Č.j.: 1233/2012 Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva Obce Milín konaného dne od hodin v předsálí kulturního domu v Milíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j.: 1233/2012 Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva Obce Milín konaného dne 20. 9. 2012 od 16.00 hodin v předsálí kulturního domu v Milíně"

Transkript

1 Č.j.: 1233/2012 Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva Obce Milín konaného dne od hodin v předsálí kulturního domu v Milíně 1. Obecní zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. J. Růžička, Mgr. J. Pižl a J. Baštýř. 2. Obecní zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. V. Srbek a Mgr. J. Trnka. 3. Obecní zastupitelstvo schvaluje předložený program jednání. 4. Obecní zastupitelstvo obce Milín příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona (v platném znění, za použití 43 odst. 4 stavebního zákona a 171 a následujících, zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, tímto svým usnesením č.j.: 1233/2012, bod č.4 ze dne 20. září 2012 schvaluje vydání územního plánu Obce Milín. 5. Obecní zastupitelstvo schvaluje dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Opatření obecné povahy č.2/ Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období od do Obecní zastupitelstvo schvaluje neinvestiční příspěvek ve výši ,- Kč Městu Příbram na provoz záchytné stanice. 8. Obecní zastupitelstvo pověřuje radu obce jednáním s Oblastní nemocnicí Příbram, a.s., o uzavření nájemní smlouvy na pronájem ordinace dětského lékaře za 1,- Kč ročně za nájemné, energie a úklid spojené s provozem uvedené ordinace. 9. Obecní zastupitelstvo schvaluje v případě provozování ordinace dětského lékaře v Milíně Oblastní nemocnicí Příbram, a.s., odkoupení stávajícího vybavení od MUDr. Jaroslava Čermáka dle seznamu, který je přílohou zápisu za cenu ,- Kč. 10. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 5, rozpočtu Obce Milín na rok Tištěný návrh rozpočtové změny je přílohou zápisu z jednání OZ. 11. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 948/2 v k.ú. Milín o výměře 414 m 2 určeného pro výstavbu RD za minimální cenu 650,- Kč za m 2. Způsob prodeje obálková metoda, zveřejnění po dobu 30 dnů. 12. Obecní zastupitelstvo schvaluje směnu těchto pozemků v k.ú. Stěžov: parc.č. 79/17 o výměře 80 m 2 a 79/16 o výměře 461 m 2 z vlastnictví Obce Milín do vlastnictví pana Miroslava Mlynáře, Stěžov 36 a pozemku parc.č. 684 o výměře 475 m 2 z vlastnictví pana Miroslava Mlynáře, Stěžov 36 Milín do vlastnictví Obce Milín. 13. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků v k.ú. Stěžov: parc.č. 79/4 o výměře 940 m 2, 79/11 o výměře 418 m 2, 79/12 o výměře 1203 m 2, 79/13 o výměře 1200 m 2 a 79/14 o výměře 1207 m 2 za minimální cenu 250,- Kč/m 2. Způsob prodeje obálková metoda, zveřejnění po dobu 30 dnů.

2 14. Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku parc.č.: 11/7 v k.ú. Rtišovice o výměře 23 m 2 za cenu 100,- Kč za m 2. Náklady spojené s koupí a přesunu oplocení ponese zcela Obec Milín. 15. Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup těchto pozemků v k.ú. Milín parc.č.: 947/27 o výměře 146 m 2, 335/40 o výměře 89 m 2, 339/26 o výměře 42 m 2 a parc.č.st: 251/3 o výměře 8 m 2, za cenu 100,- Kč za m 2. Náklady spojené s koupí ponese zcela Obec Milín. 16. Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku parc.č.: 334/97 v k.ú. Milín o výměře 208 m 2, za cenu 100,- Kč za m 2. Náklady spojené s koupí ponese zcela Obec Milín. 17. Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypořádáním duplicitního zápisu vlastnického práva ke st. pozemku č. 45/2 v k.ú. Rtišovice, jenž je na LV č. 81 pro katastrální území Rtišovice v současné době zapsán jako vlastnictví jednak Kateřiny Hanna a dále i obce Milín cestou uzavření dohody mezi Katařinou Hanna a obcí Milín ve formě notářského zápisu tak, že účastníci dohody společně uznají výlučné vlastnické právo obce Milín ke st. pozemku č. 45/2 v k.ú. Rtišovice. Obec Milín v souvislosti s prohlášením Kateřiny Hanna, že uznává obec Milín jako výlučného vlastníka st. pozemku č. 45/2 v k.ú. Rtišovice, aby dle takového prohlášení pak byl odstraněn v katastru nemovitostí duplicitní zápis vlastnictví, vyplatí Kateřině Hanna finanční náhradu ve výši Kč a náklady s uvedeným řízením spojené. 18. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků: p.č. st. 647/2, 648/2, 619/1, 649/2, 650/2, 651/2, 652/2, 653/2, 654/2, 655/2, 656/2, 657/2, 658/2, 590, 596/3, 635/12, 659/2, 660/2, 661/2, 662/2, 663/2, 664/2, 665/2 a 665/3 vše v k.ú. Milín a v rozsahu výměry, který je stanoven v geometrickém plánu č /2003, který zhotovila Jiřina Novotná, Zalužany 169 soukromý geodet. Prodejní cena je stanovena v souladu s usnesením OZ Obce Milín ze dne , bod č.14 na 200,- Kč za m 2 a náklady s prodejem související, za předpokladu uzavření kupní smlouvy do Přednostně budou osloveni vlastníci nemovitostí, které jsou na uvedených pozemcích postaveny. 19. Obecní zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Obce Milín č. parc. 148/1 v k.ú. Kamenná u Příbramě, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za účelem zřízení distribuční soustavy. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu ,- Kč. 20. Obecní zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků č.parc.: 209/3 o výměře 69 m 2 a 209/2 o výměře 14 m 2 v k.ú. Konětopy u Příbramě od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Obce Milín. 21. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí skutečnost, že komise pro životní prostředí Obce Milín pracuje po odhlášení Ing. P. Walenky a P. Hrubého z místa trvalého pobytu v Milíně v tomto složení Petr Běhavý, Václav Kalík a Ing. Jan Růžička. Uvedené složení je považováno za dostatečné. 22. Obecní zastupitelstvo schvaluje dle 117 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, jmenování Ing. Vladimíra Srbka členem finančního výboru. Vladimír Vojáček zástupce starosty Ing. Pavel Nekl starosta obce

3 Č.j.: 1234/2012 Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Obce Milín konaného dne od hodin v předsálí kulturního domu v Milíně Přítomni: Ing. P. Nekl, V. Vojáček, J. Fuka, V. Kalík, Ing. J. Růžička, Mgr. K. Křížek MBA, Mgr. J. Trnka, Mgr. V. Novotný, Bc. P. Zemanová, Ing. Vladimír Srbek, J. Baštýř, Mgr. V. Trantina, Mgr. J. Pižl Omluveni: Ing. Z. Čedík Pozdní příchod oznámil: E. Vondrášek Starosta obce zahájil jednání a přítomné zastupitele i veřejnost přivítal. Starosta obce přednesl návrh na složení návrhové komise: předseda Ing. J. Růžička, Mgr. J. Pižl a J. Baštýř. Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. J. Růžička, Mgr. J. Pižl a J. Baštýř. Pro: 13 Proti: 0 Zdržel: 0 Starosta obce přednesl návrh na ověřovatele zápisu: Ing. V. Srbek a Mgr. J. Trnka. Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. V. Srbek a Mgr. J. Trnka. Pro: 13 Proti: 0 Zdržel: 0 Starosta obce přednesl návrh programu jednání, ve znění tak jak bylo oznámeno i na pozvánce a s přidáním bodu interpelace. Bez připomínek zastupitelů. 1) Schválení územního plánu Obce Milín 2) Zpráva o činnosti rady Obce Milín 3) Rozpočtové změny 4) Výkup, prodej a směna pozemků 5) Věcná břemena 6) Interpelace 7) Diskuse Starosta obce dal hlasovat o programu jednání.

4 Obecní zastupitelstvo schvaluje předložený program. Pro: 13 Proti: 0 Zdržel: 0 Bod č. 1 programu - Schválení územního plánu Obce Milín Starosta obce seznámil zastupitele s postupem, který proběhl od roku 2008 do dnešního dne kdy je územní plán připraven ke schválení. Informoval je dále o proceduře schválení územního plánu jako schválení opatření obecné povahy ve dvou usneseních. Po předchozí omluvě pozdního příchodu přišel na jednání E. Vondrášek. Starosta dále k územnímu plánu doplnil, že se schvaluje na dobu 16 let s revizemi po 4 letech. V těchto časových úsecích budou také přijímány případné návrhy na změnu územního plánu. Zástupce starosty doplnil, že je potřeba veřejnosti vysvětlovat tu skutečnost: schválení územního plánu se automaticky nerovná rovnou začít stavět. Řada lokalit jak v Milíně, tak ostatních místních částech je navržena na vypracování územní studie. To předpokládá souhlas všech vlastníků dotčených pozemků v dané lokalitě s vypracováním takové studie autorizovaným architektem. Studie nejsou brzdou a další administrativou, ale podle nich realizovaná zástavba je vizitkou obce na desítky let v budoucnosti. Co se týká změn nebo rozšiřování zastavitelných území, ty by se měli nově navrhovat až po vyčerpání prostoru ve stávajících lokalitách. Bez další diskuse zastupitelů. Obecní zastupitelstvo obce Milín příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona (v platném znění, za použití 43 odst. 4 stavebního zákona a 171 a následujících, zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, tímto svým usnesením č.j.: 1233/2012, bod č.4 ze dne 20. září 2012 schvaluje vydání územního plánu Obce Milín. Obecní zastupitelstvo schvaluje dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Opatření obecné povahy č.2/2012.

5 Bod č. 2 programu - Zpráva o činnosti rady Obce Milín Starosta obce přednesl zprávu o jednání rady za období od minulého jednání obecního zastupitelstva. Zpráva byla vzata na vědomí bez připomínek zastupitelů. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období od do Bod č. 3 programu - Rozpočtové změny Starosta obce otevřel bod jednání rozpočtová změna a vyzval zastupitele a zároveň vedoucího kina J. Fuku, aby shrnul jednání o investici do nákupu nové promítací technologie. J. Fuka shrnul, to co na minulých jednáních předkládal. Společnost Hot AV servis, s.r.o. zastoupená p. Hosmanem je schopna uvedenou investici zrealizovat za cca ,-Kč. Proběhlo jednání zde v kině, kde bylo zjištěno, že je potřeba drobných stavebních, truhlářských a elektroinstalačních úprav. Ty by byly provedeny místními řemeslníky. Práce je možné realizovat během listopadu a prosince. Zástupce starosty investice ve výši ,- Kč bude zahrnuta do rozpočtové změny č.5. Ing. Růžička po realizaci investice bude také potřeba upravit výši vstupného Všeobecný souhlas zastupitelů. Starosta obce přečetl žádost Města Příbram o příspěvek na provoz záchytné protialkoholní stanice a připomněl, že služby tohoto zařízení využívají i někteří milínští občané. E. Vondrášek jsem proti, jestliže má mít obec nějaké náklady s provozem stanice, ať si to milínští návštěvníci následně odpracují J. Baštýř záchytná stanice je nutná. Když na internetu kolují videa milínského občana, jak se po obci pohybuje neoděn zato opilý nebo zfetovaný je to docela ostuda.

6 V. Kalík podobnou žádost tady projednáváme již poněkolikáté. Jsem vždy proti a bude tomu tak i dnes. Každý se má chovat tak, aby podobná zařízení nepotřeboval a jestliže je využije tak ať si to v plné výši zaplatí. Starosta obce vidím význam nejen v tom, že se jedná nejen o službu pro opilce, ale i o službu pro obce a jejich občany v tom, že se nemusejí na podobná představení, jak tady připomněl J. Baštýř dívat. V. Vojáček jsem samozřejmě proto, aby podobné zařízení fungovalo. Jenom se mi nelíbí, že si ho neplatí ti, co ho využívají. Už minule jsem navrhoval, že převezmeme všechny náklady a dluhy milínských občanů, které za jejich pobyt vzniknou, a z nich si to pak budeme vymáhat. Přišlo by mi rovnější než posílat příspěvek. Jestli mohu srovnat, nám také nikdo neposílá příspěvky na provoz školky a vlastně nám ani neproplácí náklady za děti v MŠ z jiných obcí. Mgr. Novotný to se nedá srovnávat a nejsem si jist, jestli můžeme odkoupit takový dluh. Mgr. Křížek jakoukoli pohledávku si dnes můžeš odkoupit Ing. Srbek něco jiného je odkoupení pohledávky a něco jiného příspěvek. Obávám se, že by nás pohledávky mohli vyjít dráž než těch žádaných ,- Kč. V.Vojáček to je možné, ale bylo by to z principu spravedlivější Bc. Zemanová ze zdravotního pojištění taky platíš nespravedlivě. Jsem pro poskytnutí příspěvku. Starosta obce ukončil diskusi a dal hlasovat. Obecní zastupitelstvo schvaluje neinvestiční příspěvek ve výši ,- Kč Městu Příbram na provoz záchytné stanice. Pro: 8 Proti: 5 Zdržel: 1 Starosta obce seznámil zastupitele s již dříve ohlášeným rozhodnutím MUDr. Čermáka o ukončení výkonu praxe dětského lékaře v Milíně. Došlo k jednání s MUDr. Holobradou, ředitelem Oblastní nemocnice Příbram o možném externím převzetí této praxe nemocnící. Rozsah ordinačních hodin v Milíně je v jednání. Pro další možnou spolupráci by bylo dobré poskytnout prostory ordinace bezplatně. Zástupce starosty co jsou samozřejmě vyšší náklady než nájem, jsou el. energie, vytápění, voda a úklid. Bylo by tedy dobré i toto do usnesení definovat jako bezplatné, resp. za symbolický nájem.

7 Obecný souhlas zastupitelů. Obecní zastupitelstvo pověřuje radu obce jednáním s Oblastní nemocnicí Příbram, a.s., o uzavření nájemní smlouvy na pronájem ordinace dětského lékaře za 1,- Kč ročně za nájemné, energie a úklid spojené s provozem uvedené ordinace. Starosta obce v případě, že se s nemocnicí dohodneme o dlouhodobé spolupráci, bylo by dobré jim poskytnout prostory vybavené a z druhé strany se tady nabízí možnost stávající zařízení od MUDr. Čermáka odkoupit za ,- Kč. Zástupce starosty za navrhovanou částku, kterou MUDr. Čermák požaduje je rozumné odkup zrealizovat. Zařízení je ve velmi dobrém stavu a kompletní. Navrhuji však kupní smlouvu uzavřít až budeme mít smluvně zajištěn výkon praxe od Oblastní nemocnice. Bylo by hloupé mít zařízenou ordinaci bez doktora. Bez připomínek zastupitelů Obecní zastupitelstvo schvaluje v případě provozování ordinace dětského lékaře v Milíně Oblastní nemocnicí Příbram, a.s., odkoupení stávajícího vybavení od MUDr. Jaroslava Čermáka dle seznamu, který je přílohou zápisu za cenu ,- Kč. Zástupce starosty toto byly změny v rozpočtu obce, které vyžadovaly zvláštní diskusi. Jinak se v rozpočtové změně č.5 objevují přesuny mezi jednotlivými paragrafy a nutné investice do oprav, např. ve školní jídelně. Rozpočtová změna č.5 je součástí zápisu. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 5, rozpočtu Obce Milín na rok Tištěný návrh rozpočtové změny je přílohou zápisu z jednání OZ. Bod č. 4 programu - Výkup, prodej a směna pozemků Zástupce starosty při zpracovávání územního plánu se našel jeden z obecních pozemků vhodných k zastavění, nesplňuje sice kritéria schváleného územního plánu,

8 ale výstavbu tam lze povolit jako v tzv. proluce, s přihlédnutím k podmínkám pro využití ploch. Je třeba rozhodnout o ceně a způsobu prodeje. Mgr. Novotný jestli je to ve stejné lokalitě a se zavedenými přípojkami jak dříve prodávané pozemky, tak navrhuji cenu také shodnou 650,- Kč/m 2. starosta obce sítě nejsou přímo na hranici pozemku, ale jsou dostupné v komunikaci V.Vojáček o ceně 650,- Kč se domnívám, že je v dnešní době málo, všude v okolí se prodávají pozemky s dostupnými sítěmi za vyšší ceny. Pro vyšší cenu za m 2 hovoří i to, že se jedná o malý pozemek a pro kupující to v celkové ceně za stavební pozemek nebude tak znát. Zastupitelé bez jiných cenových návrhů trvají na ceně 650,- Kč/m 2. V.Vojáček ještě ke způsob prodeje. Ten je vždy realizován obálkovou metodou s dobou vyvěšení min. 30 dnů. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 948/2 v k.ú. Milín o výměře 414 m 2 určeného pro výstavbu RD za minimální cenu 650,- Kč za m 2. Způsob prodeje obálková metoda, zveřejnění po dobu 30 dnů. Zástupce starosty seznámil zastupitele s pokračováním vypracování územní studie ve Stěžově. V rámci těchto prací se podařilo dohodnout návrh směny s panem M. Mlynářem. Do jeho vlastnictví by měl přijít pozemek v pruhu cca 2,5 m 9 m v okolí jeho budov. Do vlastnictví obce přejde asfaltová komunikace zajišťující přístup mj. k bytovým domům. Vše je uvedeno v předloženém geometrickém plánu. Bez dotazů zastupitelů. Obecní zastupitelstvo schvaluje směnu těchto pozemků v k.ú. Stěžov: parc.č. 79/17 o výměře 80 m 2 a 79/16 o výměře 461 m 2 z vlastnictví Obce Milín do vlastnictví pana Miroslava Mlynáře, Stěžov 36 a pozemku parc.č. 684 o výměře 475 m 2 z vlastnictví pana Miroslava Mlynáře, Stěžov 36 Milín do vlastnictví Obce Milín. Zástupce starosty - v souvislosti s předcházejícím bodem programu došlo také ke konečnému rozdělení pozemků obce, které jsou určeny k zástavbě. Zastupitelé měli

9 geom. plán specifikující uvedené parcely k dispozici před jednáním spolu s pozvánkou. Je třeba schválit cenu a způsob prodeje. Prodej realizujeme vždy obálkovou metodou s dobou vyvěšení min. 30 dnů. Ing. Růžička na jednom z předešlých jednání byla zmíněna cena ,- Kč, toho bych se držel. Bez dalších názorů zastupitelů. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků v k.ú. Stěžov: parc.č. 79/4 o výměře 940 m 2, 79/11 o výměře 418 m 2, 79/12 o výměře 1203 m 2, 79/13 o výměře 1200 m 2 a 79/14 o výměře 1207 m 2 za minimální cenu 250,- Kč/m 2. Způsob prodeje obálková metoda, zveřejnění po dobu 30 dnů. Zástupce starosty přednesl návrh na odkoupení pozemku ve Rtišovicích, o který by se měla rozšířit cesta. Jedná se, jak je z geom. plánu patrné o úzký pruh parcely ve vlastnictví soukromé osoby. Starosta obce tímto se také vyřeší spor, který byl mezi Obcí Milín, panem Káše a JUDr. Kavínkem a byl veden za účelem obnovení historické obecní cesty, zasahující částečně do pozemku p. Káše. Zástupce starosty stejně jako v obdobném případě, kdy jsme na Buku vykoupily část soukromé zahrady pro rozšíření cesty, je navrhována cena 100,- Kč/m 2 a náklady spojené s přemístěním plotu. Ing. Růžička není ta cena za výkup pozemku pro cestu nebezpečný precedens. V. Vojáček obnovit cestu požadují občané a vlastníci navazujících pozemků a variantu rozšířit cestu na úkor pokácení pěti staletých stromů jsme zavrhli. Bez další diskuse zastupitelů. Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku parc.č.: 11/7 v k.ú. Rtišovice o výměře 23 m 2 za cenu 100,- Kč za m 2. Náklady spojené s koupí a přesunu oplocení ponese zcela Obec Milín.

10 Zástupce starosty seznámil zastupitelstvo, se skutečností, která byla zjištěna po realizaci usnesení o pronájmu zahrádek na sídlišti v Milíně. Po zaměření geodetem bylo zjištěno, že jejich nepatrná část leží na pozemcích soukromé osoby. Obdobně je tomu i u části bytového domu čp.260, chodníku, komunikace a pozemku s obecní studnou. Proběhlo jednání s vlastníkem o odprodeji pozemku, který aktuálně vlastní i o pozemcích, kterým musí předejít dědické řízení. Veškeré pozemky je ochoten Obci Milín odprodat za cenu 100,- Kč. Pozemky jsou vyznačeny ve snímku katastrální mapy, předloženého zastupitelům. Bez dotazů a připomínek zastupitelů. Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup těchto pozemků v k.ú. Milín parc.č.: 947/27 o výměře 146 m 2, 335/40 o výměře 89 m 2, 339/26 o výměře 42 m 2 a parc.č.st: 251/3 o výměře 8 m 2, za cenu 100,- Kč za m 2. Náklady spojené s koupí ponese zcela Obec Milín. Zástupce starosty seznámil zastupitele s návrhem odkoupit pozemek p.č. 334/97, který obec využívá k odstavování mechanizace a ukládání stavebního materiálu. Jedná se o pozemek mezi fotbalovým areálem a mateřskou školou, a který navazuje na pozemky ve vlastnictví obce. Dále se jedná o nepatrný pozemek p.č. 334/108 v chodníku před školkou, kde je vystavěn plynoměrný pilíř pro MŠ. Vlastník obou pozemků souhlasí s obvyklou cenou 100,- Kč/m 2. Zastupitelé měli k dispozici snímek katastrální mapy. Bez připomínek zastupitelů. Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku parc.č.: 334/97 v k.ú. Milín o výměře 208 m 2, za cenu 100,- Kč za m 2. Náklady spojené s koupí ponese zcela Obec Milín. Starosta obce seznámil zastupitele s letitým problémem, který spočívá ve společném vlastnictví s bývalou majitelkou zámku a okolních pozemků. Předmětem společného vlastnictví, resp. tzv. duplicitního zápisu je pozemek pod hasičskou klubovnou ve Rtišovicích. Vlastnictví nelze vyřešit jinak než dohodou a tato dohoda by ze strany Kateřiny Hanna spočívala se souhlasem k plnému vlastnictví Obce Milín a obec by tento souhlas vypořádala finančně. Finanční plnění by odpovídalo 100,- Kč/m 2 poloviny uvedených pozemků. Bez připomínek zastupitelů.

11 Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypořádáním duplicitního zápisu vlastnického práva ke st. pozemku č. 45/2 v k.ú. Rtišovice, jenž je na LV č. 81 pro katastrální území Rtišovice v současné době zapsán jako vlastnictví jednak Kateřiny Hanna a dále i obce Milín cestou uzavření dohody mezi Katařinou Hanna a obcí Milín ve formě notářského zápisu tak, že účastníci dohody společně uznají výlučné vlastnické právo obce Milín ke st. pozemku č. 45/2 v k.ú. Rtišovice. Obec Milín v souvislosti s prohlášením Kateřiny Hanna, že uznává Obec Milín jako výlučného vlastníka st. pozemku č. 45/2 v k.ú. Rtišovice, aby dle takového prohlášení pak byl odstraněn v katastru nemovitostí duplicitní zápis vlastnictví, vyplatí Kateřině Hanna finanční náhradu ve výši Kč a uhradí náklady s uvedeným řízením spojené. Starosta obce přednesl žádost pana Fišery o směnu pozemků. Uvedený žadatel vlastní garáž u hřiště, kde došlo k posunu při její stavbě, pozemek za garáží je ve vlastnictví žadatele a částečně pod garáží je ve vlastnictví obce. Verbální shoda zastupitelů v tom, že pozemek za garáží obec nepotřebuje a pod garáží ať dojde ze strany vlastníka garáže k odkupu pozemku. Ing. Růžička - doplňuje, že zastavěné nebo zaplocené pozemky bylo na jednom z předchozích jednání odsouhlaseno prodávat za 200,- Kč/m 2. Starosta obce doplnil, že v době před cca 10 lety byl vypracován geometrický plán, který řešil u všech 25 garáží posun na obecní pozemky a zároveň posun na pozemky sousedního vlastníka. Tento geometrický plán je použitelný a je třeba ho dát částečně vlastníkům do úhrady nákladů. Zástupce starosty jestliže je to takto dlouho odložený problém, jsem proto se nezabývat na zastupitelstvu každým jednotlivým garážníkem, ale jedním usnesením vyřešit veškeré prodeje zastavěných obecních pozemků s tím, aby se přednostně nabídly vlastníkům staveb. Ing. Růžička souhlas, ale stejně jako u zaplocených pozemků, bych stanovil termín, do kdy by mělo dojít k odkupu, jinak s tím vlastníci pospíchat nebudou. Obecný souhlas zastupitelů. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků: p.č. st. 647/2, 648/2, 619/1, 649/2, 650/2, 651/2, 652/2, 653/2, 654/2, 655/2, 656/2, 657/2, 658/2, 590, 596/3, 635/12, 659/2, 660/2, 661/2, 662/2, 663/2, 664/2, 665/2 a 665/3 vše v k.ú. Milín a v rozsahu výměry, který je stanoven v geometrickém plánu č /2003,

12 který zhotovila Jiřina Novotná, Zalužany 169 soukromý geodet. Prodejní cena je stanovena v souladu s usnesením OZ Obce Milín ze dne , bod č.14 na 200,- Kč za m 2 a náklady s prodejem související, za předpokladu uzavření kupní smlouvy do Přednostně budou osloveni vlastníci nemovitostí, které jsou na uvedených pozemcích postaveny. Bod č. 5 programu - Věcná břemena Starosta obce přednesl informaci spol. ČEZ o rekonstrukci venkovního vedení rozvodů NN v Kamenné i žádost o zřízení věcného břemene. Zástupce starosty dokážeme je donutit, aby to bylo do země a nové sloupy nehyzdily náves? Starosta jednal jsem o tom s nimi, není to možné. Bez další diskuse zastupitelů. Obecní zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Obce Milín č. parc. 148/1 v k.ú. Kamenná u Příbramě, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za účelem zřízení distribuční soustavy. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu ,- Kč. Pro: 13 Proti: 0 Zdržel: 1 Starosta obce okomentoval dopis z ÚZSVM Příbram o možném bezplatném převzetí menších pozemků v obecní cestě v k.ú. Konětopy do vlastnictví Obce Milín. Obecný souhlas zastupitelů. Obecní zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků č.parc.: 209/3 o výměře 69 m 2 a 209/2 o výměře 14 m 2 v k.ú. Konětopy u Příbramě od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Obce Milín. Bod č. 6 programu - Interpelace

13 Starosta obce přečetl děkovný dopis starosty Města Rožmitál pod Třemšínem, týkající se profesionálního a pohotovému zásahu ze strany milínských hasičů při požáru v Rožmitále pod Třemšínem. Starosta obce otevřel otázku obsazení jednotlivých výborů a komisí, po odchodu zastupitele P. Hrubého ze zastupitelstva i postu předsedy komise pro životní prostředí. Připomenul, že Ing. Růžička, který má vystudovanou fakultu životního prostředí ČZU projevil ochotu převzít vedení této komise za podmínky, že někdo jiný povede finanční výbor. Dále starosta informoval o tom, že Ing. Srbek připustil, převzetí uvedené uvolněné pozice. Starosta připomněl, že o předsednictví v uvedených orgánech rozhodují jejich členové a pověřil jmenované zastupitele, aby došlo k volbě. Zástupce starosty připomněl, že z obce se odstěhoval i Ing. Petr Walenka a stále ho vedeme jako člena komise. Počet členů by navíc měl být lichý a je třeba se vyslovit k tomu, zda bude komise pracovat jako tříčlenná. Osobně v tom problém nevidím. Obecný souhlas zastupitelů. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí skutečnost, že komise pro životní prostředí Obce Milín pracuje po odhlášení Ing. P. Walenky a P. Hrubého z místa trvalého pobytu v Milíně v tomto složení Petr Běhavý, Václav Kalík a Ing. Jan Růžička. Uvedené složení je považováno za dostatečné. Starosta připomněl, že proto, aby ing. Srbek mohl převzít odpovědnost za finanční výbor, je nutné jej do tohoto výboru jmenovat. Bez připomínek zastupitelů. Obecní zastupitelstvo schvaluje dle 117 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, jmenování Ing. Vladimíra Srbka členem finančního výboru. Pro: 13 Proti: 0 Zdržel: 1 Starosta obce dále informoval o dříve projednávaném problému nelegálního dětského tábora u Stěžova, který je již postupně rušen. Dále informoval zastupitele a přítomné občany ze Stěžova o krocích, které vede právník obce za účelem evidování osob a zlepšení hygienických podmínek v jedné z místních nemovitostí, na což občané upozorňovali.

14 Bod č. 7 programu - Diskuse p. Kupek ze Stěžova jak jste dnes odsouhlasili prodej pozemků ve Stěžově, bylo slíbeno, že výtěžek z jejich prodeje se použije na rekonstrukci stěžovské hasičárny. Chtěl bych se zeptat, jestli s tím je počítáno a jestli se bude čekat, až bude všechno prodáno. zástupce starosty myslím, že slib zazněl několikrát a není důvod ho měnit. Čistý zisk z prodeje pozemků za školou bude použit na rekonstrukci uvedené nemovitosti. A pakliže to bude rozumné, může se používat výtěžek postupně, jak uvedené stavební práce budou spolu souviset nebo na sebe budou moci v etapách navazovat. P. Kupek poděkoval za odpověď. Do diskuse občanů se nikdo další nepřihlásil. Starosta obce požádal o závěrečné usnesení. Návrh na usnesení přednesl Ing. J. Růžička. Hlasování o schválení usnesení: Zapsal: Vladimír Vojáček Ověřovatelé zápisu: Ing. V. Srbek Mgr. J. Trnka.

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-3/2009 které se konalo v pondělí 23.3.2009 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Helena

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013

16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013 Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava zastupitelstvo městského obvodu Zápis 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013 Místo konání: Kulturní dům

Více

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Zápis z 33.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 26.6.2014 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 24. června 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 24. června 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 24. června 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů, chybí Ing. Chromý K zápisu je přiložena prezenční listina. 6.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

Zápis č. 13/15/2007 JEDNÁNÍ

Zápis č. 13/15/2007 JEDNÁNÍ Zápis č. 13/15/2007 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 12. 11. 2007 ve sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 18 zastupitelů, listina přítomných

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Darek Kuklínek,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 Přítomni: podle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluven: p. Hadrava 26. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

Zápis č. 6/36/2009. Přítomno: 17 zastupitelů, listina přítomných je založena u originálu zápisu 4 zastupitelé byli omluveni JEDNÁNÍ

Zápis č. 6/36/2009. Přítomno: 17 zastupitelů, listina přítomných je založena u originálu zápisu 4 zastupitelé byli omluveni JEDNÁNÍ Zápis č. 6/36/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 29.6.2009 ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 17 zastupitelů, listina přítomných

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

č. 18 /2014 konaného dne 19.03.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem

č. 18 /2014 konaného dne 19.03.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 18 /2014 konaného dne 19.03.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více