zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne 20. 9. 2006."

Transkript

1 Použité zkratky: U S N E S E N Í z XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - město Odbor správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město Usnesení č. 1: (návrh programu) Schválení programu XX. zasedání ZMO ÚL město s c h v a l u j e program jednání XX. zasedání Zastupitelstva MO ÚL město včetně doplnění a změn, tj. sloučení bodu č. 2/1 a 2/8, nové návrhy usnesení k bodům 3/E/4 a 3/E/6 a zařazení bodů č. 3/D/32, 3/D/33, 3/D/34, 3/D/35, 3/D/36, 3/D/37, 3/D/38, 3/D/39, 3/D/40 a 6/3 do programu. Usnesení č. 2: (materiál č. 1/1) Kontrola usnesení a zprávy z výborů: Kontrola plnění usnesení z XIX. zasedání ZMO Ústí nad Labem město a kontrola plnění rozpracovaných usnesení ze starších zasedání ZMO Ústí nad Labem město (a) b e r e n a v ě d o m í informaci o plnění usnesení z XIX. zasedání ZMO Ústí nad Labem město a informaci o plnění rozpracovaných usnesení ze starších zasedání ZMO Ústí nad Labem město, (b) d o p o r u č u j e starostovi MO Ústí nad Labem město informovat nové ZMO Ústí nad Labem město na jeho prvním řádném zasedání o plnění rozpracovaných usnesení. Usnesení č. 3: (materiál č. 1/2-na stůl) Kontrola usnesení a zprávy z výborů: Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne

2 b e r e n a v ě d o m í zápis ze 19. zasedání finančního výboru ZMO ÚL město ze dne Usnesení č. 4: (materiál č. 1/3-na stůl) Kontrola usnesení a zprávy z výborů: Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne b e r e n a v ě d o m í zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne Usnesení č. 5: (materiál č. 2/1-spojený s materiálem č. 2/8) Ekonomický odbor: Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Arciděkanskému úřadu v Ústí nad Labem na odbíjení zvonu a na nové vybavení a pohon zvonu h 1 zvonění v kostele Nanebevzetí Panny Marie poskytnutí finančního příspěvku Arciděkanskému úřadu v Ústí nad Labem: 1) ve výši ,00 Kč na odbíjení v kostele Nanebevzetí Panny Marie, 2) ve výši ,00 Kč na nové vybavení a pohon zvonu h 1 ke zvonění v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Ing. Václavu Vernerovi, místostarostovi MO Ústí nad Labem město, zajistit finanční prostředky rozpočtovou změnou v rozpočtu na rok 2006 a připravit smlouvu o poskytnutí finančních příspěvků. Usnesení č. 6: (materiál č. 2/2) Ekonomický odbor: Prominutí příslušenství k pohledávce vzniklé z prodeje nemovitosti Revoluční 551/6, Ústí n. L. firma ELMAR, spol. s r. o. (a) b e r e n a v ě d o m í předložený materiál dle důvodové zprávy včetně příloh, (b) n e s c h v a l u j e prominutí nákladů řízení vzniklých k pohledávce z prodeje nemovitosti Revoluční 551/6, Ústí nad Labem - firma ELMAR, spol. s r. o., ve výši ,- Kč, - 2 -

3 (c) s c h v a l u j e prominutí úroků z prodlení ve výši ,- Kč vzniklých k pohledávce z prodeje nemovitosti Revoluční 551/6, Ústí nad Labem - firma ELMAR, spol. s r. o., (d) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, místostarostovi MO Ústí nad Labem město, informovat o přijatém usnesení k tomuto bodu advokáta JUDr. Bracha. Usnesení č. 7: (materiál č. 2/3) Ekonomický odbor: Žádost o poskytnutí finančního příspěvku společnosti Dream Production MP, s. r. o. na projekt mobilního kluziště v Ústí n. L. ve výši 100 tis. Kč poskytnutí finančního příspěvku společnosti Dream Production MP, s. r. o. na mobilní kluziště v Ústí nad Labem ve výši ,00 Kč, Ing. Václavu Vernerovi, místostarostovi MO Ústí nad Labem město, zajistit finanční prostředky rozpočtovou změnou v rozpočtu na rok 2006 a připravit smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Usnesení č. 8: (materiál č. 2/4) Ekonomický odbor: Informace o čerpání rozpočtu a plnění plánu VHČ MO Ústí n. L. město k b e r e n a v ě d o m í předložený materiál dle důvodové zprávy o čerpání rozpočtu a plnění plánu VHČ MO ÚL město k doplněný o aktuální údaje k Usnesení č. 9: (materiál č. 2/5) Ekonomický odbor: Informace o stavu pohledávek MO Ústí n. L. město k b e r e n a v ě d o m í předložený materiál dle důvodové zprávy o stavu pohledávek MO ÚL město k doplněný o aktuální údaje k

4 Usnesení č. 10: (materiál č. 2/6) Ekonomický odbor: Informace o nákladech na právní služby od roku 2000 do srpna roku 2006 b e r e n a v ě d o m í předložený materiál dle důvodové zprávy o nákladech na právní služby od roku 2000 do srpna roku Usnesení č. 11: (materiál č. 2/7) Ekonomický odbor: Rozpočtová opatření v rozpočtu MO Ústí n. L. město na rok 2006 (a) b e r e n a v ě d o m í předložený materiál, (b) s c h v a l u j e rozpočtová opatření v rozpočtu MO Ústí n. L. město na rok 2006 ve snížení příjmů i výdajů upraveného rozpočtu ze dne v celkovém objemu 7 767,68 tis. Kč na následující hodnoty: celkové příjmy rozpočtu ,57 tis. Kč, celkové výdaje rozpočtu ,27 tis. Kč, financování ,70 tis. Kč. Usnesení č. 12: (materiál č. 3/A/1) Konkrétní prodej volné b. j.: č. 4 1) prodej volné b. j. č. 4, 1+2, I. kat., o výměře 56,6 (včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 566/3316 na stavební parcele č v k. ú. ÚL) dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších právních předpisů, dle směrnice č. I/2004, a to na základě výběrového řízení kupující pí Barboře Pospíšilové, za kupní cenu ,- Kč, 2) převod bytu do osobního vlastnictví po zaplacení uvedené částky na účet ÚMO ÚL - město, Ing. V. Vernerovi, místostarostovi MO Ústí nad Labem - město: 1) prostřednictvím Advokátní kanceláře Masarykova 43, zast. JUDr. J. Thonatem zajistit vypracování kupní smlouvy, 2) informovat o přijatém usnesení kupujícího

5 Usnesení č. 13: (materiál č. 3/B/1) Prodej nemovitostí 50B. etapa: Konkrétní prodej - Sportovní kabiny SK Pronako Hostovice 1) prodej sportovních kabin Hostovice (včetně st. p. č. 339/2 o výměře 188 k. ú. Hostovice) SK Pronako Hostovice, zastoupený předsedou p. Pavlem Špicem za kupní cenu ,- Kč, 2) že u nemovitosti bude zřízeno věcné právo (předkupní právo města) se zápisem v oddílu C výpisu evidence nemovitostí, p. R. Vonkovi, starostovi městského obvodu Ústí nad Labem město: 1) prostřednictvím Advokátní kanceláře Masarykova 43, zast. JUDr. J. Thonatem zajistit zpracování kupní smlouvy, 2) informovat o přijatém usnesení kupující. Usnesení č. 14: (materiál č. 3/D/1) Prodej pozemkové parcely č. 220/2 v k. ú. Bukov, manželé Loskotovi prodej pozemkové parcely v k. ú. Bukov z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující 220/2 Ivona a Jiří Loskotovi, Ústí nad Labem v Kč , ,- stavba RD - nájemní smlouvy budou převedeny na nového vlastníka, - v případě odstoupení od kupní smlouvy a neuhrazení kupní ceny do 60 dnů od schválení v Zastupitelstvu městského obvodu ÚL město bude pozemek nabídnutý druhému zájemci, a to MUDr. Janu Schramlovi, (viz zápis z VŘ), p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle - 5 -

6 Usnesení č. 15: (materiál č. 3/D/2) Prodej pozemkové parcely č. 502/1 v k. ú. Vaňov, Jiří Jarošík prodej pozemkové parcely v k. ú. Vaňov z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující v Kč 502/1 Jiří Jarošík , ,-- zahrada Ústí nad Labem p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 16: (materiál č. 3/D/3) Prodej pozemkové parcely č. 688/60 v k. ú. Vaňov, Jan Salava prodej pozemkové parcely v k. ú. Vaňov z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující v Kč 688/60 Jan Salava , ,-- stavba RD Ústí nad Labem p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 17: (materiál č. 3/D/4) Prodej pozemkové parcely č.1274/1 v k. ú. Klíše, spoluvlastníci objektu Resslova 840/15-6 -

7 (a) r e v o k u j e usnesení č. 29 z XVI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 13. prosince 2005 a to v tom smyslu, že se mění kupující, (b) s c h v a l u j e prodej následující pozemkové parcely k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům s tím, že na pozemku bude zřízeno úplatné věcné břemeno právo přístupu do objektu Resslova 840/15, dle vyznačení GP, a to za jednorázovou úhradu 100,- Kč pro každého oprávněného, tj. Janu Vlkovou, Olgu Černovskou a manžele Bohuslava a Jaroslavu Holincovy, všichni bytem, Ústí n. L.: p. p. č. kupující 1274/1 David a Šárka Neradovi, Milan a Wanda Hrouzkovi, Roman a Andrea Kinclovi, Ludmila Kolská, David Laube, , ,- obslužný pozemek - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětného pozemku, (c) u k l á d á vypracování kupní smlouvy dle bodu (b) tohoto usnesení. Usnesení č. 18: (materiál č. 3/D/5) Prodej pozemkové parcely č. 648 v k. ú. Klíše, Společenství vlastníků bytových jednotek Masarykova 656/179, Ústí n. L. prodej následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: p.p. č. kupující Kč 648 Společenství bytových jednotek Masarykova 656/179, Ústí n. L., zastoupené předsedou , ,- obslužný pozemek - 7 -

8 - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětného pozemku, vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 19: (materiál č. 3/D/6) Prodej pozemkové parcely č.1522/1 v k. ú. Klíše, pí Malečová prodej následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedené žadatelce: p. p. č. kupující Kč 1522/1 Hana Malečová, , ,- zahrada Ústí n. L. - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětného pozemku, vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 20: (materiál č. 3/D/7) Prodej pozemkové parcely č. 632 v k. ú. Klíše, Společenství domu Masarykova 824/199 prodej následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: p. p. č. kupující Kč 632 Společenství domu Masarykova 824/199, Ústí n. L., zastoupené předsedou , ,- obslužný pozemek - 8 -

9 - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětného pozemku, vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 21: (materiál č. 3/D/8) Prodej pozemkové parcely č. 377 v k. ú. Klíše, vlastníci objektu Masarykova 676/243 prodej následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: p. p. kupující č. 377 Jana Balzerová, Zdeněk Ondroušek, Antonín Kollár, všichni bytem Ústí n. L., Petra Strnadová, Ústí n. L. Kč , ,- obslužný pozemek - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětného pozemku, vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 22: (materiál č. 3/D/10) Prodej pozemkové parcely č.1274/8 v k. ú. Klíše, p. Brejša, p. Crhák, Ing. Majrich (a) r e v o k u j e část usnesení č. 25 z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 25. dubna 2006 a to v tom smyslu, že se mění kupující p. p. č. 1274/8 v k. ú. Klíše, ostatní zůstává beze změny, - 9 -

10 (b) s c h v a l u j e prodej následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: p. p. č. kupující 1274/8 Karel Crhák, Roman Brejša, Ústí n. L , ,- obslužný pozemek Ing. Petr Majrich, Ústí n. L. - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětného pozemku, (c) u k l á d á vypracování kupní smlouvy dle bodu (b) tohoto usnesení. Usnesení č. 23: (materiál č. 3/D/11) Prodej pozemkové parcely č. 582 v k. ú. Klíše, spoluvlastníci objektu Herbenova 782/20 prodej následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: p. p. č. kupující 582 Růžena Šustrová, Božena Čechová, Jan a Jitka Ulrychovi, všichni bytem Ústí n. L. MUDr. Petr a RNDr. Eva Kožouškovi, Ústí n. L. Kč , ,- obslužný pozemek - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětných pozemků, vypracování kupní smlouvy dle

11 Usnesení č. 24: (materiál č. 3/D/12) Prodej části pozemkové parcely č nově označené GP 1900/1 v k. ú. Klíše, manž. Vrbíkovi prodej následující části pozemkové parcely č nově označené GP č. 1900/1 v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: p. p. č. kupující Kč 1900/1 Ing. Radko a Pavla Vrbíkovi, Chlumec , ,- zbudování klidových zelených ploch - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětného pozemku, vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 25: (materiál č. 3/D/13) Prodej pozemkových parcel č. 723 a 724 v k. ú.všebořice, p. Sotona prodej následujících pozemkových parcel v k. ú. Všebořice z majetku města Ústí nad Labem uvedenému žadateli: p. p. č kupující Milan Sotona, Ústí n. L ,- 250,- Kč , ,- zahrada celke82 750,- - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětného pozemku,

12 vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 26: (materiál č. 3/D/14) Prodej pozemkových parcel č. 733/1, 734/1 a 726 v k. ú. Všebořice, p. Kropáč prodej následujících pozemkových parcel v k. ú. Všebořice z majetku města Ústí nad Labem uvedenému žadateli: p. p. č. kupující Kč 733/1 734/1 726 Zdeněk Kropáč AUTODÍLNA, Libouchec ,- 200,- 200, , , ,- celkem ,- sloučení pozemků - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětného pozemku, vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 27: (materiál č. 3/D/15) Prodej pozemkové parcely č.730 v k. ú. Skorotice, pí Herclíková prodej následující pozemkové parcely v k. ú. Skorotice z majetku města Ústí nad Labem uvedené žadatelce: p. p. č. kupující Kč 730 Nina Herclíková, , ,- zahrada Ústí n. L. - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětného pozemku,

13 vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 28: (materiál č. 3/D/16) Prodej pozemkové parcely č. 23/1 v k. ú. Habrovice, pí Skálová prodej následující pozemkové parcely v k. ú. Habrovice z majetku města Ústí nad Labem uvedené žadatelce: p. p. č. kupující Kč 23/1 Jana Skálová, , ,- přístup Ústí n. L. - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětného pozemku, vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 29: (materiál č. 3/D/17) Prodej pozemkových parcel č. 339/1, 339/9 v k. ú. Skorotice a č. 305/2 v k. ú. Všebořice, Ing. Jílek, pí Uhlířová, pí Řechtáčková, pí Medková, manž. Proškovi prodej následujících pozemkových parcel v k. ú. Skorotice a části p. p. č. 305 nově označené GP č. 305/2 v k. ú.všebořice z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: p. p. č. 339/9 339/1 305/2 kupující Hana Uhlířová, Ústí n. L., Ivana Řechtáčková, Ústí n. L., Ing. Aleš Jílek, Ústí n. L., Dana Medková, Ústí n. L., Jan a Mgr. Hana Proškovi, Ústí n. L prodejní Kč ,- majetkoprávní vypořádání pozemek pod stavbou komunikace - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětných

14 pozemků, vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 30: (materiál č. 3/D/18) Prodej pozemkové parcely č. 605 v k. ú. Předlice, manželé Krejčovi prodej pozemkové parcely v k. ú. Předlice z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující 605 Jiří a Marie Krejčovi Ústí n. L. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Cena Kč p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 31: (materiál č. 3/D/19) Prodej částí pozemkových parcel č. 3572/1 a 4280/14 dle GP 3572/9 v k. ú. Ústí nad Labem, p. Kratochvíl , ,-- zahrada prodej částí pozemkových parcel v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující Cena Kč 3572/1 a Václav Kratochvíl 4280/ Ústí n. L. dle GP , autodoprava 3572/9 - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle

15 Usnesení č. 32: (materiál č. 3/D/20) Prodej pozemkové parcely č a části pozemkové parcely č. 2121/2 dle GP 2119 v k. ú. Ústí n. L., CORRECT BC, s. r. o. prodej pozemkových parcel v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující Cena Kč 2119 a CORRECT BC, s. r. o. část zastoupená Ing. Petrem , , /2 Dlouhým, jednatelem dle GP Ústí n. L kupující uhradí náklady spojené s prodejem, údržba domu, parkování p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 33: (materiál č. 3/D/21) Prodej částí pozemkových parcel č. 1035/1 a pozemkové parcely č. 1035/2 dle GP 1035/22 v k. ú. Ústí n. L., manželé Mikolajovi prodej částí pozemkových parcel v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující Cena Kč 1035/1 a JUDr. Anton a Blanka 1035/2 Mikolajovi , ,-- dle GP Ústí n. L. 1035/22 - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, dvůr a zahrada p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle

16 Usnesení č. 34: (materiál č. 3/D/22) Prodej části pozemkové parcely č. 1108/4 nově označené GP 1108/4 díl a + b v k. ú. Ústí nad Labem, manželé Kaňkovi prodej části pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující Cena Kč 1108/4 Jaroslav a Božena dle GP Kaňkovi 8 800, , /4 Ústí n. L. díl a + b - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, zastavěná plocha garáže p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 35: (materiál č. 3/D/23) Prodej částí pozemkových parcel č a pozemkové parcely č. 1929/1 dle GP 1871/3 v k. ú. Ústí nad Labem, Společenství Ve Smyčce 2155/7 a 2456/8 prodej částí pozemkových parcel v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující Společenství Ve Smyčce 2155/7 a 2156/8, Ve Smyčce 2155/7, 1871 a 1929/1 dle GP 1871/ Ústí n. L. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Cena Kč , ,-- p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle zeleň, parkování

17 Usnesení č. 36: (materiál č. 3/D/24) Prodej pozemkové parcely č. 1450/1 v k. ú. Ústí nad Labem, p. Semín prodej pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující 1450/1 Ing. Antonín Semín Ústí n. L. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Cena Kč p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 37: (materiál č. 3/D/25) Prodej pozemkové parcely č. 2121/1 v k. ú. Ústí n. L., Ing. Pixová, p. Černý prodej pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 38: (materiál č. 3/D/26) Prodej částí pozemkové parcely č. 903 a části 947 nově označené GP 903 v k. ú. Ústí n. L , ,-- zahrada Cena Kč Ing. Kateřina Pixová 2121/1 Petr Černý , ,-- zahrada Ústí n. L. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem,

18 prodej částí pozemkových parcel v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující Cena Kč MUDr. Jan Schraml a 903 a MUDr. Miroslava část , ,-- Schramlová, dle GP Ústí n. L kupující uhradí náklady spojené s prodejem, p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 39: (materiál č. 3/D/27-na stůl) Prodej pozemkové parcely č. 644 a 645 v k. ú. Předlice, manželé Štěpánovi prodej pozemkové parcely v k. ú. Předlice z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující 644 Věra a Jaroslav Štěpánovi 458 Ústí n. L. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Cena Kč p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 40: (materiál č. 3/D/28-na stůl) Prodej pozemkové parcely č. 614 v k. ú. Předlice, p. Greško prodej pozemkové parcely v k. ú. Předlice z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli výstavba RD 200, ,-- zahrada

19 Cena p. p. č. kupující Kč Vasil a Blanka Greškovi , ,-- zahrada Ústí n. L. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 41: (materiál č. 3/D/29-na stůl) Prodej části pozemkové parcely č. 2493/38 v k. ú. Ústí nad Labem, p. Březina prodej části pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující Cena Kč 2493/38 Jan Březina dle GP , ,-- Praha /43 - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 42: (materiál č. 3/D/30) Revokace usnesení č. 37 z VIII. zasedání ZMO ÚL město, konané dne 20. dubna 2004 ve věci prodeje p. p. č. 163 v k. ú. Předlice manželům Bergmanovým (a) r e v o k u j e usnesení č. 37 z VIII. zasedání ZMO ÚL město, konaného dne 20. dubna 2004, ve věci prodeje p. p. č. 163 v k. ú. Předlice kupujícím manželům Ivanovi a Marii Bergmannovým, Ústí n. L., p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL město, informovat manžele Bergmannovi ve smyslu zastavěná plocha, schodiště

20 Usnesení č. 43: (materiál č. 3/D/31) Revokace usnesení č. 11 z XVIII. zasedání ZMO ÚL město ze dne r e v o k u j e usnesení č. 11 z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město, ze dne 25. dubna 2006 z důvodu, že kupující pozemkové parcely č. 952/1 v k. ú. Bukov, pan Radek Tuček, odstoupil od koupě výše uvedené pozemkové parcely. Usnesení č. 44: (materiál č. 3/D/32-na stůl) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene V Zátiší nové OM pro dům s 12 b. j. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 na části pozemkové parcely č. 154/2 a na části pozemkové parcely č. 154/3 v k. ú. Klíše pro pokládku zemního kabelového vedení NN. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření kabelového vedení na předmětných parcelách, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu určenou znaleckým posudkem, veškeré náklady s tím spojené hradí žadatel, vypracování smlouvy dle Usnesení č. 45: (materiál č. 3/D/33-na stůl) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části p. p. č v k. ú. Klíše uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3 na části pozemkové parcely č v k. ú. Klíše pro pokládku telekomunikačního kabelu k p. p. č. 861/1 v k. ú. Klíše. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření kabelového vedení na předmětné parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu určenou znaleckým posudkem, veškeré náklady s tím spojené hradí žadatel,

21 vypracování smlouvy dle Usnesení č. 46: (materiál č. 3/D/34-na stůl) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene UL, Bělehradská nová OM p. p. č. 1584/1 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s. na p. p. č. 1584/1 v k. ú. Ústí n. L. pro akci připojení nově budovaného domu na p. p. č. 1584/1. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření kabelového vedení na uvedené pozemkové parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu určenou znaleckým posudkem. Smlouva bude vyhotovena na náklady žadatele, p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 47: (materiál č. 3/D/35-na stůl) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ÚL, Na Schodech navýšení příkonu č. p. 1536/6 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s. na p. p. č. 4252/1, 4256 v k. ú. Ústí n. L. pro akci ÚL, Na schodech navýšení příkonu č. p. 1536/6. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření kabelového vedení na uvedené pozemkové parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu určenou znaleckým posudkem. Smlouva bude vyhotovena na náklady žadatele, p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení

22 Usnesení č. 48: (materiál č. 3/D/36-na stůl) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Připojení objektu Hoření 4 do optické sítě spol. GTS NOVERA, a. s. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. p. č. 1941/21, 4186/1, 4237 a 4236/1 v k. ú. Ústí n. L., pro akci Připojení objektu Hoření 4 do optické sítě spol. GTS NOVERA, a. s. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření kabelového vedení na uvedené pozemkové parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu určenou znaleckým posudkem. Smlouva bude vyhotovena na náklady žadatele. p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 49: (materiál č. 3/D/37-na stůl) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Plnící stanice CNG v areálu Četransu Ústí n. L. STL přípojka ZP a elektropřípojka uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. p. č. 212, 4193 v k. ú. Ústí n. L. a p. p. č. 369 v k. ú. Předlice, pro Severočeskou plynárenskou, a. s. na akci Plnící stanice CNG v areálu Četransu Ústí n. L., STL přípojka ZP a elektropřípojka. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření přípojek na uvedené pozemkové parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu určenou znaleckým posudkem. Smlouva bude vyhotovena na náklady žadatele, p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení

23 Usnesení č. 50: (materiál č. 3/D/38-na stůl) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ul. Tovární rekonstrukce stl. plynovodu a přípojek uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. p. č v k. ú. Ústí n. L., pro Severočeskou plynárenskou, a. s. na akci ul. Tovární, rekonstrukce stl. plynovodu a přípojek. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření přípojek na uvedené pozemkové parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu určenou znaleckým posudkem. Smlouva bude vyhotovena na náklady žadatele, p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 51: (materiál č. 3/D/39-na stůl) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Ústí nad Labem vedení 110 kv Trmice odb. Děčín uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s. na p. p. č. 825/4, 809/3, 1075, 770, 469/1, 470/3, 480/2, 468/4, 465, 459, 429/1 v k. ú. Předlice, pro akci Ústí n. L. vedení 110 kv Trmice odb. Děčín. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření kabelového vedení na uvedené pozemkové parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu určenou znaleckým posudkem. Smlouva bude vyhotovena na náklady žadatele, p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 52: (materiál č. 3/D/40-na stůl) Smlouva o zřízení věcného břemene na p. p. č. 525/1 v k. ú. Vaňov pro firmu LUNA, a. s

24 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu nízkého napětí a přípojky vody pro firmu LUNA, a. s., Krkonošská 17, Praha 2. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové parcele č. 525/1 v k. ú. Vaňov za cenu určenou znaleckým posudkem ve výši ,-- Kč, p. Radku Vonkovi, starostovi MO Ústí n. L. město, zajistit vypracování smlouvy dle Usnesení č. 53: (materiál č. 3/E/1) Žádost o prominutí poplatku z prodlení pí Čonková, Ústí n. L. (a) b e r e n a v ě d o m í žádost paní Čonkové a pana Čonky o prominutí poplatku z prodlení ze dne , (b) p r o m í j í poplatek z prodlení dlužného nájemného ve výši ,50 Kč za b. č. 5, Ústí n. L. (nájemce p. Andrej Čonka) za období od do , za podmínky úhrady dosud vynaložených nákladů řízení, (c) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, místostarostovi MO ÚL - město, informovat žadatele a správce dle přijatého usnesení. Usnesení č. 54: (materiál č. 3/E/2) Žádost o prominutí poplatku z prodlení pí Demeterová, Ústí n. L. (a) b e r e n a v ě d o m í žádost paní Demeterové o prominutí poplatku z prodlení ze dne , (b) p r o m í j í poplatek z prodlení dlužného nájemného ve výši ,50 Kč za b. č. 5, Ústí n. L. (nájemce pí Anna Demeterová) za období od do , za podmínky úhrady dosud vynaložených nákladů řízení, (c) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, místostarostovi MO ÚL - město, informovat žadatele, správce a právního zástupce dle přijatého usnesení

25 Usnesení č. 55: (materiál č. 3/E/3) Žádost o splátkový kalendář p. Babij, Ústí n. L. (a) b e r e n a v ě d o m í dopis od JUDr. Marečka Babijem, ze dne o sepsání uznání dluhu s p. Pavlem (b) s c h v a l u j e uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné ve výši ,49 Kč za byt č. 2, Ústí n. L. (nájemce p. Pavel Babij) a příslušenství ve výši ,- Kč s tím, že měsíční splátka bude činit 500,- Kč, (c) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, místostarostovi MO ÚL město, informovat žadatele, správce a právního zástupce dle přijatého usnesení. Usnesení č. 56: (materiál č. 3/E/4) Postoupení pohledávky po prodeji nemovitosti Sdružení Haneka (a) b e r e n a v ě d o m í žádost p. Jana Nekoly ze Sdružení Haneka ze dne o odkoupení pohledávky, (b) s c h v a l u j e postoupení pohledávky v celkové výši ,69 Kč z titulu pohledávky na dlužném nájemném a úhradách za služby spojené s nájmem bytu č. 73, Malátova 9, Ústí n. L. Postoupení této pohledávky je úplatné za 15 % její hodnoty, tj ,- Kč + vynaložené náklady řízení, a to Sdružení Haneka, Ústí n. L., zastoupenému panem Janem Nekolou. S postoupenou pohledávkou přejde na Sdružení Haneka i příslušenství a všechna práva s nimi spojená, kupující zároveň uhradí náklady spojené s postoupením pohledávky, (c) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, místostarostovi MO ÚL - město, informovat žadatele, správce a právního zástupce dle přijatého usnesení. Usnesení č. 57: (materiál č. 3/E/5) Postoupení pohledávky při prodeji nemovitosti p. Holbus, p. Hromádko

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 18. 2. 2014 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 21. 4. 2009

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 21. 4. 2009 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 21. 4. 2009 USNESENÍ Č. 198/09 Majetkoprávní operace odbor rozvojových projektů souhlasí s majetkoprávními operacemi pod body: I. Přijetí daru souhlasí

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 27. března 2001 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M.

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M. Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 11.9.2013 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ježek Jaroslav Mgr.

Více

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ Č. 92/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012 souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č.

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

Z 8. SCHŮZE. rok 2015. účelem. hlasí. sou. důvodové zprávy a u kládá Mgr. sch. zprávy. Mgr. schválení. valuje

Z 8. SCHŮZE. rok 2015. účelem. hlasí. sou. důvodové zprávy a u kládá Mgr. sch. zprávy. Mgr. schválení. valuje USS NESENÍ Z 8. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 21. 4. 2015 USNESENÍ Č. 274/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 2A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 Radaa města po projednání sou hlasí

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 20, 1 omluven p. Říha 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole

Více

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady faktur z prostředků SAL Tento bod byl stažen z programu jednání.

Více

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Č. 520/2013 Majetkoprávní operace MO Vratislavice n. N. majetkoprávní operace pod bodem: I. Věcné břemeno zřízení věcného břemene

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 7 členů 506/12 DDM Cvikováček Cvikov rada souhlasí s přijetím darů v celkové hodnotě 9210,- Kč na akci

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.06.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více