KOncePt UČící Se OrGAnizAce v KOnteXtU StrAteGicKéHO managementu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOncePt UČící Se OrGAnizAce v KOnteXtU StrAteGicKéHO managementu"

Transkript

1 KOncePt UČící Se OrGAnizAce v KOnteXtU StrAteGicKéHO managementu THe LeaRnInG ORGanIZaTIOn concept In THe context Of STRaTeGIc ManaGeMenT Daniela Kořená Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Ústav managementu a marketingu Abstrakt: Příspěvek se zabývá konceptem učící se organizace, který autorka staví do širších ekonomicko-manažerských souvislostí. Zdůrazňuje vliv turbulentních změn, jednoho z typických rysů dnešní doby, na stále vzrůstající hodnotu znalostí a především schopnosti pracovat se znalostmi. Tato skutečnost nutí firmy, aby přehodnotily svůj dosavadní postoj k podnikovým aktivům a soustředily se zejména na potenciál lidských zdrojů. Principy učící se organizace se tak stávají jedním z klíčových faktorů ovlivňujících strategii firmy. Autorka ve svém příspěvku vychází zejména z díla Petera M. Sengeho - Pátá disciplína - teorie a praxe učící se organizace. Klíčová slova: učící se organizace, strategický management, znalostní management Abstract: Article deals wit the learning organization concept in larger economic-management context. The author emphasizes impact of the turbulent changes one of the typical characteristics of the present days on the ever-rising value of the knowledge and especially of the ability working with knowledge. This fact presses on companies to reevaluate theirs present attitude to the corporate assets and to concentrate especially on the human resources potential. That way the principles of the learning organization become one of the key factors prejudicing the company s strategy. The author in this article appears from the publication of Peter M. Senge The Fifth Discipline The Art and Practice of the Learning Organization. Key words: learning organization, strategic management, knowledge management JEL Classification: M 12 1 turbulence současného světa Jak upozorňuje řada ekonomů, současný svět se čím dál rychleji vyvíjí, neustále v něm dochází ke společenským, technologickým a dalším změnám, na které se podniky musí naučit rychle reagovat, 38

2 v ideálním případě je předvídat. Starý, poměrně přehledný a vcelku předvídatelný, hierarchicky uspořádaný podnikový svět rychle zaniká. Pro nový svět potřebují podniky nové znalosti i dovednosti, nové systémy řízení.... S vývojem společnosti se mění i podmínky pro podnikání. Dnes při řízení podniku jenom těžko vystačíme se stejnými nástroji, s jakými řídili klasikové. 1 na nezbytnost provedení zásadních změn v oblasti současných metod managementu upozorňuje např. i prof. Souček. Podle něj se většina firem musí podstatně změnit, aby v dnešní době uspěla na globálním trhu. 2 Globální ekonomika znamená např. podle Kottera pro firmy větší riziko, na druhé straně však vytváří i více příležitostí. Globální trh nutí firmy k zásadním změnám nejen proto, aby obstály v konkurenci a prosperovaly, ale aby vůbec přežily. Působení globalizace umocňuje technologický rozvoj, mezinárodní ekonomickou integraci a vyspělost domácích trhů v rozvinutých zemích. Tyto vlivy se dotýkají všech firem, i těch nadnárodních. Dokonce i firmy s pouhou regionální působností mohou pociťovat následky globalizace. 3 Jejich konkurenty se stávají i zahraniční firmy, mající své pobočky v daných regionech. Místní firmy se tak ocitají na globálním trhu, aniž by opustily hranice svého regionu. Jak doplňuje Truneček, globalizace trhu vytváří pro všechny organizace stejné podmínky z hlediska přístupu k informacím, zdrojům a technologiím. Vzdálenosti hrají stále menší roli. To vyvolává potřebu řešit veškeré procesy v globálním měřítku. Konkurence se mění v tzv. superkonkurenci. Díky novým technologiím, které umožňují nejen síťové propojení organizací po celém světě, ale také rychlou aktualizaci informačních databází, se každá organizace může a dokonce musí okamžitě přizpůsobovat měnícím se podmínkám a individuálním přáním zákazníka. 4 Peter Drucker tento fenomén změn definuje pojmem turbulence 5. Termín turbulence má svůj původ ve fyzice, kdy je takto označován druh toku charakteristický pro velké rychlosti proudění tekutin. V meteorologii je zase pojem turbulence používán v souvislosti se vznikem nepravidelných atmosférických proudů. Drucker analogicky zavedl pojem turbulence v podnikatelském prostředí, kde organizace čelí neustálým změnám. V prostředí současného trhu již nenalezneme téměř žádné neměnné nebo předvídatelné procesy, jejichž průběh v budoucnosti bychom mohli předpokládat na základě zkušeností z minulosti. Dokonce i strukturu a povahu konkurence můžeme do budoucna odhadnout jen stěží. Podle Druckera máme jedinou jistotu, že budoucnost bude jiná, než to, co máme dnes. Toto tvrzení potvrzuje např. i Philip Kotler, který říká, že jedinou naší jistotou je, že se věci budou měnit. Tato situace má dvě roviny - je třeba se naučit očekávat neočekávané, ale zároveň být schopen rozlišit a využít tendence, které předvídat lze. 6 1 TRUneČeK, J., nová společnost, nová ekonomika, nová teorie podnikání - mýtus nebo realita?, Ekonomika a management organizací - nová teorie ekonomiky 2 Srov. SOUČeK, Z., Zvítězíme i v globální ekonomice, s.15 3 Srov. KOTTeR, J. P., Vedení procesu změny, s Srov. TRUneČeK, J., Znalostní podnik ve znalostní společnosti, s.30 5 Srov. DRUcKeR, P.f., Postkapitalistická společnost 6 TRUneČeK, J., Znalostní podnik ve znalostní společnosti, s

3 Výše nastíněná turbulence se nadále prohlubuje do stavu, který někteří autoři označují dokonce jako chaos. Tato situace však paradoxně představuje potenciál pro ty, kteří přijmou chaos jako něco daného a naučí se využívat příležitostí, které tento stav nabízí, místo aby na něj pohlíželi jako na problém, kterému je potřeba se vyhnout. chaos a nejistota jsou a budou tržními příležitostmi moudrých. 7 upozorňuje ve svém díle Prosperita se rodí z chaosu Tom Peters. 2 vzrůstající hodnota znalostí jako podnikového aktiva Teoretikové upozorňují rovněž na další jev, který velmi významně ovlivňuje pojetí managementu v poslední době, a to přechod od industriální ke znalostní (informační, postindustriální, postkapitalistické) společnosti 8. Jedinou možností, jak přežít na trhu v boji se silnou konkurencí, je přizpůsobit se neustále se měnícím požadavkům, tzn. být flexibilní. Jak uvádí např. Hana Šindelářová, dnes se však nejedná o pouhou pružnou reakci na dění na trhu, tzn. vnější flexibilitu organizace, ale především o flexibilitu uvnitř organizace, které je možné dosáhnout vyzdvižením důležitosti znalostí jako stále významnějšího zdroje bohatství. 9 Tichá v této souvislosti užívá pojmu znalostní aktiva 10, která srovnává s tzv. fyzickými aktivy. Rozdíl spočívá v míře šiřitelnosti znalostních aktiv. Jejich distribuce totiž nijak nesnižuje vlastnictví daného aktiva, snižuje však jeho hodnotu. Základem pro využití znalostí jako zdroje bohatství je podle Tiché odhalení podmínek, za jakých se znalosti šíří snadněji a za jakých téměř vůbec. Jednou z takových podmínek je dle Tiché míra porozumění dané informaci člověkem. Potřebu neustálého vzdělávání jako odpověď na požadavky znalostní společnosti zdůrazňuje také P.f. Drucker 11, který poukazuje na fenomén poslední doby, kdy organizace požadují stále vyšší vzdělání bez ohledu na skutečnou změnu nároků na znalosti či odbornou kvalifikaci. U pracovního zařazení, kde dříve postačovalo ukončené středoškolské vzdělání, je dnes zapotřebí vysokoškolského diplomu, přestože v samotné náplni práce nedošlo k žádným podstatným změnám. řada organizací proto sama navrhuje či alespoň umožňuje svým stávajícím pracovníkům potřebné vzdělání získat. 3 Sengeho koncept učící se organizace Výše popsané skutečnosti - tedy prostředí neustálých změn, kterým jsou firmy nuceny čelit, a s tím související vzrůstající hodnota znalostí jako jednoho z podnikových zdrojů, jsou východiskem pro koncept učící se organizace, který podrobně rozpracoval Peter M. Senge. Ten učící se organizaci charakterizuje jako organizaci, kde lidé soustavně rozvíjejí svoji schopnost tvořit skutečně požadované výsledky, kde jsou živeny nové expanzivní způsoby myšlení, kde se otvírají brány kolektivním aspiracím a kde se lidé průběž- 7 PeTeRS, T., Prosperita se rodí z chaosu, s.10 8 Srov. TIcHá, I., Učící se organizace, s.8 TRUneČeK, J., Znalostní podnik ve znalostní společnosti, s Srov. ŠInDeLářOVá, H., Učící se organizace a flexibilita, Ekonomika a management organizací - nová teorie ekonomiky 10 Srov. TIcHá, I., Učící se organizace, s.8 11 Srov. DRUcKeR, P. f., Management - budoucnost začíná dnes, s.63 40

4 ně učí jak se společně učit 12. Senge tedy neklade důraz pouze na existenci samotných znalostí ve firmě, nýbrž na propojení znalostí a schopností nabývat nové znalosti jednotlivců s organizací do jednoho celku: Organizace, které v budoucnosti skutečně vyniknou, budou ty, jež přijdou na to, jak ke svému prospěchu využít soustředěného zaujetí lidí na všech organizačních úrovních a jejich schopnosti se učit Pět disciplín učící se organizace Sengeho koncept učící se organizace spočívá ve zvládnutí pěti následujících disciplín 14 : Osobní mistrovství - představuje snahu každého jednotlivce o rozvoj vlastní osobnosti, o prohlubování své osobní vize. Spočívá v celoživotním učení se a touze stát se tím, čím můžeme být. Právě jedinci skutečně toužící po vlastním růstu prostřednictvím neustálého seberozvoje a učení, tvoří základní stavební kámen učící se organizace. Je proto nezbytné, aby organizace všemožně podporovaly a podněcovaly své zaměstnance k neustálému zdokonalování se cestou celoživotního učení. Mentální modely - spočívají ve vlastním pojetí okolního světa, které si utváříme na základě prožitých zkušeností a jejich následného zobecnění a aplikace na obdobné situace. Dle Sengeho nás naše vlastní mentální modely omezují ve vnímání skutečností a adekvátní reakci na tyto skutečnosti. Tichá (s odvoláním na Daniela Kima) tuto disciplínu dále rozvíjí, když mentální modely staví do souvislosti s cyklem učení. Podle této teorie probíhá proces učení v cyklu, kdy v rámci jedné poloviny cyklu se učíme jak (testování konceptu a získávání zkušeností) a v rámci druhé poloviny cyklu se učíme proč (reflexe a vytváření konceptu) 15. Utváření společně sdílené vize - zde možná nejvíce řeší Senge otázku motivace zaměstnanců. Ta podle něj vychází ze společného zájmu jak jednotlivce tak i organizace. Společný zájem je u zaměstnanců pobízen snahou o porozumění vizím organizace a jejich následnému ztotožnění se s nimi tím, že je představován společný obraz budoucnosti organizace, jehož jsou zaměstnanci nedílnou součástí. Týmové učení - Senge vidí základní jednotku učící se organizace nikoliv v jednotlivci, ale právě v učících se týmech. Správně fungující tým zesiluje potenciál jednotlivce tím, že se jednotlivci uvnitř týmu vzájemně inspirují a podporují k vyšším výkonům. Jako nástroj učení týmu uvádí Senge dialog. Jen pomocí dialogu mohou být potlačena vlastní omezená stanoviska jednotlivců a zahájen proces společného přemýšlení, které vede za hranice možností jednotlivců. Práce v týmu, chápána jako týmové učení, je navíc dle Sengeho dalším z motivačních činitelů, neboť výsledná produktivita přináší člověku pocit smysluplnosti z dobře odvedené práce. Systémové myšlení - je právě onou pátou disciplínou, která je základem celého konceptu Sengeho učící se organizace. Integruje všechny čtyři výše uvedené disciplíny a tvoří z nich jeden celek, v rámci kterého jednotlivé disciplíny získávají smysl pouze tehdy, jsou-li uplatňovány v návaznosti na ty zbývající. Systémové myšlení dle Sengeho spočívá ve schopnosti vnímat nejen organizaci, ale i její vnější okolí, jako jeden systém, v rámci kterého konání jednoho prvku systému ovlivní konání zbývajících prvků, nacházejících se 12 SenGe, P. M., Pátá disciplína - teorie a praxe učící se organizace 13 SenGe, P. M., Pátá disciplína - teorie a praxe učící se organizace, s Srov. SenGe, P. M., Pátá disciplína - teorie a praxe učící se organizace, s.23-30, Srov. TIcHá, I., Učící se organizace, s.16 41

5 leckdy mimo organizaci. Právě v neschopnosti dohlédnout důsledky svých činů, které ovlivňují subjekty i za hranicemi našeho domnělého působení, vidí Senge jeden z častých nedostatků organizací. Systémové myšlení klade důraz nejen na integraci externích prvků do vnímání a následného rozhodování organizace, ale zdůrazňuje i potřebu vnitřní integrace firmy, jejích jednotlivých oddělení. Jak uvádí Senge, vzájemná neprovázanost a jistá ohraničenost dílčích prvků organizace často stojí za nepodchycením zjevných příznaků firemních potíží, které bez včasného zásahu mohou vést až ke krachu firmy Sedm poruch učení Vedle výše představených pěti disciplín, které je možné chápat jako jakýsi návod ke správnému uchopení učící se organizace, uvádí Senge také tzv. sedm poruch učení 16, které se ve firmách často objevují a které zpravidla brání dalšímu rozvoji organizace. chceme-li podle Sengeho zavést ve své firmě koncept učící se organizace, musíme nejprve tyto poruchy odhalit a následně usilovat o jejich odstranění. Senge specifikuje následující poruchy: Jsem to, co dělám - plně koresponduje s disciplínou systémového myšlení a rovněž základní Sengeho myšlenkou, od které se odvíjí celý koncept učící se organizace - tedy snaha o integraci jednotlivců do organizace a její chápání jako jednolitého celku, ve kterém vše souvisí se vším. Spočívá ve stavění si zdí kolem své profese, plném soustředění se výhradně na svou vlastní činnost, povinnosti, pravomoci a zodpovědnost a neschopnosti vnímání své činnosti v kontextu s činností ostatních pracovníků firmy, potažmo se strategií celé organizace. Tato porucha u pracovníků zpravidla vede k přijetí jen nepatrné zodpovědnosti za výsledky činností, které bezprostředně, ale i zprostředkovaně, navazují na práci daného zaměstnance - tedy k neztotožnění se s vizí a z ní vycházející strategií organizace, což se projevuje nízkou motivací a tudíž i nízkou produktivitou pracovníků. nepřítel je někde mimo nás - vychází z poruchy jsem to, co dělám a opět spočívá v rozporu se zásadami systémového myšlení, tedy v neschopnosti dohlédnout za hranici naší zodpovědnosti a pravomocí a ignorování vedlejších efektů, které naše konání způsobuje. V tomto případě lze použít Sengem zmiňovanou (ovšem v jiné souvislosti) kreslenou anekdotu, ve které sedící muž uvede do pohybu kostku domina stojící po jeho pravé straně, ale už si neuvědomuje, že kostky jsou naskládány v kruhu a dominovým efektem ho uhodí poslední kostka po jeho levé straně. Tento muž pak bude obviňovat své okolí, že na něj levou kostku svrhlo, aniž by připustil, že původcem pohybu byl on sám. Iluze převzetí iniciativy - spočívá v zaměňování proaktivního chování, tedy snahy o aktivní předcházení a ovlivňování důsledků naší činnosti, za reaktivní chování, tedy pouhé reakci na již vzniklé důsledky. V souladu se systémovým myšlením a poučením z poruchy nepřítel je mimo nás bychom se měli pídit po prvotní příčině nežádoucích důsledků a působit právě na ni, nikoliv až na důsledky samotné. fixace na události - zde Senge upozorňuje na záludnost krátkodobého uvažování a fixaci na dílčí události, ve kterých vidí jednu z hlavních překážek učení a tvůrčího myšlení. 16 Srov. SenGe, P. M., Pátá disciplína - teorie a praxe učící se organizace, s

6 Podobenství o uvařené žábě - poukazuje na skutečnost, že pozvolné změny téměř nevnímáme, nemáme potřebu na ně reagovat. naši pozornost a potřebu reakce vyvolávají pouze výraznější odchylky od normálu, kdežto mírné výkyvy máme tendenci podceňovat. a právě v tom spočívá nebezpečí plíživých, stupňujících se změn. Zmiňované podobenství o uvařené žábě vychází ze skutečnosti, že smyslový aparát žáby neregistruje pomalé změny - žába tak nezaznamená nebezpečí postupně se zahřívající vody, až se nakonec uvaří. Klamná představa učení se na základě zkušeností - zejména u strategických rozhodnutí, jejichž následky se projeví až se značným časovým odstupem a ovlivňují celou řadu aspektů, o jejichž existenci mnohdy nemáme ani tušení, získáváme jen velice obtížně přímou zkušenost a je tudíž nemožné se z této zkušenosti poučit. Mýtus týmu vedení - Senge zde upozorňuje na klamné zdání celistvosti týmu. Členové týmu se mohou vzájemně inspirovat, což se projevuje ve vyšším výkonu týmu jako celku (jak Senge uvádí ve spojitosti s disciplínou týmové učení - jednou z pěti disciplín jeho koncepce učící se organizace). Problém ovšem nastává v okamžiku, kdy jsou členové týmu postaveni před problém, který by mohl prokázat jejich nevědomost nebo neznalost v dané oblasti. Tehdy se u členů začne projevovat individální obava ze sebeújmy, která převáží nad týmovým duchem, a členové pak jednají v zájmu sebe jako jednotlivce, nikoliv v zájmu celého týmu. Senge v této souvislosti cituje chrise argyrise, profesora Harvardovy univerzity, který tento jev nazývá dovednou neschopností - týmy plné lidí, kteří jsou neuvěřitelně zběhlí v tom, jak se uchránit před veškerým učením role jednotlivce a organizace v procesu učení se Učící se organizace je obecně v literatuře popisována na jedné straně s akcentem na důležitost jednotlivce v organizaci a jeho připravenost učit se a na druhé straně s akcentem na organizaci, její roli v učení, vytváření synergického efektu a učení se organizace samé. Ing. Šindelářová ve svém příspěvku na mezinárodní konferenci VŠe 18 uvádí následující příklady: Učící se organizace kladoucí důraz na jednotlivce představuje skupinu lidí, kteří spolupracují a trvale rozšiřují své znalosti, aby zrealizovali, co skutečně realizovat chtějí. Učení v tomto pojetí představuje proces, ve kterém člověk prohlubuje svoje dovednosti. Jednotlivci jsou v tomto případě základní jednotkou učení v organizaci a jsou to právě tito jednotlivci, kteří vytvářejí formu organizace a umožňují tak učení ve směru přeměny organizace. Jsou to zaměstnanci, kteří se učí. Organizace může tyto procesy pouze podporovat, bránit jim nebo je organizovat. V rámci konceptu učící se organizace musí organizace tyto procesy nejen umožňovat, ale také motivovat a aktivně podporovat. Učící se organizace s akcentem na organizaci je taková organizace, která umožňuje učení všem svým členům a sama sebe neustále přeměňuje. Učení se v tomto případě uskutečňuje prostřednictvím jednotlivců, ale představuje více než jen kumulativní součet učení těchto jednotlivců. 17 SenGe, P. M., Pátá disciplína - teorie a praxe učící se organizace, s Srov. ŠInDeLářOVá, H., Učící se organizace a flexibilita, Ekonomika a management organizací - nová teorie ekonomiky 43

7 5 Učící se organizace v kontextu strategického managementu V konceptu učící se organizace lze nalézt velmi podobné, někdy dokonce i shodné prvky, které jsou charakteristické pro soudobé pojetí strategického managementu. na rozdíl od dříve rozšířeného chápání strategického managementu jako ekvivalentu dlouhodobého plánování (strategie pak jako dokumentu, ve kterém jsou určeny dlouhodobé cíle podniku, stanoven průběh jednotlivých operací a rozmístění zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů 19 ) je dnešní pojetí, které se soustředí spíše na vizi a její rozpracování do dílčích strategických operací (strategie je zde pak chápána jako připravenost podniku na budoucnost vycházející z jeho potřeb, přihlížející ke změnám jeho zdrojů a schopností a odpovídajícím způsobem reagující na změny v okolí podniku 20 ) podmíněno stejnými faktory jako koncept učící se organizace. Těmito faktory jsou zejména časté, obtížně předvídatelné změny v tržním prostředí, nebývalý rozsah a tempo vědecko-výzkumného rozvoje či globalizace, které vyvolávají stále větší potřebu informací a schopnosti s těmito informacemi nakládat. Podstatou konceptu učící se organizace, tak, jak ho vnímá autorka, je naučit organizaci reagovat na změny tím, že se organizace nebrání učení. Odpor ke změnám je přirozeným aspektem lidské povahy. negativně se však odráží na produktivitě organizace, která je postavena do situace, kdy rychlá reakce na změnu může být otázkou samotné existence firmy. Pro učící se organizaci se změny stávají předmětem učení. Snaha o přijetí změn jako součásti přirozeného vývoje organizace je výrazným prvkem i strategického managementu. Usilování o tzv. funkční flexibilitu organizace plně koresponduje s konceptem učící se organizace. funkční flexibilita organizace spočívá ve stavu, kdy pracovníci firmy disponují natolik širokým okruhem znalostí, který jim umožňuje vykonávat různé pracovní úkoly na základě aktuálních potřeb firmy v kontextu aktuálních změn. funkční flexibilita tedy vyžaduje neustálé rozvíjení a zdokonalování znalostí a schopností pracovníků, k čemuž je nezbytné zajištění celoživotního vzdělávání pracovníků. Rovněž v některých Součkových principech strategického myšlení autorka nalézá shodné myšlenky se Sengeho disciplínami konceptu učící se organizace 21. Souček, stejně jako Senge, upozorňuje na potřebu tzv. špičkových pracovníků 22. Jak oba autoři shodně uvádějí, špičkové pracovníky je třeba aktivně vyhledávat a vytvářet jim ve firmě odpovídající prostředí, které je bude motivovat k dalšímu rozvoji své osobnosti. Dalším společným prvkem může být důraz na interdisciplinární myšlení 23. Zatímco Souček ho chápe v poněkud omezenějším zaměření na interdisciplinární znalosti vedoucích pracovníků, Senge se snaží o vyvolání snahy o obecné interdisciplinární chápání veškerých procesů, které v organizaci probíhají. Součkovu interdisciplinaritu tak rozvádí v celosystémové propojení příčin a následků v těch nejširších souvislostech a staví na ní celý koncept učící se organizace. nejvýraznějším shodným prvkem učící se organizace a strategického managementu je Sengeho disciplína utváření společně sdílené vize 24. Vize je pro strategický management základním kamenem, 19 DeDOUcHOVá, M., Strategie podniku, s.1 20 Srov. DeDOUcHOVá, M., Strategie podniku, s.1 21 Srov. SenGe, P. M., Pátá disciplína - teorie a praxe učící se organizace 22 Srov. SOUČeK, Z., Firma 21. století, s Srov. SOUČeK, Z., Úspěšné zavádění strategického řízení firmy, s Srov. SenGe, P. M., Pátá disciplína - teorie a praxe učící se organizace, s

8 od kterého se odvíjí celé strategické řízení. Zejména v prostředí neustálých změn nastíněných v úvodu hraje vize v organizaci klíčovou roli. Jak upozorňuje J.P. Kotter: Žádný ze zbývajících prvků, které jsou vždy součástí úspěšných transformací, není důležitější než smysluplná vize. 25 Vize pomáhá řídit, regulovat a inspirovat jednání velkého množství lidí. Bez příslušné vize se může transformační proces snadno rozplynout v řadě neukotvených, zmatených, vzájemně si odporujících a časově náročných úkolů a rozhodnutí, které se ubírají špatným nebo dokonce žádným směrem. Bez jasně stanovené vize nebudou dílčí činnosti organizace vhodně tvořit vzájemně se doplňující celek. V procesu zavádění změn slouží vize dle Kottera 26 třem základním účelům. Vyjasňuje obecný směr, motivuje lidi k vykročení správným směrem navzdory skutečnosti, že první kroky mohou být bolestivé, a v neposlední řadě pomáhá koordinovat jednání jednotlivých složek organizace - třeba i tisíců pracovníků, a to rychle a účinně. Správně formulovaná vize spolu s podpůrnými strategiemi tak napomáhá vyjasnit si zaměření změn. Druhou základní funkcí vize je dle Kottera usnadňování zásadních změn prostřednictvím motivace k jednání, které nutně neodpovídá krátkodobým osobním zájmům jednotlivců. Třetí znak vize vidí Kotter ve sjednocování dílčích úseků organizace nebo samotných pracovníků firmy, čímž napomáhá k usměrňování jednání motivovaných zaměstnanců. Jiné alternativy, jako nepřeberné množství nejrůznějších nařízení nebo zdlouhavé porady jsou dle Kottera mnohem pomalejší a nákladnější. Díky jednoznačné vizi mohou manažeři i zaměstnanci sami rozhodnout, co je třeba udělat, aniž by byli nuceni neustále ověřovat správnost svých kroků u svých nadřízených či kolegů. Odborníci na strategický management tedy vyzdvihují význam vize a potřebu jejího sdílení mezi všemi pracovníky firmy. Bez toho, aniž by byla vize přijata napříč všemi úrovněmi a odděleními firmy a zaměstnanci se s ní ztotožnili, není možné, aby byla úspěšně naplňována. Senge pak strategickému managementu ukazuje cestu, jak tento problém uchopit skrze koncept učící se organizace, zejména zaměříme-li se na druhou základní funkci vize, jak ji charakterizuje Kotter. Zatímco však strategický management je výhradní záležitostí top-managementu, koncept učící se organizace prochází všemi úrovněmi podniku a je zaměřen na organizaci jako celek. (nejen) top-manažerům ukazuje, jak uskutečňovat firemní cíle prostřednictvím týmové spolupráce a společného učení se. Učící se organizaci můžeme tedy chápat jako prostředek napomáhající top-managementu v procesu seznamování svých pracovníků s firemními cíli a vizemi, jejich motivace pro plnění těchto cílů a zpětné vazbě pracovníků vůči top-managementu, která se promítá do průběžné korekce uplatňované strategie. Z toho vyplývá, že zavedení konceptu učící se organizace by mělo být jedním z pevných bodů firemní strategie. Pokud firma absorbuje prvky konceptu učící se organizace, bude moci top-management lépe a efektivněji naplňovat strategické cíle a organizace jako celek bude schopna pružně reagovat na změny nastalé v podnikovém okolí. Toto autorčino tvrzení potvrzuje např. i Truneček, který ve svém díle, zaměřeném na znalostní společnost 27, upozorňuje, že pro uskutečnění změn budou zapotřebí především schopní lidé. Top management již nebude pouze udávat směr, nařizovat a kontrolovat, ale musí mít vizi a schopnost stmelit a nadchnout pracovníky organizace pro stanovený strategický cíl. 25 KOTTeR, J. P., Vedení procesu změny, s Srov. KOTTeR, J. P., Vedení procesu změny, s Srov. TRUneČeK, J., Znalostní podnik ve znalostní společnosti, s

9 Literatura [1] DeDOUcHOVá, M. Strategie podniku. 1. vyd. Praha: c.h.beck, ISBn [2] DRUcKeR, P. f. Management - budoucnost začíná dnes. 1. vyd. Praha: Management Press, ISBn [3] DRUcKeR, P. f. Postkapitalistická společnost. 1. vyd. Praha: Management Press, ISBn [4] KOTTeR, J. P. Vedení procesu změny. 1. vyd. Praha: Management Press, ISBn [5] PeTeRS, T. Prosperita se rodí z chaosu. 1. vyd. Praha: Pragmena, ISBn [6] SenGe, P. M.. Pátá disciplína - teorie a praxe učící se organizace. 1. vyd. Praha: Management Press, ISBn [7] SOUČeK, Z. Firma 21. století. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, ISBn [8] SOUČeK, Z. Úspěšné zavádění strategického řízení firmy. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, ISBn [9] SOUČeK, Z. Zvítězíme i v globální ekonomice. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, ISBn [10] ŠInDeLářOVá, H. Učící se organizace a flexibilita. In Ekonomika a management organizací - nová teorie ekonomiky. 1. vyd. Praha: Oeconomica, ISBn [11] TIcHá, I. Učící se organizace. 1. vyd. Praha: alfa Publishing, ISBn [12] TRUneČeK, J. nová společnost, nová ekonomika, nová teorie podnikání - mýtus nebo realita? In Ekonomika a management organizací - nová teorie ekonomiky. 1. vyd. Praha: Oeconomica, ISBn [13] TRUneČeK, J. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, ISBn

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Metodický list č.1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE Strategie jako základ konkurenceschopnosti podniku Strategie rozvoje lidských zdrojů jako nedílná součást

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI.

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. Navrhovaná struktura diplomové práce Úvod 1. Krize a krizová připravenost 1.1 Pojmový aparát krizového managementu

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

Motivace k podnikání a její podpora

Motivace k podnikání a její podpora Motivace k podnikání a její podpora Martin Lukeš Praha, 7.12.2007 Seminář Vybrané možnosti ovlivňování motivace nezaměstnaných OBSAH 1. Výchova a vývoj podnikatelské osobnosti 2. Faktory ovlivňující vstup

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

D1 Trvalá organizace

D1 Trvalá organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D1 Trvalá organizace Toto téma obsahuje informace o trvalé organizaci, jejích základních principech a prostředí.

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu:

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS

BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS Helena Becková 1 ABSTRACT The paper deals with business communication with a focus on logistic firms. It characterises forms of business communication, both classic

Více

Informální edukace a její metody

Informální edukace a její metody doc. Michal Kaplánek, Th.D. Jabok ZS 2011/2012 Informální edukace a její metody Přednáška č. 2 Volný čas, výchova ve volném čase a pro volný čas, možnosti výchovy v NZDM Chápání volného času v současnosti

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Informatika 1-3. Pokročilé info zdroje (Mgr. Zizienová), informační technologie a člověk, mobilní technologie a pokročilé služby.

Informatika 1-3. Pokročilé info zdroje (Mgr. Zizienová), informační technologie a člověk, mobilní technologie a pokročilé služby. Informatika 1-3 Pokročilé info zdroje (Mgr. Zizienová), informační technologie a člověk, mobilní technologie a pokročilé služby. Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. KIN Ing. Bc. Marian Lamr Spojení: e-mail:

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Procesní management veřejné správy

Procesní management veřejné správy Procesní management veřejné správy Václav Řepa Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR Projekt PARMA (Public Administration Reference Model and Architecture) repa@vse.cz vaclav@panrepa.com http://parma.vse.cz/w

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené)

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) Testy k předmětu Nauka o podniku I TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) 1. Které znaky podniku jsou závisle na hospodářském systému: a. Výdělečný princip b. Princip

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011-2015 srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Outreach aktivity univerzit

Outreach aktivity univerzit Outreach aktivity univerzit Liběna TETŘEVOVÁ Abstract The article deals in details with the problems of outreach. Firstly, outreach idea is explained. The outreach concept represents partnership between

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Manažerské rozhodování 1. Téma 3: Řízení změn metody

Manažerské rozhodování 1. Téma 3: Řízení změn metody Manažerské rozhodování 1 Téma 3: Řízení změn metody Model osmi kroků změny (podle J.P. Kottera) Podrobnější postup zavádění změny Zohledňuje lidský faktor jako součást úspěšné změny Podporuje rozvoj příznivé

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Střítecký Rudolf MUDr. Institut managementu zdravotnických služeb FM J.Hradec, VŠE Praha

Střítecký Rudolf MUDr. Institut managementu zdravotnických služeb FM J.Hradec, VŠE Praha Střítecký Rudolf MUDr. Institut managementu zdravotnických služeb FM J.Hradec, VŠE Praha 1 Citát: dobrá praxe je založena na dobré teorii Leonardo da Vinci 2 Všeobecně se předpokládá, že zdravotnictví

Více

1.5.2 âlenûní procesû

1.5.2 âlenûní procesû PROCESNÍ ÍZENÍ V PRAXI PODNIKÒ A VYSOK CH KOL Otázky, které si vedení organizace musí zodpovědět, znějí: proč organizace existuje a jak vydělává peníze. Jsou to základní existenční otázky a je pozoruhodné,

Více

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Struktura příspěvku 1. Vliv mezinárodních standardů na inovaci výuky finančního účetnictví mezinárodní harmonizací standardy

Více

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 ÚROVEŇ REKLAMNÍCH A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005 STUDIE Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 REKLAMNÍ A MARKETINGOVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005 Sektor

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

MANAGEMENT PROJEKTU, PROJEKTOVÝ MANAGEMENT, TÝMOVÝ MANAGEMENT PROJEKTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

MANAGEMENT PROJEKTU, PROJEKTOVÝ MANAGEMENT, TÝMOVÝ MANAGEMENT PROJEKTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB MANAGEMENT PROJEKTU, PROJEKTOVÝ MANAGEMENT, TÝMOVÝ MANAGEMENT PROJEKTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více