Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům"

Transkript

1 MĚSTO KLIMKOVICE Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům (Úplné znění k , tj. ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a po úpravě Přílohy č. 1) I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnici se ve smyslu Občanského zákoníku stanoví pravidla pro pronájem bytů, které jsou ve vlastnictví města Klimkovic. 2) Za byt se pro účely této směrnice považuje místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, mohou k tomu účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky nacházející se v domech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví města Klimkovic. 3) Za bytový pořadník se pro účely této směrnice považuje seznam žadatelů o byt, sestavený z podaných a zaevidovaných žádosti o byt. II. Podání žádosti o byt 1) Žádost o byt může podat žadatel starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, který nevlastní byt nebo dům a nemá uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou k žádnému bytu (v případě manželů nevlastní byt nebo dům a nemá uzavřený nájemní poměr na dobu neurčitou žádný z manželů). 2) Ve výjimečných a obzvláště tíživých situacích nebo v případě, že se jedná o přidělení bytové jednotky v obecním zájmu, může Rada města Klimkovic rozhodnout o přijetí žádosti o byt i občana, který nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1). 3) Žádost o byt může podat rozvedený manžel(ka), který předloží k žádosti soudní rozhodnutí nebo písemnou dohodu rozvedených manželů o zrušení společného nájmu bytu na území města Klimkovic, přičemž není rozhodující, který z rozvedených manželů žádost podá. 4) Žádost o byt může podat pronajímatel bytu nacházejícího se v k.ú. Klimkovice, jestliže s bytovou jednotkou nebo domem je třeba naložit na základě rozhodnutí stavebního úřadu tak, že byt nebo celý dům nelze nadále užívat. 5) Žádost o přidělení bytové jednotky v obecním zájmu může podat také město Klimkovice. 6) Žadatel podává žádost na předtištěném formuláři. Žadatel je povinen vyplnit formulář v plném rozsahu a pravdivě. Pravdivost uvedených údajů potvrdit svým podpisem a to při podání žádosti a dále alespoň 1 krát v průběhu kalendářního roku, čímž také potvrdí svůj trvající zájem o přidělení bytu. 7) Bude-li třeba některý z údajů ověřit příslušným orgánem, žadatel je povinen toto ověření zajistit na své náklady. 8) Do evidence nebudou přijímány žádosti občanů: a) kterým zanikl nájem bytu z důvodu neplacení nájemného nebo byl-li vypovězen s přivolením soudu dle 711, odst. 1, písmene c,d,g,h. b) kteří v posledních 5 letech prodali byt (v osobním vlastnictví, družstevní) nebo dům, v případě manželů toto platí pro oba manžely. c) kteří byli vyřazeni z bytového pořadníku dle čl. V., odst. 1, písmene c, d, e, f této směrnice a od doby vyřazení neuplynul 1 rok.

2 III. Žádost o zapůjčení bytu 1) Žádost o zapůjčení bytu může podat žadatel s trvalým pobytem na území města Klimkovic, který je vlastníkem nebo nájemcem bytu nebo domu, který se stal přechodně neobývatelným následkem živelné pohromy, požáru, výbuchu plynu, atd. 2) Byt bude zapůjčen na dobu nezbytně nutnou k provedení úprav směřujících k tomu, aby mohl být dům nebo byt užíván řádným způsobem, nejdéle však na dobu 24 měsíců. 3) Žádosti o zapůjčení bytu budou evidovány samostatně mimo bytový pořadník. O zapůjčení bytu rozhoduje Rada města Klimkovic výlučně podle svého uvážení. IV. Evidence žádostí bytový pořadník 1) Hospodářsko-technický odbor městského úřadu vede bytový pořadník sestavený z podaných a zaevidovaných žádosti o byt. 2) V bytovém pořadníku jsou žadatelé uspořádáni podle naléhavosti jejich bytové potřeby, která je určena bodovým hodnocením, sestupně. Nejvyšší počet bodů vyjadřuje nejvyšší bytovou naléhavost, v případě rovnosti bodů rozhodne o umístění žadatele v bytovém pořadníků datum podání žádosti. 3) Žadatel je povinen nahlásit veškeré změny skutečností uváděných v žádosti o byt, ke kterým došlo a to nejpozději do 30 dnů od jejich vzniku. 4) Bytový pořadník je aktualizován jednou měsíčně vždy k 1. kalendářnímu dni v měsíci a dále před každým rozhodováním o přidělení volného bytu. 5) S aktuálním stavem bytového pořadníku v době rozhodování o přidělení volného bytu dle bytového pořadníků jsou seznámeni žadatelé na prvních pěti místech. 6) Aktuální stav bytového pořadníku je zveřejňován na úřední desce Městského úřadu Klimkovice, popř. i jiným způsobem. V. Vyřazení žádosti z evidence 1) Žádost z evidence může být vyřazena na základě rozhodnutí rady: a) nesplňuje-li žadatel podmínky pro podání žádosti o byt a nejedná-li se o výjimečný případ ve smyslu článku II., ods. 2) b) jestliže byla bytová potřeba žadatele od data podání vyřešena získáním bytu do nájmu, zakoupením do osobního vlastnictví, stal-li se vlastníkem domu nebo jeho části, vyjma případů, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby jej užíval, v případě manželů se toto vztahuje na oba z manželů c) zjistí-li se prokazatelným způsobem, že žadatel při podání, potvrzení nebo hlášení změny uvedl nesprávné nebo nepravdivé údaje, které ho při hodnocení zvýhodnily. d) v případě, že se žadatel do 30-ti dnů nezkontaktuje s hospodářsko-technickým odborem městského úřadu k ověření a projednáni skutečností uvedených v žádosti o byt, pokud byl k tomuto písemně vyzván e) v případě, kdy žadatel maří možnost doručení písemností zaslaných hospodářsko- technickým odborem MěÚ Klimkovice odmítáním převzetí písemnosti nebo změnil bydliště, tuto skutečnost neoznámil a tím je písemnost nedoručitelná f) pokud se žadatel nedostaví alespoň 1 krát v průběhu kalendářního roku na hospodářsko-technický odbor MěÚ v Klimkovicích k potvrzení údajů uvedených v žádosti o byt.

3 VI. Snížení bodového hodnocení Výsledný počet bodů přiřazený na základě bodového hodnocení bytové naléhavosti dle přílohy č. 1 se sníží o ½ těm žadatelům o byt, kteří mají sami nebo osoby společně posuzované vůči městu Klimkovicím a právnickým osobám, které byly zřízeny městem Klimkovice, dluhy. VII. Přidělování bytu 1) O přidělování bytů rozhoduje Rada města Klimkovic. Podkladem pro rozhodování rady je aktuální stav bytového pořadníku. Nabídka volného bytu bude zveřejněna na úřední desce města Klimkovic minimálně po dobu 30 dnů. Uchazečům umístěným na prvních pěti místech v bytovém pořadníku bude nabídka volného bytu zaslána poštou (prokazatelným způsobem). Zájemci o přidělení zveřejněné bytové jednotky podají ve stanoveném termínu žádost. Z podaných žádosti budou vybrány žádosti uchazečů evidovaných v bytovém pořadníku a budou předloženy radě, která rozhodne podle aktuálního stavu bytového pořadníku. Pokud o přidělení zveřejněné bytové jednotky nebude mít zájem nikdo zaevidovaný v pořadníku, vybere rada ze zbylých žádostí losem. 2) Rada města Klimkovic může přidělit byt v naléhavém obecním zájmu i mimo pořadník a to výlučně podle svého uvážení. 3) Rada města Klimkovic může přidělit byt mimo pořadník, jedná - li se o zajištění bytové náhrady. Ve výše uvedeném případě je postupováno v souladu se zákonem č. 102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 4) Nájemní smlouvu musí žadatel o nájem bytu uzavřít s městem Klimkovicemi do 7 pracovních dnů od obdržení nabídky k uzavření nájemní smlouvy. Po marném uplynutí této lhůty ze strany žadatele platnost nabídky zaniká. V případě, kdy vybraný uchazeč obdrží nabídku k uzavření nájemní smlouvy a bude mít současně uzavřen nájemní vztah na dobu určitou s jiným pronajímatelem a tento nájemní vztah bez zbytečného odkladu neukončí, nebude s ním nájemní smlouva uzavřena. Podmínka se považuje za splněnou, pokud uchazeč doloží písemně do 7 pracovních dnů od obdržení nabídky k uzavření nájemní smlouvy písemný doklad o ukončení nájemního vztahu s jiným pronajímatelem nebo písemný doklad o učiněných krocích k ukončení tohoto nájemního vztahu. 5) Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku, o prodloužení doby nájmu rozhoduje rada města. VIII. Byty na úpravu 1) Na základě návrhu hospodářsko-technického odboru MěÚ rozhodne Rada města Klimkovic u bytu, u nichž náklady na účelnou opravu (přivedení k stavu způsobilém k řádnému užívání) přesáhnou částku ,- Kč, že se jedná o byt na úpravu. 2) Seznam bytů na úpravu bude zveřejněn na úřední desce po dobu 30-ti dnů. Po tuto dobu budou také přijímány žádosti o přidělení bytu na úpravu. O přidělování bytů na úpravu rozhoduje Rada města Klimkovic. Podkladem pro rozhodování rady je aktuální stav bytového pořadníku a podané žádosti. 3) V případě, že o přidělení bytu na úpravu nebude mít zájem žádný ze žadatelů o byt zaevidovaných v bytovém pořadníku, bude nájemce vybrán losem z ostatních žadatelů. IX.

4 Byty s pohledávkou 1) Na základě návrhu hospodářsko-technického odboru MěÚ rozhodne Rada města Klimkovic u bytu, u nichž vázne pohledávka, že se jedná o byt s pohledávkou. 2) Nabídka bytu s pohledávkou bude zveřejněna na úřední desce po dobu 30-ti dnů. Po tuto dobu budou přijímány žádosti o přidělení bytu s pohledávkou. O přidělování bytů s pohledávkou rozhoduje Rada města Klimkovic. Podkladem pro rozhodování rady je aktuální stav bytového pořadníku a podané žádosti. 3) V případě, že o přidělení bytu s pohledávkou nebude mít zájem žádný ze žadatelů o byt zaevidovaných v bytovém pořadníku, bude nájemce vybrán z ostatních žadatelů tzv. obálkovou metodou, kdy rozhodující bude výše nabídnuté ceny za odkoupení pohledávky. X. Ustanovení přechodná a závěrečná 1) Nedílnou součástí této směrnice je: a) příloha č.1 - Bodové hodnocení naléhavosti bytové potřeby pro účely sestavování pořadníku b) příloha č.2 - Žádost o byt - formulář 2) Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům byla schválena Radou města Klimkovic na 71. schůzi konané dne usnesením č s účinností od , dodatek č. 1 byl schválen Radou města Klimkovic dne a dodatek č. 2 byl schválen Radou města Klimkovic dne Ing. Pavel Malík starosta Ing. Petr Večerka místostarosta

5 Bodové hodnocení naléhavosti bytové potřeby Příloha č. 1 1) Délka trvalého pobytu žadatele v k.ú. Klimkovice: bez trvalého pobytu do 5 let nad 5 let 2 body 5 bodů v případě, že došlo k přerušení trvalého pobytu, doba před přerušením a po opětovném přihlášení se sčítá. 2) Délka podání žádosti: za každý ukončený půlrok podání žádosti 0,5 bodů 3) Počet členů žadatelovy rodiny osob společně posuzovaných : 1 osoba 1 bod 4) Bytové poměry žadatele: ubytovna (přístřeší) 4 body v podnájmu ( 719 Občanského zákoníku) 3 body v bytě rodičů 2 bodů v rodinném domě rodičů nebo blízkých příbuzných 1 bod vlastní nájem na dobu určitou: a) na dobu do 5 let 0,5 bodů b) nad 5 let vlastní bydlení 5) Obytná plocha připadající na jednu osobu v dosud užívaném bytě, domě: do 5 m 2 do 10 m 2 nad 10 m 2 2 body 1 body Obytná plocha na jednu osobu se vypočte dělením obytné plochy počtem všech osob přihlášených v bytě se souhlasem pronajímatele ( 719 Občanského zákoníku). Dle Výměru č. 01/2002 se za obytnou místnost se považuje i kuchyň o podlahové ploše přes 12 m 2. V případě, že žadatel bydlí v podnájmu nebo na ubytovně, počítá se pouze plocha pronajatých obytných místností a osoby, které je užívají. 6) Kvalita dosud užívaného bytu ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu.: byt se sníženou kvalitou byt - standard 7) Stav doposud užívaného bytu, domu: zdravotně závadný byt zdravotně nezávadný byt nebo byt zdravotně závadný, pokud k tomuto stavu došlo nevhodným užíváním ze stany žadatele případně členů jeho rodiny 1 bod 3 body Zdravotní závadnost užívaného bytu posoudí hospodářsko-technický odbor města Klimkovic na základě místního šetření, pokud s výsledkem šetření nebude žadatel souhlasit, doloží vyjádření příslušné hygienické stanice.

6 8) Zdravotní stav žadatele případně osob, kteří žijí s žadatelem ve společné domácnosti (osoby společně posuzované): držitel průkaz ZTP nebo ZTP/P přiznaný plný invalidní důchod 3 body 2 body 9) Okolnosti snižující závažnost současné bytové situace žadatele o bod: bytová situace žadatele se zhoršila jeho vlastní vinou (např. vystěhování z důvodu neplacení nájemného, problémový nebo nepřizpůsobivý nájemník) - 2 body ŽÁDOST O BYT Jméno a příjmení: Datum narození:

7 Adresa trvalého pobytu: Kontaktní adresa (pokud je rozdílná): 1. Délka trvalého pobytu žadatele v Klimkovicích: od: do: celkem: 2. Datum podání žádosti (nevyplňujte, bude doplněno podle razítka podatelny MěÚ) 3. Seznam členů žadatelovy rodiny (jména společně posuzovaných osob, pro které je byt žádán a jejich vztah k žadateli): Jméno a příjmení Vztah k žadateli 4. Bytové poměry žadatele: ubytovna (přístřeší) - (žadatel doloží kopií smlouvy nebo předloží smlouvu k nahlédnutí) v podnájmu ( 719 Občanského zákoníku) (žadatel doloží kopií nebo k nahlédnutí) v bytě rodičů v rodinném domě rodičů nebo blízkých příbuzných vlastní nájem na dobu určitou: ukončení do 5 let od podání žádosti o byt: ukončení nad 5 let od podání žádosti o byt: (žadatel doloží kopií smlouvy nebo předloží smlouvu k nahlédnutí) vlastní bydlení Žadatel má možnost bydlet v samostatné bytové jednotce nebo je možné vytvořit stavebními úpravami samostatnou bytovou jednotku v rodinném domě rodičů nebo jiných blízkých příbuzných nebo má žadatel možnost bydlet ve volném bytě rodičů nebo jiných blízkých příbuzných. ano ne

8 Jméno a adresa vlastníka nebo organizace vlastnící byt, dům (dle konkrétních bytových poměrů žadatele): 5. Obytná plocha v dosud obývaném bytě, domě (v m 2 ) Celková obytná plocha: Plocha připadající na jednu osobu: Pozn.: Obytná plocha na jednu osobu se vypočte dělením plochy obytných místností počtem všech osob přihlášených v bytě se souhlasem pronajímatele ( 719 Občanského zákoníku). Dle Výměru č. 01/2002, se za obytnou místnost se považuje i kuchyň o podlahové ploše přes 12 m 2. V případě, že žadatel bydlí v podnájmu nebo na ubytovně, počítá se pouze plocha pronajatých obytných místností a osoby, které je užívají. 6. Kvalita dosud užívaného bytu ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu * standard byt se sníženou kvalitou 7. Stav doposud užívaného bytu, domu: zdravotně závadný zdravotně nezávadný Pozn.: Zdravotní závadnost užívaného bytu posoudí hospodářsko-technický odbor města Klimkovic na základě místního šetření, pokud s výsledkem šetření nebude žadatel souhlasit, doloží vyjádření příslušné hygienické stanice. 8. Zdravotní stav žadatele případně, členů jeho rodiny, kteří žijí s žadatelem ve společné domácnosti: držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P (doložit kopií nebo předložit k nahlédnutí) přiznaný plný invalidní důchod (doložit kopií nebo předložit k nahlédnutí) Prohlašuji tímto, že jsem se seznámil se zněním Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům a že do tohoto dotazníku jsem uvedl(a) pravdivé a úplné údaje. * Datum a podpis:... BYT má (úplné) základní příslušenství má částečné základní příslušenství má společné základní příslušenství nemá základní příslušenství

9 má ústřední vytápění standard standard standard snížená kvalita nemá ústřední vytápění standard snížená kvalita snížená kvalita snížená kvalita Pozn.: Základním příslušenstvím je koupelna nebo koupelnový, popřípadě sprchový, kout a splachovací záchod. Základní příslušenství se považuje za součást vytu, i když je v domě mimo byt a užívá ho výhradně nájemce bytu. Ústředním vytápěním je vytápění zdrojem tepla, který je umístěn mimo byt, nebo který je umístěn v místnosti k tomu určené, včetně sklepa v rodinném domě s jedním bytem, nebo jiné elektrické nebo plynové vytápění.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Čl. 1 Ustanovení 1. Tato pravidla upravují podmínky pronajímání bytů v domech v majetku města Karolinky (dále jen městský byt ). 2. Tato

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen rada

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE Vnitřní směrnice č. 06/2012 Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE 1. Úvodní ustanovení (1) Těmito Zásadami se stanoví pravidla pro poskytování nájmu bytů

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou Interní číslo směrnice: IP/3/2014 Řízený výtisk Změna č.: 0 Účinnost od: 1.1.2015

Více

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 7/2010 SMĚRNICE RM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 7/2010 SMĚRNICE RM MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 Název vnitřního předpisu: HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU MĚSTA Druh vnitřního předpisu: SMĚRNICE RM Číslo:

Více

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/ 035. zasedání

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 958 ze dne 13.5.2014 k návrhu na schválení Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Příloha č. 3 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m. č. Praha 10 Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Důvod předložení:

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY přijaté shromážděním delegátů dne 2. 11. 2004, s účinností od 2. 11. 2004, ve znění změn a doplňků, přijatých shromážděním delegátů

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí A. Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní

Více

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení Označení dokumentu: S/08/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 10.03.2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 10/4 MĚSTO

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu Komentář k zákonu č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Vypracoval odbor bytové politiky, Ministerstvo

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení.

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení. S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo České Budějovice 2) Sídlo : České Budějovice Krčínova 1107/30 3) Bytové

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více