MegaMedia s.r.o. Zadání pro tvorbu informačního systému. Michal Kec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MegaMedia s.r.o. Zadání pro tvorbu informačního systému. Michal Kec"

Transkript

1 MegaMedia s.r.o. Zadání pro tvorbu informačního systému Michal Kec 1

2 Obsah 1 Popis předmětného sociálně ekonomického systému Typ organizace Předmět činnosti Organizační struktura a dislokace, počet a struktura zaměstnanců Náplň práce hlavních útvarů Ekonomické charakteristiky SWOT analýza Interní faktory Silné stránky společnosti Slabé stránky společnosti Externí faktory Příležitosti Hrozby Předmět návrhu informačního systému, současný stav a jeho problémy 6 4 Cíle a nástin řešení Cíle řešení Kontextový diagram předmětné oblasti Procesní pohled Hierarchie funkcí předmětné oblasti DFD Předmětné oblasti Datový pohled ERD předmětné oblasti Diagram entit a vztahů Entity, jejich atributy a primární klíče Vazba datového a procesního modelu Organizační pohled funkční místa, jejich nová náplň Použitá literatura 13 2

3 1 Popis předmětného sociálně ekonomického systému 1.1 Typ organizace MegaMedia s.r.o. je obchodní společnost s ručením omezeným, která byla založena pěti společníky v roce 1994 v Praze. Jedná se o malou firmu bez zahraniční kapitálové účasti se základním jměním Kč. 1.2 Předmět činnosti Společnost podniká v oblasti prodeje multimédií. Hlavním předmětem činnosti je tedy nákup zboží za účelem dalšího prodeje a poskytování služeb. Společnost se zabývá prodejem hudebních LP, CD 1 a MC maloodběratelům. Jako doplňkový prodej jsou nabízeny i datové a multimediální CD-ROM. 1.3 Organizační struktura a dislokace, počet a struktura zaměstnanců Společnost má hlavní sídlo v Praze, v místě bydliště jednoho ze společníků, kde se provádí řídící a objednavatelská činnost. Dále si firma pronajímá tři pobočky na různých místech v centru Prahy. Zde se skladují a prodávají vlastní produkty. V současné době ve firmě pracuje 44 lidí. 1.4 Náplň práce hlavních útvarů 1. Vrcholové vedení: (3 lidé) Tvořeno hlavními zakladateli. Jejich hlavní pracovní náplní je strategické plánování, definice cílů firmy a další klíčové úkoly managementu. 2. Sekretariát: (6 lidí) Je místem, kde je zajišťována administrativní činnost společnosti pro potřeby vedení. dále se zde provádí kontrolní činnost společnosti. 3. Oddělení nákupu: (5 lidí) Analyzuje nabídku jednotlivých distribučních společností a sjednává nákupy zboží. Spolupracuje s oddělením odbytu při analýze poptávky trhu. 4. Oddělení distribuce: (6 lidí) Zajišťuje rozvoz nakoupeného zboží do jednotlivých poboček firmy. Spolupracuje s oddělením nákupu a oddělením skladového hospodářství. 5. Oddělení odbytu: (18 lidí) Realizuje vlastní prodej zboží koncovým zákazníkům a provádí analýzu situace na trhu, poptávky a public relation. 6. Finanční oddělení: (3 lidé) Vede účetnictví, evidenci majetku společnosti. Dále má na starosti zajišťování finanční situace podniku a vypracovávání zpráv pro potřeby vedení. 7. Skladové hospodářství: (3 lidé) Provádí příjem, skladování a výdej zboží, vedení skladové evidence. 1.5 Ekonomické charakteristiky Rozvaha a výsledovka za rok Compact Disc 3

4 Rozvaha (tis. Kč) Aktiva celkem Pasiva celkem Stálá aktiva Vlastní jmění 760 nehmotný inv. Majetek 150 základní jmění 500 hmotný inv. Majetek 950 fondy tvořené ze zisku 50 finanční investice 10 hosp. výsledek minulých let 100 Oběžná aktiva 312 hosp. výsledek účetní období 110 Zásoby 270 Cizí zdroje 485 Dlouhodobé pohledávky 10 rezervy 15 krátkodobé pohledávky 32 dlouhodobé závazky 52 finanční majetek 0 krátkodobé závazky 450 Ostatní aktiva 5 Ostatní pasiva 150 Tabulka 1: Výsledovka (tis. Kč) Výkony a prodej zboží Finanční výnosy 2 Náklady na prodané zboží Finanční náklady 1 Osobní náklady 440 HV z finančních operací 1 Odpisy HIM a NHIM 300 HV z běžné činnosti 107 Jiné provozní výnosy 5 Mimořádné výnosy 5 Jiné provozní náklady 4 Mimořádné náklady 2 Provozní hosp. výsledek 106 Mimořádný hosp. výsledek 3 Zisk za účetní období 110 Tabulka 2: 2 SWOT analýza 2.1 Interní faktory Silné stránky společnosti 1. široký sortiment výrobků 2. spolehliví a dobře zavedení dodavatelé 3. kvalitní a kreativní řízení 4. inovační přístup vedení 5. rychlé uspokojování požadavků zákazníků 6. nízké mzdové náklady 4

5 2.1.2 Slabé stránky společnosti 1. chybí integrující informační systém problémy v komunikaci mezi odděleními 2. zastaralé a nevyhovující technologie 3. velká vzdálenost skladovacích a prodejních míst 4. vysoká zadluženost 5. hlavní vedení tvořeno více lidmi nebezpečí rozporů a nejednotnosti 2.2 Externí faktory Příležitosti 1. problémy největších konkurentů 2. rostoucí poptávka po multimédiích 3. snížení režijních nákladů 4. zavedení nové formy prodeje 5. rychlé zavedení novinek z oblasti multimédií do prodeje Hrozby 1. zhoršení konkurenceschopnosti firmy vlivem zastarání 2. snížení kupní síly obyvatelstva a následný pokles poptávky 3. zhoršení vztahů s dodavateli 4. růst cen vstupů 5

6 3 Předmět návrhu informačního systému, současný stav a jeho problémy V současné době představuje nejslabší článek firmy nevyhovující komunikace mezi jednotlivými odděleními. Ve firmě existuje centrální informační systém, do kterého však dislokované pobočky nemají přístup. Zvláště citlivý je tento problém při komunikaci nákupního, distribučního a prodejního útvaru se skladovým hospodářstvím. Přenos dat mezi jednotlivými útvary probíhá zatím pouze off-line s pomocí disket nebo ZIP jednotek. To vede k nebezpečí duplicity a neintegrity dat. Dalším nedostatkem tohoto způsobu je dlouhá prováděcí doba transakcí předávání, zpracování a vyhodnocování dat. Nezanedbatelné jsou také náklady, které vznikají jako důsledek takto neoperativní komunikace. Nákupní oddělení potřebuje při své činnosti kvalitní informace jak od skladového hospodářství (jaké jsou zásoby), tak od oddělení prodeje (jaká je poptávka) a navíc jeho rozhodnutí jsou pravidelně kontrolována vrcholovým vedením. Z uvedeného vyplývá, že při současné neexistenci komplexního informačního systému, je zajištění jeho optimálního fungování velmi obtížné. Proto bylo oddělení nákupu vybráno jako klíčové a první pro zavedení IS. Informační systém jinak pracuje dobře a zaměstnanci jsou s ním spokojeni. Hlavním nedostatkem je tedy špatná komunikace mimo hlavní sídlo společnosti. Účetnictví je vedeno centrálně, ale informace z dislokovaných poboček se posílají zpožděně. To je nevýhodné především pro pobočky, protože nemají přímý přístup k současnému stavu informací v účetnictví, např. stav zásob na skladu, objednané zboží, aj. Zmíněné problémy přinášejí společnosti mnohonásobně vyšší náklady, které by se zřízením nového informačního systému pravděpodobně zmenšily. 6

7 4 Cíle a nástin řešení 4.1 Cíle řešení Hlavním cílem je vytvořit takový informační systém, který by řešil současné problémy s komunikací a navíc umožnil firmě zvýšit konkurenceschopnost na trhu multimédií. Nejdůležitější je vytvořit systém kvalitní komunikace s jednotlivými útvary a vedením. To znamená hlavně zavedení on-line systému komunikace pomocí intranetu. Transakce se budou řešit okamžitě. Zkrátí se tak jejich prováděcí doba na optimální délku. V rámci transakcí se budou posílat skladové, účetní, informativní a jiné důležité dokumenty v elektronické podobě. Dalším cílem je propojení s externími subjekty jako jsou dodavatelé, spediční firmy, celní zpráva pomocí Internetu. Předpokládá se dosažení větší operativnosti při získávání a vyhodnocování aktuálních informací pomocí jednotného rozhraní výměny dat. Všechny relevantní dokumenty budou aktuálně ukládány v centrální databázi v místě ústředí firmy, do které budou mít pobočky zajištěn on-line přístup. Systém by měl být otevřený tak, aby ho šlo v budoucnu bez velkých problémů a vysokých nákladů modifikovat podle aktuálních potřeb společnosti a podle vývoje na trhu. Mělo by být mimo jiné počítáno s možným budoucím zřízením virtuálního obchodu, kde si budou moci zákazníci zboží vybírat a kupovat odkudkoliv prostřednictvím sítě Internet. 4.2 Kontextový diagram předmětné oblasti 4.3 Procesní pohled Hierarchie funkcí předmětné oblasti 1. Nákupní oddělení (a) analýza nabídky dodavatelů (b) tvorba seznamu zboží k nakoupení (c) zasílání objednávek dodavatelům 2. Skladové hospodářství (a) příjem zboží (b) inventarizace (c) výdej zboží pobočkám 3. Oddělení odbytu (a) analýza trhu (b) prodej zboží 7

8 Obrázek 1: DFD Předmětné oblasti 4.4 Datový pohled ERD předmětné oblasti Diagram entit a vztahů Entity, jejich atributy a primární klíče 8

9 Obrázek 2: 1. CD, MC, LP (a) Identifikační kód (b) Název (c) interpret (d) vydavatel (e) rok vydání (f) cena 2. CD-ROM (a) Identifikační kód (b) název (c) obsah (zaměření software) (d) rok vydání (e) vydavatel (f) cena 3. objednávka (a) pořadové číslo (b) datum (c) seznam objednaného zboží (d) id jednotlivého zboží (e) počet kusů 4. dodavatel (a) IČO 9

10 Obrázek 3: (b) DIČ (c) obchodní jméno (d) adresa (e) telefon/fax 5. zboží na skladě (a) Identifikační kód (b) počet kusů 6. výdejka (a) číslo výdejky (b) datum (c) seznam vydávaného zboží (d) počet kusů (e) celkové ocenění 7. cestovní příkaz (a) číslo (b) datum (c) jméno řidiče (d) místo určení 10

11 4.5 Vazba datového a procesního modelu data \funkce 1. analýza trhu 2. tvorba seznamu zboží k nakoupení 3. zasílání objednávek 4. příjem zboží 5. kontrola změny stavu zásob požadavky X X zákazníků objednávky X X seznam zboží X X X na skladě dodavatelé X X X Tabulka 3: 4.6 Organizační pohled funkční místa, jejich nová náplň Po uvedení informačního systému do provozu dojde k několika změnám v náplni práce jednotlivých útvarů a k některým změnám postupů v jejich činnosti. Vrcholové vedení a sekretariát činnost těchto organizačních složek se v podstatě nemění. Pouze kontrolní činnost bude snazší a přesnější, vzhledem k větší aktuálnosti používaných dat. Vedení bude mít také mnohem přesnější přehled o dění ve firmě, což mu usnadní plánování. V důsledku zefektivnění práce je možné snížit počet pracovníků na sekretariátu. Oddělení nákupu po zavedení nového informačního systému bude získávat operativní informace s minimální časovou prodlevou pro optimální rozhodování o nákupu zboží. Bude nezbytné zaškolit pracovníky ve využívání nových informačních technologií. IS umožní automatizaci objednávek prodávaných titulů. Zavedení nového IS omezí možnost vzniku chyb při předávání informací a dokumentů mezi útvary. Oddělení odbytu nový IS mu umožní přijímat a dále předávat objednávky v elektronické podobě. To podstatně zkrátí dobu mezi přijetím objednávky a dodáním zboží. Nové technologie navíc umožní rozšíření služeb o prodej pomocí virtuálního obchodu. Oddělení distribuce I tomuto útvaru přinese zavedení IS především zrychlení komunikace se zbytkem společnosti a tedy zrychlení a zefektivnění jeho práce. Finanční oddělení protože bude dostávat většinu dokumentů v elektronické podobě, nebudou tyto vyžadovat dodatečnou úpravu. Tato skutečnost výrazně omezí možnost vzniku chyb. Navíc řadu účetních operací bude možné provádět zcela automaticky. Díky propojení do Internetu se výrazně zrychlí komunikace s partnery společnosti (dodavatelé, odběratelé, spediční firmy). Skladové hospodářství bude odstraněno nebezpečí duplicity a nekonzistence dat. Skladová evidence v elektronické podobě umožní předávat rychle a snadno informace ostatním útvarům, což zvýší informovanost o stavu zásob a sníží náklady vzniklé nadbytečnými zásobami. Jednotné rozhraní pro výměnu dat s dodavateli také zaručí, že na skladě bude vždy dostatečná zásoba zboží. 11

12 Rejstřík CD, 3 CD-ROM, 3 DIČ, 12 IČO, 12 LP, 3 MC, 3 NHIM, 4 12

13 5 Použitá literatura 1. Strategické řízení informačního sytému a systémové integrace [Jiří Voříšek] 2. Materiály ke strukturované analýze [Dušan Chlapek, Václav Řepa] 3. Projektování interaktivních systémů [Jiří Voříšek, Milan Štěrba, Ivo Šmejkal] 4. Informační systémy a technologie 13

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Efektivní nákup, prodej, kooperace ve vybraném podniku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Efektivní nákup, prodej, kooperace ve vybraném podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup, prodej, kooperace ve vybraném podniku Efficient purchasing, sales, business cooperation in the selected company Lucie

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce

ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc. Autor: Gabriela

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Informační systém ve stavební společnosti

Informační systém ve stavební společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Informační systém ve stavební společnosti Diplomová práce Autor: Bc. Ján Somsedík, MBA Informační technologie

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Řízení zásob ve zvoleném podniku Inventory control in a selected company Jiří Hrdlička Plzeň 2012 Oficiální zadání diplomové práce Prohlašuji,

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM PODNIKU A JEHO INFORMAČNÍ ZOBRAZENÍ

EKONOMICKÝ SYSTÉM PODNIKU A JEHO INFORMAČNÍ ZOBRAZENÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management EKONOMICKÝ SYSTÉM PODNIKU A JEHO INFORMAČNÍ ZOBRAZENÍ Economic system of company and its information mapping Bakalářská práce

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management Skladové hospodářství konkrétního podniku Stock holding in concrete company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing.

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

Efektivní nákup, prodej a kooperace v podniku

Efektivní nákup, prodej a kooperace v podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup, prodej a kooperace v podniku Effective Purchase, Sale and Co-operation of the Company Tereza Strolená 2013 Čestné prohlášení

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS.

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh projektu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT OF STRUCTURAL ECONOMY AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ ZÁSOB

Více

ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT PŘECENĚNÍ. PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP

ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT PŘECENĚNÍ. PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ JÁDRO systému KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT MEZISYSTÉMOVÁ KOMUNIKACE PŘECENĚNÍ OBCHOD PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP SKLADOVÉ

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Outsourcing účetnictví v ČR

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Outsourcing účetnictví v ČR JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Studie rozvoje systému Lázně Třeboň

Studie rozvoje systému Lázně Třeboň Vysoká škola ekonomická v Praze Katedra systémové analýzy Studie rozvoje systému Lázně Třeboň Optimalizace podnikových procesů Vypracovali: Ludmila Malinová Martin Černý Filip Gerlický Klára Havlíčková

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

2VÝR0OČ1NÍ ZP0RÁVA 1

2VÝR0OČ1NÍ ZP0RÁVA 1 1 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Výroční zpráva 2010 Výrok nezávislého auditora Úvodní slovo Profil a historie společnosti Identifikace společnosti Hodnocení roku 2010 a výhled 2011 Finanční výsledky Vývoj

Více

Výběr účetního programu pro malou firmu

Výběr účetního programu pro malou firmu SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Výběr účetního programu pro malou firmu BAKALÁŘSKÁ

Více

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Obchodní plán firmy na základě aktivní marketingové činnosti Business plan of the company based on active marketing activity Lukáš Pata

Více

Výroční zpráva 2012 - Obsah

Výroční zpráva 2012 - Obsah Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 - Obsah Výrok nezávislého auditora Výroční zpráva...3 Úvodní slovo...5 Profil a historie společnosti...9 Hodnocení roku 2012...10 Finanční výsledky Lidské zdroje

Více

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem Milan Brázda Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Práce se zabývá analýzou současného marketingového informačního systému ve spojení

Více

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Prof. Ing. Imrich Rukovanský,

Více

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně Bc. Jana Kiflová Diplomová práce 2006 ABSTRAKT V této diplomové práci s názvem Zavedení výuky modulu

Více