Přínos managementu a marketingu k udržitelnosti v době krize. Contribution of management and marketing to sustainability in crisiss.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přínos managementu a marketingu k udržitelnosti v době krize. Contribution of management and marketing to sustainability in crisiss."

Transkript

1 Přínos managementu a marketingu k udržitelnosti v době krize. Contribution of management and marketing to sustainability in crisiss. JAROSLAV DRÁBEK Artech Moravia spol. s r.o. Kovodělská 62, Moravský Písek Abstrakt: Příspěvek se zabývá důležitostí strategického řízení, zejména v době hospodářské krize. Upozorňuje, že tento typ řízení by nikdy neměl být jen jednorázovou akcí, vedoucí k sestavení strategie, ale nepřetržitým vnitropodnikovým procesem. Efektivně řídit, totiž neznamená jen mít strategii, ale realizovat celou škálu procesů s ní spojených. Text dále rozebírá málo známý fakt, že jen málo strategií vychází ze skutečných analýz budoucího vývoje trhu. Pokud jde o marketing samotný, příspěvek apeluje na vytváření takových marketingových plánů, které firmám umožní opravdu objektivně zhodnotit současnou situaci, pomůžou k novým, lepším informacím na základě kterých je možno profesionálním způsobem rozhodovat o řešení, které by mělo být východiskem z krize. Dále je v příspěvku zdůrazněna nutnost přesné definice marketingového plánu a jeho vnitřního pochopení. Plán musí v době krize, více než kdy jindy, efektivně komunikovat se zákazníky a dalšími zúčastněnými s cílem získat přesnou zpětnou vazbu, kterou firma nutně potřebuje pro zvládnutí krizového období. V textu jsou rovněž popsány složky a úrovně marketingové strategie, včetně doporučení marketingového směru. Závěr příspěvku vyzývá k rozvíjení vlastních výzkumů v oblasti nového způsobu řízení, protože ne vždy jsou známé teorie nebo zkušenosti z jiných prostředí v našich (českých) podmínkách prakticky použitelné. Klíčová slova: Strategické řízení, krize, recese, deprese, marketingový plán, role manažera, analýza, výzkum, procesy. Abstract: The contribution occupies with an importancy of strategic management, especialy in time of economy crisis. It warns (gives notice), that this type of governance should never be one-etap act, leading only to strategy creating, but it should be constant, inter-company process. Effectively manage, means in fact not only to have strategy, but to realise whole scale of processes conected with it. Text further hold forth on not enough known fact, that the only a few strategies comes out from real analysis of future market development. As regards marketing itself, contribution appeals to setting up of such marketing plans, which really allows to companies to objectively evaluate current situation, helps to achieve the new, better information onthe base of which it is possible to take professional decission with regard to solution, which should be way out from crisis. Further, there is highlighted necessity of exact definition of marketing plan and its internal understanding in contribution. The plan in crisis time, must more than in other times, efectively communicate with customers and other participants to get exact back-relation, which company urgently needs for crisis period management. In text are also described factors and levels of marketing strategy, including recommendation of marketing direction. In conclusion, contribution appeals to development of own researches on the fields of new way of governance, due to the fact, that known theories or experiencies from another environments are not always practicaly applicable in our (czech) conditions. Key words : Strategic management, crisiss, recession, depression, marketing plan, manager role, analysis, research, process. 1 Úvod 216

2 To, jak je strategické řízení pro dlouhodobou konkurenceschopnost firmy zásadní, je ještě markantněji vidět v době hospodářské krize. Firmy s fungujícím strategickým řízením jsou většinou schopny dívat se dále do své budoucnosti, rozpoznat nadcházející problémy dříve než ostatní a dopředu se na ně adekvátně připravit. Vědí také, že když se vnější podmínky výrazněji změní, je třeba strategii dostatečně rychle přizpůsobit; opět v době krize rychleji než jindy. Firmám bez zavedeného strategického řízení schopnost vidět, a aktivně řídit svoji budoucnost, chybí. Probíhající ekonomická recese, ale i například významné odvětvové změny, zastihnou firmy bez fungujícího strategického řízení zpravidla nepřipravené. Nabízí se nám zde hned několik otázek : co v období hospodářské krize ve strategickém řízení konkrétně dělat? Omezovat nabídku a redukovat kapacity? Snižovat náklady? Zvyšovat kvalitu? Hledat strategického partnera? Restrukturalizovat? Akvizice? Expandovat či prodat firmu? Je zřejmé, že na takto položené otázky se těžko hledá jednoznačná odpověď. Proč by například firma, které v období krize naopak poptávka po jejím zboží vzrostla (např. firmy, které vyrábějí/prodávají tzv. podřadné boží nebo zboží, recyklované nebo renovované, které vytváří alternativní nabídku ), měla svoji nabídku redukovat? Ta by naopak měla svoje kapacity/nabídku rostoucí poptávce pružně přizpůsobovat. Podobně firma, která má svoje procesy optimalizovány a nákladově i kvalitou je lepší než její konkurenti, nemusí ani na náklady a kvalitu klást nejvyšší priority. Tyto firmy zpravidla nemusí hledat strategického partnera, ale nejspíše budou uvažovat o akvizicích a jejich strategie mohou být i v období krize nezvykle expanzní. Rámcová odpověď, tedy zní, že všechny firmy by měly přizpůsobit co nejrychleji strategii nejen současné situaci, ale i budoucímu vývoji. 2 Faktory úspěšného strategického řízení Strategické řízení by však nemělo být jednorázovou akcí vedoucí k pouhému sestavení strategie, nýbrž nepřetržitým procesem. Efektivně firmu strategicky řídit znamená v praxi nejen vytvořit strategii, ale realizovat celou sekvenci procesů s ní spojených. Před vlastním nadefinováním strategie by měla předcházet systematická strategická analýza, která konzistentně, důvěryhodně a co nejvíce objektivně zhodnotí vnější i vnitřní faktory, které budou na firmu v budoucnu působit. Strategie pak musí z identifikovaných faktorů vycházet, eliminovat negativní a využívat pozitivní prvky. Po rozhodnutí o jakékoliv strategii by měl být ihned naplánován další krok, tzv. implementace strategie, tzn. její uvedení do života a realizace. Je nezbytné pak formou přesného a objektivního reportingu systematicky vyhodnocovat a kontrolovat to, jak se plnění strategie daří a pokud se vyskytnou významnější odchylky je třeba na ně ihned reagovat a řešit je. Uskutečněné průzkumy potvrzují, že jen menší část našich firem má aplikován skutečný systém strategického řízení, zahrnující systematické analyzování, vytyčování strategií, monitorování průběhu jejich realizace a provádění případných korekcí v situacích, kdy se objeví tzv. strategické mezery (neakceptovatelné odchylky skutečného vývoje od plánovaného). I přes zvýšené nároky, které současný ekonomický pokles klade na operativní i taktické řízení firmy (razantní snižování nákladů a optimalizace procesů, řešení nadbytečných kapacit včetně propouštění, rozvoj nových projektů na kompenzaci poklesu poptávky realizovaných v podmínkách akutního nedostatku zdrojů financování atd.), musí firmy i v tomto náročném období věnovat náležitou pozornost strategickému řízení. Z tohoto důvodu by měla být výukovým programům, určeným pro manažery věnována velká pozornost. Ve výuce by měl být prezentován model strategického řízení přizpůsobený reálným podmínkám ve většině českých firem. V současné době, kdy jsou v našem podnikatelském prostředí stále dominantnější nadnárodní korporace, bude třeba věnovat speciální pozornost např. hierarchickým modelům, kde korporátní strategie představuje základní podnikatelské rozhodnutí. Například v jaké zemi a v jakém odvětví hodlá společnost podnikat, jak hodlá alokovat disponibilní kapitálové prostředky, jakým zásadním způsobem bude podnikání řízeno, který z existujících podnikatelských 217

3 záměrů bude nadále preferován a který utlumován atd. Na formulaci takovéto strategie by měly navazovat formulace obchodních strategií zvlášť pro každou ucelenou část podnikání, tzv. strategickou obchodní jednotku. Tyto, tzv, Business unit strategie by měly být nakonec pro každou jednotku rozpracovány do souboru funkčních strategií pro jednotlivé specifické oblasti strategického řízení, například pro oblast marketingu, výzkumu a vývoje, financí, výroby. Horizontální strategie musí být formulována především za účelem potlačení partikulárních zájmů jednotlivých jednotek, které by případně mohly narušovat naplnění nadřazených firemních cílů. Dalším důvodem je využití případných efektů, plynoucích z jednotného postupu jednotek, například v oblasti marketingu, zásobování, distribuce atd. Průzkumy dále potvrzují, že mnoho strategií nevychází ze skutečných analýz (ani odhadů nebo dílčích předpovědí) budoucího vývoje trhu. To je velká chyba, protože trh je v tržní ekonomice činitel, který patří k nejvýznamnějším a v době současných tržních turbulencí to platí dvojnásob. Firma, která co nejpřesněji odhadne budoucí vývoj jejího trhu již v době krize a přizpůsobí mu pružně svoji strategii, získá konkurenční výhodu ve srovnání s konkurenty i v pokrizovém období. Například současné problémy mnoha firem v českém průmyslu mají kořeny právě v tomto aspektu. Když se rozhodovalo o nákupu strojů a zařízení, zaměstnávání dalších pracovníků, atd., tak měly managementy těchto firem především pečlivě prověřit, zda zde neexistuje riziko stagnace či poklesu trhu. Odstrašujících případů tohoto druhu existuje jak z nadnárodního, tak i místního pohledu celá řada. Zmíněné analýzy/prognózy samozřejmě nejsou jednoduché, ale neprovádět je, zejména při rozhodováních o fixních nákladech většího objemu, je pro každý podnikatelský subjekt velmi nebezpečné. Opírat se jen o odhady poradenských firem není ideální řešení, bývají drahé a poradenská firma zpravidla za špatný odhad svým majetkem neručí. Proto je potřeba tomuto tématu věnovat ve výuce strategického řízení mimořádnou pozornost. Posluchačům musí být nabídnuta celá škála metod, umožňujících vývoj trhu předvídat, počínaje jednoduchými, tzv. portfolio analýzami, konče komplexními prognostickými metodami, které využijí jako vstupní informace poznatky z mikroekonomie. Např. odhady působení tzv. necenových faktorů ovlivňujících tržní poptávku a nabídku. Zavedení strategického řízení ale jistě nepřinese efekty okamžitě, může však nepříznivé důsledky ekonomické recese už ve střednědobém horizontu minimálně významně utlumit. Firma zavedením strategického řízení získá nad svou budoucností větší míru kontroly a také se připraví na lepší období po recesi. Tím může do budoucna získat významný náskok vůči konkurenci. Zavést úspěšně strategické řízení do firmy vyžaduje kromě jiného i množství tvrdých manažerských znalostí. Při zavádění strategického řízení mohou podnikatelé a manažeři použít celou řadu teoretických konceptů strategického řízení, které realizaci strategického řízení v praxi usnadní. Je nezbytné v Česku rozvíjet i náš vlastní výzkum strategického řízení. Velmi důležité jsou výzkumné projekty, realizované samotnými českými manažery a podnikateli, kteří studují na našich vysokých školách. Ne vždy jsou totiž existující teorie publikované pro potřeby řízení v jiných prostředích jednoduše a hlavně prakticky využitelné v našich podmínkách. 3 Co je krize, recese a deprese Zde je třeba postupovat jako konzultant, což znamená, že je nutné nejprve zcela pochopit problém, a tak je třeba si jít pro definice 3. 1 Definice slova Krize Slovo krize se začalo používat již v 15. století, je odvozeno od řeckého slova Krisis, a znamená, rozhodnutí. Dále může být tento výraz vysvětlen jako : a) bod obratu k lepšímu nebo horšímu b) rozhodný moment 218

4 c) nestabilní, kritické období ve kterém nastává rozhodující změna; situace, která dosáhla své kritické fáze. Jinými slovy, není to nic nového. Musíme tedy následovat Řeky a vzít si to pozitivní, být optimističtí a považovat tuto situaci spíše za příležitost, než za smrtící hrozbu. 3.2 Definice slova Recese a Deprese Slovo RECESE je obecně vzato, období obecného hospodářského poklesu, konkrétně v poklesu hrubého domácího produktu dvou nebo více po sobě jdoucích čtvrtletí. Slovo DEPRESE už nebývá pojem tak úplně jasný a jednoznačný. Zde můžeme použít definici, říkající, že pokud HDP poklesne více než o 10 % nebo klesá déle než 3 roky, máme hospodářskou depresi. Před velkou hospodářskou krizí v 30. letech byl každý pokles nazýván depresí. Největší byl, jak je všeobecně známo, zaznamenán v USA v období od srpna 1929 do března 1933, kdy se HDP zhroutil o cca 35 %. Je třeba žít s tím, ať už se nám to líbí nebo ne, že tato slova patří do našeho systému, ekonomická situace se vyvíjí v cyklech se vzestupy a pády. Kapitalismus je již velmi starý, a tak to byly krize již v minulosti, nyní se nacházíme v jedné z nich a když skončí, přijde další. Taková situace zde panuje již po několik staletí, ale jak si velice užíváme růstové části cyklu, tak když probíhá fáze poklesu, zapomínáme, že už se to před tím stalo. Podnikatelé, manažeři i stát s tímto vývojem musí vždy počítat. Aktivita a hledání opatření, revize reálných možností by měla směřovat k již dobře známému modelu : Vytvořit marketingový plán, který umožní přehodnotit naši současnou situaci, který nám pomůže zlepšit informace, které máme a profesionálním způsobem přijmout rozhodnutí, které je nebo by mělo mít pro nás význam slova krize. 4 Marketingový plán Strategický marketing musí být veden od shora a řízen směrem dolů ve všech úrovních organizace, s cílem zajistit pozitivní výsledky, a musí být: zvídavý, náročný, otevřený, kreativní, rozhodný, razantní. Pro tento účel musí být dobře definován, vnitřně pochopen a musí efektivně komunikovat se zákazníky a dalšími zúčastněnými s cílem získat zpětnou vazbu, kterou potřebujeme. Marketingový plán musí být v souladu se strategickým. Na dnešním velmi konkurenčním trhu je strategie, která zajišťuje konzistentní přístup k nabídce našich produktů nebo služeb tak, aby byly obratem prodány, kritická. Nicméně definování marketingové strategie nestačí, musíte také mít přesně vymezené metodiky pro jeho zavádění v každodenním procesu. Mít pouze strategii je málo, pokud ve firmě chybí jeden ze zdrojů nebo odborných znalostí k jejímu provedení. Marketing musí být považován za nezbytný pilíř v firemních strategií. Stejným způsobem má firma mít vypracován podnikatelský plán s jasně stanovenými cíly. Základní část tohoto plánu by měla být strategickým marketingovým plánem. Zde je nezbytně nutné aby se management firmy soustavně ptal : Opravdu máme takový plán? Opravdu se tímto plánem řídíme? Z praktického hlediska firmy nejvíce vnímají tři úrovně marketingu. a) Evropská úroveň: Projevuje se např. ve spolupráci s národními asociacemi. Na této úrovni je třeba upozornit na fakt, že tady se marketing stává téměř politickou otázkou. Na evropské úrovni je řešeno stále více klíčových otázek, a proto potřebujeme mít silný hlas v Bruselu, protože tam jsou přijímána mnohá rozhodnutí, 219

5 která ovlivní naše trhy. Nejsou to z daleka jen rozhodnutí týkající se problémů životního prostředí. Je třeba dodat, že tento druh Lobby na evropské úrovni je nad možnosti jednotlivých firem. Mnohé normy jsou celoevropsky rozšířeny, a také může být proto získáno mnoho významných trhů, nebo mohou být (a taky jsou) ztráceny. Stručně řečeno potřebujeme silnější podporu pro cíle našich podnikatelských subjektů. Detaily provádění těchto podpůrných politik na evropské úrovni, zde nemohou být shrnuty, ale princip je zřejmý. b) Národní úroveň: Národní asociace představují rovněž klíčovou roli pro rozvoj trhu pro toto odvětví obecně. Cíle nebo tržní segmenty, které nelze řešit na úrovni jedné firmy lze úspěšně dosáhnout s asociací při minimálních nákladech. Díky spolupráci s zařizovateli různých úrovní a orgány státní správy, bylo již úspěšně vytvořeno mnoho trhů. Je třeba organizovat semináře, setkání s inženýry, architekty na všech veřejných úrovních, vydávat brožury a vyvíjet mnoho dalších aktivit, jak technických, tak obchodních s nízkými náklady na členy. Na úrovni asociací je velmi doporučováno stanovit si společnou politiku a cíle, které budou schváleny jejími členy. c) Firemní úroveň: Předešlé úrovně jsou sice velmi důležité, ale vzhledem k omezenému vlivu manažera určité firmy, je třeba při vytváření a vývoji marketingové strategie spolupracovat i s konkurenty na trhu. Na firemní úrovni pak musíme vyvinout svůj vlastní strategický plán, abychom dosáhli cílů, které byly firmou stanoveny. 4.1 Aplikace marketingových směrů a) Výrobek: Týká se hlavně kvality výrobku nebo služby. b) Obchod: Primárně se zaměřuje na prodej výrobku. c) Výroba: Maximálně se specializuje na výrobu daného výrobku. d) Marketing: Cílem je vyhovět požadavkům zákazníka. e) Zákazník: Hlavním cílem je zjistit poptávku spotřebitelů. Jak již bylo řečeno dříve, marketing je klíčovou částí podnikatelského úspěchu a proto tedy musí být vytvořen strategický marketingový plán. Existuje docela velký počet modelů a každá firma si může vybrat. Nejpraktičtější bývá většinou použití dvou dobře známých nástrojů, které jsou známy pod zkratkami PEST & SWOT. PEST analýza pomůže lépe poznat prostředí, ve kterém pracujeme. SWOT analýza umožňující nahlédnout na firmu zevnitř je jistě také velmi užitečný nástroj. Není nutné vysvětlovat použití těchto nástrojů, neboť jsou velmi dobře známy z literatury věnující se podnikání. Stačí pouze trvat na tom, že oba jsou velmi užitečné, a musí být seriózně provedeny. Pokud by nebyly, pak je lepší je raději nepoužívat, protože si nikdo nemůže být jist, že výsledky budou takové, jaké by si manažment přál. Tato zkouška, pokud je dobře provedená, objasňuje situaci, otevírá mysl dobrým nápadům a lepším rozhodnutím. 4.2 Cíle marketingu Musí vždy vycházet pouze z objektivního hodnocení našich silných a slabých stránek a podnikatelského prostředí, samozřejmě musí být taky v souladu s naším obchodním plánem. Zde se 220

6 nabízí praktický postup dle známé zkratky SMART. V podnikové praxi by praktická aplikace uvedené zkratky měla vypadat následovně : Specifika: Na příklad, získat 10 nových zákazníků Měřitelnost: Cokoliv chce management dosáhnout, musí být snadno měřitelné Dosažitelnost: K dosažení cíle musí firma disponovat odpovídajícími prostředky, např. další prodejce navíc. Reálnost: Úkoly musí být náročné, ale takové kterých lze dosáhnout, jinak je celá akce demotivující. Časové omezení: Čas musí být omezen, např. 10 nových zákazníků za 1 rok. Nyní, jakmile došlo ke zhodnocení vlastní situace, prostředí a jsou stanoveny cíle, je třeba pro dosažení úspěchu vytvořit odpovídající strategii. Zde nacházíme pomoc písmen P. Zde stojí za povšimnutí, že dříve používaná písmena P, byla čtyři, nyní je nutné jich v praktickém marketingu použít více Produkt Někdy se tvrdí, že mezi našim produktem (výrobkem, službou) a ostatními není žádný rozdíl. Zde je většinou velký prostor pro postup vpřed. Můžeme nabídnout lepší vzhled, vyhnout se i drobným reklamacím, a tak dále. Jinými slovy, co je možno udělat jinak a ještě lépe, než ostatní rozhodně je třeba to udělat. Např. nabídnout jen o trochu lepší výrobek a služby, než je zavedený průměr v oboru. Spolehlivá kvalita, dodávky, vynikající služby, otvírací doba, flexibilita, extra služby, atd. často vytváří ten rozdíl, který rozhodne o vítězství Cena (Price) Snad cena může být stejná nebo dokonce i o málo vyšší, ale budeme mít větší šance pro získání zakázky. Inovace. Pokud to opravdu chceme, musíme tvrdě pracovat, není komodita kde by nešlo alespoň dílčím způsobem zlepšovat to, co a jak děláme. Zlepšení procesů, optimalizace zdrojů, produktivita práce. Je třeba si říci, že nejen můžeme inovovat, ale dokonce musíme. Zde se nabízejí (jak známo z teorie) tři základní principy strategie: a) Sbírání smetany: Jste odlišní, šťastní s malým podílem na trhu a líbí se nám účtovat prémiové ceny. b) Tržní průbojnost: Velmi nízké ceny, cíl rychlého růstu podílu na trhu, eventuálně v kontrole trhu. c) Srovnatelné oceňování: Ceny podobné cenám konkurentů. Základní otázkou je, ve které variantě se právě nachází naše odvětví, nebo ještě lépe, kde se bude nacházet v nadcházejícím období. Ve většině případů nevytváříme ceny, ale musíme naše ceny s trhem sblížit. Cena je přímo spojena s náklady zákazníka, ale my musíme uvažovat i o tom, na čem záleží našemu zákazníkovi, není to jen cena, kterou nabízíme my, ale také jeho celkové náklady. To zahrnuje dopravu, zajištění kvality, extra služby, skladování, a další. Je třeba si stále uvědomovat, že vítězný návrh, je pak ten, který představuje nejnižší celkové náklady pro zákazníka. Pokud odvedeme opravdu dobrou práci ve výrobku, běžně budeme dosahovat lehce zvýšené ceny, než ostatní konkurence a mnohem důležitější bude preference zákazníka a objem obchodu, což může být rozhodující. Experti, poradci a jiní doporučují v době krize ceny udržet nebo je i zvýšit, protože musíme rozdělit naše výdaje a zisky v menší objemy. To může mít smysl v akademických fórech, ale ve většině 221

7 průmyslových odvětví, je nutné považovat každého zákazníka za poklad a udržet si jej až do konce. Ochránit si a udržet svého zákazníka je za těchto okolností velmi drahé, protože získat nového zákazníka je 4 až 7 krát nákladnější a obtížnější, než si zachovat stávajícího. Je pravda, že snížení cen v současné době nám přinese potíže při jejich zvýšení, když se změní situace na trhu. V těžké době ale snížení cen přitahuje zákazníky mnohem více a je nutné vždy myslet na to, že i oni jsou postiženi krizí a mohou mít své velké problémy. Mohou být použity nástroje, jako jsou speciální nabídky, množstevní slevy, dočasné zvýhodnění atd. Nutností je zdání, že ceny jsou stále stejné, ale že nabízíme speciální nabídku na omezenou dobu nebo množství. Svůj trh musí firma výborně znát, k tomu aby volila správné rozhodnutí Reklama (Promotion) Průzkum zákazníka. Místo snižování marketingového rozpočtu, by se v krizových dobách mělo do něj investovat více. Každý by měl znát zákazníky lépe, než kdy jindy. Tím jsou myšleni i zákazníci od konkurence. Platí totiž, že musíme být k zákazníkům blízko, abychom si okamžitě všimli jakékoli změny, jako na příklad toho, že se začínají poohlížet po nových dodavatelích nebo, že jsou krizí zasaženi natolik, že hledají sami nové způsoby jak dále podnikat a my jim v tom můžeme pomoci.v takové situaci by pak bylo vhodné např. nabídnout kvalitnější, spolehlivější služby, extra služby apod. Tímto můžeme velmi výrazně a relativně v krátkém období zvýšit náš podíl na trhu. Nicméně i přes uvedené příležitosti, je třeba se co nejvíce soustředit na udržení současných zákazníků. Stávající zákazníci nás již znají a mohou mít užitek ze zlepšení, kterého dosáhneme pomocí našeho marketingového plánu. Je důležité si připomenout, že společnosti, které získají nový podíl na trhu v období recese, anebo si udrží podíl předkrizový jsou většinou schopni se dlouhodobě udržet i při hospodářském oživení. Rovněž je nutné se zaměřit na objektivní vyhodnocení dodavatelů, pokud jde o úroveň jejich dodávek co do kvality a ceny. Pracovníci odpovědní za nákup by neměli slepě, ze setrvačnosti nakupovat pouze u zavedených dodavatelů, ale musí hledat nové možnosti jak a kde nakoupit levněji ale přitom kvalitně, dokud není nalezen ten nejvýhodnější zdroj. Manažeři musí vycházet z toho, že krize je všeobecná a dodavatelé budou šťastní, když budou moc pro firmu pracovat i za nižší cenu, protože také mají méně práce. Dále je třeba zdůraznit, že investovat do propagace je pravděpodobně to nejlepší, za co peníze v krizi utrácet Místo (Place) Vzhled zaměstnanců firem a prostory kde podnikají může ovlivnit to, jak budou zákazníci vnímat svého dodavatele. Neexistují ani malé detaily, které si můžeme dovolit ignorovat, vše se započítává do celkového dojmu. Každé pracoviště i vnější prostory firem musíme považovat za marketingový nástroj. Kdo chce být nyní úspěšný a růst rychleji než ostatní, pak musí být tržně orientován absolutně ve všem, co dělá. Je velmi důležité si položit i otázku, jak se bude náš zákazník chovat po uplynutí záruční lhůty, kterou k produktu firma poskytuje. Bude zákazník firmu kontaktovat i v době pozáruční nebo bude více věřit jiné společnosti? Dobrá pověst společnosti pokud jde o zákaznický záruční servis, kvalita výrobku nebo služby, dokumentace k produktu a kvalita prodeje musí být samozřejmostí. Uvedené základní 4 P marketingu popisují tradiční přístup. Přestože nejsou ničím novým je opravdu užitečné jejich naplňování v každém podniku kontrolovat. Protože je, ale nezbytné inovovat, a to zvláště v krizovém období, bude užitečné uvažovat ještě o dalších P Lidé (People) Jak bylo popsáno výše, všichni mají většinou jasno v tom, že musí být orientováni na trh a služby, být příjemní k zákazníkům a dávat jim pozitivní zprávy atd. Otázka ovšem je, zda-li management postupuje stejným způsobem i ve vztahu k vlastním lidem. V krizových obdobích, kdy je vrcholovým managementem nařízeno šetřit kde sedá, je často opomíjen fakt, že právě lidé (zaměstnanci) jsou základem každé firmy. Jak již bylo poznamenáno v úvodu, krize znamená přijímat rozhodnutí. V 222

8 období růstu převládá ve firmách obvykle tendence ke zklidnění radikálních postojů, protože podnik dobře funguje, a proto, proč něco měnit? S psychologického hlediska víme, že nikdo nemá rád špatné zprávy nebo pesimisticky vypadající strategické analýzy. V období růstu mají podniky většinou tendenci nabírat hmotnost. Zákazníci, ale nikdy nechtějí platit více, než je nezbytně nutné. Firemní management proto musí udržovat firmu co neštíhlejší a ve vrcholové formě, chtějí-li zůstat na trhu a být úspěšní i v budoucnu. Kontrolou nákladů bývá často zjištěno (k překvapení mnohých manažerů), že zaměstnanci představují vysoké procento nákladů. Všeobecně platí, že pro zajištění dobré funkčnosti všech firemních složek je nezbytné si udržet a dobře ohodnotit ty nejlepší lidi a zbavit se těch, kteří nejsou vhodní pro tuto práci. Je velmi obtížné objektivně posoudit, kteří to jsou, ale kolektiv zaměstnanců to většinou cítí, a tak pokud dojde k personálním opatřením na správných, místech tak nebudou příliš překvapeni. Po stabilizaci personálního obsazení je nutné vyslat k těm, kteří zůstávají jasný signál, že ať se stane cokoli, společnost je bude držet, a požádat je o jejich plnou spolupráci v této obtížné situaci. Tento krok je nezbytný zvláště v odvětvích kde nemůžou být práce dobře provedeny bez specializované pracovní síly. Je třeba zaměstnancům pomáhat aby se stali ještě lepšími odborníky. Dnes má střídání zaměstnanců ze zřejmých důvodů tendenci ke snižování. Ale co je průměrné střídání zaměstnanců v normálních časech? Je-li vysoké, pak máme vážný problém, protože je to nákladnější, než bychom normálně předpokládali. Souhrnně řečeno, lidé znamenají hodně a je nutné považovat politiku lidských zdrojů za strategickou, protože lidské zdroje představují rozdíl mezi průměrným a vynikajícím výkonem. Významným faktorem, který přispívá k efektivitě procesů je zkušenost zaměstnanců. Je na managementu aby je motivoval tak, aby poskytli nové myšlenky. Je dokázáno, že řadoví zaměstnanci vědí podstatně víc, než si obvykle vrcholový management myslí Procesy nebo Produkce V oblasti podnikání je proces spíše privilegovaný, protože s omezenými zdroji, s fantazií, způsobem myšlení otevřeným ke změnám, můžeme zlepšit naši kvalitu, produktivitu, atd. V krizovém období (pokud to již nebylo uděláno dříve) musí management zrevidovat všechny procesy s rozhodností, protože výsledek musí být trvalý a ne pouze sezónní. Ke spolehlivé a průběžné kontrole nákladů je třeba mít firmu vybavenou dobrým informačním systémem, který bude nabízet rychlé a spolehlivé údaje týkající se každé fáze jednotlivých procesů. Nejlepším způsobem totiž, jak řídit náklady, je dobře je znát, protože mnoho chybných rozhodnutí je založeno na základě špatné informace. 5 Závěr Závěrem, můžeme poněkud netradičně uvést poslední P, které ze všech kategorií popsaných v příspěvku nejosobnější. Představuje Posedlost úspěchem, nebo taky Vášeň. Znamená to, že všichni zaměstnanci musí v krizových dobách věřit více než jindy, v to, co dělají; projektu, společnosti, ve vlastní schopnosti překonávat obtížné situace. Musí vidět současnou situaci optimisticky a snažit se dosáhnout v dané situaci toho nejlepšího výsledku, aby si zákazník vybral právě jejich firmu. Literatura (1) HANZELKOVÁ, A., KEŘKOVSKÝ, M., ODEHNALOVÁ, D., VYKYPĚL, O Strategický marketing teorie pro praxi. Praha : C. H. Beck, ISBN (2) KEŘKOVSKÝ, M Ekonomie pro strategické řízení teorie pro praxi. Praha : C. H. Beck, ISBN (3) KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O Strategické řízení teorie pro praxi. Praha : C. H. Beck, ISBN

9 Kontakt: Jaroslav Drábek, Ing., Bc. Artech Moravia spol. s r.o. Kovodělská Moravský Písek 224

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13 Seznam tabulek vi Seznam obrázků vii Úvod 1 1. Výklad pojmů 3 1.1. Outsourcing 3 1.2. Insourcing 5 1.3. Vnímání outsourcingu v českých médiích 6 2. Vývoj outsourcingu 9 2.1. Z pohledu teorie ekonomie 9

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Viceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy GiTy, a.s., Mariánské nám. 1, Brno 617 00 ogirstl@gity.cz INFORUM 2007: 13. konference

Více

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání 1 2 3 4 Součást Vysoké školy ekonomické v Praze (rozpočet 2 mld. Kč, 20 000 studentů, primární zaměření ekonomie) Unikátní ekosystém spojující akademický

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Začínáme plánovat Podnikové strategické plánování Otázky tvořící základ strategického plánování : - Kde se nacházíme? - Jak jsme se sem dostali? - Kam směřujeme? - Kde bychom

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Distanční studijní opora IVO VESELÝ Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Miloslav Šašek ÚVOD Zákazníci, stávající i potenciální, jsou středem pozornosti každého dodavatele nebo prodejce, firmy, podniku. Platí to jak v prostředí B2C,

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY

3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY 3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

SPOLUVYTVÁŘENÍ HODNOTY SE ZÁKAZNÍKEM

SPOLUVYTVÁŘENÍ HODNOTY SE ZÁKAZNÍKEM SPOLUVYTVÁŘENÍ HODNOTY SE ZÁKAZNÍKEM V současné době dochází k utváření nového prostoru vytváření hodnoty, které se zaměřují na vytváření jedinečných osobních zkušeností spoluvytváření prostřednictvím

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

1 Příležitosti a hrozby stavebnictví v dalších letech Ing. Miloslav Mašek, CSc. Svaz podnikatelů ve stavebnictví ÚVOD 2 Stavebnictví je průmyslové odvětví, které je více než jiné závislé na stavu ekonomiky

Více

6. KOMPLEXNÍ STRATEGICKÉ PLÁNY, DRUHY STRATEGIÍ

6. KOMPLEXNÍ STRATEGICKÉ PLÁNY, DRUHY STRATEGIÍ 6. KOMPLEXNÍ STRATEGICKÉ PLÁNY, DRUHY STRATEGIÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_STRATEGICKÝ MANAGEMENT_P2 Číslo projektu:

Více

ra e IC. Dagmar Jakubíková

ra e IC. Dagmar Jakubíková I mar Dagmar Jakubíková. ra e IC. e In Strategické plánování Situační analýza a predikce vývoje Marketingové che a strategie Produktová, distribuční, cenová a komunikační politika a strategie Grada Publishing

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů projekt realizovaný v rámci programu partneři: Masarykova univerzita Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 Krajská hospodářská komora

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více