ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Číslo 1 / 2013 UVNITŘ ZPRAVODAJE. čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Číslo 1 / 2013 UVNITŘ ZPRAVODAJE. čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma"

Transkript

1 UVNITŘ ZPRAVODAJE Číslo 1 / 2013 Usnesení z 19., 20. a 21. zastupitelstva obce OÚ informuje Z našich škol Z knihovny Společenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Usnesení ze 19. zastupitelstva obce konaného dne v 16,30 hodin OÚ Oskava Zastupitelstvo bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání. 2. Usnesení rady č. 12 z Podnět Ing. Adamce (viz. příloha zápisu) k odvolání starosty viz. písemný podnět na dalším veřejném zasedání zastupitelstva, zahrnout do programu. Zastupitelstvo schvaluje: 1. Připravený program v plném znění. o Charvát, Janků, Martinková, Minařík, Pluskal, 2. Ověřovatele zápisu: Ing. Zbyšek Adamec, Mgr. Dana Martinková Charvát, Janků, Martinková,Minařík, Navrátilová, Pluskal, 3. Způsob hlasování: veřejné, o každém bodu samostatně. Charvát, Janků, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, 4. Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2012 o místním poplatku za provoz systému shronažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel Charvát, Janků, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, zdržel se Kyselá 5. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Oskava za rok 2012 č.j. OBOS 956/2012. Charvát, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, vzdálil se Janků 6. Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny s firmou EP Energy Trading, Praha z Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu s firmou Centropol Energy a.s., Ústí nad Labem z (na obecní objekty: Oskava 112, obecní úřad, Oskava 131 kulturní dům, Oskava zdravotní středisko).. pro Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, H ý b n e r, J a n k ů, K y s e l á, M a r t i n k o v á, M i n a ř í k, Navrátilová, Pluskal,, Tokar zdržel se Charvát 8. Smlouvu o budoucí směnné smlouvě s Úsovsko a.s., Klopina ve věci směny pozemků p.č. 23/2 orná půda, p.č. 25/1 zahrada a 2 p.č. 26 zahrada o celkové výměře m v k.ú. Mostkov, obce Oskava ve vlastnictví Úsovsko a.s. za pozemky p.č. 659/3 ZE- GP, p.č. 805 ZE-GP v k.ú. Mostkov, obce Oskava p.č ZE- PK, p.č. 1419/2 ZE-PK v k.ú. Třemešek, obce Oskava pač. 439 ZE-PK, p.č. 442/1 ZE-PK a p.č. 453 ZE-PK v k.ú. Václavov u 2 Oskavy o celkové výměře m, obce Oskavy v majetku obce Oskava. pro Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, H ý b n e r, J a n k ů, K y s e l á, M a r t i n k o v á, M i n a ř í k, Navrátilová, Pluskal,, Tokar zdržel se Charvát 9. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě s Úsovsko a.s., Klopina ve věci odprodeje pozemku p.č. 451 ZE-PK část o výměře m v k.ú. Václavov u Oskavy, obce Oskava (ve vlastnictví obce Oskava). Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal,, Tokar zdržel se Charvát 10. Souhlasné prohlášení učiněné dle 40 odst. 2 vyhl. č. 26/2007 Sb. mezi obcí Oskava a Arnoštem Sehnalíkem, Marií Horkou, Zdeňkou Bidovskou a Martinou Pelikánovou ve věci duplicitního zápisu vlastnictví na LV č. 743, týkající se pozemku p.č. 638 ZE-PK v k.ú. Mostkov, obce Oskava. Charvát, Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, zdržel se Tokar -1- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

2 11. Žádost o spolupráci při odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům na LV č pozemku p.č. 638 ZE- PK v k.ú. Mostkov, obce Oskava. (žadatelé - Sehnalík, Horká, Bidovská, Pelikánová), č.j. OBOS 692/2012. Charvát, Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, zdržel se Tokar 12. Žádost o provedení záznamu do katastru nemovitostí - výmaz duplicitního zápisu vlastnictví na LV č. 743, týkající se pozemku p.č. 636 ZE-PK v k.ú. Mostkov, obce Oskava Sehnalík, Horká, Bidovská, Pelikánová a Obec Oskava. Charvát, Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, zdržel se Tokar 13. Termín konání zasedání zastupitelstva obce na den 11. prosince 2012 v hodin. pro Adamec, Barbořáková, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá, Martinková,Minařík, Navrátilová, Pluskal,, Tokar zdržel se Bartoň 14. Rozpočtové opatření č. 9 dotace Ol. Kraje pro hasiče na odbornou přípravu ve výši 480,- Kč. (viz. příloha zápisu). 15. Rozpočtové opatření č. 10 účelová neinvestiční dotace Ol. Kraje ne úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení ve výši ,- Kč. (viz. příloha zápisu). 16. Rozpočtové opatření č. 11 účelová neinvestiční dotace od Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancování ze státního rozpočtu a Evropského fondu na mzdu 9/2012 ve výši 6.332,- Kč. (viz. příloha zápisu). 17. Rozpočtové opatření č. 12 účelová neinvestiční dotace kompostovací stanice (platba 3) z rozpočtu EU 85 % ve výši ,30 Kč, ze státního rozpočtu 5 % ve výši ,89 Kč. (viz. příloha zápisu). 18. Rozpočtové opatření č.13 vrácení účelové dotace pro hasiče na pořízení, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH v plné výši ,- Kč. (viz. příloha zápisu). 19. Rozpočtové opatření č. 14 zaúčtování účelové dotace ve výši ,- Kč na realizaci projektu Oprava a rozšíření veřejného osvětlení v obci Oskava. Bude vráceno na účet Olomouckého kraje celkem ,- Kč. (viz. příloha zápisu). 20. Rozpočtovou změnu č. 15 kapitola 6310 se ponižuje na ,- Kč a kapitola 3133 Základní šklola se povyšuje na ,- Kč. Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Rozšíření programu zasedání zastupitelstva obce dne 27. listopadu o hlasování o odvolání starosty. Hlasování: 7 pro, 6 proti, 1 se zdržel pro Bartoň, Brada, Janků, Martinková, Minařík, Pluskal, proti Adamec, Barbořáková, Beránková, Charvát, Kyselá, Navrátilová zdržel se - Hýbner 2. Žádost o finanční podporu služeb Armády spásy, Šumperk č.j. OBOS 1031/2012. Zastupitelstvo pověřuje: 1. Pány Bradu, Adamce, Pluskala a p. Navrátilovou k jednání se ŠPVS ve věci sjednání splátkového kalendáře o úhradě závazku na základě kterého bude sjednána dohoda mezi obcí Oskava a ŠPVS. 2. Paní Beránkovou vznést dotaz na právní poradnu pro zastupitele ve věci nedostatku zjištěného při kontrole v čl v Zápisu z dílčího přezkoumání (č.j. OBOS 956/2012). Charvát, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, vzdálil se Janků 3. Starostu p. Bradu vznést dotaz na právní zástupkyni Mgr. Sršňovou ve věci nedostatku zjištěného při kontrole v čl v Zápisu z dílčího přezkoumání (č.j. OBOS 956/2012). pro Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valou vzdálil se Janků 4. Pana Petra Lysáka a p. Beránkovu k projednání dodatku č. 5 ke smlouvě o provozování kanalizace a dodatku č. 2. ke smlouvě o provozování vodovodu Oskava se ŠPVS za účasti daňové poradkyně Ing. Musilové. 5. Pana P. Lysáka k zajištění podkladů pro realizaci kanalizačních přípojek pro domy Oskava čp. 57 a čp Radu obce ke schválení rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku pro Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal,, Tokar zdržel se Charvát 7. Kronikáře p. Stanislava Lysáka k zapracování požadavku Ing. Pořízka (č.j. OBOS 939/2012) do kroniky. Způsob hlasovánín u jednotlivých bodů: Starosta: Radomil Brada Místostarosta: Ing. Miroslav Bartoň Ověřovatel: Ing. Zbyšek Adamec Ověřovatel: Mgr. Dana Martinková Zapsal Ing. Miroslav Bartoň Schůze ukončena ve hodin. hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo pro - Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal,, Tokar (v zápise již jména nejsou uvedena) Pouze pokud se při hlasování zdržel, nebo byl proti je uvedeno hlasování jmenovitě Usnesení ze 20. zastupitelstva obce konaného dne v 16,30 hodin OÚ Oskava Zastupitelstvo bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání. Trvá bod č. 5 a 6 pověřuje. Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel (veřejné) 2. Rozhodnutí Městského úřadu Šumperk čj. MUSP 92413/2012 rozhodnutí o umístění stavby VVN 400 kv. Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel (veřejné) 3. Vyúčtování vodného a stočného mezi obcí a ŠPVS Šumperk za období od října 2011 do září Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel (veřejné) Odstoupení Ing. Stanislava Hýbnera z funkce předsedy kontrolního výboru a dopis zastupitelstvu obce (příloha zápisu). Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdržel (veřejné) Zastupitelstvo schvaluje: 1. Připravený program v plném znění. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo (veřejné) 2. Ověřovatele zápisu: Vladimír Tokar, Mgr. Věra Kyselá Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo (veřejné) OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

3 4. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o provozování kanalizace a Dodatek č. 2 ke Smlouva o provozování vodovodu Oskava se ŠPVS Šumperk. (veřejné) 5. Předsedu kontrolního výboru Ing. Annu Beránkovou. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdržel i (veřejné) 6. Návrh Ing. Adamce o hlasování k odvolání Radomila Brady z funkce starosty uvést jmenovitě jak kdo hlasoval. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 4 se zdrželi (veřejné) Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Smlouvu o poskytování služeb aplikace Profil zadavatele elktronického nástroje egordion společnosti Gordion s.r.o. Praha. Hlasování: 2 pro, 3 proti, 10 se zdrželo 2. Dohodu o zaplacení dluhu uzavřenou mezi ŠPVS a.s. Šumperk a obcí Oskava s ročními splátkami ve výši min ,- Kč. Hlasování: 0 pro, 14 proti, 1 se zdržel (veřejné) 3. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. VIWF16/2009 mezi spol. IWWA s.r.o. a obcí Oskava (č.j. OBOS 1071/2012) a to z důvodu ust. čl. 5 doručování daňových dokladů. Hlasování: 4 pro, 8 proti, 3 se zdrželi (veřejné) 4. Návrh Mgr. Kyselé o tajném hlasování o způsobu tajného hlasování. Hlasování: 1 pro, 12 proti, 2 se zdrželi (veřejné) 5. Návrh Mgr. Martinkové o hlasování k odvolání Radomila Brady z funkce starosty veřejně. Hlasování: 7 pro, 7 proti, 1 se zdržel (veřejné) 6. Návrh Ing. Adamce o o hlasování k odvolání Radomila Brady z funkce starosty tajně. Hlasování: 7 pro, 6 proti, 2 se zdrželi (veřejné) 7. Odvolání Radomila Brady z funkce starosty. Hlasování veřejné (na základě jednacího řádu zastupitelstva obce z ). Hlasování: pro Adamec, Beránková, Hýbner, Charvát, Kyselá, Navrátilová proti - Bartoň, Martinková, Janků, Minařík, Pluskal, Tokar, zdržel se Brada, Barbořáková Zastupitelstvo pověřuje: 1. Radu obce k projednání a schvalování rozpočtových změn v období od 11. prosince 2012 do termínu zasedání rady. (veřejné) 2. Starostu obce ke schvalování rozpočtových změn v termínu po posledním zasedání rady v roce 2012 do nejbližšího zasedání rady nebo zastupitelstva obce v roce Tajemníka obce seznámit zastupitele obce s rozpočtovými změnami před schválením. 4. Tajemníka obce k posouzení žádosti občanů Mostkova ze dne ve věci opravy uličky pod kapličkou (č.j. OBOS 1091/2012) a ke zjištění nákladů na opravu. 5. Starostu obce k jednání o změně Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. VIW16/2009 mezi spol. IWWA s.r.o. o obci Oskava (č.j. OBOS 1071/2012) a to čl. 5- doručování daňových dokladů. 6. Pověřuje starostu k předložení návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o postoupení pohledávky reg. č. ccfreality a dohody o úplatě ze dne (č.j.obos 1093/2012) právní zástupkyni obce Oskava a zároveň Ing. Beránkovou k předložení tohoto návrhu dodatku daňové poradkyni Ing. Musilové k posouzení. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželo (veřejné) Starosta: Radomil Brada Místostarosta: Ing. Miroslav Bartoň Ověřovatel: Tokar Vladimír Ověřovatel: Mgr. Věra Kyselá Zapsal Lysák Petr, tajemník Schůze ukončena ve hodin. Usnesení z 21. zastupitelstva obce konaného dne v 16,30 hodin OÚ Oskava Zastupitelstvo bylo informováno: 1. O kontrole usnesení z minulého veřejného zasedání body stanovené na minulém zasedání byly splněny. 2. O stanovisku ředitelky KB Šumperk Ing. Lenky Floriánové k rozpočtu obce Oskava na rok O stanovisku Ing. Jaroslava Zachariáše, majitele firmy CNM textil a.s. v uvedeném stanovisku je vyjádřen souhlas s využíváním pozemku p.č. 290/1 v k.ú. Oskava (zahrada u MŠ Oskava) pro poskytnutí této parcely příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Oskava. 4. O oznámení úrazu p. Ireny Poláčkové na přístupovém chodníku místního hřbitova. 5. O rozhodnutí Krajského úřadu Olomouc k žádosti o dotaci na rekonstrukci márnice Třemešek žádost byla zamítnuta 6. O možnosti podání žádosti na dotaci k úpravám budov v majetku obce ve smyslu energetických úspor. Nabídku předložil zástupce společnosti ASSA expert. Způsob hlasování u jednotlivý ch bodů: Adamec,Barbořáková, Ing. Bartoň, Brada, Hýbner, Charvát, J a n k ů, Mgr. Martinková, Navrátilová, Minařík, Adamec,Barbořáková, Ing. Bartoň, Brada, Hýbner, Charvát, Janků, Mgr. Martinková, Navrátilová, Minařík,, Tokar (v zápise již jména nejsou uvedena) Pouze pokud se při hlasování někdo zdržel, nebo byl proti je uvedeno hlasování jmenovitě. Zastupitelstvo schvaluje: 1. Připravený program v plném znění. o 2. Ověřovatele zápisu: Mgr. Dana Martinková, p. Jaroslav Minařík o 3. Hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, v zápise uvést jmenovitě. 4. Rozpočet obce Oskava na rok 2013 včetně rozšíření rozpočtového provizoria (viz. příloha zápisu). 5. Dodatek č. 6 ke smlouvě o provozování kanalizace ze dne , který nahrazuje dodatek č. 5 ze dne k této smlouvě a dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování vodovodu Oskava ze dne , který nahrazuje dodatek č. 2 ze dne k této smlouvě. Dodatky sjednané mezi obcí Oskava a ŠPVS Šumperk a.s. 6. Ukončení smlouvy o odvádění odpadních vod č. 1/2012 uzavřené dne mezi obcí Oskava a ČOV s.r.o. Libina. 7. Dohodu o spolufinancování dopravní obslužnosti na rok 2013 mezi obcí Oskava a městem Šumperk a to ve výši ,- Kč čtvrtletně 8. Dohodu o zaplacení dluhu mezi ŠPVS a.s. Šumperk a.s. a obcí Oskava. 9. Opravu vodního čerpadla zn. LOWARA ve výši ,- Kč bez DPH. 10. Dodatek č. 3 ke smlouvě VIWF 16/2009 uzavřené mezi IWWA s.r.o. Kroměříž a obcí Oskava, dodatek řeší zajištění monitorovacích zpráv k projektu kompostování pro obec Oskava. Hlasování: 9 pro, 0 proti, 3 se zdržel (Charvát, Adamec, Navrátilová) 11. Smlouvu o poskytování služeb mezi společností Tender systems s.r.o. Praha 6 a obcí Oskava ve věci profilu aplikace zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Tokar) Navržen protinávrh: a) p. Charvát - smlouvu neschválit z důvodu její úpravy ve smyslu povinnosti poskytovatele informovat objednatele o procentuálním využití prostoru profilu zadavatele. -3- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

4 b) p. Brada smlouvu mezi společností TENDER systems s.r.o. Praha 6 a obcí Oskava ve věci profilu aplikace zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.schválit s tím, že bude připraven dodatek č. 1, kde bude zapracován požadavek p. Charváta ve smyslu povinnosti p o s k y t o v a t e l e i n f o r m o v a t o b j e d n a t e l e o procentuálním využití prostoru profilu zadavatele. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Tokar) 12. Směrnici pro výkon kontroly kontrolního výboru obce Oskava. 13. Směrnici pro finanční výbor obce Oskava. 14. Smlouvu o poskytnutí technické podpory služeb uzitecnyweb.cz č mezi společností ASI s.r.o. Mohelnice a obcí Oskava. Hlasování: 9 pro, 0 proti, 3 se zdržel se (Charvát, Navrátilová, Janků) 15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o postoupení pohledávky reg. č. ccfreality-7000/2011 a dohodu o úplatě ze dne mezi spol. CCF Reality s.r.o. Zlín a Obcí Oskava. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Adamec) 16. Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě NN č. 12_NN a č. 12_NN_ mezi spol. ČEZ Distribuce a.s. Děčín a Obcí Oskava. 17. Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 12_CEZDI_ , č. 12_CEZDI_ a č. 12_CEZDI_ mezi spol. ČEZ Prodej a.s. Praha 4 a Obcí Oskava. 18. Dohodu o kumulativní novaci mezi p. Nguyên Thi Thùy a Obcí Oskava ve věci prodeje a koupi budovy č.p.128 v obci Oskava (termín uvolnění zástavy do ). 19. Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením správního území obce Oskava do území působnosti Integrované strategie regionu MAS Šumperský venkov na období realizované Místní akční skupinou Šumperský venkov. 20. Výkaz zisku a ztrát příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Oskava, příspěvkové organizace (viz. příloha). Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Tokar) 21. Smlouvu o běžném účtu č zřízeného u České národní banky. 22. Dohodu mezi TJ Jiskra Oskava a Obcí Oskava o využití finančních prostředků pro rok Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Charvát) 23. Cenovou nabídku ve výši ,50 Kč na opravu systému měření průtoků z CNM a.s.oskava od Ing. Hlaváčka. Hlasování: 9 pro, 1 proti (Minařík), 2 se zdržel (Charvát, Tokar) 24. Pověření společnosti ŠPVS a.s. Šumperk k zajištění vodoprávního rozhodnutí k realizaci kanalizačních přípojek u domu Oskava č.p. 57 a Finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na akci Rej masek. Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Smlouvu o dílo č. 1 mezi M.Giesslem a Obcí Oskava na opravu márnice na hřbitově v Třemešku z důvodu neschválení dotace KÚ Olomouc. Hlasování: 0 pro, 12 proti, 0 se zdržel 2. Žádost p. M. Hebera a p. L. Prokešové o odprodej pozemku p.č. 163/5 a 163/7 v k.ú. Mostkov, obce Oskava. Hlasování: 0 pro, 12 proti, 0 se zdržel Zastupitelstvo pověřuje: 1. Starostu obce k předložení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb se společností Tender systems s.r.o. Praha 6 kde bude stanovena povinnost poskytovatele informovat objednatele o procentech měsíčního využívání prostoru v rámci profilu zadavatele. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Tokar) 2. Radu ke schválení rozpočtové změny položky 2139 ostatní příjmy z pronájmu majetku ŠPVS a položky 2321 nákup ostatních služeb (ČOV). 3. Starostu p. Bradu, Ing. Adamce a p. Pluskala k jednání s právní zástupkyni obce Mgr. Sršňovou, popřípadě i s dodavatelem p. Bártkem ve věci nefunkčnosti obecního rozhlasu a o podmínkách smlouvy o dílo. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Adamec) 4. Ing. Hýbnera a tajemníka p. Lysáka k přípravě veškerých podkladů pro opravu výpustního zařízení objektu místní přehrady Mostkov. 5. Starostu obce p. Bradu k jednání a zajištění podkladů pro podání žádosti o dotaci na sportoviště. 6. Pana Lysáka k jednání s provozovatelem vodovodu a p. Radkem Pořízkem o zajištění smlouvy o zřízení věcného břemene pro příjezdovou komunikaci k vodnímu zdroji umístěnému na pozemku naproti hřbitovu v Oskavě, k.ú. Mostkov 7. Starostu obce na základě požadavku manželů. Valčíkových a Dudových z Bedřichova k zjištění možnosti získání dotací k pokrytí internetem v Bedřichově. 8. Ing. Beránkovou k tomu, aby ve spolupráci s Ing. Musilovou písemně doložila návrh na zaúčtování pohledávky postoupené CCF Reality s.r.o. Zlín a to do p. Tokarovou nabídnout pozemky p.č. 163/5 a 163/7 k.ú. Mostkov, obce Oskava k odkoupení vlastníkům parcel p.č. 163/2, 163/3 a 163/4 do spoluvlastnictví a zároveň tyto parcely zapsat do žádosti o uvolnění zástavy. A zároveň vyhotovit žádost pro KB a ŠPVS o uvolnění zástav u nemovitostí, které obec potřebuje za účelem dalších transakcí. Starosta: Radomil Brada Místostarosta: Ing. Miroslav Bartoň Ověřovatel: Jaroslav Minařík Ověřovatel: Mgr. Dana Martinková Zapsal Lysák Petr, tajemník OÚ INFORMUJE Pokladní hodiny na OÚ Oskava: Pondělí: , Oznámení o svozu komunálního odpadu Oznamujeme občanům naší obce, že svoz komunálního odpadu z domácností.proběhne od dubna 1 krát za čtrnáct dní Středa: , Platby budou v pokladně obecního úřadu vybírány pouze ve stanovených pokladních hodinách! V ostatní dny je možné platby hradit prostřednictvím bankovního převodu nebo poštovními poukázkami. -4- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

5 Zaměstnanci a zastupitelstvo obce Oskava přeje všem spoluobčanům klidné prožití velikonočních svátků a hodně radosti z nadcházejícího jara. První přímé prezidentské volby v Oskavě První kolo konané 11. a 12.ledna 2013 První přímé prezidentské volby v Oskavě Druhé kolo konané 25. a 26.ledna 2013 Z NAŠICH ŠKOL Stužkování Možná, že letošní devátá třída zavede u nás v obci novou tradici stužkování deváťáků na obecním plese.. Byl to krásný pohled na řadu společensky oblečených mladých slečen a pánů, kteří před nás nastoupili na slavnostní hudbu od Vangelise, moc jim to slušelo. Vždyť ještě nedávno to byli rozjívení kluci a copaté holčičky.. Všechny přivítal pan starosta, vyslechli si projev pana ředitele i mateřská slova třídní učitelky a nastává ta slavná chvíle připnutí stužky. Vybrali si moc pěkné motto: Úsměv stojí míň než elektřina a dává více světla. A tak vám přejeme, milí deváťáci, buďte šťastni, jen šťastný člověk může štěstí rozdávat, mějte kolem sebe šťastný svět, ve kterém se vám bude dobře žít. A víte, co byl nejkrásnější zážitek? Radost a láska v očích rodičů, když jim jejich téměř dospělé děti přišly poděkovat s růží v ruce. A tak si říkám po sedmiletém třídnictví v této mojí třídě: Moji milí, byli jste dobří, tolik jsme toho spolu zažili, měla jsem vás moc ráda. Jenže už je vám ta naše školička malá, narostla vám křídla potřebujete se rozletět do světa a zúročit, co jsme se snažili vám předat. Tak tedy - šťastnou cestu. Třídní učitelka Jana Vitešníková -5- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

6 Jaro ve školce beseda s lesním pedagogem Pohled do kalendáře a několik slunečných dnů nám napovídá, že jaro se již blíží. Školní zahradu jsme první jarní den otevřeli veselými písněmi a říkadly. Věříme, že se nám podařilo zimu vyhnat a přivolat pěkné počasí, které nás bude lákat ven do přírody. Těšíme se na vycházky, výlety a hry. Zahájíme také práce na našem zeleninovém záhonku. Rádi bychom společně s rodiči vybudovali bylinkovou zahrádku a okrasnou skalku, kde by děti mohly pozorovat nejen kvetoucí rostliny, ale také drobné živočichy, kteří se do tohoto prostředí jistě nastěhují. S dětmi se také připravujeme na velikonoční svátky. Pleteme pomlázky, zdobíme vajíčka a připomínáme si lidové tradice. V tomto pěkném období zveme do mateřské školy děti a jejich rodiče k Zápisu do MŠ na školní rok , který proběhne v úterý 26. března od 13,00 do 16. hodin. Upozorňujeme rodiče, že zápis se koná pro celý školní rok. Jelikož děti mohou, po dohodě, zahájit docházku do MŠ v průběhu roku, týká se zápis dětí, které by začaly navštěvovat MŠ od září do prosince 2013 nebo od ledna do června Pro všechny zájemce, kteří se chtějí do MŠ podívat, pořádáme ve středu Den otevřených dveří. Můžete nás navštívit v časovém rozmezí 8,00-11,30hod. a 14,00-15,45hod. V pátek 26. dubna od 15,00hod. zveme malé i větší čarodějnice a čaroděje na odpolední slet. Na školní zahradě si společně užijeme zábavné odpoledne. Den dětí oslavíme v neděli 2. června. Na děti čeká pohádkový les, kolo štěstí, skákací hrad a veselý šašek Viky se spoustou zábavy a legrace, také občerstvení. Pokud by nám náhodou nepřálo počasí, celá oslava se stejným programem proběhne v místní tělocvičně. Především rodičům děkujeme za podporu a srdečně Vás zveme na uvedené akce. Přejeme všem hodně jarní pohody a krásné velikonoční svátky. Děti a zaměstnanci MŠ masopust ve školce Masopust OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

7 Z KNIHOVNY Již podruhé se děti sešly na Čtení s babičkou a strávily tak příjemné chvilky s knihou v tomto zimním období. Jsme velice rádi, že do knihovny zavítalo takové množství malých čtenářů, kterým se snažily babičky přiblížit dobu svého dětství, kdy kniha byla pro děti samozřejmostí. Společně jsme četli z dětských knih Dědečku, vyprávěj : etiketa pro kluky a holčičky a Lentilka pro dědu Edu. Děkujeme touto cestou paní Mgr. D. Martinkové a M. Novačkovové za pěkné čtení. Touto volnočasovou aktivitou pro děti se knihovna zapojila do projektu Celé Česko čte dětem. Provozní doba knihovny Pondělí Úterý Pátek Významných výročí se v měsíci lednu až dubnu dožívají tito naši občané, kterým touto cestou blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví 70 let: Kellichová Eva Fialová Zdenka Ptáčková Jana Plevová Božena Kociánová Zdeňka Hasníková Růžena Třetina Zdeněk 75 let: Tendl František 80 let: Zezulová Anna SPOLEČENSKÁ KRONIKA 83 let: Straka Jan Dobiášová Marie 84 let: Calaba Zdeněk 85 let: Calabová Růžena Podivinský Antonín 86 let: Franková Františka 87 let: Hejlová Františka 91 let: Davidová Anežka Janošťáková Marie Narození: Kubásková Kateřina Navrátil Jakub Uzavřená manželství: Kubásek Jindřich a Miroslava Prázdná Úmrtí: Uhlíková Justýna Snášel Miroslav MŠ Berušky v knihovně 81 let: Chlopčíková Helena Jurcsiková Terezia Dobrozemská Marie 82 let: Lysák Stanislav 89 let: Břeň Bohumil Bartlová Zdenka Greplová Augustina 90 let: Doubravová Milada Poděkování Marie Opuštilová tímto upřímně děkuje paní M.Svobodové, E.Vojkůvkové a M.Novačkovové za péči a pomoc, kterou jí poskytují. Velmi si toho vážím -7- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

8 INZERCE Libina, Náměstí DŮCHODOVÁ REFORMA II. PILÍŘ - 2% + 3% Info: Ceny a podmínky za inzerci ve zpravodaji od : - na 1 straně A4 bude zveřejněno maximálně 10 inzerátů stejné velikosti poplatek 50,-- Kč za 1 díl (velikost vizitky) - pro občany obce Oskava, firmy a podnikatele s registrací v obci Oskava (v případě zveřejnění inzerátu na větší plochu se bude cena násobit počtem zabraných inzertních míst) poplatek 500,-- Kč za 1 díl (velikost vizitky) pro ostatní podnikatelské subjekty a občany bez trvalého pobytu v obci Oskava (v případě zveřejnění inzerátu na větší plochu se bude cena násobit počtem zabraných inzertních míst) VYDÁVÁ OBEC OSKAVA OÚpodatelna - tel.: , Radomil Brada, starosta obce - tel.a fax: Lenka Janků - tel.: , Ročník: 14, číslo: 1, vydáno v Oskavě dne , evidenční. č. MK ČRE10438, IČO: tisk: TRIFOXs.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk -8- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 1/2013

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Číslo 3 / 2013 UVNITŘ ZPRAVODAJE. čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Číslo 3 / 2013 UVNITŘ ZPRAVODAJE. čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma UVNITŘ ZPRAVODAJE Číslo 3 / 2013 Usnesení z 23. a 24. zastupitelstva obce OÚ informuje Z našich škol Z knihovny Společenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA

Více

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Číslo 2 / 2013 UVNITŘ ZPRAVODAJE. čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Číslo 2 / 2013 UVNITŘ ZPRAVODAJE. čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma UVNITŘ ZPRAVODAJE Číslo 2 / 2013 Usnesení z 22. zastupitelstva obce OÚ informuje Z našich škol Z knihovny Společenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Jednání starostů ORP Králíky, zástupců ČD, OREDO, ČSAD a soukromého dopravce ke změnám nových jízdních řádů Dne 17. 1. 2012 se uskutečnilo na Městském

Více

Jesenický. zpravodaj 2 OBECNÍ ÚŘAD JESENÍK NAD ODROU. www.jeseniknadodrou.cz Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698. Vychází 30. 4.

Jesenický. zpravodaj 2 OBECNÍ ÚŘAD JESENÍK NAD ODROU. www.jeseniknadodrou.cz Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698. Vychází 30. 4. OBECNÍ ÚŘAD JESENÍK NAD ODROU www.jeseniknadodrou.cz Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698 Úřední hodiny: Pondělí 8:00 11:00 13:00 17:00 Úterý 8:00 11:00 13:00 14:30 Středa 8:00 11:00 13:00

Více

Jaro je tady, čekáme čápy

Jaro je tady, čekáme čápy M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč Jaro je tady, čekáme čápy Zřejmě je už definitivně po zimě, i když ta letošní byla v mnohém specifická. Asi bychom v paměti těžko hledali zimu podobně

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. června 2007. Pohled na otnické ulice před 10 lety

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. června 2007. Pohled na otnické ulice před 10 lety OTNICKÝ ZPRAVODAJ 28 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. června 2007 Pohled na otnické ulice před 10 lety... a dnes. 2 Z obsahu: Z elektronické pošty 3. strana Zpráva o činnosti

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 DUBEN 2011. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII.

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 DUBEN 2011. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 2 Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 Informace občanům 4 Masopust 22 Dětské hřiště 24 Dokončení do 3 měsíců

Více

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje...

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje... www.zdirec.cz Cena 5, Kè ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 199 Závěr zimy Občas krajem zavane vůně jako příslib jara a sluníčko se směje o něco veseleji a déle. Sluníčko pozvolna získává na síle, ale i tak nám

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Vážení spoluobčané, Přeji vám všem krásné a radostné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok 2013! Ing. Jiří Špetla starosta města

Vážení spoluobčané, Přeji vám všem krásné a radostné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok 2013! Ing. Jiří Špetla starosta města NOVINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE SVOBODĚ NAD ÚPOU XXIII. ročník číslo 757 Prosinec 2012 Vydavatel: Město Svoboda nad Úpou, nám. Svornosti 474; Reg. číslo: MK ČR E12866 Redakční rada: Ing. Jiří Špetla, Ing. Ivana

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 www.strazpr.cz Vážení čtenáři Varty, ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 PŘÁNÍ STAROSTKY dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála pohodový rok 2009. Přeji Vám i Vašim rodinám hodně zdraví a klidu. Věřím, že se nedáte

Více

Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Zpravodaj Obce Dolní Bečva Zpravodaj Obce Dolní Bečva BŘEZEN - DUBEN 2011 1 Jubilanti BŘEZEN Vachůn Michal Bělunek Josef Urda Josef Mikunda František Linhartová Milada Lacina Milán Bolcek František Holiš František Solanská Ludmila

Více

ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES

ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 1 BŘEZEN 2015 ZDARMA SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, pomalu se blíží jaro a tedy i doba, kdy je možné započat s realizací záměrů pro letošní rok. Pokrývači firmy Hlaváč

Více

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA Bludovan ZDARMA 4/2009 Datum vydání 30. dubna 2009 130 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Bludově Roku 1879 byl několika nadšenci založen v Bludově hasičský sbor. Podle zakládajícího zápisu

Více

kalendář akcí červen 2014

kalendář akcí červen 2014 kalendář akcí červen 2014 1. 6. Ne SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) 16.00 h. 2. 6. Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) 16.15 h. 3. 6. Út Mateřské centrum Celé

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Alena Valouchová Marie Vondálová. Pavlína Sedláková. Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Alena Valouchová Marie Vondálová. Pavlína Sedláková. Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad: SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci únoru oslavili svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let: Alena Valouchová

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

ZPRAVODAJ. Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA JARO 2015. Foto: RUDOLF ZDĚNEK

ZPRAVODAJ. Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA JARO 2015. Foto: RUDOLF ZDĚNEK ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2015 Foto: RUDOLF ZDĚNEK Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA Jedním z adventních

Více

Listopad 2012/číslo 11 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč

Listopad 2012/číslo 11 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Listopad 2012/číslo 11 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Poplatek za odpady v roce 2013 Podle údajů firmy EKO-KOM byla průměrná částka vynaložená na nakládání s odpady v roce 2011 přepočtená na jednoho

Více

ROSA. Březen 2011. Zpravodaj Rosicka TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE

ROSA. Březen 2011. Zpravodaj Rosicka TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE ROSA Zpravodaj Rosicka Březen 2011 TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE Z OBSAHU Informace z Babic................................. 4 Informace z Kratochvilky............................ 5 Slovo starosty...................................

Více

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města Zpravodaj ročník XXIII., číslo 3 srpen 2012 Zprávy z radnice: Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč Nejvýznamnější události uplynulého období se týkaly škol. Do školního roku 2012/2013 vstoupí obě naše

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

Zíma Yvetta. Simonová staropražská skupina. Třehusk. Výzva. Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet. Sokolovna Králův Dvůr 24. 4. 2015 od 17:30.

Zíma Yvetta. Simonová staropražská skupina. Třehusk. Výzva. Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet. Sokolovna Králův Dvůr 24. 4. 2015 od 17:30. Králův Dvůr, Počaply, Zahořany, Levín, Křižatky, Popovice, Karlova Huť Králodvorský zpravodaj n duben 2015 n č. 4 n vydává Městský úřad Králův Dvůr n zdarma n Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet První

Více

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 květen červen 2014

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 květen červen 2014 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 květen červen 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, i dnes začnu informací o školce. V současné době řešíme problém se zatékáním dešťové vody do budovy. Bohužel

Více

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického 1/2015 PŘEPYŠSKÝ ZPRAVODAJ SLOVO STAROSTKY V nedávné době byly zahájeny též restaurátorské práce na některých památkách v obci (kříž u hřbitova, sousoší Kalvárie před kostelem Sv. Prokopa, schody do kapličky

Více