Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva msta Nové Msto pod Smrkem konaného dne 7. února 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva msta Nové Msto pod Smrkem konaného dne 7. února 2007"

Transkript

1 Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva msta Nové Msto pod Smrkem konaného dne 7. února 2007 Pítomni: p. Ing. Pavel Smutný, pí Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, pí Mgr. Šárka Koleková, p. Jan Selnekovi, p. Milan Kotrbatý, p. Pavel Malý, p. Miroslav Kozák, pí Vra Husáková, pí Jana Dobichovská, pí Miloslava Suková, p. Jaromír Pelant, pí Mgr. Radoslava Žáková, p. Ing. Karel Jeábek, pí Mgr. Michaela Smutná, pí Mgr. Marie echová, p. Miloš Vojáek (17 len ZM) p. František Homolka (tajemník MÚ), pí Walterová (sekretariát), pan Vank jednatel spolenosti Opravna dopravní techniky, a. s. Kolín Program zasedání: 1. Schválení programu 2. Volba návrhové komise a ovovatel zápisu 3. Kontrola usnesení 4. Pipomínky oban 5. Schválení Jednacího ádu ZM 6. Zízení kontrolního a finanního výboru 7. Volba zastupitele, který bude spolupracovat s poizovatelem Územního plánu 8. Projednání nabídky na odkoupení pohledávky msta 9. Stanovení výše odmn neuvolnným zastupitelm 10. Schválení smlouvy o bezúplatném pevodu nemovitostí (pozemky u Sokolovny) 11. Schválení nových stanov Svazku obcí Smrk 12. Rzné Zasedání zastupitelstva msta (ZM) zahájil pan Ing. Pavel Smutný, starosta msta. Zasedání ZM bylo svoláno v souladu se zákonem za pítomnosti nadpoloviní vtšiny zastupitel a bylo usnášení schopné. 1. Schválení programu Pan starosta seznámil ZM s programem jednání. 2. Volba návrhové komise a ovovatel zápisu Návrhová komise: pí Dobichovská, pí Husáková Ovovatelé zápisu: pí Mgr. Smutná, p. Novotný Hlasování: Hlasování: Zapisovatelka: pí Walterová 3. Kontrola usnesení ZM ukládá 22. Starostovi podat žádost obce na Pozemkový fond R o bezúplatný pevod zemdlských pozemk podle 5 odst. 1) zákona. 95/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis žádost byla podána úkol splnn 23. Starostovi jednat s Policí eské republiky (PR) v Novém Mst pod Smrkem o možné kontrole používání zábavní pyrotechniky dtmi úkol splnn (odpov u úkolu. 24) 24. Starostovi jednat s prodejci zábavní pyrotechniky bylo jednáno s prodejci i s PR v Novém Mst pod Smrkem. Ze zákonné úpravy bylo zjištno, že pyrotechnika se dlí na pyrotechnické pedmty I. a II. tídy. Pyrotechnika I. tídy je prodejná bez omezení, pouze prodejny Vše za 39 mají svou vnitní smrnici a prodávají tuto pyrotechniku dtem od 10 let. Pyrotechnika II. tídy je prodejná osobám od 18 let. Podle prodejc je však dtmi mladšími 18 let používána i pyrotechnika II. tídy. Policie R má možnost zkontrolovat, jaký druh pyrotechniky dti na ulici používají. Ze stanoviska Odboru dozoru kontroly a správy Ministerstva vnitra vyplývá, že obec je není oprávnna prostednictvím obecn 1

2 závazné vyhlášky (OZV) pistoupit k plošnému paušálnímu zákazu používání zábavní pyrotechniky na svém území. Takový zákaz lze stanovit ve vztahu k uritým veejným prostranstvím, vyžaduje-li to zajištní místních záležitostí veejného poádku s ohledem na potebu ochrany obecního majetku - úkol splnn 25. Místostarostce provit stav strom na skládce paní Volková z Odboru výstavby a životního prostedí (OVŽP) provedla místní šetení na skládce a konstatovala, že stromy (duby) jsou v poádku, nejsou ohroženy a vzhledem k tomu, že sananí práce jsou dokoneny, nebude docházet k dalšímu ohrožování strom úkol splnn 26. Místostarostce provit zpevnní vjezdu ke garážím v ulici Žižkova v ulici Žižkova byly v prosinci 2006 provedeny terénní úpravy, k dnešnímu dni je stav silnice k BMTO opt špatný. V píštím týdnu budou opt provedeny úpravy tak, aby byl stav cesty v rámci možností vyhovující. Vtší úprava (nový povrch) je otázkou finanních prostedk a rozpotu úkol splnn 27. Místostarostce provit možnost vyznaení pechodu pro chodce u mostu pod Textilanou bylo vybráno místo, které by z hlediska bezpenosti vyhovovalo. Pechod pro chodce musí být pístupný vozíkám, s úpravami pro slepce apod. Pechod by bylo možné vybudovat v míst, kde je vjezd k domu pana Brzobohatého. V tomto míst není chodník, nemusely by být ešeny nájezdy. Na druhé stran je vjezd do bývalé Textilany. Bylo vyžádáno povolení od majitele firmy FKS Factoring k vybudování pechodu. Byla zadána jednoduchá projektová dokumentace a pokud bude dostatek finanních prostedk nebude problém pechod vybudovat. Podmínkou ze strany Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSS LK) pro vybudování pechodu je umístní bodového osvtlení úkol splnn 28. Místostarostce provit možnost odstranní odstaveného auta v ulici Husova Obvodní oddlení (OO) PR Nové Msto pod Smrkem zaslalo opakovanou výzvu majiteli a ten auto odstranil úkol splnn 29. Panu Kepelkovi požádat vlastníky pozemk okolo trat v Hajništi o souhlas k úprav okraj nové cesty majitelé pozemk s úpravou souhlasí úkol splnn 30. Panu Sukovi provit u KSS LK možnost umístní zpomalovacích retardér u základní školy v Jindichovické ulici bylo zjištno, že retardéry mohou být umístny. Cena retardér je ,-- K. Umístní retardér by mohlo vyvolat stížnost oban bydlících v okolí na hlunost a otesy. Byly provovány i další možnosti, jako je umístní semaforu (cena ,-- K) nebo svtelný ukazatel rychlosti (cena ,-- K). Bude se dále jednat o možnosti pouhého zapjení svtelného ukazatele rychlosti s penosem dat na zmapování etnosti projíždjících aut a jejich rychlostí.. Možnosti byly zjištny, umístní je otázkou finanních prostedk úkol splnn 31. Paní Strakové provit chemickou údržbu komunikace od železniního pejezdu v Novém Mst pod Smrkem (u Štrb) ke znace Hajništ s KSS LK bylo projednáno, aby bylo chemické ošetení komunikace provádno až za železniním pejezdem v Novém Mst pod Smrkem (od Štrb) úkol splnn Pan starosta doplnil, že mu byla doruena žádost 32 obyvatel Hajništ, aby byla státní silnice pes Hajništ udržována chemicky. Bude nutné na tuto žádost reagovat a celou situaci provit. ZM povuje 32. Starostu msta, pana Ing. Pavla Smutného, podepsáním smlouvy o kontokorentním úvru uzavenou mezi eskou spoitelnou, a. s. a mstem Nové Msto pod Smrkem - úkol splnn 33. Starostu jednat s majitelem firmy CIS SYSTEMS o oprav komunikace v Ludvíkov pod Smrkem majitel firmy CIS SYSTEMS pislíbil úast na oprav komunikace v Ludvíkov tím, že ze strany firmy CIS budou uhrazeny náklady na materiál a ze strany msta bude oprava provedena úkol splnn 34. Starostu zveejnit v Novomstských novinách informaci o tom, kam je možné ze strany oban podávat pipomínky k nov zrekonstruovaným chodníkm bylo zveejnno úkol splnn 35. RM jmenovat zástupce msta ve sdružení MASiF (Místní akní skupina Frýdlantsko) RM zvolila Ing. Smutného, starostu msta úkol splnn 36. RM schvalovat zmny rozpotu v maximální výši výdaj ,-- K úkol splnn 37. RM jednat s firmou DEVELOPER CZ a schválit dodatek k mandátní smlouv s cílem získat dotaci na vybudování infrastruktury k 39 BJ Dodatek k mandátní smlouv byl schválen a pro informaci byl zaslán ZM úkol splnn 4. Pipomínky oban Pan Czerwinski uvedl, že je to již ti týdny, co nesvítí veejné osvtlení ásti ulice Frýdlantská, v ulici Zámecká a Textilanská. Dle jeho názoru je to dlouhá doba na odstranní závady. Hrozí zde nebezpeí úrazu. Bylo by dobré, aby závada byla urychlen odstranna. Dále pan Czerwinski ekl, že opt protestuje proti 2

3 výstavb obytného domu (39 BJ). Pan starosta odpovdl, že po orkánu došlo ze strany spolenosti EZ k odstižení kabel jak veejného osvtlení tak mstského rozhlasu pesto, že kabely nebyly porušeny. Msto bude jednat se spoleností EZ o náhrad škody. Paní Pospíšilová k tomu ekla, že oprava by mla být zítra dokonena. Dále uvedla, že oprava by byla již provedena, ale nebylo možné v EZu sehnat kompetentní osobu, která by povolila odpojení vysokého naptí. Pan starosta uvedl, že výstavba obytného domu je ve fázi územního ízení. Pan npor. Bc. Dostál podal informaci o stavu OO PR v Novém Mst pod Smrkem. Uvedl, že stav policist pro rok 2007 je stejný jako v roce 2006 tj. 7 policist + 1 velitel. Obchzkovou inností bylo odslouženo hodin. Bylo udleno 90 pokut za ,-- K. Objasnnost trestných in je 83 %. Dále uvedl pro informaci mobilní telefonní íslo OO PR v Novém Mst pod Smrkem Pan Rabina podkoval vedení msta z pedešlého volebního období a souasnému vedení msta za zakoupení speciálního požárního vozidla. Pan Rabina se dotázal, kdo pebíral po rekonstrukci Frýdlantskou ulici a jestli by bylo možné u domu paní Chlebné udlat kanálky na svedení vody jako je tomu u domu pana Zollera. Po dešti se v tchto místech tvoí kaluže. Dále uvedl, jestli by nebylo lepší, najmou jinou firmu na odklízení snhu. Vyjádil nespokojenost s prací souasné firmy. Uvedl, že sníh není dostaten peliv odklízen na kižovatkách a traktorista stahuje sníh až 1,5 m od chodníku. Pan starosta uvedl, že Frýdlantskou silnici po rekonstrukci nepebíralo msto, byla to akce KSS LK a rekonstrukci provádla firma Stavby silnic a železnic Liberec. KSS LK sdlíme pipomínky a výzvu k oprav. Pan starosta k prohrnování snhu uvedl, že smlouva je uzavírána v letních msících na celý rok a v prbhu zimního období ji nelze vypovdt. Paní místostarostka uvedla, že všechny pipomínky k prohrnování je možné hlásit paní Strakové, která je operativn eší s firmou Dendria, která prohrnování zajišuje. Paní Straková k tomu ekla, že za dva dny (tvrtek a pátek), napadlo tak velké množství snhu, asi tvrtina, jako za loskou zimu. V takovéto situaci musí být zajištna sjízdnost msta a pak je teprve možné douklidit kižovatky. Pan Rabina ekl, že mu jde o kvalitu prohrnování. Paní Straková ekla, že kižovatek je mnoho a není možné, aby se v takovéto situaci traktorista dlouho zdržoval na jednom míst, protože musí prbžn zajišovat sjízdnost celého msta. Prohrnovat se zaalo ve 3 hodiny ráno a bylo prohrnováno až do 21 hodiny. Když byl ten mokrý sníh, jezdilo se od 5 hodin ráno do 21 hodin. Jezdilo se poád dokola podle operaního plánu zimní údržby. Pi takovém množství snhu, který napadal je jasné, že za uritou dobu dojde k horší sjízdnosti. Pan Rabina ekl, že když jezdil pan Tomíek, bylo udržováno kvalitn. Paní Straková odpovdla, že to není pravda, do roku 1989 udržovaly msto 4 traktory (Státní statek, Textilana, Lesy a msto). Když jezdil pan Tomíek, tak neprohrnoval u okál. Paní Suková uvedla, že na okálech nebylo ráno vbec prohrnováno. Prohrnováno bylo pouze jednou a to až po tom, co paní Strakovou upozornila. Paní Straková uvedla, že na okálech je prohrnováno podle plánu údržby jako první. Byl tam ve ti hodiny ráno. Když ráno vstávali, tak pi tom snžení jaké bylo, mohla být silnice opt tžko sjízdná. Paní Suková ekla, že v pt hodin ráno silnice projetá nebyla, a když už prohrnuje, tak jim sníh nahrne ped dm. Mohl by jet z druhé strany. Pan starosta ekl, že toto je projednáváno každý rok. Je tam šikmá silnice a traktor sníh do kopce hrne obtížn. Je schválen plán zimní údržby a podle nj se zaíná prohrnovat na okálech. V pt hodin ráno už nemusí být znát, že tam bylo prohrnováno. Pokud by systém údržby takto nevyhovoval, tak by musel být zmnn plán zimní údržby. Pan Rabina dodal, že i v dob, kdy nepadá sníh, nejsou kižovatky dobe udržovány, sníh na nich zstává. Pan starosta odpovdl, že se jezdí podle plánu zimní údržby, kde je uvedeno, které ulice a v jakém poadí se udržují. Není zde uvedeno, že se má idi vracet, nebo se u každé kižovatky zastavit a upravovat ji. Na to není as. Tímto je možné se zabývat pi projednávání plánu zimní údržby, mže být zmnn plán zimní údržby a hlavn na to musí být finanní prostedky. Mže být oslovena jiná firma a také je napíklad možné se dohodnout s hasii, že oderpají z rozpotu mén penz a zaplatí se ješt jedna firma na údržbu. Pan Vojáek ekl, že by bylo dobré ádn odpovdt na otázku pana Rabiny k rekonstrukci Frýdlantské ulice. Bylo to ze strany ZM již v minulosti pipomínkované. Mli bychom se zeptat na podrobnosti pana Kozáka. Paní místostarostka ekla, že chtla dát slovo panu Kozákovi. Pan Vojáek ješt dodal k údržb silnic, že smlouva s firmou Dendria nebyla peci uzavena poprvé a pokud neprovádjí údržbu poádn, tak uzavít smlouvu s nkým jiným. Paní místostarostka uvedla, že nebyla podána žádná jiná nabídka na zimní údržbu, než od firmy Dendria. Pan Kozák k rekonstrukci Frýdlantské ulice uvedl, že investorem akce byla KSS LK. Ze strany msta bylo vzhledem k technickým závadám svoláno ízení. Celá situace byl zdokumentována a zaslána na KSS LK do Liberce a i na poboku do Frýdlantu k panu Horákovi. Msto pipomínkovalo úsek od Textilany (Zámecké ulice) až k Dlnickému domu. Podailo se prosadit zpevnní podloží na námstí a vybudování odvodovacích kanálk u domu pana Zollera. Te je možné pouze zjistit, zda již KSS LK pevzala stavbu od SSŽ Liberec. Pan Malý pipomínkoval parkování na parkovišti u MÚ. ekl, že pokud zaparkují dv auta za sebou tak není možné z parkovišt odjet, protože jsou tam umístny úední desky. Dále ekl, zda by bylo možné provit 3

4 umístní zrcadel v nepehledných zatákách v Ludvíkov. V souasné dob projíždí Ludvíkovem velké množství kamion a asto dochází z dvodu nepehlednosti zatáek k zablokování silnice, což je nebezpené. Pan Pospíšil vznesl pipomínku k udržování veejného poádku ve mst. Dle jeho názoru chybí osobní kontakt Policie s obany. V minulosti bylo projednáváno zízení mstské policie. Na to však msto nemlo peníze, a tak bylo jednáno o tom, že by mohl být pi mstském úadu zamstnám jeden initel, který by dohlížel na veejný poádek. Dohlížel by na to, aby nedocházelo k niení zastávek autobus, map na námstí apod. Dále uvedl, že by bylo dobré vyhlašovat mstským rozhlasem upozornní pro majitele vozidel, aby si odstranili auta z komunikací a neztžovali zimní údržbu. Dále uvedl, že již dlouho neslyšel hlášení upozorující na dodržování nedlního klidu. Pan starosta k hlášení o dodržování nedlního klidu ekl, že vyhláška byla zrušena, protože byla v rozporu se zákonem. Dále ekl, že zízení mstské policie bylo již nkolikrát projednáváno, ale je to služba finann nároná a msto nemá dostatek finanních prostedk na její zízení. Pan npor. Bc. Dostál uvedl, že pomocná stráž Policie není, a ani se o této možnosti neuvažuje. V každém pípad má každý oban možnost porušování veejného poádku nahlásit. Obané si musí uvdomit, že OO PR nemá na starosti pouze sted Nového Msta, ale také Pebytek, Ludvíkov pod Smrkem, Hajništ a Jindichovice pod Smrkem. Policisté mají plánované hlídky. Pan Kepelka ekl, že by mohl být poven len ZM, který by mohl vykonávat dohled nad veejným poádkem ve mst. Paní Suková navrhla, aby bylo zváženo umístní zrcadla i do zatáky v Ludvíkovské ulici v Novém Mst pod Smrkem (u domu pana Tomana). Také tam již byla komunikace 2 x zablokována kamiony. Pan Suk uvedl, že tato zatáka je pehledná a umístní zrcadla není nutné. Pan Kozák dodal, že píinou zablokování komunikace byl špatný stav pneumatik kamion (letní pneumatiky). Pan npor. Bc. Dostál uvedl, že idim byla udlena pokuta. Od ervna by ml být oteven zrekonstruovaný most v Raspenav a doprava bude opt odklonna mimo Nové Msto pod Smrkem. Usnesení: ZM schvaluje program zasedání. ZM schvaluje návrhovou komisi a ovovatele zápisu. ZM bere na vdomí kontrolu usnesení bez pipomínek. ZM bere na vdomí pipomínky oban. ZM ukládá místostarostce jednat s KSS LK o odstranní nedostatk po rekonstrukci Frýdlantské ulice. ZM ukládá OVŽP provit možnost umístní zrcadla v nepehledné zatáce v Ludvíkov pod Smrkem. ZM ukládá místostarostce zajistit peznaení parkovišt u MÚ. ZM ukládá paní Strakové zabývat se zimní údržbou a ešením konkrétních pípad. 5. Schválení Jednacího ádu ZM Pan starosta seznámil ZM se zmnami v návrhu Jednacího ádu ZM, které nastaly po odeslání materiál. Z textu byl vypuštn výraz Pednosta okresního úadu. V l. 7 odst. 3 bylo doplnno ZM mže ukládat úkoly zamstnancm msta, zaazených do mstského úadu. V l. 2 odst. 6 došlo ke spojení bod d) a e). Pan Malý požádal o vysvtlení odst. 15 l. 5. Paní místostarostka odpovdla, že každý oban R, který je ve mst hlášený k trvalému pobytu má právo, dle zákona o obcích, vystoupit na jednání ZM. Pokud nespluje tyto podmínky, mže vystoupit pouze se souhlasem ZM. Pan Vojáek doplnil, nebo je vlastníkem nemovitosti. Pan Kozák otevel diskusi k l. 2 odst. 7 Zastupitelstvo se schází zpravidla jedenkrát za 2 msíce, musí být však svoláno nejmén jedenkrát za 3 msíce a musí se konat v územním obvodu msta. Pedmtem diskuse bylo, zda se v textu ponechat to, že se ZM schází zpravidla jedenkrát za dva msíce. Panem starostou a paní místostarostkou bylo vysvtleno, že je tím vyjádena snaha ZM scházet se jedenkrát za dva msíce, i když zákonná lhta je jedenkrát za ti msíce, ale niím to ZM nezavazuje. Po projednání byl text ponechán tak, jak byl navržen. Pan Kotrbatý uvedl, že v textu je jednou uvedeno vtšina hlas pítomných len ZM a podruhé je uvedeno všech hlas len ZM. Pan starosta ekl, že to vychází ze zákona. Usnesení: ZM schvaluje Jednací ád ZM s navrženými zmnami. 6. Zízení kontrolního a finanního výboru Pan starosta seznámil ZM s návrhem složení kontrolního a finanního výboru. Kontrolní výbor: pan Milan Kotrbatý (pedseda), pan Pavel Malý (len), paní Mgr. Marie echová (len), pan Miloš Vojáek (len) Finanní výbor: pan Miroslav Kozák (pedseda), paní Jana Dobichovská (len), paní Vra Husáková (len), paní Martina Kozáková (len) 4

5 Usnesení: ZM schvaluje složení kontrolního a finanního výboru. 7. Volba zastupitele, který bude spolupracovat s poizovatelem Územního plánu Pan starosta uvedl, že byl MÚ Frýdlant vyzván na základ nového stavebního zákona. 183/2006, aby byl uren zastupitel, který bude spolupracovat s poizovatelem Územního plánu (ÚP), regulaních plán a zmn ÚP. Tento zastupitel by ml spolupracovat s poizovatelem až po schválení konceptu ÚP a poté vykonávat kontrolní innost pro dodržení konceptu. Pan starosta navrhl, aby zastupitelem, který bude spolupracovat s poizovatelem ÚP byl pan Ing. Jeábek. Usnesení: ZM schvaluje pana Ing. Karla Jeábka zastupitelem poveným spolupracovat s poizovatelem Územního plánu. Hlasování: Projednání nabídky na odkoupení pohledávky msta Pan starosta pivítal zástupce firmy Opravna dopravní techniky, a. s. Kolín pana Vaka. Pan starosta uvedl, že odprodej pohledávky byl projednán radou msta (RM), která povila starostu vyzvat majitele firmy Opravna dopravní techniky, a. s., k úasti na zasedání ZM, k objasnní zámr s objektem Jizeran. Dále RM doporuila ZM projednat nabídku spolenosti MUROM, a. s. se sídlem v Most na odkoupení pohledávky msta Nové Msto pod Smrkem za firmou Opravna dopravní techniky, a. s. se sídlem v Kolín. Jedná se o pohledávku msta za služby (vytápní objektu) ve výši ,-- K + úroky ,-- K (20% za 7,5 roku) za firmou Opravna dopravní techniky, a. s. se sídlem v Kolín (díve JIZERKA PLUS, a. s. se sídlem v Liberci). Exekuním píkazem byl naízen prodej majetku této firmy - objektu Jizeranu. Spolenost MUROM, a. s. se sídlem v Most podala nabídku na odkoupení této pohledávky za ,-- K (z toho úrok ,-- K, odpovídá 3,4 %). Jsou ti možnosti, jak se k pohledávce zachovat: 1. nechat probhnout dražbu a pokat (i nkolik let), zda bude pohledávka msta alespo zásti uspokojena; objekt mže být v dražb odkoupen mstem; 2. snížit výši vymáhané ástky o ást úrok s petrvávajícím rizikem, že ani tato ástka nemusí být uspokojena zcela; 3. pijmout nabídku spolenosti MUROM, a. s. a pohledávku odprodat sice za nižší ástku, ale s okamžitým výnosem; prodejem pohledávky se mstu vrátí dlužná ástka, vetn malého úroku. Pan Vank zástupce firmy Opravna dopravní techniky, a. s. uvedl, že zámrem firmy je objekt Jizeranu uvést do poádku po technicko-stavební stránce a ešit nájemce, kteí v objektu provozují podnikatelskou innost. Bude nutné s nájemci uzavít nové nájemní smlouvy a dohodnout s nimi splácení dluh, které na nájmu vznikly. Objekt je ve velmi špatném stavu, netopí se tam a nelze pustit teplou vodu. Je zpracována projektová dokumentace nejen k vnjším opravám, ale i k vnitním úpravám. Je zpracován a Energetickými závody schválen projekt na topení elektrickými pímotopy. Dále jsou zadány ke zpracování studie na využití ostatních prostor. Jsou sepsány nájemní smlouvy s majitelem zeleniny a drobného zboží, s ostatními nájemníky se jedná. Prostory bývalé restaurace jsou ve velmi špatném stavu. Tyto prostory budou zrekonstruovány na univerzální obchodní prostory, ne již k provozování pohostinství. Firma Opravna Dopravní techniky, a. s. má zájem pokraovat v rekonstrukci objektu a pokud by byla pohledávka odkoupena, celá rekonstrukce a bh vcí by se urychlil. Pan starosta uvedl, že celá záležitost byla projednána s JUDr. Vodikou. JUDr. Jan Vodika (smluvní právní zástupce msta) potvrdil, že z výtžku exekuce by nemusela být naše pohledávka uhrazena zcela a spíše až v delším asovém horizontu. Bžný roní úrok v dob vzniku pohledávky (1999) byl ve výši 10 % a penalizaní se stanovoval jako dvojnásobek. Dnes je penalizaní úrok mén než poloviní. JUDr. Vodika doporuil pohledávku odprodat a tím získat finanní prostedky tém okamžit. Doporuuje pokusit se vyjednat vyšší cenu. V dnešních podmínkách by byla rozumná celková výše pohledávky ,-- K. Pvodní nabídka firmy MUROM, a. s. byla ,-- K a po jednání byla nabídka zvýšena na ,-- K. Pro msto jsou to jisté peníze, protože by se nemuselo podait získat ani jistinu. Paní místostarostka se dotázala pana Ing. Vaka, zda je firma MUROM, a. s. schopna akceptovat ástku ,-- K, navrženou JUDr. Vodikou. Pan Vank odpovdl, že v souasné dob je nabídka ,-- K. Pokud by ZM trvalo na navýšení, musela by být projednána pedstavenstvem spolenosti MUROM a..s. Pan Selnekovi se dotázal, zda vlastníkem objektu Jizeran je Opravna dopravní techniky, a. s. Pan Vank odpovdl, že ano. Pedsedou 5

6 pedstavenstva je Ing. Kunc a on má plnou moc k zastupování firmy. Pan Selnekovi se dotázal jestli pan Vank zastupuje i spolenost MUROM, a. s. Pan Vank odpovdl, že nejedná za spolenost MUROM, a. s., pouze pedložil panu starostovi nabídku spolenosti MUROM, a. s. Mezi spoleností MUROM, a. s. a firmou Opravna dopravní techniky, a. s. je pes akcie vlastnické propojení. Po tomto jednání pedá spolenosti MUROM, a. s. informace o tom, zda byla nabídka akceptována, nebo ne. Pan Selnekovi se dotázal, pro msto nejedná o odkoupení pohledávky pímo s firmou Opravna dopravní techniky a. s. Pan Vank odpovdl, že firma Opravna dopravní techniky, a. s. byla zakoupena ped krátkou dobou a nedisponuje vlastním kapitálem a spíznná firma MUROM, a. s. mu poskytuje prostedky. Není to nic tajemného, jedná se o vlastnické propojení firem pes fyzické osoby, které drží akcie. Spolenost MUROM, a. s. má zástavní právo. Má pohledávku ve výši cca ,-- K a je druhá na ad, po exekutorovi (odmna exekutora) s vypoádáním dluhu. Odhadní cena objektu Jizeran je ,-- K a dražit by se zapoalo na 2/3 hodnoty. To je také jeden z dvod, pro byla nabídka na odkoupení podána, protože je otázka, jestli by byl objekt vbec vydražen. Spolenost MUROM, a. s. podala mstu nabídku na odkoupení pohledávky za ,-- K istých s tím, že pevezme bemeno exekutorských poplatk. V žádném pípad nechce spolenost MUROM, a. s. poškodit firmu Opravna dopravní techniky, a. s. Paní Pospíšilová upozornila ZM, že tyto finanní prostedky jsou z rozpotu bytové správy (BS). Náklady vytápní z té doby nesla BS. BS má svj rozpoet. Pan starosta ekl, že v souasné dob je to pohledávka msta. Paní Pospíšilová odpovdla, že s tím souhlasí, protože BS je msta, ale tyto peníze chybí v úetnictví BS. Pan Vojáek ekl, že bude rozumné pohledávku odprodat. Nemá smysl na nco ekat a odprodat pohledávku za cenu ,-- K. Paní Mgr. Svobodová se pro upesnní dotázala, jestli v souvislosti s odprodáním pohledávky budou ze strany spolenosti MUROM, a. s. uhrazeny veškeré pohledávky vi exekutorovi. Pan Vank odpovdl, že ano. Pan starosta dodal, že tuto záležitost bude projednávat JUDr. Vodika a všechny náklady spojené s odkupem pohledávky ponese spolenost MUROM, a. s. Pan Novotný se dotázal, která z obou spoleností bude po odkoupení pohledávky pokraovat v opravách. Pan Vank odpovdl, že firma Opravna dopravní techniky, a. s. jakožto vlastník objektu. Zstane hlavním investorem pesto, že bude muset o finanní pomoc požádat spolenost MUROM, a. s. Pan Novotný se dotázal, zda za plány, které pan Vank prezentoval odpovídá on a firma Opravna dopravní techniky, a. s. Pan Vank odpovdl, že v souasné dob za všechno pln odpovídá. Usnesení: ZM schvaluje pijmout nabídku a. s. MUROM na odkoupení pohledávky msta Nového Msta pod Smrkem za a. s. Opravna dopravní techniky za cenu ,-- K s tím, že zbytek pohledávky msta za a. s. Opravna dopravní techniky promíjí. ZM povuje starostu realizací odprodeje pohledávky. 9. Stanovení výše odmn neuvolnným zastupitelm Pan starosta uvedl, že je teba projednat odmování neuvolnných len ZM. Pedložil ZM návrh Zásad pro odmování neuvolnných zastupitel pro období od dle zákona. 128/2000 Sb., o obcích, 77 a naízení vlády 614/2006 Sb., o odmnách za výkon funkce lenm zastupitelstev, ve znní pozdjších pedpis. Návrh: 80 % len ZM, 25 % lenové výboru, 70 % pedseda výboru, 100 % len RM Pan Pelant podal protinávrh, vyplácet lenm RM odmnu ve výši 80 %. Pan starosta dal nejprve hlasovat o pvodním návrhu, vyplácet lenm RM odmnu ve výši 100 %. Hlasování: Usnesení: ZM schvaluje Zásady msta Nové Msto pod Smrkem pro odmování neuvolnných zastupitel v procentuální výši 80 % len ZM, 25 % lenové výboru, 70 % pedseda výboru, 100 % len RM. Hlasování: Usnesení: ZM schvaluje procentuální výši odmn neuvolnným zastupitelm dle pedložených Zásad msta Nové Msto pod Smrkem pro odmování neuvolnných zastupitel pro období od Odmna se poskytne od Schválení smlouvy o bezúplatném pevodu nemovitostí (pozemky u Sokolovny) Pan starosta uvedl, že smlouva o bezúplatném pevodu nemovitostí. ULB/1/BPN-NMpS/06 již byla jednou schválena. Jedná se o bezúplatný pevod pozemk u Sokolovny. Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových (ÚPZSVM) požaduje optovné uzavení, došlo ke zmnám v textu. Ze strany msta došlo také 6

7 k drobným úpravám. Ve smlouv byly nesprávn specifikovány budovy a v textu byla uvedena TJ Textilana Nové Msto pod Smrkem (dnes TJ Nové Msto pod Smrkem). Úpravy ze strany ÚPZSVM jsou pedevším v sankcích l. III. Tyto sankce jsou v podstat bezpedmtné, protože využívány k požadovaným sportovním úelm budou stavby na píslušných pozemcích a ne pozemky jako takové, pouze v odst. 6 je uvedeno, že nabyvatel je povinen vždy k píslušného roku pedat pevodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, k nímž se ve smlouv zavázal. Za nedodržení je pokuta ve výši 10% z ástky zjištné znaleckým posudkem. Pan Kepelka podrobnji vysvtlil možné sankce z porušení smlouvy. Dále uvedl, že tato smlouva má stejné íslo, jako smlouva, která byla již schvalována. Usnesení: ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném pevodu nemovitostí. ULB/1/BPN-MNpS/06, uzavenou mezi eskou republikou Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových (pevodcem) a Mstem Nové Msto pod Smrkem (nabyvatelem), na bezúplatný pevod parcel p.. 995, p.. 997, p a p v k. ú. Nové Msto pod Smrkem. 11. Schválení nových stanov Svazku obcí Smrk Pan starosta uvedl, že stanovy Svazku obcí Smrk byly pepracovány na doporuení právník. Jednalo se pedevším o technické úpravy. Pan Novotný se dotázal, zda již byly stanovy schváleny ve Frýdlant a v Lázních Libverda a jestli musí být ihned schváleny. Pan starosta odpovdl, že si myslí, že ješt ne, pesto by nebylo dobré do návrhu zasahovat. Zmny jsou pedevším v íslování a lenní odstavc a byly vypuštny odstavce, ve kterých bylo ešeno svolávání Valného shromáždní. Valné shromáždní jsou ti starostové a dle právník bylo svolávání ešeno složitým zpsobem. V nových stanovách není uvedena konkrétní ástka lenského poplatku, výši bude stanovovat Valné shromáždní. V pedešlých stanovách byla uvedena výše lenského píplatku na píslušný rok, ímž se staly stanovy neplatnými. Paní Mgr. Svobodová uvedla, že se jí zdá nedostaující množství osob (3 starostové), které mají právo rozhodovat. Staí nadpoloviní vtšina všech dosavadních len svazku a pokud se spojí Frýdlant a Lázn Libverda, mže z toho Nové Msto vyjít naprázdno. Paní Mgr. echová podotkla, že starostové nejednají za sebe a zámry Svazku projednávají ve svých obcích. Pan starosta ekl, že finanní prostedky pro Svazek obcí Smrkem schvalují zastupitelstva obcí. Svazek obcí Smrk byl založen úelov, s cílem vybudovat Ski areál na Smrku. Pokud jsou obce sloueny, tak mají vtší šanci získat finanní prostedky z grant. Není zámrem Svazek obcí Smrk rozšiovat o další obce, byla by náronjší administrativa a není zárukou, že by se další obce aktivnji zapojily. Vybudování Ski areálu je zájem pedevším Nového Msta a Lázní Libverda, Frýdlant se pidal, což je pínosné, protože je to velké msto a to má svou váhu. Pan Kozák dodal, že kontrola je ešena v l. 13 Revizní skupina. Veškerá innost svazku bude projednávána v ZM a žádný starosta nepjde proti ZM. Dílí projednávání budou vedena pes RM. Paní Mgr. Svobodová se dotázala, kdo je v revizní skupin. Pan starosta odpovdl, že v revizní skupin jsou vedoucí finanních odbor jednotlivých obcí Svazku obcí Smrk. Paní Mgr. Svobodová uvedla, že lenský píspvek v roce 2006 byl 1.000,-- K. Pokud se podaí získat dotaci, jak se bude ešit prokazatelnost životní dležitosti projektu. Na to lenský píspvek 1.000,-- K stait nebude. Pan starosta odpovdl, že pi schvalování rozpotu na letošní rok bude lenský píspvek v aktuáln potebné výši obsažen v rámci píslušné kapitoly. Svazek obcí Smrk nebude investorem vybudování Ski areálu. Úkolem svazku je pipravit zmnu ÚP a vyhledat investora. Paní Mgr. Svobodová dodala, že založení Svazku obcí pro vybudování Ski areálu Smrk nevidí jako špatnou vc, jen by se nkteré vci mly lépe promyslet a upravit. Pan starosta ekl, že Svazek obcí Smrk je založen a funguje. Nyní pouze schvalujeme upravené stanovy. Paní Mgr. Svobodová se dotázala, zda Svazek obcí má šanci žádat o dotace a bude mít šanci realizovat njaké své projekty. Pan starosta odpovdl, že ano. Pan Kozák doplnil, že jedním z cíl Svazku obcí Smrk je získávat malé granty v rámci rozvoje cestovního ruchu a tím získat lepší výchozí pozici pro získání vtšího grantu. Z tch menších grant je možné uvést orientaní znaení Nového Msta pod Smrkem, Frýdlantu a Lázní Libverda, WEB kamera apod. Paní Mgr. Svobodová ekla, že bylo eeno, že není problém stanovy kdykoliv zmnit, ale stanovy lze mnit jen na základ Valného shromáždní (3 starostové). Pokud oni se rozhodnou stanovy nezmnit, tak s tím nic ZM neudlá. Pan Vojáek ekl, že Svazek obcí vznikl za úelem realizace Ski areálu, v tom je hlavní zámr a není poteba v tom hledat nebezpeí. Paní Mgr. Svobodová dodala, že v tom nehledá žádné nebezpeí, ale pravdou je, co je psáno, to je dáno, a pokud by došlo k njakému sporu, tak si zastupitelé mohou myslet cokoliv. Pan starosta ekl, že neví o problému, jaký by mohl vzniknout. Každá obec má ve svazku stejný podíl. Usnesení: ZM po projednání schvaluje úplné znní stanov Svazku obcí Smrk. Hlasování:

8 12. Rzné Pan Vojáek uvedl, že v regionálním vysílání probhlo prohlášení správy Chránné krajinné oblasti Jizerské hory (CHKO JH) o tom, že s okamžitou platností koní s vyjednáváním o poskytování pozemk. Pan Ing. Jeábek ekl, že to pochopil tak, že nechtjí schvalovat další vci do doby, než kraj schválí koncept pro rozvoj turistického ruchu. Pan Kozák dodal, že zákon neíká, že kraj musí mít zpracován generel. Kraj nebude zasahovat do místního územního celku, tak jak je. Svazek obcí Jizerských hor nechal zpracovat firmou z Brna audit na využití území. Správa CHKO JH k tomu vydala prohlášení, že pokud bude tento audit zpracován, budou ho považovat za generel využití území. Te ovšem pan Hušek ze správy CHKO JH mluví jinak. Pan Ing. Jeábek doplnil, že krajský generel by byl vstupenkou k získání grant. Pak do toho zaal vstupovat Jizerskohorský spolek a jako první uvedl, že nesouhlasí s výstavbou areálu na Smrku, protože není schválen krajský generel, a te se toho chytila správa CHKO JH. Dále uvedl, že podpora kraje urit je. Pan Novotný se dotázal, jestli se již zaal využívat skútr. Pan starosta odpovdl, že v dob kdy byl sníh byl zakázán vstup do les, te je vstup povolen a není sníh. Je stanoven postup, jakým se budou bžecké stopy upravovat. Skútr bude prbžn udržovat stopy v Nové Mst pod Smrkem a Lázních Libverda. Pan Ing. Jeábek se dotázal, zda je njaká dohoda s Lesy R, s. p., aby nedocházelo z jejich strany k pejíždní stop. Pan starosta odpovdl, že probhlo jednání s Lesy R, s. p. a bylo dohodnuto, kde je možné stopy vyznait a kde bude probíhat tžba. Byl dán požadavek msta Frýdlant o vyhrazení parkovišt v Novém Mst pod Smrkem pro zájemce o lyžování z Frýdlantu. Udržováno bude parkovišt nad koupalištm. Paní Mgr. echová se dotázala na projednávání píspvku z rozpotu pro Komunitní centrum. Paní místostarostka odpovdla, že to bude souástí programu schze rozšíené Rady msta. Pan Selnekovi požádal, aby k materiálm z projednávání majetkoprávních vcí byly pro orientaci piloženy mapky, a zda by bylo možné u pedkládaných materiál, které jsou starší, nebo byly projednávány v dívjší dob, doplnit strunou historii pedešlých událostí. Dále požádal, aby v zápisech byly rozepsány zkratky. Pan starosta ekl, že je snahou zkratky alespo jednou rozepsat, problém mže být v tom, si je pozdji spojit. Dále ekl, že se v materiálu k projednávání pohledávky snažil piblížit historii, jak pohledávka vznikla. Pan Kepelka uvedl, že k projednávání majetkoprávních vcí jsou vždy pikládány výpisy z katastru nemovitostí. Pan starosta ekl, že šlo pravdpodobn o smlouvu s ÚPZSVM. Tam byly pozemky specifikovány jako u Sokolovny. Je to již dlouhodob projednávaná smlouva, a pod stejným íslem již byla schvalována. Pan Vojáek se dotázal, zda bude i nadále využíván dataprojektor. Pan starosta odpovdl, že použitý dataprojektor je zapjený ze základní školy. Bylo uvažováno o zakoupení dataprojektoru, ale s nejvtší pravdpodobností to nebude z rozpotu roku Paní Mgr. Svobodová uvedla, že byla schválena smlouva o bezúplatném pevodu nemovitostí (pozemky u Sokolovny) a ve smlouv je v l. III. odst. 6 uvedeno, že je nutné vždy do píslušného roku pedat pevodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit. Navrhla, aby byla na MÚ povená osoba, která tuto zprávu vypracuje. Paní místostarostka navrhla, aby byl spíše poven odbor, protože osoba již za uritou dobu nemusí na MÚ pracovat. Paní Mgr. Svobodová se dotázala co obnáší program do kterého RM jmenovala paní místostarostku. Paní místostarostka odpovdla, že tento vzdlávací program je souástí projektu Plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji, který je podporován z prostedk Evropského sociálního fondu. Úkolem je zajistit pístup k plánování rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni, zajistit orientaci ve struktue komunitního plánování. Tento program by ml vzdlávat lidi tak, aby by dokázali zpracovat komunitní plán. Komunitní plán msto zpracován nemá, a ani s je ho zpracováním nikdo nemá zkušenosti. Také bychom tímto byli u zdroje informací týkajících se získání dotací. Program je rozdlen do pti cílových skupin - I. senioi, II. osoby se zdravotním postižením, III. osoby ohrožené sociálním vylouením, IV. protidrogová problematika, V. národnostní a etnické menšiny. Pro naše podmínky byla vybrána skupina V. národnostní a etnické menšiny. Paní Mgr. Svobodová uvedla, že když už bylo hovoeno o národnostních a etnických menšinách tak navrhla, aby byl na zasedání ZM pozván zástupce ÚP, aby podal informaci o stavu nezamstnanosti v Novém Mst pod Smrkem a popípad nastínil njaké možnosti co s tmito lidmi dlat, bu v rámci grant, vzdlávání nebo v rámci vytváení nových pracovních míst. Pan starosta ekl, že nezamstnanost a romskou menšinu nelze takto spojovat. Mžeme si vyžádat informace o nezamstnanosti. Pan Novotný ocenil, že materiály na zasedání ZM byly pipraveny pehledn, byly vypovídající a jejich kvalita má vzrstající tendenci. 8

9 Usnesení: ZM ukládá starostovi pozvat na zasedání ZM zástupce Úadu práce. ZM ukládá starostovi povit odpovdný odbor MÚ na pedávání zprávy o zachování a rozvoji aktivit dle l. III odst. 6 smlouvy o bezúplatném pevodu nemovitého majetku. ULB/1/BPN-MNpS/06. ZM ukládá pedkladatelm materiál na zasedání ZM, aby u dlouhodobých záležitostí byla krátce nastínna historie. ZM ukládá zapisovatelce rozepisovat v zápisech zkratky. Pan starosta na závr podal informaci o termínu schze Rady msta rozšíené o zastupitele msta a o následném zasedání ZM. Schze Rady msta rozšíená o zastupitele msta se bude konat dne 28. února 2007 a zasedání zastupitelstva msta dne 14. bezna Ing. Pavel Smutný starosta msta Mgr. Radoslava Žáková místostarostka msta Mgr. Michaela Smutná ovovatelka zápisu Novotný Lukáš ovovatel zápisu 9

10 U s n e s e n í z 3. zasedání zastupitelstva msta Nové Msto pod Smrkem konaného dne 7. února 2007 ZM schvaluje 1. Program zasedání 2. Návrhovou komisi a ovovatele zápisu 3. Jednací ád ZM s navrženými zmnami 4. Složení kontrolního a finanního výboru 5. Pana Ing. Karla Jeábka zastupitelem poveným spolupracovat s poizovatelem Územního plánu 6. Pijmout nabídku a. s. MUROM na odkoupení pohledávky msta Nového Msta pod Smrkem za a. s. Opravna dopravní techniky za cenu ,-- K s tím, že zbytek pohledávky msta za a. s. Opravna dopravní techniky promíjí 7. Zásady msta Nové Msto pod Smrkem pro odmování neuvolnných zastupitel v procentuální výši 80 % len ZM, 25 % lenové výboru, 70 % pedseda výboru, 100 % len RM 8. Procentuální výši odmn neuvolnným zastupitelm dle pedložených Zásad msta Nové Msto pod Smrkem pro odmování neuvolnných zastupitel pro období od Odmna se poskytne od Smlouvu o bezúplatném pevodu nemovitostí. ULB/1/BPN-MNpS/06, uzavenou mezi eskou republikou Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových (pevodcem) a Mstem Nové Msto pod Smrkem (nabyvatelem), na bezúplatný pevod parcel p.. 995, p.. 997, p a p v k. ú. Nové Msto pod Smrkem 10. Úplné znní stanov Svazku obcí Smrk ZM bere na vdomí: 11. Kontrolu usnesení bez pipomínek 12. Pipomínky oban ZM ukládá: 13. Místostarostce jednat s KSS LK o odstranní nedostatk po rekonstrukci Frýdlantské ulice 14. OVŽP provit možnost umístní zrcadla v nepehledné zatáce v Ludvíkov pod Smrkem 15. Místostarostce zajistit peznaení parkovišt u MÚ 16. Paní Strakové zabývat se zimní údržbou a ešením konkrétních pípad 17. Starostovi pozvat na zasedání ZM zástupce Úadu práce 18. Starostovi povit odpovdný odbor MÚ na pedávání zprávy o zachování a rozvoji aktivit dle l. III odst. 6 smlouvy o bezúplatném pevodu nemovitého majetku. ULB/1/BPN-MNpS/ Pedkladatelm materiál na zasedání ZM, aby u dlouhodobých záležitostí byla krátce nastínna historie 20. Zapisovatelce rozepisovat v zápisech zkratky ZM povuje 21. Starostu realizací odprodeje pohledávky msta Nového Msta pod Smrkem za a. s. Opravna dopravní techniky za cenu ,-- K Ing. Pavel Smutný starosta msta Mgr. Radoslava Žáková místostarostka msta Mgr. Michaela Smutná ovovatelka zápisu Novotný Lukáš ovovatel zápisu 10

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2011 vypracovala ing. Irena Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ÁST 1. Úvod 2. Struná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová Veejný ochránce práv Hana Jamborová Bakaláská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakaláská práce pojednává o veejném ochránci práv. V úvodní ásti se práce zmiuje o historii a obecném zakotvení ombudsmana a zaazuje

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

1. Pojišovnictví. 1.1. Pojišovny

1. Pojišovnictví. 1.1. Pojišovny Úvod Pojišovnictví je dnes intenzivn se rozvíjející oblastí, ve které jsou nabízeny zákazníkm služby od celé ady tuzemských i zahraniních pojišovacích ústav, což pro nás, jako jejich klienta, znamená nespornou

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005 ÍSLO / V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU. USNESENÍ Z. ZASEDÁNÍ RR ZS konané dne. dubna v Lázních Bohdane# Za úasti, tj., % len Republikové rady!zs a n#kterých vedoucích pracovník úst(edí!zs se uskutenilo

Více

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku Záí 2007 Vydává Obecní úad v Javorníku z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 4/2007. Toto íslo vyšlo v záí 2007. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 40/1964 Sb. - poslední stav textu 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 Zmna: 58/1969 Sb. Zmna: 146/1971

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více