Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva msta Nové Msto pod Smrkem konaného dne 7. února 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva msta Nové Msto pod Smrkem konaného dne 7. února 2007"

Transkript

1 Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva msta Nové Msto pod Smrkem konaného dne 7. února 2007 Pítomni: p. Ing. Pavel Smutný, pí Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, pí Mgr. Šárka Koleková, p. Jan Selnekovi, p. Milan Kotrbatý, p. Pavel Malý, p. Miroslav Kozák, pí Vra Husáková, pí Jana Dobichovská, pí Miloslava Suková, p. Jaromír Pelant, pí Mgr. Radoslava Žáková, p. Ing. Karel Jeábek, pí Mgr. Michaela Smutná, pí Mgr. Marie echová, p. Miloš Vojáek (17 len ZM) p. František Homolka (tajemník MÚ), pí Walterová (sekretariát), pan Vank jednatel spolenosti Opravna dopravní techniky, a. s. Kolín Program zasedání: 1. Schválení programu 2. Volba návrhové komise a ovovatel zápisu 3. Kontrola usnesení 4. Pipomínky oban 5. Schválení Jednacího ádu ZM 6. Zízení kontrolního a finanního výboru 7. Volba zastupitele, který bude spolupracovat s poizovatelem Územního plánu 8. Projednání nabídky na odkoupení pohledávky msta 9. Stanovení výše odmn neuvolnným zastupitelm 10. Schválení smlouvy o bezúplatném pevodu nemovitostí (pozemky u Sokolovny) 11. Schválení nových stanov Svazku obcí Smrk 12. Rzné Zasedání zastupitelstva msta (ZM) zahájil pan Ing. Pavel Smutný, starosta msta. Zasedání ZM bylo svoláno v souladu se zákonem za pítomnosti nadpoloviní vtšiny zastupitel a bylo usnášení schopné. 1. Schválení programu Pan starosta seznámil ZM s programem jednání. 2. Volba návrhové komise a ovovatel zápisu Návrhová komise: pí Dobichovská, pí Husáková Ovovatelé zápisu: pí Mgr. Smutná, p. Novotný Hlasování: Hlasování: Zapisovatelka: pí Walterová 3. Kontrola usnesení ZM ukládá 22. Starostovi podat žádost obce na Pozemkový fond R o bezúplatný pevod zemdlských pozemk podle 5 odst. 1) zákona. 95/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis žádost byla podána úkol splnn 23. Starostovi jednat s Policí eské republiky (PR) v Novém Mst pod Smrkem o možné kontrole používání zábavní pyrotechniky dtmi úkol splnn (odpov u úkolu. 24) 24. Starostovi jednat s prodejci zábavní pyrotechniky bylo jednáno s prodejci i s PR v Novém Mst pod Smrkem. Ze zákonné úpravy bylo zjištno, že pyrotechnika se dlí na pyrotechnické pedmty I. a II. tídy. Pyrotechnika I. tídy je prodejná bez omezení, pouze prodejny Vše za 39 mají svou vnitní smrnici a prodávají tuto pyrotechniku dtem od 10 let. Pyrotechnika II. tídy je prodejná osobám od 18 let. Podle prodejc je však dtmi mladšími 18 let používána i pyrotechnika II. tídy. Policie R má možnost zkontrolovat, jaký druh pyrotechniky dti na ulici používají. Ze stanoviska Odboru dozoru kontroly a správy Ministerstva vnitra vyplývá, že obec je není oprávnna prostednictvím obecn 1

2 závazné vyhlášky (OZV) pistoupit k plošnému paušálnímu zákazu používání zábavní pyrotechniky na svém území. Takový zákaz lze stanovit ve vztahu k uritým veejným prostranstvím, vyžaduje-li to zajištní místních záležitostí veejného poádku s ohledem na potebu ochrany obecního majetku - úkol splnn 25. Místostarostce provit stav strom na skládce paní Volková z Odboru výstavby a životního prostedí (OVŽP) provedla místní šetení na skládce a konstatovala, že stromy (duby) jsou v poádku, nejsou ohroženy a vzhledem k tomu, že sananí práce jsou dokoneny, nebude docházet k dalšímu ohrožování strom úkol splnn 26. Místostarostce provit zpevnní vjezdu ke garážím v ulici Žižkova v ulici Žižkova byly v prosinci 2006 provedeny terénní úpravy, k dnešnímu dni je stav silnice k BMTO opt špatný. V píštím týdnu budou opt provedeny úpravy tak, aby byl stav cesty v rámci možností vyhovující. Vtší úprava (nový povrch) je otázkou finanních prostedk a rozpotu úkol splnn 27. Místostarostce provit možnost vyznaení pechodu pro chodce u mostu pod Textilanou bylo vybráno místo, které by z hlediska bezpenosti vyhovovalo. Pechod pro chodce musí být pístupný vozíkám, s úpravami pro slepce apod. Pechod by bylo možné vybudovat v míst, kde je vjezd k domu pana Brzobohatého. V tomto míst není chodník, nemusely by být ešeny nájezdy. Na druhé stran je vjezd do bývalé Textilany. Bylo vyžádáno povolení od majitele firmy FKS Factoring k vybudování pechodu. Byla zadána jednoduchá projektová dokumentace a pokud bude dostatek finanních prostedk nebude problém pechod vybudovat. Podmínkou ze strany Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSS LK) pro vybudování pechodu je umístní bodového osvtlení úkol splnn 28. Místostarostce provit možnost odstranní odstaveného auta v ulici Husova Obvodní oddlení (OO) PR Nové Msto pod Smrkem zaslalo opakovanou výzvu majiteli a ten auto odstranil úkol splnn 29. Panu Kepelkovi požádat vlastníky pozemk okolo trat v Hajništi o souhlas k úprav okraj nové cesty majitelé pozemk s úpravou souhlasí úkol splnn 30. Panu Sukovi provit u KSS LK možnost umístní zpomalovacích retardér u základní školy v Jindichovické ulici bylo zjištno, že retardéry mohou být umístny. Cena retardér je ,-- K. Umístní retardér by mohlo vyvolat stížnost oban bydlících v okolí na hlunost a otesy. Byly provovány i další možnosti, jako je umístní semaforu (cena ,-- K) nebo svtelný ukazatel rychlosti (cena ,-- K). Bude se dále jednat o možnosti pouhého zapjení svtelného ukazatele rychlosti s penosem dat na zmapování etnosti projíždjících aut a jejich rychlostí.. Možnosti byly zjištny, umístní je otázkou finanních prostedk úkol splnn 31. Paní Strakové provit chemickou údržbu komunikace od železniního pejezdu v Novém Mst pod Smrkem (u Štrb) ke znace Hajništ s KSS LK bylo projednáno, aby bylo chemické ošetení komunikace provádno až za železniním pejezdem v Novém Mst pod Smrkem (od Štrb) úkol splnn Pan starosta doplnil, že mu byla doruena žádost 32 obyvatel Hajništ, aby byla státní silnice pes Hajništ udržována chemicky. Bude nutné na tuto žádost reagovat a celou situaci provit. ZM povuje 32. Starostu msta, pana Ing. Pavla Smutného, podepsáním smlouvy o kontokorentním úvru uzavenou mezi eskou spoitelnou, a. s. a mstem Nové Msto pod Smrkem - úkol splnn 33. Starostu jednat s majitelem firmy CIS SYSTEMS o oprav komunikace v Ludvíkov pod Smrkem majitel firmy CIS SYSTEMS pislíbil úast na oprav komunikace v Ludvíkov tím, že ze strany firmy CIS budou uhrazeny náklady na materiál a ze strany msta bude oprava provedena úkol splnn 34. Starostu zveejnit v Novomstských novinách informaci o tom, kam je možné ze strany oban podávat pipomínky k nov zrekonstruovaným chodníkm bylo zveejnno úkol splnn 35. RM jmenovat zástupce msta ve sdružení MASiF (Místní akní skupina Frýdlantsko) RM zvolila Ing. Smutného, starostu msta úkol splnn 36. RM schvalovat zmny rozpotu v maximální výši výdaj ,-- K úkol splnn 37. RM jednat s firmou DEVELOPER CZ a schválit dodatek k mandátní smlouv s cílem získat dotaci na vybudování infrastruktury k 39 BJ Dodatek k mandátní smlouv byl schválen a pro informaci byl zaslán ZM úkol splnn 4. Pipomínky oban Pan Czerwinski uvedl, že je to již ti týdny, co nesvítí veejné osvtlení ásti ulice Frýdlantská, v ulici Zámecká a Textilanská. Dle jeho názoru je to dlouhá doba na odstranní závady. Hrozí zde nebezpeí úrazu. Bylo by dobré, aby závada byla urychlen odstranna. Dále pan Czerwinski ekl, že opt protestuje proti 2

3 výstavb obytného domu (39 BJ). Pan starosta odpovdl, že po orkánu došlo ze strany spolenosti EZ k odstižení kabel jak veejného osvtlení tak mstského rozhlasu pesto, že kabely nebyly porušeny. Msto bude jednat se spoleností EZ o náhrad škody. Paní Pospíšilová k tomu ekla, že oprava by mla být zítra dokonena. Dále uvedla, že oprava by byla již provedena, ale nebylo možné v EZu sehnat kompetentní osobu, která by povolila odpojení vysokého naptí. Pan starosta uvedl, že výstavba obytného domu je ve fázi územního ízení. Pan npor. Bc. Dostál podal informaci o stavu OO PR v Novém Mst pod Smrkem. Uvedl, že stav policist pro rok 2007 je stejný jako v roce 2006 tj. 7 policist + 1 velitel. Obchzkovou inností bylo odslouženo hodin. Bylo udleno 90 pokut za ,-- K. Objasnnost trestných in je 83 %. Dále uvedl pro informaci mobilní telefonní íslo OO PR v Novém Mst pod Smrkem Pan Rabina podkoval vedení msta z pedešlého volebního období a souasnému vedení msta za zakoupení speciálního požárního vozidla. Pan Rabina se dotázal, kdo pebíral po rekonstrukci Frýdlantskou ulici a jestli by bylo možné u domu paní Chlebné udlat kanálky na svedení vody jako je tomu u domu pana Zollera. Po dešti se v tchto místech tvoí kaluže. Dále uvedl, jestli by nebylo lepší, najmou jinou firmu na odklízení snhu. Vyjádil nespokojenost s prací souasné firmy. Uvedl, že sníh není dostaten peliv odklízen na kižovatkách a traktorista stahuje sníh až 1,5 m od chodníku. Pan starosta uvedl, že Frýdlantskou silnici po rekonstrukci nepebíralo msto, byla to akce KSS LK a rekonstrukci provádla firma Stavby silnic a železnic Liberec. KSS LK sdlíme pipomínky a výzvu k oprav. Pan starosta k prohrnování snhu uvedl, že smlouva je uzavírána v letních msících na celý rok a v prbhu zimního období ji nelze vypovdt. Paní místostarostka uvedla, že všechny pipomínky k prohrnování je možné hlásit paní Strakové, která je operativn eší s firmou Dendria, která prohrnování zajišuje. Paní Straková k tomu ekla, že za dva dny (tvrtek a pátek), napadlo tak velké množství snhu, asi tvrtina, jako za loskou zimu. V takovéto situaci musí být zajištna sjízdnost msta a pak je teprve možné douklidit kižovatky. Pan Rabina ekl, že mu jde o kvalitu prohrnování. Paní Straková ekla, že kižovatek je mnoho a není možné, aby se v takovéto situaci traktorista dlouho zdržoval na jednom míst, protože musí prbžn zajišovat sjízdnost celého msta. Prohrnovat se zaalo ve 3 hodiny ráno a bylo prohrnováno až do 21 hodiny. Když byl ten mokrý sníh, jezdilo se od 5 hodin ráno do 21 hodin. Jezdilo se poád dokola podle operaního plánu zimní údržby. Pi takovém množství snhu, který napadal je jasné, že za uritou dobu dojde k horší sjízdnosti. Pan Rabina ekl, že když jezdil pan Tomíek, bylo udržováno kvalitn. Paní Straková odpovdla, že to není pravda, do roku 1989 udržovaly msto 4 traktory (Státní statek, Textilana, Lesy a msto). Když jezdil pan Tomíek, tak neprohrnoval u okál. Paní Suková uvedla, že na okálech nebylo ráno vbec prohrnováno. Prohrnováno bylo pouze jednou a to až po tom, co paní Strakovou upozornila. Paní Straková uvedla, že na okálech je prohrnováno podle plánu údržby jako první. Byl tam ve ti hodiny ráno. Když ráno vstávali, tak pi tom snžení jaké bylo, mohla být silnice opt tžko sjízdná. Paní Suková ekla, že v pt hodin ráno silnice projetá nebyla, a když už prohrnuje, tak jim sníh nahrne ped dm. Mohl by jet z druhé strany. Pan starosta ekl, že toto je projednáváno každý rok. Je tam šikmá silnice a traktor sníh do kopce hrne obtížn. Je schválen plán zimní údržby a podle nj se zaíná prohrnovat na okálech. V pt hodin ráno už nemusí být znát, že tam bylo prohrnováno. Pokud by systém údržby takto nevyhovoval, tak by musel být zmnn plán zimní údržby. Pan Rabina dodal, že i v dob, kdy nepadá sníh, nejsou kižovatky dobe udržovány, sníh na nich zstává. Pan starosta odpovdl, že se jezdí podle plánu zimní údržby, kde je uvedeno, které ulice a v jakém poadí se udržují. Není zde uvedeno, že se má idi vracet, nebo se u každé kižovatky zastavit a upravovat ji. Na to není as. Tímto je možné se zabývat pi projednávání plánu zimní údržby, mže být zmnn plán zimní údržby a hlavn na to musí být finanní prostedky. Mže být oslovena jiná firma a také je napíklad možné se dohodnout s hasii, že oderpají z rozpotu mén penz a zaplatí se ješt jedna firma na údržbu. Pan Vojáek ekl, že by bylo dobré ádn odpovdt na otázku pana Rabiny k rekonstrukci Frýdlantské ulice. Bylo to ze strany ZM již v minulosti pipomínkované. Mli bychom se zeptat na podrobnosti pana Kozáka. Paní místostarostka ekla, že chtla dát slovo panu Kozákovi. Pan Vojáek ješt dodal k údržb silnic, že smlouva s firmou Dendria nebyla peci uzavena poprvé a pokud neprovádjí údržbu poádn, tak uzavít smlouvu s nkým jiným. Paní místostarostka uvedla, že nebyla podána žádná jiná nabídka na zimní údržbu, než od firmy Dendria. Pan Kozák k rekonstrukci Frýdlantské ulice uvedl, že investorem akce byla KSS LK. Ze strany msta bylo vzhledem k technickým závadám svoláno ízení. Celá situace byl zdokumentována a zaslána na KSS LK do Liberce a i na poboku do Frýdlantu k panu Horákovi. Msto pipomínkovalo úsek od Textilany (Zámecké ulice) až k Dlnickému domu. Podailo se prosadit zpevnní podloží na námstí a vybudování odvodovacích kanálk u domu pana Zollera. Te je možné pouze zjistit, zda již KSS LK pevzala stavbu od SSŽ Liberec. Pan Malý pipomínkoval parkování na parkovišti u MÚ. ekl, že pokud zaparkují dv auta za sebou tak není možné z parkovišt odjet, protože jsou tam umístny úední desky. Dále ekl, zda by bylo možné provit 3

4 umístní zrcadel v nepehledných zatákách v Ludvíkov. V souasné dob projíždí Ludvíkovem velké množství kamion a asto dochází z dvodu nepehlednosti zatáek k zablokování silnice, což je nebezpené. Pan Pospíšil vznesl pipomínku k udržování veejného poádku ve mst. Dle jeho názoru chybí osobní kontakt Policie s obany. V minulosti bylo projednáváno zízení mstské policie. Na to však msto nemlo peníze, a tak bylo jednáno o tom, že by mohl být pi mstském úadu zamstnám jeden initel, který by dohlížel na veejný poádek. Dohlížel by na to, aby nedocházelo k niení zastávek autobus, map na námstí apod. Dále uvedl, že by bylo dobré vyhlašovat mstským rozhlasem upozornní pro majitele vozidel, aby si odstranili auta z komunikací a neztžovali zimní údržbu. Dále uvedl, že již dlouho neslyšel hlášení upozorující na dodržování nedlního klidu. Pan starosta k hlášení o dodržování nedlního klidu ekl, že vyhláška byla zrušena, protože byla v rozporu se zákonem. Dále ekl, že zízení mstské policie bylo již nkolikrát projednáváno, ale je to služba finann nároná a msto nemá dostatek finanních prostedk na její zízení. Pan npor. Bc. Dostál uvedl, že pomocná stráž Policie není, a ani se o této možnosti neuvažuje. V každém pípad má každý oban možnost porušování veejného poádku nahlásit. Obané si musí uvdomit, že OO PR nemá na starosti pouze sted Nového Msta, ale také Pebytek, Ludvíkov pod Smrkem, Hajništ a Jindichovice pod Smrkem. Policisté mají plánované hlídky. Pan Kepelka ekl, že by mohl být poven len ZM, který by mohl vykonávat dohled nad veejným poádkem ve mst. Paní Suková navrhla, aby bylo zváženo umístní zrcadla i do zatáky v Ludvíkovské ulici v Novém Mst pod Smrkem (u domu pana Tomana). Také tam již byla komunikace 2 x zablokována kamiony. Pan Suk uvedl, že tato zatáka je pehledná a umístní zrcadla není nutné. Pan Kozák dodal, že píinou zablokování komunikace byl špatný stav pneumatik kamion (letní pneumatiky). Pan npor. Bc. Dostál uvedl, že idim byla udlena pokuta. Od ervna by ml být oteven zrekonstruovaný most v Raspenav a doprava bude opt odklonna mimo Nové Msto pod Smrkem. Usnesení: ZM schvaluje program zasedání. ZM schvaluje návrhovou komisi a ovovatele zápisu. ZM bere na vdomí kontrolu usnesení bez pipomínek. ZM bere na vdomí pipomínky oban. ZM ukládá místostarostce jednat s KSS LK o odstranní nedostatk po rekonstrukci Frýdlantské ulice. ZM ukládá OVŽP provit možnost umístní zrcadla v nepehledné zatáce v Ludvíkov pod Smrkem. ZM ukládá místostarostce zajistit peznaení parkovišt u MÚ. ZM ukládá paní Strakové zabývat se zimní údržbou a ešením konkrétních pípad. 5. Schválení Jednacího ádu ZM Pan starosta seznámil ZM se zmnami v návrhu Jednacího ádu ZM, které nastaly po odeslání materiál. Z textu byl vypuštn výraz Pednosta okresního úadu. V l. 7 odst. 3 bylo doplnno ZM mže ukládat úkoly zamstnancm msta, zaazených do mstského úadu. V l. 2 odst. 6 došlo ke spojení bod d) a e). Pan Malý požádal o vysvtlení odst. 15 l. 5. Paní místostarostka odpovdla, že každý oban R, který je ve mst hlášený k trvalému pobytu má právo, dle zákona o obcích, vystoupit na jednání ZM. Pokud nespluje tyto podmínky, mže vystoupit pouze se souhlasem ZM. Pan Vojáek doplnil, nebo je vlastníkem nemovitosti. Pan Kozák otevel diskusi k l. 2 odst. 7 Zastupitelstvo se schází zpravidla jedenkrát za 2 msíce, musí být však svoláno nejmén jedenkrát za 3 msíce a musí se konat v územním obvodu msta. Pedmtem diskuse bylo, zda se v textu ponechat to, že se ZM schází zpravidla jedenkrát za dva msíce. Panem starostou a paní místostarostkou bylo vysvtleno, že je tím vyjádena snaha ZM scházet se jedenkrát za dva msíce, i když zákonná lhta je jedenkrát za ti msíce, ale niím to ZM nezavazuje. Po projednání byl text ponechán tak, jak byl navržen. Pan Kotrbatý uvedl, že v textu je jednou uvedeno vtšina hlas pítomných len ZM a podruhé je uvedeno všech hlas len ZM. Pan starosta ekl, že to vychází ze zákona. Usnesení: ZM schvaluje Jednací ád ZM s navrženými zmnami. 6. Zízení kontrolního a finanního výboru Pan starosta seznámil ZM s návrhem složení kontrolního a finanního výboru. Kontrolní výbor: pan Milan Kotrbatý (pedseda), pan Pavel Malý (len), paní Mgr. Marie echová (len), pan Miloš Vojáek (len) Finanní výbor: pan Miroslav Kozák (pedseda), paní Jana Dobichovská (len), paní Vra Husáková (len), paní Martina Kozáková (len) 4

5 Usnesení: ZM schvaluje složení kontrolního a finanního výboru. 7. Volba zastupitele, který bude spolupracovat s poizovatelem Územního plánu Pan starosta uvedl, že byl MÚ Frýdlant vyzván na základ nového stavebního zákona. 183/2006, aby byl uren zastupitel, který bude spolupracovat s poizovatelem Územního plánu (ÚP), regulaních plán a zmn ÚP. Tento zastupitel by ml spolupracovat s poizovatelem až po schválení konceptu ÚP a poté vykonávat kontrolní innost pro dodržení konceptu. Pan starosta navrhl, aby zastupitelem, který bude spolupracovat s poizovatelem ÚP byl pan Ing. Jeábek. Usnesení: ZM schvaluje pana Ing. Karla Jeábka zastupitelem poveným spolupracovat s poizovatelem Územního plánu. Hlasování: Projednání nabídky na odkoupení pohledávky msta Pan starosta pivítal zástupce firmy Opravna dopravní techniky, a. s. Kolín pana Vaka. Pan starosta uvedl, že odprodej pohledávky byl projednán radou msta (RM), která povila starostu vyzvat majitele firmy Opravna dopravní techniky, a. s., k úasti na zasedání ZM, k objasnní zámr s objektem Jizeran. Dále RM doporuila ZM projednat nabídku spolenosti MUROM, a. s. se sídlem v Most na odkoupení pohledávky msta Nové Msto pod Smrkem za firmou Opravna dopravní techniky, a. s. se sídlem v Kolín. Jedná se o pohledávku msta za služby (vytápní objektu) ve výši ,-- K + úroky ,-- K (20% za 7,5 roku) za firmou Opravna dopravní techniky, a. s. se sídlem v Kolín (díve JIZERKA PLUS, a. s. se sídlem v Liberci). Exekuním píkazem byl naízen prodej majetku této firmy - objektu Jizeranu. Spolenost MUROM, a. s. se sídlem v Most podala nabídku na odkoupení této pohledávky za ,-- K (z toho úrok ,-- K, odpovídá 3,4 %). Jsou ti možnosti, jak se k pohledávce zachovat: 1. nechat probhnout dražbu a pokat (i nkolik let), zda bude pohledávka msta alespo zásti uspokojena; objekt mže být v dražb odkoupen mstem; 2. snížit výši vymáhané ástky o ást úrok s petrvávajícím rizikem, že ani tato ástka nemusí být uspokojena zcela; 3. pijmout nabídku spolenosti MUROM, a. s. a pohledávku odprodat sice za nižší ástku, ale s okamžitým výnosem; prodejem pohledávky se mstu vrátí dlužná ástka, vetn malého úroku. Pan Vank zástupce firmy Opravna dopravní techniky, a. s. uvedl, že zámrem firmy je objekt Jizeranu uvést do poádku po technicko-stavební stránce a ešit nájemce, kteí v objektu provozují podnikatelskou innost. Bude nutné s nájemci uzavít nové nájemní smlouvy a dohodnout s nimi splácení dluh, které na nájmu vznikly. Objekt je ve velmi špatném stavu, netopí se tam a nelze pustit teplou vodu. Je zpracována projektová dokumentace nejen k vnjším opravám, ale i k vnitním úpravám. Je zpracován a Energetickými závody schválen projekt na topení elektrickými pímotopy. Dále jsou zadány ke zpracování studie na využití ostatních prostor. Jsou sepsány nájemní smlouvy s majitelem zeleniny a drobného zboží, s ostatními nájemníky se jedná. Prostory bývalé restaurace jsou ve velmi špatném stavu. Tyto prostory budou zrekonstruovány na univerzální obchodní prostory, ne již k provozování pohostinství. Firma Opravna Dopravní techniky, a. s. má zájem pokraovat v rekonstrukci objektu a pokud by byla pohledávka odkoupena, celá rekonstrukce a bh vcí by se urychlil. Pan starosta uvedl, že celá záležitost byla projednána s JUDr. Vodikou. JUDr. Jan Vodika (smluvní právní zástupce msta) potvrdil, že z výtžku exekuce by nemusela být naše pohledávka uhrazena zcela a spíše až v delším asovém horizontu. Bžný roní úrok v dob vzniku pohledávky (1999) byl ve výši 10 % a penalizaní se stanovoval jako dvojnásobek. Dnes je penalizaní úrok mén než poloviní. JUDr. Vodika doporuil pohledávku odprodat a tím získat finanní prostedky tém okamžit. Doporuuje pokusit se vyjednat vyšší cenu. V dnešních podmínkách by byla rozumná celková výše pohledávky ,-- K. Pvodní nabídka firmy MUROM, a. s. byla ,-- K a po jednání byla nabídka zvýšena na ,-- K. Pro msto jsou to jisté peníze, protože by se nemuselo podait získat ani jistinu. Paní místostarostka se dotázala pana Ing. Vaka, zda je firma MUROM, a. s. schopna akceptovat ástku ,-- K, navrženou JUDr. Vodikou. Pan Vank odpovdl, že v souasné dob je nabídka ,-- K. Pokud by ZM trvalo na navýšení, musela by být projednána pedstavenstvem spolenosti MUROM a..s. Pan Selnekovi se dotázal, zda vlastníkem objektu Jizeran je Opravna dopravní techniky, a. s. Pan Vank odpovdl, že ano. Pedsedou 5

6 pedstavenstva je Ing. Kunc a on má plnou moc k zastupování firmy. Pan Selnekovi se dotázal jestli pan Vank zastupuje i spolenost MUROM, a. s. Pan Vank odpovdl, že nejedná za spolenost MUROM, a. s., pouze pedložil panu starostovi nabídku spolenosti MUROM, a. s. Mezi spoleností MUROM, a. s. a firmou Opravna dopravní techniky, a. s. je pes akcie vlastnické propojení. Po tomto jednání pedá spolenosti MUROM, a. s. informace o tom, zda byla nabídka akceptována, nebo ne. Pan Selnekovi se dotázal, pro msto nejedná o odkoupení pohledávky pímo s firmou Opravna dopravní techniky a. s. Pan Vank odpovdl, že firma Opravna dopravní techniky, a. s. byla zakoupena ped krátkou dobou a nedisponuje vlastním kapitálem a spíznná firma MUROM, a. s. mu poskytuje prostedky. Není to nic tajemného, jedná se o vlastnické propojení firem pes fyzické osoby, které drží akcie. Spolenost MUROM, a. s. má zástavní právo. Má pohledávku ve výši cca ,-- K a je druhá na ad, po exekutorovi (odmna exekutora) s vypoádáním dluhu. Odhadní cena objektu Jizeran je ,-- K a dražit by se zapoalo na 2/3 hodnoty. To je také jeden z dvod, pro byla nabídka na odkoupení podána, protože je otázka, jestli by byl objekt vbec vydražen. Spolenost MUROM, a. s. podala mstu nabídku na odkoupení pohledávky za ,-- K istých s tím, že pevezme bemeno exekutorských poplatk. V žádném pípad nechce spolenost MUROM, a. s. poškodit firmu Opravna dopravní techniky, a. s. Paní Pospíšilová upozornila ZM, že tyto finanní prostedky jsou z rozpotu bytové správy (BS). Náklady vytápní z té doby nesla BS. BS má svj rozpoet. Pan starosta ekl, že v souasné dob je to pohledávka msta. Paní Pospíšilová odpovdla, že s tím souhlasí, protože BS je msta, ale tyto peníze chybí v úetnictví BS. Pan Vojáek ekl, že bude rozumné pohledávku odprodat. Nemá smysl na nco ekat a odprodat pohledávku za cenu ,-- K. Paní Mgr. Svobodová se pro upesnní dotázala, jestli v souvislosti s odprodáním pohledávky budou ze strany spolenosti MUROM, a. s. uhrazeny veškeré pohledávky vi exekutorovi. Pan Vank odpovdl, že ano. Pan starosta dodal, že tuto záležitost bude projednávat JUDr. Vodika a všechny náklady spojené s odkupem pohledávky ponese spolenost MUROM, a. s. Pan Novotný se dotázal, která z obou spoleností bude po odkoupení pohledávky pokraovat v opravách. Pan Vank odpovdl, že firma Opravna dopravní techniky, a. s. jakožto vlastník objektu. Zstane hlavním investorem pesto, že bude muset o finanní pomoc požádat spolenost MUROM, a. s. Pan Novotný se dotázal, zda za plány, které pan Vank prezentoval odpovídá on a firma Opravna dopravní techniky, a. s. Pan Vank odpovdl, že v souasné dob za všechno pln odpovídá. Usnesení: ZM schvaluje pijmout nabídku a. s. MUROM na odkoupení pohledávky msta Nového Msta pod Smrkem za a. s. Opravna dopravní techniky za cenu ,-- K s tím, že zbytek pohledávky msta za a. s. Opravna dopravní techniky promíjí. ZM povuje starostu realizací odprodeje pohledávky. 9. Stanovení výše odmn neuvolnným zastupitelm Pan starosta uvedl, že je teba projednat odmování neuvolnných len ZM. Pedložil ZM návrh Zásad pro odmování neuvolnných zastupitel pro období od dle zákona. 128/2000 Sb., o obcích, 77 a naízení vlády 614/2006 Sb., o odmnách za výkon funkce lenm zastupitelstev, ve znní pozdjších pedpis. Návrh: 80 % len ZM, 25 % lenové výboru, 70 % pedseda výboru, 100 % len RM Pan Pelant podal protinávrh, vyplácet lenm RM odmnu ve výši 80 %. Pan starosta dal nejprve hlasovat o pvodním návrhu, vyplácet lenm RM odmnu ve výši 100 %. Hlasování: Usnesení: ZM schvaluje Zásady msta Nové Msto pod Smrkem pro odmování neuvolnných zastupitel v procentuální výši 80 % len ZM, 25 % lenové výboru, 70 % pedseda výboru, 100 % len RM. Hlasování: Usnesení: ZM schvaluje procentuální výši odmn neuvolnným zastupitelm dle pedložených Zásad msta Nové Msto pod Smrkem pro odmování neuvolnných zastupitel pro období od Odmna se poskytne od Schválení smlouvy o bezúplatném pevodu nemovitostí (pozemky u Sokolovny) Pan starosta uvedl, že smlouva o bezúplatném pevodu nemovitostí. ULB/1/BPN-NMpS/06 již byla jednou schválena. Jedná se o bezúplatný pevod pozemk u Sokolovny. Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových (ÚPZSVM) požaduje optovné uzavení, došlo ke zmnám v textu. Ze strany msta došlo také 6

7 k drobným úpravám. Ve smlouv byly nesprávn specifikovány budovy a v textu byla uvedena TJ Textilana Nové Msto pod Smrkem (dnes TJ Nové Msto pod Smrkem). Úpravy ze strany ÚPZSVM jsou pedevším v sankcích l. III. Tyto sankce jsou v podstat bezpedmtné, protože využívány k požadovaným sportovním úelm budou stavby na píslušných pozemcích a ne pozemky jako takové, pouze v odst. 6 je uvedeno, že nabyvatel je povinen vždy k píslušného roku pedat pevodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, k nímž se ve smlouv zavázal. Za nedodržení je pokuta ve výši 10% z ástky zjištné znaleckým posudkem. Pan Kepelka podrobnji vysvtlil možné sankce z porušení smlouvy. Dále uvedl, že tato smlouva má stejné íslo, jako smlouva, která byla již schvalována. Usnesení: ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném pevodu nemovitostí. ULB/1/BPN-MNpS/06, uzavenou mezi eskou republikou Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových (pevodcem) a Mstem Nové Msto pod Smrkem (nabyvatelem), na bezúplatný pevod parcel p.. 995, p.. 997, p a p v k. ú. Nové Msto pod Smrkem. 11. Schválení nových stanov Svazku obcí Smrk Pan starosta uvedl, že stanovy Svazku obcí Smrk byly pepracovány na doporuení právník. Jednalo se pedevším o technické úpravy. Pan Novotný se dotázal, zda již byly stanovy schváleny ve Frýdlant a v Lázních Libverda a jestli musí být ihned schváleny. Pan starosta odpovdl, že si myslí, že ješt ne, pesto by nebylo dobré do návrhu zasahovat. Zmny jsou pedevším v íslování a lenní odstavc a byly vypuštny odstavce, ve kterých bylo ešeno svolávání Valného shromáždní. Valné shromáždní jsou ti starostové a dle právník bylo svolávání ešeno složitým zpsobem. V nových stanovách není uvedena konkrétní ástka lenského poplatku, výši bude stanovovat Valné shromáždní. V pedešlých stanovách byla uvedena výše lenského píplatku na píslušný rok, ímž se staly stanovy neplatnými. Paní Mgr. Svobodová uvedla, že se jí zdá nedostaující množství osob (3 starostové), které mají právo rozhodovat. Staí nadpoloviní vtšina všech dosavadních len svazku a pokud se spojí Frýdlant a Lázn Libverda, mže z toho Nové Msto vyjít naprázdno. Paní Mgr. echová podotkla, že starostové nejednají za sebe a zámry Svazku projednávají ve svých obcích. Pan starosta ekl, že finanní prostedky pro Svazek obcí Smrkem schvalují zastupitelstva obcí. Svazek obcí Smrk byl založen úelov, s cílem vybudovat Ski areál na Smrku. Pokud jsou obce sloueny, tak mají vtší šanci získat finanní prostedky z grant. Není zámrem Svazek obcí Smrk rozšiovat o další obce, byla by náronjší administrativa a není zárukou, že by se další obce aktivnji zapojily. Vybudování Ski areálu je zájem pedevším Nového Msta a Lázní Libverda, Frýdlant se pidal, což je pínosné, protože je to velké msto a to má svou váhu. Pan Kozák dodal, že kontrola je ešena v l. 13 Revizní skupina. Veškerá innost svazku bude projednávána v ZM a žádný starosta nepjde proti ZM. Dílí projednávání budou vedena pes RM. Paní Mgr. Svobodová se dotázala, kdo je v revizní skupin. Pan starosta odpovdl, že v revizní skupin jsou vedoucí finanních odbor jednotlivých obcí Svazku obcí Smrk. Paní Mgr. Svobodová uvedla, že lenský píspvek v roce 2006 byl 1.000,-- K. Pokud se podaí získat dotaci, jak se bude ešit prokazatelnost životní dležitosti projektu. Na to lenský píspvek 1.000,-- K stait nebude. Pan starosta odpovdl, že pi schvalování rozpotu na letošní rok bude lenský píspvek v aktuáln potebné výši obsažen v rámci píslušné kapitoly. Svazek obcí Smrk nebude investorem vybudování Ski areálu. Úkolem svazku je pipravit zmnu ÚP a vyhledat investora. Paní Mgr. Svobodová dodala, že založení Svazku obcí pro vybudování Ski areálu Smrk nevidí jako špatnou vc, jen by se nkteré vci mly lépe promyslet a upravit. Pan starosta ekl, že Svazek obcí Smrk je založen a funguje. Nyní pouze schvalujeme upravené stanovy. Paní Mgr. Svobodová se dotázala, zda Svazek obcí má šanci žádat o dotace a bude mít šanci realizovat njaké své projekty. Pan starosta odpovdl, že ano. Pan Kozák doplnil, že jedním z cíl Svazku obcí Smrk je získávat malé granty v rámci rozvoje cestovního ruchu a tím získat lepší výchozí pozici pro získání vtšího grantu. Z tch menších grant je možné uvést orientaní znaení Nového Msta pod Smrkem, Frýdlantu a Lázní Libverda, WEB kamera apod. Paní Mgr. Svobodová ekla, že bylo eeno, že není problém stanovy kdykoliv zmnit, ale stanovy lze mnit jen na základ Valného shromáždní (3 starostové). Pokud oni se rozhodnou stanovy nezmnit, tak s tím nic ZM neudlá. Pan Vojáek ekl, že Svazek obcí vznikl za úelem realizace Ski areálu, v tom je hlavní zámr a není poteba v tom hledat nebezpeí. Paní Mgr. Svobodová dodala, že v tom nehledá žádné nebezpeí, ale pravdou je, co je psáno, to je dáno, a pokud by došlo k njakému sporu, tak si zastupitelé mohou myslet cokoliv. Pan starosta ekl, že neví o problému, jaký by mohl vzniknout. Každá obec má ve svazku stejný podíl. Usnesení: ZM po projednání schvaluje úplné znní stanov Svazku obcí Smrk. Hlasování:

8 12. Rzné Pan Vojáek uvedl, že v regionálním vysílání probhlo prohlášení správy Chránné krajinné oblasti Jizerské hory (CHKO JH) o tom, že s okamžitou platností koní s vyjednáváním o poskytování pozemk. Pan Ing. Jeábek ekl, že to pochopil tak, že nechtjí schvalovat další vci do doby, než kraj schválí koncept pro rozvoj turistického ruchu. Pan Kozák dodal, že zákon neíká, že kraj musí mít zpracován generel. Kraj nebude zasahovat do místního územního celku, tak jak je. Svazek obcí Jizerských hor nechal zpracovat firmou z Brna audit na využití území. Správa CHKO JH k tomu vydala prohlášení, že pokud bude tento audit zpracován, budou ho považovat za generel využití území. Te ovšem pan Hušek ze správy CHKO JH mluví jinak. Pan Ing. Jeábek doplnil, že krajský generel by byl vstupenkou k získání grant. Pak do toho zaal vstupovat Jizerskohorský spolek a jako první uvedl, že nesouhlasí s výstavbou areálu na Smrku, protože není schválen krajský generel, a te se toho chytila správa CHKO JH. Dále uvedl, že podpora kraje urit je. Pan Novotný se dotázal, jestli se již zaal využívat skútr. Pan starosta odpovdl, že v dob kdy byl sníh byl zakázán vstup do les, te je vstup povolen a není sníh. Je stanoven postup, jakým se budou bžecké stopy upravovat. Skútr bude prbžn udržovat stopy v Nové Mst pod Smrkem a Lázních Libverda. Pan Ing. Jeábek se dotázal, zda je njaká dohoda s Lesy R, s. p., aby nedocházelo z jejich strany k pejíždní stop. Pan starosta odpovdl, že probhlo jednání s Lesy R, s. p. a bylo dohodnuto, kde je možné stopy vyznait a kde bude probíhat tžba. Byl dán požadavek msta Frýdlant o vyhrazení parkovišt v Novém Mst pod Smrkem pro zájemce o lyžování z Frýdlantu. Udržováno bude parkovišt nad koupalištm. Paní Mgr. echová se dotázala na projednávání píspvku z rozpotu pro Komunitní centrum. Paní místostarostka odpovdla, že to bude souástí programu schze rozšíené Rady msta. Pan Selnekovi požádal, aby k materiálm z projednávání majetkoprávních vcí byly pro orientaci piloženy mapky, a zda by bylo možné u pedkládaných materiál, které jsou starší, nebo byly projednávány v dívjší dob, doplnit strunou historii pedešlých událostí. Dále požádal, aby v zápisech byly rozepsány zkratky. Pan starosta ekl, že je snahou zkratky alespo jednou rozepsat, problém mže být v tom, si je pozdji spojit. Dále ekl, že se v materiálu k projednávání pohledávky snažil piblížit historii, jak pohledávka vznikla. Pan Kepelka uvedl, že k projednávání majetkoprávních vcí jsou vždy pikládány výpisy z katastru nemovitostí. Pan starosta ekl, že šlo pravdpodobn o smlouvu s ÚPZSVM. Tam byly pozemky specifikovány jako u Sokolovny. Je to již dlouhodob projednávaná smlouva, a pod stejným íslem již byla schvalována. Pan Vojáek se dotázal, zda bude i nadále využíván dataprojektor. Pan starosta odpovdl, že použitý dataprojektor je zapjený ze základní školy. Bylo uvažováno o zakoupení dataprojektoru, ale s nejvtší pravdpodobností to nebude z rozpotu roku Paní Mgr. Svobodová uvedla, že byla schválena smlouva o bezúplatném pevodu nemovitostí (pozemky u Sokolovny) a ve smlouv je v l. III. odst. 6 uvedeno, že je nutné vždy do píslušného roku pedat pevodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit. Navrhla, aby byla na MÚ povená osoba, která tuto zprávu vypracuje. Paní místostarostka navrhla, aby byl spíše poven odbor, protože osoba již za uritou dobu nemusí na MÚ pracovat. Paní Mgr. Svobodová se dotázala co obnáší program do kterého RM jmenovala paní místostarostku. Paní místostarostka odpovdla, že tento vzdlávací program je souástí projektu Plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji, který je podporován z prostedk Evropského sociálního fondu. Úkolem je zajistit pístup k plánování rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni, zajistit orientaci ve struktue komunitního plánování. Tento program by ml vzdlávat lidi tak, aby by dokázali zpracovat komunitní plán. Komunitní plán msto zpracován nemá, a ani s je ho zpracováním nikdo nemá zkušenosti. Také bychom tímto byli u zdroje informací týkajících se získání dotací. Program je rozdlen do pti cílových skupin - I. senioi, II. osoby se zdravotním postižením, III. osoby ohrožené sociálním vylouením, IV. protidrogová problematika, V. národnostní a etnické menšiny. Pro naše podmínky byla vybrána skupina V. národnostní a etnické menšiny. Paní Mgr. Svobodová uvedla, že když už bylo hovoeno o národnostních a etnických menšinách tak navrhla, aby byl na zasedání ZM pozván zástupce ÚP, aby podal informaci o stavu nezamstnanosti v Novém Mst pod Smrkem a popípad nastínil njaké možnosti co s tmito lidmi dlat, bu v rámci grant, vzdlávání nebo v rámci vytváení nových pracovních míst. Pan starosta ekl, že nezamstnanost a romskou menšinu nelze takto spojovat. Mžeme si vyžádat informace o nezamstnanosti. Pan Novotný ocenil, že materiály na zasedání ZM byly pipraveny pehledn, byly vypovídající a jejich kvalita má vzrstající tendenci. 8

9 Usnesení: ZM ukládá starostovi pozvat na zasedání ZM zástupce Úadu práce. ZM ukládá starostovi povit odpovdný odbor MÚ na pedávání zprávy o zachování a rozvoji aktivit dle l. III odst. 6 smlouvy o bezúplatném pevodu nemovitého majetku. ULB/1/BPN-MNpS/06. ZM ukládá pedkladatelm materiál na zasedání ZM, aby u dlouhodobých záležitostí byla krátce nastínna historie. ZM ukládá zapisovatelce rozepisovat v zápisech zkratky. Pan starosta na závr podal informaci o termínu schze Rady msta rozšíené o zastupitele msta a o následném zasedání ZM. Schze Rady msta rozšíená o zastupitele msta se bude konat dne 28. února 2007 a zasedání zastupitelstva msta dne 14. bezna Ing. Pavel Smutný starosta msta Mgr. Radoslava Žáková místostarostka msta Mgr. Michaela Smutná ovovatelka zápisu Novotný Lukáš ovovatel zápisu 9

10 U s n e s e n í z 3. zasedání zastupitelstva msta Nové Msto pod Smrkem konaného dne 7. února 2007 ZM schvaluje 1. Program zasedání 2. Návrhovou komisi a ovovatele zápisu 3. Jednací ád ZM s navrženými zmnami 4. Složení kontrolního a finanního výboru 5. Pana Ing. Karla Jeábka zastupitelem poveným spolupracovat s poizovatelem Územního plánu 6. Pijmout nabídku a. s. MUROM na odkoupení pohledávky msta Nového Msta pod Smrkem za a. s. Opravna dopravní techniky za cenu ,-- K s tím, že zbytek pohledávky msta za a. s. Opravna dopravní techniky promíjí 7. Zásady msta Nové Msto pod Smrkem pro odmování neuvolnných zastupitel v procentuální výši 80 % len ZM, 25 % lenové výboru, 70 % pedseda výboru, 100 % len RM 8. Procentuální výši odmn neuvolnným zastupitelm dle pedložených Zásad msta Nové Msto pod Smrkem pro odmování neuvolnných zastupitel pro období od Odmna se poskytne od Smlouvu o bezúplatném pevodu nemovitostí. ULB/1/BPN-MNpS/06, uzavenou mezi eskou republikou Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových (pevodcem) a Mstem Nové Msto pod Smrkem (nabyvatelem), na bezúplatný pevod parcel p.. 995, p.. 997, p a p v k. ú. Nové Msto pod Smrkem 10. Úplné znní stanov Svazku obcí Smrk ZM bere na vdomí: 11. Kontrolu usnesení bez pipomínek 12. Pipomínky oban ZM ukládá: 13. Místostarostce jednat s KSS LK o odstranní nedostatk po rekonstrukci Frýdlantské ulice 14. OVŽP provit možnost umístní zrcadla v nepehledné zatáce v Ludvíkov pod Smrkem 15. Místostarostce zajistit peznaení parkovišt u MÚ 16. Paní Strakové zabývat se zimní údržbou a ešením konkrétních pípad 17. Starostovi pozvat na zasedání ZM zástupce Úadu práce 18. Starostovi povit odpovdný odbor MÚ na pedávání zprávy o zachování a rozvoji aktivit dle l. III odst. 6 smlouvy o bezúplatném pevodu nemovitého majetku. ULB/1/BPN-MNpS/ Pedkladatelm materiál na zasedání ZM, aby u dlouhodobých záležitostí byla krátce nastínna historie 20. Zapisovatelce rozepisovat v zápisech zkratky ZM povuje 21. Starostu realizací odprodeje pohledávky msta Nového Msta pod Smrkem za a. s. Opravna dopravní techniky za cenu ,-- K Ing. Pavel Smutný starosta msta Mgr. Radoslava Žáková místostarostka msta Mgr. Michaela Smutná ovovatelka zápisu Novotný Lukáš ovovatel zápisu 10

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev...

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev... Stránka. 1 z 5 U S N E S E N Í z 2. schze Rady mstského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 16. 12. 2002 od 9.00 do 13.00 hodin v kancelái tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavba 2. Usn.. 11/02 Výbrová

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Zastupittelstvo obce po projednání vzalo na vdomí: kontrolu minulého usnesení vzdání se funkce lena zastupitelstva

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

ZÁPIS 1.VEEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OHRAZENICE,DNE 13.12.2006

ZÁPIS 1.VEEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OHRAZENICE,DNE 13.12.2006 1.VEEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OHRAZENICE,DNE 13.12.2006 Pítomni : dle prezenní listiny Zahájení : 18.05 h. Konec : 19.25 h. 1. K zápisu a usnesení minulé schze ( 6.10.06) a ust. zasedání ZO nebyly

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p.

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. 15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. Mašek, Štauber V úvodu požádala starostka zastupitele o doplnní programu

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V úvodu požádala starostka o schválení programu jednání a

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 1. Obchodní firma družstva zní Bytové družstvo Hlaváova (dále

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo I. Základní ustanovení l. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo pijalo název: ---------------- ORLOVAN, mstské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 17 konané dne 29. 11. 2011 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více