VLIV VEGETARIÁNSKÉ A VEGANSKÉ STRAVY NA POHYBOVÝ APARÁT ČLOVĚKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV VEGETARIÁNSKÉ A VEGANSKÉ STRAVY NA POHYBOVÝ APARÁT ČLOVĚKA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV ANTROPOLOGIE VLIV VEGETARIÁNSKÉ A VEGANSKÉ STRAVY NA POHYBOVÝ APARÁT ČLOVĚKA Bakalářská práce Hana Křížková Vedoucí práce: Mgr. Martin Čuta, Ph.D. Brno 2014

2 Bibliografický záznam Autor: Název práce: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Akademický rok: Počet stran: Klíčová slova: Hana Křížková Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Ústav antropologie Vliv vegetariánské a veganské stravy na pohybový aparát člověka Antropologie Antropologie Mgr. Martin Čuta, Ph.D. 2013/ alternativní výživové směry, vegetariánství, veganství, pohybový aparát 2

3 Bibliographic entry Author: Title of thesis: Degree programme: Field of study: Supervisor: Number of Pages: Keywords: Hana Křížková Faculty of Science, Masaryk University Department of Anthropology The influence of vegetarian and vegan diet on Human musculoskeletal system Anthropology Anthropology Mgr. Martin Čuta, Ph.D alternative nutritional guidelines, vegetarianism, veganism, musculoskeletal system 3

4 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá vlivem vegetariánské a veganské stravy na pohybový aparát člověka. Teoretická část pojednává o alternativních výživových směrech, jejich definici a filozofii. Věnuje se účinku těchto stravovacích zvyklostí na organismus a především jeho pohybovou složku. Práce obsahuje také informace o pohybovém aparátu, jeho patologiích a věnuje se zejména zátěži pohybového systému. Probírá se zde také provázanost výživy a sportu. Dotazníkové šetření zjišťuje subjektivní vnímání respondentů ohledně jejich stravovacích zvyklostí, životního stylu a zdravotního stavu. Měřením šesti probandů, z nichž polovina se stravovala běžným způsobem a polovina alternativně, byly zjištěny jejich tělesné parametry a vyhodnoceny silové schopnosti metodou ruční dynamometrie. Cílem bylo zjistit, zda vegetariánství a veganství má vliv na lidský pohybový aparát. Z výsledků práce vyplývá, že alternativně se stravující jedinci hodnotí svůj zdravotní stav lépe než konvenčně se stravující. Abstract The bachelor thesis deals with the influence of vegetarian and vegan diets on human musculoskeletal system. The theoretical part focuses on alternative nutritional guidelines, the definition and philosophy. It deals with the effect of these dietary habits on the body and especially his motion component. The work also contains information on the musculoskeletal system, its pathology, and focuses mainly on the stress on the musculoskeletal system. Interconnection between nutrition and sports is also discussed. Questionnaire survey finds respondents subjective perceptions about their eating habits, lifestyle and health. By measuring six probands, half of whom ate normally and a half alternatively, their physical parameters are ascertained and their handgrip strenght evaluated by hand dynamometry. The aim was to determine whether vegetarianism and veganism has an effect on the human musculoskeletal system. The results of this work show that alternatively consuming individuals assess their health status better than omnivore. 4

5 5

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Martinu Čutovi, Ph.D. za vedení práce a cenné rady. Také bych ráda poděkovala všem lidem, kteří se zúčastnili mého výzkumu a poskytli mi data důležitá pro jeho vytvoření. V neposlední řadě děkuji všem svým blízkým za neustálou podporu. Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracovala samostatně s využitím informačních zdrojů, které jsou v práci citovány. V Brně dne Hana Křížková 6

7 Obsah 1. Úvod Alternativní výživové směry Vegetariánství Veganství Problematika nestandartních stravovacích směrů Bílkoviny Vápník Železo Zinek Vitamin D Vitamin K Vitamin B Nenasycené mastné kyseliny Fytoestrogeny Pohybový aparát Skladba a funkce Kosti Klouby Svaly Patologie Osteoporóza Výživa a sport Vegetariánství ve sportu Praktická část Metody Online dotazník Antropometrické měření Dynamometrie Materiál Výsledky a diskuze Vyhodnocení dotazníku

8 7.1.1 Diskuze Vyhodnocení antropometrického měření a ruční dynamometrie Diskuze Závěr Slovník Rejstřík Seznam použité literatury O autorce Přílohy

9 1. Úvod Cílem vědy o výživě je určit takové druhy a množství potravy, které podporují zdraví a dobrý stav organismu Optimální strava obsahuje dostatečné množství vody, přiměřené množství kalorií, proteinů, tuků, minerálů a vitaminů. Pro zachování tělesné hmotnosti se kalorická hodnota přijímané potravy musí přibližně rovnat vydané energii. Příjem živin, jejich zužitkování a skladování jsou řízeny a ovlivňovány velmi komplexním způsobem, např. hladinou glukózy v krvi, či napětím stěny žaludku. Nepochybně se zde uplatňují také genetické faktory, stravovací zvyklosti a sociální podmínky (Ganong 2005, 318). Podle Rokyty (2000) je člověk všežravec, který přijímá jak rostlinnou, tak živočišnou stravu. Člověk je závislý na rostlinné stravě například proto, že nedokáže syntetizovat dostatek vitaminu C. Zároveň nedokáže beze zbytku rostlinnou stravu využívat, takže mu musí být dodávány bílkoviny z masa býložravců. Jakýkoliv extrém v konzumaci jednoho či druhého druhu potravy je škodlivý, proto bychom měli přijímat 2/3 rostlinných a 1/3 živočišných bílkovin. V dnešní době se může zdát tento názor překonaný, proto se čím dál častěji objevují lidé holdující různým typům alternativního stravování, ať už se jedná o vegetariánství, veganství, či makrobiotickou stravu. Člověk se pro tyto netradiční stravovací zvyklosti rozhoduje z různých důvodů. Mohou to být důvody zdravotní, etické, kulturní, náboženské, filozofické, ekologické aj. Obvykle se nejedná jen o krátkodobou dietu, ale dlouhodobější životní styl a filozofii. Hlavním cílem práce bylo zhodnotit vliv vegetariánské a veganské stravy na pohybový aparát člověka, zejména jeho aktivní složku. Prostřednictvím online dotazníku zjistit subjektivní vnímání respondentů ohledně jejich stravování, životního stylu a zdravotního stavu. Na vybraném vzorku vyhodnotit tělesné parametry a sílu stisku ruky. Podle výsledků měření poté zjistit efekt stravování (konvenční vs. alternativní) na aktivní složku pohybového aparátu. 9

10 2. Alternativní výživové směry Jedná se o výživové směry vymykající se zásadám běžné smíšené stravy, přičemž jsou z jídelníčku vyřazeny některé konkrétní potraviny, např. maso, mléčné výrobky, atd. Alternativní výživové směry nejsou homogenní skupinou, jedná se o celou škálu různých typů stravování. Některé jsou pro zdraví jedince více, jiné méně příznivé. Mezi nejznámější typy těchto výživových směrů patří vegetariánství (semivegetariánství, laktoovovegetariánství, laktovegetariánství), veganství, vitariánství a makrobiotika. Tato práce je zaměřena pouze na výživu a stav pohybového aparátu vegetariánů (laktoovovegetariánů) a veganů. 2.1 Vegetariánství Jako vegetariána označujeme obecně člověka, který odmítá maso a jateční produkty, jako je například sádlo či želatina. Existují 3 hlavní typy vegetariánství. Semivegetariánství, při kterém jedinec konzumuje i drůbež a ryby. Odmítá tedy pouze tmavé druhy masa a uzeniny. Dále laktovegetariánství, kdy se konzumuje pouze rostlinná strava, mléko a mléčné výrobky. Nejčastěji se však praktikuje tzv. laktoovovegetariánství, což je laktovegetariánství s konzumací vajec. Odhad populačního výskytu vegetariánství se různí, ve vyspělých zemích může jít až o 5 % obyvatel, u nás je vegetariánství zatím méně časté (Svačina 2008, 293). Podle Mužíka (2007) je v České republice vegetariánství nejrozšířenějším způsobem alternativního stravování a k bezmasé stravě se hlásí kolem 2 % lidí. Blattná (2005) uvádí, že vegetariánství je jedním z nejstarších alternativních způsobů stravování a že za jeho zakladatele je považován Pythagoras. 10

11 Francouz Gleizes byl prvním člověkem, který začal systematicky prosazovat myšlenky vegetariánství. V roce 1847 byla založena English Vegetarian Society a od té doby se také užívá název vegetarián (Zloch 2001). 2.2 Veganství Veganství se vyznačuje odmítáním všech potravin živočišného původu, jako je maso, mléko a mléčné výrobky, vejce a také med. Jelikož je s veganstvím spojeno odmítání jakéhokoliv využívání zvířat k lidskému užitku, mnoho veganů nesouhlasí s kožešinovým průmyslem, myslivostí, či cirkusy. Nepoužívají také výrobky testované na zvířatech. Motivace k těmto typům výživových směrů může být různá. Kulhavý (2007) ve své práci popisující vegetariánské hnutí v České republice uvádí, že nejvíce zastoupeným motivem k bezmasé stravě jsou etické důvody (88 %). Z řad veganů uvedlo etickou motivaci 94 % respondentů. Druhá byla motivace duchovní (59 %) a jako třetí nejčastější motiv uvedli respondenti ekologickou stránku (55 %). Co se týče kvality zdraví vegetariánů a veganů, jedná se o velmi individuální záležitost. Tito příznivci alternativních stylů se ve svém stravování jistě mohou potýkat s deficitem různých živin, na druhé straně byly u vegetariánů zjištěny příznivé hodnoty celkového plazmatického cholesterolu, HDL cholesterolu a nižší hladiny triacylglycerolů. Rovněž se u nich zjistily vyšší hladiny antioxidačních vitaminů (C, E, A, beta-karotenu), které účinně chrání LDL cholesterol před oxidací (Zloch 2001, 76). 11

12 3. Problematika nestandartních stravovacích směrů Tato kapitola má za úkol pojednat o složkách potravy, na které je třeba při vegetariánství a veganství pohlížet se zvláštní pozorností. U některých z nich musíme včas kompenzovat případný deficit, který by mohl způsobit zdravotní komplikace. Téměř ve všech případech se jedná o komponenty zodpovědné za správnou funkci pohybového aparátu. 3.1 Bílkoviny Bílkoviny jsou nezbytnou složkou potravy a hlavním zdrojem dusíku. Tvoří 12 až 18 % tělesné hmotnosti člověka a do organismu přinášejí hmotu, která je nezbytná k výstavbě a obnově tkání (Blattná 2005, 7). Všechny bílkoviny nemají stejnou biologickou hodnotu. Ta závisí především na přítonosti všech esenciálních aminokyselin a jejich vhodném poměru. Bílkoviny živočišného původu mají složení aminokyselin téměř ve všech případech výhodnější (nejlepší jsou bílkoviny vaječné). Vhodnou kombinací rostlinných potravin však můžeme dodat plnohodnotnou směs proteinů, ale jen za předpokladu, že se jejich deficity vzájemně kompenzují. V bílkovinách pšenice je např. málo lysinu, v kukuřici je nízký obsah tryptofanu a sója není příliš bohatá na sirné aminokyseliny (Ledvina 2009, ). Jelikož v mléku a vejcích jsou proteiny a esenciální aminokyseliny zastoupeny v dostatečném spektru, vegetariáni obvykle deficitem netrpí. Zvýšenou pozornost by však pestrosti stravy kvůli bílkovinám měli dávat vegani. Je vhodné kombinovat např. cereálie (mají málo lyzinu a hodně methioninu a cysteinu) s ořechy (kde je naopak hodně lyzinu a málo methioninu a cysteinu) (Svačina 2008, 292). 12

13 obsah proteinů (g) brokolice vařená (3 šálky) 15 špenát vařený (3 šálky) 15 chřest vařený (3 šálky) 12 extra firm tofu (1/2 kostky) 22,5 tempeh (1/2 kostky) 19 čočka vařená (1 šálek) 18 konopná semena (1/4 šálku) 10 Tabulka 1: Rostlinné potraviny bohaté na bílkoviny (upraveno podle: Fuhrman, J. and Ferreri D.M., 2010) Vysoký příjem proteinů organismus zatěžuje. I když spotřeba masa v České republice na jednoho obyvatele klesá (pro rok 2004 byla 80,5 kg proti 96 kg na začátku tisíciletí), je to pořád vysoké množství. Navíc převládá maso červené, které má vyšší obsah skrytého tuku. Konzumace bílkovin vyšší než doporučená nevede sice k rozvoji obezity, ale pravděpodobně zvyšuje procento výskytu zhoubného bujení v gastrointestinálním traktu (Ledvina 2009, 519). Jelikož karcinom tlustého střeva patří k nejčastějším zhoubným nádorům ve vyspělých zemích, kde je spotřeba masa vysoká, dá se předpokládat, že právě tato vysoká konzumace masa (zejména červeného) a masných výrobků patří k rizikovým faktorům při vzniku tohoto onemocnění. Ve výskytu kolorektálního karcinomu však existují významné rozdíly podle zeměpisné oblasti, pohlaví a věku, jeho vznik je podmíněn mnoha genetickými i epigenetickými faktory (Povýšil 2007, 168). Minimální hranice denního příjmu bílkovin je 0,6 g na kilogram ideální tělesné váhy. Optimální příjem je však vyšší a činí 1-1,5 g/kg. (Kunová 2004, 17) 13

14 3.2 Vápník Vápník hraje klíčovou roli při stavbě a udržování kostí a zubů a je také důležitý pro správné fungování nervové a svalové soustavy a při srážlivosti krve. Jako nejlepší zdroj vápníku jsou tradičně považovány mléčné výrobky (Agerbo 1997, 98). Vstřebávání kalcia zhoršuje kyselina šťavelová a vláknina, proto je využitelnost z většiny rostlinných zdrojů nižší než z živočišných. U vegetariánů tedy při dostatečné konzumaci mléčných výrobků deficit vápníku nehrozí (při nadměrné konzumaci mléčných výrobků je třeba dávat si pozor na možnost hypercholesterolémie), zatímco vegani by si určitě měli přísun vápníku hlídat. Mezi potraviny rostlinného původu bohaté na vápník patří například mák, brokolice, květák, sója, fíky, nebo ořechy. Jako doporučená denní dávka vápníku se uvádí množství kolem 1000 mg, realita ukazuje spíše na příjem pouze 500 mg (Kunová 2004, 45) denní dávka Ca (mg/den) těhotné a kojící matky (některá doporučení nenavyšují příjem těhotných ale pouze kojících) pacienti s osteoporózou nebo osteomalacií pacienti s hyperkalcémií 300 Tabulka 2: Doporučené množství vápníku v některých situacích (Svačina 2008, 206) 14

15 3.3 Železo Železo je klíčovým prvkem nutným pro transport kyslíku z atmosféry do tkání a jeho využití v buňkách. Má významnou roli v energetickém metabolismu během zátěže. Zdroje železa v potravě lze rozdělit do dvou skupin, na hemové a nehemové. Hemové železo se nachází v masité stravě ve formě myoglobinu. Zdrojem nehemového železa jsou zelenina a obiloviny. Hemové železo se podle Food and nutrition Board vstřebává efektivněji (z 5-35 %) než nehemové ( z 2-20 %). Doporučená denní dávka pro muže je 8 mg/den, zatímco u žen ve fertilním věku je to 18 mg/den (Vilikus 2012, 60). Přidání vitaminu C zvyšuje vstřebávání železa, čehož lze u vegetariánů a veganů využít. Železo také váže čaj, proto je výhodnější pít jej mezi jídly. Vegetariáni obvykle s deficitem železa problém nemají. Jen je potřeba zdůraznit příjem zeleniny, semen a ořechů (Svačina 2008, 293). vegani u 40 % mužů u 66 % žen laktoovovegetariáni u 18 % mužů u 19 % žen semivegetariáni u 13 % mužů u 14 % žen omnivoři u 8 % mužů u 5 % žen Tabulka 3: Významně snížená hladina železa v krvi (Ošancová, 1998) 15

16 3.4 Zinek Zinek je velmi významným prvkem pro ochranu skeletu. V kosti aktivuje osteoblasty, zvyšuje její novotvorbu a podporuje syntézu kolagenu. Tlumí naopak osteoklastickou resorpci. Tvoří komplexy s fluoridem a stimuluje mineralizaci osteoidu. Příznivě ovlivňuje i strukturu kostní matrix a reguluje také celkovou homeostázu kalcia v organismu (Žofková 2012, 88) Doporučená denní dávka zinku je mg a jelikož se vyskytuje zejména v potravinách živočišného původu, měli by zvýšit jeho příjem zejména vegani. Zinek se v rostlinných zdrojích nachází zejména v celozrnných cereáliích, fazolích a dýňových semenech. 3.5 Vitamin D Chemicky rozlišujeme vitamin D2 (ergokalciferol) a vitamin D3 (cholekalciferol). Ergokalciferol se vyskytuje v rostlinách, cholekalciferol je tvořen UV ozářením v kůži. Tyto kalciferoly jsou výchozí látkou pro syntézu kalcitriolu, což je hormon, který významně ovlivňuje metabolismus vápníku a fosforu. Vitamin D se váže na jaderné receptory v kosti i ve svalu, takže ovlivňuje funkce celého pohybového aparátu, jak jeho aktivní, tak pasivní složky. Zvyšuje mineralizaci kosti a pravděpodobně i její novotvorbu. Urychluje růst a kontraktilitu mikrofibril a zvyšuje svalovou sílu. Deficit vitaminu D tedy negativně ovlivňuje funkci obou složek svalově-kostní jednotky (Žofková 2012, 68-69). Nedostatek vitaminu D způsobuje u dětí rachitidu, v dospělosti osteomalacii. Jeho deficit postihuje především vegany, jinak je v populaci jeho deficit nepravděpodobný. 16

17 3.6 Vitamin K Vitamin K se vyskytuje ve dvou formách: K1 je obsažen v rostlinách, K2 je syntetizován střevními bakteriemi. Je obecně znám jako základní faktor v řízení hemokoagulace, jeho působení je však velice různorodé. Chrání cévy proti ateroskleróze, játra proti neoplazii a skelet proti osteoporóze (Žofková 2012, 81). Jelikož mezi zdroje vitaminu K1 (fylochinonu) patří zejména sója, některé rostlinné oleje (sójový, olivový) a listová zelenina, dá se předpokládat, že správně sestavený jídelníček založený na rostlinné stravě bude na tento vitamin velmi bohatý. 3.7 Vitamin B12 Vitamin B12 neboli kobalamin je jediná biogenní sloučenina, která obsahuje kobalt ten se jinak vyskytuje velmi vzácně. Zdrojem kobalaminu jsou výhradně živočišné produkty, v rostlinných prakticky chybí. Při dlouhotrvajícím stravování bez živočišných složek potravy je nutné tento vitamin suplementovat pomocí potravinového doplňku. Toto však mnoho veganů z etických důvodů odmítá (testování léčiv na zvířatech). Pro kratší období stačí zásoby vitaminu v játrech. Nedostatek kobalaminu se projevuje vznikem perniciózní anémie, psychickými a nervovými příznaky poškozením periferních nervů a míchy a malou odolností k infekčním činitelům. V některých případech může také způsobit neplodnost. (Ledvina 2009, 532) Optimální denní dávka kobalaminu se odhaduje na 2-3 mg, což je nejnižší ze všech vitaminů. Jako prevence deficitu vitaminu B12 by mělo stačit 250 ml mléka, nebo 50 g sýru denně (Svačina 2008, 293). Vegetariáni by tedy na rozdíl od veganů s nedostatkem tohoto vitaminu problémy mít neměli. 17

18 3.8 Nenasycené mastné kyseliny Vegetariáni jedí dostatečné množství tuků, ale protože nejedí maso a ryby, tak obvykle příjímají málo polynenasycených mastných kyselin. To může negativně ovlivnit rozvoj mozku, zvláště u dětí a dospívajících. Pokud není zvýšen příjem ořechů a sóji, může chybět kyselina α linolenová (vysoký poměr kyseliny linolenové k α-linolenové blokuje endogenní produkci dlouhých polynenasycených mastných kyselin (Svačina 2008, 292) 3.9 Fytoestrogeny V některých rostlinných potravinách se vyskytují látky, které mohou do jisté míry nahrazovat v organismu účinek estrogenů (ženských pohlavních hormonů). Estrogeny pomáhají ženám snižovat riziko vzniku osteoporózy a srdečně-cévních chorob. V zemích východní Asie je výskyt těchto chorob mnohem nižší než v Evropě a jedním z důvodů je zřejmě právě nesrovnatelně vyšší příjem fytoestrogenů. U mužů souvisí vyšší přísun fytoestrogenů s nižším rizikem rakoviny prostaty. Nejdůležitějšími zástupci skupiny fytoestrogenů jsou izoflavony (Kunová 2004, 53) Sójové boby Texturovaná sójová bílkovina ( sójové maso ) Tofu 8-67 Sójové nápoje ( mléko ) 4-18 Sójová mouka Tabulka 4: Obsah izoflavonů v potravinách (mg/100 g) (Výživa a potraviny 2002, 130) 18

19 V klimakteriu, kdy je hladina estrogenů v krvi nízká, začnou izoflavony působit stejně jako estrogeny. Příjem izoflavonů zvyšuje denzitu kostní hmoty (jedná se tedy o jeden z faktorů prevence osteoporózy), ale zmírňuje také některé subjektivní obtíže, které provázejí klimakterium, např. návaly horka. Pro většinu žen po klimakteriu je tedy vhodnější prevencí osteoporózy zařadit do jídelníčku více potravin obsahujících fytoestrogeny, než se podrobovat hormonální léčbě, která může mít různé nežádoucí účinky (Coll. J. Nutr., 2001). 19

20 4. Pohybový aparát 4.1 Skladba a funkce Pohybový aparát se skládá z kosterní soustavy, soustavy kloubů a vazů a soustavy svalové. Soustava kosterní tvoří podpůrnou (pasivní) část pohybového aparátu, soustavu kloubů a vazů řadíme také mezi jeho pasivní části. Tato soustava spojuje jednotlivé kosti a skupiny kostí a zabezpečuje tato spojení. Svalová soustava je tvořena příčně pruhovaným svalstvem (svaly kosterními a kožními). Kosterní svalstvo je aktivní součástí pohybového aparátu (Páč 2009, 6) Kosti Kost je zvláštní formou pojivové tkáně. Skládá se z kolagenní matrix a mikroskopických krystalů fosfátů vápníku. Kost má tedy důležitou úlohu v homeostáze vápníku. Kosti chrání orgány a jelikož jsou tuhé, umožňují tělu pohyb a zvedání břemen. Stará kost se neustále odbourává a tvoří se nová, což umožňuje kostem reagovat na zatížení a námahu. Kosti jsou živou tkání a jsou bohatě vaskularizovány (Ganong 2005, 391). Dlouhé i ploché kosti mají na povrchu vrstvu kompaktní (kortikální) kosti, která v rozsahu diafýzy ohraničuje dřeňovou dutinu. Na vnitřní ploše kortikální kosti je přítomna trámčina spongiózní kosti. Ploché kosti jsou z obou stran kryty vrstvou kompakty, mezi nimiž se nachází spongiózní kost (u lebečních kostí nazývaná diploe). Kortikální část kostí plní především mechanickou a ochrannou funkci, zatímco kost trabekulární se uplatňuje také při metabolických pochodech (Povýšil 2007, 319). 20

21 4.1.2 Klouby Kloub, articulatio synovialis, je pohyblivé spojení dvou nebo více kostí, jejichž kontaktní plochy jsou povlečeny chrupavkou, mezi kostmi je štěrbina (kloubní dutina) a konce kostí spojuje kloubní pouzdro. Každá pohybová aktivita vždy zatěžuje celý komplex kostních spojů. Kloub sám pohyb negeneruje, ale je vždy jeho účastníkem. Fyziologická ochrana kloubu je zajištěna přirozeným omezením pohybového rozsahu (Dylevský 1997, 111) Svaly Sval je funkční, aktivní složkou a výkonným orgánem pohybového systému. Kosterní svaly tvoří velkou část celkové svalové hmoty těla, kontrahují se jen díky nervové stimulaci a jsou ovládány naší vůlí. Stavebními jednotkami kosterního svalu jsou jednotlivá svalová vlákna. Svalové vlákno je jedna mnohojaderná, dlouhá, cylindrická buňka, obklopená buněčnou membránou, sarkolemou. Většina kosterních svalů začíná a končí ve šlachách a svalová vlákna jsou uspořádána paralelně, takže síla kontrakce každé jednotky se sčítá se silou kontrakce dalších jednotek. Lidský kosterní sval může vyvinout sílu 3-4 kg na cm² svého průřezu. Jelikož mnoho svalů v lidském těle má relativně velký průřez, je i napětí, jež jsou schopny vyvinout, dost velké. Celková síla tahu, kterou by mohly vyvinout všechny svaly v těle dospělého člověka je téměř 25 tun (Ganong, 77-78). 21

22 Maximální svalová síla je závislá na věku a pohlaví, kdy nejvyšší hodnoty svalových sil jsou dosahovány mezi rokem a v dalším věku klesají. Svalová síla žen odpovídá 67 % svalové síly mužů. 120 Maximální síla a věk % muži ženy věk Graf 1: Závislost maximální síly na věku (upraveno podle: Dylevský 1997, 25) Regenerace poškozeného příčně pruhovaného svalu je u dospělého organismu velmi pomalá a rozsah regenerace je většinou malý a funkčně bezvýznamný. Poškozený sval se hojí svalovou jizvou, která se nemůže kontrahovat a sval je proto většinou defektní (Dylevský 1997, 120). 4.2 Patologie Jak aktivní, tak pasivní pohybový aparát může vykazovat různé patologie, ať už se jedná o vývojové poruchy či degenerativní změny. Jedním z onemocnění, které může být výrazně ovlivněno výživou člověka, je osteoporóza. 22

23 4.2.1 Osteoporóza Osteoporóza je nejčastější metabolickou chorobou kostí bílé rasy postihující především ženy nad 50 let. Jedná se o proces, který většinou postihuje skelet jako celek. Intenzita postižení se však může lišit, např. diafýzy dlouhých kostí bývají dlouho nezměněné. Dochází k redukci počtu i objemu trámců spongiózní kosti. Stupeň úbytku kostní tkáně může u pokročilých forem osteoporózy činit % celkového objemu skeletu (Povýšil 2007, 52). Nejčastějšími příčinami osteoporózy jsou hypoestrinizmus (hormonální nerovnováha) a nevhodný životní styl (nízký příjem kalcia, vitaminů D a K, nedostatečná pohybová aktivita, kouření a alkoholizmus). Osteoporóza je do jisté mírydědičným onemocněním, přičemž se jedná o onemocnění jednoznačně polygenní. Každý z kostních fenotypů (denzita, kvalita, metabolický obrat) je totiž důsledkem interakce mezi mnoha geny malého účinku, jejichž efekt je ovlivňován vlivy vnějšími (Žofková 2012, 11). Graf 2: Distribuce osteoporózy podle věku u mužů a žen, Licata A. (2003) 23

24 5. Výživa a sport Organismus je schopen využívat jako zdroj energie cukry, tuky a bílkoviny, ale je zde podstatná odlišnost v jejich dostupnosti a výhodnosti k získávání energie. Nejpohotovějším energetickým substrátem jsou makroergní fosfáty ATP a CP, ale jejich zásoba v organismu je tak malá, že při výkonu jsou využívány hlavně k bezprostřední dodávce energie pro svalovou kontrakci. Při intenzivní vytrvalostní zátěži se uplatňují jako zdroj energie především sacharidy, při mírné a středně intenzivní vytrvalostní zátěži organismus využívá převážně tuky. Hlavním sacharidovým zdrojem pro vytrvalostní výkon je svalový glykogen. Jeho zásoba v těle se u nesportovců a sportovců liší. Je to dáno jednak odlišným tělesným složením (sportovci mají mnohem více svalové hmoty než nesportovci), a jednak tím, že zásoba glykogenu ve svalech nesportovců je víceméně stálá, zatímco u vytrvalostních sportovců dochází při sportovním výkonu k téměř úplnému vyčerpání zásob glykogenu. Doplnit tyto zásoby po sportovním výkonu není problém, protože sacharidů je ve stravě většinou 60 % celkového energetického příjmu (Vilikus 2012, 20). Mnoho sportovců přijímá nadměrné množství proteinů. Proteiny by přitom neměly tvořit více než % přijaté energie. Příjem tuku by neměl překročit 30 % energie, i štíhlý sportovec má dostatečnou zásobu 10 % tělesné hmotnosti v tuku. Na sportovní výkon nemá vliv žádná potravina ani potravinový doplněk, kromě dostatečné dávky sacharidů. Sportovní výkon zvyšují pouze látky hormonální či lékové povahy, které jsou považovány za doping (Svačina 2008, 287). 24

25 Zásady 1. jídlo založené primárně na příjmu sacharidů 2. nízký obsah tuku 3. mírný příjem proteinů 4. mírný příjem vlákniny 5. jídlo snadno stravitelné 6. obsah sacharidů g před sportovním výkonem Tabulka 5: Vhodné složení jídla před zátěží (upraveno podle: Svačina 2008, 286) 5.1 Vegetariánství ve sportu J. Fisher, fyziolog na univerzitě Yale v USA zkoumal fyzickou zdatnost a obratnost vegetariánů v porovnání s omnivory. Podobný výzkum provedli také vědci v Bruselu a Tokiu. Potvrdilo se, že vegetariáni jsou výrazně vytrvalejší při dlouhodobém napětí, jako je vytrvalostní běh, pochody se zátěží apod. (Holý 2007, 35). Svačina (2008) naopak tvrdí, že vegetariáni sportovci jsou na tom hůře než omnivoři. Uvádí, že sportovkyně vegetariánky mají například častěji amenoreu. Zároveň však tvrdí, že vegetariáni mají dostatek vápníku a že jejich kostní denzita bývá dokonce vyšší. 25

26 6. Praktická část Pracovní hypotézy: alternativně se stravující jedinci žijí spíše ve větších městech (nad obyvatel) alternativně se stravující zařazují do svého jídelníčku více ovoce, zeleniny a ovocných či zeleninových šťáv ve srovnání s konvenčně se stravujícími alternativně se stravující méně kouří a méně konzumují alkohol ve srovnání s konvenčně se stravujícími 6.1 Metody Online dotazník Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření (viz. příloha č. 1). Dotazník sestával z 26 otázek, přičemž ne všechny byly povinné vzhledem k rozvětvování otázek. Cílem dotazníku bylo zařadit respondenty do dvou hlavních skupin (jedinci stravující se konvenčně a alternativně) a tyto dvě skupiny poté mezi sebou porovnat. Každé ze skupin byla nabídnuta stejná sada otázek. První část otázek měla za úkol zjistit základní informativní údaje o respondentech jako je věk, velikost bydliště (obce) nebo dosažené vzdělání. Následovaly otázky ohledně stravovacích zvyklostí, pitného režimu, konzumace alkoholu či kouření. Dále se zjišťovalo množství jejich pohybu ve volném čase, zda je práce respondentů sedavá či fyzicky náročná, nebo zda trpí bolestmi pohybového aparátu. Dotazník byl zakončen třemi otázkami na subjektivní zhodnocení zdravotního stavu respondentů Antropometrické měření Druhá část výzkumu spočívala v měření 6 vybraných probandů. Antropometrem se měřila jejich tělesná výška celková výška těla v poloze ve stoje (vzdálenost bodu vertex od podložky). Osobní bioimpedanční váhou se měřila hmotnost a obsah tuku v těle. 26

27 Základem bioimpedanční metody je průchod velmi slabého střídavého elektrického proudu tělem. Proud volně prochází tekutinami ve svalové tkáni, ale ve tkáni tukové se setkává s jejím odporem (bioelektrickou impedancí), protože tuková tkáň má velmi nízkou až nulovou vodivost. Tímto způsobem lze určit množství tukové tkáně v poměru ke tkáním ostatním (Nováková 2011, 72). Dále byl vypočítán index tělesné hmotnosti (Body Mass Index, BMI) číslo používání jako indikátor podváhy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy a obezity, které umožňuje statistické porovnávání tělesné hmotnosti lidí s různou výškou. Index se vypočítá vydělením hmotnosti probanda (v kilogramech) druhou mocninou jeho výšky (v metrech) Dynamometrie Pomocí ručního hydraulického dynamometru (zn. Saehan, typ Jamar) se měřila síla stisku ruky ve třech polohách, zvlášť pro pravou a levou ruku. Jednalo se o polohy: extenze před sebe, extenze dolů a flexe. Nejběžněji se udává pozice ve flexi, protože eliminuje zapojení velkých svalových skupin, další dvě pozice byly přidány z kontrolních důvodů. 6.2 Materiál Online dotazník vyplnilo celkem 316 respondentů, přičemž jejich výběr byl zčásti náhodný. Jedinou podmínkou pro vytvoření dotazníku bylo, aby se výzkumu zúčastnili jedinci stravující se jak konvenčně, tak alternativně. Jinak nebyl dotazník nijak limitován, např. věkem či pohlavím respondentů. Dále bylo vybráno celkem 6 probandů 3 muži a 3 ženy. V každé z těchto dvou skupin měl zastoupení 1 vegan (veganka), 1 vegetarián (vegetariánka) a 1 konvenčně se stravující. Cílem bylo vybrat jedince odlišující se pouze stravovacími zvyklostmi, jinak měla být jejich charakteristika (např. věk či fyzická aktivita) co nejpodobnější. 27

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Alternativní výživa. kapitola

Alternativní výživa. kapitola Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alternativní výživa 1 Pro lékaře je podstatné se o alternativním způsobu výživy dozvědět a určit faktické

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz Alternativní směry ve výživě způsob stravování, který je praktikován dlouhodobě a podstatně se liší od obvyklé stravy: a) vegetariánství b) veganská strava c) lakto-ovo vegetariánská strava d) fruktariánská

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

3. 8. května (mája) 2013

3. 8. května (mája) 2013 NYNÍ I NA SLOVENSKU! Společnost Nutris organizátor odborných kurzů a seminářů o výživě a doplňcích stravy od r. 2004 (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliancie-vyziva.cz)

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mléčná žláza, laktace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ANATOMIE MLÉČNÉ ŽLÁZY Mléčná žláza (glandula mammaria)

Více

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození.

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození. Strana 30 Po celou dobu těhotenství je žena s PKU v kontaktu s metabolickým centrem a svůj jídelníček upravuje podle pokynů dietní sestry. Cílem léčby dietou je udržovat hladinu PHE pod 6 mg/dl (360 mol/l).

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_163 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s problémy současného životního stylu, stručná charakteristika civilizačních chorob, příčiny

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN Navigace ve světě živin a kalorií 1 CO JE ZNAČENÍ GDA? Značení GDA je: na první pohled jasná informace o obsahu energie, procenty vyjádřený podíl doporučeného denního množství

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Výživa pro tanečníky. Bc. Barbora Hajná Fyzioterapeut TCP; 2. lékařská fakulta UK V Praze dne 20. ledna 2013

Výživa pro tanečníky. Bc. Barbora Hajná Fyzioterapeut TCP; 2. lékařská fakulta UK V Praze dne 20. ledna 2013 Výživa pro tanečníky Bc. Barbora Hajná Fyzioterapeut TCP; 2. lékařská fakulta UK V Praze dne 20. ledna 2013 Cíle Zlepšení výkonnosti Zrychlení regenerace po zátěži Optimální tělesná hmotnost a tělesné

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Fyzická zdatnost a vegetariánská strava

Fyzická zdatnost a vegetariánská strava Natura Plus 28. února 2005 Fyzická zdatnost a vegetariánská strava zpracoval: Jiří Svršek 1 podle článku Davida C. Neiemana Physical fittnes and vegetarian diets is there a relation? Abstract Dostupné

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Výživu kůže nelze oddělit od výživy celého těla. Moderní nutriční doplňky nenahrazují výživu, ale doplňují ji. Primárním účelem kůže na tvořit bariéru na pomezí vnějšího prostředí a organizmu Kosmetické

Více

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Základy sportovní výživy Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Specifika výživy ve sportu Vyšší spotřeba E a živin Pitný režim Specifika v období sportovního

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Zdravé svačiny do škol Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Co nabízíme? Zdravé a pestré každodenní svačiny pro malé školáky i studenty středních škol Vyvážené menu plné výživově

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více