ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Číslo 1 / 2013 UVNITŘ ZPRAVODAJE. čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Číslo 1 / 2013 UVNITŘ ZPRAVODAJE. čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma"

Transkript

1 UVNITŘ ZPRAVODAJE Číslo 1 / 2013 Usnesení z 19., 20. a 21. zastupitelstva obce OÚ informuje Z našich škol Z knihovny Společenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Usnesení ze 19. zastupitelstva obce konaného dne v 16,30 hodin OÚ Oskava Zastupitelstvo bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání. 2. Usnesení rady č. 12 z Podnět Ing. Adamce (viz. příloha zápisu) k odvolání starosty viz. písemný podnět na dalším veřejném zasedání zastupitelstva, zahrnout do programu. Zastupitelstvo schvaluje: 1. Připravený program v plném znění. o Charvát, Janků, Martinková, Minařík, Pluskal, 2. Ověřovatele zápisu: Ing. Zbyšek Adamec, Mgr. Dana Martinková Charvát, Janků, Martinková,Minařík, Navrátilová, Pluskal, 3. Způsob hlasování: veřejné, o každém bodu samostatně. Charvát, Janků, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, 4. Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2012 o místním poplatku za provoz systému shronažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel Charvát, Janků, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, zdržel se Kyselá 5. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Oskava za rok 2012 č.j. OBOS 956/2012. Charvát, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, vzdálil se Janků 6. Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny s firmou EP Energy Trading, Praha z Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu s firmou Centropol Energy a.s., Ústí nad Labem z (na obecní objekty: Oskava 112, obecní úřad, Oskava 131 kulturní dům, Oskava zdravotní středisko).. pro Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, H ý b n e r, J a n k ů, K y s e l á, M a r t i n k o v á, M i n a ř í k, Navrátilová, Pluskal,, Tokar zdržel se Charvát 8. Smlouvu o budoucí směnné smlouvě s Úsovsko a.s., Klopina ve věci směny pozemků p.č. 23/2 orná půda, p.č. 25/1 zahrada a 2 p.č. 26 zahrada o celkové výměře m v k.ú. Mostkov, obce Oskava ve vlastnictví Úsovsko a.s. za pozemky p.č. 659/3 ZE- GP, p.č. 805 ZE-GP v k.ú. Mostkov, obce Oskava p.č ZE- PK, p.č. 1419/2 ZE-PK v k.ú. Třemešek, obce Oskava pač. 439 ZE-PK, p.č. 442/1 ZE-PK a p.č. 453 ZE-PK v k.ú. Václavov u 2 Oskavy o celkové výměře m, obce Oskavy v majetku obce Oskava. pro Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, H ý b n e r, J a n k ů, K y s e l á, M a r t i n k o v á, M i n a ř í k, Navrátilová, Pluskal,, Tokar zdržel se Charvát 9. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě s Úsovsko a.s., Klopina ve věci odprodeje pozemku p.č. 451 ZE-PK část o výměře m v k.ú. Václavov u Oskavy, obce Oskava (ve vlastnictví obce Oskava). Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal,, Tokar zdržel se Charvát 10. Souhlasné prohlášení učiněné dle 40 odst. 2 vyhl. č. 26/2007 Sb. mezi obcí Oskava a Arnoštem Sehnalíkem, Marií Horkou, Zdeňkou Bidovskou a Martinou Pelikánovou ve věci duplicitního zápisu vlastnictví na LV č. 743, týkající se pozemku p.č. 638 ZE-PK v k.ú. Mostkov, obce Oskava. Charvát, Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, zdržel se Tokar -1- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

2 11. Žádost o spolupráci při odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům na LV č pozemku p.č. 638 ZE- PK v k.ú. Mostkov, obce Oskava. (žadatelé - Sehnalík, Horká, Bidovská, Pelikánová), č.j. OBOS 692/2012. Charvát, Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, zdržel se Tokar 12. Žádost o provedení záznamu do katastru nemovitostí - výmaz duplicitního zápisu vlastnictví na LV č. 743, týkající se pozemku p.č. 636 ZE-PK v k.ú. Mostkov, obce Oskava Sehnalík, Horká, Bidovská, Pelikánová a Obec Oskava. Charvát, Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, zdržel se Tokar 13. Termín konání zasedání zastupitelstva obce na den 11. prosince 2012 v hodin. pro Adamec, Barbořáková, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá, Martinková,Minařík, Navrátilová, Pluskal,, Tokar zdržel se Bartoň 14. Rozpočtové opatření č. 9 dotace Ol. Kraje pro hasiče na odbornou přípravu ve výši 480,- Kč. (viz. příloha zápisu). 15. Rozpočtové opatření č. 10 účelová neinvestiční dotace Ol. Kraje ne úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení ve výši ,- Kč. (viz. příloha zápisu). 16. Rozpočtové opatření č. 11 účelová neinvestiční dotace od Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancování ze státního rozpočtu a Evropského fondu na mzdu 9/2012 ve výši 6.332,- Kč. (viz. příloha zápisu). 17. Rozpočtové opatření č. 12 účelová neinvestiční dotace kompostovací stanice (platba 3) z rozpočtu EU 85 % ve výši ,30 Kč, ze státního rozpočtu 5 % ve výši ,89 Kč. (viz. příloha zápisu). 18. Rozpočtové opatření č.13 vrácení účelové dotace pro hasiče na pořízení, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH v plné výši ,- Kč. (viz. příloha zápisu). 19. Rozpočtové opatření č. 14 zaúčtování účelové dotace ve výši ,- Kč na realizaci projektu Oprava a rozšíření veřejného osvětlení v obci Oskava. Bude vráceno na účet Olomouckého kraje celkem ,- Kč. (viz. příloha zápisu). 20. Rozpočtovou změnu č. 15 kapitola 6310 se ponižuje na ,- Kč a kapitola 3133 Základní šklola se povyšuje na ,- Kč. Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Rozšíření programu zasedání zastupitelstva obce dne 27. listopadu o hlasování o odvolání starosty. Hlasování: 7 pro, 6 proti, 1 se zdržel pro Bartoň, Brada, Janků, Martinková, Minařík, Pluskal, proti Adamec, Barbořáková, Beránková, Charvát, Kyselá, Navrátilová zdržel se - Hýbner 2. Žádost o finanční podporu služeb Armády spásy, Šumperk č.j. OBOS 1031/2012. Zastupitelstvo pověřuje: 1. Pány Bradu, Adamce, Pluskala a p. Navrátilovou k jednání se ŠPVS ve věci sjednání splátkového kalendáře o úhradě závazku na základě kterého bude sjednána dohoda mezi obcí Oskava a ŠPVS. 2. Paní Beránkovou vznést dotaz na právní poradnu pro zastupitele ve věci nedostatku zjištěného při kontrole v čl v Zápisu z dílčího přezkoumání (č.j. OBOS 956/2012). Charvát, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, vzdálil se Janků 3. Starostu p. Bradu vznést dotaz na právní zástupkyni Mgr. Sršňovou ve věci nedostatku zjištěného při kontrole v čl v Zápisu z dílčího přezkoumání (č.j. OBOS 956/2012). pro Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valou vzdálil se Janků 4. Pana Petra Lysáka a p. Beránkovu k projednání dodatku č. 5 ke smlouvě o provozování kanalizace a dodatku č. 2. ke smlouvě o provozování vodovodu Oskava se ŠPVS za účasti daňové poradkyně Ing. Musilové. 5. Pana P. Lysáka k zajištění podkladů pro realizaci kanalizačních přípojek pro domy Oskava čp. 57 a čp Radu obce ke schválení rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku pro Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal,, Tokar zdržel se Charvát 7. Kronikáře p. Stanislava Lysáka k zapracování požadavku Ing. Pořízka (č.j. OBOS 939/2012) do kroniky. Způsob hlasovánín u jednotlivých bodů: Starosta: Radomil Brada Místostarosta: Ing. Miroslav Bartoň Ověřovatel: Ing. Zbyšek Adamec Ověřovatel: Mgr. Dana Martinková Zapsal Ing. Miroslav Bartoň Schůze ukončena ve hodin. hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo pro - Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal,, Tokar (v zápise již jména nejsou uvedena) Pouze pokud se při hlasování zdržel, nebo byl proti je uvedeno hlasování jmenovitě Usnesení ze 20. zastupitelstva obce konaného dne v 16,30 hodin OÚ Oskava Zastupitelstvo bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání. Trvá bod č. 5 a 6 pověřuje. Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel (veřejné) 2. Rozhodnutí Městského úřadu Šumperk čj. MUSP 92413/2012 rozhodnutí o umístění stavby VVN 400 kv. Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel (veřejné) 3. Vyúčtování vodného a stočného mezi obcí a ŠPVS Šumperk za období od října 2011 do září Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel (veřejné) Odstoupení Ing. Stanislava Hýbnera z funkce předsedy kontrolního výboru a dopis zastupitelstvu obce (příloha zápisu). Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdržel (veřejné) Zastupitelstvo schvaluje: 1. Připravený program v plném znění. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo (veřejné) 2. Ověřovatele zápisu: Vladimír Tokar, Mgr. Věra Kyselá Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo (veřejné) OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

3 4. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o provozování kanalizace a Dodatek č. 2 ke Smlouva o provozování vodovodu Oskava se ŠPVS Šumperk. (veřejné) 5. Předsedu kontrolního výboru Ing. Annu Beránkovou. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdržel i (veřejné) 6. Návrh Ing. Adamce o hlasování k odvolání Radomila Brady z funkce starosty uvést jmenovitě jak kdo hlasoval. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 4 se zdrželi (veřejné) Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Smlouvu o poskytování služeb aplikace Profil zadavatele elktronického nástroje egordion společnosti Gordion s.r.o. Praha. Hlasování: 2 pro, 3 proti, 10 se zdrželo 2. Dohodu o zaplacení dluhu uzavřenou mezi ŠPVS a.s. Šumperk a obcí Oskava s ročními splátkami ve výši min ,- Kč. Hlasování: 0 pro, 14 proti, 1 se zdržel (veřejné) 3. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. VIWF16/2009 mezi spol. IWWA s.r.o. a obcí Oskava (č.j. OBOS 1071/2012) a to z důvodu ust. čl. 5 doručování daňových dokladů. Hlasování: 4 pro, 8 proti, 3 se zdrželi (veřejné) 4. Návrh Mgr. Kyselé o tajném hlasování o způsobu tajného hlasování. Hlasování: 1 pro, 12 proti, 2 se zdrželi (veřejné) 5. Návrh Mgr. Martinkové o hlasování k odvolání Radomila Brady z funkce starosty veřejně. Hlasování: 7 pro, 7 proti, 1 se zdržel (veřejné) 6. Návrh Ing. Adamce o o hlasování k odvolání Radomila Brady z funkce starosty tajně. Hlasování: 7 pro, 6 proti, 2 se zdrželi (veřejné) 7. Odvolání Radomila Brady z funkce starosty. Hlasování veřejné (na základě jednacího řádu zastupitelstva obce z ). Hlasování: pro Adamec, Beránková, Hýbner, Charvát, Kyselá, Navrátilová proti - Bartoň, Martinková, Janků, Minařík, Pluskal, Tokar, zdržel se Brada, Barbořáková Zastupitelstvo pověřuje: 1. Radu obce k projednání a schvalování rozpočtových změn v období od 11. prosince 2012 do termínu zasedání rady. (veřejné) 2. Starostu obce ke schvalování rozpočtových změn v termínu po posledním zasedání rady v roce 2012 do nejbližšího zasedání rady nebo zastupitelstva obce v roce Tajemníka obce seznámit zastupitele obce s rozpočtovými změnami před schválením. 4. Tajemníka obce k posouzení žádosti občanů Mostkova ze dne ve věci opravy uličky pod kapličkou (č.j. OBOS 1091/2012) a ke zjištění nákladů na opravu. 5. Starostu obce k jednání o změně Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. VIW16/2009 mezi spol. IWWA s.r.o. o obci Oskava (č.j. OBOS 1071/2012) a to čl. 5- doručování daňových dokladů. 6. Pověřuje starostu k předložení návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o postoupení pohledávky reg. č. ccfreality a dohody o úplatě ze dne (č.j.obos 1093/2012) právní zástupkyni obce Oskava a zároveň Ing. Beránkovou k předložení tohoto návrhu dodatku daňové poradkyni Ing. Musilové k posouzení. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželo (veřejné) Starosta: Radomil Brada Místostarosta: Ing. Miroslav Bartoň Ověřovatel: Tokar Vladimír Ověřovatel: Mgr. Věra Kyselá Zapsal Lysák Petr, tajemník Schůze ukončena ve hodin. Usnesení z 21. zastupitelstva obce konaného dne v 16,30 hodin OÚ Oskava Zastupitelstvo bylo informováno: 1. O kontrole usnesení z minulého veřejného zasedání body stanovené na minulém zasedání byly splněny. 2. O stanovisku ředitelky KB Šumperk Ing. Lenky Floriánové k rozpočtu obce Oskava na rok O stanovisku Ing. Jaroslava Zachariáše, majitele firmy CNM textil a.s. v uvedeném stanovisku je vyjádřen souhlas s využíváním pozemku p.č. 290/1 v k.ú. Oskava (zahrada u MŠ Oskava) pro poskytnutí této parcely příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Oskava. 4. O oznámení úrazu p. Ireny Poláčkové na přístupovém chodníku místního hřbitova. 5. O rozhodnutí Krajského úřadu Olomouc k žádosti o dotaci na rekonstrukci márnice Třemešek žádost byla zamítnuta 6. O možnosti podání žádosti na dotaci k úpravám budov v majetku obce ve smyslu energetických úspor. Nabídku předložil zástupce společnosti ASSA expert. Způsob hlasování u jednotlivý ch bodů: Adamec,Barbořáková, Ing. Bartoň, Brada, Hýbner, Charvát, J a n k ů, Mgr. Martinková, Navrátilová, Minařík, Adamec,Barbořáková, Ing. Bartoň, Brada, Hýbner, Charvát, Janků, Mgr. Martinková, Navrátilová, Minařík,, Tokar (v zápise již jména nejsou uvedena) Pouze pokud se při hlasování někdo zdržel, nebo byl proti je uvedeno hlasování jmenovitě. Zastupitelstvo schvaluje: 1. Připravený program v plném znění. o 2. Ověřovatele zápisu: Mgr. Dana Martinková, p. Jaroslav Minařík o 3. Hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, v zápise uvést jmenovitě. 4. Rozpočet obce Oskava na rok 2013 včetně rozšíření rozpočtového provizoria (viz. příloha zápisu). 5. Dodatek č. 6 ke smlouvě o provozování kanalizace ze dne , který nahrazuje dodatek č. 5 ze dne k této smlouvě a dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování vodovodu Oskava ze dne , který nahrazuje dodatek č. 2 ze dne k této smlouvě. Dodatky sjednané mezi obcí Oskava a ŠPVS Šumperk a.s. 6. Ukončení smlouvy o odvádění odpadních vod č. 1/2012 uzavřené dne mezi obcí Oskava a ČOV s.r.o. Libina. 7. Dohodu o spolufinancování dopravní obslužnosti na rok 2013 mezi obcí Oskava a městem Šumperk a to ve výši ,- Kč čtvrtletně 8. Dohodu o zaplacení dluhu mezi ŠPVS a.s. Šumperk a.s. a obcí Oskava. 9. Opravu vodního čerpadla zn. LOWARA ve výši ,- Kč bez DPH. 10. Dodatek č. 3 ke smlouvě VIWF 16/2009 uzavřené mezi IWWA s.r.o. Kroměříž a obcí Oskava, dodatek řeší zajištění monitorovacích zpráv k projektu kompostování pro obec Oskava. Hlasování: 9 pro, 0 proti, 3 se zdržel (Charvát, Adamec, Navrátilová) 11. Smlouvu o poskytování služeb mezi společností Tender systems s.r.o. Praha 6 a obcí Oskava ve věci profilu aplikace zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Tokar) Navržen protinávrh: a) p. Charvát - smlouvu neschválit z důvodu její úpravy ve smyslu povinnosti poskytovatele informovat objednatele o procentuálním využití prostoru profilu zadavatele. -3- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

4 b) p. Brada smlouvu mezi společností TENDER systems s.r.o. Praha 6 a obcí Oskava ve věci profilu aplikace zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.schválit s tím, že bude připraven dodatek č. 1, kde bude zapracován požadavek p. Charváta ve smyslu povinnosti p o s k y t o v a t e l e i n f o r m o v a t o b j e d n a t e l e o procentuálním využití prostoru profilu zadavatele. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Tokar) 12. Směrnici pro výkon kontroly kontrolního výboru obce Oskava. 13. Směrnici pro finanční výbor obce Oskava. 14. Smlouvu o poskytnutí technické podpory služeb uzitecnyweb.cz č mezi společností ASI s.r.o. Mohelnice a obcí Oskava. Hlasování: 9 pro, 0 proti, 3 se zdržel se (Charvát, Navrátilová, Janků) 15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o postoupení pohledávky reg. č. ccfreality-7000/2011 a dohodu o úplatě ze dne mezi spol. CCF Reality s.r.o. Zlín a Obcí Oskava. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Adamec) 16. Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě NN č. 12_NN a č. 12_NN_ mezi spol. ČEZ Distribuce a.s. Děčín a Obcí Oskava. 17. Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 12_CEZDI_ , č. 12_CEZDI_ a č. 12_CEZDI_ mezi spol. ČEZ Prodej a.s. Praha 4 a Obcí Oskava. 18. Dohodu o kumulativní novaci mezi p. Nguyên Thi Thùy a Obcí Oskava ve věci prodeje a koupi budovy č.p.128 v obci Oskava (termín uvolnění zástavy do ). 19. Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením správního území obce Oskava do území působnosti Integrované strategie regionu MAS Šumperský venkov na období realizované Místní akční skupinou Šumperský venkov. 20. Výkaz zisku a ztrát příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Oskava, příspěvkové organizace (viz. příloha). Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Tokar) 21. Smlouvu o běžném účtu č zřízeného u České národní banky. 22. Dohodu mezi TJ Jiskra Oskava a Obcí Oskava o využití finančních prostředků pro rok Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Charvát) 23. Cenovou nabídku ve výši ,50 Kč na opravu systému měření průtoků z CNM a.s.oskava od Ing. Hlaváčka. Hlasování: 9 pro, 1 proti (Minařík), 2 se zdržel (Charvát, Tokar) 24. Pověření společnosti ŠPVS a.s. Šumperk k zajištění vodoprávního rozhodnutí k realizaci kanalizačních přípojek u domu Oskava č.p. 57 a Finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na akci Rej masek. Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Smlouvu o dílo č. 1 mezi M.Giesslem a Obcí Oskava na opravu márnice na hřbitově v Třemešku z důvodu neschválení dotace KÚ Olomouc. Hlasování: 0 pro, 12 proti, 0 se zdržel 2. Žádost p. M. Hebera a p. L. Prokešové o odprodej pozemku p.č. 163/5 a 163/7 v k.ú. Mostkov, obce Oskava. Hlasování: 0 pro, 12 proti, 0 se zdržel Zastupitelstvo pověřuje: 1. Starostu obce k předložení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb se společností Tender systems s.r.o. Praha 6 kde bude stanovena povinnost poskytovatele informovat objednatele o procentech měsíčního využívání prostoru v rámci profilu zadavatele. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Tokar) 2. Radu ke schválení rozpočtové změny položky 2139 ostatní příjmy z pronájmu majetku ŠPVS a položky 2321 nákup ostatních služeb (ČOV). 3. Starostu p. Bradu, Ing. Adamce a p. Pluskala k jednání s právní zástupkyni obce Mgr. Sršňovou, popřípadě i s dodavatelem p. Bártkem ve věci nefunkčnosti obecního rozhlasu a o podmínkách smlouvy o dílo. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Adamec) 4. Ing. Hýbnera a tajemníka p. Lysáka k přípravě veškerých podkladů pro opravu výpustního zařízení objektu místní přehrady Mostkov. 5. Starostu obce p. Bradu k jednání a zajištění podkladů pro podání žádosti o dotaci na sportoviště. 6. Pana Lysáka k jednání s provozovatelem vodovodu a p. Radkem Pořízkem o zajištění smlouvy o zřízení věcného břemene pro příjezdovou komunikaci k vodnímu zdroji umístěnému na pozemku naproti hřbitovu v Oskavě, k.ú. Mostkov 7. Starostu obce na základě požadavku manželů. Valčíkových a Dudových z Bedřichova k zjištění možnosti získání dotací k pokrytí internetem v Bedřichově. 8. Ing. Beránkovou k tomu, aby ve spolupráci s Ing. Musilovou písemně doložila návrh na zaúčtování pohledávky postoupené CCF Reality s.r.o. Zlín a to do p. Tokarovou nabídnout pozemky p.č. 163/5 a 163/7 k.ú. Mostkov, obce Oskava k odkoupení vlastníkům parcel p.č. 163/2, 163/3 a 163/4 do spoluvlastnictví a zároveň tyto parcely zapsat do žádosti o uvolnění zástavy. A zároveň vyhotovit žádost pro KB a ŠPVS o uvolnění zástav u nemovitostí, které obec potřebuje za účelem dalších transakcí. Starosta: Radomil Brada Místostarosta: Ing. Miroslav Bartoň Ověřovatel: Jaroslav Minařík Ověřovatel: Mgr. Dana Martinková Zapsal Lysák Petr, tajemník OÚ INFORMUJE Pokladní hodiny na OÚ Oskava: Pondělí: , Oznámení o svozu komunálního odpadu Oznamujeme občanům naší obce, že svoz komunálního odpadu z domácností.proběhne od dubna 1 krát za čtrnáct dní Středa: , Platby budou v pokladně obecního úřadu vybírány pouze ve stanovených pokladních hodinách! V ostatní dny je možné platby hradit prostřednictvím bankovního převodu nebo poštovními poukázkami. -4- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

5 Zaměstnanci a zastupitelstvo obce Oskava přeje všem spoluobčanům klidné prožití velikonočních svátků a hodně radosti z nadcházejícího jara. První přímé prezidentské volby v Oskavě První kolo konané 11. a 12.ledna 2013 První přímé prezidentské volby v Oskavě Druhé kolo konané 25. a 26.ledna 2013 Z NAŠICH ŠKOL Stužkování Možná, že letošní devátá třída zavede u nás v obci novou tradici stužkování deváťáků na obecním plese.. Byl to krásný pohled na řadu společensky oblečených mladých slečen a pánů, kteří před nás nastoupili na slavnostní hudbu od Vangelise, moc jim to slušelo. Vždyť ještě nedávno to byli rozjívení kluci a copaté holčičky.. Všechny přivítal pan starosta, vyslechli si projev pana ředitele i mateřská slova třídní učitelky a nastává ta slavná chvíle připnutí stužky. Vybrali si moc pěkné motto: Úsměv stojí míň než elektřina a dává více světla. A tak vám přejeme, milí deváťáci, buďte šťastni, jen šťastný člověk může štěstí rozdávat, mějte kolem sebe šťastný svět, ve kterém se vám bude dobře žít. A víte, co byl nejkrásnější zážitek? Radost a láska v očích rodičů, když jim jejich téměř dospělé děti přišly poděkovat s růží v ruce. A tak si říkám po sedmiletém třídnictví v této mojí třídě: Moji milí, byli jste dobří, tolik jsme toho spolu zažili, měla jsem vás moc ráda. Jenže už je vám ta naše školička malá, narostla vám křídla potřebujete se rozletět do světa a zúročit, co jsme se snažili vám předat. Tak tedy - šťastnou cestu. Třídní učitelka Jana Vitešníková -5- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

6 Jaro ve školce beseda s lesním pedagogem Pohled do kalendáře a několik slunečných dnů nám napovídá, že jaro se již blíží. Školní zahradu jsme první jarní den otevřeli veselými písněmi a říkadly. Věříme, že se nám podařilo zimu vyhnat a přivolat pěkné počasí, které nás bude lákat ven do přírody. Těšíme se na vycházky, výlety a hry. Zahájíme také práce na našem zeleninovém záhonku. Rádi bychom společně s rodiči vybudovali bylinkovou zahrádku a okrasnou skalku, kde by děti mohly pozorovat nejen kvetoucí rostliny, ale také drobné živočichy, kteří se do tohoto prostředí jistě nastěhují. S dětmi se také připravujeme na velikonoční svátky. Pleteme pomlázky, zdobíme vajíčka a připomínáme si lidové tradice. V tomto pěkném období zveme do mateřské školy děti a jejich rodiče k Zápisu do MŠ na školní rok , který proběhne v úterý 26. března od 13,00 do 16. hodin. Upozorňujeme rodiče, že zápis se koná pro celý školní rok. Jelikož děti mohou, po dohodě, zahájit docházku do MŠ v průběhu roku, týká se zápis dětí, které by začaly navštěvovat MŠ od září do prosince 2013 nebo od ledna do června Pro všechny zájemce, kteří se chtějí do MŠ podívat, pořádáme ve středu Den otevřených dveří. Můžete nás navštívit v časovém rozmezí 8,00-11,30hod. a 14,00-15,45hod. V pátek 26. dubna od 15,00hod. zveme malé i větší čarodějnice a čaroděje na odpolední slet. Na školní zahradě si společně užijeme zábavné odpoledne. Den dětí oslavíme v neděli 2. června. Na děti čeká pohádkový les, kolo štěstí, skákací hrad a veselý šašek Viky se spoustou zábavy a legrace, také občerstvení. Pokud by nám náhodou nepřálo počasí, celá oslava se stejným programem proběhne v místní tělocvičně. Především rodičům děkujeme za podporu a srdečně Vás zveme na uvedené akce. Přejeme všem hodně jarní pohody a krásné velikonoční svátky. Děti a zaměstnanci MŠ masopust ve školce Masopust OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

7 Z KNIHOVNY Již podruhé se děti sešly na Čtení s babičkou a strávily tak příjemné chvilky s knihou v tomto zimním období. Jsme velice rádi, že do knihovny zavítalo takové množství malých čtenářů, kterým se snažily babičky přiblížit dobu svého dětství, kdy kniha byla pro děti samozřejmostí. Společně jsme četli z dětských knih Dědečku, vyprávěj : etiketa pro kluky a holčičky a Lentilka pro dědu Edu. Děkujeme touto cestou paní Mgr. D. Martinkové a M. Novačkovové za pěkné čtení. Touto volnočasovou aktivitou pro děti se knihovna zapojila do projektu Celé Česko čte dětem. Provozní doba knihovny Pondělí Úterý Pátek Významných výročí se v měsíci lednu až dubnu dožívají tito naši občané, kterým touto cestou blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví 70 let: Kellichová Eva Fialová Zdenka Ptáčková Jana Plevová Božena Kociánová Zdeňka Hasníková Růžena Třetina Zdeněk 75 let: Tendl František 80 let: Zezulová Anna SPOLEČENSKÁ KRONIKA 83 let: Straka Jan Dobiášová Marie 84 let: Calaba Zdeněk 85 let: Calabová Růžena Podivinský Antonín 86 let: Franková Františka 87 let: Hejlová Františka 91 let: Davidová Anežka Janošťáková Marie Narození: Kubásková Kateřina Navrátil Jakub Uzavřená manželství: Kubásek Jindřich a Miroslava Prázdná Úmrtí: Uhlíková Justýna Snášel Miroslav MŠ Berušky v knihovně 81 let: Chlopčíková Helena Jurcsiková Terezia Dobrozemská Marie 82 let: Lysák Stanislav 89 let: Břeň Bohumil Bartlová Zdenka Greplová Augustina 90 let: Doubravová Milada Poděkování Marie Opuštilová tímto upřímně děkuje paní M.Svobodové, E.Vojkůvkové a M.Novačkovové za péči a pomoc, kterou jí poskytují. Velmi si toho vážím -7- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

8 INZERCE Libina, Náměstí DŮCHODOVÁ REFORMA II. PILÍŘ - 2% + 3% Info: Ceny a podmínky za inzerci ve zpravodaji od : - na 1 straně A4 bude zveřejněno maximálně 10 inzerátů stejné velikosti poplatek 50,-- Kč za 1 díl (velikost vizitky) - pro občany obce Oskava, firmy a podnikatele s registrací v obci Oskava (v případě zveřejnění inzerátu na větší plochu se bude cena násobit počtem zabraných inzertních míst) poplatek 500,-- Kč za 1 díl (velikost vizitky) pro ostatní podnikatelské subjekty a občany bez trvalého pobytu v obci Oskava (v případě zveřejnění inzerátu na větší plochu se bude cena násobit počtem zabraných inzertních míst) VYDÁVÁ OBEC OSKAVA OÚpodatelna - tel.: , Radomil Brada, starosta obce - tel.a fax: Lenka Janků - tel.: , Ročník: 14, číslo: 1, vydáno v Oskavě dne , evidenční. č. MK ČRE10438, IČO: tisk: TRIFOXs.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk -8- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 11. února 2008, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 3. 12. 2014 od 18.00 hodin v sále KD Doubravčice.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 3. 12. 2014 od 18.00 hodin v sále KD Doubravčice. Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 3. 12. 2014 od 18.00 hodin v sále KD Doubravčice. Přítomní: Jaroslav Prkno, Tomáš Němec, Martin Rubeš, Miroslav Hájek, František Chmelenský, Martin Hladík,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009.

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. Usnesení č. 28 Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. 1. Bere na vědomí žádost Petry Uhlíkové, Hradešice 27, o prodej pozemkové parcely č.1920/49 v k.ú. Hradešice a pověřuje starostu

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008 Město Králíky Přítomní členové zastupitelstva města: Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008 Jana Ponocná (1) Ing. Václav Kubín (9) Čestmír Doubrava (2) Pavel Kalianko (10)

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 1 č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 23.1.2012 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 23.1.2012 21:00

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Číslo 3 / 2013 UVNITŘ ZPRAVODAJE. čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Číslo 3 / 2013 UVNITŘ ZPRAVODAJE. čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma UVNITŘ ZPRAVODAJE Číslo 3 / 2013 Usnesení z 23. a 24. zastupitelstva obce OÚ informuje Z našich škol Z knihovny Společenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín konaného dne 17. 12. 2009 1 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 ( Havránková, Pokorný) Hosté: p. 0 Zahájení Starostka obce přivítala členy

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Fr. Mach - ověřovatelé zápis: J. Soukal,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, Mgr.Lipská od 16.00 hod. Omluveni : p.karel

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 61. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 2.12. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod.

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef Karbaš, Jiří Beran,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 25.11.2009

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 25.11.2009 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 25.11.2009 Zápis :Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 25.11.2009 Program: 1. Projednání návrhu MS Vinořská s.r.o.: - rozdělení pozemku novým

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - rozpočtové provizorium na první

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Přítomni: Josef Horník, Mgr. Miroslava Krejčová, Marek Bareš, Danuše Bílková, Jaroslava Bucková, Eva

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018 Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 29. 4. 2015 v 17 hodin v

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více