Zpráva o činnosti. StavebníhobytovéhodružstvaSedlčany. za rok. Obsah:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti. StavebníhobytovéhodružstvaSedlčany. za rok. Obsah:"

Transkript

1 Zpráva o činnosti StavebníhobytovéhodružstvaSedlčany za rok Obsah: 24 Profil SBD Sedlčany Identifikační údaje Předmět činnosti Přehled o spravovaných objektech Organizační struktura Volené orgány Správa družstva Zpráva o činnosti správy družstva Představenstvo družstva Technický úsek Ekonomický úsek Analýza dluhů na nájmu Členské záležitosti Výše nájmu a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů Různé informace

2 ProfilSBD Sedlčany Název firmy: Označení firmy: Stavební bytové družstvo Sedlčany SBD Sedlčany Adresa: U Háječku 711 tel.: , Sedlčany fax: Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze oddíl XCVIII vložka 184 Zapisované základní jmění: 5 tis. Kč IČO: 3761 Bankovní spojení: ČSOB a.s. Příbram /3 GE Capital Bank Sedlčany /6 Úřední hodiny na správě družstva: pondělí: středa: Předmětem činnosti je především správa a údržba nemovitostí. Družstvo zajišťuje provoz bytových a nebytových objektů ve svém vlastnictví i ve vlastnictví jiných osob. Dále svou činností zabezpečuje služby spojené s užíváním domů, bytů, nebytových prostor a garáží. Stavební bytové družstvo bylo založeno na ustavující schůzi již V roce 1974 bylo družstvo sloučeno se Stavebním bytovým družstvem zaměstnanců Strojíren RD v Sedlčanech a v roce 198 se Stavebním bytovým družstvem pro okres Příbram se sídlem Červený Hrádek. Naše družstvo spravuje k celkem 167 bytů a 49 garáží. Z celkového počtu spravovaných bytů je 988 bytů ve vlastnictví družstva, 25 bytů převedených do vlastnictví členů a 54 bytů cizích fyzických osob. SBD Sedlčany má bytový fond rozmístěný mimo Sedlčany ještě ve 23 dalších obcích. Právní vztahy mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi členy družstva navzájem se řídí stanovami družstva, přijatými na shromáždění delegátů dne Družstvo je právnickou osobou, statutárním orgánem družstva je 5-ti členné představenstvo. Nejvyšším orgánem je shromáždění delegátů. SBD Sedlčany je aktivním členem Svazu českých a moravských bytových družstev a úzce spolupracuje s regionálními orgány státní správy a samosprávy. Přehledy o spravovaných objektech Přehled bytů podle vztahu k bytu (porovnání s rokem 21, 22, 23 a aktuálním stavem): stav k stav k stav k stav k stav k družstevní byty byty převedené do vlastnictví cizí byty ve správě celkem Přehled bytů podle místa a podle stavu k : Celkem Sedlčany Ostatní obce družstevní byty byty převedené do vlastnictví cizí byty celkem

3 Organizačnístrukturaa volenéorgány družstva Volené orgány družstva jsou: a) shromáždění delegátů b) představenstvo c) kontrolní komise d) členská schůze samosprávy e) výbor samosprávy Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva kde uplatňují členové své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů. Shromáždění delegátů plní v plném rozsahu působnost členské schůze družstva. Jednání shromáždění delegátů svolává představenstvo podle potřeby, nejméně jednou ročně. Minulé shromáždění delegátů se konalo dne při účasti 6,56 % z celkového počtu 71 pozvaných delegátů. Úkoly vyplývající z usnesení shromáždění delegátů byly průběžně plněny. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím Shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Předseda představenstva svolává a řídí schůze představenstva, jedná jménem představenstva družstva navenek ve všech věcech družstva. Za výkon funkce odpovídá předseda představenstvu. Kontrolní komise je nezávislý kontrolní orgán družstva. Kontroluje veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Vyjadřuje se k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhrady ztráty družstva. Na zjištěné nedostatky upozorňuje představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy. Její jednání řídí předseda kontrolní komise. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost shromáždění delegátů a podává mu zprávy o své činnosti. Na ostatních orgánech družstva je nezávislá. Schází se podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Samospráva je samostatnou organizační jednotkou a tvoří ji zpravidla členové družstva užívající prostory daného bytového domu. Členská schůze samosprávy je orgánem, ve kterém členové družstva projednávají veškeré záležitosti spadající do okruhu působnosti samosprávy a to zejména výsledky hospodaření střediska bytového hospodářství, opravy a způsob jejich financování, pronájmy společných prostor domu atd. Ze svého středu volí tří až sedmičlenný výbor samosprávy a delegáty na shromáždění delegátů v počtu stanoveném představenstvem. Členskou schůzi samosprávy svolává výbor samosprávy podle potřeby, nejméně však jednou do roka. Není-li zvolen výbor samosprávy, zajišťuje plnění jeho úkolů představenstvo družstvo prostřednictvím pověřeného pracovníka. Zvýšené náklady s tím spojené se hradí k tíži střediska bytového hospodářství příslušné samosprávy. Členové představenstva a kontrolní komise: Předseda představenstva Antonín Hron Místopředseda představenstva Josef Kabíček Členové představenstva Vladimír Kremlička Josef Vondráček Ing. Pavel Bláha Předseda kontrolní komise Dana Pešková Členové kontrolní komise Irena Zárubová Dagmar Šimková V roce 26 proběhnou volby do orgánů družstva. Je tedy třeba začít myslet na to, koho byste ve vedení Vašeho družstva rádi viděli. Projednejte tuto otázku na členských schůzích samospráv a případné návrhy můžete průběžně během roku sdělovat na správu družstva. Protože výbory samospráv jsou voleny průběžně podle situace v té které samosprávě, připomínáme, že výsledky volby výboru samosprávy a delegáta na SD je třeba předávat na správu družstva, aby byla zajištěna správná komunikace (předávání výsledků hospodaření, zasílání pozvánek, schvalování úhrad faktur za opravy atd.) U některých samospráv vůbec pracovníci správy neví, na koho se obracet, komu předávat písemnosti.

4 Správa družstva Správa družstva je zřízena k vykonávání běžné činnosti družstva spojené se správou, údržbou a provozem bytových domů, vedením účetnictví a administrativním a spisovým pořádkem. Tvoří ji zaměstnanci družstva v pracovním poměru. Správa družstva měla v roce 24 pět zaměstnanců. V čele správy stojí předseda družstva, který za činnost pracovního aparátu odpovídá, řídí a organizuje jeho práce. Předsedovi jsou podřízeni ostatní pracovníci. V současné době tvoří správu družstva tito pracovníci: Předseda družstva Antonín Hron finanční účetní Stanislava Vokrouhlíková referent pro evidenci nájmu Jitka Jandová referent pro vedení členské evidence Zdeňka Hergetová údržbář výtahů a elektro Josef Škoch Další činnosti družstva, zejména obsluhy kotelen, drobné instalatérské práce atd. jsou zajišťovány sjednáváním dohod sjednaných mimo pracovní poměr tj. dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. O tyto práce je však velmi malý zájem a tak je někdy problém sehnat kvalitní pracovníky brigádníky. Například s instalatérem, který se nám koncem roku 23 přihlásil na inzerát na výměnu vodoměrů a drobné instalatérské práce, jsme se museli rychle rozloučit pro jeho nespolehlivost a nekvalitně odváděnou práci. Zpráva o činnostidružstva Představenstvo družstva Představenstvo družstva pracovalo v hodnoceném období v souladu se schváleným plánem práce. Konalo se 11 schůzí představenstva. Účast členů představenstva byla 93%. Osmi jednání se zúčastnilo 5 členů, dvou 4 členové a jedné 3 členové. Neúčast je vždy řádně omluvena a ve všech případech byla způsobena nemocí. Jednání představenstva byla vždy usnášeníschopná. Devíti jednání představenstva se zúčastnily i členky kontrolní komise, kterým je také pravidelně předáván zápis z jednání. Představenstvo pravidelně měsíčně projednává: členské záležitosti jako např. dědictví členských práv, pronájmy bytů, výměny bytů požadavky na drobné úpravy bytů nebo jejich modernizaci žádosti o půjčky ze statutárního fondu případy dlužníků čtvrtletně jsou projednávány výsledky hospodaření družstva. V poslední době se stále častěji představenstvo družstva zabývá také řešením problémů týkajících se nepořádku v domech a rušení nočního klidu. Především na podnájemce v pronajatých bytech jsou od samospráv stížnosti. Podnájemci nedodržují domovní řád, nedodržují rozpisy úklidu společných prostor, ničí společné prostory (malbu, výtahy, vchodové dveře atd.), hlasitou hudbou nebo hlasitými návštěvami ruší v době nočního klidu ostatní uživatele bytů. Tyto případy řeší představenstvo družstva výzvou členu družstva k ukončení podnájemního vztahu. Ne vždy však mají členové družstva uzavřené smlouvy o podnájmu schválené představenstvem družstva. Vystavují se tak jednak postihu ze strany družstva a jednak i riziku, že jim podnájemník vytvoří na úhradách spojených s užíváním bytu nemalý dluh. Veškerá rozhodnutí představenstva mají návaznost na činnost správy družstva. Podrobnější informace k projednávaným záležitostem jsou tedy obsaženy v další části výroční zprávy. Technický úsek Práce technického úseku spočívá: v zajišťování drobných oprav vlastními pracovníky v zajišťování oprav většího rozsahu dodavatelským způsobem V roce 24 činil celkový náklad na opravy a údržbu bytového fondu ve správě SBD Sedlčany ,16 Kč. Z toho ,26 Kč činil podíl na opravách a údržbě bytů ve vlastnictví družstva, 83.27,- Kč podíl na opravách bytů převedených do vlastnictví a ,9 Kč byl podíl na opravách bytů cizích vlastníků.

5 K opravám většího charakteru, které byly v loňském roce v družstevních objektech prováděny a družstevníky financovány patří zejména: oprava střechy: Sedlčany Za Nemocnicí 166 firma SING - Beran Václav opravy komínů: Sedlčany U Kulturního domu 593 firma Hejhal Václav, Petrovice Sedlčany U Kulturního domu 594 firma Hejhal Václav, Petrovice Nechvalice 41 firma Hejhal Václav, Petrovice Petrovice 164 firma Hejhal Václav, Petrovice Petrovice 165 firma Hejhal Václav, Petrovice Zduchovice firma Hejhal Václav, Petrovice výměny stoupaček: Sedlčany U Kulturního domu firma Petr Vondra, Sedlčany Sedlčany U Kulturního domu 593 firma Petr Vondra, Sedlčany Sedlčany U Kulturního domu 594 firma Petr Vondra, Sedlčany Sedlčany U Školky 699 Sedlčany Olbrachtova 145 Jesenice 46 firma Štemberk Milan Kosova Hora 36 firma Poncar Milan Krásná Hora 186 firma Reiner Roman, Krásná Hora Milešov 92 firma Zsagar Rostislav montáž kulových a vypouštěcích kohoutů na ležatých rozvodech tepla: Sedlčany 79,71 a 711 firma ENERGIE České Budějovice rekonstrukce zvonků a domácích telefonů: Sedlčany U Kulturního domu 595 firma Tomášek Pavel Sedlčany U Školky 696 firma Bürger Miroslav, Sedlčany Sedlčany Olbrachtova 15 firma NES elektro Hrabří 3 firma NES elektro výměna vodoměrů: Sedlčany Na Severním sídlišti 648 firma Křivský, Sedlčany Sedlčany Na Severním sídlišti 662 firma SBD Sedlčany Sedlčany U Školky 697 firma SBD Sedlčany Sedlčany U Školky 698 firma SBD Sedlčany Sedlčany U Školky 699 Sedlčany Olbrachtova 15 firma SBD Sedlčany Sedlčany Olbrachtova 151 firma SBD Sedlčany Sedlčany Za Nemocnicí 162 firma SBD Sedlčany Sedlčany Za Nemocnicí 163 firma SBD Sedlčany Kosova Hora 36 firma Poncar Milan Milešov 96 firma Procházka Miroslav Podmoky oprava odsávání a osvětlení schodiště: Sedlčany Za Nemocnicí 164 firma Homola Miloslav, Sedlčany klempířské práce: Sedlčany 141 firma Vladislav Skalický, Sedlčany Sedlčany 142 firma Vladislav Skalický, Sedlčany Hrabří 3 firma Vladislav Skalický, Sedlčany výměny a opravy vchodových dveří: Sedlčany U Kulturního domu 595 firma Valsa Josef, Sedlčany Sedlčany U Kulturního domu 596 firma Valsa Josef, Sedlčany Dolní Hbity 61 firma Sorino CZ s.r.o. zateplení: Sedlčany U Kulturního domu 593 firma S-B s.r.o., Sedlčany Sedlčany U Kulturního domu 594 firma S-B s.r.o., Sedlčany Sedlčany Na Severním sídlišti 648 firma S-B s.r.o., Sedlčany Sedlčany Za Nemocnicí 169 firma S-B s.r.o., Sedlčany plynové kotelny: Sedlčany Olbrachtova 144 firma Petr Vondra, Sedlčany Sedlčany Olbrachtova 145 Sedlčany Olbrachtova 15 Sedlčany Olbrachtova 151 montáž regulace a měření tepla: Sedlčany Za Nemocnicí 167 firma ENERGIE České Budějovice Sedlčany Za Nemocnicí 169 firma ENERGIE České Budějovice výměna oken: Sedlčany U Kulturního domu 593 firma Nedroplast Sedlčany U Kulturního domu 594 firma Nedroplast

6 příspěvky obcím na vybudování vodovodních přípojek: Doublovičky 8 Obec Jesenice Jesenice 46, 52 a 76 Obec Jesenice výměna kotlů: Petrovice 164 firma Šťastný, Vysoký Chlumec Vysoký Chlumec firma Šťastný, Vysoký Chlumec oprava fasády: Dublovice 164 svépomocí nátěry oken a malování společných prostor: Hrabří 3 firma Jarolímek - Perníček Krásná Hora firma Jandera Miroslav, Krásná Hora Petrovice 118 firma Malý Miroslav Petrovice 158 firma Hejhal Pavel Petrovice 164 firma Berki Roman Štětkovice 54 firma Barhoň Jiří, Sedlčany rekonstrukce elektrorozvaděčů a elektrorozvodů: Kosova Hora 36 a 317 Kubín Josef, Chlum V souladu s energetickým zákonem č. 46/2 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami byla v roce 24 dokončena termoregulace topných soustav na sídlišti Za Nemocnicí a Na Severním sídlišti. V souvislosti s vybudováním plynových kotelen byly zaregulovány i topné soustavy v domech v Olbrachtově ulici. Ve všech zaregulovaných domech byly současně nainstalovány elektronické rozdělovače topných nákladů. Zaregulovanou topnou soustavu (kotel Ekoefekt E 48-5bytů) mají již od roku 23 také v Jesenici čp.46 a mají s tím velmi dobré zkušenosti. Porovnání spotřeby tepla v GJ v letech 21-24: Měřený objekt termín provedení regulace spotřeba GJ v roce , 646, 648 1/ , , ,8 1895,43 66, 661, / , ,5 1798, , / ,1 2921,5 2789,5 2555, / ,12 156,2 1462,3 123, /23 864,74 638,8 67,7 569, /23 58,7 478, 535,9 52, /23 842,84 799,8 749,7 741, /23 829,37 887,1 89,1 759, /23 125,31 975,1 99,3 722, /24 937,73 844,2 928,4 875, /22 964,12 896,9 696,4 694, /24 877,57 837,1 889,6 841,1 Přesto, že se cena za 1 GJ tepla dodávaného Městskou teplárenskou Sedlčany každoročně mírně zvyšuje (r ,14 Kč/GJ, r ,35 Kč/GJ, r.22-45,76 Kč/GJ, r ,59 Kč/GJ), ušetřili družstevníci, kteří bydlí v bytech vytápěných výše uvedeným dodavatelem, na topení v roce 24 proti roku 21 téměř 5 tis. Kč. (Pokud by cena zůstala na stejné výši - což je nereálné, činila by úspora přes 1mil.Kč) Nejjistějším i když finančně náročným způsobem úspor tepelné energie je zateplování staveb, především jejich obvodového pláště a střechy, a výměna oken. Zateplením fasády se kromě úspor tepla také odstraní kondenzace vodní páry na vnitřním povrhu obvodových konstrukcí (častá příčina vzniku a růstu plísní), odstraní se také zatékání spárami mezi panely do bytů a v neposlední řadě se také zvýší celková estetická hodnota objektů. Pro samosprávy by měla být důležitým argumentem pro urychlené rozhodování o provádění oprav i skutečnost hrozby zvýšení sazby DPH. Do konce roku 27 je totiž výstavba, opravy a údržba bytových a rodinných domů zařazena do služeb se sníženou 5% sazbou DPH. Bylo by proto potřeba v následujících 3 letech provést finančně náročnější opravy domů. Oprava, která s 5% DPH vyjde na 5.,- Kč, bude s 19% stát 57.,- Kč. Opravy, které by s 5% DPH vyšly na 1..,- Kč, budou s 19% stát 1.14.,- Kč. Svaz českých a moravských bytových družstev bude sice prosazovat jednání, jehož cílem by byla dohoda vlády a orgánů Evropské komise, aby snížená sazba DPH byla ponechána i po roce 27, na zdar těchto jednání se však nedá plně spolehnout. Přitom financování větších oprav domů je (zejména pro sociálně slabší členy družstva) značným problémem. Tvorba fondu oprav je u každého domu různá. Na 1m2 plochy bytu činila od 1,- Kč do 6,- Kč. Jak jsme zjišťovali, v některých družstvech činí tvorba fondu oprav i 2,- Kč na 1m2 plochy bytu a někde i více. Prostředky fondů oprav tak při finančně náročnějších opravách nedostačují a uživatelé musí skládat další prostředky jednorázově. Představenstvo družstva převážně nechávalo na zvážení členských schůzí samospráv, zda je pro ně výhodnější platit měsíčně např. o 1,- Kč více nebo jednorázově složit někdy 5

7 někdy 2 tisíc korun. Vymáhání těchto mimořádných splátek však bývá u některých členů družstva značně obtížné, proto představenstvo družstva rozhodlo, že minimální tvorba fondu oprav na 1m2 bude činit 5,-Kč a u domů s výtahem 8,- Kč. V některých domech se členové samospráv dohodli, že si tvorbu do fondu oprav zvýší i více a ty můžeme jen chválit, protože to je rozumné rozhodnutí. V příštích letech musí samosprávy 17 družstevních domů počítat s výraznými investicemi do výtahů. V roce 24 byly provedeny Institutem technické inspekce Praha inspekční prohlídky výtahů. Zatím jsme nikdy s výtahy neměli žádné výrazné problémy. Podle vyjádření inspektorů především díky pravidleným prohlídkám a průběžným drobným opravám jsou naše výtahy velmi dobře udržované. Vzhledem ke svému stáří však výtahy plně neodpovídají novým normám pro jejich bezpečnost. Inspekce stanovila u každého výtahu rizika i lhůty k jejich odstranění. Rizika vysoké úrovně je třeba odstranit do 5 let, rizika střední úrovně odstranit do 1 let, rizika nízké úrovně odstranit příležitostně. Správa družstva zajistí u několika servisních firem nabídky na postup při odstraňování rizik včetně cenové nabídky. Samosprávám pak budou s výsledky inspekce a návrhy servisních firem předloženy k vyjádření a projednání financování. Ekonomický úsek (ekonomika družstva) V roce 24 dosáhlo družstvo zisk ve výši ,88 Kč. Z toho činí ,58 Kč zisk správy družstva a ,3 Kč zisk bytových hospodářství. Vývoj hospodářského výsledku ukazuje stejně jako v minulých letech graf, na kterém je vidět, že družstvo vykazuje trvale řadu let kladné hospodářské výsledky. Vývoj hospodářského výsledku družstva za období : celkem správa byt.hosp Výnosy a náklady družstva jsou uvedeny v následující tabulce: náklady výnosy hospodářský výsledek správa družstva , , ,58 kotelny , ,71 bytová hospodářství , , ,3 celkem za družstvo , , ,88 Na hospodářském výsledku se příznivě projevily kroky, které byly představenstvem družstva učiněny a o kterých jsme informovali v loňské zprávě. Zvýšení nájmu z nebytových prostor umožnilo vytvoření rezervy na jejich opravy. Výrazné zvýšení došlo u výběru poplatků z prodlení. Významnou položkou byl také prodej pohledávky vystěhovaného neplatiče. Tyto mimořádné výnosy využilo představenstvo družstva k modernizaci vybavení kanceláře správy družstva.

8 Porovnání výnosů správy družstva za roky 22 až 24: popl. na správu členi popl. na správu vlastníci popl. na správu cizí pronájem nebyt.prostor popl. z prodlení správní poplatky úroky mimořádné výnosy vnitropodnikové výkony údržba pro cizí prodej pohledávek Konečné zůstatky rozvahových účtů k AKTIVA PASIVA 13 Software ,1 321 Dodavatelé ,72 21 Budovy , Přijaté zálohy ,2 22 Samostatné movité věci 54.27, Zaměstnanci , 31 Pozemky , 333 Ost.záv.vůči zaměst , 73 Oprávy k software , Zúčt.soc. a zdrav.poj , 81 Oprávky k budovám , Daň z příjmů za zaměst , 82 Oprávky k sam.mov.věcem ,5 345 Ostatní daně 5, 112 Materiál , Jiné závazky , Pokladna 6.61, 383 Výdaje příštích období ,4 221 Bankovní účty , Základní kapitál 28.8, 311 Odběratelé , 413 Ostatní kapitálové fondy ,7 314 Poskytnuté zálohy , 422 Nedělitelný fond , Pohledávky za členy-služby , Statutární fond , Pohledávky za členy-stav.sp. 2., 423 Statutární fond-půjčky , 378 Jiné pohledávky 1, 427 Sociální fond 21.2, 431 Hospodářský výsledek , Ostatní rezervy 8., 461 Bankovní úvěry na DBV , Dlouhodobé zál. na opravy ,9 479 Ostatní závazky , AKTIVA CELKEM ,69 PASIVA CELKEM ,69

9 Zisk a jeho použití Představenstvo družstva navrhuje následující rozdělení hospodářského výsledku za rok 24: Ze zisku středisek správy družstva ve výši ,88 Kč převést 96.63,58 Kč do statutárního fondu družstva a 3.,- Kč do sociálního fondu. Statutární fond se v souladu s vnitřní směrnicí používá formou půjček k likvidaci havarijních a mimořádných stavů, na objektech družstva, na které nemá daný dům vytvořenu dostatečnou dlouhodobou zálohu na opravy. Sociální fond se používá na financování sociálních potřeb zaměstnanců správy družstva v souladu se směrnicí schválenou představenstvem. Zisk středisek bytového hospodářství ve výši ,3 Kč převést na dlouhodobou zálohu na opravy těch středisek, které zisk vytvořily, tj. domu Sedlčany Na Severním sídlišti 648. Analýza dluhů na nájmu V roce 24 se podařilo snížit výši dluhu na nájmu a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů oproti roku 23 a o částku ,- Kč a výše dluhu k činí ,-Kč. Velký důraz byl kladen na vybírání poplatku z prodlení. Celkem bylo od dlužníků vybráno na poplatku z prodlení ,- Kč. Poplatek z prodlení činí podle vyhlášky 2,5 z dlužné částky za každý den prodlení. U dlouhodobých dluhů činí poplatek z prodlení nakonec i 9% dlužné částky. Pokud se dlužník dostal do svízelné finanční situace např. ztrátou zaměstnání a dohodne se na splátkovém kalendáři, který dodržuje, přistupuje představenstvo družstva k prominutí části (např.1/4-1/2) poplatku. Pokud má však dlužník špatnou platební morálku dlouhodobě nebo na upomínky vůbec nereaguje, vymáhá se poplatek z prodlení v plné výši. Vystěhováním byl ukončen dlouholetý případ neplatiče pana Bartoše z Olbrachtovy ulice 151. Okresní soud v Příbrami vydal rozhodnutí o soudním vyklizení bytu s podmínkou zajištění přístřeší. Přes počáteční obtíže se přístřeší podařilo zajistit a tak byl pan Bartoš s manželkou v červenci vystěhován. Na přidělení bytu bylo poté vyhlášeno představenstvem družstva výběrové řízení, ve kterém bylo podmínkou pro přidělení bytu odkoupení pohledávky za dlužný nájem, poplatek z prodlení, náklady soudního řízení a náklady na vystěhování. Byt byl přidělen zájemci, který za odkoupení této pohledávky nabídl nejvyšší částku. Největším dlužníkům správa družstva před zahájením soudního řízení zaslala výzvu, aby byt vyměnili za menší nebo svá členská práva prodali. Někteří této poslední šance využili a ze získaných prostředků dluhy uhradili. U těch, kteří na tuto výzvu nezareagovali, byl podán návrh k soudu na exekuci na členská práva. Po tomto úkonu již nejsou členy družstva, jejich členský podíl se použil na úhradu dluhu a na užívání bytu s nimi byla uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou. Pokud dluh nedoplatí a neuhradí znovu členský podíl, budou po uplynutí doby nájmu vystěhováni. Nekázeň v úhradách se nám objevila i u vlastníků bytů, které jsme vzali do správy. Představenstvo na tuto situaci reagovalo vypovězením smlouvy o správě celému domu. Vlastník potom na nátlak ostatních vlastníků v domě svůj dluh uhradil a smlouva byla opět obnovena. Vývoj dluhu na nájemném a úhradách za služby za roky ukazuje následující graf: r.1996 r.1997 r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 r.23 r.24 Členské záležitosti Členové družstva v souladu s platnou legislativou mají právo převodu členských práv a povinností spojených s nájmem k bytu. V roce 24 se uskutečnilo 3 převodů členských práv a povinností (včetně dědictví), 1 výměna bytů. Se souhlasem představenstva družstva tedy v souladu se stanovami je přenecháno do podnájmu 48 družstevních bytů. V roce 24 pokračoval převod družstevních bytů do vlastnictví členů družstva podle zákona č. 72/94 Sb. Na základě výzev učiněných družstevníky, bylo převedeno 9 bytů do osobního vlastnictví.

10 Přehled převodů bytů do vlastnictví: celkem převedeno zůstalo ve správě zcela odešlo r.1996 r.1997 r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 r.23 r Výše nájmu a úhrad za plnění poskytovaná s užívání bytů V roce 24 činila předepsaná výše záloh na nájem a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytů (pouze družstevní a převedené - bez cizích) celkem ,- Kč. Z toho činil předpis: záloh na teplo , Kč záloh na teplou vodu , Kč záloh na studenou vodu , Kč záloh na ekonomický nájem , Kč tvorby fondu oprav , Kč poplatku na správu , Kč Přehled vývoje předpisu nájmu v roce 24: leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem celkem zálohy na teplo zálohy na TUV zálohy na SV zálohy na ek.nájem tvorba FO poplatek na správu Zálohy na studenou a teplou vodu jsou upravovány pro každý byt podle jeho spotřeby v minulých obdobích nebo na žádost uživatelů podle jejich očekávané spotřeby. Zálohy na ekonomický nájem a tvorba oprav domu jsou upravovány podle potřeb jednotlivých domů. Zálohy jsou pouze ukazatel předpokládaných nákladů a stanovují se tak, aby předpokládané náklady domů a bytů pokryly. Podle skutečné výše nákladů se pak vyúčtovávají se členy po skončení zúčtovacího období (kalendářní rok).

11 Skutečné náklady na služby v roce 24 činily u družstevních bytů a bytů převedených: teplo ,48 Kč studená voda,stočné a vyvážení jímek ,81 Kč teplá voda ,19 Kč Skutečné náklady na provoz domů v roce 24 činily u družstevních bytů a bytů převedených: elektřina ,5 Kč kominík ,6 Kč odpady ,8 Kč nájemné z pozemků , Kč ostatní 2.74, Kč mzdové náklady (odměna důvěrníka) 2.36, Kč daň z nemovitosti ,3 Kč splátka úvěru ,91 Kč úroky ,5 Kč pojištění , Kč poplatek SČMBD , Kč tj. celkem ,16 Kč Porovnání záloh a skutečných nákladů: záloha skutečnost rozdíl vypořádání teplo , , ,52 bude vyrovnáno se členy při vyúčtování studená voda , , ,19 bude vyrovnáno se členy při vyúčtování teplá voda , , ,81 bude vyrovnáno se členy při vyúčtování ekonomický nájem , , ,16 u některých domů záloha nestačila, na úhradu nákladů na provoz domu byly proto převedeny prostředky z jejich fondu oprav Prvně se v nákladech na provoz domu objevila položka mzdové náklady. Je dobře, že se našel dům, kde členové samosprávy oceňují práci předsedy samosprávy. V dnešní době je až neuvěřitelné, že se najdou lidé, kteří obětují svůj volný čas a mnohdy i peníze (např. za telefony) ve prospěch ostatních. Různé informace Na naši prosbu, uvedenou v loňské výroční zprávě, o předávání klíčů od vchodů a od hlavních dveří ke sklepům bohužel některé samosprávy nereagovali. Vznikají tak problémy při provádění oprav a revizí, odečítání hlavních vodoměrů pracovníky firmy 1.SčV (dříve AQUA) nebo při roznášení pošty pracovnicemi správy družstva. Často se nemůžeme na nikoho dozvonit, aby nás do vchodu pustil. Problém je to hlavně, pokud se stane nějaká havárie a my několik hodin řešíme, jak se do prostoru dostat. Opravářským firmám a pracovníkům odečítajícím hlavní vodoměry jsou klíče půjčovány proti podpisu, takže by se nemělo stát, že by se klíče ztratily. Prosíme proto ty samosprávy, které nám klíče doposud nepředali, aby tak učinili. Protože se objevily problémy a nesrovnalosti při odečítání vodoměrů, nabízí správa družstva samosprávám v domech, kde se současně měří spotřeba tepla, zajištění odečtů vodoměrů i měřičů tepla jedním pracovníkem v jednom dni. Uživatelé bytů by pak nemuseli několikrát umožňovat vstup do bytu různým osobám v různých termínech. Pokud by měly samosprávy zájem, odečítal by tento pracovník vodoměry i čtvrtletně. Odečítání vodoměrů nabízíme i samosprávám, které nemají měření tepla. Spokojené bydlení všem členům družstva přejí funkcionáři a pracovníci správy Stavebního bytového družstva Sedlčany. V Sedlčanech

Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah:

Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah: Výroční zpráva o činnosti Stavebního bytového družstva Sedlčany za rok Obsah: 25 Profil SBD Sedlčany Identifikační údaje Předmět činnosti Přehled o spravovaných objektech Organizační struktura Volené orgány

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2011 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Výroční zpráva 2009. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2009. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2009 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 4 léto 2005 4 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři, dovolte nám, abychom

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf. Zpráva o hospodaření. Rok 2013

Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf. Zpráva o hospodaření. Rok 2013 Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 47 47 Varnsdorf Zpráva o hospodaření Rok 213 Datum : 6. května 214 OBSAH: Informace o družstvu 3 Zpráva představenstva za rok 213 4 Zpráva

Více

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů,

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, červenec 2013 Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, v roce 2013 jsme si připomněli padesáté výročí založení našeho bytového družstva. HODOŇAN, stavební bytové družstvo je nástupcem SBD Bažantnice

Více

Rozhodnutí o neplatnosti přijatého usnesení shromáždění delegátů 3.12.2013 2-3. 2 Informace ze shromáždění delegátů konaného dne 9.6.

Rozhodnutí o neplatnosti přijatého usnesení shromáždění delegátů 3.12.2013 2-3. 2 Informace ze shromáždění delegátů konaného dne 9.6. STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 390/54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Rozhodnutí

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9-02/2014 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2014 Dne 6. 5. 2014 se uskutečnilo shromáždění zvolených delegátů LBD Praha 9, kde každoročně představenstvo

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5, 568 02 Svitavy I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007 Představenstvo BD Svitavy na svém jednání rozhodlo, že se letošní podzimní aktivy předsedů

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 Číslo 1 2015 strana 1 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Více

ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH SPECIFIKA

ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH SPECIFIKA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2013 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA OBSAH: I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DRUŽSTVA 2 II. PŘEDSTAVENSTVO, KONTROLNÍ KOMISE A VEDENÍ SPRÁVY DRUŽSTVA 3 III. 4 A. VÝVOJ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2010 AŽ 2013 4 B. ČINNOST

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více