Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne v hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.10. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku"

Transkript

1 Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne v hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: Ing. Miloslav Rubáš, Ing. Petr Janovský Program 5. veřejného zasedání ZM dne Zahájení 2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání 3. Projednání 1. úpravy rozpočtu města Nýrska na rok Možnost odkoupení areálu MV ČR v Nýrsku, přijetí úvěru na úhradu kupní ceny 5. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 DSO Úhlava a DSO Pod Ostrým 6. Zřízení příspěvkové organizace ZUŚ 7. Projednání programu Leadr 8. Projednání výše prodejních cen bytů 750/8, 612/2 9. Projednání nákupu a prodeje pozemků 10. Projednání Obecně závazné vyhlášky č.3/2007 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích automatů zakázáno 11. Projednání návrhu na odpisy pohledávky TSM Nýrska 12. Vyhlášení 2. kola výběrového řízení na příjemce dotace v oblasti sportu 13. Projektová příprava přeložky komunikace II/191 Nýrsko Svatá Kateřina 14. Revokace usnesení č. 49 ze dne Diskuse 16. Usnesení, případná rekapitulace usnesení 17. Závěr Ad 1/ Z důvodu nepřítomnosti starosty, vedl VZ Mgr. Pavlík - přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 5. veřejné zasedání a ujal se řízení jednání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZM, a proto je usnášení schopno ve všech bodech programu. Navrhl, aby hlasování bylo veřejné. Hlasování řídil Mgr. Pavlík. Hlasování (11 pro : 0 proti : 0 zdrželo se ) Pan Vítovec, ověřovatel zápisu z 4. veřejného zasedání členů ZM konaného dne konstatoval, že zápis odpovídá průběhu jednání a nebyly shledány nedostatky. Zápis doporučil ke schválení. Hlasování řídil Mgr. Pavlík. Zápis schválilo (11:0:0) Do návrhové komise pro přípravu usnesení byli navrženi a schváleni: Ing. Svejkovský (10:0:1) Pan P. Mašek (10:0:1). Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni: p. Heflerová (10:0:1) Ing. Brada (10:0:1)

2 Mgr. Pavlík pronesl prohlášení v souladu se zněním 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších změn a doplňků, oznámil, že nemá na projednávaných bodech schváleného programu 5. veřejného zasedání osobní zájem. ZM schválilo program a způsob vedení diskuse bez připomínek (11:0:0) Ad 2/ Pan Polanský, člen kontrolního výboru, přednesl zprávu o kontrole usnesení ZM z minulého zasedání. ZM bere zprávu na vědomí. Ad 3/ P. Heflerová seznámila s 1. úpravou rozpočtu města Nýrska na rok Zastupitelstvo města Nýrska schválilo na veřejném zasedání dne schodkový rozpočet a jeho závazné ukazatele pro rok Příjmy činily ,55 tis. Kč, výdaje ,50 tis. Kč. Během roku došlo ke změně příjmů i výdajů, ale také k nutným přesunům rozpočtových prostředků. Proto žádáme o schválení změny rozpočtu tak, jak je uvedeno v příloze tohoto materiálu. Upravený rozpočet k je navržen ke schválení jako přebytkový, příjmy běžného roku činí ,24 tis. Kč, včetně financování jsou příjmy ,04 tis. Kč, výdaje rozpočtu činí ,60 tis. Kč. Uvedené změny rozpočtu jsou v souladu s 16, odst. 2, písm. a) a b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM města připomínky, Mgr. Pavlík proto vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Svejkovský přednesl návrh na Usnesení 5/56/2007 Ad 4/ Projednání možného odkoupení areálu Ministerstva vnitra ČR v Nýrsku a zajištění finančního krytí Z dalších jednání s Ministerstvem vnitra ČR je patrné, že bezúplatný převod areálu Ministerstva vnitra ČR v Nýrsku na město je nereálný. Možným řešením je odkoupení areálu Městem Nýrskem přímo od MV ČR, a to do konce tohoto kalendářního roku. O úplatném převodu tohoto areálu již jednalo Zastupitelstvo města Nýrska na svém 9. veřejném zasedání dne pod číslem usnesení 137. V návaznosti na toto rozhodnutí doporučujeme opětně projednat a schválit úplatný převod výše uvedených nemovitostí do majetku Města Nýrska. Navrhovaná kupní cena bude uhrazena tak, aby nedošlo k narušení plánovaných investičních akcí v následujícím období. Na základě konzultace s Ing. Vičarem doporučil uhradit celou kupní cenu na základě přijetí úvěru. Z tohoto důvodu je vypsáno výběrové na poskytnutí úvěru s pěti peněžními ústavy. K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM města připomínky, proto vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Svejkovský přednesl návrh na Usnesení 5/57/2007

3 Usnesení 5/58/2007 Ad 5/ Zhodnocení finančního hospodaření Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2006 představila p. Heflerová Dle 39 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úhlava předkládá zastupitelům členských obcí po jeho schválení v orgánu DSO Úhlava, a to spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO Úhlava za uplynulý kalendářní rok. Ze závěrečného účtu DSO Úhlava vyplývá, že hospodaření za rok 2006 skončilo schodkem. Firma Ing. Jaroslava Pechová provedla přezkoumání hospodaření DSO Úhlava za rok 2006, zpráva o výsledcích přezkoumání konstatuje, že při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky podle 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., tj. méně závažné nedostatky. 1)Usnesení 5/59/2007 Bere na vědomí Zhodnocení finančního hospodaření Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým za rok 2006 představila p. Heflerová. Ze závěrečného účtu DSO vyplývá, že hospodaření za rok 2006 skončilo schodkem. Firma Ing. Jaroslava Pechová provedla přezkoumání hospodaření DSO Údolí pod Ostrým za rok 2006, zpráva o výsledcích přezkoumání konstatuje, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky. 2)Usnesení 5/59/2007 Bere na vědomí Ad/ 6 Mgr. Janoušek seznámil s materiálem Zřízení příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nýrsko na základě usnesení Zastupitelstva města Nýrska č. 38 ze dne Rada Plzeňského kraje schválila svým usnesením oslovení obcí k převzetí zřizovatelských funkcí k základním uměleckým školám působících v příslušných obcích a zřizovaných Plzeňským krajem. Svým dopisem ze dne opětovně oslovil Plzeňský kraj i Město Nýrsko a nabídl převzetí zřizovatelské funkce k Základní umělecké škole Nýrsko, Čsl. legií 373, okres Klatovy. ZUŠ Nýrsko vykonává svou činnost na základě smlouvy o nájmu v budově, která je majetkem Města Nýrska. Mzdové náklady budou hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím KÚ PK. Převzetím zřizovatelské funkce ZUŠ Nýrsko bude zaručena její samostatnost, nestane se pouze odloučeným pracovištěm ZUŠ Klatovy. Z těchto důvodů souhlasilo Zastupitelstvo města Nýrska svým usnesením č. 38 ze dne s převzetím zřizovatelské funkce k Základní umělecké škole Nýrsko s platností od Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém 15. zasedání dne schválilo usnesením č. 575/07 zrušení Základní umělecké školy, Nýrsko, Čsl. legií 373, okres Klatovy ke dni 31. prosince 2007 z důvodu změny zřizovatele a zároveň i bezúplatný převod movitého majetku Plzeňského kraje užívaného Základní uměleckou školou, Nýrsko, Čs. legií 373, okres Klatovy do vlastnictví Města Nýrsko ke dni 1. ledna 2008 dle inventarizace provedené k 31. prosinci 2007

4 Zároveň předkládáme i návrh zřizovací listiny Základní umělecká školy Nýrsko, příspěvková organizace se sídlem Čsl. legií 373, Nýrsko. Usnesení 5/60/2007 Ad 7/ S programem Leader nás seznámila paní Jiříková 1. schválení souhlasu se stanovami občanského sdružení Ekoregion Úhlava 2. schválení zařazení města Nýrska do území působnosti místní akční skupiny Ekoregion Úhlava, o.s. 3. schválení souhlasu s realizací Strategického plánu Leader na území města Nýrska 4. schválení souhlasu s realizací dalších programů, na kterých by se mohlo o.s. Ekoregion Úhlava podílet na území města Nýrska Ekoregion Úhlava je občanské sdružení založené v lednu 2005, jehož členy jsou obce, nestátní neziskové organizace a podnikatelé, kteří společně aktivně spolupracují na rozvoji území Ekoregionu prostřednictvím realizace programu LEADER. Území zahrnuje správní oblasti sedmi obcí Dešenice, Čachrov, Chudenín, Strážov, Hamry, Nýrsko a Janovice nad Úhlavou. Usnesení 5/61/2007 Ad 8/ S materiálem Schválení prodejní ceny bytů č. 2/612 a č. 8/750 prodávaných v bytových domech ve vlastnictví města,, kde již většina bytů je nebo bude v majetku stávajících nájemníků, nás seznámil ing. Brada. Zastupitelé města Nýrska stanovili minimální prodejní cenu uvolněných bytů v majetku Města Nýrska, které jsou v nemovitostech, kde zbývající byty již byly nebo budou prodány stávajícím nájemníkům. Jedná se o byt: č. 2/612 min. cena 585 tis. Kč č. 8/750 min. cena 445 tis. Kč Byli nejprve osloveni zájemci zařazení do seznamu uchazečů o přidělení bytu. Komise jmenovaná starostou vyhodnotila písemné nabídky uchazečů a za dodržení stanovených podmínek byli vybráni uchazeči s nejvyšší nabídkou. Byt č. Minimální cena v Kč Prodejní cena v Kč 2/ , ,- 8/ , ,- Usnesení 5/62/2007

5 A 9/ Návrh na prodej pozemků ve vlastnictví města Nýrska, odkoupení pozemků a předložení podkladů k jednání představil pan Soušek. 1) Ing. Iveta Nováková, Chodská 152, Nýrsko žádá o odkoupení p.p.č. 621/10 o výměře 224 m2 a p.p.č.2153 o výměře 528 m2, obě orná půda v k.ú. Nýrsko. Tyto pozemky slouží jako přístup k pozemkům paní Novákové. Tato žádost již byla projednána na poradě ZM dne s tím, že je nutné zjistit vyhláškovou cenu za pozemky a dále upřesnit umístění p.p.č. 621/10 a zda jejím prodejem nedojde k omezení přístupu na pozemky jiných vlastníků. 2) Milan Jiřík, Vančurova 693, Nýrsko předložení návrhu: Město Nýrsko prodá pozemek č.1789/1 v k.ú.nýrsko o výměře 241 m2 ze cenu dle směrnice města 150,- Kč za m2 zahrada -II.zóna. Dále pan Jiřík prodá Městu Nýrsko p.p.č.14/4 a 1927 v k.ú.nýrsko o celkové výměře 130 m2 za cenu 500,- Kč za m2 s tím, že pozemky budou odkoupeny v případě, že se podaří vykoupit i ostatní pozemky v lokalitě za fotografem. V současné době bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí na odkoupení pozemků se stanovením lhůty vykoupení do 5 let. 3) Vlastní návrh: odkoupení - úplatný převod pozemkové parcely číslo kat. 301/108 v k.ú.nýrsko (trvalý travní porost o výměře 211 m2) z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Nýrska. Jedná se o část komunikace mezi garážemi v Hadravské čtvrti, kde se bude provádět odkanalizování a asfaltový povrch. Usnesení 5/63/2007 A 10/ Pan Vítovec seznámil s mat. Projednání Obecně závazné vyhlášky č.3/2007 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích automatů zakázáno Návrh : Na základě ustanovení 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o loteriích ), může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit, že výherní hrací přístroje mohou být provozovány pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených nebo stanovit, na kterých veřejně přístupných místech v obci je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno. Navrhujeme proto zakázat provozování výherních hracích automatů z důvodu škodlivosti samotného jevu hraní v ulicích Kpt. Kufnera, Šumavské nábřeží, Tylova, Komenského, Čsl. legií, Havlíčkova, Baarova, Palackého, Školní, Strážovská, ul. Práce z následujících důvodů. Záměrem města bylo vybudovat po levém břehu řeky Úhlavy klidovou zónu, a to prakticky v celém jejím toku probíhající městem. V současné době je již dokončena úprava většiny komunikací i odpočinkových ploch určených pro seniory a rodiny s dětmi. Proto by nebylo vhodné v této zóně provozovat výherní hrací přístroje. Dalším místem nevhodným k provozování výherních hracích přístrojů jsou veřejně přístupná místa v okolí školských zařízení.

6 Usnesení 5/64/2007 A 11/ S návrhem na odpisy pohledávky TSM Nýrska seznámil p. Holý. V roce 2004 se zastupitelstvo města rozhodlo zřídit příspěvkovou organizaci (dále jen PO ) TS Nýrsko. Důvodem byla snaha vyčlenit některé činnosti, které dříve provádělo město prostřednictvím své organizační složky Technické služby Nýrsko. PO by zřízena k Při zřízení převzala vymezený majetek a závazky, které byly dříve vedeny v účetnictví organizační složky Technické služby Nýrsko a souvisely s činnostmi, která měla PO nadále vykonávat. Součástí majetkových účtů byly též účty pohledávek a závazků. PO převzala tyto účty tak, jak byly vedeny v předcházející organizační složkou obce Technické služby Nýrsko. Zůstatky některých účtů však nebyly zcela dostatečně doloženy soupisy a některé pohledávky tak byly již v té době neidentifikovatelné. PO si objednala kontrolu účetnictví za rok 2004, již ve zprávě z této kontroly je konstatováno, že některé účty pohledávek nejsou dostatečně doloženy. V roce 2005 a 2006 pracovnice PO provedly rozbor nejasných pohledávek, část pohledávek se podařilo identifikovat a část nikoli. Po ukončení těchto prací bylo zjištěno, že na ú.378 zbývají nejasné položky v celkové výši Kč.Všechny tyto položky vnikly již před rokem Protože se jedná o položky, které se nepodařilo během uplynulých dvou let identifikovat a vznikly již před rokem 2004 a pravděpodobně se nejedná o reálné pohledávky ale spíše o účetní chyby minulých let, navrhujeme odpis těchto pohledávek. Kromě toho je odpis neidentifikovatelných pohledávek doporučován ve zprávě o kontrole již od roku Usnesení 5/65/2007 (10-0-1) Ad/ 12 Paní Heflerová představila materiál týkající se výběrového řízení na poskytnutí dotace sportovním a kulturním organizacím. Dne schválilo zastupitelstvo rozpočet Města Nýrska na rok Ve schváleném rozpočtu výdajů je počítáno i s poskytnutím dotace sportovním a kulturním organizacím ve výši 500 tis. Kč. Podmínky pro získání dotací v oblasti sportu byly vypracovány již v lednu 2006 a zůstávají v platnosti i v roce Nově město vypracovalo podmínky pro získání dotací z rozpočtu města Nýrska v oblasti kultury, a to v členění na dotace na pravidelnou činnost kulturní organizace a dotace na granty v oblasti kultury. Vlastní výběrové řízení proběhne druhý dubnový týden, mimořádné dotace a granty budou schvalovány dle potřeby během roku. Rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč je vyhrazeno dle 85 zák. č. 128/2000, o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, zastupitelstvu města. Schvalování poskytnutí dotací jednotlivým sportovním a kulturním organizacím bude na programu dubnového veřejného zastupitelstva města.

7 Usnesení 5/66/2007 Ad 13/ Paní Bechyňová seznámila s mat. Projektová příprava přeložky komunikace II/191 Nýrsko - Svatá Kateřina Součástí územního plánu je obchvat Nýrska směrem na Svatou Kateřinu, který bude řešit i příjezd k rozšiřující se průmyslové zóně směrem na Chudenín. Plzeňský kraj očekává při realizaci těchto akcí první krok ze strany obcí. Z jednání vyplynul požadavek na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Tato dokumentace je jedním z podkladů pro případné získání dotace na realizaci tohoto obchvatu. Na základě poptávkového řízení byla vybrána firma Valbek Plzeň. Pro urychlené řešení situace navrhujeme zajistit zpracování 1. části projektové dokumentace pro územní rozhodnutí v hodnotě ,- Kč (včetně DPH) a tuto dokumentaci darovat SÚS Klatovy, která na své náklady nechá zpracovat zbývající část dokumentace pro územní rozhodnutí. Usnesení 5/67/2007 Ad 14/ Mgr. Janoušek představil s mat. Revokace usnesení č. 49 ze dne Zastupitelstvo Města Nýrska na svém 3. veřejném zasedání rozhodnutím č. 40 vyhlásilo 2. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB na rok Ke dni uzavření výběrového řízení byly doručeny dvě žádosti, z toho jedna od Technických služeb města Nýrska na opravu bytového fondu města. Tato žádost byla projednána v komisi dne a byla doporučena ke schválení. Na základě doporučení komise ZM Nýrska na svém 4. veřejném zasedání v usnesení č. 49 rozhodlo o uzavření smlouvy na poskytnutí půjček z FRB se dvěma žadateli. Sepsaná smlouva byla konzultována s Ing. Vičarem, daňovým poradcem a asistentem auditora. Z jednání vyplynulo, že touto formou nelze požít peníze z FRB na opravu bytového fondu, neboť TSM Nýrska nejsou majiteli nemovitostí a ani nemají zřízen účet pro opravu bytového fondu. Tento účet má zřízeno Město Nýrsko a TSM Nýrska mají na základě komisionářské smlouvy právo s finančními prostředky na tomto účtu disponovat. Z tohoto by vyplynulo, že v tomto případě není možno půjčku poskytnout. Z tohoto důvodu navrhujeme revokaci usnesení Zastupitelstva města Nýrska č. 49 ze dne Usnesení 5/68/ / Diskuse Nikdo z přítomných neměl příspěvek do diskuse

8 16/ Usnesení Návrhová komise předkládala návrhy usnesení k jednotlivým bodům v průběhu jednání, ta byla přijata a schválena. Viz zápis výše. ( příloha č. 2 ) 17/ Závěr Na závěr Mgr. Pavlík poděkoval přítomným za účast a v hodin veřejné zasedání ukončil Příloha : č. 1. Prezenční listina č. 2. Usnesení zastupitelstva 2 /2007 V Nýrsku dne Zapsala: I. Bělová Ing. Miloslav R u b á š starosta města Nýrska otisk úředního razítka

9 Příloha č.2 Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska, konaného v hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku 56. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje dle 84. odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, změnu rozpočtu, tak jak je uvedeno v příloze. Upravený rozpočet příjmů k ve výši ,24 tis. Kč, upravený rozpočet výdajů ve výši ,60 tis. Kč. 57. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle 85, písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, o úplatném převodu areálu MV ČR v Nýrsku do majetku Města Nýrska za cenu 25 mil. Kč. 58. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle 85, písm. j) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, o uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 25 mil. Kč na úhradu kupní ceny areálu Ministerstva vnitra ČR v Nýrsku )Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok ) Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým za rok Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo na základě ustanovení 35 odst.2, 35a odst.1 a 84 odst.2 písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, podle ustanovení 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, a podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, zřídit s platností od Základní uměleckou školu Nýrsko, příspěvkovou organizaci se sídlem Čsl. legií 373, Nýrsko a schvaluje její zřizovací listinu. 61. Zastupitelstvo města Nýrska souhlasí se stanovami místní akční skupiny Ekoregion Úhlava o.s., s realizací jejího Strategického plánu leader na roky jakož i dalších programů realizovaných občanským sdružením Ekoregion Úhlava na svém území a se zařazením do území působnosti MAS. Jako zástupce obce pro jednání v orgánech sdružení jmenuje zastupitelstvo Ing. Josefa Necudu. 62. Zastupitelstvo města schvaluje prodejní cenu bytu: č. 2/612 ve výši ,- Kč, č. 8/750 ve výši ,- Kč 63. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo v souladu s ust. 85, písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků: prodat pozemek: p.p.č.621/10 v k.ú.nýrsko cena 6,14 Kč/m2 p.p.č.2153 v k.ú.nýrsko cena 6,89 Kč/m2 p.p.č.1789/1 v k.ú.nýrsko cena 150,- Kč/m2

10 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a z ní vyplývajícím následném odkoupení p.p.č.14/4 a p.p.č.1927 v k.ú. Nýrsko za cenu 500,- Kč/m2 s podmínkou, že odkoupení bude uskutečněno v případě vykoupení st.p.č. 44 a st.p.č. 40 v k.ú.nýrsko Městem Nýrskem, nejpozději do pěti let, po této lhůtě skončí platnost této smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném převodu pozemku do vlastnictví města Nýrska: p.p.č.301/108 v k.ú.nýrsko cena dle znaleckého posudku 64. Zastupitelstvo města Nýrska vydává na základě ustanovení 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších změn a doplňků, v souladu s ustanovením 10 písm. d) a ustanovením 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, obecně závaznou vyhlášku č.3/2007 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno. 65. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle 85, písm. f) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, o prominutí pohledávek Technických služeb města Nýrska ve výši Kč. 66. Zastupitelstvo města Nýrska vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na poskytnutí dotace sportovním organizacím pro rok 2007 na 43. kalendářní týden (poslední týden v říjnu 2007). 67. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle 85, písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, o poskytnutí 1.části projektové dokumentace SÚS Klatovy pro uzemní rozhodnutí na akci Přeložka komunikace II/191 Nýrsko - Svatá Kateřina formou daru ve výši ,- Kč (včetně DPH). 68. Zastupitelstvo města Nýrska revokuje svoje usnesení č. 49 ze dne takto: Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle 85, písm. j) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, o uzavření smlouvy na poskytnutí půjčky z FRB pro rok 2007 s jedním žadatelem v celkové částce ,- Kč. V Nýrsku dne Ing. Petr J a n o v s k ý místostarosta Ing. Miloslav R u b á š starosta města Nýrska otisk úředního razítka

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: Ing.

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

ZÁPIS č. 1/2004. Do pracovního předsednictva byli navrženi a jednomyslně schváleni: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 1/2004. Do pracovního předsednictva byli navrženi a jednomyslně schváleni: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 1/2004 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 2. 2. 2004 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 19 členů zastupitelstva města, listina přítomných je založena

Více

ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010

ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010 Místo konání: Přítomno : ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010 Zasedání zahájeno v 20:03 hod. zasedání ukončeno ve 22:41 hod. restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 21

Více

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční POZVÁNKA na 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 14.3. 2013 od 16:00 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.)

Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 29.11.2007 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 20:30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 23 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 9 občanů Omluveni:

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ Zápis č. 12/29/2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 10. 11. 2008 ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 16 zastupitelů, listina přítomných

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

11 Listopad 2004. OBSAH (výber) Inventarizace majetku a závazků jedna z hlavních podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví

11 Listopad 2004. OBSAH (výber) Inventarizace majetku a závazků jedna z hlavních podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví 11 Listopad 2004 Inventarizace majetku a závazků jedna z hlavních podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví Povinnost provádět inventarizace majetku vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech nad Vltavou. Přítomni: 17 členů zastupitelstva města

Více