VLIV VEGETARIÁNSKÉ A VEGANSKÉ STRAVY NA POHYBOVÝ APARÁT ČLOVĚKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV VEGETARIÁNSKÉ A VEGANSKÉ STRAVY NA POHYBOVÝ APARÁT ČLOVĚKA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV ANTROPOLOGIE VLIV VEGETARIÁNSKÉ A VEGANSKÉ STRAVY NA POHYBOVÝ APARÁT ČLOVĚKA Bakalářská práce Hana Křížková Vedoucí práce: Mgr. Martin Čuta, Ph.D. Brno 2014

2 Bibliografický záznam Autor: Název práce: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Akademický rok: Počet stran: Klíčová slova: Hana Křížková Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Ústav antropologie Vliv vegetariánské a veganské stravy na pohybový aparát člověka Antropologie Antropologie Mgr. Martin Čuta, Ph.D. 2013/ alternativní výživové směry, vegetariánství, veganství, pohybový aparát 2

3 Bibliographic entry Author: Title of thesis: Degree programme: Field of study: Supervisor: Number of Pages: Keywords: Hana Křížková Faculty of Science, Masaryk University Department of Anthropology The influence of vegetarian and vegan diet on Human musculoskeletal system Anthropology Anthropology Mgr. Martin Čuta, Ph.D alternative nutritional guidelines, vegetarianism, veganism, musculoskeletal system 3

4 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá vlivem vegetariánské a veganské stravy na pohybový aparát člověka. Teoretická část pojednává o alternativních výživových směrech, jejich definici a filozofii. Věnuje se účinku těchto stravovacích zvyklostí na organismus a především jeho pohybovou složku. Práce obsahuje také informace o pohybovém aparátu, jeho patologiích a věnuje se zejména zátěži pohybového systému. Probírá se zde také provázanost výživy a sportu. Dotazníkové šetření zjišťuje subjektivní vnímání respondentů ohledně jejich stravovacích zvyklostí, životního stylu a zdravotního stavu. Měřením šesti probandů, z nichž polovina se stravovala běžným způsobem a polovina alternativně, byly zjištěny jejich tělesné parametry a vyhodnoceny silové schopnosti metodou ruční dynamometrie. Cílem bylo zjistit, zda vegetariánství a veganství má vliv na lidský pohybový aparát. Z výsledků práce vyplývá, že alternativně se stravující jedinci hodnotí svůj zdravotní stav lépe než konvenčně se stravující. Abstract The bachelor thesis deals with the influence of vegetarian and vegan diets on human musculoskeletal system. The theoretical part focuses on alternative nutritional guidelines, the definition and philosophy. It deals with the effect of these dietary habits on the body and especially his motion component. The work also contains information on the musculoskeletal system, its pathology, and focuses mainly on the stress on the musculoskeletal system. Interconnection between nutrition and sports is also discussed. Questionnaire survey finds respondents subjective perceptions about their eating habits, lifestyle and health. By measuring six probands, half of whom ate normally and a half alternatively, their physical parameters are ascertained and their handgrip strenght evaluated by hand dynamometry. The aim was to determine whether vegetarianism and veganism has an effect on the human musculoskeletal system. The results of this work show that alternatively consuming individuals assess their health status better than omnivore. 4

5 5

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Martinu Čutovi, Ph.D. za vedení práce a cenné rady. Také bych ráda poděkovala všem lidem, kteří se zúčastnili mého výzkumu a poskytli mi data důležitá pro jeho vytvoření. V neposlední řadě děkuji všem svým blízkým za neustálou podporu. Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracovala samostatně s využitím informačních zdrojů, které jsou v práci citovány. V Brně dne Hana Křížková 6

7 Obsah 1. Úvod Alternativní výživové směry Vegetariánství Veganství Problematika nestandartních stravovacích směrů Bílkoviny Vápník Železo Zinek Vitamin D Vitamin K Vitamin B Nenasycené mastné kyseliny Fytoestrogeny Pohybový aparát Skladba a funkce Kosti Klouby Svaly Patologie Osteoporóza Výživa a sport Vegetariánství ve sportu Praktická část Metody Online dotazník Antropometrické měření Dynamometrie Materiál Výsledky a diskuze Vyhodnocení dotazníku

8 7.1.1 Diskuze Vyhodnocení antropometrického měření a ruční dynamometrie Diskuze Závěr Slovník Rejstřík Seznam použité literatury O autorce Přílohy

9 1. Úvod Cílem vědy o výživě je určit takové druhy a množství potravy, které podporují zdraví a dobrý stav organismu Optimální strava obsahuje dostatečné množství vody, přiměřené množství kalorií, proteinů, tuků, minerálů a vitaminů. Pro zachování tělesné hmotnosti se kalorická hodnota přijímané potravy musí přibližně rovnat vydané energii. Příjem živin, jejich zužitkování a skladování jsou řízeny a ovlivňovány velmi komplexním způsobem, např. hladinou glukózy v krvi, či napětím stěny žaludku. Nepochybně se zde uplatňují také genetické faktory, stravovací zvyklosti a sociální podmínky (Ganong 2005, 318). Podle Rokyty (2000) je člověk všežravec, který přijímá jak rostlinnou, tak živočišnou stravu. Člověk je závislý na rostlinné stravě například proto, že nedokáže syntetizovat dostatek vitaminu C. Zároveň nedokáže beze zbytku rostlinnou stravu využívat, takže mu musí být dodávány bílkoviny z masa býložravců. Jakýkoliv extrém v konzumaci jednoho či druhého druhu potravy je škodlivý, proto bychom měli přijímat 2/3 rostlinných a 1/3 živočišných bílkovin. V dnešní době se může zdát tento názor překonaný, proto se čím dál častěji objevují lidé holdující různým typům alternativního stravování, ať už se jedná o vegetariánství, veganství, či makrobiotickou stravu. Člověk se pro tyto netradiční stravovací zvyklosti rozhoduje z různých důvodů. Mohou to být důvody zdravotní, etické, kulturní, náboženské, filozofické, ekologické aj. Obvykle se nejedná jen o krátkodobou dietu, ale dlouhodobější životní styl a filozofii. Hlavním cílem práce bylo zhodnotit vliv vegetariánské a veganské stravy na pohybový aparát člověka, zejména jeho aktivní složku. Prostřednictvím online dotazníku zjistit subjektivní vnímání respondentů ohledně jejich stravování, životního stylu a zdravotního stavu. Na vybraném vzorku vyhodnotit tělesné parametry a sílu stisku ruky. Podle výsledků měření poté zjistit efekt stravování (konvenční vs. alternativní) na aktivní složku pohybového aparátu. 9

10 2. Alternativní výživové směry Jedná se o výživové směry vymykající se zásadám běžné smíšené stravy, přičemž jsou z jídelníčku vyřazeny některé konkrétní potraviny, např. maso, mléčné výrobky, atd. Alternativní výživové směry nejsou homogenní skupinou, jedná se o celou škálu různých typů stravování. Některé jsou pro zdraví jedince více, jiné méně příznivé. Mezi nejznámější typy těchto výživových směrů patří vegetariánství (semivegetariánství, laktoovovegetariánství, laktovegetariánství), veganství, vitariánství a makrobiotika. Tato práce je zaměřena pouze na výživu a stav pohybového aparátu vegetariánů (laktoovovegetariánů) a veganů. 2.1 Vegetariánství Jako vegetariána označujeme obecně člověka, který odmítá maso a jateční produkty, jako je například sádlo či želatina. Existují 3 hlavní typy vegetariánství. Semivegetariánství, při kterém jedinec konzumuje i drůbež a ryby. Odmítá tedy pouze tmavé druhy masa a uzeniny. Dále laktovegetariánství, kdy se konzumuje pouze rostlinná strava, mléko a mléčné výrobky. Nejčastěji se však praktikuje tzv. laktoovovegetariánství, což je laktovegetariánství s konzumací vajec. Odhad populačního výskytu vegetariánství se různí, ve vyspělých zemích může jít až o 5 % obyvatel, u nás je vegetariánství zatím méně časté (Svačina 2008, 293). Podle Mužíka (2007) je v České republice vegetariánství nejrozšířenějším způsobem alternativního stravování a k bezmasé stravě se hlásí kolem 2 % lidí. Blattná (2005) uvádí, že vegetariánství je jedním z nejstarších alternativních způsobů stravování a že za jeho zakladatele je považován Pythagoras. 10

11 Francouz Gleizes byl prvním člověkem, který začal systematicky prosazovat myšlenky vegetariánství. V roce 1847 byla založena English Vegetarian Society a od té doby se také užívá název vegetarián (Zloch 2001). 2.2 Veganství Veganství se vyznačuje odmítáním všech potravin živočišného původu, jako je maso, mléko a mléčné výrobky, vejce a také med. Jelikož je s veganstvím spojeno odmítání jakéhokoliv využívání zvířat k lidskému užitku, mnoho veganů nesouhlasí s kožešinovým průmyslem, myslivostí, či cirkusy. Nepoužívají také výrobky testované na zvířatech. Motivace k těmto typům výživových směrů může být různá. Kulhavý (2007) ve své práci popisující vegetariánské hnutí v České republice uvádí, že nejvíce zastoupeným motivem k bezmasé stravě jsou etické důvody (88 %). Z řad veganů uvedlo etickou motivaci 94 % respondentů. Druhá byla motivace duchovní (59 %) a jako třetí nejčastější motiv uvedli respondenti ekologickou stránku (55 %). Co se týče kvality zdraví vegetariánů a veganů, jedná se o velmi individuální záležitost. Tito příznivci alternativních stylů se ve svém stravování jistě mohou potýkat s deficitem různých živin, na druhé straně byly u vegetariánů zjištěny příznivé hodnoty celkového plazmatického cholesterolu, HDL cholesterolu a nižší hladiny triacylglycerolů. Rovněž se u nich zjistily vyšší hladiny antioxidačních vitaminů (C, E, A, beta-karotenu), které účinně chrání LDL cholesterol před oxidací (Zloch 2001, 76). 11

12 3. Problematika nestandartních stravovacích směrů Tato kapitola má za úkol pojednat o složkách potravy, na které je třeba při vegetariánství a veganství pohlížet se zvláštní pozorností. U některých z nich musíme včas kompenzovat případný deficit, který by mohl způsobit zdravotní komplikace. Téměř ve všech případech se jedná o komponenty zodpovědné za správnou funkci pohybového aparátu. 3.1 Bílkoviny Bílkoviny jsou nezbytnou složkou potravy a hlavním zdrojem dusíku. Tvoří 12 až 18 % tělesné hmotnosti člověka a do organismu přinášejí hmotu, která je nezbytná k výstavbě a obnově tkání (Blattná 2005, 7). Všechny bílkoviny nemají stejnou biologickou hodnotu. Ta závisí především na přítonosti všech esenciálních aminokyselin a jejich vhodném poměru. Bílkoviny živočišného původu mají složení aminokyselin téměř ve všech případech výhodnější (nejlepší jsou bílkoviny vaječné). Vhodnou kombinací rostlinných potravin však můžeme dodat plnohodnotnou směs proteinů, ale jen za předpokladu, že se jejich deficity vzájemně kompenzují. V bílkovinách pšenice je např. málo lysinu, v kukuřici je nízký obsah tryptofanu a sója není příliš bohatá na sirné aminokyseliny (Ledvina 2009, ). Jelikož v mléku a vejcích jsou proteiny a esenciální aminokyseliny zastoupeny v dostatečném spektru, vegetariáni obvykle deficitem netrpí. Zvýšenou pozornost by však pestrosti stravy kvůli bílkovinám měli dávat vegani. Je vhodné kombinovat např. cereálie (mají málo lyzinu a hodně methioninu a cysteinu) s ořechy (kde je naopak hodně lyzinu a málo methioninu a cysteinu) (Svačina 2008, 292). 12

13 obsah proteinů (g) brokolice vařená (3 šálky) 15 špenát vařený (3 šálky) 15 chřest vařený (3 šálky) 12 extra firm tofu (1/2 kostky) 22,5 tempeh (1/2 kostky) 19 čočka vařená (1 šálek) 18 konopná semena (1/4 šálku) 10 Tabulka 1: Rostlinné potraviny bohaté na bílkoviny (upraveno podle: Fuhrman, J. and Ferreri D.M., 2010) Vysoký příjem proteinů organismus zatěžuje. I když spotřeba masa v České republice na jednoho obyvatele klesá (pro rok 2004 byla 80,5 kg proti 96 kg na začátku tisíciletí), je to pořád vysoké množství. Navíc převládá maso červené, které má vyšší obsah skrytého tuku. Konzumace bílkovin vyšší než doporučená nevede sice k rozvoji obezity, ale pravděpodobně zvyšuje procento výskytu zhoubného bujení v gastrointestinálním traktu (Ledvina 2009, 519). Jelikož karcinom tlustého střeva patří k nejčastějším zhoubným nádorům ve vyspělých zemích, kde je spotřeba masa vysoká, dá se předpokládat, že právě tato vysoká konzumace masa (zejména červeného) a masných výrobků patří k rizikovým faktorům při vzniku tohoto onemocnění. Ve výskytu kolorektálního karcinomu však existují významné rozdíly podle zeměpisné oblasti, pohlaví a věku, jeho vznik je podmíněn mnoha genetickými i epigenetickými faktory (Povýšil 2007, 168). Minimální hranice denního příjmu bílkovin je 0,6 g na kilogram ideální tělesné váhy. Optimální příjem je však vyšší a činí 1-1,5 g/kg. (Kunová 2004, 17) 13

14 3.2 Vápník Vápník hraje klíčovou roli při stavbě a udržování kostí a zubů a je také důležitý pro správné fungování nervové a svalové soustavy a při srážlivosti krve. Jako nejlepší zdroj vápníku jsou tradičně považovány mléčné výrobky (Agerbo 1997, 98). Vstřebávání kalcia zhoršuje kyselina šťavelová a vláknina, proto je využitelnost z většiny rostlinných zdrojů nižší než z živočišných. U vegetariánů tedy při dostatečné konzumaci mléčných výrobků deficit vápníku nehrozí (při nadměrné konzumaci mléčných výrobků je třeba dávat si pozor na možnost hypercholesterolémie), zatímco vegani by si určitě měli přísun vápníku hlídat. Mezi potraviny rostlinného původu bohaté na vápník patří například mák, brokolice, květák, sója, fíky, nebo ořechy. Jako doporučená denní dávka vápníku se uvádí množství kolem 1000 mg, realita ukazuje spíše na příjem pouze 500 mg (Kunová 2004, 45) denní dávka Ca (mg/den) těhotné a kojící matky (některá doporučení nenavyšují příjem těhotných ale pouze kojících) pacienti s osteoporózou nebo osteomalacií pacienti s hyperkalcémií 300 Tabulka 2: Doporučené množství vápníku v některých situacích (Svačina 2008, 206) 14

15 3.3 Železo Železo je klíčovým prvkem nutným pro transport kyslíku z atmosféry do tkání a jeho využití v buňkách. Má významnou roli v energetickém metabolismu během zátěže. Zdroje železa v potravě lze rozdělit do dvou skupin, na hemové a nehemové. Hemové železo se nachází v masité stravě ve formě myoglobinu. Zdrojem nehemového železa jsou zelenina a obiloviny. Hemové železo se podle Food and nutrition Board vstřebává efektivněji (z 5-35 %) než nehemové ( z 2-20 %). Doporučená denní dávka pro muže je 8 mg/den, zatímco u žen ve fertilním věku je to 18 mg/den (Vilikus 2012, 60). Přidání vitaminu C zvyšuje vstřebávání železa, čehož lze u vegetariánů a veganů využít. Železo také váže čaj, proto je výhodnější pít jej mezi jídly. Vegetariáni obvykle s deficitem železa problém nemají. Jen je potřeba zdůraznit příjem zeleniny, semen a ořechů (Svačina 2008, 293). vegani u 40 % mužů u 66 % žen laktoovovegetariáni u 18 % mužů u 19 % žen semivegetariáni u 13 % mužů u 14 % žen omnivoři u 8 % mužů u 5 % žen Tabulka 3: Významně snížená hladina železa v krvi (Ošancová, 1998) 15

16 3.4 Zinek Zinek je velmi významným prvkem pro ochranu skeletu. V kosti aktivuje osteoblasty, zvyšuje její novotvorbu a podporuje syntézu kolagenu. Tlumí naopak osteoklastickou resorpci. Tvoří komplexy s fluoridem a stimuluje mineralizaci osteoidu. Příznivě ovlivňuje i strukturu kostní matrix a reguluje také celkovou homeostázu kalcia v organismu (Žofková 2012, 88) Doporučená denní dávka zinku je mg a jelikož se vyskytuje zejména v potravinách živočišného původu, měli by zvýšit jeho příjem zejména vegani. Zinek se v rostlinných zdrojích nachází zejména v celozrnných cereáliích, fazolích a dýňových semenech. 3.5 Vitamin D Chemicky rozlišujeme vitamin D2 (ergokalciferol) a vitamin D3 (cholekalciferol). Ergokalciferol se vyskytuje v rostlinách, cholekalciferol je tvořen UV ozářením v kůži. Tyto kalciferoly jsou výchozí látkou pro syntézu kalcitriolu, což je hormon, který významně ovlivňuje metabolismus vápníku a fosforu. Vitamin D se váže na jaderné receptory v kosti i ve svalu, takže ovlivňuje funkce celého pohybového aparátu, jak jeho aktivní, tak pasivní složky. Zvyšuje mineralizaci kosti a pravděpodobně i její novotvorbu. Urychluje růst a kontraktilitu mikrofibril a zvyšuje svalovou sílu. Deficit vitaminu D tedy negativně ovlivňuje funkci obou složek svalově-kostní jednotky (Žofková 2012, 68-69). Nedostatek vitaminu D způsobuje u dětí rachitidu, v dospělosti osteomalacii. Jeho deficit postihuje především vegany, jinak je v populaci jeho deficit nepravděpodobný. 16

17 3.6 Vitamin K Vitamin K se vyskytuje ve dvou formách: K1 je obsažen v rostlinách, K2 je syntetizován střevními bakteriemi. Je obecně znám jako základní faktor v řízení hemokoagulace, jeho působení je však velice různorodé. Chrání cévy proti ateroskleróze, játra proti neoplazii a skelet proti osteoporóze (Žofková 2012, 81). Jelikož mezi zdroje vitaminu K1 (fylochinonu) patří zejména sója, některé rostlinné oleje (sójový, olivový) a listová zelenina, dá se předpokládat, že správně sestavený jídelníček založený na rostlinné stravě bude na tento vitamin velmi bohatý. 3.7 Vitamin B12 Vitamin B12 neboli kobalamin je jediná biogenní sloučenina, která obsahuje kobalt ten se jinak vyskytuje velmi vzácně. Zdrojem kobalaminu jsou výhradně živočišné produkty, v rostlinných prakticky chybí. Při dlouhotrvajícím stravování bez živočišných složek potravy je nutné tento vitamin suplementovat pomocí potravinového doplňku. Toto však mnoho veganů z etických důvodů odmítá (testování léčiv na zvířatech). Pro kratší období stačí zásoby vitaminu v játrech. Nedostatek kobalaminu se projevuje vznikem perniciózní anémie, psychickými a nervovými příznaky poškozením periferních nervů a míchy a malou odolností k infekčním činitelům. V některých případech může také způsobit neplodnost. (Ledvina 2009, 532) Optimální denní dávka kobalaminu se odhaduje na 2-3 mg, což je nejnižší ze všech vitaminů. Jako prevence deficitu vitaminu B12 by mělo stačit 250 ml mléka, nebo 50 g sýru denně (Svačina 2008, 293). Vegetariáni by tedy na rozdíl od veganů s nedostatkem tohoto vitaminu problémy mít neměli. 17

18 3.8 Nenasycené mastné kyseliny Vegetariáni jedí dostatečné množství tuků, ale protože nejedí maso a ryby, tak obvykle příjímají málo polynenasycených mastných kyselin. To může negativně ovlivnit rozvoj mozku, zvláště u dětí a dospívajících. Pokud není zvýšen příjem ořechů a sóji, může chybět kyselina α linolenová (vysoký poměr kyseliny linolenové k α-linolenové blokuje endogenní produkci dlouhých polynenasycených mastných kyselin (Svačina 2008, 292) 3.9 Fytoestrogeny V některých rostlinných potravinách se vyskytují látky, které mohou do jisté míry nahrazovat v organismu účinek estrogenů (ženských pohlavních hormonů). Estrogeny pomáhají ženám snižovat riziko vzniku osteoporózy a srdečně-cévních chorob. V zemích východní Asie je výskyt těchto chorob mnohem nižší než v Evropě a jedním z důvodů je zřejmě právě nesrovnatelně vyšší příjem fytoestrogenů. U mužů souvisí vyšší přísun fytoestrogenů s nižším rizikem rakoviny prostaty. Nejdůležitějšími zástupci skupiny fytoestrogenů jsou izoflavony (Kunová 2004, 53) Sójové boby Texturovaná sójová bílkovina ( sójové maso ) Tofu 8-67 Sójové nápoje ( mléko ) 4-18 Sójová mouka Tabulka 4: Obsah izoflavonů v potravinách (mg/100 g) (Výživa a potraviny 2002, 130) 18

19 V klimakteriu, kdy je hladina estrogenů v krvi nízká, začnou izoflavony působit stejně jako estrogeny. Příjem izoflavonů zvyšuje denzitu kostní hmoty (jedná se tedy o jeden z faktorů prevence osteoporózy), ale zmírňuje také některé subjektivní obtíže, které provázejí klimakterium, např. návaly horka. Pro většinu žen po klimakteriu je tedy vhodnější prevencí osteoporózy zařadit do jídelníčku více potravin obsahujících fytoestrogeny, než se podrobovat hormonální léčbě, která může mít různé nežádoucí účinky (Coll. J. Nutr., 2001). 19

20 4. Pohybový aparát 4.1 Skladba a funkce Pohybový aparát se skládá z kosterní soustavy, soustavy kloubů a vazů a soustavy svalové. Soustava kosterní tvoří podpůrnou (pasivní) část pohybového aparátu, soustavu kloubů a vazů řadíme také mezi jeho pasivní části. Tato soustava spojuje jednotlivé kosti a skupiny kostí a zabezpečuje tato spojení. Svalová soustava je tvořena příčně pruhovaným svalstvem (svaly kosterními a kožními). Kosterní svalstvo je aktivní součástí pohybového aparátu (Páč 2009, 6) Kosti Kost je zvláštní formou pojivové tkáně. Skládá se z kolagenní matrix a mikroskopických krystalů fosfátů vápníku. Kost má tedy důležitou úlohu v homeostáze vápníku. Kosti chrání orgány a jelikož jsou tuhé, umožňují tělu pohyb a zvedání břemen. Stará kost se neustále odbourává a tvoří se nová, což umožňuje kostem reagovat na zatížení a námahu. Kosti jsou živou tkání a jsou bohatě vaskularizovány (Ganong 2005, 391). Dlouhé i ploché kosti mají na povrchu vrstvu kompaktní (kortikální) kosti, která v rozsahu diafýzy ohraničuje dřeňovou dutinu. Na vnitřní ploše kortikální kosti je přítomna trámčina spongiózní kosti. Ploché kosti jsou z obou stran kryty vrstvou kompakty, mezi nimiž se nachází spongiózní kost (u lebečních kostí nazývaná diploe). Kortikální část kostí plní především mechanickou a ochrannou funkci, zatímco kost trabekulární se uplatňuje také při metabolických pochodech (Povýšil 2007, 319). 20

21 4.1.2 Klouby Kloub, articulatio synovialis, je pohyblivé spojení dvou nebo více kostí, jejichž kontaktní plochy jsou povlečeny chrupavkou, mezi kostmi je štěrbina (kloubní dutina) a konce kostí spojuje kloubní pouzdro. Každá pohybová aktivita vždy zatěžuje celý komplex kostních spojů. Kloub sám pohyb negeneruje, ale je vždy jeho účastníkem. Fyziologická ochrana kloubu je zajištěna přirozeným omezením pohybového rozsahu (Dylevský 1997, 111) Svaly Sval je funkční, aktivní složkou a výkonným orgánem pohybového systému. Kosterní svaly tvoří velkou část celkové svalové hmoty těla, kontrahují se jen díky nervové stimulaci a jsou ovládány naší vůlí. Stavebními jednotkami kosterního svalu jsou jednotlivá svalová vlákna. Svalové vlákno je jedna mnohojaderná, dlouhá, cylindrická buňka, obklopená buněčnou membránou, sarkolemou. Většina kosterních svalů začíná a končí ve šlachách a svalová vlákna jsou uspořádána paralelně, takže síla kontrakce každé jednotky se sčítá se silou kontrakce dalších jednotek. Lidský kosterní sval může vyvinout sílu 3-4 kg na cm² svého průřezu. Jelikož mnoho svalů v lidském těle má relativně velký průřez, je i napětí, jež jsou schopny vyvinout, dost velké. Celková síla tahu, kterou by mohly vyvinout všechny svaly v těle dospělého člověka je téměř 25 tun (Ganong, 77-78). 21

22 Maximální svalová síla je závislá na věku a pohlaví, kdy nejvyšší hodnoty svalových sil jsou dosahovány mezi rokem a v dalším věku klesají. Svalová síla žen odpovídá 67 % svalové síly mužů. 120 Maximální síla a věk % muži ženy věk Graf 1: Závislost maximální síly na věku (upraveno podle: Dylevský 1997, 25) Regenerace poškozeného příčně pruhovaného svalu je u dospělého organismu velmi pomalá a rozsah regenerace je většinou malý a funkčně bezvýznamný. Poškozený sval se hojí svalovou jizvou, která se nemůže kontrahovat a sval je proto většinou defektní (Dylevský 1997, 120). 4.2 Patologie Jak aktivní, tak pasivní pohybový aparát může vykazovat různé patologie, ať už se jedná o vývojové poruchy či degenerativní změny. Jedním z onemocnění, které může být výrazně ovlivněno výživou člověka, je osteoporóza. 22

23 4.2.1 Osteoporóza Osteoporóza je nejčastější metabolickou chorobou kostí bílé rasy postihující především ženy nad 50 let. Jedná se o proces, který většinou postihuje skelet jako celek. Intenzita postižení se však může lišit, např. diafýzy dlouhých kostí bývají dlouho nezměněné. Dochází k redukci počtu i objemu trámců spongiózní kosti. Stupeň úbytku kostní tkáně může u pokročilých forem osteoporózy činit % celkového objemu skeletu (Povýšil 2007, 52). Nejčastějšími příčinami osteoporózy jsou hypoestrinizmus (hormonální nerovnováha) a nevhodný životní styl (nízký příjem kalcia, vitaminů D a K, nedostatečná pohybová aktivita, kouření a alkoholizmus). Osteoporóza je do jisté mírydědičným onemocněním, přičemž se jedná o onemocnění jednoznačně polygenní. Každý z kostních fenotypů (denzita, kvalita, metabolický obrat) je totiž důsledkem interakce mezi mnoha geny malého účinku, jejichž efekt je ovlivňován vlivy vnějšími (Žofková 2012, 11). Graf 2: Distribuce osteoporózy podle věku u mužů a žen, Licata A. (2003) 23

24 5. Výživa a sport Organismus je schopen využívat jako zdroj energie cukry, tuky a bílkoviny, ale je zde podstatná odlišnost v jejich dostupnosti a výhodnosti k získávání energie. Nejpohotovějším energetickým substrátem jsou makroergní fosfáty ATP a CP, ale jejich zásoba v organismu je tak malá, že při výkonu jsou využívány hlavně k bezprostřední dodávce energie pro svalovou kontrakci. Při intenzivní vytrvalostní zátěži se uplatňují jako zdroj energie především sacharidy, při mírné a středně intenzivní vytrvalostní zátěži organismus využívá převážně tuky. Hlavním sacharidovým zdrojem pro vytrvalostní výkon je svalový glykogen. Jeho zásoba v těle se u nesportovců a sportovců liší. Je to dáno jednak odlišným tělesným složením (sportovci mají mnohem více svalové hmoty než nesportovci), a jednak tím, že zásoba glykogenu ve svalech nesportovců je víceméně stálá, zatímco u vytrvalostních sportovců dochází při sportovním výkonu k téměř úplnému vyčerpání zásob glykogenu. Doplnit tyto zásoby po sportovním výkonu není problém, protože sacharidů je ve stravě většinou 60 % celkového energetického příjmu (Vilikus 2012, 20). Mnoho sportovců přijímá nadměrné množství proteinů. Proteiny by přitom neměly tvořit více než % přijaté energie. Příjem tuku by neměl překročit 30 % energie, i štíhlý sportovec má dostatečnou zásobu 10 % tělesné hmotnosti v tuku. Na sportovní výkon nemá vliv žádná potravina ani potravinový doplněk, kromě dostatečné dávky sacharidů. Sportovní výkon zvyšují pouze látky hormonální či lékové povahy, které jsou považovány za doping (Svačina 2008, 287). 24

25 Zásady 1. jídlo založené primárně na příjmu sacharidů 2. nízký obsah tuku 3. mírný příjem proteinů 4. mírný příjem vlákniny 5. jídlo snadno stravitelné 6. obsah sacharidů g před sportovním výkonem Tabulka 5: Vhodné složení jídla před zátěží (upraveno podle: Svačina 2008, 286) 5.1 Vegetariánství ve sportu J. Fisher, fyziolog na univerzitě Yale v USA zkoumal fyzickou zdatnost a obratnost vegetariánů v porovnání s omnivory. Podobný výzkum provedli také vědci v Bruselu a Tokiu. Potvrdilo se, že vegetariáni jsou výrazně vytrvalejší při dlouhodobém napětí, jako je vytrvalostní běh, pochody se zátěží apod. (Holý 2007, 35). Svačina (2008) naopak tvrdí, že vegetariáni sportovci jsou na tom hůře než omnivoři. Uvádí, že sportovkyně vegetariánky mají například častěji amenoreu. Zároveň však tvrdí, že vegetariáni mají dostatek vápníku a že jejich kostní denzita bývá dokonce vyšší. 25

26 6. Praktická část Pracovní hypotézy: alternativně se stravující jedinci žijí spíše ve větších městech (nad obyvatel) alternativně se stravující zařazují do svého jídelníčku více ovoce, zeleniny a ovocných či zeleninových šťáv ve srovnání s konvenčně se stravujícími alternativně se stravující méně kouří a méně konzumují alkohol ve srovnání s konvenčně se stravujícími 6.1 Metody Online dotazník Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření (viz. příloha č. 1). Dotazník sestával z 26 otázek, přičemž ne všechny byly povinné vzhledem k rozvětvování otázek. Cílem dotazníku bylo zařadit respondenty do dvou hlavních skupin (jedinci stravující se konvenčně a alternativně) a tyto dvě skupiny poté mezi sebou porovnat. Každé ze skupin byla nabídnuta stejná sada otázek. První část otázek měla za úkol zjistit základní informativní údaje o respondentech jako je věk, velikost bydliště (obce) nebo dosažené vzdělání. Následovaly otázky ohledně stravovacích zvyklostí, pitného režimu, konzumace alkoholu či kouření. Dále se zjišťovalo množství jejich pohybu ve volném čase, zda je práce respondentů sedavá či fyzicky náročná, nebo zda trpí bolestmi pohybového aparátu. Dotazník byl zakončen třemi otázkami na subjektivní zhodnocení zdravotního stavu respondentů Antropometrické měření Druhá část výzkumu spočívala v měření 6 vybraných probandů. Antropometrem se měřila jejich tělesná výška celková výška těla v poloze ve stoje (vzdálenost bodu vertex od podložky). Osobní bioimpedanční váhou se měřila hmotnost a obsah tuku v těle. 26

27 Základem bioimpedanční metody je průchod velmi slabého střídavého elektrického proudu tělem. Proud volně prochází tekutinami ve svalové tkáni, ale ve tkáni tukové se setkává s jejím odporem (bioelektrickou impedancí), protože tuková tkáň má velmi nízkou až nulovou vodivost. Tímto způsobem lze určit množství tukové tkáně v poměru ke tkáním ostatním (Nováková 2011, 72). Dále byl vypočítán index tělesné hmotnosti (Body Mass Index, BMI) číslo používání jako indikátor podváhy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy a obezity, které umožňuje statistické porovnávání tělesné hmotnosti lidí s různou výškou. Index se vypočítá vydělením hmotnosti probanda (v kilogramech) druhou mocninou jeho výšky (v metrech) Dynamometrie Pomocí ručního hydraulického dynamometru (zn. Saehan, typ Jamar) se měřila síla stisku ruky ve třech polohách, zvlášť pro pravou a levou ruku. Jednalo se o polohy: extenze před sebe, extenze dolů a flexe. Nejběžněji se udává pozice ve flexi, protože eliminuje zapojení velkých svalových skupin, další dvě pozice byly přidány z kontrolních důvodů. 6.2 Materiál Online dotazník vyplnilo celkem 316 respondentů, přičemž jejich výběr byl zčásti náhodný. Jedinou podmínkou pro vytvoření dotazníku bylo, aby se výzkumu zúčastnili jedinci stravující se jak konvenčně, tak alternativně. Jinak nebyl dotazník nijak limitován, např. věkem či pohlavím respondentů. Dále bylo vybráno celkem 6 probandů 3 muži a 3 ženy. V každé z těchto dvou skupin měl zastoupení 1 vegan (veganka), 1 vegetarián (vegetariánka) a 1 konvenčně se stravující. Cílem bylo vybrat jedince odlišující se pouze stravovacími zvyklostmi, jinak měla být jejich charakteristika (např. věk či fyzická aktivita) co nejpodobnější. 27

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Bakalářská práce

FAKULTA PEDAGOGICKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (se zaměřením na zdravou výživu) Bakalářská práce Jana Hofmeisterová Učitelství praktického

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

Rozsah nabídky a kvalita jídel pro vegetariány v běžných restauracích v Brně

Rozsah nabídky a kvalita jídel pro vegetariány v běžných restauracích v Brně Rozsah nabídky a kvalita jídel pro vegetariány v běžných restauracích v Brně Bakalářská práce Markéta Špačková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vegetariánská strava a její specifika při sportovním výkonu

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vegetariánská strava a její specifika při sportovním výkonu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vegetariánská strava a její specifika při sportovním výkonu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ivona Rutarová, DiS.

Více

Ikona2 Požadavky na studenta: Student má základní znalosti z anatomie a fyziologie trávicí soustavy.

Ikona2 Požadavky na studenta: Student má základní znalosti z anatomie a fyziologie trávicí soustavy. IKS-VÝŽIVA Úvod Ikona1 Předmět výživa vás seznámí s vědecky podloženými zásadami zdravého stravování a vysvětlí vám pojmy, jako je energetická bilance, potravinová pyramida nebo glykemický index. Získané

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

Výživa pro profesionálního tanečníka

Výživa pro profesionálního tanečníka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Taneční pedagogika Výživa pro profesionálního tanečníka Diplomová práce Autor práce: Zdeňka Kerlesová, DiS. Vedoucí práce: doc. Mgr. Jarmila

Více

Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost. Bc. Jitka Hadrbolcová

Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost. Bc. Jitka Hadrbolcová Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost Bc. Jitka Hadrbolcová Diplomová práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Janis Tavandžis Teorie výživy v oblasti sportu Bakalářská práce 2014 Teorie výživy v oblasti sportu Bakalářská práce Janis Tavandžis VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ

Více

PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM HEALTHY LIFESTYLE AS DISEASE PREVENTION

PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM HEALTHY LIFESTYLE AS DISEASE PREVENTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Kateřina NOVÁKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Výživové návyky u zdravotnických pracovníků Kateřina Nováková

Více

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: B7505 Vychovatelství Studijní obor: 7505R004 Pedagogika volného času Možnosti

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Bc. Anna Perglová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Dnešní společnost, životní styl a zdraví Bc. Anna Perglová Diplomová

Více

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Bakalářská práce Michaela Dvořáková Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví (2008-2012)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Simona Vacíková Stravování v nemocnicích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Stravování v nemocnicích Bakalářská práce Simona Vacíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol.

Více

Výživa při extrémních MTB závodech

Výživa při extrémních MTB závodech MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Výživa při extrémních MTB závodech Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Sylva Hřebíčková Vypracovala:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

Kapitola 5 31 4 11 MĚSÍCŮ VĚKU DÍTĚTE charakteristika vývojových období a jídelníček

Kapitola 5 31 4 11 MĚSÍCŮ VĚKU DÍTĚTE charakteristika vývojových období a jídelníček Obsah Úvodní slovo 4 Kapitola 1 5 SITUACE V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE 1.1 Současný stav dětské výživy v ČR a SR...6 1.2 Následky nevhodné stravy v dětském věku...8 Kapitola 2 11 VÝVOJ A VÝŽIVA 2.1 Vliv

Více

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2012 Použité zdroje: Výukový portál www.viscojis.cz/teens A-Z slovník pro spotřebitele www.agronavigator.cz/az Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.; MUDr. Jolana Rambousková,CSc.;

Více

VÝŽIVA VE SPORTU. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy.

VÝŽIVA VE SPORTU. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy VÝŽIVA VE SPORTU Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Vypracoval: Ing. Iva Hrnčiříková Pavel

Více

JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA?

JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Bakalářská práce v oboru výživa člověka Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Autor: Kristýna

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Margaréta SEPEŠIOVÁ Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady na zdravotní stav populace Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady

Více

VÝŽIVA FITNESS FITNESS VÝŽIVA. Power Eating program SUSAN KLEINEROVÁ DRUHÉ V YDÁNÍ SUSAN KLEINEROVÁ. Maggie Greenwood-Robinsonová

VÝŽIVA FITNESS FITNESS VÝŽIVA. Power Eating program SUSAN KLEINEROVÁ DRUHÉ V YDÁNÍ SUSAN KLEINEROVÁ. Maggie Greenwood-Robinsonová Nové, doplněné vydání bestselleru o výživě pro fitness aktivity. Program Power Eating od Susan Kleinerové, určený všem sportovcům silových disciplín, vyznavačům fitness, výživovým poradcům a trenérům,

Více

Aktuální problematika školního stravování

Aktuální problematika školního stravování MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Aktuální problematika školního stravování Bakalářská práce Brno 2009 Autor práce: Barbora Kostihová Vedoucí práce:

Více

Význam kofeinu v dietním režimu pubescentů

Význam kofeinu v dietním režimu pubescentů Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Význam kofeinu v dietním režimu pubescentů Bakalářská práce Autor: Mgr. Jitka Rubešová Studijní program: Specializace

Více

Výživa ve výchově ke zdraví

Výživa ve výchově ke zdraví Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Mgr. Marcela Floriánková 2014 Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví

Více

Prevence a léčba osteoporózy

Prevence a léčba osteoporózy Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Prevence a léčba osteoporózy Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Nimrichterová Vypracovala:

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Tělesné výchovy B6208 Ekonomika a management Management sportovní. aktivitách

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Tělesné výchovy B6208 Ekonomika a management Management sportovní. aktivitách Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Tělesné výchovy B6208 Ekonomika a management Management sportovní Výživové a kondiční doporučení v indoorových

Více