zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne 20. 9. 2006."

Transkript

1 Použité zkratky: U S N E S E N Í z XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - město Odbor správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město Usnesení č. 1: (návrh programu) Schválení programu XX. zasedání ZMO ÚL město s c h v a l u j e program jednání XX. zasedání Zastupitelstva MO ÚL město včetně doplnění a změn, tj. sloučení bodu č. 2/1 a 2/8, nové návrhy usnesení k bodům 3/E/4 a 3/E/6 a zařazení bodů č. 3/D/32, 3/D/33, 3/D/34, 3/D/35, 3/D/36, 3/D/37, 3/D/38, 3/D/39, 3/D/40 a 6/3 do programu. Usnesení č. 2: (materiál č. 1/1) Kontrola usnesení a zprávy z výborů: Kontrola plnění usnesení z XIX. zasedání ZMO Ústí nad Labem město a kontrola plnění rozpracovaných usnesení ze starších zasedání ZMO Ústí nad Labem město (a) b e r e n a v ě d o m í informaci o plnění usnesení z XIX. zasedání ZMO Ústí nad Labem město a informaci o plnění rozpracovaných usnesení ze starších zasedání ZMO Ústí nad Labem město, (b) d o p o r u č u j e starostovi MO Ústí nad Labem město informovat nové ZMO Ústí nad Labem město na jeho prvním řádném zasedání o plnění rozpracovaných usnesení. Usnesení č. 3: (materiál č. 1/2-na stůl) Kontrola usnesení a zprávy z výborů: Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne

2 b e r e n a v ě d o m í zápis ze 19. zasedání finančního výboru ZMO ÚL město ze dne Usnesení č. 4: (materiál č. 1/3-na stůl) Kontrola usnesení a zprávy z výborů: Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne b e r e n a v ě d o m í zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne Usnesení č. 5: (materiál č. 2/1-spojený s materiálem č. 2/8) Ekonomický odbor: Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Arciděkanskému úřadu v Ústí nad Labem na odbíjení zvonu a na nové vybavení a pohon zvonu h 1 zvonění v kostele Nanebevzetí Panny Marie poskytnutí finančního příspěvku Arciděkanskému úřadu v Ústí nad Labem: 1) ve výši ,00 Kč na odbíjení v kostele Nanebevzetí Panny Marie, 2) ve výši ,00 Kč na nové vybavení a pohon zvonu h 1 ke zvonění v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Ing. Václavu Vernerovi, místostarostovi MO Ústí nad Labem město, zajistit finanční prostředky rozpočtovou změnou v rozpočtu na rok 2006 a připravit smlouvu o poskytnutí finančních příspěvků. Usnesení č. 6: (materiál č. 2/2) Ekonomický odbor: Prominutí příslušenství k pohledávce vzniklé z prodeje nemovitosti Revoluční 551/6, Ústí n. L. firma ELMAR, spol. s r. o. (a) b e r e n a v ě d o m í předložený materiál dle důvodové zprávy včetně příloh, (b) n e s c h v a l u j e prominutí nákladů řízení vzniklých k pohledávce z prodeje nemovitosti Revoluční 551/6, Ústí nad Labem - firma ELMAR, spol. s r. o., ve výši ,- Kč, - 2 -

3 (c) s c h v a l u j e prominutí úroků z prodlení ve výši ,- Kč vzniklých k pohledávce z prodeje nemovitosti Revoluční 551/6, Ústí nad Labem - firma ELMAR, spol. s r. o., (d) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, místostarostovi MO Ústí nad Labem město, informovat o přijatém usnesení k tomuto bodu advokáta JUDr. Bracha. Usnesení č. 7: (materiál č. 2/3) Ekonomický odbor: Žádost o poskytnutí finančního příspěvku společnosti Dream Production MP, s. r. o. na projekt mobilního kluziště v Ústí n. L. ve výši 100 tis. Kč poskytnutí finančního příspěvku společnosti Dream Production MP, s. r. o. na mobilní kluziště v Ústí nad Labem ve výši ,00 Kč, Ing. Václavu Vernerovi, místostarostovi MO Ústí nad Labem město, zajistit finanční prostředky rozpočtovou změnou v rozpočtu na rok 2006 a připravit smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Usnesení č. 8: (materiál č. 2/4) Ekonomický odbor: Informace o čerpání rozpočtu a plnění plánu VHČ MO Ústí n. L. město k b e r e n a v ě d o m í předložený materiál dle důvodové zprávy o čerpání rozpočtu a plnění plánu VHČ MO ÚL město k doplněný o aktuální údaje k Usnesení č. 9: (materiál č. 2/5) Ekonomický odbor: Informace o stavu pohledávek MO Ústí n. L. město k b e r e n a v ě d o m í předložený materiál dle důvodové zprávy o stavu pohledávek MO ÚL město k doplněný o aktuální údaje k

4 Usnesení č. 10: (materiál č. 2/6) Ekonomický odbor: Informace o nákladech na právní služby od roku 2000 do srpna roku 2006 b e r e n a v ě d o m í předložený materiál dle důvodové zprávy o nákladech na právní služby od roku 2000 do srpna roku Usnesení č. 11: (materiál č. 2/7) Ekonomický odbor: Rozpočtová opatření v rozpočtu MO Ústí n. L. město na rok 2006 (a) b e r e n a v ě d o m í předložený materiál, (b) s c h v a l u j e rozpočtová opatření v rozpočtu MO Ústí n. L. město na rok 2006 ve snížení příjmů i výdajů upraveného rozpočtu ze dne v celkovém objemu 7 767,68 tis. Kč na následující hodnoty: celkové příjmy rozpočtu ,57 tis. Kč, celkové výdaje rozpočtu ,27 tis. Kč, financování ,70 tis. Kč. Usnesení č. 12: (materiál č. 3/A/1) Konkrétní prodej volné b. j.: č. 4 1) prodej volné b. j. č. 4, 1+2, I. kat., o výměře 56,6 (včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 566/3316 na stavební parcele č v k. ú. ÚL) dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších právních předpisů, dle směrnice č. I/2004, a to na základě výběrového řízení kupující pí Barboře Pospíšilové, za kupní cenu ,- Kč, 2) převod bytu do osobního vlastnictví po zaplacení uvedené částky na účet ÚMO ÚL - město, Ing. V. Vernerovi, místostarostovi MO Ústí nad Labem - město: 1) prostřednictvím Advokátní kanceláře Masarykova 43, zast. JUDr. J. Thonatem zajistit vypracování kupní smlouvy, 2) informovat o přijatém usnesení kupujícího

5 Usnesení č. 13: (materiál č. 3/B/1) Prodej nemovitostí 50B. etapa: Konkrétní prodej - Sportovní kabiny SK Pronako Hostovice 1) prodej sportovních kabin Hostovice (včetně st. p. č. 339/2 o výměře 188 k. ú. Hostovice) SK Pronako Hostovice, zastoupený předsedou p. Pavlem Špicem za kupní cenu ,- Kč, 2) že u nemovitosti bude zřízeno věcné právo (předkupní právo města) se zápisem v oddílu C výpisu evidence nemovitostí, p. R. Vonkovi, starostovi městského obvodu Ústí nad Labem město: 1) prostřednictvím Advokátní kanceláře Masarykova 43, zast. JUDr. J. Thonatem zajistit zpracování kupní smlouvy, 2) informovat o přijatém usnesení kupující. Usnesení č. 14: (materiál č. 3/D/1) Prodej pozemkové parcely č. 220/2 v k. ú. Bukov, manželé Loskotovi prodej pozemkové parcely v k. ú. Bukov z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující 220/2 Ivona a Jiří Loskotovi, Ústí nad Labem v Kč , ,- stavba RD - nájemní smlouvy budou převedeny na nového vlastníka, - v případě odstoupení od kupní smlouvy a neuhrazení kupní ceny do 60 dnů od schválení v Zastupitelstvu městského obvodu ÚL město bude pozemek nabídnutý druhému zájemci, a to MUDr. Janu Schramlovi, (viz zápis z VŘ), p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle - 5 -

6 Usnesení č. 15: (materiál č. 3/D/2) Prodej pozemkové parcely č. 502/1 v k. ú. Vaňov, Jiří Jarošík prodej pozemkové parcely v k. ú. Vaňov z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující v Kč 502/1 Jiří Jarošík , ,-- zahrada Ústí nad Labem p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 16: (materiál č. 3/D/3) Prodej pozemkové parcely č. 688/60 v k. ú. Vaňov, Jan Salava prodej pozemkové parcely v k. ú. Vaňov z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující v Kč 688/60 Jan Salava , ,-- stavba RD Ústí nad Labem p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 17: (materiál č. 3/D/4) Prodej pozemkové parcely č.1274/1 v k. ú. Klíše, spoluvlastníci objektu Resslova 840/15-6 -

7 (a) r e v o k u j e usnesení č. 29 z XVI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 13. prosince 2005 a to v tom smyslu, že se mění kupující, (b) s c h v a l u j e prodej následující pozemkové parcely k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům s tím, že na pozemku bude zřízeno úplatné věcné břemeno právo přístupu do objektu Resslova 840/15, dle vyznačení GP, a to za jednorázovou úhradu 100,- Kč pro každého oprávněného, tj. Janu Vlkovou, Olgu Černovskou a manžele Bohuslava a Jaroslavu Holincovy, všichni bytem, Ústí n. L.: p. p. č. kupující 1274/1 David a Šárka Neradovi, Milan a Wanda Hrouzkovi, Roman a Andrea Kinclovi, Ludmila Kolská, David Laube, , ,- obslužný pozemek - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětného pozemku, (c) u k l á d á vypracování kupní smlouvy dle bodu (b) tohoto usnesení. Usnesení č. 18: (materiál č. 3/D/5) Prodej pozemkové parcely č. 648 v k. ú. Klíše, Společenství vlastníků bytových jednotek Masarykova 656/179, Ústí n. L. prodej následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: p.p. č. kupující Kč 648 Společenství bytových jednotek Masarykova 656/179, Ústí n. L., zastoupené předsedou , ,- obslužný pozemek - 7 -

8 - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětného pozemku, vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 19: (materiál č. 3/D/6) Prodej pozemkové parcely č.1522/1 v k. ú. Klíše, pí Malečová prodej následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedené žadatelce: p. p. č. kupující Kč 1522/1 Hana Malečová, , ,- zahrada Ústí n. L. - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětného pozemku, vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 20: (materiál č. 3/D/7) Prodej pozemkové parcely č. 632 v k. ú. Klíše, Společenství domu Masarykova 824/199 prodej následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: p. p. č. kupující Kč 632 Společenství domu Masarykova 824/199, Ústí n. L., zastoupené předsedou , ,- obslužný pozemek - 8 -

9 - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětného pozemku, vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 21: (materiál č. 3/D/8) Prodej pozemkové parcely č. 377 v k. ú. Klíše, vlastníci objektu Masarykova 676/243 prodej následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: p. p. kupující č. 377 Jana Balzerová, Zdeněk Ondroušek, Antonín Kollár, všichni bytem Ústí n. L., Petra Strnadová, Ústí n. L. Kč , ,- obslužný pozemek - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětného pozemku, vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 22: (materiál č. 3/D/10) Prodej pozemkové parcely č.1274/8 v k. ú. Klíše, p. Brejša, p. Crhák, Ing. Majrich (a) r e v o k u j e část usnesení č. 25 z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 25. dubna 2006 a to v tom smyslu, že se mění kupující p. p. č. 1274/8 v k. ú. Klíše, ostatní zůstává beze změny, - 9 -

10 (b) s c h v a l u j e prodej následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: p. p. č. kupující 1274/8 Karel Crhák, Roman Brejša, Ústí n. L , ,- obslužný pozemek Ing. Petr Majrich, Ústí n. L. - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětného pozemku, (c) u k l á d á vypracování kupní smlouvy dle bodu (b) tohoto usnesení. Usnesení č. 23: (materiál č. 3/D/11) Prodej pozemkové parcely č. 582 v k. ú. Klíše, spoluvlastníci objektu Herbenova 782/20 prodej následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: p. p. č. kupující 582 Růžena Šustrová, Božena Čechová, Jan a Jitka Ulrychovi, všichni bytem Ústí n. L. MUDr. Petr a RNDr. Eva Kožouškovi, Ústí n. L. Kč , ,- obslužný pozemek - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětných pozemků, vypracování kupní smlouvy dle

11 Usnesení č. 24: (materiál č. 3/D/12) Prodej části pozemkové parcely č nově označené GP 1900/1 v k. ú. Klíše, manž. Vrbíkovi prodej následující části pozemkové parcely č nově označené GP č. 1900/1 v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: p. p. č. kupující Kč 1900/1 Ing. Radko a Pavla Vrbíkovi, Chlumec , ,- zbudování klidových zelených ploch - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětného pozemku, vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 25: (materiál č. 3/D/13) Prodej pozemkových parcel č. 723 a 724 v k. ú.všebořice, p. Sotona prodej následujících pozemkových parcel v k. ú. Všebořice z majetku města Ústí nad Labem uvedenému žadateli: p. p. č kupující Milan Sotona, Ústí n. L ,- 250,- Kč , ,- zahrada celke82 750,- - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětného pozemku,

12 vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 26: (materiál č. 3/D/14) Prodej pozemkových parcel č. 733/1, 734/1 a 726 v k. ú. Všebořice, p. Kropáč prodej následujících pozemkových parcel v k. ú. Všebořice z majetku města Ústí nad Labem uvedenému žadateli: p. p. č. kupující Kč 733/1 734/1 726 Zdeněk Kropáč AUTODÍLNA, Libouchec ,- 200,- 200, , , ,- celkem ,- sloučení pozemků - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětného pozemku, vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 27: (materiál č. 3/D/15) Prodej pozemkové parcely č.730 v k. ú. Skorotice, pí Herclíková prodej následující pozemkové parcely v k. ú. Skorotice z majetku města Ústí nad Labem uvedené žadatelce: p. p. č. kupující Kč 730 Nina Herclíková, , ,- zahrada Ústí n. L. - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětného pozemku,

13 vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 28: (materiál č. 3/D/16) Prodej pozemkové parcely č. 23/1 v k. ú. Habrovice, pí Skálová prodej následující pozemkové parcely v k. ú. Habrovice z majetku města Ústí nad Labem uvedené žadatelce: p. p. č. kupující Kč 23/1 Jana Skálová, , ,- přístup Ústí n. L. - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětného pozemku, vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 29: (materiál č. 3/D/17) Prodej pozemkových parcel č. 339/1, 339/9 v k. ú. Skorotice a č. 305/2 v k. ú. Všebořice, Ing. Jílek, pí Uhlířová, pí Řechtáčková, pí Medková, manž. Proškovi prodej následujících pozemkových parcel v k. ú. Skorotice a části p. p. č. 305 nově označené GP č. 305/2 v k. ú.všebořice z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: p. p. č. 339/9 339/1 305/2 kupující Hana Uhlířová, Ústí n. L., Ivana Řechtáčková, Ústí n. L., Ing. Aleš Jílek, Ústí n. L., Dana Medková, Ústí n. L., Jan a Mgr. Hana Proškovi, Ústí n. L prodejní Kč ,- majetkoprávní vypořádání pozemek pod stavbou komunikace - MO ÚL město si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit prodej předmětných

14 pozemků, vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 30: (materiál č. 3/D/18) Prodej pozemkové parcely č. 605 v k. ú. Předlice, manželé Krejčovi prodej pozemkové parcely v k. ú. Předlice z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující 605 Jiří a Marie Krejčovi Ústí n. L. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Cena Kč p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 31: (materiál č. 3/D/19) Prodej částí pozemkových parcel č. 3572/1 a 4280/14 dle GP 3572/9 v k. ú. Ústí nad Labem, p. Kratochvíl , ,-- zahrada prodej částí pozemkových parcel v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující Cena Kč 3572/1 a Václav Kratochvíl 4280/ Ústí n. L. dle GP , autodoprava 3572/9 - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle

15 Usnesení č. 32: (materiál č. 3/D/20) Prodej pozemkové parcely č a části pozemkové parcely č. 2121/2 dle GP 2119 v k. ú. Ústí n. L., CORRECT BC, s. r. o. prodej pozemkových parcel v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující Cena Kč 2119 a CORRECT BC, s. r. o. část zastoupená Ing. Petrem , , /2 Dlouhým, jednatelem dle GP Ústí n. L kupující uhradí náklady spojené s prodejem, údržba domu, parkování p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 33: (materiál č. 3/D/21) Prodej částí pozemkových parcel č. 1035/1 a pozemkové parcely č. 1035/2 dle GP 1035/22 v k. ú. Ústí n. L., manželé Mikolajovi prodej částí pozemkových parcel v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující Cena Kč 1035/1 a JUDr. Anton a Blanka 1035/2 Mikolajovi , ,-- dle GP Ústí n. L. 1035/22 - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, dvůr a zahrada p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle

16 Usnesení č. 34: (materiál č. 3/D/22) Prodej části pozemkové parcely č. 1108/4 nově označené GP 1108/4 díl a + b v k. ú. Ústí nad Labem, manželé Kaňkovi prodej části pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující Cena Kč 1108/4 Jaroslav a Božena dle GP Kaňkovi 8 800, , /4 Ústí n. L. díl a + b - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, zastavěná plocha garáže p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 35: (materiál č. 3/D/23) Prodej částí pozemkových parcel č a pozemkové parcely č. 1929/1 dle GP 1871/3 v k. ú. Ústí nad Labem, Společenství Ve Smyčce 2155/7 a 2456/8 prodej částí pozemkových parcel v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující Společenství Ve Smyčce 2155/7 a 2156/8, Ve Smyčce 2155/7, 1871 a 1929/1 dle GP 1871/ Ústí n. L. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Cena Kč , ,-- p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle zeleň, parkování

17 Usnesení č. 36: (materiál č. 3/D/24) Prodej pozemkové parcely č. 1450/1 v k. ú. Ústí nad Labem, p. Semín prodej pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující 1450/1 Ing. Antonín Semín Ústí n. L. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Cena Kč p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 37: (materiál č. 3/D/25) Prodej pozemkové parcely č. 2121/1 v k. ú. Ústí n. L., Ing. Pixová, p. Černý prodej pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 38: (materiál č. 3/D/26) Prodej částí pozemkové parcely č. 903 a části 947 nově označené GP 903 v k. ú. Ústí n. L , ,-- zahrada Cena Kč Ing. Kateřina Pixová 2121/1 Petr Černý , ,-- zahrada Ústí n. L. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem,

18 prodej částí pozemkových parcel v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující Cena Kč MUDr. Jan Schraml a 903 a MUDr. Miroslava část , ,-- Schramlová, dle GP Ústí n. L kupující uhradí náklady spojené s prodejem, p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 39: (materiál č. 3/D/27-na stůl) Prodej pozemkové parcely č. 644 a 645 v k. ú. Předlice, manželé Štěpánovi prodej pozemkové parcely v k. ú. Předlice z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující 644 Věra a Jaroslav Štěpánovi 458 Ústí n. L. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Cena Kč p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 40: (materiál č. 3/D/28-na stůl) Prodej pozemkové parcely č. 614 v k. ú. Předlice, p. Greško prodej pozemkové parcely v k. ú. Předlice z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli výstavba RD 200, ,-- zahrada

19 Cena p. p. č. kupující Kč Vasil a Blanka Greškovi , ,-- zahrada Ústí n. L. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 41: (materiál č. 3/D/29-na stůl) Prodej části pozemkové parcely č. 2493/38 v k. ú. Ústí nad Labem, p. Březina prodej části pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující Cena Kč 2493/38 Jan Březina dle GP , ,-- Praha /43 - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování kupní smlouvy dle Usnesení č. 42: (materiál č. 3/D/30) Revokace usnesení č. 37 z VIII. zasedání ZMO ÚL město, konané dne 20. dubna 2004 ve věci prodeje p. p. č. 163 v k. ú. Předlice manželům Bergmanovým (a) r e v o k u j e usnesení č. 37 z VIII. zasedání ZMO ÚL město, konaného dne 20. dubna 2004, ve věci prodeje p. p. č. 163 v k. ú. Předlice kupujícím manželům Ivanovi a Marii Bergmannovým, Ústí n. L., p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL město, informovat manžele Bergmannovi ve smyslu zastavěná plocha, schodiště

20 Usnesení č. 43: (materiál č. 3/D/31) Revokace usnesení č. 11 z XVIII. zasedání ZMO ÚL město ze dne r e v o k u j e usnesení č. 11 z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město, ze dne 25. dubna 2006 z důvodu, že kupující pozemkové parcely č. 952/1 v k. ú. Bukov, pan Radek Tuček, odstoupil od koupě výše uvedené pozemkové parcely. Usnesení č. 44: (materiál č. 3/D/32-na stůl) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene V Zátiší nové OM pro dům s 12 b. j. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 na části pozemkové parcely č. 154/2 a na části pozemkové parcely č. 154/3 v k. ú. Klíše pro pokládku zemního kabelového vedení NN. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření kabelového vedení na předmětných parcelách, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu určenou znaleckým posudkem, veškeré náklady s tím spojené hradí žadatel, vypracování smlouvy dle Usnesení č. 45: (materiál č. 3/D/33-na stůl) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části p. p. č v k. ú. Klíše uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3 na části pozemkové parcely č v k. ú. Klíše pro pokládku telekomunikačního kabelu k p. p. č. 861/1 v k. ú. Klíše. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření kabelového vedení na předmětné parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu určenou znaleckým posudkem, veškeré náklady s tím spojené hradí žadatel,

21 vypracování smlouvy dle Usnesení č. 46: (materiál č. 3/D/34-na stůl) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene UL, Bělehradská nová OM p. p. č. 1584/1 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s. na p. p. č. 1584/1 v k. ú. Ústí n. L. pro akci připojení nově budovaného domu na p. p. č. 1584/1. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření kabelového vedení na uvedené pozemkové parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu určenou znaleckým posudkem. Smlouva bude vyhotovena na náklady žadatele, p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 47: (materiál č. 3/D/35-na stůl) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ÚL, Na Schodech navýšení příkonu č. p. 1536/6 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s. na p. p. č. 4252/1, 4256 v k. ú. Ústí n. L. pro akci ÚL, Na schodech navýšení příkonu č. p. 1536/6. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření kabelového vedení na uvedené pozemkové parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu určenou znaleckým posudkem. Smlouva bude vyhotovena na náklady žadatele, p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení

22 Usnesení č. 48: (materiál č. 3/D/36-na stůl) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Připojení objektu Hoření 4 do optické sítě spol. GTS NOVERA, a. s. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. p. č. 1941/21, 4186/1, 4237 a 4236/1 v k. ú. Ústí n. L., pro akci Připojení objektu Hoření 4 do optické sítě spol. GTS NOVERA, a. s. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření kabelového vedení na uvedené pozemkové parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu určenou znaleckým posudkem. Smlouva bude vyhotovena na náklady žadatele. p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 49: (materiál č. 3/D/37-na stůl) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Plnící stanice CNG v areálu Četransu Ústí n. L. STL přípojka ZP a elektropřípojka uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. p. č. 212, 4193 v k. ú. Ústí n. L. a p. p. č. 369 v k. ú. Předlice, pro Severočeskou plynárenskou, a. s. na akci Plnící stanice CNG v areálu Četransu Ústí n. L., STL přípojka ZP a elektropřípojka. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření přípojek na uvedené pozemkové parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu určenou znaleckým posudkem. Smlouva bude vyhotovena na náklady žadatele, p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení

23 Usnesení č. 50: (materiál č. 3/D/38-na stůl) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ul. Tovární rekonstrukce stl. plynovodu a přípojek uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. p. č v k. ú. Ústí n. L., pro Severočeskou plynárenskou, a. s. na akci ul. Tovární, rekonstrukce stl. plynovodu a přípojek. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření přípojek na uvedené pozemkové parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu určenou znaleckým posudkem. Smlouva bude vyhotovena na náklady žadatele, p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 51: (materiál č. 3/D/39-na stůl) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Ústí nad Labem vedení 110 kv Trmice odb. Děčín uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s. na p. p. č. 825/4, 809/3, 1075, 770, 469/1, 470/3, 480/2, 468/4, 465, 459, 429/1 v k. ú. Předlice, pro akci Ústí n. L. vedení 110 kv Trmice odb. Děčín. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření kabelového vedení na uvedené pozemkové parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu určenou znaleckým posudkem. Smlouva bude vyhotovena na náklady žadatele, p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL - město, zajistit vypracování smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 52: (materiál č. 3/D/40-na stůl) Smlouva o zřízení věcného břemene na p. p. č. 525/1 v k. ú. Vaňov pro firmu LUNA, a. s

24 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu nízkého napětí a přípojky vody pro firmu LUNA, a. s., Krkonošská 17, Praha 2. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové parcele č. 525/1 v k. ú. Vaňov za cenu určenou znaleckým posudkem ve výši ,-- Kč, p. Radku Vonkovi, starostovi MO Ústí n. L. město, zajistit vypracování smlouvy dle Usnesení č. 53: (materiál č. 3/E/1) Žádost o prominutí poplatku z prodlení pí Čonková, Ústí n. L. (a) b e r e n a v ě d o m í žádost paní Čonkové a pana Čonky o prominutí poplatku z prodlení ze dne , (b) p r o m í j í poplatek z prodlení dlužného nájemného ve výši ,50 Kč za b. č. 5, Ústí n. L. (nájemce p. Andrej Čonka) za období od do , za podmínky úhrady dosud vynaložených nákladů řízení, (c) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, místostarostovi MO ÚL - město, informovat žadatele a správce dle přijatého usnesení. Usnesení č. 54: (materiál č. 3/E/2) Žádost o prominutí poplatku z prodlení pí Demeterová, Ústí n. L. (a) b e r e n a v ě d o m í žádost paní Demeterové o prominutí poplatku z prodlení ze dne , (b) p r o m í j í poplatek z prodlení dlužného nájemného ve výši ,50 Kč za b. č. 5, Ústí n. L. (nájemce pí Anna Demeterová) za období od do , za podmínky úhrady dosud vynaložených nákladů řízení, (c) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, místostarostovi MO ÚL - město, informovat žadatele, správce a právního zástupce dle přijatého usnesení

25 Usnesení č. 55: (materiál č. 3/E/3) Žádost o splátkový kalendář p. Babij, Ústí n. L. (a) b e r e n a v ě d o m í dopis od JUDr. Marečka Babijem, ze dne o sepsání uznání dluhu s p. Pavlem (b) s c h v a l u j e uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné ve výši ,49 Kč za byt č. 2, Ústí n. L. (nájemce p. Pavel Babij) a příslušenství ve výši ,- Kč s tím, že měsíční splátka bude činit 500,- Kč, (c) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, místostarostovi MO ÚL město, informovat žadatele, správce a právního zástupce dle přijatého usnesení. Usnesení č. 56: (materiál č. 3/E/4) Postoupení pohledávky po prodeji nemovitosti Sdružení Haneka (a) b e r e n a v ě d o m í žádost p. Jana Nekoly ze Sdružení Haneka ze dne o odkoupení pohledávky, (b) s c h v a l u j e postoupení pohledávky v celkové výši ,69 Kč z titulu pohledávky na dlužném nájemném a úhradách za služby spojené s nájmem bytu č. 73, Malátova 9, Ústí n. L. Postoupení této pohledávky je úplatné za 15 % její hodnoty, tj ,- Kč + vynaložené náklady řízení, a to Sdružení Haneka, Ústí n. L., zastoupenému panem Janem Nekolou. S postoupenou pohledávkou přejde na Sdružení Haneka i příslušenství a všechna práva s nimi spojená, kupující zároveň uhradí náklady spojené s postoupením pohledávky, (c) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, místostarostovi MO ÚL - město, informovat žadatele, správce a právního zástupce dle přijatého usnesení. Usnesení č. 57: (materiál č. 3/E/5) Postoupení pohledávky při prodeji nemovitosti p. Holbus, p. Hromádko

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město EO OSOM Ústí nad

Více

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010 U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město

Více

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007 U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL NS NP z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem,

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í ze VI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 20. září 2011 (bod programu č. 1) Složení slibu člena Zastupitelsva

Více

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007 U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 5. února 2013 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009 Použité zkratky: U S N E S E N Í z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město Městský

Více

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006 U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 18. 2. 2014 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007 U S N E S E N Í ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL z 34. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského

Více

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 15. dubna 2010 čís. usn. 329/25 čís.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 12 konaného dne 30. června 2016 Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání:

Více

Příloha k zápisu z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 24. září 2007

Příloha k zápisu z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 24. září 2007 Použité zkratky: U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město MmÚL EO OSOM OČZ Ústí nad Labem město Městský

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 10.9.2009 Usnesení č. 164 /09-198 /09 164/09 Volba návrhové komise 165/09 Schválení programu 166/09 Kontrola usnesení ZM 167/09

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 2.4.2009 v 15:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 24. 3. 2015 1. Zrušení VTS ohlašovna požáru v objektu Budov 4 (telefonní

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30.09.2013; 23.10.2013; 28.11.2013; 16.12.2013 a 29.01.2014.

Více

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 7 konaného dne 18. června 2015 Usnesení ZM 1/07/2015: návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Stanislav Kalinec a

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 19. jednání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 24.01.2013 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.03.2015 čís. 0036/ZMOb-Vit/M1418/3-0063/ZMOb-Vit/M1418/3 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

U S N E S E N Í. I./XIII. Zpráva o činnosti Městské policie Severní Terasa

U S N E S E N Í. I./XIII. Zpráva o činnosti Městské policie Severní Terasa U S N E S E N Í z XIII. zasedání Zastupitelstva MO ÚL ST, které se konalo dne 29.9.2004 od 16.00 do 19.30 hodin v zasedací místnosti ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. I./XIII. Zpráva o činnosti Městské policie Severní

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 3.9.2003 od 9.00 do 12.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více

Příloha č. 1. usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. února 2012

Příloha č. 1. usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. února 2012 Příloha č. 1 usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. února 2012 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: část poz.p.č.1310/7 o výměře cca 55m 2 ostatní plocha

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města,

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rada městského obvodu Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 4. Zásady ZAS

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rada městského obvodu Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 4. Zásady ZAS Statutární město Ostrava Zásady ZAS 2013 03 Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka od 09:00 hodin

U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka od 09:00 hodin U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 29.02.2016 ve výstavní síni MÚ Krupka od 09:00 hodin Přítomno: 20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září 2015 08/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 08.2015/41ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2938/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. zasedání

Více

Z A S T U P I T E L S T V O

Z A S T U P I T E L S T V O USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 17.09.2012 1 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.09.2012 B. SCHVALUJE: 1. Program

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-12/2014 návrh smlouvy na pronájem parkovacího místa pro HUSQVARNU CTH 180 v majetku obce v místní stolárně pana Mariana Černota, b e r e n a v ě d o m í nedostatek parkovacího místa pro starý traktor

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 24.2.2005 Usnesení č. 30 /05-59 /05 30/05 Volba návrhové komise 31/05 Schválení programu 32/05 Vystoupení veřejnosti 33/05 Kontrola

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26.

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Město Klášterec nad Ohří USNESENÍ. z 4. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16. června 2005

Město Klášterec nad Ohří USNESENÍ. z 4. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16. června 2005 Město Klášterec nad Ohří USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16. června 2005 Usn. č. 1/4/2005 volí ověřovatele zápisu ve složení: p. Ivan Dimun, Mgr. Jiří Jedlička. Usn. č. 2/4/2005

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 10. března 2009

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 10. března 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 10. března

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. 62/04 Řád pro veřejné licitace bytů Rada MO ÚL ST po projednání s c h v a l u j e upravený řád pro veřejnou licitaci bytů.

U S N E S E N Í. Usn. č. 62/04 Řád pro veřejné licitace bytů Rada MO ÚL ST po projednání s c h v a l u j e upravený řád pro veřejnou licitaci bytů. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 12.5. 2004 od 9.00 do 13.00 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 62/04 Řád pro veřejné

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 14. 6. 201214:00 (usn. č. 0334/11 - usn. č. 0353/11) Mgr. Karel

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Příloha k zápisu z IX. zasedání ZMO ÚL město dne 17.dubna 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z IX. zasedání ZMO ÚL město dne 17.dubna 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z IX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 17. dubna 2012 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více