ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Číslo 1 / 2013 UVNITŘ ZPRAVODAJE. čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Číslo 1 / 2013 UVNITŘ ZPRAVODAJE. čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma"

Transkript

1 UVNITŘ ZPRAVODAJE Číslo 1 / 2013 Usnesení z 19., 20. a 21. zastupitelstva obce OÚ informuje Z našich škol Z knihovny Společenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Usnesení ze 19. zastupitelstva obce konaného dne v 16,30 hodin OÚ Oskava Zastupitelstvo bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání. 2. Usnesení rady č. 12 z Podnět Ing. Adamce (viz. příloha zápisu) k odvolání starosty viz. písemný podnět na dalším veřejném zasedání zastupitelstva, zahrnout do programu. Zastupitelstvo schvaluje: 1. Připravený program v plném znění. o Charvát, Janků, Martinková, Minařík, Pluskal, 2. Ověřovatele zápisu: Ing. Zbyšek Adamec, Mgr. Dana Martinková Charvát, Janků, Martinková,Minařík, Navrátilová, Pluskal, 3. Způsob hlasování: veřejné, o každém bodu samostatně. Charvát, Janků, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, 4. Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2012 o místním poplatku za provoz systému shronažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel Charvát, Janků, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, zdržel se Kyselá 5. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Oskava za rok 2012 č.j. OBOS 956/2012. Charvát, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, vzdálil se Janků 6. Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny s firmou EP Energy Trading, Praha z Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu s firmou Centropol Energy a.s., Ústí nad Labem z (na obecní objekty: Oskava 112, obecní úřad, Oskava 131 kulturní dům, Oskava zdravotní středisko).. pro Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, H ý b n e r, J a n k ů, K y s e l á, M a r t i n k o v á, M i n a ř í k, Navrátilová, Pluskal,, Tokar zdržel se Charvát 8. Smlouvu o budoucí směnné smlouvě s Úsovsko a.s., Klopina ve věci směny pozemků p.č. 23/2 orná půda, p.č. 25/1 zahrada a 2 p.č. 26 zahrada o celkové výměře m v k.ú. Mostkov, obce Oskava ve vlastnictví Úsovsko a.s. za pozemky p.č. 659/3 ZE- GP, p.č. 805 ZE-GP v k.ú. Mostkov, obce Oskava p.č ZE- PK, p.č. 1419/2 ZE-PK v k.ú. Třemešek, obce Oskava pač. 439 ZE-PK, p.č. 442/1 ZE-PK a p.č. 453 ZE-PK v k.ú. Václavov u 2 Oskavy o celkové výměře m, obce Oskavy v majetku obce Oskava. pro Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, H ý b n e r, J a n k ů, K y s e l á, M a r t i n k o v á, M i n a ř í k, Navrátilová, Pluskal,, Tokar zdržel se Charvát 9. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě s Úsovsko a.s., Klopina ve věci odprodeje pozemku p.č. 451 ZE-PK část o výměře m v k.ú. Václavov u Oskavy, obce Oskava (ve vlastnictví obce Oskava). Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal,, Tokar zdržel se Charvát 10. Souhlasné prohlášení učiněné dle 40 odst. 2 vyhl. č. 26/2007 Sb. mezi obcí Oskava a Arnoštem Sehnalíkem, Marií Horkou, Zdeňkou Bidovskou a Martinou Pelikánovou ve věci duplicitního zápisu vlastnictví na LV č. 743, týkající se pozemku p.č. 638 ZE-PK v k.ú. Mostkov, obce Oskava. Charvát, Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, zdržel se Tokar -1- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

2 11. Žádost o spolupráci při odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům na LV č pozemku p.č. 638 ZE- PK v k.ú. Mostkov, obce Oskava. (žadatelé - Sehnalík, Horká, Bidovská, Pelikánová), č.j. OBOS 692/2012. Charvát, Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, zdržel se Tokar 12. Žádost o provedení záznamu do katastru nemovitostí - výmaz duplicitního zápisu vlastnictví na LV č. 743, týkající se pozemku p.č. 636 ZE-PK v k.ú. Mostkov, obce Oskava Sehnalík, Horká, Bidovská, Pelikánová a Obec Oskava. Charvát, Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, zdržel se Tokar 13. Termín konání zasedání zastupitelstva obce na den 11. prosince 2012 v hodin. pro Adamec, Barbořáková, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá, Martinková,Minařík, Navrátilová, Pluskal,, Tokar zdržel se Bartoň 14. Rozpočtové opatření č. 9 dotace Ol. Kraje pro hasiče na odbornou přípravu ve výši 480,- Kč. (viz. příloha zápisu). 15. Rozpočtové opatření č. 10 účelová neinvestiční dotace Ol. Kraje ne úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení ve výši ,- Kč. (viz. příloha zápisu). 16. Rozpočtové opatření č. 11 účelová neinvestiční dotace od Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancování ze státního rozpočtu a Evropského fondu na mzdu 9/2012 ve výši 6.332,- Kč. (viz. příloha zápisu). 17. Rozpočtové opatření č. 12 účelová neinvestiční dotace kompostovací stanice (platba 3) z rozpočtu EU 85 % ve výši ,30 Kč, ze státního rozpočtu 5 % ve výši ,89 Kč. (viz. příloha zápisu). 18. Rozpočtové opatření č.13 vrácení účelové dotace pro hasiče na pořízení, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH v plné výši ,- Kč. (viz. příloha zápisu). 19. Rozpočtové opatření č. 14 zaúčtování účelové dotace ve výši ,- Kč na realizaci projektu Oprava a rozšíření veřejného osvětlení v obci Oskava. Bude vráceno na účet Olomouckého kraje celkem ,- Kč. (viz. příloha zápisu). 20. Rozpočtovou změnu č. 15 kapitola 6310 se ponižuje na ,- Kč a kapitola 3133 Základní šklola se povyšuje na ,- Kč. Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Rozšíření programu zasedání zastupitelstva obce dne 27. listopadu o hlasování o odvolání starosty. Hlasování: 7 pro, 6 proti, 1 se zdržel pro Bartoň, Brada, Janků, Martinková, Minařík, Pluskal, proti Adamec, Barbořáková, Beránková, Charvát, Kyselá, Navrátilová zdržel se - Hýbner 2. Žádost o finanční podporu služeb Armády spásy, Šumperk č.j. OBOS 1031/2012. Zastupitelstvo pověřuje: 1. Pány Bradu, Adamce, Pluskala a p. Navrátilovou k jednání se ŠPVS ve věci sjednání splátkového kalendáře o úhradě závazku na základě kterého bude sjednána dohoda mezi obcí Oskava a ŠPVS. 2. Paní Beránkovou vznést dotaz na právní poradnu pro zastupitele ve věci nedostatku zjištěného při kontrole v čl v Zápisu z dílčího přezkoumání (č.j. OBOS 956/2012). Charvát, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, vzdálil se Janků 3. Starostu p. Bradu vznést dotaz na právní zástupkyni Mgr. Sršňovou ve věci nedostatku zjištěného při kontrole v čl v Zápisu z dílčího přezkoumání (č.j. OBOS 956/2012). pro Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valou vzdálil se Janků 4. Pana Petra Lysáka a p. Beránkovu k projednání dodatku č. 5 ke smlouvě o provozování kanalizace a dodatku č. 2. ke smlouvě o provozování vodovodu Oskava se ŠPVS za účasti daňové poradkyně Ing. Musilové. 5. Pana P. Lysáka k zajištění podkladů pro realizaci kanalizačních přípojek pro domy Oskava čp. 57 a čp Radu obce ke schválení rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku pro Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal,, Tokar zdržel se Charvát 7. Kronikáře p. Stanislava Lysáka k zapracování požadavku Ing. Pořízka (č.j. OBOS 939/2012) do kroniky. Způsob hlasovánín u jednotlivých bodů: Starosta: Radomil Brada Místostarosta: Ing. Miroslav Bartoň Ověřovatel: Ing. Zbyšek Adamec Ověřovatel: Mgr. Dana Martinková Zapsal Ing. Miroslav Bartoň Schůze ukončena ve hodin. hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo pro - Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal,, Tokar (v zápise již jména nejsou uvedena) Pouze pokud se při hlasování zdržel, nebo byl proti je uvedeno hlasování jmenovitě Usnesení ze 20. zastupitelstva obce konaného dne v 16,30 hodin OÚ Oskava Zastupitelstvo bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání. Trvá bod č. 5 a 6 pověřuje. Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel (veřejné) 2. Rozhodnutí Městského úřadu Šumperk čj. MUSP 92413/2012 rozhodnutí o umístění stavby VVN 400 kv. Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel (veřejné) 3. Vyúčtování vodného a stočného mezi obcí a ŠPVS Šumperk za období od října 2011 do září Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel (veřejné) Odstoupení Ing. Stanislava Hýbnera z funkce předsedy kontrolního výboru a dopis zastupitelstvu obce (příloha zápisu). Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdržel (veřejné) Zastupitelstvo schvaluje: 1. Připravený program v plném znění. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo (veřejné) 2. Ověřovatele zápisu: Vladimír Tokar, Mgr. Věra Kyselá Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo (veřejné) OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

3 4. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o provozování kanalizace a Dodatek č. 2 ke Smlouva o provozování vodovodu Oskava se ŠPVS Šumperk. (veřejné) 5. Předsedu kontrolního výboru Ing. Annu Beránkovou. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdržel i (veřejné) 6. Návrh Ing. Adamce o hlasování k odvolání Radomila Brady z funkce starosty uvést jmenovitě jak kdo hlasoval. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 4 se zdrželi (veřejné) Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Smlouvu o poskytování služeb aplikace Profil zadavatele elktronického nástroje egordion společnosti Gordion s.r.o. Praha. Hlasování: 2 pro, 3 proti, 10 se zdrželo 2. Dohodu o zaplacení dluhu uzavřenou mezi ŠPVS a.s. Šumperk a obcí Oskava s ročními splátkami ve výši min ,- Kč. Hlasování: 0 pro, 14 proti, 1 se zdržel (veřejné) 3. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. VIWF16/2009 mezi spol. IWWA s.r.o. a obcí Oskava (č.j. OBOS 1071/2012) a to z důvodu ust. čl. 5 doručování daňových dokladů. Hlasování: 4 pro, 8 proti, 3 se zdrželi (veřejné) 4. Návrh Mgr. Kyselé o tajném hlasování o způsobu tajného hlasování. Hlasování: 1 pro, 12 proti, 2 se zdrželi (veřejné) 5. Návrh Mgr. Martinkové o hlasování k odvolání Radomila Brady z funkce starosty veřejně. Hlasování: 7 pro, 7 proti, 1 se zdržel (veřejné) 6. Návrh Ing. Adamce o o hlasování k odvolání Radomila Brady z funkce starosty tajně. Hlasování: 7 pro, 6 proti, 2 se zdrželi (veřejné) 7. Odvolání Radomila Brady z funkce starosty. Hlasování veřejné (na základě jednacího řádu zastupitelstva obce z ). Hlasování: pro Adamec, Beránková, Hýbner, Charvát, Kyselá, Navrátilová proti - Bartoň, Martinková, Janků, Minařík, Pluskal, Tokar, zdržel se Brada, Barbořáková Zastupitelstvo pověřuje: 1. Radu obce k projednání a schvalování rozpočtových změn v období od 11. prosince 2012 do termínu zasedání rady. (veřejné) 2. Starostu obce ke schvalování rozpočtových změn v termínu po posledním zasedání rady v roce 2012 do nejbližšího zasedání rady nebo zastupitelstva obce v roce Tajemníka obce seznámit zastupitele obce s rozpočtovými změnami před schválením. 4. Tajemníka obce k posouzení žádosti občanů Mostkova ze dne ve věci opravy uličky pod kapličkou (č.j. OBOS 1091/2012) a ke zjištění nákladů na opravu. 5. Starostu obce k jednání o změně Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. VIW16/2009 mezi spol. IWWA s.r.o. o obci Oskava (č.j. OBOS 1071/2012) a to čl. 5- doručování daňových dokladů. 6. Pověřuje starostu k předložení návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o postoupení pohledávky reg. č. ccfreality a dohody o úplatě ze dne (č.j.obos 1093/2012) právní zástupkyni obce Oskava a zároveň Ing. Beránkovou k předložení tohoto návrhu dodatku daňové poradkyni Ing. Musilové k posouzení. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželo (veřejné) Starosta: Radomil Brada Místostarosta: Ing. Miroslav Bartoň Ověřovatel: Tokar Vladimír Ověřovatel: Mgr. Věra Kyselá Zapsal Lysák Petr, tajemník Schůze ukončena ve hodin. Usnesení z 21. zastupitelstva obce konaného dne v 16,30 hodin OÚ Oskava Zastupitelstvo bylo informováno: 1. O kontrole usnesení z minulého veřejného zasedání body stanovené na minulém zasedání byly splněny. 2. O stanovisku ředitelky KB Šumperk Ing. Lenky Floriánové k rozpočtu obce Oskava na rok O stanovisku Ing. Jaroslava Zachariáše, majitele firmy CNM textil a.s. v uvedeném stanovisku je vyjádřen souhlas s využíváním pozemku p.č. 290/1 v k.ú. Oskava (zahrada u MŠ Oskava) pro poskytnutí této parcely příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Oskava. 4. O oznámení úrazu p. Ireny Poláčkové na přístupovém chodníku místního hřbitova. 5. O rozhodnutí Krajského úřadu Olomouc k žádosti o dotaci na rekonstrukci márnice Třemešek žádost byla zamítnuta 6. O možnosti podání žádosti na dotaci k úpravám budov v majetku obce ve smyslu energetických úspor. Nabídku předložil zástupce společnosti ASSA expert. Způsob hlasování u jednotlivý ch bodů: Adamec,Barbořáková, Ing. Bartoň, Brada, Hýbner, Charvát, J a n k ů, Mgr. Martinková, Navrátilová, Minařík, Adamec,Barbořáková, Ing. Bartoň, Brada, Hýbner, Charvát, Janků, Mgr. Martinková, Navrátilová, Minařík,, Tokar (v zápise již jména nejsou uvedena) Pouze pokud se při hlasování někdo zdržel, nebo byl proti je uvedeno hlasování jmenovitě. Zastupitelstvo schvaluje: 1. Připravený program v plném znění. o 2. Ověřovatele zápisu: Mgr. Dana Martinková, p. Jaroslav Minařík o 3. Hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, v zápise uvést jmenovitě. 4. Rozpočet obce Oskava na rok 2013 včetně rozšíření rozpočtového provizoria (viz. příloha zápisu). 5. Dodatek č. 6 ke smlouvě o provozování kanalizace ze dne , který nahrazuje dodatek č. 5 ze dne k této smlouvě a dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování vodovodu Oskava ze dne , který nahrazuje dodatek č. 2 ze dne k této smlouvě. Dodatky sjednané mezi obcí Oskava a ŠPVS Šumperk a.s. 6. Ukončení smlouvy o odvádění odpadních vod č. 1/2012 uzavřené dne mezi obcí Oskava a ČOV s.r.o. Libina. 7. Dohodu o spolufinancování dopravní obslužnosti na rok 2013 mezi obcí Oskava a městem Šumperk a to ve výši ,- Kč čtvrtletně 8. Dohodu o zaplacení dluhu mezi ŠPVS a.s. Šumperk a.s. a obcí Oskava. 9. Opravu vodního čerpadla zn. LOWARA ve výši ,- Kč bez DPH. 10. Dodatek č. 3 ke smlouvě VIWF 16/2009 uzavřené mezi IWWA s.r.o. Kroměříž a obcí Oskava, dodatek řeší zajištění monitorovacích zpráv k projektu kompostování pro obec Oskava. Hlasování: 9 pro, 0 proti, 3 se zdržel (Charvát, Adamec, Navrátilová) 11. Smlouvu o poskytování služeb mezi společností Tender systems s.r.o. Praha 6 a obcí Oskava ve věci profilu aplikace zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Tokar) Navržen protinávrh: a) p. Charvát - smlouvu neschválit z důvodu její úpravy ve smyslu povinnosti poskytovatele informovat objednatele o procentuálním využití prostoru profilu zadavatele. -3- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

4 b) p. Brada smlouvu mezi společností TENDER systems s.r.o. Praha 6 a obcí Oskava ve věci profilu aplikace zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.schválit s tím, že bude připraven dodatek č. 1, kde bude zapracován požadavek p. Charváta ve smyslu povinnosti p o s k y t o v a t e l e i n f o r m o v a t o b j e d n a t e l e o procentuálním využití prostoru profilu zadavatele. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Tokar) 12. Směrnici pro výkon kontroly kontrolního výboru obce Oskava. 13. Směrnici pro finanční výbor obce Oskava. 14. Smlouvu o poskytnutí technické podpory služeb uzitecnyweb.cz č mezi společností ASI s.r.o. Mohelnice a obcí Oskava. Hlasování: 9 pro, 0 proti, 3 se zdržel se (Charvát, Navrátilová, Janků) 15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o postoupení pohledávky reg. č. ccfreality-7000/2011 a dohodu o úplatě ze dne mezi spol. CCF Reality s.r.o. Zlín a Obcí Oskava. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Adamec) 16. Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě NN č. 12_NN a č. 12_NN_ mezi spol. ČEZ Distribuce a.s. Děčín a Obcí Oskava. 17. Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 12_CEZDI_ , č. 12_CEZDI_ a č. 12_CEZDI_ mezi spol. ČEZ Prodej a.s. Praha 4 a Obcí Oskava. 18. Dohodu o kumulativní novaci mezi p. Nguyên Thi Thùy a Obcí Oskava ve věci prodeje a koupi budovy č.p.128 v obci Oskava (termín uvolnění zástavy do ). 19. Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením správního území obce Oskava do území působnosti Integrované strategie regionu MAS Šumperský venkov na období realizované Místní akční skupinou Šumperský venkov. 20. Výkaz zisku a ztrát příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Oskava, příspěvkové organizace (viz. příloha). Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Tokar) 21. Smlouvu o běžném účtu č zřízeného u České národní banky. 22. Dohodu mezi TJ Jiskra Oskava a Obcí Oskava o využití finančních prostředků pro rok Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Charvát) 23. Cenovou nabídku ve výši ,50 Kč na opravu systému měření průtoků z CNM a.s.oskava od Ing. Hlaváčka. Hlasování: 9 pro, 1 proti (Minařík), 2 se zdržel (Charvát, Tokar) 24. Pověření společnosti ŠPVS a.s. Šumperk k zajištění vodoprávního rozhodnutí k realizaci kanalizačních přípojek u domu Oskava č.p. 57 a Finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na akci Rej masek. Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Smlouvu o dílo č. 1 mezi M.Giesslem a Obcí Oskava na opravu márnice na hřbitově v Třemešku z důvodu neschválení dotace KÚ Olomouc. Hlasování: 0 pro, 12 proti, 0 se zdržel 2. Žádost p. M. Hebera a p. L. Prokešové o odprodej pozemku p.č. 163/5 a 163/7 v k.ú. Mostkov, obce Oskava. Hlasování: 0 pro, 12 proti, 0 se zdržel Zastupitelstvo pověřuje: 1. Starostu obce k předložení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb se společností Tender systems s.r.o. Praha 6 kde bude stanovena povinnost poskytovatele informovat objednatele o procentech měsíčního využívání prostoru v rámci profilu zadavatele. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Tokar) 2. Radu ke schválení rozpočtové změny položky 2139 ostatní příjmy z pronájmu majetku ŠPVS a položky 2321 nákup ostatních služeb (ČOV). 3. Starostu p. Bradu, Ing. Adamce a p. Pluskala k jednání s právní zástupkyni obce Mgr. Sršňovou, popřípadě i s dodavatelem p. Bártkem ve věci nefunkčnosti obecního rozhlasu a o podmínkách smlouvy o dílo. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Adamec) 4. Ing. Hýbnera a tajemníka p. Lysáka k přípravě veškerých podkladů pro opravu výpustního zařízení objektu místní přehrady Mostkov. 5. Starostu obce p. Bradu k jednání a zajištění podkladů pro podání žádosti o dotaci na sportoviště. 6. Pana Lysáka k jednání s provozovatelem vodovodu a p. Radkem Pořízkem o zajištění smlouvy o zřízení věcného břemene pro příjezdovou komunikaci k vodnímu zdroji umístěnému na pozemku naproti hřbitovu v Oskavě, k.ú. Mostkov 7. Starostu obce na základě požadavku manželů. Valčíkových a Dudových z Bedřichova k zjištění možnosti získání dotací k pokrytí internetem v Bedřichově. 8. Ing. Beránkovou k tomu, aby ve spolupráci s Ing. Musilovou písemně doložila návrh na zaúčtování pohledávky postoupené CCF Reality s.r.o. Zlín a to do p. Tokarovou nabídnout pozemky p.č. 163/5 a 163/7 k.ú. Mostkov, obce Oskava k odkoupení vlastníkům parcel p.č. 163/2, 163/3 a 163/4 do spoluvlastnictví a zároveň tyto parcely zapsat do žádosti o uvolnění zástavy. A zároveň vyhotovit žádost pro KB a ŠPVS o uvolnění zástav u nemovitostí, které obec potřebuje za účelem dalších transakcí. Starosta: Radomil Brada Místostarosta: Ing. Miroslav Bartoň Ověřovatel: Jaroslav Minařík Ověřovatel: Mgr. Dana Martinková Zapsal Lysák Petr, tajemník OÚ INFORMUJE Pokladní hodiny na OÚ Oskava: Pondělí: , Oznámení o svozu komunálního odpadu Oznamujeme občanům naší obce, že svoz komunálního odpadu z domácností.proběhne od dubna 1 krát za čtrnáct dní Středa: , Platby budou v pokladně obecního úřadu vybírány pouze ve stanovených pokladních hodinách! V ostatní dny je možné platby hradit prostřednictvím bankovního převodu nebo poštovními poukázkami. -4- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

5 Zaměstnanci a zastupitelstvo obce Oskava přeje všem spoluobčanům klidné prožití velikonočních svátků a hodně radosti z nadcházejícího jara. První přímé prezidentské volby v Oskavě První kolo konané 11. a 12.ledna 2013 První přímé prezidentské volby v Oskavě Druhé kolo konané 25. a 26.ledna 2013 Z NAŠICH ŠKOL Stužkování Možná, že letošní devátá třída zavede u nás v obci novou tradici stužkování deváťáků na obecním plese.. Byl to krásný pohled na řadu společensky oblečených mladých slečen a pánů, kteří před nás nastoupili na slavnostní hudbu od Vangelise, moc jim to slušelo. Vždyť ještě nedávno to byli rozjívení kluci a copaté holčičky.. Všechny přivítal pan starosta, vyslechli si projev pana ředitele i mateřská slova třídní učitelky a nastává ta slavná chvíle připnutí stužky. Vybrali si moc pěkné motto: Úsměv stojí míň než elektřina a dává více světla. A tak vám přejeme, milí deváťáci, buďte šťastni, jen šťastný člověk může štěstí rozdávat, mějte kolem sebe šťastný svět, ve kterém se vám bude dobře žít. A víte, co byl nejkrásnější zážitek? Radost a láska v očích rodičů, když jim jejich téměř dospělé děti přišly poděkovat s růží v ruce. A tak si říkám po sedmiletém třídnictví v této mojí třídě: Moji milí, byli jste dobří, tolik jsme toho spolu zažili, měla jsem vás moc ráda. Jenže už je vám ta naše školička malá, narostla vám křídla potřebujete se rozletět do světa a zúročit, co jsme se snažili vám předat. Tak tedy - šťastnou cestu. Třídní učitelka Jana Vitešníková -5- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

6 Jaro ve školce beseda s lesním pedagogem Pohled do kalendáře a několik slunečných dnů nám napovídá, že jaro se již blíží. Školní zahradu jsme první jarní den otevřeli veselými písněmi a říkadly. Věříme, že se nám podařilo zimu vyhnat a přivolat pěkné počasí, které nás bude lákat ven do přírody. Těšíme se na vycházky, výlety a hry. Zahájíme také práce na našem zeleninovém záhonku. Rádi bychom společně s rodiči vybudovali bylinkovou zahrádku a okrasnou skalku, kde by děti mohly pozorovat nejen kvetoucí rostliny, ale také drobné živočichy, kteří se do tohoto prostředí jistě nastěhují. S dětmi se také připravujeme na velikonoční svátky. Pleteme pomlázky, zdobíme vajíčka a připomínáme si lidové tradice. V tomto pěkném období zveme do mateřské školy děti a jejich rodiče k Zápisu do MŠ na školní rok , který proběhne v úterý 26. března od 13,00 do 16. hodin. Upozorňujeme rodiče, že zápis se koná pro celý školní rok. Jelikož děti mohou, po dohodě, zahájit docházku do MŠ v průběhu roku, týká se zápis dětí, které by začaly navštěvovat MŠ od září do prosince 2013 nebo od ledna do června Pro všechny zájemce, kteří se chtějí do MŠ podívat, pořádáme ve středu Den otevřených dveří. Můžete nás navštívit v časovém rozmezí 8,00-11,30hod. a 14,00-15,45hod. V pátek 26. dubna od 15,00hod. zveme malé i větší čarodějnice a čaroděje na odpolední slet. Na školní zahradě si společně užijeme zábavné odpoledne. Den dětí oslavíme v neděli 2. června. Na děti čeká pohádkový les, kolo štěstí, skákací hrad a veselý šašek Viky se spoustou zábavy a legrace, také občerstvení. Pokud by nám náhodou nepřálo počasí, celá oslava se stejným programem proběhne v místní tělocvičně. Především rodičům děkujeme za podporu a srdečně Vás zveme na uvedené akce. Přejeme všem hodně jarní pohody a krásné velikonoční svátky. Děti a zaměstnanci MŠ masopust ve školce Masopust OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

7 Z KNIHOVNY Již podruhé se děti sešly na Čtení s babičkou a strávily tak příjemné chvilky s knihou v tomto zimním období. Jsme velice rádi, že do knihovny zavítalo takové množství malých čtenářů, kterým se snažily babičky přiblížit dobu svého dětství, kdy kniha byla pro děti samozřejmostí. Společně jsme četli z dětských knih Dědečku, vyprávěj : etiketa pro kluky a holčičky a Lentilka pro dědu Edu. Děkujeme touto cestou paní Mgr. D. Martinkové a M. Novačkovové za pěkné čtení. Touto volnočasovou aktivitou pro děti se knihovna zapojila do projektu Celé Česko čte dětem. Provozní doba knihovny Pondělí Úterý Pátek Významných výročí se v měsíci lednu až dubnu dožívají tito naši občané, kterým touto cestou blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví 70 let: Kellichová Eva Fialová Zdenka Ptáčková Jana Plevová Božena Kociánová Zdeňka Hasníková Růžena Třetina Zdeněk 75 let: Tendl František 80 let: Zezulová Anna SPOLEČENSKÁ KRONIKA 83 let: Straka Jan Dobiášová Marie 84 let: Calaba Zdeněk 85 let: Calabová Růžena Podivinský Antonín 86 let: Franková Františka 87 let: Hejlová Františka 91 let: Davidová Anežka Janošťáková Marie Narození: Kubásková Kateřina Navrátil Jakub Uzavřená manželství: Kubásek Jindřich a Miroslava Prázdná Úmrtí: Uhlíková Justýna Snášel Miroslav MŠ Berušky v knihovně 81 let: Chlopčíková Helena Jurcsiková Terezia Dobrozemská Marie 82 let: Lysák Stanislav 89 let: Břeň Bohumil Bartlová Zdenka Greplová Augustina 90 let: Doubravová Milada Poděkování Marie Opuštilová tímto upřímně děkuje paní M.Svobodové, E.Vojkůvkové a M.Novačkovové za péči a pomoc, kterou jí poskytují. Velmi si toho vážím -7- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

8 INZERCE Libina, Náměstí DŮCHODOVÁ REFORMA II. PILÍŘ - 2% + 3% Info: Ceny a podmínky za inzerci ve zpravodaji od : - na 1 straně A4 bude zveřejněno maximálně 10 inzerátů stejné velikosti poplatek 50,-- Kč za 1 díl (velikost vizitky) - pro občany obce Oskava, firmy a podnikatele s registrací v obci Oskava (v případě zveřejnění inzerátu na větší plochu se bude cena násobit počtem zabraných inzertních míst) poplatek 500,-- Kč za 1 díl (velikost vizitky) pro ostatní podnikatelské subjekty a občany bez trvalého pobytu v obci Oskava (v případě zveřejnění inzerátu na větší plochu se bude cena násobit počtem zabraných inzertních míst) VYDÁVÁ OBEC OSKAVA OÚpodatelna - tel.: , Radomil Brada, starosta obce - tel.a fax: Lenka Janků - tel.: , Ročník: 14, číslo: 1, vydáno v Oskavě dne , evidenční. č. MK ČRE10438, IČO: tisk: TRIFOXs.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk -8- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 26.6.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 26.6.2008 1 Č.j. 4/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 26.6.2008 Přítomni dle prezenční listiny 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrh:zapisovatel L. Fajmonová ověřovatel Soukal Justin,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Fr. Mach - ověřovatelé zápis: J. Soukal,

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 29. září 2011 v 18:00 hod.

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 29. září 2011 v 18:00 hod. Zápis z 15. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 29. září 2011 v 18:00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef Adámek (příchod v 18.20 hod), Jiří Beran, František Illek, Josef

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení. 7. Koupě vodní nádrže na pozemku p.č. 702 k.ú. Přítkov

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení. 7. Koupě vodní nádrže na pozemku p.č. 702 k.ú. Přítkov Zápis a usnesení 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 29. 11. 2011 ve 13,00 hodin

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Číslo 3 / 2012 UVNITŘ ZPRAVODAJE. čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Číslo 3 / 2012 UVNITŘ ZPRAVODAJE. čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma UVNITŘ ZPRAVODAJE Číslo 3 / 2012 Usnesení z 16., 17. zastupitelstva obce OÚ informuje Z knihovny Z našich škol Společenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání. Zápis 12. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 8.12. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá anonymizovaná verze Přítomni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský( od 8. bodu programu),

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 19. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 12. 10. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 3. 12. 2014 od 18.00 hodin v sále KD Doubravčice.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 3. 12. 2014 od 18.00 hodin v sále KD Doubravčice. Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 3. 12. 2014 od 18.00 hodin v sále KD Doubravčice. Přítomní: Jaroslav Prkno, Tomáš Němec, Martin Rubeš, Miroslav Hájek, František Chmelenský, Martin Hladík,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Ing. Michal

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 2 Č. j.: KUJI 33603/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška se sídlem Osová Bítýška 3, 59453

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2009

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2009 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, Mgr.Lipská od 16.00 hod. Omluveni : p.karel

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 53. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 3. 6. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing. Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Žulová, konaného dne 17.12.2008 v zasedací místnosti MěÚ Žulová. 1. Zastupitelstvo města schvaluje :

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Žulová, konaného dne 17.12.2008 v zasedací místnosti MěÚ Žulová. 1. Zastupitelstvo města schvaluje : Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Žulová, konaného dne 17.12.2008 v zasedací místnosti MěÚ Žulová 1. Zastupitelstvo města schvaluje : 1. Program zasedání. 2. Návrhovou komisi a ověřovatele zápisu

Více

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Jan Dvořák, Hana Halamová,

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 1 č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 23.1.2012 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 23.1.2012 21:00

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

U s n e s e n í z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.08.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.08.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.08.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 154/2012: program 12. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více