikální zmûny. PrÛkopnické globální trïní a ekonomické struktury jsou urãovány osobnostmi dûjin. V roce 199 pfied 900 hosty na Mendenském fóru v hale Ernsta Bettermanna pozbyly celosvûtov v znam: Michail Gorbaãov, dr. Henry A. Kissinger a Hans- Dietrich Genscher. Desetiletí setkávání a ústupkû: 199 Spolkov kfiíï za zásluhy pro Ulricha L. Bettermanna. Pod jmenovací listinou byl podepsán spolkov prezident Richard von Weizsäcker. 199 Ulrich L. Bettermann vede mendenské rozhovory a první dialog o zlep- ení domácí infrastruktury s pfiedsedou vlády Wolfgangem Clementem. 199 Bettermann investuje do centra pro v zkum ochrany pfied blesky a v zkum elektromagnetické kompatibility BET v Mendenu Prof. Dr. Hans-Jürgen Warnecke, prezident Frauenhoferovy spoleãnosti pro podporu aplikovaného v zkumu, vyznamenává sv m pobytem v logistickém centru Bösperde skupinu podnikû Bettermann, která má jiï od roku 199 osvûdãení podle normy DIN ISO Bettermann pfiebírá úlohu pfiedskokana pfii metodickém mûnovém pfiechodu na euro a zvefiejàuje jednotlivé kroky, které jsou pfiíkladem pro celé odvûtví Ulrich L. Bettermann pfiedstavuje ãtvrtou generaci rodiny Bettermann, své syny Andrease a Thomase, ktefií spoleãnû pfievzali od otce celkem 8% podílu ve spoleãnosti. Budoucnost je zaji tûna S 2000 pracovníky a 0000 druhy zboïí plánuje Bettermann skok do nového tisíciletí. Stanoven cíl 00 milionû DM (20 milionû euro) je jiï dosaïen. Zaãíná odpoãítávání Vzestup globálního hráãe. Cesta od v robce k poskytovateli sluïeb je dláïdûna milionov mi náklady a ve zkratce se dá oznaãit takto: rychleji - blíže - lépe A 28 Blick 01/ A

29 Nejdel í pfiíslu nost k firmû podle zemí Jméno Pfiíjmení Datum pfiíchodu Zemû Barry Eghosa Osas Nigérie Victor Klunko Rusko Tete-Lebene Agbodan Togo KTS Kabeltrag-Systeme 2A 7 8 A 7 7A 8 00 Blick 01/

30 Zvlá tní vydání: 90 let Budoucnost má jméno Vize podnikatelské skupiny Bettermann 2001 >>> 90 let Bettermann. To je 90 let Ïivé minulosti. Ale právû tehdy, kdyï si ãlovûk myslí, Ïe nûãeho dosáhl, je na ãase uãinit dal í krok. Jak se tedy bude Bettermann prezentovat ke 100. v roãí v roce 2011? Jedno je jisté a za tím si rodina Bettermann stojí: nezávislost, inovace, profesionalita a partnerství. VÛdãí my lenky, které musí provázet podnik i v budoucnu, jsou: VÉST PROUD, P ENÁ ET DATA, ÍDIT ENERGII. Tím je také zcela jasnû popsáno zamûfiení podniku. V echny oblasti podniku se musí pevnûji provázat a stávající systémová fie ení dále rozvinout. Jasn m cílem je vybudovat inovaãní náskok a otevfiít partnerûm v prûmyslu a obchodu nové a technicky nároãné obzory. Základy pro to jsou jiï postaveny a tak je logické, Ïe se jiï dnes mû- Ïeme optimisticky dívat do budoucnosti. Pokud jde o procesy v koncentraci obchodu a prûmyslu, stanovuje si Bettermann stále znovu nové ctiïádostivé cíle, které také plní. Firma Bettermann spoluvytváfií neustále se zrychlující zmûny ve svûtû a chápe je jako svou pfiíleïitost. Budeme i nadále prosazovat znaãku do popfiedí a vyuïívat svûj potenciál. My, to jest pracovníci, se povaïujeme za spoluodpovûdné tvûrce budoucnosti a partnery zákazníkû. To je nejen souãást firemní filozofie, ale dnes jiï také zaïívaná realita, coï nakonec dokazují iniciativy posledních let. Firma Bettermann je uï dávno nejen v robcem technicky dokonal ch produktû, ale také poskytovatelem sluïeb ve v ech sektorech, kde se tyto produkty pouïívají. AÈ se jedná o technické poradenství, servis u zákazníka, poãítaãovou pod- 0 Blick 01/2001

31 poru, kolení a semináfie nebo promy lenou logistickou koncepci. Ná náskok musí b t i v budoucnu v hodou pro na e zákazníky. Do roku 2011 budeme také cílenû budovat náskok v oblasti mezinárodní dostupnosti. Globální obchod potfiebuje lokální dostupnost. Navzdory obtíïn m rámcov m podmínkám v minulosti se nám podafiilo rozhodnout budoucnost v tuzemsku i zahraniãí ve svûj prospûch. Regionální pfiítomnost v Evropû nepfiipustí v pfií tích letech Ïádné distribuãní mezery, a to ani na trzích, které dnes je tû nejsou zcela vyvinuty. Budeme na trhu rychlej í, bliï- í a lep í, to znamená u sv ch zákazníkû a s nimi. Není pfiekvapením, Ïe firma Bettermann musí nûkteré trhy teprve objevit, aby je pak mohla otevfiít sv m mezinárodním zákazníkûm. Kromû Evropy bude do roku 2011 dál v popfiedí i na e dostupnost v mezinárodním mûfiítku. Na e dcefiinné spoleãnosti v Dubaji, Pittsburghu a Sao Paulo slouïí zákazníkûm jako první a jiï dlouho úspû ná servisní centra. Kromû toho je podnik Bettermann uï dnes zastoupen a aktivní na v ech kontinentech a ve vût inû zemí. Aktivita - Bettermann je i po 90 letech své existence a moïná právû díky nim velice aktivní. Jako jeden z velk ch stfiedostavovsk ch podnikû v Evropû sázíme na svou sílu a pruïnost. Známe své moïnosti a dokáïeme je vyuïít. V tom smyslu platí: S pracují profesionálové IMPRESSUM Vedení firmy dûkuje v roce 2001 v em zákazníkûm a spolupracovníkûm za jejich partnerství a vyjádfienou dûvûru (zleva Thomas Bettermann, Ulrich L. Bettermann a Andreas Bettermann). Werner Dunker a Markus Arens Impressum Redakãní t m ãasopisu Bild dûkuje v em, ktefií pfiispûli ke zdaru tohoto jubilejního vydání. Nápady, rukopisy a fotografie jsme dostali od: Markus Arens, Andreas Bettermann, Ulrich L. Bettermann, Irmgard Bodewig, Birgit Broichhaus, Ulrich Ensinger, Wolfgang Garthe, Norbert Gornik, Herbert Köster, Andree Kröger, Norbert Klauke, Jörg Langenohl, Wilfried Nickel, Bernd Nowak, Jürgen Paul, Paul Röder, Eduard Runte, Fritz Schauerte, mûstsk archiv v Mendenu. Pokud jsme na tomto místû neúmyslnû zapomnûli nûkoho uvést, prosíme za prominutí! Redakční tým Andreas Bettermann, Ulrich Ensinger, Norbert Gornik, Herbert Köster, KrögerKommunikation. Redakce Podnûty, tipy, textové pfiíspûvky a fotografie zasílejte, prosím, na adresu: -Blick-Redaktionsteam Projektleiter Norbert Gornik - Marketing - Kommunikation Bettermann GmbH & Co., Postfach 1120 D-89 Menden Tel.: / 89-0, fax: / Internet: Výroba Bonifatius GmbH, Druck - Buch - Verlag Paderborn âeské vydání spolu s Bettermann Praha pfiipravili: Lepton studio a Pfiekladatelsk servis Skfiivánek Blick 01/2001 1

32 Pracujte pohodlně elektroinstalaãní systémy VBS. Spojovací a upevàovací systémy Spojovací systémy UpevÀovací systémy Systémy nosníkov ch svorek Li tové systémy roubové a natloukací systémy TBS. Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky UzemÀovací systémy Systémy vyrovnávaní potenciálû Systémy ochrany pfied bleskem Systémy ochrany pfied pfiepûtím KTS. Kabelové nosné systémy MontáÏní systémy Systémy kabelov ch ÏlabÛ Systémy mfiíïov ch ÏlabÛ Systémy kabelov ch ÏebfiíkÛ Systémy stoupacích ÏebfiíkÛ Systém kanál - nosník svítidel Stavebnicové systémy Systémy kabelov ch ÏlabÛ GKS Prvky z nerezové oceli BSS. Systémy protipoïární ochrany LFS. Systémy ukládání vedení UFS. Podlahové systémy ProtipoÏární pfiepáïky kabelov ch prûchodû Zachování funkãnosti Systémy instalaãních kanálû Systémy podparapetních kanálû IBIS Integral UK podlahové instalaãní systémy ISO A systém kanálû Systémy do dut ch a dvojit ch podlah VyuÏijte synergické efekty, které Vám mûïe nabídnout pouze pfiem lející a inovativnû pracující v robce - od hmoïdinky pfies komplex kabelov ch nosn ch systémû aï ke kapacitnû fiízen m svodiãûm bleskov ch proudû s karbon technologií. DÛmyslnû navzájem propojené systémy jsou zárukou maximální efektivnosti a pohodlí denní práce. S pracují profesionálové

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou Editorial Tak opût naskoãily jedniãky, dnes je 1.11. roku 2011 a zvlá tû leto ní listopadové datum s jednou jedenáctkou navíc vyz vá typografy a textové maniaky k ãíslicov m hrám, které tfieba v sousedním

Více

KDE JUDAIKA VONÍ Rozhovor s PhDr. Martinem Krajíãkem a Janem Besedou ãtûte na stranû 4. Z obsahu. Krátce

KDE JUDAIKA VONÍ Rozhovor s PhDr. Martinem Krajíãkem a Janem Besedou ãtûte na stranû 4. Z obsahu. Krátce Roãník 4 Duben / Kvûten 2005 Nisan / Ijar 5765 8 Z obsahu PapeÏ Jan Pavel II. zemfiel... 2 Nov domov pro Tóru... 3 Rozhovor Kde judaika voní...4 5 Úvod do Ïidovské genealogie...9 Krátce Dlouhá desetiletí

Více

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici Schváleno XXXI. sjezdem âssd, Praha, 28. 30. 3. 2003 Obsah: 1. Kdo jsme a kam smûfiujeme...3 1.1. Historické kofieny a zásady

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

12/2011 č. 1230 ročník 114

12/2011 č. 1230 ročník 114 12/2011 č. 1230 ročník 114 Editorial Co jsem se doãetl o adventní nedûli Je druhá adventní nedûle. Jedu koupit vánoãní stromeãek k na emu Lidlu. Jedin, kter se mi líbí, pfiimûfienû vzrostl a soumûrn, stojí

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr bulletin 12 akademick Kapr obecn je vítan m úlovkem sportovních rybáfiû, ale z hlediska vlivu na kvalitu vody není nijak uïiteãn. (O skuteãném obrazu rybích obsádek se dozvíte na str. 4 5.) ab PROSINEC

Více

1+2. Patent Josefa II. na CD-ROMu Zeměměřictví a katastr IV

1+2. Patent Josefa II. na CD-ROMu Zeměměřictví a katastr IV ROâNÍK 14 /LEDEN 2007 54 Kã / 64 Sk / 2,5 Euro 1+2 Patent Josefa II. na CD-ROMu Zeměměřictví a katastr IV 2Nabídka firmy GEOTRONICS 4Geomatika a geoinformatika v moderní informaãní spoleãnosti 5Nov m

Více

ZAOST ENO NA NATO 4 Struãné zprávy z Aliance

ZAOST ENO NA NATO 4 Struãné zprávy z Aliance NATO review obsah Tento časopis, vydávaný z pověření generálního tajemníka, si klade za cíl přispívat ke konstruktivní diskusi o atlantických otázkách. Články proto nemusejí nutně reprezentovat oficiální

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

duben 2010 ročník 8. číslo 30

duben 2010 ročník 8. číslo 30 Vestnik kovari 30.qxd:Vestnik kovari 20 prac 6.5.2010 22:56 Stránka 1 duben 2010 ročník 8. číslo 30 Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska Zaměřeno na vzdělávání

Více

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Stfiední kola techniky a sluïeb v Karviné pofiádá ve ãtvrtek 23. fiíjna od 13 do 17 hodin Den otevfien ch dvefií Více na stranû 4 23. fiíjna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz

Více

NATO. ˆ Schopnejsí. a vyvázenejsí aliance. review DEPOT ANTWERPEN X

NATO. ˆ Schopnejsí. a vyvázenejsí aliance. review DEPOT ANTWERPEN X NATO review ˆˆˆ ˆ Schopnejsí a vyvázenejsí ˆ ˆ ˆ aliance DEPOT ANTWERPEN X JARO LÉTO 2000 NATO OBSAH review jaro/léto 2000 roãník 48 Obálka: NATO Graphics Studio George Robertson 3 Dopis generálního tajemníka

Více

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Pfiípravn v bor redakãní rady: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek,

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 2 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Natura 2000 v âeské republice Za peníze z Evropské unie mûïete obnovit les Na e lesy nejsou jen továrnou na dfievo Jedle má anci Stfiípky z Indonésie Sumatra

Více

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É keramik L A S S E L S B E R G E R M A G A Z Í N P R O Z Á K A Z N Í K Y S P O L E Č N O S T I L A S S E L S B E R G E R, A. S. 2 2 0 0 7 N E P R O D E J N É editorial Obsah editorial 2 ze (života) společnosti

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Asociace inovaãního podnikání âr Pavel vejda a kolektiv INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Praha 2007 KOLEKTIV AUTORÒ: Doc. Ing. Igor Babiã, CSc. Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. Doc. Ing. Jan Hefiman, CSc. Ing. Miroslav

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 11/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 51-52 Sváteãní recepty star ch havífiû strana 8 Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky VáÏení kolegové, letos jsem s Vámi

Více

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy Josef Riegler Franz Josef Radermacher Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Vize celosvûtová

Více

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 28. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 35 Programy oslav str. 5 a 14 str. 5 a 14 Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD The Sweet 20.30 hod. OSTRAVA V sobotu

Více

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût Cover EZ410 hrbet 3mm:NEW 11/26/10 6:49 PM Stránka 1 EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis IX. ROâNÍK â. 4/2010 EVROPA A MY Europarlament UÏ i ekologiãtí nad enci pfiipou tûjí, Ïe zelené zdroje

Více