7 VZV 18/ V Praze dne 27. září 2010 OBŽALOBA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7 VZV 18/2008-1582 V Praze dne 27. září 2010 OBŽALOBA"

Transkript

1 VRCHNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE odbor závažné hospodářské a finanční kriminality nám. Hrdinů Praha 4 tel.: fax: VZV 18/ V Praze dne 27. září 2010 Městskému soudu v Praze OBŽALOBA Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze podává podle 176 odst. 1 trestního řádu obžalobu na obviněné J. G., nar. v, státního občana Slovenské republiky, jednajícího člena představenstva obchodní společnosti LETKA TEAM, a. s., v konkurzu, bytem, Slovenská republika, Ing. V. M., nar. v okres, státního občana Slovenské republiky, soukromého podnikatele, trvale bytem, Slovenská republika M. S., nar. v, invalidního důchodce, trvale bytem, v současné době ve výkonu trestu odnětí svobody ve Vazební věznici Praha-Pankrác, JUDr. J. T., nar. v, advokáta, trvale bytem, současně bytem, I. obvinění Ing. V. M., M. S. a JUDr. J. T., že společně nejméně ve dnech a v Praze 4 - Podolí, ulice Vápencová v sídle advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Teryngela, obvinění JUDr. Jiří Teryngel a Ing. Vladimír Mošovský, jako zástupci společnosti LETKA TEAM, a. s., sídlem Pardubice, Bratranců Veverkových 396, IČ , na základě instrukcí Marko Stehlíka, které jim byly předávány dosud neurčeným způsobem, při jednáních se zástupci společností ATLANTA SAFE, a. s., GECO TABAK, a. s., a BEES, s. r. o., Ing. Martinem Ulčákem a Ing. Marcelem Belhocinem a Ing. Liborem Chrobokem požadovali uhrazení částky ,- Kč, která měla být určena zejména pro osobní potřeby Marko Stehlíka, jenž byl osobou fakticky rozhodující o úkonech zástupců společnosti LETKA TEAM, a. s., kdy za tuto částku od formálně nabízeli pohledávku společnosti ASPEMADENA, s. r. o., sídlem Bratislava, Záhradnická 68, IČO , za JUDr. Miroslavem Šibíkem a současně

2 - 2 - deklarovali, že společnost LETKA TEAM, a. s., je u této pohledávky spoludlužníkem, který se dne formou exekutorského zápisu JUDr. Milana Usnula sp.zn. 098 EZ 14/2007 se svolením přímé vykonatelnosti zavázal k úhradě částky ,- SKK (slovenských korun) společnosti ASPEMADENA, s. r. o., s tím, že pokud nebude požadovaná částka ,- Kč Ing. Ulčákem, Ing. Belhocinem, Ing. Chrobokem či některou z jimi ovládaných společností uhrazena, tak neumožní, aby společnost BEES, s. r. o., odkoupila od společnosti LETKA TEAM, a. s., zásoby cigaret a že nezajistí, aby společnost LETKA TEAM, a. s., s odkazem na její ekonomickou situaci, uhradila společnosti GECO TABAK, a. s., faktury za dodané zboží, a to faktury č ze dne ve výši ,50 Kč, č ze dne ve výši ,- Kč, č ze dne ve výši ,- Kč a č ze dne ve výši ,- Kč, přestože všichni tři obvinění věděli, že tato nabízená pohledávka společnosti ASPEMADENA, s. r. o., nemá s ohledem na dobu a okolnosti jejího vzniku, žádnou větší hodnotu, dále věděli, že společnost ATLANTA SAFE, a. s., v minulosti zajistila od společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., pro společnost LETKA TEAM, a. s., finanční prostředky na nákup cigaretových výrobků ve výši ,- Kč a byli srozuměni s tím, že za tento závazek společnosti LETKA TEAM, a. s., společnost ATLANTA SAFE, a. s., společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., ručila, přičemž svým předchozím jednáním, spočívajícím v tom že: - dne převedl formálně Marko Stehlík prostřednictvím JUDr. Jiřího Teryngela na slovenskou společnosti OLIVETA s. r. o., sídlem Bratislava, Ondavská 3 (nyní Bratislava, Kopčianska 20), IČO , akcie společnosti LETKA TEAM, a. s., a jediným akcionářem se tak stala společnost, která byla zapsána do obchodního registru Slovenské republiky dne a jejíž základní jmění bylo ,- SKK, - dne na základě smlouvy o převodu cenných papírů ze dne uzavřené mezi JUDr. Jiřím Teryngelem a Ing. Vladimírem Mošovským, jako jednatelem společnosti OLIVETA, s. r. o., a na základě požadavku obv. Marko Stehlíka, jednající člen představenstva společnosti LETKA TEAM, a. s., Juraj Glaser na pokyn Ing. Vladimíra Mošovského a JUDr. Jiří Teryngel, jako člen představenstva společnosti CZ TABÁK, a. s., uzavřeli formou exekutorského zápisu Mgr. Františka Gajdoše sp.zn. EZ 005/2007, dohodu s přímou vykonatelností, na jejímž základě byla společnost LETKA TEAM, a. s., povinna uhradit nejpozději do pohledávku ve výši ,- Kč společnosti CZ TABÁK, a. s., přestože tyto závazky společnosti LETKA TEAM, a. s., vůči společnosti CZ TABÁK, a. s., nebyly, s ohledem na dohodu o uznání dluhu a způsobu úhrady záväzku ze dne mezi společnostmi LETKA TEAM, a. s., a CZ TABÁK, a. s., v té době ještě splatné, - dne nechal Ing. Vladimír Mošovský jednajícího člena představenstva Juraje Glasera uznat formou exekutorského zápisu JUDr. Milana Usnula sp. zn. 098 EZ 14/2007 neexistující závazek společnosti LETKA TEAM, a. s., ve výši ,- SKK vůči společnosti ASPEMADENA, s. r. o., a zavázal ji tak dohodou s přímou vykonatelností k úhradě částky ,- SKK v pravidelných měsíčních splátkách vždy k 20. dni v každém kalendářním měsíci, přičemž první splátka byla splatná dne a nesplacením jedné splátky v termínu splatnosti se stal splatným celý dluh, u zástupců společností GECO TABAK, a. s., a ATLANTA SAFE, a. s., Ing. Martina Ulčáka, Ing. Libora Chroboka a Ing. Marcela Belhocine vzbudili důvodnou obavu, že mohou společnost LETKA TEAM, a. s., zatížit takovými závazky, že se dostane do natolik špatné

3 - 3 - hospodářské situace, že nebude schopna dostat svým záväzkum vůči společnostem GECO TABAK, a. s., a Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., a že závazky uznané dne a budou moci být velmi rychle exekučně vymáhány, a to zejména na zásobách cigaret, které byly pořízeny za prostředky poskytnuté společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., a případně, že může být na majetek společnost LETKA TEAM, a. s., prohlášen konkurz, čímž jim bude způsobena těžká újma spočívající v tom, že společnosti GECO TABAK, a. s., nebude uhrazena dlužná částka ve výši ,50 Kč, a že společnost ATLANTA SAFE, a. s., bude muset na základě smlouvy o zajištění směnkou ze dne uzavřenou se společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., a následně vystavených směnek společnosti Sokolovská uhelná právní nástupce, a. s., uhradit částku nejméně ve výši ,- Kč, což by mohlo mít, zejména pro společnost ATLANTA SAFE, a. s., s ohledem na výši jejího vlastního kapitálu, vážné ekonomické následky, a tato obava vedla zástupce společností ATLANTA SAFE, a. s., a GECO TABAK, a. s., k tomu, že se rozhodli, aby personálně propojená společnost BEES, s. r. o., od společnosti LETKA TEAM, a. s., odkoupila zásoby cigaret, a to za její vlastní směnky v hodnotě ,- Kč a za částku ,- Kč, čímž by došlo k zániku směnečného závazku společnosti LETKA TEAM, a. s., vůči společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., a současně by společnost BEES, s. r. o., získala majetek, z něhož by mohla být uhrazena pohledávka společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., přičemž Ing. Ulčák při jednání dne v prostorách AK Teryngel&Partneři, ul. Vápencová 569/13, Praha 4, místo obviněnými požadované částky ,- Kč za prakticky bezcennou pohledávku společnosti ASPEMADENA, s. r. o., nabídl akceptaci směnky cizí na ,- Kč splatné jeden rok, aniž by byla pohledávka společnosti ASPEMADENA, s. r. o., postoupena, neboť s ohledem na její problematický původ nechtěl, aby byla zanesena do auditovaného účetnictví obchodníka s cennými papíry ATLANTA SAFE, a. s., což obvinění JUDr. Jiří Teryngel a Ing. Vladimír Mošovský akceptovali, avšak JUDr. Jiří Teryngel při psaní směnky do jejího textu omylem neuvedl údaj o směnečníkovi, čímž nevznikl platný cenný papír, z něhož by byla společnost ATLANTA SAFE, a. s., zavázána k plnění ,- Kč a tato směnka nebyla společností ATLANTA SAFE, a. s., ve lhůtě splatnosti ani později předložena k proplacení a tedy ani proplacena a škoda ve výši ,- Kč jí tak nevznikla, tedy jiného pohrůžkou jiné těžké újmy nutili, aby něco konal, tento čin spáchali každý nejméně se dvěma osobami, a dopustili se tím jednání pro společnost nebezpečného, které bezprostředně směřovalo k tomu, aby jinému úmyslně způsobili škodu velkého rozsahu, avšak k dokonání činu nedošlo, II. obvinění Juraj Glaser, Ing. Vladimír Mošovský, Marko Stehlík a JUDr. Jiří Teryngel, společně a nerozdílně, jako osoby skutečně rozhodující o chodu a úkonech společnosti LETKA TEAM, a. s., sídlem Pardubice, Bratranců Veverkových 396, IČ , a to obv. Juraj Glaser z pozice jediného jednajícího člena představenstva, obv. Ing. Vladimír Mošovský, jako jednatel společnosti OLIVETA s. r. o., IČO , se sídlem Bratislava, Kopčianského 20, Slovenská republika, která byla jediným zapsaným akcionářem společnosti

4 - 4 - LETKA TEAM, a. s., a současně jako účastník jednání vedených společností LETKA TEAM, a. s., se zástupci společností ATLANTA SAFE, a. s., GECO TABAK, a. s., a BEES, s. r. o., obv. JUDr. Jiří Teryngel z pozice zmocněnce a současně osoby, která se měla vyjadřovat k některým právním krokům společnosti a která vedla za společnost LETKA TEAM, a. s., v měsíci březnu a dubnu roku 2007 jednání se zástupci společností ATLANTA SAFE, a. s., GECO TABAK, a. s., a BEES, s. r. o., a obv. Marko Stehlík, který byl skrytě zainteresován na výsledcích obchodní činnosti společnosti a který dosud nezjištěným způsobem předával obv. JUDr. Jiřímu Teryngelovi a Ing. Vladimíru Mošovskému pokyny ke způsobu vedení jednání se zástupci společností ATLANTA SAFE, a. s., GECO TABAK, a. s., a BEES, s. r. o., zejména jaké požadavky mají předkládat a jaké podmínky mohou akceptovat, dne při podání daňového přiznání k DPH za zdaňovací období měsíce března roku 2007 k místně příslušnému Finančnímu úřadu v Pardubicích, které za společnost LETKA TEAM, a. s., podepsal jednající člen představenstva Juraj Glaser, v tomto daňovém přiznání, ale ani později, úmyslně neuvedli pro účely určení skutečné výše daňové povinnosti společnosti k DPH u daně na výstupu částku ve výši nejméně ,- Kč, přestože věděli, že společnosti LETKA TEAM, a. s., vznikla povinnost přiznat a odvést tuto daň, a to na základě kupní smlouvy ze dne , kterou společnost LETKA TEAM, a. s., jako prodávající, prodala k společnosti BEES, s. r. o., sídlem Praha 4, Břidličná 4/929, zásoby cigaret v hodnotě nejméně ,- Kč (ve smlouvě uvedeno ,- Kč), přičemž tuto kupní smlouvu za společnost LETKA TEAM, a. s., na základě pokynů Marko Stehlíka a na podkladě plné moci udělené dne jednajícím členem představenstva Jurajem Glaserem a po ústním schválení obv. Ing. Vladimírem Mošovským jako zástupcem jediného akcionáře, podepsal obv. JUDr. Jiří Teryngel, kdy již před uzavřením této smlouvy JUDr. Jiří Teryngel i Ing. Vladimír Mošovský, nejpozději od při jednání o podmínkách kupní smlouvy zástupcům kupujícího deklarovali své srozumění s tím, že DPH z tohoto prodeje nebude společností LETKA TEAM, a. s., odvedena, přičemž všem obviněným bylo zřejmé, a to s ohledem na jejich předchozí úkony, jimiž dne a zatížili společnost vykonatelnými závazky ve výši ,- Kč a ,- SKK, jakož i s ohledem na sjednaný způsob úhrady kupní ceny, který spočíval v uhrazení směnkami vlastními, vystavenými v předchozí době společností LETKA TEAM, a. s., jako směnečným dlužníkem ve prospěch směnečného věřitele Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, znějících na směnečnou sumu ,- Kč, a v uhrazení částky ,- Kč na účet společnosti LETKA TEAM, a. s., že společnost LETKA TEAM, a. s., nebude moci DPH za měsíc březen 2007 v zákonné lhůtě uhradit neboť ke dni splatnosti předmětného DPH nebude nedisponovat dostatečnými finančními prostředky, jež by na úhradu DPH postačovaly, dále všem obviněným bylo známo, a to z čl. 5.3 smlouvy, že k převodu vlastnického práva k prodávaným zásobám cigaret došlo již uzavřením této smlouvy, tedy k , přičemž podle 13 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v tehdy účinném znění (dále jen ZDPH ) došlo tímto převodem práva nakládat se zbožím jako vlastník k dodání zboží, které je ve smyslu 21 odst. 4 písm. a) ZDPH zdanitelným plněním, zakládajícím společnosti LETKA TEAM, a. s., jako měsíčnímu plátci DPH, povinnost odvést DPH nejpozději k , přičemž obv. JUDr. Jiří Teryngel, po uzavření kupní smlouvy nejméně až do na základě pokynů obv. Marko Stehlíka, nabízel Ing. Martinu Ulčákovi, který jednal za personálně propojené společnosti ATLANTA SAFE, a. s., GECO TABAK, a. s., a BEES, s. r. o., za úplatu vystavení daňového dokladu k prodaným cigaretám, z čehož je zřejmé, že obvinění věděli, že kupní smlouva je platná a že jejím uzavřením došlo k převodu vlastnického práva a tedy i zdanitelnému plnění,

5 - 5 - kdy Juraj Glaser, který byl jako člen statutárního orgánu odpovědný za řádné a včasné podání daňového přiznání, nedal účetní společnosti LETKA TEAM, a. s., Lence Zemanové, žádný pokyn, aby do přiznání k DPH za měsíc březen roku 2007 zahrnula jako daň na výstupu částku ,- Kč vyplývající ze zdanitelného plnění ze smlouvy ze dne , a to v úmyslu, aby správci daně bylo zatajeno, že došlo k zdanitelnému plnění a tím i ke vzniku daňové povinnosti, a aby DPH za prodané zboží nebyla odvedena České republice, přičemž toto přiznání sám za společnost LETKA TEAM, a. s., podepsal, čímž společně za zdaňovací období měsíce března roku 2007 zkrátili daň z přidané hodnoty, kterou byla společnost LETKA TEAM, a. s., povinna odvést, nejméně o částku ve výši Kč, která nebyla ve lhůtě splatnosti ani později dobrovolně přiznána ani odvedena, tedy ve velkém rozsahu zkrátili daň, a spáchali uvedený čin nejméně se dvěma osobami, III. obviněný Juraj Glaser dne v Praze v sídle Exekutorského úřadu JUDr. Milana Usnula, Praha 9, Bryksova 763/46, jako jednající člen představenstva společnosti LETKA TEAM, a. s., IČ , sídlem Pardubice, Bratranců Veverkových 396, tedy jako osoba, jíž byla podle 194 odst. 5 obchodního zákoníku uložena zákonná povinnost vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, z pokynu Ing. Vladimíra Mošovského, jednatele společnosti OLIVETA, s. r. o., IČO , sídlem Bratislava, Kopčianska 20, dříve se sídlem Bratislava, Ondavská 3, která byla od jediným akcionářem společnosti LETKA TEAM a. s., uzavřel formou exekutorského zápisu soudního exekutora JUDr. Milana Usnula, sp.zn. 098 EZ 14/2007, se společností ASPEMADENA s. r. o., sídlem Bratislava, Záhradnická 68, IČO , dohodu s přímou vykonatelností, na jejímž základě uznal neexistující závazek společnosti LETKA TEAM, a. s., vůči společnosti ASPEMADENA, s. r. o., ve výši ,- SKK a podle níž bylo možné vést exekuci proti společnosti LETKA TEAM, a. s., ihned po nesplnění jejího závazku nebo jeho části i bez předchozího rozhodnutí v nalézacím soudním řízení a na jejímž základě byla společnost LETKA TEAM, a. s., povinna uhradit společnosti ASPEMADENA, s. r. o., jako údajnému věřiteli, částku ve výši ,- SKK, splatnou po ,- SKK měsíčně vždy k 20. dni v měsíci počínaje dne , přičemž tento závazek byl uznán s odkazem na písemnost, označenou jako Dohoda o pristúpení k zaväzku, datovanou v Bratislavě dne , kterou se společnost LETKA TEAM, a. s., měla společnosti Slovenská sporiteľňa, a. s., zavázat splnit dluh JUDr. Miroslava Šibíka ve výši úvěru ,- SKK s příslušenstvím, přestože věděl, že takový závazek společnosti LETKA TEAM, a. s., nikdy nevznikl, neboť společnost LETKA TEAM, a. s., dohodu o pristúpení k zaväzku dne ani později se společností Slovenská sporiteľňa, a. s., nikdy neuzavřela, jakož i proto, že Ondřej Jareš, který měl tuto dohodu za společnost LETKA TEAM, a. s., (pod předchozí firmou M.T. Trading, a. s.) jako předseda představenstva uzavřít, nebyl dne oprávněn společnost zastupovat a jednat za ni, neboť toto jeho oprávnění zaniklo dne a dohoda tedy ani z tohoto důvodu nemohla být platná, přičemž i v případě, že by taková dohoda uzavřena byla, bylo by možné namítat její promlčení dle 387 a násl. obchodního zákoníku, což jsou skutečnosti, které by Juraji Glaserovi v případě, že by postupoval v souladu se svou zákonnou povinností vykonávat svou funkci s péčí řádného

6 - 6 - hospodáře, musely být zřejmé, přičemž takto uznaná pohledávka byla následně, po prohlášení konkurzu na majetek společnosti LETKA TEAM, a. s., společností ASPEMADENA, a. s., přihlášena a správcem konkurzní podstaty jako vykonatelná uznána ve výši ,27 Kč, čímž společnosti LETKA TEAM, a. s., vznikla škoda ve výši nejméně ,- Kč představující výši uznané vykonatelné pohledávky dle kurzu ČNB ke dni , tedy jinému způsobil škodu velkého rozsahu tím, že porušil podle zákona mu uloženou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, IV. obviněný Ing. Vladimír Mošovský v blíže nezjištěné době před , jako jednatel společnosti OLIVETA, s. r. o., sídlem Bratislava, Kopčianska 20, dříve se sídlem Bratislava, Ondavská 3, která byla od jediným akcionářem společnosti LETKA TEAM, a. s., sídlem Pardubice, Bratranců Veverkových 396, dal ústní formou Juraji Glaserovi, jednajícímu členu představenstva společnosti LETKA TEAM, a. s., pokyn, nechť za společnost LETKA TEAM, a. s., uzná, na základě dokumentu označeného jako dohoda o pristúpení k zaväzku datovaná v Bratislavě dne , formou exekutorského zápisu se svolením přímé vykonatelnosti, neexistující závazek vůči společnosti ASPEMADENA, s. r. o., a zaváže se jej uhradit ve výši ,- SKK v pravidelných měsíčních splátkách ve výši ,- SKK, a to v úmyslu, aby takto uznanou pohledávku mohl použít jako prostředek nátlaku na zástupce ostatních věřitelů společnosti LETKA TEAM, a. s., a to na Ing. Martina Ulčáka, Ing. Libora Chroboka a Ing. Marcela Belhocine, při jednáních o uzavření kupní smlouvy k zásobám cigaret, přičemž si byl jako zástupce jediného akcionáře vědom, že Juraj Glaser uznáním takové pohledávky poruší svou zákonnou povinnost vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře vyplývající z 194 odst. 5 obchodního zákoníků, neboť závazek společnosti LETKA TEAM, a. s., vůči společnosti ASPEMADENA, s. r. o., ani vůči společnosti Slovenská sporiteľňa, a. s., na základě dohody o pristúpení k zaväzku ze dne , nikdy nevznikl, neboť společnost LETKA TEAM, a. s., tuto dohodu dne ani později se společností Slovenská sporiteľňa, a. s., neuzavřela, jakož i proto, že Ondřej Jareš, který měl tuto dohodu za společnost LETKA TEAM, a. s., (pod předchozí firmou M.T. Trading, a. s.,) jako předseda představenstva uzavřít, nebyl dne oprávněn společnost zastupovat a jednat za ni, neboť toto jeho oprávnění zaniklo dne , a dohoda tedy ani z tohoto důvodu nemohla být platná, a dále si byl vědom i toho, že přímou vykonatelností bude moci být takto uznaná pohledávka v exekučním řízení na společnosti LETKA TEAM, a. s., vymáhána, a že společnosti LETKA TEAM, a. s., tím vznikne škoda nejméně ve výši ,- Kč představující výši uznané vykonatelné pohledávky dle kurzu ČNB ke dni , přičemž Juraj Glaser následně dne na exekutorském úřadě JUDr. Milana Usnula v Praze 9 jeho pokyn splnil, za společnosti LETKA TEAM, a. s., takovou pohledávky uznal, přičemž společnost ASPEMADENA, s. r. o., následně takto uznanou pohledávku přihlásila do konkurzního řízení, v němž byla správcem konkurzní podstaty jako vykonatelná ve výši ,27 Kč, uznána, tedy

7 - 7 - navedl jiného ke způsobení škody velkého rozsahu jinému tím, že poruší podle zákona mu uloženou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek. obv. Juraj Glaser Tím spáchali ad II.) trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku ve spolupachatelství podle 23 trestního zákoníku, ad III.) trestný čin porušování povinností při správě cizího majetku podle 255 odst. 1, odst. 3 tr. zákona (ve znění účinném do ). obv. Ing. Vladimír Mošovský ad I.) pokus trestného činu vydírání dle 8 odst. 1 tr. zákona, 235 odst. 1, odst. 2 písm. b), odst. 3 tr. zákona ve spolupachatelství dle 9 odst. 2 tr. zákona (ve znění účinném do ), ad II.) trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku ve spolupachatelství podle 23 trestního zákoníku, ad IV.) návod trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku podle 10 odst. 1 písm. b), 255 odst. 1, odst. 3 tr. zákona (ve znění účinném do ) obv. Marko Stehlík ad I.) pokus trestného činu vydírání dle 8 odst. 1 tr. zákona, 235 odst. 1, odst. 2 písm. b), odst. 3 tr. zákona ve spolupachatelství dle 9 odst. 2 tr. zákona (ve znění účinném do ), ad II.) trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku ve spolupachatelství podle 23 trestního zákoníku, obv. JUDr. Jiří Teryngel ad I.) pokus trestného činu vydírání dle 8 odst. 1 tr. zákona, 235 odst. 1, odst. 2 písm. b), odst. 3 tr. zákona ve spolupachatelství dle 9 odst. 2 tr. zákona (ve znění účinném do ), ad II.) trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku ve spolupachatelství podle 23 trestního zákoníku.

8 - 8 - Navrhuji u hlavního líčení: 1) slyšet svědky JUDr. Alexandra Bělohlávka, č.l. 834, Ing. Marcela Belhocineho, č.l. 967, Mgr. Františka Gajdoše, č.l. 1055, Ing. Libora Chroboka, č.l.1076, Tomáše Koloveckého, č.l. 1128, Ing. Zbyška Malého, č.l. 1146, RSDr. Josefa Maršíka, č.l.1170, Jána Morongu, č.l. 1210, Mgr. Pavla Nováka, č.l. 1218, Petra Nováka, č.l. 1250, Mgr. Ivetu Novákou, č.l. 1325, Ing. Petra Poláčka, č.l. 1333, Ing. Martina Ulčáka, č.l.1369, JUDr. Milana Usnula, č.l. 1398, Ing. Pavla Zelenku, č.l. 1437, Lenku Zemanovou, č.l. 1449, 2) podle 211 odst. 1 tr. řádu číst protokol o výslechů svědků Michaely Bednárové, č.l , Miroslava Bobrunky, č.l , JUDr. Jaromíra Císaře, č.l , Evy Kášové, č.l , Ing. Ivana Kiňa, č.l , Ing. Martina Maršíka, č.l , Hany Martynkové, č.l , Ing. Františka Sejkory, č.l , Ing. Jozefa Straška, č.l , Ladislava Vargy, č.l , Renaty Večeřové, č.l , 3) podle 211 odst. 5 tr. řádu číst znalecký posudek z oboru písmoznalectví, odvětví expertiza ručního písma, č.l , a znalecký posudek z oboru ekonomika, odvětví účetní evidence, ekonomická odvětví různá a daně, č.l , 4) podle 213 odst. 1 tr. řádu provést listinné důkazy založené v trestním spise a zejména předložit a. obv. Juraji Glaserovi kupní smlouvu ze dne , č.l ; plnou moc JUDr. Jiřímu Teryngelovi ze dne , č.l. 928; směnky vlastní vystavené společností LETKA TEAM, a. s., č.l ; prohlášení o dosavadních zjištěních o stavu společnosti LETKA TEAM, a. s., č.l ; přiznání k DPH za zdaňovací období březen 2007, č.l ; protokol o místním šetření ze dne , č.l ; inventurní zápis ze dne , č.l. 1752; listinu označenou jako směnka ze dne , č.l. 1978; dohodu o pristúpení k záväzku ze dne , č.l ; notářský zápis JUDr. Jana Hofmanna sp. zn. N 328/2007 NZ 297/2007 ze dne , č.l ; zápis o převzetí ze dne , č.l ; exekutorský zápis soudního exekutora Mgr. Františka Gajdoše sp.zn. EZ 005/2007 ze dne , č.l ; dohodu o převzetí a postoupení pohledávky ze dne , č.l. 6398; dohodu o uznání dluhu a způsobu úhrady záväzku ze dne , č.l ; exekutorský zápis JUDr. Milana Usnula sp.zn 098 EZ 14/2007 ze dne , č.l ; b. obv. Ing. Vladimíru Mošovskému kupní smlouvu ze dne , č.l ; směnky vlastní vystavené společností LETKA TEAM, a. s., č.l ; prohlášení o dosavadních zjištěních o stavu společnosti LETKA TEAM, a. s., č.l ; inventurní zápis ze dne , č.l. 1752; listinu označenou jako směnka ze dne , č.l. 1978; dohodu o pristúpení k záväzku ze dne , č.l ; smlouvu o úplatném převodu cenných papírů ze dne , č.l ; dodatek č. 1 k smlouvě o převodu cenných papíru, č.l ; dodatek č. 2 ze dne ke smlouvě o převodu cenných papírů, č.l ; notářský zápis JUDr. Jana Hofmanna sp. zn. N 328/2007 NZ 297/2007 ze dne , č.l ; exekutorský zápis soudního exekutora Mgr. Františka Gajdoše sp.zn. EZ 005/2007 ze dne , č.l ; dohodu o převzetí a postoupení pohledávky ze dne , č.l. 6398; dohodu o uznání dluhu a způsobu úhrady záväzku ze dne , č.l

9 ; exekutorský zápis JUDr. Milana Usnula sp.zn 098 EZ 14/2007 ze dne , č.l ; c. obv. Marko Stehlíkovi kupní smlouvu ze dne , č.l ; směnky vlastní vystavené společností LETKA TEAM, a. s., č.l ; inventurní zápis ze dne , č.l. 1752; listinu označenou jako směnka ze dne , č.l. 1978; dohodu o pristúpení k záväzku ze dne , č.l ; smlouvu o úplatném převodu cenných papírů ze dne , č.l ; dodatek č. 1 k smlouvě o převodu cenných papíru, č.l ; dodatek č. 2 ze dne ke smlouvě o převodu cenných papírů, č.l ; exekutorský zápis soudního exekutora Mgr. Františka Gajdoše sp.zn. EZ 005/2007 ze dne , č.l ; dohodu o převzetí a postoupení pohledávky ze dne , č.l. 6398; dohodu o uznání dluhu a způsobu úhrady záväzku ze dne , č.l ; exekutorský zápis JUDr. Milana Usnula sp.zn 098 EZ 14/2007 ze dne , č.l ; zajišťovací příkaz č 01/2006 na zajištění daňové povinnosti č.j. 7572/ , č.l ; rozhodnutí nadřízeného Celního ředitelství Hradec Králové, č.j / ze dne , č.l ; d. obv. JUDr. Jiřímu Teryngelovi kupní smlouvu ze dne , č.l ; sdělení policejnímu orgánu ze dne , č.l ; notářský zápis č.j. N 109/2007, NZ 101/2007 notářky Gajané Rejzkové ze dne ; č.l ; sdělení adresované společnosti BEES, s. r. o., ze dne č.l. 874, exekutorský zápis ze dne , č.l , e- mail Ing. Belhocinemu ze dne , č.l. 2080, návrh smlouvy o postoupení pohledávky, č.l. 2081; směnky vlastní vystavené společností LETKA TEAM, a. s., č.l ; listiny založené v příloze č. 3 trestního spisu; listinu označenou jako směnka ze dne , č.l. 1978; ze dne , č.l. 2080; návrh smlouvy o postoupení pohledávky, č.l. 2081; dohodu o pristúpení k záväzku ze dne , č.l ; smlouvu o úplatném převodu cenných papírů ze dne , č.l ; dodatek č. 1 k smlouvě o převodu cenných papíru, č.l ; dodatek č. 2 ze dne ke smlouvě o převodu cenných papírů, č.l ; notářský zápis JUDr. Jana Hofmanna sp. zn. N 328/2007 NZ 297/2007 ze dne , č.l ; exekutorský zápis soudního exekutora Mgr. Františka Gajdoše sp.zn. EZ 005/2007 ze dne , č.l ; dohodu o převzetí a postoupení pohledávky ze dne , č.l. 6398; dohodu o uznání dluhu a způsobu úhrady záväzku ze dne , č.l ; exekutorský zápis JUDr. Milana Usnula sp.zn 098 EZ 14/2007 ze dne , č.l ; zajišťovací příkaz č 01/2006 na zajištění daňové povinnosti č.j. 7572/ , č.l ; rozhodnutí nadřízeného Celního ředitelství Hradec Králové, č.j / ze dne , č.l ; listiny v příloze č. 3 trestního spisu; e. JUDr. Alexandru Bělohlávkovi kupní smlouvu ze dne , č.l ; ze dne , č.l. 2080; návrh smlouvy o postoupení pohledávky, č.l. 2081; f. Ing. Marcelu Belhocinemu kupní smlouvu ze dne , č.l ; komisionářskou smlouvu č o obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru mezi komitentem Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., a komisionářem ATLANTA SAFE, a. s., ze dne s přílohami, č.l a dodatkem č. 1 ze dne , č.l. 6075; smlouvy o zajištění směnkou uzavřené dne , č.l ; směnky vlastní vystavené

10 společností LETKA TEAM, a. s., č.l ; zajišťovací směnky společnosti ATLANTA SAFE, a. s., č.l ; zajišťovací směnky společnosti ATLANTA SAFE, a. s., ze dne , č.l ; notářský zápis č.j. N 109/2007, NZ 101/2007 notářky Gajané Rejzkové ze dne ; č.l ; sdělení adresované společnosti BEES, s. r. o., ze dne č.l. 874; dohodu mezi společnostmi BEES, s. r. o., L.M.G., s. r. o., a ATLANTA SAFE, a. s., ze dne , č.l ; inventurní zápis ze dne , č.l. 1752; listinu označenou jako směnka ze dne , č.l. 1978; ze dne , č.l. 2080; návrh smlouvy o postoupení pohledávky, č.l. 2081; g. Mgr. Františku Gajdošovi exekutorský zápis soudního exekutora Mgr. Františka Gajdoše sp.zn. EZ 005/2007 ze dne , č.l ; dohodu o převzetí a postoupení pohledávky ze dne , č.l. 6398; dohodu o uznání dluhu a způsobu úhrady záväzku ze dne , č.l ; h. Ing. Liboru Chrobokovi kupní smlouvu ze dne , č.l ; přehled faktur, č.l. 6276; faktury č , , a , č.l ; i. Tomáši Koloveckému kupní smlouvu ze dne , č.l ; faktury č , , a , č.l ; inventurní zápis ze dne , č.l. 1752; zápis o převzetí ze dne , č.l ; exekutorský zápis JUDr. Milana Usnula sp.zn 098 EZ 14/2007 ze dne , č.l ; j. Ing. Zbyšku Malému kupní smlouvu ze dne , č.l ; protokol o místním šetření ze dne , č.l ; k. RSDr. Josefu Maršíkovi kupní smlouvu ze dne , č.l ; dopis společnosti L.M.G., s. r. o., ze dne , č.l ; inventurní zápis ze dne , č.l. 1752; l. Jánu Morongovi dohodu o pristúpení k záväzku ze dne , č.l ; exekutorský zápis JUDr. Milana Usnula sp.zn 098 EZ 14/2007 ze dne , č.l ; plnou moc, č.l. 1119; m. Mgr. Pavlu Novákovi kupní smlouvu ze dne , č.l ; žádost policejnímu orgánu ze dne , č.l ; sdělení výsledku šetření ze dne , č.l. 7217; zprávu o výsledcích šetření policejního orgánu OHK Správy hl. m. Prahy ze dne , č.l ; listinu označenou jako směnka ze dne , č.l. 1978; dopis společnosti SYNTEX CZ, s. r. o., ze dne , č.l. 1619; n. Petru Novákovi kupní smlouvu ze dne , č.l ; směnky vlastní společnosti BEES, s. r. o., ze dne , č.l ; dohodu mezi společnostmi BEES, s. r. o., L.M.G., s. r. o., a ATLANTA SAFE, a. s., ze dne , č.l ; přiznání k DPH za zdaňovací období 1. čtvrtletí ze dne ,č.l. 336 přílohy č. 1; platební výměru na DPH ze dne , čj /07/004512/6961, č.l přílohy č. 1; přiznání k DPH za zdaňovací období 2. čtvrtletí roku 2007 ze dne , č.l přílohy č. 1; platební výměr na DPH ze dne , čj /07/004512/6961, č.l přílohy č. 1; o. Ing. Martinu Ulčákovi kupní smlouvu ze dne , č.l ; směnky vlastní vystavené společností LETKA TEAM, a. s., č.l ; zajišťovací směnky společnosti ATLANTA SAFE, a. s., č.l ; listinu označenou jako směnka ze dne , č.l. 1978;

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Útvar odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Expozitura Hradec Králové Ulrichovo náměstí čp. 810, 501 01 Hradec Králové Tel: +420974520529,

Více

Č.j. KRPS-26732-97/TČ-2009-011191 Příbram 29.09.2010 Počet listů: 11 USNESENÍ

Č.j. KRPS-26732-97/TČ-2009-011191 Příbram 29.09.2010 Počet listů: 11 USNESENÍ P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y K r a j s k é ř e d i t e l s t v í p o l i c i e S t ř e d o č e s k é h o k r a j e Odbor hospodářské kriminality detašované pracoviště Příbram Žežická 498,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 40 T 3/2013-1708 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jaroslavy Bartošové a přísedících Jitky Odehnalové a Petra

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 61/2008-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 39/2012-126 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

U S N E S E N Í. t akto: I. Insolvenční návrh věřitele na prohlášení úpadku dlužníka se z a m í t á. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t akto: I. Insolvenční návrh věřitele na prohlášení úpadku dlužníka se z a m í t á. O d ů v o d n ě n í : Jednací číslo: KSBR 27 INS 6965/2011-A-50 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrstkovou ve věci dlužníka: DELETE, s.r.o., Pod Sídlištěm 1, 636 00 Brno, IČO: 253 30 730,

Více

R O Z S U D E K. I n g. Z. Z., nar. XX. XX. XXXX v XXXX, ředitel XXXXX, státní podnik, trvale bytem XXXXX,

R O Z S U D E K. I n g. Z. Z., nar. XX. XX. XXXX v XXXX, ředitel XXXXX, státní podnik, trvale bytem XXXXX, -2672 Č E S K Á R E P U B L I K A R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Okresní soud v Českém Krumlově rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ondřeje Círka a přísedících Jany Kovaříkové

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/3937/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem Národního odboje 1274, 400 85 Ústí nad Labem e-mail: podatelna@ksz.unl.justice.cz tel.: 475 247 111 fax: 475 247 206 ID DS ua9aeqr 2 KZV 73/2006 2804 Krajský

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 78/2012-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2830/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 10/2008-105 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 81/2012-60 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava

Více

R O Z H O D N U T Í. 14 Kse 10/2011-117

R O Z H O D N U T Í. 14 Kse 10/2011-117 14 Kse 10/2011-117 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a členů JUDr. Zdeňka Novotného, JUDr. Ivety Glogrové, Mgr. Stanislava

Více

Zastoupení judikáty NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 32 Odo 129/2004 U S N E S E N Í

Zastoupení judikáty NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 32 Odo 129/2004 U S N E S E N Í Zastoupení judikáty Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 28.04.2005 Typ rozhodnutí: Usnesení Heslo: Dotčené předpisy: čl. 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb. Kategorie rozhodnutí:e NEJVYŠŠÍ SOUD

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 A 164/2002-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 4To 170/2011-1349 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem projednal ve veřejném zasedání konaném dne 16. července 2012 v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Věry Kloudové

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze ve veřejném zasedání konaném dne 16. listopadu 2011 projednal odvolání, která podali obžalovaná Mgr. Anna Benešová, roz.

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2834/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY č.j.6t 170/2011-1705 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Liberci rozhodl v hlavním líčení konaném dne 17.1.2013 v senátě složeném z předsedy senátu Mgr.Richarda Skýby a přísedících

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 65/2008-83 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování trustových služeb

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování trustových služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování trustových služeb 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb společností RSM TACOMA a.s. (dále jen Podmínky ) upravují

Více

Uveřejňování dlužníků

Uveřejňování dlužníků Vyšlo 21. 9. 2012 9/2012 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Uveřejňování dlužníků Stále častěji se setkáváme s dotazy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 9/2012-97 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1. Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1. Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce 2 - Řízení správy daní Odbor 23 Odbor vymáhání Č.j. 6379/11-2310-602525 Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 133/2004-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 35Т 15/2001 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY (Vybraná část) Krajský sóud v Ostravě rozhodl v hlavním líčení dne 19. října 2006 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Gila a přísedících

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více