Informace pro pracovníky a obchodní partnery podnikatelské skupiny Bettermann vydání 1/2001. OkamÏiky 90 let OBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro pracovníky a obchodní partnery podnikatelské skupiny Bettermann vydání 1/2001. OkamÏiky 90 let OBO"

Transkript

1 Informace pro pracovníky a obchodní partnery podnikatelské skupiny Bettermann vydání 1/2001 OkamÏiky 90 let

2 Zvlá tní vydání: 90 let Poděkování Dûkuji sv m synûm Andreasovi a Thomasovi, ktefií se angaïovali v sestavení bohaté 90-leté historie firmy Bettermann. Oba dále ponesou, jiï ve ãtvrté generaci, ducha a styl na eho podniku na mezinárodním poli. Na historickém vypofiádání se podíleli domácí badatelé, mnoho pfiátel a obchodních partnerû, ale také spolupracovníci a dûchodci. Ti v ichni dali redakci ãasopisu Blick k dispozici nesãetnû obrazov ch i textov ch dokumentû, z nichï nûkteré dosud ani nebyly zvefiejnûny, spolu s osobními vzpomínkami a tolik cenn mi postfiehy. Pochopení Nemám v úmyslu, a mí synové také ne, pátrat po Ïivotních cestách jednotliv ch ãlenû rodiny. Mnoho musí zûstat nevyfiãeno. Museli jsme také pouïít zkratky a zhustit Ïivot v ech rodin Bettermann do uzavfieného, pfiehledného a pfiitaïlivého tvaru. Obsah > Zakladatel firmy Učenlivý podnik Orientace a závazek První adresa Řešení s vizí Doba zlomu Optimismus vítězí Síla milénia značka obchází svět >>> Budoucnost má jméno 2 Blick 01/2001

3 E D I T O R I A L 90 let Bettermann Jubilea jsou mezníky, které zavazují k pohledu do minulosti i budoucnosti. 90. v roãí firmy Bettermann, kterému je vûnována tato historická rekapitulace v ãasopise Blick, musí poslouïit nejen k pouhému vyrovnání se s fakty a daty. V tomto velikém v roãí je skryta i v zva k pokusu zarámovat tuto v podstatû individuální historii do ir- ích a hlub ích souvislostí. Je to 90 let trïní orientace a obchodních zku eností, je to 90 let ãinnosti podniku s velkou mírou kreativity a inovace. Je to také 90 let spolehlivosti, vytrvalosti, odpovûdnosti a dûvûryhodného partnerství. A o tyto hodnoty Bettermann tradiãnû peãuje po cel ch 90 let své existence. Firma Bettermann se ve sv ch 90 letech ukazuje jako mladá a dynamická a zároveà je úspû n m globálním hráãem na celosvûtovém trhu. Mnoho patentû a certifikátû na na e v robky a práci stejnû jako vysoká respektovanost, které Bettermann poïívá u sv ch zákazníkû, zpracovatelû, partnerû a obchodních pfiátel, jsou v sledkem cílenû orientované v robní a obchodní práce minul ch více neï 90 let. Tato vynikající pozice na trhu, kterou Bettermann po 90 letech stále pevnûji zaujímá, je zásluhou mnoha lidí. Mohla b t dosaïena jedinû díky neúnavnému úsilí v ech generací rodiny Bettermann, uvûdomûní a angaïovanosti v ech spolupracovníkû, celosvûtov m aktivitám zastoupení, kanceláfií a filiálek a v neposlední fiadû i díky dûvûfie na ich zákazníkû, zpracovatelû a partnerû. Tûm v em z celého srdce dûkuji. Dnes je 90 let firemní historie sice dûvodem k hrdosti, ale rozhodnû ne k fale - nému sebeuspokojení. Pfii ve keré radosti nad tímto pozoruhodn m v roãím proto prosím v echny spolupracovnice a spolupracovníky, aby i nadále pfiistupovali k firmû Bettermann podle hesla: Co musíme dnes, po 90 letech, vykonat, abychom i zítra byli úspû ní na trhu? Vá Ulrich L. Bettermann 2A Blick 01/2001

4 Zvlá tní vydání: 90 let Zakladatel firmy Franz Bettermann ( ) Nemají snad úspûchy dne ka a ance zítfika vïdy také svou historii? Ano, mají. Pro stfiedostavovsk (a pfiece globálnû pûsobící) rodinn podnik je tradiãní a samozfiejmou povinností vzpomenout na zakladatele z doby pfied devadesáti roky, Franze Bettermanna. A ten by moïná také zaãal psát historii svého úspûchu u pfiedkû v roce 19, protoïe krátce po 0-leté válce se v tehdej í zemûdûlské vesnici Hüingsen u Mendenu a Lendringsenu - tedy v místû dne ního sídla firmy Bettermann - usadila tehdy jiï sedmiãlenná rodina Kaspara Bettermanna. Franz Bettermann musel v roce 1907 jako zemûdûlec nejprve pfiekonat jednu pfiekáïku, aby se pak mohly plnû projevit jeho podnikatelské A A schopnosti a ambice: kdyï vyhofiel jeho statek v Hüingsenu, hledal si nûjak jin dostaãující v dûlek. On, 0 Blick 01/2001

5 0 7 Sídlo dne ní logistiky 8 9 A 7 7A 8 8A 9 kter byl tolik spojen s domovem a pfiitom tak otevfien svûtu a s nevídan m sociálním cítûním, zaloïil v roce 1911 se dvûma odborníky a b val mi kolegy firmu na zpracování kovû, jeï dodával domácím podnikûm vyrábûjícím svûtla. Prvním podnûtem pro zakladatele podniku, aby se nadále s úspûchem vûnoval upevàovací technice a ochranû proti bleskûm, mohla b t korouhviãka na vûïi kostela sv. Jakuba v Hamburku. Takov je tedy zaãátek historie úspûchu Bettermann, která nyní trvá jiï 90 let. Zakladatel firmy Franz Bettermann na tradiãní lidové slavnosti v Hüingsenu A Blick 01/2001 0

6 Zvlá tní vydání: 90 let Orientace a závazek 2 Pro Franze Bettermanna pfiedstavovala ekonomická ãinnost pole pro uplatnûní lidí a lidskosti. To zûstalo i pro v echny dal í generace rodiny Bettermann dûle- Ïit m záchytn m bodem a závazkem. Dûjiny hospodáfiství nás uãí: Existují vûdãí lidé, ktefií udávají dimenze a smûr své dobû a okolí. Jeden z takov ch pion rû se jmenuje Franz Bettermann. Intuice a inspirace, odvaha a odhodlanost byly za kmotry, kdyï Franz Bettermann vytvofiil na místû dne ního sídla skupiny Bettermann v Hüingsenu svou vlastní lisovnu. Chtûl zûstat nezávisl a investovat ovoce sv ch podnikatelsk ch aktivit do dal ího rozvoje a do budoucnosti. Nezní nám to dnes povûdomû? To je pfiece heslo firmy Bettermann, které dodnes pfiebírají jak ãlenové rodiny tak i firemní éfové. Franz Bettermann dal v roce 1920 svému v robnímu programu první a dosud aktuální obrysy: upevàovací technika pro elektrotechnické a sanitární instalace a souãástky pro ochranu budov proti bleskûm. Základ pro dal í rûst podniku a jeho v robních programû spoãívá v podnikatelské odpovûdnosti. V archivních dokumentech nalezneme i odpovûì podnikatele na znepokojivou otázku, zda mûl strach z napodobitelû. Tato odpovûì zní: má patentová ochrana se naz vá a vïdy bude naz vat KVALITA. Dalo by se to vyjádfiit pfiíhodnûji? A A Hmotnostní seznam z roku 0 Blick 01/2001

7 Dílna II v Hüingsenu, A 7 7A Inzerát z 20. let Blick 01/

8 Zvlá tní vydání: 90 let e ení s vizí Zku enosti Franze Bettermanna z fáze prûmyslového rozvoje nás oslovují i dnes, byè v transformované podobû. eã je o inovacích a skuteãnosti, Ïe tento tafetov kolík byl bez pfieru ení donesen aï do dne ní tfietí generace. Kdo to nezná? âasto musíme na dlouho otûhotnût nûjak m problémem, abychom pak porodili jeho fie ení. Pfiitom platí, Ïe je tfieba sná et bolesti dosud neuvolnûn ch napûtí Tím museli Franz Bettermann a jeho spolupracovníci projít, neï v roce 192 zaãali s v robou termosetû a termoplastû. Nyní byl program firmy Bettermann oznaãován jiï jako kov a plast v moderní instalaãní a upevàovací technice. RovnûÏ bylo shromáïdûno bohaté strojové vybavení s moderními vstfiikovacími stroji. Krátce pfied vypuknutím 2. svûtové války se v vojem, v robou a prodejem více neï 700 druhû zboïí zab valo jiï 2 pracovníkû. Zaãalo vítûzné taïení. Byla A A vytvofiena první celoplo ná síè zástupcû a do podniku Franz Bettermann byla integrována firma s mosazn mi soustruïen mi díly. Patent na fiadovou pfiíchytku z roku Blick 01/2001

9 Instalaãní materiál 0. let, jako napfi. pfiíchytky, litinové pfiíchytky a litinové háky, byl jiï tehdy vyrábûn ve firmû. Odboãné krabice a pfiíchytky Greif-Iso, které jsou je tû dnes k nalezení v mnoha budovách A 7 7A 8 8A 9 A Blick 01/ A

10 Zvlá tní vydání: 90 let Optimismus vítûzí 2 Franz Bettermann, b val rolník, jistû vûdûl také to, Ïe se v zemûdûlství v ech dob a zemí vyskytoval a vyskytuje plevel, kter vyïaduje zahradnickou péãi, aby neohroïoval vlastní rûst semen. V roce 190 si pûsobivû zafiídil vlastní zahradu. V tûchto váleãn ch dnech zmûnil Franz Bettermann dosavadní samostatnou firmu na otevfienou obchodní spoleãnost. Své ãtyfii syny Franze, Johanna, Ernsta a Huberta uãinil sv mi mlad ími partnery. Tím byla zaji tûna kontinuita vedení firmy v rodinn ch rukách. Ve sv ch letech, tedy v roce 19, opustil Franz Bettermann, dûdeãek dne ního éfa firmy, první fiadu na velitelském mûstku a s dûvûrou pfiedal kormidlo do rukou sv ch synû. Podafiené nástupnictví, které se tehdy ani dnes nezdálo b t samozfiejmé a vyïaduje lidskou velikost odstupujících pfiedkû. V tomtéï roce zniãilo dûlostfielecké ostfielování prakticky cel závod. Nûkolik t dnû poté se bratfii dohodli na tom, Ïe zaãnou s okamïitou obnovou. Tento ctiïádostiv zámûr byl uskuteãnûn za pomoci zamûstnancû a navrátilcû jiï v roce 19. Jaké tûstí, Ïe vût ina strojového vybavení byla vãas vystûhována. Nouze dûlá v tûchto mûsících zázraky. Provoz opou tûjí hfiebeny, skleniãky a jiné pfiedmûty denní potfieby, které byly v té dobû uïiteãn m v mûnn m zboïím. Kofieny v elektroinstalaãní technice v ak zûstaly zachovány. Tomu nemohla zabránit Ïádná stfielba A A 10 Blick 01/2001

11 A 7 7A 8 8A 9 V robní hala na nádraïí Blick 01/

12 Zvlá tní vydání: 90 let - znaãka obchází svût Velké nûmecké znaãky se opro Èují od váleãn ch zmatkû a získávají mezinárodní uznání pro obnovu a nûmeck hospodáfisk zázrak. JiÏ v roce 192 staãí po celém svûtû jen tfii písmena k oznaãení celého odvûtví: O B O. Je totiï jasné: znamená vynález inovaãních kovov ch hmoïdinek, pro nûï se nemusí vrtat otvory, a to je jejich velká pfiednost. Ocelov r hovan dfiík ukonãen závitem M nebo M 2 s nákruïkem vymezujícím zatluãení znamenal pfievrat v upevàovací technice. gendárním panáãkem jasného re- Marketingoví stratégové dosáhli s le- Staãilo kladivo a bylo hotovo. Zrodila se klamního prûlomu. Kovové hmoïdinky si klasická znaãka. v na ich hlavách vyslouïily renesanci. Národní veletrhy byly pro brzy pfiíli tûsné, takïe zaãalo narûstat nejen mi- poïitek struãnû pfiipomenout na stra- V em mlad ím ãtenáfiûm chceme tento moevropské vystoupení a povûdomí o firmû, ale také její obrat. nách 18 a A A 12 Blick 01/2001

13 A 7 7A 8 8A 9 Rodinn pfiírûstek v Bösperde V roce 197 se Johannu Bettermannovi a jeho bratrûm Ernstu a Hubertovi podafiil, díky jim vlastnímu citu pro nutné a proveditelné, dal í Èastn zásah a získali firmu Neuwalzwerk v Bösperde zaloïenou v roce Pfiedev ím Ernst Bettermann, otec Ulricha L. Bettermanna, se nenechal odradit pfiedchozími neúspûchy v tomto podniku (vzpomeàme jen na pfiechodné zastavení provozu bûhem svûtové hospodáfiské krize, po kterém následovala 17. kvûtna 19 velká voda, nebo obsazení americk mi vojsky v roce 19). Díky firmû Bettermann na lo práci více neï 00 lidí, ktefií se postarali o zahájení expanze v oblasti kabelov ch nosn ch systémû z ocelového drátu nebo plechu. Franzi Bettermannovi nebylo od roku 19 dopfiáno dál se tû it z úspû ného pûsobení sv ch synû. Tento ãestn obãan své rodné obce a velkorys pfiíznivec domácího kulturního a spolkového svûta zemfiel v roce 19 v Hüingsenu - tady se narodil a tady také skonal. Tato vûta koluje jiï let mezi pracovníky a zákazníky: Od hrnce po kabelovou dráhu - s NEUWA je to moïné. Nejdel í pfiíslu nost k firmû podle zemí Jméno Pfiíjmení Datum pfiíchodu Zemû Theodor Schaefer.. 19 Nûmecko Blick 01/2001 1

14 Zvlá tní vydání: 90 let Neuwalzwerk AG - NEUWA Bettermann Tento tradiãní podnik byl zaloïen v roce 1827 a fungoval prvních 2 let jako poboãn provoz vlastnické firmy Kissing + Möllmann, Iserlohn. 2. ãervna 1888 se silnû rostoucí podnik zmûnil na akciovou spoleãnost Neuwalzwerk. Na zaãátku firemní historie bylo válcování sochorû a pozdûji taïení drátû. O 0 let pozdûji byla specialitou závodu v roba drátûn ch pletiv a sítí. V roce 1879 sestrojil Carl Altpeter první proplétací stroj na kontinentû a také zahájil sériovou v robu tohoto typu v Bösperde. Tím se tento provoz stal aï do pfielomu století jed- 2 ním z pfiedních nûmeck ch podnikû a proplétací stroje byly aï do roku 190 exportovány do mnoha evropsk ch by na vodu, trycht fie, noãníky, misky vah, orientální bazarové zboïí, lavory, chladiãe vody, kávovary, mo- zemí i do USA. sazné a alpakové lité pfiedmûty, Paleta v robkû na pfielomu století obsahovala kompaktní program kovového zboïí: mosazné a mûdûné v robky, vodní kotle, konvice na ãaj, sporákové pláty, pánve, ohfiívací láhve oválné i válcové, koreãky, sbûraãky pûny, ruãní náprstky atd. V roce 191 pfie la akciová spoleãnost NEUWALZWERK na firmu Neunkirchner Eisenwerk AG, dfiíve Gebr. Stumm. Osazenstvo, které se s 20 zamûstnanci dostalo na nejniï í stav, narostlo i navzdory mechanizaci opût a stolní svítidla, hrnce na klíh, nádo A A 1 Blick 01/2001

15 A 7 7A 8 8A 9 na 00 pracovníkû. Pozitivní v voj provozu v ak byl v roce 199 pfieru en vypuknutím 2. svûtové války. Pfievzetí 1. ledna 197 pfievzala vût inu akcií firma Bettermann Elektro. Byl to pfiedev ím Ernst Bettermann, kdo po pfievzetí vûnoval v echny své tvûrãí síly podniku NEUWALZWERK. Od roku 197 se v echny investice zamûfiily na koncentraci a racionalizaci stávající v roby. Jako logick dûsledek je tedy nutno vidût utlumení v roby drátû a zahájení v roby oh ban ch profilû stejnû jako nákup moderních svafiovacích mfiíïov ch stolic. Uprostfied 0. let, kdy byl hospodáfisk rûst mírnûj í, dokázala firma NEUWA Bettermann pozoruhodnû zvy ovat obrat. Pfii rostoucí potfiebû elektrické energie pro expandující prûmyslová odvûtví, koly, nemocnice, leti tû, velké projekty v tuzemsku i zahraniãí atd., vedené z elektráren kabely, byly ãím dále více zapotfiebí pfiedem nainstalované kabelové trasy. RovnûÏ nové elektrárny, pfiedev ím jaderné, potfiebovaly enormní mnoïství osvûdãen ch kabelov ch nosn ch systémû. Obchodní podnik, existující více neï 10 let, tedy nezanikl, jen se pod znaãkou Bettermann-Ära optimálnû pfiizpûsobil momentálním poïadavkûm trhu. Blick 01/2001 1

16 Zvlá tní vydání: 90 let A A 2 2A 2A 2 A 2 1 Blick 01/2001

17 Reklama na v robky ve Spiegelu 0. let A 7 7A 8 8A 9 Blick 01/

18 Zvlá tní vydání: 90 let Panáãek Sympatick panáãek, od roku 199 nerozluãn prûvodce úspû né znaãky, obrazov symbol jako synonymum prvotfiídní instalaãní techniky. KaÏd z branïe zná panáãka. Kde se objeví, tam se jedná o prvotfiídní v robky nebo informace od firmy. 2 Jednou v roli pomocníka, jindy zase specialisty na v robky, pfiiná í hravou formou informace. VÏdy pfiátelsk a ochotn - typické pro. Objevuje se znovu a znovu po celá léta a patfií neodmyslitelnû k podniku. Zprostfiedkovatel mezi v robcem a uïivatelem - tuto úlohu dennû mistrnû zvládá A A 2 2A A 2A 2 18 Blick 01/2001 A

19 Krásné na nûm je: âím je star í, tím nejen lépe vypadá, ale tím lep í jsou i jeho prûpovídky. DÛvûfiujte mu i nadále, stojí vïdy na va í stranû. Stejnû jako my ve firmû - jiï 90 let A 7 7A 8 8A A 7 7 7A A 9 A 7 7A 8 8A 9 Blick 01/

20 Zvlá tní vydání: 90 let Uãenliv podnik V zvu k rûstu urychlila v 0. letech integrace firmy NEUWA Bettermann do podniku Bettermann, která dala vzniknout strategické alianci na trhu. V roce 198 mohla skupina podnikû Bettermann se vstupem Ulricha L. Bettermanna do operativního prûbûhu obchodû podstatnû získat na mezinárodním profilu. Jeho vize se soustfiedily na inovaãní rûst ziskû a následkem toho i na v stavbu a pfiestavbu stávajících struktur. To nabídlo 2000 pracovníkûm a zákazníkûm jistotu piãkového podniku. KaÏd, kdo dohlédne dál neï na piãku nosu, ví, Ïe úspûchy minulosti jsou nepfiáteli budoucnosti. V letech rozmachu byly odstranûny pfiekáïky zmûn a zahájeny zmûnové A A 20 Blick 01/2001

21 A 7 7A 8 8A 9 procesy. Nesly rukopis a trvalou zásluhu Ulricha L. Bettermanna, tehdy teprve tfiicetiletého. Mezi roky 190 a 1970 urãoval tempo, obraznû fieãeno, symbol firmy - panáãek z pera Horsta Henniga. Název Bettermann se dávno stal synonymem inovaãní instalaãní techniky a svûtovû proslulou znaãkou. R t - nástroj na zatloukání svorníkû a pfiíslu- enství HmoÏdinky, hfiebíky, svorníky se závitem Nejdel í pfiíslu nost k firmû podle zemí Jméno Pfiíjmení Datum pfiíchodu Zemû Anna Maria Clemente Turecko Aristidis Mouratidis ecko Muenevver Guerel Turecko A Blick 01/

22 Zvlá tní vydání: 90 let Inovace 0. let A 2 2 2A A 22 Blick 01/2001

23 A 7 7A 8 8A 9 Blick 01/2001 2

24 Zvlá tní vydání: 90 let První adresa V roce 1970 zamûstnával elektroinstalaãní prûmysl v Nûmecku témûfi osob, coï je poãet srovnateln s automobilov m odvûtvím. Ti v ichni upírali pohledy na Hannover, na nejvût í prûmyslov veletrh svûta. Firma Bettermann se opût jasnû zviditelnila inovaãní prezentací elektroinstalaãní techniky v hale 9. Hannover znamenal premiéru pro dnes jiï klasické v robky Quick a RKS. Dvû znaãkové speciality, které pfiinesly revoluci do elektroinstalací. 2 V souvislosti s touto fází bychom rádi zmínili je tû dvû jména: Franz-Josef Strauß a Heinz Schauerte. Tehdej í pfiedseda CSU byl prvním prominentním politick m ãinitelem, kter se pozdravil s Ulrichem L. Bettermannem. Po nûm mûlo v dal ích letech následovat je tû mnoho prezidentû a ministrû a také ekonomick ch pfiedstavitelû mezinárodních koncernû. editel prodeje Heinz Schauerte byl jiï zamlada spolutvûrcem sítû kontaktû s nûmeck m velkoobchodem, o niï se rovnûï staral a zajistil tak rûst kapitálu dûvûry, kter nutnû pfiispûl k prosazení tfiístupàového odborného prodeje. Z 90 let A A 2 Blick 01/2001

25 A 7 7A 8 8A 9 firmy Bettermann je pfiesnû polovina spojena s tímto muïem - pracuje u jiï rokû. Základní kámen, ne kopie. Originál v na ich fiadách. On a mnozí dal í neúnavní spolupracovníci jsou aktivní i dnes. Nejdel í pfiíslu nost k firmû podle zemí Jméno Pfiíjmení Datum pfiíchodu Zemû Toma Dzelajlija Jugoslávie Al Hassan Benahmed Mouala Maroko Ernst-Guenther Jordan Rakousko Francisco Haba Duran panûlsko Eduardo Alberto Alfonso Portugalsko Blick 01/2001 2

26 Zvlá tní vydání: 90 let Doba zlomu Desetiletí s nûkolika vrcholy. Reorganizace firmy Bettermann od roku 198, kterou v roce 1989 urychlilo sjednocení Nûmecka. Byla to doba zlomu. Doba obratu v politickém a evropském prostfiedí a také v rodinn ch majetkov ch vztazích, protoïe Ulrich L. Bettermann se jiï v roce 198 stal jedin m vlastníkem a spoleãníkem podniku Bettermann poté, co vyplatil své dfiívûj í spoleãníky. Siln poãin, kter obrátil skupinu podnikû 2 sílu skrytou v hlavách i srdcích a umoïnily vyuïít potenciální ance. Tak bylo jen otázkou ãasu zaloïení první dcefiinné spoleãnosti Bettermann ve v carsku v roce 198. Zfiízení prvního regionálního zastoupení v Hamburku pak bylo logick m dûsledkem zmûny podnikové koncepce, která se trvale zamûfiila na jasn kurs k mezinárodní konkurenceschopnosti. na rûst v globálních ekonomick ch strukturách. V tfietí generaci byly realizovány investice, které nesnesly odkladu a zároveà znamenaly odliv kapitálu. Se srovnateln m teplotu a nezastaví se ani pfied mofiem Vlak Bettermann se zahfiívá na provozní úsilím, ale s jin m znaménkem probûhlo a jin mi kontinenty. Jízdní fiád ukazuje nûmecké znovusjednocení. cestu ne do tmavého tunelu, ale k internacionalizaci. Spoleãné mûly tyto události to, Ïe uvolnily Nejdel í pfiíslu nost k firmû podle zemí Jméno Pfiíjmení Datum pfiíchodu Zemû Annie Jung Francie Alan Peall Velká Británie Jerzy Kryjom Polsko Peter Toth Maìarsko 2 2A Bettermann, Strauß a Audi - tfii piãky A Na sněhu a ledu si mohli Ulrich L. Bettermann a bavorský ministerský předseda Franz-Josef Strauß vyzkoušet novou Audi 200 Quattro v pancéřované verzi 2 Blick 01/2001

27 Brzy vedly velmi vysoké exportní kvóty k úspû nému proniknutí na trh na evropské i celosvûtové úrovni, k postavení dûleïitého tfietího pilífie (vedle obchodu aprojektové asystémové techniky) stabilní firemní architektury. Celosvûtová expanze proto mohla b t jiï v roce 1988 vedena kontrolovanû, protoïe vedoucí pozice na trhu v Nûmecku dodávala potfiebnou energii, fiíká se v tiskovém sdûlení firmy k zahájení veletrhu v Hannoveru Ernst Bettermann ( ) slaví 7. narozeniny. Podnikatel, kter spoluvytváfiel hospodáfisk Ïivot v Mendenu 8 9 A 7 7A 8 8A 9 Sídlo firmy BETTERMANN AG Schweiz A Blick 01/

28 Zvlá tní vydání: 90 let Síla milénia Závûreãn sprint na cestû do nového tisíciletí. Deset let zakonãen ch úspû n m finále, která pfiipravily cestu do budoucnosti. Burzovní horeãka a zlatokopecká nálada. Síla globalizace sjednocuje svût. V souvislosti s tím se také náleïitû mûní svûtov trh. Firma na to byla dobfie nachystána a upravila i svou vizi: Globálnû myslet a globálnû jednat. Kdo se této dynamice nepfiizpûsobil, mohl se v roce 199 objevit v bestselleru Martina a Schumanna s titulem Pády globalizace. Noãní mûra a nic pro ctiïádostivé. V roce 199 se firma Bettermann zafiadila mezi podniky schopné globalizace. Spojila síly a zvolila barvu: oranïová je oblíbená barva profesionálû. V patách vstupu na trh v nové barvû kráãela také inovace pfiepûèová ochrana, 199 IBIS Integral nebo 199 Multi Quick ( mistrovsk kus v upevàovací technice ). Rozmach vyïaduje radikální zmûny. PrÛkopnické globální trïní a ekonomické struktury jsou urãovány osobnostmi dûjin. V roce 199 pfied 900 hosty na Mendenském fóru v hale Ernsta Bettermanna pozbyly celosvûtov v znam: Michail Gorbaãov, dr. Henry A. Kissinger a Hans- Dietrich Genscher. Desetiletí setkávání a ústupkû: 199 Spolkov kfiíï za zásluhy pro Ulricha L. Bettermanna. Pod jmenovací listinou byl podepsán spolkov prezident Richard von Weizsäcker. 199 Ulrich L. Bettermann vede mendenské rozhovory a první dialog o zlep- ení domácí infrastruktury s pfiedsedou vlády Wolfgangem Clementem. 199 Bettermann investuje do centra pro v zkum ochrany pfied blesky a v zkum elektromagnetické kompatibility BET v Mendenu Prof. Dr. Hans-Jürgen Warnecke, prezident Frauenhoferovy spoleãnosti pro podporu aplikovaného v zkumu, vyznamenává sv m pobytem v logistickém centru Bösperde skupinu podnikû Bettermann, která má jiï od roku 199 osvûdãení podle normy DIN ISO Bettermann pfiebírá úlohu pfiedskokana pfii metodickém mûnovém pfiechodu na euro a zvefiejàuje jednotlivé kroky, které jsou pfiíkladem pro celé odvûtví Ulrich L. Bettermann pfiedstavuje ãtvrtou generaci rodiny Bettermann, své syny Andrease a Thomase, ktefií spoleãnû pfievzali od otce celkem 8% podílu ve spoleãnosti. Budoucnost je zaji tûna S 2000 pracovníky a 0000 druhy zboïí plánuje Bettermann skok do nového tisíciletí. Stanoven cíl 00 milionû DM (20 milionû euro) je jiï dosaïen. Zaãíná odpoãítávání Vzestup globálního hráãe. Cesta od v robce k poskytovateli sluïeb je dláïdûna milionov mi náklady a ve zkratce se dá oznaãit takto: rychleji - blíže - lépe A 28 Blick 01/ A

29 Nejdel í pfiíslu nost k firmû podle zemí Jméno Pfiíjmení Datum pfiíchodu Zemû Barry Eghosa Osas Nigérie Victor Klunko Rusko Tete-Lebene Agbodan Togo KTS Kabeltrag-Systeme 2A 7 8 A 7 7A 8 00 Blick 01/

30 Zvlá tní vydání: 90 let Budoucnost má jméno Vize podnikatelské skupiny Bettermann 2001 >>> 90 let Bettermann. To je 90 let Ïivé minulosti. Ale právû tehdy, kdyï si ãlovûk myslí, Ïe nûãeho dosáhl, je na ãase uãinit dal í krok. Jak se tedy bude Bettermann prezentovat ke 100. v roãí v roce 2011? Jedno je jisté a za tím si rodina Bettermann stojí: nezávislost, inovace, profesionalita a partnerství. VÛdãí my lenky, které musí provázet podnik i v budoucnu, jsou: VÉST PROUD, P ENÁ ET DATA, ÍDIT ENERGII. Tím je také zcela jasnû popsáno zamûfiení podniku. V echny oblasti podniku se musí pevnûji provázat a stávající systémová fie ení dále rozvinout. Jasn m cílem je vybudovat inovaãní náskok a otevfiít partnerûm v prûmyslu a obchodu nové a technicky nároãné obzory. Základy pro to jsou jiï postaveny a tak je logické, Ïe se jiï dnes mû- Ïeme optimisticky dívat do budoucnosti. Pokud jde o procesy v koncentraci obchodu a prûmyslu, stanovuje si Bettermann stále znovu nové ctiïádostivé cíle, které také plní. Firma Bettermann spoluvytváfií neustále se zrychlující zmûny ve svûtû a chápe je jako svou pfiíleïitost. Budeme i nadále prosazovat znaãku do popfiedí a vyuïívat svûj potenciál. My, to jest pracovníci, se povaïujeme za spoluodpovûdné tvûrce budoucnosti a partnery zákazníkû. To je nejen souãást firemní filozofie, ale dnes jiï také zaïívaná realita, coï nakonec dokazují iniciativy posledních let. Firma Bettermann je uï dávno nejen v robcem technicky dokonal ch produktû, ale také poskytovatelem sluïeb ve v ech sektorech, kde se tyto produkty pouïívají. AÈ se jedná o technické poradenství, servis u zákazníka, poãítaãovou pod- 0 Blick 01/2001

31 poru, kolení a semináfie nebo promy lenou logistickou koncepci. Ná náskok musí b t i v budoucnu v hodou pro na e zákazníky. Do roku 2011 budeme také cílenû budovat náskok v oblasti mezinárodní dostupnosti. Globální obchod potfiebuje lokální dostupnost. Navzdory obtíïn m rámcov m podmínkám v minulosti se nám podafiilo rozhodnout budoucnost v tuzemsku i zahraniãí ve svûj prospûch. Regionální pfiítomnost v Evropû nepfiipustí v pfií tích letech Ïádné distribuãní mezery, a to ani na trzích, které dnes je tû nejsou zcela vyvinuty. Budeme na trhu rychlej í, bliï- í a lep í, to znamená u sv ch zákazníkû a s nimi. Není pfiekvapením, Ïe firma Bettermann musí nûkteré trhy teprve objevit, aby je pak mohla otevfiít sv m mezinárodním zákazníkûm. Kromû Evropy bude do roku 2011 dál v popfiedí i na e dostupnost v mezinárodním mûfiítku. Na e dcefiinné spoleãnosti v Dubaji, Pittsburghu a Sao Paulo slouïí zákazníkûm jako první a jiï dlouho úspû ná servisní centra. Kromû toho je podnik Bettermann uï dnes zastoupen a aktivní na v ech kontinentech a ve vût inû zemí. Aktivita - Bettermann je i po 90 letech své existence a moïná právû díky nim velice aktivní. Jako jeden z velk ch stfiedostavovsk ch podnikû v Evropû sázíme na svou sílu a pruïnost. Známe své moïnosti a dokáïeme je vyuïít. V tom smyslu platí: S pracují profesionálové IMPRESSUM Vedení firmy dûkuje v roce 2001 v em zákazníkûm a spolupracovníkûm za jejich partnerství a vyjádfienou dûvûru (zleva Thomas Bettermann, Ulrich L. Bettermann a Andreas Bettermann). Werner Dunker a Markus Arens Impressum Redakãní t m ãasopisu Bild dûkuje v em, ktefií pfiispûli ke zdaru tohoto jubilejního vydání. Nápady, rukopisy a fotografie jsme dostali od: Markus Arens, Andreas Bettermann, Ulrich L. Bettermann, Irmgard Bodewig, Birgit Broichhaus, Ulrich Ensinger, Wolfgang Garthe, Norbert Gornik, Herbert Köster, Andree Kröger, Norbert Klauke, Jörg Langenohl, Wilfried Nickel, Bernd Nowak, Jürgen Paul, Paul Röder, Eduard Runte, Fritz Schauerte, mûstsk archiv v Mendenu. Pokud jsme na tomto místû neúmyslnû zapomnûli nûkoho uvést, prosíme za prominutí! Redakční tým Andreas Bettermann, Ulrich Ensinger, Norbert Gornik, Herbert Köster, KrögerKommunikation. Redakce Podnûty, tipy, textové pfiíspûvky a fotografie zasílejte, prosím, na adresu: -Blick-Redaktionsteam Projektleiter Norbert Gornik - Marketing - Kommunikation Bettermann GmbH & Co., Postfach 1120 D-89 Menden Tel.: / 89-0, fax: / Internet: Výroba Bonifatius GmbH, Druck - Buch - Verlag Paderborn âeské vydání spolu s Bettermann Praha pfiipravili: Lepton studio a Pfiekladatelsk servis Skfiivánek Blick 01/2001 1

32 Pracujte pohodlně elektroinstalaãní systémy VBS. Spojovací a upevàovací systémy Spojovací systémy UpevÀovací systémy Systémy nosníkov ch svorek Li tové systémy roubové a natloukací systémy TBS. Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky UzemÀovací systémy Systémy vyrovnávaní potenciálû Systémy ochrany pfied bleskem Systémy ochrany pfied pfiepûtím KTS. Kabelové nosné systémy MontáÏní systémy Systémy kabelov ch ÏlabÛ Systémy mfiíïov ch ÏlabÛ Systémy kabelov ch ÏebfiíkÛ Systémy stoupacích ÏebfiíkÛ Systém kanál - nosník svítidel Stavebnicové systémy Systémy kabelov ch ÏlabÛ GKS Prvky z nerezové oceli BSS. Systémy protipoïární ochrany LFS. Systémy ukládání vedení UFS. Podlahové systémy ProtipoÏární pfiepáïky kabelov ch prûchodû Zachování funkãnosti Systémy instalaãních kanálû Systémy podparapetních kanálû IBIS Integral UK podlahové instalaãní systémy ISO A systém kanálû Systémy do dut ch a dvojit ch podlah VyuÏijte synergické efekty, které Vám mûïe nabídnout pouze pfiem lející a inovativnû pracující v robce - od hmoïdinky pfies komplex kabelov ch nosn ch systémû aï ke kapacitnû fiízen m svodiãûm bleskov ch proudû s karbon technologií. DÛmyslnû navzájem propojené systémy jsou zárukou maximální efektivnosti a pohodlí denní práce. S pracují profesionálové

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici Schváleno XXXI. sjezdem âssd, Praha, 28. 30. 3. 2003 Obsah: 1. Kdo jsme a kam smûfiujeme...3 1.1. Historické kofieny a zásady

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Ekonomika a management MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Vendula Macháãková Úvod Tento pfiíspûvek pfiiná í shrnutí v zkumu, kter autorka provádûla na podzim roku 2012. Pfiíspûvek je zamûfien

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

GLOBUS âr VYBRAL NOVÉHO HLAVNÍHO POSKYTOVATELE SLUÎEB EDI

GLOBUS âr VYBRAL NOVÉHO HLAVNÍHO POSKYTOVATELE SLUÎEB EDI Noviny pro pfiíznivce softwarov ch fie ení vydávané spoleãností CCV Informaãní systémy ãíslo 2/2010 roãník 2 OCENùN SYSTÉM PRO INSOLVENâNÍ SPRÁVCE Systém ISIS od spoleãnosti CCV Informaãní systémy je prvním

Více

Zürich Invest Aktien Deutschland

Zürich Invest Aktien Deutschland Zürich Invest Aktien Deutschland Dynamický a orientovaný na zisk Jistota Rentabilita Likvidita Obecně závazným podkladem pro koupi podílového listu je prodejní prospekt ve spojení s poslední zprávou o

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah

V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 3 Rozhovor s generálním fieditelem spoleãnosti RadioMobil Rolandem Mahlerem 7 VIZE: Chceme b t pfiátelsk m prûvodcem Va

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. CAx/PLM technologie

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. CAx/PLM technologie Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH CAx/PLM technologie 8 VáÏení ãtenáfii, letos je to má pfiíjemná povinnost opût Vás uvítat na stránkách na eho roãního zpravodaje, jiï osmého vydání v na em ãtrnáctiletém

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více