Kategorie, do které projekt zasíláte: 3. kategorie veřejné, státní subjekty a neziskové organizace.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kategorie, do které projekt zasíláte: 3. kategorie veřejné, státní subjekty a neziskové organizace."

Transkript

1 I. Základní informace o projektu a jeho podavateli Název projektu: MÚ Frýdlant efektivně řízený úřad Předkladatel: Městský úřad Frýdlant Nám. T. G. Masaryka Frýdlant Kategorie, do které projekt zasíláte: 3. kategorie veřejné, státní subjekty a neziskové organizace. Jméno autora projektu: Ing. Veronika Bubeníčková tajemnice MěÚ Frýdlant Městský úřad Frýdlant nám. T. G. Masaryka FRÝDLANT 1. patro radnice, č. dv. 16 tel , , fax Projekt nominuje: Ing. Dan Ramzer starosta města Frýdlantu Osoba pro poskytování informací a pro představení projektu: Ing. Dan Ramzer starosta města Frýdlantu Ing. Veronika Bubeníčková tajemnice MěÚ Frýdlant II. Popis projektu Výchozí situace, kterou projekt řeší Cílová skupina projektu (pracovní pozice, kvalifikace, kolik osob projekt ovlivní apod.) Řešení a časový harmonogram projektu Situace, ve které se nyní projekt nachází Výchozí situace, kterou projekt řeší. Projekt jsme podali v rámci výzvy Ministerstva vnitra ČR v prosinci 2009 v rámci dotací z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Úřad do té doby s takto rozsáhlým 1

2 projektem, který by řešil rozvoj lidských zdrojů v odbornějších tématech. Dále město potřebovalo připravit strategický plán na dalších 5 let a zároveň jsme chtěli, abychom se tyto strategické plány naučili sami připravovat, protože externí konzultanti či firmy tento proces prodražují. Cílem bylo dosáhnout větší efektivity, výkonnosti služeb poskytovaných úřadem a zavedení nových systémů do veřejné správy. Například jsme byli nespokojeni s oběhem interních informací po úřadu, neexistovala pro to jasná a jednotná metodika či předpis. Zároveň jsme neměli dostatečně propracované informování veřejnosti o tom, co město realizuje, připravuje. Proto jsme se rozhodli zažádat o finanční prostředky z ESF na podporu implementace procesního, projektového a strategického řízení do našeho úřadu. Projektová žádost byla připravena tak, abychom se všechny požadované oblasti naučili a dokázali v budoucnosti sami používat, tzn., že jsme v projektech chtěli podpořit kompetence našich zaměstnanců. Proto bylo naplánováno vzdělávání zaměstnanců vedoucích i liniových a také členů samosprávy (starosta, zastupitelé, ) a zároveň poradenství od externí společnosti. Cílem bylo i to, že si vybraní zaměstnanci osvojí potřebné dovednosti, které budou moci v budoucnu předávat i dalším kolegům, a také že se zpracují příslušné metodiky (příručky), které zanechají v úřadu potřebné know-how. Město má samozřejmě možnost využít pro realizaci jednotlivých projektů, akcí, atd. služeb specializovaných firem, ale to pak samozřejmě předpokládá nemalé finanční nároky a navíc se zpravidla neobejdou bez servisu občanů a zaměstnanců, kteří jsou místně znalí. U určitých projektů a procesů byla hrozba, že jejich realizace závisela na jednotlivcích a v případě jakékoliv absence (nemoc, důchod, výpověď) mohla ohrozit uskutečnění. Za podpory vypracovaných metodik a pilotních aktivit očekáváme, že k žádnému ohrožení nedojde. Žádost byla schválena, ale do zahájení projektu vstoupila ničivá povodeň ze srpna Proto jsme měli velké dilema, zda projekt vůbec realizovat. Požádali jsme MV ČR o odložení zahájení projektu. Přestože bylo žádosti vyhověno, termín na realizaci tak rozsáhlého projektu byl poměrně krátký a vyžadoval skloubení pracovních povinností spolu s prací na projektu. Během projektu byla také část zaměstnanců delimitována na Úřad práce, tudíž se nemohla zúčastnit projektu až do konce. Cílová skupina projektu (pracovní pozice, kvalifikace, kolik osob projekt ovlivní apod.). Do projektu jsme zapojili více jak polovinu zaměstnanců (hlavně úředníků), ze kterých se mnozí aktivně zapojili do realizace a výstupů. Toto jsme považovali za velmi důležité, protože aktivním zapojením jsme očekávali (a také se to potvrdilo) zvýšení úrovně organizační kultury úřadu, motivace zaměstnanců realizovat změny, prohloubení kompetencí zaměstnanců či zvýšení loajality zaměstnanců. Velká část cílové skupiny se podílela na mapování procesů a měla tak lepší vhled do jejich zefektivňování a vyhodnocování, současně poznali procesy navzájem. Sami zaměstnanci připravovali měřítka a hledali omezení, která na úřadě mohou být a které procesy by bylo vhodné zlepšit, popřípadě zavést. Toto považujeme za velký přínos, protože toto kopírovalo potřeby cílové skupiny. Celkově bylo zapojeno téměř 60 zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Frýdlant, z toho 11 vedoucích zaměstnanců (včetně tajemnice) a dále 10 zastupitelů (včetně starosty). 2

3 Mezi zaměstnanci byli zástupci ze všech odborů a oddělení úřadu, dále se projektu zúčastnili i zaměstnanci, kteří jsou již v důchodu anebo ti, kteří měli teprve nastoupit do trvalého pracovního poměru. Celkově to bylo cca 75 % zapojených zaměstnanců z celkového počtu na úřadě. Výše uvedená cílová skupina byla zapojena jak do vzdělávacích, tak do poradenských aktivit, které byly rozděleny do tří oblastí: 1. Projektové řízení - celkem zapojeno 6 osob - tým interních metodiků, kteří absolvovali vzdělávání v tomto tématu a na základě toho si sami vyzkoušeli řídit jeden vybraný projekt dle principů a následně vytvořili metodiku pro projektové řízení (výstupy popsány níže) 2. Procesní řízení - celkem zapojeno 40 osob a) tým interních metodiků - celkem 10 osob - absolvovali vzdělávání a podíleli se na tvorbě výstupů (mapování procesů a jejich zdokonalení, příprava příručky) ve spolupráci s poradenskou společností b) vzdělávání v procesním řízení - 30 osob ze všech odborů průřezově absolvovali vzdělávání v procesním řízení (potřebovali jsme, aby tato širší skupina zaměstnanců rozuměla tomu, co je to procesní řízení, jak se mapují procesy) a pomáhali interním metodikům při mapování procesů 3. Strategické řízení ÚSC- 20 osob - zastupitelé, vedení města, vedoucí odborů, kteří absolvovali vzdělávání ve strategiích a následně ve spolupráci s dodavatelem připravili metodiku aktualizace strategického plánu ÚSC, kterou bude město využívat i v dalších obdobích. A dále v rámci této oblasti připravili metodiku průzkumů pro kvalitní zpětnou vazbu uživatelů veřejných služeb a služeb veřejné správy (tedy zpětnou vazbu od občanů, firem apod.). Zastupitelé a vedení města (starosta a místostarostové) byli zapojeni především do aktivity zaměřené na strategické plánování, jejímž cílem bylo právě seznámení se strategickým plánováním, jeho smyslem, cílem a způsobem tvorby a zejména s pravidelnou aktualizací strategického plánu města, tzn. karet aktivit. Toto považujeme za velmi důležité pro rozvoj územního samosprávného celku a také úřadu samotného. Doufáme, že se díky tomuto zapojení budou i nadále zajímat o naplňování vytvořeného strategického plánu. Zapojení zaměstnanců úřadu a zastupitelů do projektu se ukázalo jako velmi prospěšné, protože veškerou místní znalost může těžko dodavatelská firma zajistit. Dodavatel nás v podstatě provázel, abychom mohli vytvářet své vlastní výstupy, které využijeme do budoucna. Řešení a časový harmonogram projektu. Vzhledem k tomu, že naše město postihla v srpnu 2010 katastrofální povodeň, nemohli jsme zahájit projekt v původním termínu tj. v září 2010, jelikož zaměstnanci měli spoustu jiných mimořádných povinností a pracovně byli velmi vytíženi. Projektu jsme se mohli začít věnovat až v červnu 2011, termín ukončení byl v září 2012, což se ukázalo při hodnocení jako 3

4 velmi krátká doba. Přesto zaměstnanci zvládli účast na všech seminářích i plnění veškerých zadaných úkolů. Jak je výše uvedeno, projekt se skládal ze tří hlavních oblastí projektového, procesního a strategického řízení. Všechny tři oblasti byly řešeny současně, pro každou oblast byla nominována pracovní skupina. Tyto pracovní skupiny (projektové týmy) byly nejdříve vzdělávány v dané problematice, aby rozuměly všem potřebným pojmům a principům. Následně vytvářely konkrétní výstupy, na kterých se dohodly a byly schváleny vedením města. Původně měly být výstupem projektu tři metodiky ke každé oblasti, ale sami jsme vnímali, že to nám nestačí. Že se musíme projektové řízení naučit na nějakém konkrétním příkladu, že si musíme zmapovat jasně zvolený proces a že si musíme připravit konkrétní strategický plán se všemi jeho náležitostmi. Jinak bychom neměli z projektu potřebný užitek. Tři metodiky vznikly (pro projektové řízení, pro procesní řízení a pro realizaci průzkumů ke strategickému plánu), ale vedle toho vznikly níže uvedené konkrétní výstupy. Metodiky procesního a projektového řízení Cílem tohoto dokumentu vytvořeného v průběhu projektu MÚ Frýdlant - efektivně řízený úřad je zprostředkovat zaměstnancům úřadu ucelený pohled na problematiku procesního a projektového řízení a předložit metody pro jejich aplikaci v rámci poskytování služeb nebo v rámci jejich zlepšování. Vzhledem k různorodosti problematik řešených městským úřadem nabízí tato příručka širší škálu kontextů, technik a nástrojů, z nichž je třeba vždy zvolit vhodný postup odpovídající vytyčenému cíli. Během projektu EŘÚ bylo realizováno několik pilotních zlepšovatelských a implementačních aktivit, které popisovanou filosofii a pracovní postupy prověřily v praxi a daly základ budoucí standardizaci obdobných prací na úřadě. Příručka poskytuje metodickou pomoc pro zlepšování procesů a řízení projektů. Metodika pro realizaci průzkumů Cílem této metodiky je podpořit úspěšnou realizaci opatření navržených ve Strategickém plánu města Frýdlant pro roky V rámci projektu MÚ Frýdlant - efektivně řízený úřad bylo navrženo celkem osm oblastí navázaných na aktivity strategického plánu a vhodných pro realizaci externího průzkumu u některých z cílových skupin. Takto získané názory veřejnosti na příslušnou problematiku mohou významně zvýšit šance na úspěch při tvorbě variant i samotné realizaci konkrétních opatření. Na pracovních workshopech byly s pracovním týmem pro tvorbu metodiky specifikovány i postupy pro podpoření realizace několika oblastí strategického plánu města formou průzkumů. Metodika obsahuje: Typy průzkumů a způsoby jejich provedení (8 typů veřejných a cílených anket) 4

5 Specifikace účelů průzkumů (zajištění informací od cílové skupiny nutných pro další rozhodování, podávání informací cílové skupině s možností zpětné vazby, získání podpory cílové skupiny pro řešení dané problematiky) Popis procesu realizace průzkumů Projekt Valdštejnské slavnosti Jako hlavní cíl pracovní skupiny pro projekt Valdštejnské slavnosti (dále VS) bylo stanoveno vytvoření znalostní databáze, která v budoucnu umožní přípravu VS s ohledem na dosavadní nabyté zkušenosti a zajistí, aby se nezapomnělo na žádnou přípravnou ani realizační činnost v tomto poměrně komplikovaném projektu. Pracovní skupina vyšla z faktu, že Valdštejnské slavnosti mají po 9 realizovaných ročnících poměrně standardizovaný formát. Bylo proto stanoveno strukturování realizačního týmu VS a vytvořena struktura projektové WBS (work breakdown structure) definující jednotlivé projektové pracovní balíky a činnosti, které do nich patří. Finálním výstupem je znalostní databáze, kterou pracovní skupina vytvořila v programu MS Excel a v níž je výše uvedená projektová WBS rozpracována do detailů. Tato databáze umožňuje filtraci podle různých parametrů. Projekt Tvorba koncepce pro regeneraci městských památek Cílem tohoto projektu bylo zpracovat koncepční dokument týkající se obnovy památek ve Frýdlantu a zvýšit tak kvocient města využívaný při přidělování finančních prostředků Ministerstvem kultury ČR na obnovu památek. Projektový tým se zabýval zmapováním rizik projektu a přijímáním opatření eliminujících jejich vznik. Jako velmi důležitá se ukázala nutnost úzké spolupráce se samosprávnými orgány, aby nově vznikající koncepční dokument byl ve shodě s politickou strategií. Nová koncepce byla projednána a schválena městským zastupitelstvem. Optimalizované a nově zaváděné procesy Externí: Informování veřejnosti o aktivitách města Odpadové hospodářství ve městě Interní: Oběh interních informací po úřadě Adaptační proces nového zaměstnance Všechny čtyři procesy mají podobný cíl: optimalizaci realizačních a řídících činností na stávajících procesech nebo navržení architektury zcela nového procesu. Vytipované procesy mají svá specifika, jimiž se odlišují od ostatních. Z tohoto důvodu byly v rámci zlepšovatelských aktivit zvoleny různé analytické metody odpovídající charakteru procesu (např. SWOT analýza, Benchmarking srovnání s praxí v jiných městech, Anketa, apod.). Použité přístupy nebo metody vycházely z Příručky procesního řízení, která rovněž vznikla 5

6 během projektu EŘÚ a která obsahuje i řadu dalších metod využitelných pro zlepšování a monitoring procesů v budoucnu (popsána výše). Společným prvkem všech inovovaných procesů je jednotná struktura výstupní zprávy, která obsahuje popis cílů, zmapování výchozího stavu, návrh budoucího stavu a akční plán navrhující aktivity po ukončení projektu EŘÚ a podporující úplnou implementaci navržených změn. Tyto výstupy jsou zároveň praktickým návodem pro další inovace na úřadě. Situace, ve které se nyní projekt nachází. Projekt byl v září 2012 ukončen, v lednu 2013 byla odeslána závěrečná monitorovací zpráva. V současné době probíhá příprava Valdštejnských slavnosti, které se uskuteční v květnu Jedná se o kulturní akci, kdy do města zavítá během víkendu tis. lidí a pro tuto akci je třeba zajistit vše od kulturního programu až po závěrečný úklid a to ke spokojenosti všech. Tento projekt byl právě ohrožen jistou nezastupitelností, kdy veškerou organizaci měl na starosti jeden zaměstnanec. Nyní se vše chystá dle připravené metodiky a hotového projektu, realizace akce ukáže, zda nebylo nic opomenuto. Noví zaměstnanci jsou přijímáni dle Adaptačního procesu nového zaměstnance. Tento proces velmi usnadňuje práci vedoucím pracovníkům, kteří nyní koncepčně řeší seznamování nových pracovníků se všemi předpisy, směrnicemi a zásadami přijatými na MěÚ. Tento proces lze brát jako živý dokument, který lze kdykoliv doplnit chybějícím materiálem. Realizace procesu Informování veřejnosti o aktivitách města vycházelo z konkrétních požadavků od občanů a znalosti místních zaměstnanců. Dle zpracovaného procesu nyní informovanost probíhá a zatím se jeví jako dostačující. Proces Optimalizace odpadového hospodářství je dlouhodobější aktivita, na které se nyní intenzivně pracuje. Samospráva města od III. Q 2013 plánuje zdražení poplatku za odpady a jako kompenzaci chce nabídnout určité slevy za zpětný odběr odpadu. Toto právě řeší proces Optimalizace odpadového hospodářství, který je nyní ve fázi komunikace jednotlivých členů týmu s dodavatelem SW, HW, s poskytovatelem svozové služby, pracuje na úpravě místní legislativy, atd. Aktivita by měla být fyzicky zahájena v březnu Některé další aktivity nebyly součástí projektu, byly však v projektu nastartovány, např. aktualizace karet aktivit v rámci strategického plánu. Tento materiál je nezbytným dokladem k žádostem o dotace. 6

7 III. Hodnocení projektu SWOT analýza projektu Silné stránky - získání kompetencí, dovedností - získání metodik - prohloubení neformálních vztahů - odpovědný přístup týmu - akceptace podnětů od veřejnosti - ochota k vysokému pracovnímu nasazení Příležitosti - využití metodik pro nové procesy a projekty - udržení navázané spolupráce mezi jednotlivými členy týmu - zkvalitnění služeb veřejné správy - zvýšení efektivnosti - využití získaných dovedností i v jiných aktivitách Slabé stránky - nestabilita systému veřejné správy - změna volených členů týmu Hrozby - ztráta motivace - nezavedení některých výstupů do chodu úřadu - fluktuace zaměstnanců - usnutí projektu Finanční měření úspěšnosti projektu Úřad nemá ve své povaze vytvářet zisk. Přesto má realizace tohoto projektu vliv i na hospodaření města a některé výstupy jsou měřitelné i finančně. Jednak chceme do budoucna ušetřit nemalé finanční prostředky při pravidelné inovaci strategického plánu, jehož aktualizace dodavatelskou firmou předpokládá cca 200 tis. Kč. Nyní si chceme velkou část připravovat sami a poradenskou společnost chceme využít již jen skutečně jako poradní hlas a ne jako tvůrce. Strategický plán je jedním z nezbytných podkladů při žádostech o dotace. Nově zavedený proces Informování veřejnosti o aktivitách města ukáže na počtu návštěvníků na akcích pořádaných městem, v návštěvnosti kulturních stánků, v prodejnosti místních periodik, v návštěvnosti webových stránek, atd. Při posuzování úspěšnosti projektu Valdštejnské slavnosti bude po jejich realizaci v květnu 2013 měřítkem mimo jiné počet návštěvníků a s tím výše vybraného vstupného, zajištění veškerého servisu, spokojenost účastníků a realizátorů s organizací. Při nově nastaveném procesu Optimalizace odpadového hospodářství očekáváme, že se nejvíce projeví finanční stránka. Informováním veřejnosti, jejím přesvědčením, motivací a zapojením do systému zpětného sběru separovaného odpadu se městu a občanům budou vracet finance za takto tříděný odpad. Cílem je dosáhnout toho, že výdaje města na odpadové hospodářství budou totožné s příjmy. V současné době město zhruba 30% doplácí, což je cca 1,5 mil. Kč. 7

8 Měření úspěšnosti projektu Pro náš úřad tento projekt přinesl naprosto inovativní pohled a zkušenost a to díky tomu, že jsme propojili "tvrdé" nástroje (mapování procesů, vytváření strategického plánu) se vzdělávacími moduly. Bylo pro nás velmi důležité, aby zaměstnanci získali potřebné znalosti, dovednosti a také motivaci spolupodílet se na změnách. Díky poradenským workshopům, které vedli konzultanti dodavatelské společnosti, se naši zaměstnanci naučili zcela jinému způsobu práce, naučili se sami přispívat svými nápady, osvojovali si možnost spolurozhodovat, což není ve veřejné správě zcela běžné. Někteří zaměstnanci nejprve k celému projektu a k vlastnímu vzdělávání přistupovali s jistou dávkou neochoty a nedůvěry. Jejich nálada byla místy i nakažlivá, ale po prvních vzdělávacích seminářích a po poznání zcela odlišného způsobu výuky se rychle zapojili a spolupracovali s celým týmem. Samozřejmě, že jsme díky projektu rozšířili kompetence (dovednosti) více jak u 60% našich zaměstnanců, a také se provázala více spolupráce uvnitř i vně úřadu. Vybraná vzdělávací témata, zapojení zaměstnanců i způsob výuky vedl k tomu, že zaměstnanci i zastupitelé se poznali navzájem v jiných pozicích a působnostech, odhalili své slabé i silné stránky a uvědomili si provázanost veškerých činností na úřadu. Z některých aktivit vzešla další uskupení, která přetrvávají do dalšího období, např. vznik kulturní komise, ve které jsou zapojeni jak zaměstnanci, tak i zastupitelé. Tím se nám také potvrdil náš předpoklad, že zaměstnanci získají nejen informace, ale také osobnostně vyrostou. Důležitý byl také prvek spolupráce, kdy zaměstnanci byli nuceni spolupracovat s kolegy z jiného odboru a učili se vzájemně sebe vnímat jako interního klienta a tím se učili přístupu i k běžným klientům z vnějšku. Přínos pro úřad je díky zavedeným procesům trvalý a vnímáme, že se odráží hlavně v práci úředníků, jejich rychlosti, přístupu (součástí jednoho procesu je i zavedení kodexu úředníka) a systematičnosti. V porovnání s jinými úřady, které také realizovaly projekty v rámci OP LZZ, jsme si vytvořili jasné a konkrétní výstupy, které využijeme do budoucna. Výstupy jsme připravili tak, abychom byli schopni sami realizovat potřebné projekty, mapovat si vybrané procesy či aktualizovat strategický plán města. 8

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků

Více

METODA CAF A KRITÉRIA MA 21 NA MěÚ V HODONÍNĚ PRAHA 26.4.2006

METODA CAF A KRITÉRIA MA 21 NA MěÚ V HODONÍNĚ PRAHA 26.4.2006 METODA CAF A KRITÉRIA MA 21 NA MěÚ V HODONÍNĚ PRAHA 26.4.2006 MĚSTO HODONÍN leží na JV Jihomoravského kraje při řece Moravě počet obyvatel cca 27.000 charakteristika: ubývající průmysl, Lázně Hodonín,

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Název operačního programu: : OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Název výzvy: Školení

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie)

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky Květen 2015 TÉMATA PREZENTACE Východiska plánování Struktura a proces tvorby PRO Aplikace www.obcepro.cz PROČ PLÁNOVAT

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Název Projektu: Závěrečná hodnotící zpráva Město Kravaře realizovalo v období od 1.6.2010 do 31.5.2013 projekt "Vzdělávání v egon Centru Kravaře", který byl zaměřen na vzdělávání úředníků v oblasti egovernmentu

Více

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb Vyhodnocení komunitního plánování na Rokycansku z hlediska kritérií Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií plánování sociálních služeb Zpracovatel:

Více

Struktura 2.bloku. monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace,

Struktura 2.bloku. monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace, Struktura 2.bloku monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace, doporučení/ analytické metody / analýza zdrojů, individuální výchovný plán výchovný plán

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014

NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014 NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014 Úvodní slovo GŘ Projekt Metodika individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR, kterému pracovně říkáme MIKOP, se rozběhl v lednu 2013 a potrvá do června 2015. S rozpočtem

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Marcela Skočilasová externí autor Společnost Nutricia a.s. ukončila k 30.8.2012

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny

Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny ANOTACE PROJEKTU OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Název a číslo projektu Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši CZ.1.04/3.1.06/30.00128 Žadatel projektu VS Rychleby s.r.o. 24704971 Olivova 303/49 Praha 251 01 Kontaktní

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování 10. prosince 2009 HLAVNÍ TÉMATA Struktura, pojetí, aplikace částí PRJMK Způsoby tvorby koncepčních

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální grant: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji realizovaný v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 21. 1. 2013 Zlín TENTO

Více

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Praha, Centrum současného umění DOX, 21. 4. 2015 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.:

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/3.2.00/36.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Projekt Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti MOSER a.s. vybudováním moderního adaptabilního vzdělávacího systému zaměstnanců část II a realizace konkrétních vzdělávacích aktivit část I VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO

Více

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Východiska projektu KSŘ SML Výzvy vedení města: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev bude muset

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF

Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF Český institut efektivního managementu Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF Roman Fišer CIEM Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF Model vznikal od roku

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno 9. Národní konference kvality - prezentace zavádění CAFu do PO Jihomoravského kraje Historie

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu.

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu. Aktuality : leden - březen 2011 Na všech třech pracovištích SŠHL Frýdlant i nadále probíhat pilotní ověřování modulového systému vyučování. Do všech nových ŠVP a inovovaných ŠVP byly zakomponovány nově

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více