Informace pro pracovníky a obchodní partnery podnikatelské skupiny Bettermann vydání 1/2001. OkamÏiky 90 let OBO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro pracovníky a obchodní partnery podnikatelské skupiny Bettermann vydání 1/2001. OkamÏiky 90 let OBO"

Transkript

1 Informace pro pracovníky a obchodní partnery podnikatelské skupiny Bettermann vydání 1/2001 OkamÏiky 90 let

2 Zvlá tní vydání: 90 let Poděkování Dûkuji sv m synûm Andreasovi a Thomasovi, ktefií se angaïovali v sestavení bohaté 90-leté historie firmy Bettermann. Oba dále ponesou, jiï ve ãtvrté generaci, ducha a styl na eho podniku na mezinárodním poli. Na historickém vypofiádání se podíleli domácí badatelé, mnoho pfiátel a obchodních partnerû, ale také spolupracovníci a dûchodci. Ti v ichni dali redakci ãasopisu Blick k dispozici nesãetnû obrazov ch i textov ch dokumentû, z nichï nûkteré dosud ani nebyly zvefiejnûny, spolu s osobními vzpomínkami a tolik cenn mi postfiehy. Pochopení Nemám v úmyslu, a mí synové také ne, pátrat po Ïivotních cestách jednotliv ch ãlenû rodiny. Mnoho musí zûstat nevyfiãeno. Museli jsme také pouïít zkratky a zhustit Ïivot v ech rodin Bettermann do uzavfieného, pfiehledného a pfiitaïlivého tvaru. Obsah > Zakladatel firmy Učenlivý podnik Orientace a závazek První adresa Řešení s vizí Doba zlomu Optimismus vítězí Síla milénia značka obchází svět >>> Budoucnost má jméno 2 Blick 01/2001

3 E D I T O R I A L 90 let Bettermann Jubilea jsou mezníky, které zavazují k pohledu do minulosti i budoucnosti. 90. v roãí firmy Bettermann, kterému je vûnována tato historická rekapitulace v ãasopise Blick, musí poslouïit nejen k pouhému vyrovnání se s fakty a daty. V tomto velikém v roãí je skryta i v zva k pokusu zarámovat tuto v podstatû individuální historii do ir- ích a hlub ích souvislostí. Je to 90 let trïní orientace a obchodních zku eností, je to 90 let ãinnosti podniku s velkou mírou kreativity a inovace. Je to také 90 let spolehlivosti, vytrvalosti, odpovûdnosti a dûvûryhodného partnerství. A o tyto hodnoty Bettermann tradiãnû peãuje po cel ch 90 let své existence. Firma Bettermann se ve sv ch 90 letech ukazuje jako mladá a dynamická a zároveà je úspû n m globálním hráãem na celosvûtovém trhu. Mnoho patentû a certifikátû na na e v robky a práci stejnû jako vysoká respektovanost, které Bettermann poïívá u sv ch zákazníkû, zpracovatelû, partnerû a obchodních pfiátel, jsou v sledkem cílenû orientované v robní a obchodní práce minul ch více neï 90 let. Tato vynikající pozice na trhu, kterou Bettermann po 90 letech stále pevnûji zaujímá, je zásluhou mnoha lidí. Mohla b t dosaïena jedinû díky neúnavnému úsilí v ech generací rodiny Bettermann, uvûdomûní a angaïovanosti v ech spolupracovníkû, celosvûtov m aktivitám zastoupení, kanceláfií a filiálek a v neposlední fiadû i díky dûvûfie na ich zákazníkû, zpracovatelû a partnerû. Tûm v em z celého srdce dûkuji. Dnes je 90 let firemní historie sice dûvodem k hrdosti, ale rozhodnû ne k fale - nému sebeuspokojení. Pfii ve keré radosti nad tímto pozoruhodn m v roãím proto prosím v echny spolupracovnice a spolupracovníky, aby i nadále pfiistupovali k firmû Bettermann podle hesla: Co musíme dnes, po 90 letech, vykonat, abychom i zítra byli úspû ní na trhu? Vá Ulrich L. Bettermann 2A Blick 01/2001

4 Zvlá tní vydání: 90 let Zakladatel firmy Franz Bettermann ( ) Nemají snad úspûchy dne ka a ance zítfika vïdy také svou historii? Ano, mají. Pro stfiedostavovsk (a pfiece globálnû pûsobící) rodinn podnik je tradiãní a samozfiejmou povinností vzpomenout na zakladatele z doby pfied devadesáti roky, Franze Bettermanna. A ten by moïná také zaãal psát historii svého úspûchu u pfiedkû v roce 19, protoïe krátce po 0-leté válce se v tehdej í zemûdûlské vesnici Hüingsen u Mendenu a Lendringsenu - tedy v místû dne ního sídla firmy Bettermann - usadila tehdy jiï sedmiãlenná rodina Kaspara Bettermanna. Franz Bettermann musel v roce 1907 jako zemûdûlec nejprve pfiekonat jednu pfiekáïku, aby se pak mohly plnû projevit jeho podnikatelské A A schopnosti a ambice: kdyï vyhofiel jeho statek v Hüingsenu, hledal si nûjak jin dostaãující v dûlek. On, 0 Blick 01/2001

5 0 7 Sídlo dne ní logistiky 8 9 A 7 7A 8 8A 9 kter byl tolik spojen s domovem a pfiitom tak otevfien svûtu a s nevídan m sociálním cítûním, zaloïil v roce 1911 se dvûma odborníky a b val mi kolegy firmu na zpracování kovû, jeï dodával domácím podnikûm vyrábûjícím svûtla. Prvním podnûtem pro zakladatele podniku, aby se nadále s úspûchem vûnoval upevàovací technice a ochranû proti bleskûm, mohla b t korouhviãka na vûïi kostela sv. Jakuba v Hamburku. Takov je tedy zaãátek historie úspûchu Bettermann, která nyní trvá jiï 90 let. Zakladatel firmy Franz Bettermann na tradiãní lidové slavnosti v Hüingsenu A Blick 01/2001 0

6 Zvlá tní vydání: 90 let Orientace a závazek 2 Pro Franze Bettermanna pfiedstavovala ekonomická ãinnost pole pro uplatnûní lidí a lidskosti. To zûstalo i pro v echny dal í generace rodiny Bettermann dûle- Ïit m záchytn m bodem a závazkem. Dûjiny hospodáfiství nás uãí: Existují vûdãí lidé, ktefií udávají dimenze a smûr své dobû a okolí. Jeden z takov ch pion rû se jmenuje Franz Bettermann. Intuice a inspirace, odvaha a odhodlanost byly za kmotry, kdyï Franz Bettermann vytvofiil na místû dne ního sídla skupiny Bettermann v Hüingsenu svou vlastní lisovnu. Chtûl zûstat nezávisl a investovat ovoce sv ch podnikatelsk ch aktivit do dal ího rozvoje a do budoucnosti. Nezní nám to dnes povûdomû? To je pfiece heslo firmy Bettermann, které dodnes pfiebírají jak ãlenové rodiny tak i firemní éfové. Franz Bettermann dal v roce 1920 svému v robnímu programu první a dosud aktuální obrysy: upevàovací technika pro elektrotechnické a sanitární instalace a souãástky pro ochranu budov proti bleskûm. Základ pro dal í rûst podniku a jeho v robních programû spoãívá v podnikatelské odpovûdnosti. V archivních dokumentech nalezneme i odpovûì podnikatele na znepokojivou otázku, zda mûl strach z napodobitelû. Tato odpovûì zní: má patentová ochrana se naz vá a vïdy bude naz vat KVALITA. Dalo by se to vyjádfiit pfiíhodnûji? A A Hmotnostní seznam z roku 0 Blick 01/2001

7 Dílna II v Hüingsenu, A 7 7A Inzerát z 20. let Blick 01/

8 Zvlá tní vydání: 90 let e ení s vizí Zku enosti Franze Bettermanna z fáze prûmyslového rozvoje nás oslovují i dnes, byè v transformované podobû. eã je o inovacích a skuteãnosti, Ïe tento tafetov kolík byl bez pfieru ení donesen aï do dne ní tfietí generace. Kdo to nezná? âasto musíme na dlouho otûhotnût nûjak m problémem, abychom pak porodili jeho fie ení. Pfiitom platí, Ïe je tfieba sná et bolesti dosud neuvolnûn ch napûtí Tím museli Franz Bettermann a jeho spolupracovníci projít, neï v roce 192 zaãali s v robou termosetû a termoplastû. Nyní byl program firmy Bettermann oznaãován jiï jako kov a plast v moderní instalaãní a upevàovací technice. RovnûÏ bylo shromáïdûno bohaté strojové vybavení s moderními vstfiikovacími stroji. Krátce pfied vypuknutím 2. svûtové války se v vojem, v robou a prodejem více neï 700 druhû zboïí zab valo jiï 2 pracovníkû. Zaãalo vítûzné taïení. Byla A A vytvofiena první celoplo ná síè zástupcû a do podniku Franz Bettermann byla integrována firma s mosazn mi soustruïen mi díly. Patent na fiadovou pfiíchytku z roku Blick 01/2001

9 Instalaãní materiál 0. let, jako napfi. pfiíchytky, litinové pfiíchytky a litinové háky, byl jiï tehdy vyrábûn ve firmû. Odboãné krabice a pfiíchytky Greif-Iso, které jsou je tû dnes k nalezení v mnoha budovách A 7 7A 8 8A 9 A Blick 01/ A

10 Zvlá tní vydání: 90 let Optimismus vítûzí 2 Franz Bettermann, b val rolník, jistû vûdûl také to, Ïe se v zemûdûlství v ech dob a zemí vyskytoval a vyskytuje plevel, kter vyïaduje zahradnickou péãi, aby neohroïoval vlastní rûst semen. V roce 190 si pûsobivû zafiídil vlastní zahradu. V tûchto váleãn ch dnech zmûnil Franz Bettermann dosavadní samostatnou firmu na otevfienou obchodní spoleãnost. Své ãtyfii syny Franze, Johanna, Ernsta a Huberta uãinil sv mi mlad ími partnery. Tím byla zaji tûna kontinuita vedení firmy v rodinn ch rukách. Ve sv ch letech, tedy v roce 19, opustil Franz Bettermann, dûdeãek dne ního éfa firmy, první fiadu na velitelském mûstku a s dûvûrou pfiedal kormidlo do rukou sv ch synû. Podafiené nástupnictví, které se tehdy ani dnes nezdálo b t samozfiejmé a vyïaduje lidskou velikost odstupujících pfiedkû. V tomtéï roce zniãilo dûlostfielecké ostfielování prakticky cel závod. Nûkolik t dnû poté se bratfii dohodli na tom, Ïe zaãnou s okamïitou obnovou. Tento ctiïádostiv zámûr byl uskuteãnûn za pomoci zamûstnancû a navrátilcû jiï v roce 19. Jaké tûstí, Ïe vût ina strojového vybavení byla vãas vystûhována. Nouze dûlá v tûchto mûsících zázraky. Provoz opou tûjí hfiebeny, skleniãky a jiné pfiedmûty denní potfieby, které byly v té dobû uïiteãn m v mûnn m zboïím. Kofieny v elektroinstalaãní technice v ak zûstaly zachovány. Tomu nemohla zabránit Ïádná stfielba A A 10 Blick 01/2001

11 A 7 7A 8 8A 9 V robní hala na nádraïí Blick 01/

12 Zvlá tní vydání: 90 let - znaãka obchází svût Velké nûmecké znaãky se opro Èují od váleãn ch zmatkû a získávají mezinárodní uznání pro obnovu a nûmeck hospodáfisk zázrak. JiÏ v roce 192 staãí po celém svûtû jen tfii písmena k oznaãení celého odvûtví: O B O. Je totiï jasné: znamená vynález inovaãních kovov ch hmoïdinek, pro nûï se nemusí vrtat otvory, a to je jejich velká pfiednost. Ocelov r hovan dfiík ukonãen závitem M nebo M 2 s nákruïkem vymezujícím zatluãení znamenal pfievrat v upevàovací technice. gendárním panáãkem jasného re- Marketingoví stratégové dosáhli s le- Staãilo kladivo a bylo hotovo. Zrodila se klamního prûlomu. Kovové hmoïdinky si klasická znaãka. v na ich hlavách vyslouïily renesanci. Národní veletrhy byly pro brzy pfiíli tûsné, takïe zaãalo narûstat nejen mi- poïitek struãnû pfiipomenout na stra- V em mlad ím ãtenáfiûm chceme tento moevropské vystoupení a povûdomí o firmû, ale také její obrat. nách 18 a A A 12 Blick 01/2001

13 A 7 7A 8 8A 9 Rodinn pfiírûstek v Bösperde V roce 197 se Johannu Bettermannovi a jeho bratrûm Ernstu a Hubertovi podafiil, díky jim vlastnímu citu pro nutné a proveditelné, dal í Èastn zásah a získali firmu Neuwalzwerk v Bösperde zaloïenou v roce Pfiedev ím Ernst Bettermann, otec Ulricha L. Bettermanna, se nenechal odradit pfiedchozími neúspûchy v tomto podniku (vzpomeàme jen na pfiechodné zastavení provozu bûhem svûtové hospodáfiské krize, po kterém následovala 17. kvûtna 19 velká voda, nebo obsazení americk mi vojsky v roce 19). Díky firmû Bettermann na lo práci více neï 00 lidí, ktefií se postarali o zahájení expanze v oblasti kabelov ch nosn ch systémû z ocelového drátu nebo plechu. Franzi Bettermannovi nebylo od roku 19 dopfiáno dál se tû it z úspû ného pûsobení sv ch synû. Tento ãestn obãan své rodné obce a velkorys pfiíznivec domácího kulturního a spolkového svûta zemfiel v roce 19 v Hüingsenu - tady se narodil a tady také skonal. Tato vûta koluje jiï let mezi pracovníky a zákazníky: Od hrnce po kabelovou dráhu - s NEUWA je to moïné. Nejdel í pfiíslu nost k firmû podle zemí Jméno Pfiíjmení Datum pfiíchodu Zemû Theodor Schaefer.. 19 Nûmecko Blick 01/2001 1

14 Zvlá tní vydání: 90 let Neuwalzwerk AG - NEUWA Bettermann Tento tradiãní podnik byl zaloïen v roce 1827 a fungoval prvních 2 let jako poboãn provoz vlastnické firmy Kissing + Möllmann, Iserlohn. 2. ãervna 1888 se silnû rostoucí podnik zmûnil na akciovou spoleãnost Neuwalzwerk. Na zaãátku firemní historie bylo válcování sochorû a pozdûji taïení drátû. O 0 let pozdûji byla specialitou závodu v roba drátûn ch pletiv a sítí. V roce 1879 sestrojil Carl Altpeter první proplétací stroj na kontinentû a také zahájil sériovou v robu tohoto typu v Bösperde. Tím se tento provoz stal aï do pfielomu století jed- 2 ním z pfiedních nûmeck ch podnikû a proplétací stroje byly aï do roku 190 exportovány do mnoha evropsk ch by na vodu, trycht fie, noãníky, misky vah, orientální bazarové zboïí, lavory, chladiãe vody, kávovary, mo- zemí i do USA. sazné a alpakové lité pfiedmûty, Paleta v robkû na pfielomu století obsahovala kompaktní program kovového zboïí: mosazné a mûdûné v robky, vodní kotle, konvice na ãaj, sporákové pláty, pánve, ohfiívací láhve oválné i válcové, koreãky, sbûraãky pûny, ruãní náprstky atd. V roce 191 pfie la akciová spoleãnost NEUWALZWERK na firmu Neunkirchner Eisenwerk AG, dfiíve Gebr. Stumm. Osazenstvo, které se s 20 zamûstnanci dostalo na nejniï í stav, narostlo i navzdory mechanizaci opût a stolní svítidla, hrnce na klíh, nádo A A 1 Blick 01/2001

15 A 7 7A 8 8A 9 na 00 pracovníkû. Pozitivní v voj provozu v ak byl v roce 199 pfieru en vypuknutím 2. svûtové války. Pfievzetí 1. ledna 197 pfievzala vût inu akcií firma Bettermann Elektro. Byl to pfiedev ím Ernst Bettermann, kdo po pfievzetí vûnoval v echny své tvûrãí síly podniku NEUWALZWERK. Od roku 197 se v echny investice zamûfiily na koncentraci a racionalizaci stávající v roby. Jako logick dûsledek je tedy nutno vidût utlumení v roby drátû a zahájení v roby oh ban ch profilû stejnû jako nákup moderních svafiovacích mfiíïov ch stolic. Uprostfied 0. let, kdy byl hospodáfisk rûst mírnûj í, dokázala firma NEUWA Bettermann pozoruhodnû zvy ovat obrat. Pfii rostoucí potfiebû elektrické energie pro expandující prûmyslová odvûtví, koly, nemocnice, leti tû, velké projekty v tuzemsku i zahraniãí atd., vedené z elektráren kabely, byly ãím dále více zapotfiebí pfiedem nainstalované kabelové trasy. RovnûÏ nové elektrárny, pfiedev ím jaderné, potfiebovaly enormní mnoïství osvûdãen ch kabelov ch nosn ch systémû. Obchodní podnik, existující více neï 10 let, tedy nezanikl, jen se pod znaãkou Bettermann-Ära optimálnû pfiizpûsobil momentálním poïadavkûm trhu. Blick 01/2001 1

16 Zvlá tní vydání: 90 let A A 2 2A 2A 2 A 2 1 Blick 01/2001

17 Reklama na v robky ve Spiegelu 0. let A 7 7A 8 8A 9 Blick 01/

18 Zvlá tní vydání: 90 let Panáãek Sympatick panáãek, od roku 199 nerozluãn prûvodce úspû né znaãky, obrazov symbol jako synonymum prvotfiídní instalaãní techniky. KaÏd z branïe zná panáãka. Kde se objeví, tam se jedná o prvotfiídní v robky nebo informace od firmy. 2 Jednou v roli pomocníka, jindy zase specialisty na v robky, pfiiná í hravou formou informace. VÏdy pfiátelsk a ochotn - typické pro. Objevuje se znovu a znovu po celá léta a patfií neodmyslitelnû k podniku. Zprostfiedkovatel mezi v robcem a uïivatelem - tuto úlohu dennû mistrnû zvládá A A 2 2A A 2A 2 18 Blick 01/2001 A

19 Krásné na nûm je: âím je star í, tím nejen lépe vypadá, ale tím lep í jsou i jeho prûpovídky. DÛvûfiujte mu i nadále, stojí vïdy na va í stranû. Stejnû jako my ve firmû - jiï 90 let A 7 7A 8 8A A 7 7 7A A 9 A 7 7A 8 8A 9 Blick 01/

20 Zvlá tní vydání: 90 let Uãenliv podnik V zvu k rûstu urychlila v 0. letech integrace firmy NEUWA Bettermann do podniku Bettermann, která dala vzniknout strategické alianci na trhu. V roce 198 mohla skupina podnikû Bettermann se vstupem Ulricha L. Bettermanna do operativního prûbûhu obchodû podstatnû získat na mezinárodním profilu. Jeho vize se soustfiedily na inovaãní rûst ziskû a následkem toho i na v stavbu a pfiestavbu stávajících struktur. To nabídlo 2000 pracovníkûm a zákazníkûm jistotu piãkového podniku. KaÏd, kdo dohlédne dál neï na piãku nosu, ví, Ïe úspûchy minulosti jsou nepfiáteli budoucnosti. V letech rozmachu byly odstranûny pfiekáïky zmûn a zahájeny zmûnové A A 20 Blick 01/2001

21 A 7 7A 8 8A 9 procesy. Nesly rukopis a trvalou zásluhu Ulricha L. Bettermanna, tehdy teprve tfiicetiletého. Mezi roky 190 a 1970 urãoval tempo, obraznû fieãeno, symbol firmy - panáãek z pera Horsta Henniga. Název Bettermann se dávno stal synonymem inovaãní instalaãní techniky a svûtovû proslulou znaãkou. R t - nástroj na zatloukání svorníkû a pfiíslu- enství HmoÏdinky, hfiebíky, svorníky se závitem Nejdel í pfiíslu nost k firmû podle zemí Jméno Pfiíjmení Datum pfiíchodu Zemû Anna Maria Clemente Turecko Aristidis Mouratidis ecko Muenevver Guerel Turecko A Blick 01/

22 Zvlá tní vydání: 90 let Inovace 0. let A 2 2 2A A 22 Blick 01/2001

23 A 7 7A 8 8A 9 Blick 01/2001 2

24 Zvlá tní vydání: 90 let První adresa V roce 1970 zamûstnával elektroinstalaãní prûmysl v Nûmecku témûfi osob, coï je poãet srovnateln s automobilov m odvûtvím. Ti v ichni upírali pohledy na Hannover, na nejvût í prûmyslov veletrh svûta. Firma Bettermann se opût jasnû zviditelnila inovaãní prezentací elektroinstalaãní techniky v hale 9. Hannover znamenal premiéru pro dnes jiï klasické v robky Quick a RKS. Dvû znaãkové speciality, které pfiinesly revoluci do elektroinstalací. 2 V souvislosti s touto fází bychom rádi zmínili je tû dvû jména: Franz-Josef Strauß a Heinz Schauerte. Tehdej í pfiedseda CSU byl prvním prominentním politick m ãinitelem, kter se pozdravil s Ulrichem L. Bettermannem. Po nûm mûlo v dal ích letech následovat je tû mnoho prezidentû a ministrû a také ekonomick ch pfiedstavitelû mezinárodních koncernû. editel prodeje Heinz Schauerte byl jiï zamlada spolutvûrcem sítû kontaktû s nûmeck m velkoobchodem, o niï se rovnûï staral a zajistil tak rûst kapitálu dûvûry, kter nutnû pfiispûl k prosazení tfiístupàového odborného prodeje. Z 90 let A A 2 Blick 01/2001

25 A 7 7A 8 8A 9 firmy Bettermann je pfiesnû polovina spojena s tímto muïem - pracuje u jiï rokû. Základní kámen, ne kopie. Originál v na ich fiadách. On a mnozí dal í neúnavní spolupracovníci jsou aktivní i dnes. Nejdel í pfiíslu nost k firmû podle zemí Jméno Pfiíjmení Datum pfiíchodu Zemû Toma Dzelajlija Jugoslávie Al Hassan Benahmed Mouala Maroko Ernst-Guenther Jordan Rakousko Francisco Haba Duran panûlsko Eduardo Alberto Alfonso Portugalsko Blick 01/2001 2

26 Zvlá tní vydání: 90 let Doba zlomu Desetiletí s nûkolika vrcholy. Reorganizace firmy Bettermann od roku 198, kterou v roce 1989 urychlilo sjednocení Nûmecka. Byla to doba zlomu. Doba obratu v politickém a evropském prostfiedí a také v rodinn ch majetkov ch vztazích, protoïe Ulrich L. Bettermann se jiï v roce 198 stal jedin m vlastníkem a spoleãníkem podniku Bettermann poté, co vyplatil své dfiívûj í spoleãníky. Siln poãin, kter obrátil skupinu podnikû 2 sílu skrytou v hlavách i srdcích a umoïnily vyuïít potenciální ance. Tak bylo jen otázkou ãasu zaloïení první dcefiinné spoleãnosti Bettermann ve v carsku v roce 198. Zfiízení prvního regionálního zastoupení v Hamburku pak bylo logick m dûsledkem zmûny podnikové koncepce, která se trvale zamûfiila na jasn kurs k mezinárodní konkurenceschopnosti. na rûst v globálních ekonomick ch strukturách. V tfietí generaci byly realizovány investice, které nesnesly odkladu a zároveà znamenaly odliv kapitálu. Se srovnateln m teplotu a nezastaví se ani pfied mofiem Vlak Bettermann se zahfiívá na provozní úsilím, ale s jin m znaménkem probûhlo a jin mi kontinenty. Jízdní fiád ukazuje nûmecké znovusjednocení. cestu ne do tmavého tunelu, ale k internacionalizaci. Spoleãné mûly tyto události to, Ïe uvolnily Nejdel í pfiíslu nost k firmû podle zemí Jméno Pfiíjmení Datum pfiíchodu Zemû Annie Jung Francie Alan Peall Velká Británie Jerzy Kryjom Polsko Peter Toth Maìarsko 2 2A Bettermann, Strauß a Audi - tfii piãky A Na sněhu a ledu si mohli Ulrich L. Bettermann a bavorský ministerský předseda Franz-Josef Strauß vyzkoušet novou Audi 200 Quattro v pancéřované verzi 2 Blick 01/2001

27 Brzy vedly velmi vysoké exportní kvóty k úspû nému proniknutí na trh na evropské i celosvûtové úrovni, k postavení dûleïitého tfietího pilífie (vedle obchodu aprojektové asystémové techniky) stabilní firemní architektury. Celosvûtová expanze proto mohla b t jiï v roce 1988 vedena kontrolovanû, protoïe vedoucí pozice na trhu v Nûmecku dodávala potfiebnou energii, fiíká se v tiskovém sdûlení firmy k zahájení veletrhu v Hannoveru Ernst Bettermann ( ) slaví 7. narozeniny. Podnikatel, kter spoluvytváfiel hospodáfisk Ïivot v Mendenu 8 9 A 7 7A 8 8A 9 Sídlo firmy BETTERMANN AG Schweiz A Blick 01/

28 Zvlá tní vydání: 90 let Síla milénia Závûreãn sprint na cestû do nového tisíciletí. Deset let zakonãen ch úspû n m finále, která pfiipravily cestu do budoucnosti. Burzovní horeãka a zlatokopecká nálada. Síla globalizace sjednocuje svût. V souvislosti s tím se také náleïitû mûní svûtov trh. Firma na to byla dobfie nachystána a upravila i svou vizi: Globálnû myslet a globálnû jednat. Kdo se této dynamice nepfiizpûsobil, mohl se v roce 199 objevit v bestselleru Martina a Schumanna s titulem Pády globalizace. Noãní mûra a nic pro ctiïádostivé. V roce 199 se firma Bettermann zafiadila mezi podniky schopné globalizace. Spojila síly a zvolila barvu: oranïová je oblíbená barva profesionálû. V patách vstupu na trh v nové barvû kráãela také inovace pfiepûèová ochrana, 199 IBIS Integral nebo 199 Multi Quick ( mistrovsk kus v upevàovací technice ). Rozmach vyïaduje radikální zmûny. PrÛkopnické globální trïní a ekonomické struktury jsou urãovány osobnostmi dûjin. V roce 199 pfied 900 hosty na Mendenském fóru v hale Ernsta Bettermanna pozbyly celosvûtov v znam: Michail Gorbaãov, dr. Henry A. Kissinger a Hans- Dietrich Genscher. Desetiletí setkávání a ústupkû: 199 Spolkov kfiíï za zásluhy pro Ulricha L. Bettermanna. Pod jmenovací listinou byl podepsán spolkov prezident Richard von Weizsäcker. 199 Ulrich L. Bettermann vede mendenské rozhovory a první dialog o zlep- ení domácí infrastruktury s pfiedsedou vlády Wolfgangem Clementem. 199 Bettermann investuje do centra pro v zkum ochrany pfied blesky a v zkum elektromagnetické kompatibility BET v Mendenu Prof. Dr. Hans-Jürgen Warnecke, prezident Frauenhoferovy spoleãnosti pro podporu aplikovaného v zkumu, vyznamenává sv m pobytem v logistickém centru Bösperde skupinu podnikû Bettermann, která má jiï od roku 199 osvûdãení podle normy DIN ISO Bettermann pfiebírá úlohu pfiedskokana pfii metodickém mûnovém pfiechodu na euro a zvefiejàuje jednotlivé kroky, které jsou pfiíkladem pro celé odvûtví Ulrich L. Bettermann pfiedstavuje ãtvrtou generaci rodiny Bettermann, své syny Andrease a Thomase, ktefií spoleãnû pfievzali od otce celkem 8% podílu ve spoleãnosti. Budoucnost je zaji tûna S 2000 pracovníky a 0000 druhy zboïí plánuje Bettermann skok do nového tisíciletí. Stanoven cíl 00 milionû DM (20 milionû euro) je jiï dosaïen. Zaãíná odpoãítávání Vzestup globálního hráãe. Cesta od v robce k poskytovateli sluïeb je dláïdûna milionov mi náklady a ve zkratce se dá oznaãit takto: rychleji - blíže - lépe A 28 Blick 01/ A

29 Nejdel í pfiíslu nost k firmû podle zemí Jméno Pfiíjmení Datum pfiíchodu Zemû Barry Eghosa Osas Nigérie Victor Klunko Rusko Tete-Lebene Agbodan Togo KTS Kabeltrag-Systeme 2A 7 8 A 7 7A 8 00 Blick 01/

30 Zvlá tní vydání: 90 let Budoucnost má jméno Vize podnikatelské skupiny Bettermann 2001 >>> 90 let Bettermann. To je 90 let Ïivé minulosti. Ale právû tehdy, kdyï si ãlovûk myslí, Ïe nûãeho dosáhl, je na ãase uãinit dal í krok. Jak se tedy bude Bettermann prezentovat ke 100. v roãí v roce 2011? Jedno je jisté a za tím si rodina Bettermann stojí: nezávislost, inovace, profesionalita a partnerství. VÛdãí my lenky, které musí provázet podnik i v budoucnu, jsou: VÉST PROUD, P ENÁ ET DATA, ÍDIT ENERGII. Tím je také zcela jasnû popsáno zamûfiení podniku. V echny oblasti podniku se musí pevnûji provázat a stávající systémová fie ení dále rozvinout. Jasn m cílem je vybudovat inovaãní náskok a otevfiít partnerûm v prûmyslu a obchodu nové a technicky nároãné obzory. Základy pro to jsou jiï postaveny a tak je logické, Ïe se jiï dnes mû- Ïeme optimisticky dívat do budoucnosti. Pokud jde o procesy v koncentraci obchodu a prûmyslu, stanovuje si Bettermann stále znovu nové ctiïádostivé cíle, které také plní. Firma Bettermann spoluvytváfií neustále se zrychlující zmûny ve svûtû a chápe je jako svou pfiíleïitost. Budeme i nadále prosazovat znaãku do popfiedí a vyuïívat svûj potenciál. My, to jest pracovníci, se povaïujeme za spoluodpovûdné tvûrce budoucnosti a partnery zákazníkû. To je nejen souãást firemní filozofie, ale dnes jiï také zaïívaná realita, coï nakonec dokazují iniciativy posledních let. Firma Bettermann je uï dávno nejen v robcem technicky dokonal ch produktû, ale také poskytovatelem sluïeb ve v ech sektorech, kde se tyto produkty pouïívají. AÈ se jedná o technické poradenství, servis u zákazníka, poãítaãovou pod- 0 Blick 01/2001

31 poru, kolení a semináfie nebo promy lenou logistickou koncepci. Ná náskok musí b t i v budoucnu v hodou pro na e zákazníky. Do roku 2011 budeme také cílenû budovat náskok v oblasti mezinárodní dostupnosti. Globální obchod potfiebuje lokální dostupnost. Navzdory obtíïn m rámcov m podmínkám v minulosti se nám podafiilo rozhodnout budoucnost v tuzemsku i zahraniãí ve svûj prospûch. Regionální pfiítomnost v Evropû nepfiipustí v pfií tích letech Ïádné distribuãní mezery, a to ani na trzích, které dnes je tû nejsou zcela vyvinuty. Budeme na trhu rychlej í, bliï- í a lep í, to znamená u sv ch zákazníkû a s nimi. Není pfiekvapením, Ïe firma Bettermann musí nûkteré trhy teprve objevit, aby je pak mohla otevfiít sv m mezinárodním zákazníkûm. Kromû Evropy bude do roku 2011 dál v popfiedí i na e dostupnost v mezinárodním mûfiítku. Na e dcefiinné spoleãnosti v Dubaji, Pittsburghu a Sao Paulo slouïí zákazníkûm jako první a jiï dlouho úspû ná servisní centra. Kromû toho je podnik Bettermann uï dnes zastoupen a aktivní na v ech kontinentech a ve vût inû zemí. Aktivita - Bettermann je i po 90 letech své existence a moïná právû díky nim velice aktivní. Jako jeden z velk ch stfiedostavovsk ch podnikû v Evropû sázíme na svou sílu a pruïnost. Známe své moïnosti a dokáïeme je vyuïít. V tom smyslu platí: S pracují profesionálové IMPRESSUM Vedení firmy dûkuje v roce 2001 v em zákazníkûm a spolupracovníkûm za jejich partnerství a vyjádfienou dûvûru (zleva Thomas Bettermann, Ulrich L. Bettermann a Andreas Bettermann). Werner Dunker a Markus Arens Impressum Redakãní t m ãasopisu Bild dûkuje v em, ktefií pfiispûli ke zdaru tohoto jubilejního vydání. Nápady, rukopisy a fotografie jsme dostali od: Markus Arens, Andreas Bettermann, Ulrich L. Bettermann, Irmgard Bodewig, Birgit Broichhaus, Ulrich Ensinger, Wolfgang Garthe, Norbert Gornik, Herbert Köster, Andree Kröger, Norbert Klauke, Jörg Langenohl, Wilfried Nickel, Bernd Nowak, Jürgen Paul, Paul Röder, Eduard Runte, Fritz Schauerte, mûstsk archiv v Mendenu. Pokud jsme na tomto místû neúmyslnû zapomnûli nûkoho uvést, prosíme za prominutí! Redakční tým Andreas Bettermann, Ulrich Ensinger, Norbert Gornik, Herbert Köster, KrögerKommunikation. Redakce Podnûty, tipy, textové pfiíspûvky a fotografie zasílejte, prosím, na adresu: -Blick-Redaktionsteam Projektleiter Norbert Gornik - Marketing - Kommunikation Bettermann GmbH & Co., Postfach 1120 D-89 Menden Tel.: / 89-0, fax: / Internet: Výroba Bonifatius GmbH, Druck - Buch - Verlag Paderborn âeské vydání spolu s Bettermann Praha pfiipravili: Lepton studio a Pfiekladatelsk servis Skfiivánek Blick 01/2001 1

32 Pracujte pohodlně elektroinstalaãní systémy VBS. Spojovací a upevàovací systémy Spojovací systémy UpevÀovací systémy Systémy nosníkov ch svorek Li tové systémy roubové a natloukací systémy TBS. Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky UzemÀovací systémy Systémy vyrovnávaní potenciálû Systémy ochrany pfied bleskem Systémy ochrany pfied pfiepûtím KTS. Kabelové nosné systémy MontáÏní systémy Systémy kabelov ch ÏlabÛ Systémy mfiíïov ch ÏlabÛ Systémy kabelov ch ÏebfiíkÛ Systémy stoupacích ÏebfiíkÛ Systém kanál - nosník svítidel Stavebnicové systémy Systémy kabelov ch ÏlabÛ GKS Prvky z nerezové oceli BSS. Systémy protipoïární ochrany LFS. Systémy ukládání vedení UFS. Podlahové systémy ProtipoÏární pfiepáïky kabelov ch prûchodû Zachování funkãnosti Systémy instalaãních kanálû Systémy podparapetních kanálû IBIS Integral UK podlahové instalaãní systémy ISO A systém kanálû Systémy do dut ch a dvojit ch podlah VyuÏijte synergické efekty, které Vám mûïe nabídnout pouze pfiem lející a inovativnû pracující v robce - od hmoïdinky pfies komplex kabelov ch nosn ch systémû aï ke kapacitnû fiízen m svodiãûm bleskov ch proudû s karbon technologií. DÛmyslnû navzájem propojené systémy jsou zárukou maximální efektivnosti a pohodlí denní práce. S pracují profesionálové

Právě tehdy, když si myslíme, že jsme mnohé dosáhli, je načase učinit další krok. Vítejte u OBO.

Právě tehdy, když si myslíme, že jsme mnohé dosáhli, je načase učinit další krok. Vítejte u OBO. Právě tehdy, když si myslíme, že jsme mnohé dosáhli, je načase učinit další krok. Vítejte u OBO. Spojujeme původ s budoucností. Zakladatel firmy Franz Bettermann Právě tehdy, když si myslíme, že jsme mnohé

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût

OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût Nová generace systémové techniky budov: praktická, uživatelsky přívětivá, spolupracující. EGS Systémy instalaãních pfiístrojû S OBO pracují

Více

OsvûÏující alternativa pro více moïností

OsvûÏující alternativa pro více moïností OsvûÏující alternativa pro více moïností Mlad podnik s bohatou tradicí Mladí a vzestupující: NKE byla zaloïena v roce 1996 v rakouském Steyru. Tato znaãka vstoupila rychle na svûtov loïiskov trh jako v

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky

TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky S OBO pracují profesionálové. OBO ví, co

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště Ochranná a oddûlovací jiskfii tû OBO slouïí ke galvanickému oddûlení a pfiemostûní komponent, které nesmûjí b t z provozního hlediska propojeny pfiímo. Pomocí tûchto pfiístrojû lze zabránit napfi. vzniku

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS HOBIS Standard Stolové řady Základní řada Laminové podnože Vedení kabeláže Stolové desky 25 mm Hrany ABS tfie eà/ãerná tfie eà/hliník

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Manpower Index trhu práce âeská republika Q4 2008

Manpower Index trhu práce âeská republika Q4 2008 Manpower Index trhu práce âeská republika Q4 28 V sledky prûzkumu 4. ãtvrtletí 28 Manpower Index trhu práce âeská republika Obsah Q4/8 Index trhu práce v âeské republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

Detoxikaãní balíãek bioharmoni

Detoxikaãní balíãek bioharmoni Detoxikaãní balíãek bioharmoni Proã má ãlovûk provádût odstraàování toxinû ze svého organismu? Ve starovûku lidé vûdûli jen málo o toxickém pûsobení prostfiedí na ãlovûka. Neznali mikroorganismy, neznali

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

N tovací matice a rouby

N tovací matice a rouby N to matice a rouby KAPITOLA 2.1 1 Náfiadí fiízené kroutícím momentem (ochrana proti protoãení) 2 3 4 5 Multigrip: velk rozsah svûrné síly. MoÏnost pouïití v materiálech s rozdíln mi tlou Èkami. Otvor

Více

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 9, díl 3, kapitola 6.3, str. 1 9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ Poslední z předkládaných alternativ posuzování stavu vyzrálosti systémů managementu organizací předpokládá, že míra

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk SPRCHOVÉ KOUTY De Luxe DE LUXE PF 120 cm v plà Satinato dvefie 120 cm levé T 1241 YB dvefie 120 cm pravé (T 1239 YB) Sprchová vaniãka keramická 120 x 80 cm (T 1076 01) DE LUXE Q 80 x 90 cm pravá TC 835

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy

LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy The Professional Choice - in Fluid Management LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy Technická specifikace Olejov chladicí agregát LOC je urãen

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

B EZEN 2004 MINISTERSTVO ZEMùDùLSTVÍ

B EZEN 2004 MINISTERSTVO ZEMùDùLSTVÍ B EZEN 2004 MINISTERSTVO ZEMùDùLSTVÍ VáÏení ãtenáfii, letos si jiï po dvanácté svûtová vefiejnost pfiipomíná 22. bfiezna v znam vody pro existenci Ïivota na na í planetû a pro v voj lidské civilizace.

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Rychlý, bezpečný, spolehlivý: Program starquick

Rychlý, bezpečný, spolehlivý: Program starquick Rychlý, bezpečný, spolehlivý: Program starquick OBO top hvězdy od OBO: starquick starquick je rozsáhl program vysoce kvalitních pfiíchytek, které jsou vhodné pfiedev ím pro pouïití venku, ve vefiejn ch

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

Domovní automatizace s OBO B.U.S Compact Komfortní a bezpeãné

Domovní automatizace s OBO B.U.S Compact Komfortní a bezpeãné Domovní automatizace s OBO B.U.S Compact Komfortní a bezpeãné Kompletní systém nyní i s dálkovým ovládáním EGS Systémy instalaãních pfiístrojû S OBO pracují profesionálové. OBO ví, co potfiebují profesionálové:

Více

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Boufiky jsou odedávna fascinujícím pfiírodním divadlem. ZároveÀ v ak také nezanedbateln m nebezpeãím pro ãlovûka a jeho okolí. Rozdíly elektrick

Více

âasopis podnikatelské skupiny OBO BETTERMANN Highlights a novinky 28 stran pln ch nov ch, inovativních v robkû ze v ech oblastí: od str.

âasopis podnikatelské skupiny OBO BETTERMANN Highlights a novinky 28 stran pln ch nov ch, inovativních v robkû ze v ech oblastí: od str. Vydání 1/2006 âasopis podnikatelské skupiny OBO BETTERMANN OBO a Ackermann Dva pfiíbûhy úspûchû: od str. 4 Highlights a novinky 28 stran pln ch nov ch, inovativních v robkû ze v ech oblastí: od str. 10

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

Nájezdy a nakládací rampy z hliníku

Nájezdy a nakládací rampy z hliníku Nájezdy a nakládací rampy z hliníku ALTEC GmbH v Singenu ALTEC GMH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu aden Württembergu poblíï odamského jezera

Více

Desátek. a postní obûti

Desátek. a postní obûti Desátek a postní obûti Placeholder Sneste v ecky desátky do obilnice,... a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupû, nezotvírám-liè vám prûduchû nebesk ch, a nevyleji-li na vás poïehnání, tak Ïe neodoláte.

Více

S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci. TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008

S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci. TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008 TBS Systémy ochrany před transientními jevy a blesky S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008 S OBO pracují profesionálové OBO ví co

Více

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Obsah 1 DÛleÏité poznatky o oddálen ch hromosvodech... 3 2 Pfiíklady................................... 4 2.1 Klimatizaãní jednotky..............................

Více

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax:

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax: Přímá telefonní čísla prodejců Střední Čechy tel.: 323 616 117, fax: 323 637 606 Východní Čechy tel.: 323 616 147, fax: 323 637 606 Severozápadní Čechy tel.: 323 616 121, fax: 323 637 606 Jihozápadní Čechy

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky ATEC GmbH v Singenu ATEC GmbH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu Baden Württembergu poblíï

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy Isola Powertekk Extra tfiída pro Vás 7/08 IP-CZ Powertekk Nordic ãerná Powertekk Nordic Powertekk CC Suché a zdravé domy POWERTEKK Rozhodující je, co máte nahofie Tvarovû estetick vzhled stfie ní ta ky

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

OBO reference highlights Profesionální fie ení pro budoucnost Cable management by OBO!

OBO reference highlights Profesionální fie ení pro budoucnost Cable management by OBO! Informace pro spolupracovníky a obchodní přátele podnikatelské skupiny Bettermann / vydání 1/2005 OBO reference highlights Profesionální fie ení pro budoucnost Cable management by OBO! Obsah > Edice Cable

Více

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES Úvod SíÈ EURES byla ustanovena Rozhodnutím Evropské komise ã. 93/569, vycházejícím ze Smûrnice 1612/68 o volném pohybu pracovních sil. Tento dokument (pfiedev ím ve ãlánku 40, resp. 49) umoïàuje bliï í

Více