Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne v hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.10. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku"

Transkript

1 Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne v hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: Ing. Miloslav Rubáš, Ing. Petr Janovský Program 5. veřejného zasedání ZM dne Zahájení 2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání 3. Projednání 1. úpravy rozpočtu města Nýrska na rok Možnost odkoupení areálu MV ČR v Nýrsku, přijetí úvěru na úhradu kupní ceny 5. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 DSO Úhlava a DSO Pod Ostrým 6. Zřízení příspěvkové organizace ZUŚ 7. Projednání programu Leadr 8. Projednání výše prodejních cen bytů 750/8, 612/2 9. Projednání nákupu a prodeje pozemků 10. Projednání Obecně závazné vyhlášky č.3/2007 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích automatů zakázáno 11. Projednání návrhu na odpisy pohledávky TSM Nýrska 12. Vyhlášení 2. kola výběrového řízení na příjemce dotace v oblasti sportu 13. Projektová příprava přeložky komunikace II/191 Nýrsko Svatá Kateřina 14. Revokace usnesení č. 49 ze dne Diskuse 16. Usnesení, případná rekapitulace usnesení 17. Závěr Ad 1/ Z důvodu nepřítomnosti starosty, vedl VZ Mgr. Pavlík - přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 5. veřejné zasedání a ujal se řízení jednání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZM, a proto je usnášení schopno ve všech bodech programu. Navrhl, aby hlasování bylo veřejné. Hlasování řídil Mgr. Pavlík. Hlasování (11 pro : 0 proti : 0 zdrželo se ) Pan Vítovec, ověřovatel zápisu z 4. veřejného zasedání členů ZM konaného dne konstatoval, že zápis odpovídá průběhu jednání a nebyly shledány nedostatky. Zápis doporučil ke schválení. Hlasování řídil Mgr. Pavlík. Zápis schválilo (11:0:0) Do návrhové komise pro přípravu usnesení byli navrženi a schváleni: Ing. Svejkovský (10:0:1) Pan P. Mašek (10:0:1). Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni: p. Heflerová (10:0:1) Ing. Brada (10:0:1)

2 Mgr. Pavlík pronesl prohlášení v souladu se zněním 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších změn a doplňků, oznámil, že nemá na projednávaných bodech schváleného programu 5. veřejného zasedání osobní zájem. ZM schválilo program a způsob vedení diskuse bez připomínek (11:0:0) Ad 2/ Pan Polanský, člen kontrolního výboru, přednesl zprávu o kontrole usnesení ZM z minulého zasedání. ZM bere zprávu na vědomí. Ad 3/ P. Heflerová seznámila s 1. úpravou rozpočtu města Nýrska na rok Zastupitelstvo města Nýrska schválilo na veřejném zasedání dne schodkový rozpočet a jeho závazné ukazatele pro rok Příjmy činily ,55 tis. Kč, výdaje ,50 tis. Kč. Během roku došlo ke změně příjmů i výdajů, ale také k nutným přesunům rozpočtových prostředků. Proto žádáme o schválení změny rozpočtu tak, jak je uvedeno v příloze tohoto materiálu. Upravený rozpočet k je navržen ke schválení jako přebytkový, příjmy běžného roku činí ,24 tis. Kč, včetně financování jsou příjmy ,04 tis. Kč, výdaje rozpočtu činí ,60 tis. Kč. Uvedené změny rozpočtu jsou v souladu s 16, odst. 2, písm. a) a b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM města připomínky, Mgr. Pavlík proto vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Svejkovský přednesl návrh na Usnesení 5/56/2007 Ad 4/ Projednání možného odkoupení areálu Ministerstva vnitra ČR v Nýrsku a zajištění finančního krytí Z dalších jednání s Ministerstvem vnitra ČR je patrné, že bezúplatný převod areálu Ministerstva vnitra ČR v Nýrsku na město je nereálný. Možným řešením je odkoupení areálu Městem Nýrskem přímo od MV ČR, a to do konce tohoto kalendářního roku. O úplatném převodu tohoto areálu již jednalo Zastupitelstvo města Nýrska na svém 9. veřejném zasedání dne pod číslem usnesení 137. V návaznosti na toto rozhodnutí doporučujeme opětně projednat a schválit úplatný převod výše uvedených nemovitostí do majetku Města Nýrska. Navrhovaná kupní cena bude uhrazena tak, aby nedošlo k narušení plánovaných investičních akcí v následujícím období. Na základě konzultace s Ing. Vičarem doporučil uhradit celou kupní cenu na základě přijetí úvěru. Z tohoto důvodu je vypsáno výběrové na poskytnutí úvěru s pěti peněžními ústavy. K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM města připomínky, proto vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Svejkovský přednesl návrh na Usnesení 5/57/2007

3 Usnesení 5/58/2007 Ad 5/ Zhodnocení finančního hospodaření Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2006 představila p. Heflerová Dle 39 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úhlava předkládá zastupitelům členských obcí po jeho schválení v orgánu DSO Úhlava, a to spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO Úhlava za uplynulý kalendářní rok. Ze závěrečného účtu DSO Úhlava vyplývá, že hospodaření za rok 2006 skončilo schodkem. Firma Ing. Jaroslava Pechová provedla přezkoumání hospodaření DSO Úhlava za rok 2006, zpráva o výsledcích přezkoumání konstatuje, že při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky podle 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., tj. méně závažné nedostatky. 1)Usnesení 5/59/2007 Bere na vědomí Zhodnocení finančního hospodaření Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým za rok 2006 představila p. Heflerová. Ze závěrečného účtu DSO vyplývá, že hospodaření za rok 2006 skončilo schodkem. Firma Ing. Jaroslava Pechová provedla přezkoumání hospodaření DSO Údolí pod Ostrým za rok 2006, zpráva o výsledcích přezkoumání konstatuje, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky. 2)Usnesení 5/59/2007 Bere na vědomí Ad/ 6 Mgr. Janoušek seznámil s materiálem Zřízení příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nýrsko na základě usnesení Zastupitelstva města Nýrska č. 38 ze dne Rada Plzeňského kraje schválila svým usnesením oslovení obcí k převzetí zřizovatelských funkcí k základním uměleckým školám působících v příslušných obcích a zřizovaných Plzeňským krajem. Svým dopisem ze dne opětovně oslovil Plzeňský kraj i Město Nýrsko a nabídl převzetí zřizovatelské funkce k Základní umělecké škole Nýrsko, Čsl. legií 373, okres Klatovy. ZUŠ Nýrsko vykonává svou činnost na základě smlouvy o nájmu v budově, která je majetkem Města Nýrska. Mzdové náklady budou hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím KÚ PK. Převzetím zřizovatelské funkce ZUŠ Nýrsko bude zaručena její samostatnost, nestane se pouze odloučeným pracovištěm ZUŠ Klatovy. Z těchto důvodů souhlasilo Zastupitelstvo města Nýrska svým usnesením č. 38 ze dne s převzetím zřizovatelské funkce k Základní umělecké škole Nýrsko s platností od Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém 15. zasedání dne schválilo usnesením č. 575/07 zrušení Základní umělecké školy, Nýrsko, Čsl. legií 373, okres Klatovy ke dni 31. prosince 2007 z důvodu změny zřizovatele a zároveň i bezúplatný převod movitého majetku Plzeňského kraje užívaného Základní uměleckou školou, Nýrsko, Čs. legií 373, okres Klatovy do vlastnictví Města Nýrsko ke dni 1. ledna 2008 dle inventarizace provedené k 31. prosinci 2007

4 Zároveň předkládáme i návrh zřizovací listiny Základní umělecká školy Nýrsko, příspěvková organizace se sídlem Čsl. legií 373, Nýrsko. Usnesení 5/60/2007 Ad 7/ S programem Leader nás seznámila paní Jiříková 1. schválení souhlasu se stanovami občanského sdružení Ekoregion Úhlava 2. schválení zařazení města Nýrska do území působnosti místní akční skupiny Ekoregion Úhlava, o.s. 3. schválení souhlasu s realizací Strategického plánu Leader na území města Nýrska 4. schválení souhlasu s realizací dalších programů, na kterých by se mohlo o.s. Ekoregion Úhlava podílet na území města Nýrska Ekoregion Úhlava je občanské sdružení založené v lednu 2005, jehož členy jsou obce, nestátní neziskové organizace a podnikatelé, kteří společně aktivně spolupracují na rozvoji území Ekoregionu prostřednictvím realizace programu LEADER. Území zahrnuje správní oblasti sedmi obcí Dešenice, Čachrov, Chudenín, Strážov, Hamry, Nýrsko a Janovice nad Úhlavou. Usnesení 5/61/2007 Ad 8/ S materiálem Schválení prodejní ceny bytů č. 2/612 a č. 8/750 prodávaných v bytových domech ve vlastnictví města,, kde již většina bytů je nebo bude v majetku stávajících nájemníků, nás seznámil ing. Brada. Zastupitelé města Nýrska stanovili minimální prodejní cenu uvolněných bytů v majetku Města Nýrska, které jsou v nemovitostech, kde zbývající byty již byly nebo budou prodány stávajícím nájemníkům. Jedná se o byt: č. 2/612 min. cena 585 tis. Kč č. 8/750 min. cena 445 tis. Kč Byli nejprve osloveni zájemci zařazení do seznamu uchazečů o přidělení bytu. Komise jmenovaná starostou vyhodnotila písemné nabídky uchazečů a za dodržení stanovených podmínek byli vybráni uchazeči s nejvyšší nabídkou. Byt č. Minimální cena v Kč Prodejní cena v Kč 2/ , ,- 8/ , ,- Usnesení 5/62/2007

5 A 9/ Návrh na prodej pozemků ve vlastnictví města Nýrska, odkoupení pozemků a předložení podkladů k jednání představil pan Soušek. 1) Ing. Iveta Nováková, Chodská 152, Nýrsko žádá o odkoupení p.p.č. 621/10 o výměře 224 m2 a p.p.č.2153 o výměře 528 m2, obě orná půda v k.ú. Nýrsko. Tyto pozemky slouží jako přístup k pozemkům paní Novákové. Tato žádost již byla projednána na poradě ZM dne s tím, že je nutné zjistit vyhláškovou cenu za pozemky a dále upřesnit umístění p.p.č. 621/10 a zda jejím prodejem nedojde k omezení přístupu na pozemky jiných vlastníků. 2) Milan Jiřík, Vančurova 693, Nýrsko předložení návrhu: Město Nýrsko prodá pozemek č.1789/1 v k.ú.nýrsko o výměře 241 m2 ze cenu dle směrnice města 150,- Kč za m2 zahrada -II.zóna. Dále pan Jiřík prodá Městu Nýrsko p.p.č.14/4 a 1927 v k.ú.nýrsko o celkové výměře 130 m2 za cenu 500,- Kč za m2 s tím, že pozemky budou odkoupeny v případě, že se podaří vykoupit i ostatní pozemky v lokalitě za fotografem. V současné době bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí na odkoupení pozemků se stanovením lhůty vykoupení do 5 let. 3) Vlastní návrh: odkoupení - úplatný převod pozemkové parcely číslo kat. 301/108 v k.ú.nýrsko (trvalý travní porost o výměře 211 m2) z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Nýrska. Jedná se o část komunikace mezi garážemi v Hadravské čtvrti, kde se bude provádět odkanalizování a asfaltový povrch. Usnesení 5/63/2007 A 10/ Pan Vítovec seznámil s mat. Projednání Obecně závazné vyhlášky č.3/2007 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích automatů zakázáno Návrh : Na základě ustanovení 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o loteriích ), může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit, že výherní hrací přístroje mohou být provozovány pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených nebo stanovit, na kterých veřejně přístupných místech v obci je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno. Navrhujeme proto zakázat provozování výherních hracích automatů z důvodu škodlivosti samotného jevu hraní v ulicích Kpt. Kufnera, Šumavské nábřeží, Tylova, Komenského, Čsl. legií, Havlíčkova, Baarova, Palackého, Školní, Strážovská, ul. Práce z následujících důvodů. Záměrem města bylo vybudovat po levém břehu řeky Úhlavy klidovou zónu, a to prakticky v celém jejím toku probíhající městem. V současné době je již dokončena úprava většiny komunikací i odpočinkových ploch určených pro seniory a rodiny s dětmi. Proto by nebylo vhodné v této zóně provozovat výherní hrací přístroje. Dalším místem nevhodným k provozování výherních hracích přístrojů jsou veřejně přístupná místa v okolí školských zařízení.

6 Usnesení 5/64/2007 A 11/ S návrhem na odpisy pohledávky TSM Nýrska seznámil p. Holý. V roce 2004 se zastupitelstvo města rozhodlo zřídit příspěvkovou organizaci (dále jen PO ) TS Nýrsko. Důvodem byla snaha vyčlenit některé činnosti, které dříve provádělo město prostřednictvím své organizační složky Technické služby Nýrsko. PO by zřízena k Při zřízení převzala vymezený majetek a závazky, které byly dříve vedeny v účetnictví organizační složky Technické služby Nýrsko a souvisely s činnostmi, která měla PO nadále vykonávat. Součástí majetkových účtů byly též účty pohledávek a závazků. PO převzala tyto účty tak, jak byly vedeny v předcházející organizační složkou obce Technické služby Nýrsko. Zůstatky některých účtů však nebyly zcela dostatečně doloženy soupisy a některé pohledávky tak byly již v té době neidentifikovatelné. PO si objednala kontrolu účetnictví za rok 2004, již ve zprávě z této kontroly je konstatováno, že některé účty pohledávek nejsou dostatečně doloženy. V roce 2005 a 2006 pracovnice PO provedly rozbor nejasných pohledávek, část pohledávek se podařilo identifikovat a část nikoli. Po ukončení těchto prací bylo zjištěno, že na ú.378 zbývají nejasné položky v celkové výši Kč.Všechny tyto položky vnikly již před rokem Protože se jedná o položky, které se nepodařilo během uplynulých dvou let identifikovat a vznikly již před rokem 2004 a pravděpodobně se nejedná o reálné pohledávky ale spíše o účetní chyby minulých let, navrhujeme odpis těchto pohledávek. Kromě toho je odpis neidentifikovatelných pohledávek doporučován ve zprávě o kontrole již od roku Usnesení 5/65/2007 (10-0-1) Ad/ 12 Paní Heflerová představila materiál týkající se výběrového řízení na poskytnutí dotace sportovním a kulturním organizacím. Dne schválilo zastupitelstvo rozpočet Města Nýrska na rok Ve schváleném rozpočtu výdajů je počítáno i s poskytnutím dotace sportovním a kulturním organizacím ve výši 500 tis. Kč. Podmínky pro získání dotací v oblasti sportu byly vypracovány již v lednu 2006 a zůstávají v platnosti i v roce Nově město vypracovalo podmínky pro získání dotací z rozpočtu města Nýrska v oblasti kultury, a to v členění na dotace na pravidelnou činnost kulturní organizace a dotace na granty v oblasti kultury. Vlastní výběrové řízení proběhne druhý dubnový týden, mimořádné dotace a granty budou schvalovány dle potřeby během roku. Rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč je vyhrazeno dle 85 zák. č. 128/2000, o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, zastupitelstvu města. Schvalování poskytnutí dotací jednotlivým sportovním a kulturním organizacím bude na programu dubnového veřejného zastupitelstva města.

7 Usnesení 5/66/2007 Ad 13/ Paní Bechyňová seznámila s mat. Projektová příprava přeložky komunikace II/191 Nýrsko - Svatá Kateřina Součástí územního plánu je obchvat Nýrska směrem na Svatou Kateřinu, který bude řešit i příjezd k rozšiřující se průmyslové zóně směrem na Chudenín. Plzeňský kraj očekává při realizaci těchto akcí první krok ze strany obcí. Z jednání vyplynul požadavek na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Tato dokumentace je jedním z podkladů pro případné získání dotace na realizaci tohoto obchvatu. Na základě poptávkového řízení byla vybrána firma Valbek Plzeň. Pro urychlené řešení situace navrhujeme zajistit zpracování 1. části projektové dokumentace pro územní rozhodnutí v hodnotě ,- Kč (včetně DPH) a tuto dokumentaci darovat SÚS Klatovy, která na své náklady nechá zpracovat zbývající část dokumentace pro územní rozhodnutí. Usnesení 5/67/2007 Ad 14/ Mgr. Janoušek představil s mat. Revokace usnesení č. 49 ze dne Zastupitelstvo Města Nýrska na svém 3. veřejném zasedání rozhodnutím č. 40 vyhlásilo 2. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB na rok Ke dni uzavření výběrového řízení byly doručeny dvě žádosti, z toho jedna od Technických služeb města Nýrska na opravu bytového fondu města. Tato žádost byla projednána v komisi dne a byla doporučena ke schválení. Na základě doporučení komise ZM Nýrska na svém 4. veřejném zasedání v usnesení č. 49 rozhodlo o uzavření smlouvy na poskytnutí půjček z FRB se dvěma žadateli. Sepsaná smlouva byla konzultována s Ing. Vičarem, daňovým poradcem a asistentem auditora. Z jednání vyplynulo, že touto formou nelze požít peníze z FRB na opravu bytového fondu, neboť TSM Nýrska nejsou majiteli nemovitostí a ani nemají zřízen účet pro opravu bytového fondu. Tento účet má zřízeno Město Nýrsko a TSM Nýrska mají na základě komisionářské smlouvy právo s finančními prostředky na tomto účtu disponovat. Z tohoto by vyplynulo, že v tomto případě není možno půjčku poskytnout. Z tohoto důvodu navrhujeme revokaci usnesení Zastupitelstva města Nýrska č. 49 ze dne Usnesení 5/68/ / Diskuse Nikdo z přítomných neměl příspěvek do diskuse

8 16/ Usnesení Návrhová komise předkládala návrhy usnesení k jednotlivým bodům v průběhu jednání, ta byla přijata a schválena. Viz zápis výše. ( příloha č. 2 ) 17/ Závěr Na závěr Mgr. Pavlík poděkoval přítomným za účast a v hodin veřejné zasedání ukončil Příloha : č. 1. Prezenční listina č. 2. Usnesení zastupitelstva 2 /2007 V Nýrsku dne Zapsala: I. Bělová Ing. Miloslav R u b á š starosta města Nýrska otisk úředního razítka

9 Příloha č.2 Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska, konaného v hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku 56. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje dle 84. odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, změnu rozpočtu, tak jak je uvedeno v příloze. Upravený rozpočet příjmů k ve výši ,24 tis. Kč, upravený rozpočet výdajů ve výši ,60 tis. Kč. 57. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle 85, písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, o úplatném převodu areálu MV ČR v Nýrsku do majetku Města Nýrska za cenu 25 mil. Kč. 58. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle 85, písm. j) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, o uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 25 mil. Kč na úhradu kupní ceny areálu Ministerstva vnitra ČR v Nýrsku )Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok ) Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým za rok Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo na základě ustanovení 35 odst.2, 35a odst.1 a 84 odst.2 písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, podle ustanovení 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, a podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, zřídit s platností od Základní uměleckou školu Nýrsko, příspěvkovou organizaci se sídlem Čsl. legií 373, Nýrsko a schvaluje její zřizovací listinu. 61. Zastupitelstvo města Nýrska souhlasí se stanovami místní akční skupiny Ekoregion Úhlava o.s., s realizací jejího Strategického plánu leader na roky jakož i dalších programů realizovaných občanským sdružením Ekoregion Úhlava na svém území a se zařazením do území působnosti MAS. Jako zástupce obce pro jednání v orgánech sdružení jmenuje zastupitelstvo Ing. Josefa Necudu. 62. Zastupitelstvo města schvaluje prodejní cenu bytu: č. 2/612 ve výši ,- Kč, č. 8/750 ve výši ,- Kč 63. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo v souladu s ust. 85, písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků: prodat pozemek: p.p.č.621/10 v k.ú.nýrsko cena 6,14 Kč/m2 p.p.č.2153 v k.ú.nýrsko cena 6,89 Kč/m2 p.p.č.1789/1 v k.ú.nýrsko cena 150,- Kč/m2

10 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a z ní vyplývajícím následném odkoupení p.p.č.14/4 a p.p.č.1927 v k.ú. Nýrsko za cenu 500,- Kč/m2 s podmínkou, že odkoupení bude uskutečněno v případě vykoupení st.p.č. 44 a st.p.č. 40 v k.ú.nýrsko Městem Nýrskem, nejpozději do pěti let, po této lhůtě skončí platnost této smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném převodu pozemku do vlastnictví města Nýrska: p.p.č.301/108 v k.ú.nýrsko cena dle znaleckého posudku 64. Zastupitelstvo města Nýrska vydává na základě ustanovení 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších změn a doplňků, v souladu s ustanovením 10 písm. d) a ustanovením 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, obecně závaznou vyhlášku č.3/2007 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno. 65. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle 85, písm. f) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, o prominutí pohledávek Technických služeb města Nýrska ve výši Kč. 66. Zastupitelstvo města Nýrska vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na poskytnutí dotace sportovním organizacím pro rok 2007 na 43. kalendářní týden (poslední týden v říjnu 2007). 67. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle 85, písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, o poskytnutí 1.části projektové dokumentace SÚS Klatovy pro uzemní rozhodnutí na akci Přeložka komunikace II/191 Nýrsko - Svatá Kateřina formou daru ve výši ,- Kč (včetně DPH). 68. Zastupitelstvo města Nýrska revokuje svoje usnesení č. 49 ze dne takto: Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle 85, písm. j) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, o uzavření smlouvy na poskytnutí půjčky z FRB pro rok 2007 s jedním žadatelem v celkové částce ,- Kč. V Nýrsku dne Ing. Petr J a n o v s k ý místostarosta Ing. Miloslav R u b á š starosta města Nýrska otisk úředního razítka

Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: Bc. Hladíková, Ing. Janovský, p. Stránský, Mgr. Pavlík, p. Šlenc, Ing.

Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: Bc. Hladíková, Ing. Janovský, p. Stránský, Mgr. Pavlík, p. Šlenc, Ing. Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 15. 08. 2016 v 16. 00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni:

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 10. 6. 2016 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluven

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté:

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté: 1 24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 3.3.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Renata Festová, Jan Hojda, Novák Milan Hosté:

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne v hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne v hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 15. 12. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 14. 7. 2016 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluven

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

BOR-TR/0538/2016. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici. Datum: Přítomní členové zastupitelstva:

BOR-TR/0538/2016. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici. Datum: Přítomní členové zastupitelstva: Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 24.6.2016 Přítomní členové zastupitelstva: Omluveni: Ing. Josef Bušák, Karel Novák, Miroslav Pilař, Hana Votočková, Pavel Votoček, Ondřej Lejdar,

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve 20.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva ředitelka PO Základní škola a Mateřská

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni: p. Polanský (11:0:1) Ing. Janovský (11:0:1).

Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni: p. Polanský (11:0:1) Ing. Janovský (11:0:1). Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02. 05. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: Ing.

Více

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/2006-2010 konaném dne 16.12.2009 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce v 18,00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání

Více

ZÁPIS č. 04/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 04/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: dle presenční listiny Ing. Kamil Ferda - starosta Ing. Kamil Ferda Navržený program: 1. Zahájení - organizační zajištění, presence. 2. Kontrola plnění usnesení ZO č.

Více

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15 OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz Z Á P I S č. 2/15 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň konaného dne 29.6.2015 v 18.00 hod. Místo a čas: kancelář

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

OBEC JANSKÁ. Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne

OBEC JANSKÁ. Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne OBEC JANSKÁ Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne 04. 03. 2011. Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,10 hod., ukončeno

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 10.05.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 7 členů

Více

Přítomni: Sýkora, Peroutka, Mošna, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Matějka, Johánková, Ing. Uzlová, JUDr. Vrbecká, Strnad, Hodina, Soukup

Přítomni: Sýkora, Peroutka, Mošna, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Matějka, Johánková, Ing. Uzlová, JUDr. Vrbecká, Strnad, Hodina, Soukup Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo v pondělí dne 3. listopadu 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Přítomni: Sýkora, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Matějka, Němec, Johánková

Přítomni: Sýkora, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Matějka, Němec, Johánková Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 5. května 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě Mirošov -------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis Z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 17. 08. 2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis Z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 17. 08. 2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis Z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 17. 08. 2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Usnesení ze 20. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 24. května Program:

Usnesení ze 20. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 24. května Program: Usnesení ze 20. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 24. května 2005 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení: Mgr. Fork Jiří, p. Matoušková Kateřina Ověřovatele zápisu z dnešního

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne 27.12.2011, od 17,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne 12. 2. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 25. 6. 2007 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Mgr. Pavel Cielecký Návrhová komise: Ing. Petr Urbanec, Ing. Josef Vašíček Mandátová komise:

Více

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne v hodin v budově obecního úřadu

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne v hodin v budově obecního úřadu Z á p i s z 1. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 25. 3. 2016 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Černý K., Fara J., Čápová P., Formánková G., Výborný M., Zídková E. Omluven: Vacek

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12.6.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 19:30 František Bouček,

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 32 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Ing. Svoboda František - předseda výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Tomáš Bruštík, Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Projednání návrhu na bezúplatný převod

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne 23.5.2016 Čas: 19.05 21.15h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz.prezenční listina, 5 členů ZO Suchodol Hosté:

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 23.02.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,25 hod. Přítomni členové

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Mgr. Dušan Krabec

Více

Zápis z 28. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná

Zápis z 28. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná Přítomni: Zápis z 28. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná Ladislav Vlach, Jiří Kotrba, Tomáš Kertis, Lukáš Tichý, Josef Mareš, Miroslav Zíka, Ing. Pavel Martinec viz prezenční listina Ověřovateli

Více

Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko

Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko Zapisovatel: Ověřovatel zápisu: Přítomni: Jan Martínek Petr

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Obecní úřad v Droužkovicích Z Á P I S. z 11. jednání zastupitelstva Obce Droužkovice, konaného dne:

Obecní úřad v Droužkovicích Z Á P I S. z 11. jednání zastupitelstva Obce Droužkovice, konaného dne: Obecní úřad v Droužkovicích Z Á P I S z 11. jednání zastupitelstva Obce Droužkovice, konaného dne: 30. 05. 2016 Místo konání: Termín: Přítomno: Nepřítomni: Jednání řídil: zasedací místnost Obecního úřadu

Více

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014 Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014 konaného dne 22. dubna 2014 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lipov konaného dne

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lipov konaného dne Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lipov konaného dne 24.11.2016 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lipov (dále též jako zastupitelstvo ) zahájil v 19.00 hodin

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 13. 6. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2013

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2013 Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2013 konaného dne 5. listopadu 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.03.2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.03.2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.03.2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více