Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)"

Transkript

1 Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální pravomocí či nadřízený koordinační orgán (úřad), v dalším textu označovaný jako autorita ) musí zajišťovat celou řadu aktivit funkcí, které zajistí nejen formulaci politiky VaVaI, ale i její implementaci, vyhodnocování a zahrnutí výsledků těchto hodnocení do tvorby politik pro příští období. Základní funkce autority v ČR Klíčovou funkcí autority je odpovědnost za koordinaci aktivit jednotlivých aktérů veřejné správy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní, národní i regionální úrovni. Za účelem účinného zajištění koordinační funkce by autorita v ČR měla obdobně jako v národních inovačních systémech evropských inovačně vyspělých zemích plnit řídicí úlohu zejména v následujících 4 oblastech výzkumu, vývoje a inovací: strategie, priority, financování a evaluace. Shrnutí úkolů autority: Strategie výzkumu, vývoje a inovací iniciace a zaštítění formulace dlouhodobé strategie ČR v oblasti VaVaI zabezpečení otevřeného transparentního procesu tvorby strategie průběžné monitorování a vyhodnocování naplňování strategie (přesah do úkolů v oblasti evaluace) Priority výzkumu, vývoje a inovací iniciace a zaštítění formulace tematických (problémově orientovaných) priorit VaVaI zabezpečení otevřeného transparentního procesu tvorby priorit zajištění vazby systému financování VaVaI z veřejných prostředků na stanovené priority Financování výzkumu, vývoje a inovací vyjednávání celkového rozpočtu na VaVaI rozhodování o podílu jednotlivých forem podpory v celkových veřejných výdajích na VaVaI rozhodování o alokaci veřejných prostředků na jednotlivé typy výzkumných a inovačních aktivit a rozpočtových kapitol zajištění vazby objemu finančních prostředků na tematické priority ČR ve VaVaI vyhodnocování efektivnosti veřejných výdajů na VaVaI na úrovni celého systému a jednotlivých poskytovatelů (přesah do úkolů v oblasti evaluace) Evaluace výzkumu, vývoje a inovací pravidelné evaluace systému VaVaI vytvoření metodik pro rozdělování institucionální podpory na VaV ve vazbě na hodnocení výsledků VaV popř. na další kritéria metodická podpora evaluací na úrovni institucí Ústřední orgán pro výzkum, vývoj a inovace ( Autorita ) Ústřední orgán pro VaVaI by měl být založen nově za účelem řízení systému VaVaI spočívajícím především v plnění výše uvedených funkcí.

2 Vláda ČR Rada odborníků Ústřední orgán pro VaVaI Mezirezortní rada Odborné nezávislé podklady (data pro evaluace, expertízy, analýzy, rešerše, studie) GAČR TAČR MPO MŠMT další rezorty Zřízení ústředního orgánu pro výzkum, vývoj a inovace vyžaduje určité zásahy do současného vymezení kompetencí MŠMT a RVVI. Ústřední orgán pro VaVaI by měl vykonávat všechny základní funkce uvedené v kap. 2.2, svěřené v současné době RVVI, a dále by měl zajišťovat mezinárodní spolupráci ve VaVaI, koncepce pro velké infrastruktury a vykonávat funkci ústředního správního úřadu (všechny tři oblasti v současné době zajišťovány MŠMT). Z úkolů v oblasti VaVaI vymezených v současné době MŠMT a RVVI zákonem 130/2002 Sb. by tak ústřední orgán pro VaVaI převzal všechny úkoly RVVI stanovené v 35 odst. 2 a úkoly MŠMT stanovené v 33 odst. 1, 33 odst. 2 písm. a), b) a d) a 33 odst. 3. Změna oproti současnému stavu tedy spočívá výhradně v převzetí všech nadrezortních funkcí v oblasti VaVaI a nepředstavuje zásah do rezortních kompetencí jednotlivých poskytovatelů podpory VaVaI. Organizační zajištění základních funkcí Hlavním úkolem ústředního orgánu pro VaVaI musí být zajištění strategického řízení systému VaVaI a koordinace politik VaVaI mezi jednotlivými rezorty a poskytovateli veřejné podpory. Všechny základní funkce, tj. strategie, priority, řízení finančních toků a evaluace, by měly být zabezpečeny prostřednictvím ústředního orgánu pro VaVaI na základě jemu vymezených kompetencí. Současně s fungováním ústředního orgánu by měla existovat rada složená z předních odborníků v jednotlivých oblastech VaVaI (v obrázku pracovně označená jako Rada odborníků), kteří mají v ideálním případě širší odborný rozhled přesahující hranice jednotlivých oborů. Tito odborníci by měli být jmenováni vládou na návrh ústředního orgánu pro VaVaI. Rada by se měla podílet především na určování strategického směřování VaVaI v ČR a návazně na tvorbě tematických (problémově orientovaných) priorit VaVaI. Dále by měla být ustanovena rada pro koordinaci poskytovatelů podpory pro VaVaI, která by měla být složená ze zástupců jednotlivých poskytovatelů (v obrázku pracovně označená jako Mezirezortní rada). Hlavním úkolem této rady by mělo být zajišťovat koordinaci politik VaVaI mezi jednotlivými rezorty a dalšími poskytovateli veřejné podpory. Složení této rady by mělo být na úrovni politickoadministrativní, to znamená, že jednotliví poskytovatelé by zde měli být zastoupeni na úrovni náměstků či vyšších státních úředníků. Účelem ustanovení mezirezortní rady je přesun řešení otázek 2

3 spojených s financováním a strategiemi VaVaI a dosažení konsensu v této oblasti z úrovně vlády na úroveň této rady. Vzhledem k tomu, že strategické řízení systému VaVaI vyžaduje odborné podklady pro rozhodování, měl by mít ústřední orgán k dispozici mechanismy pro externí zajištění potřebných dat, analýz a odborných studií. Příprava těchto podkladů pro rozhodování ústředního orgánu založená na soustavném vyhodnocování stavu VaVaI a rozvoji analytické činnosti by měla tomuto orgánu vytvořit odborné zázemí (ucelený soubor informací a datových zdrojů) především pro přípravu strategií a priorit VaVaI. Zároveň by ústřední orgán mohl takto získávat odborné služby v oblasti rozvoje metodik evaluací. Centralizace systému financování VaVaI Jak bylo popsáno v kapitole 2.4.1, zřízení ústředního orgánu pro VaVaI a jeho zasazení do současného systému VaVaI, nevyžaduje zásah do kompetencí jednotlivých rezortů v této oblasti. Koordinační funkce ústředního orgánu pro VaVaI tak může být plně vykonávána bez nutnosti dalších změn v počtu poskytovatelů veřejné podpory na VaVaI a dalších změn v institucionální struktuře financování VaVaI v ČR. Na druhou stranu, vytvoření ústředního orgánu pro VaVaI otevírá prostor i pro návazné variantní kroky směřující ke zvýšení efektivnosti systému financování VaVaI v ČR a jeho případné další centralizaci. V návaznosti na možné 4 varianty systému financování VaVaI v ČR popsané v podkladech pro 3. kulatý stůl (varianty jsou uvedeny pro přehlednost i v příloze těchto podkladů), může ústřední orgán pro VaVaI převzít i odpovědnost za přímé financování některých oblastí VaVaI. V případě shody na větší centralizaci systému financování VaVaI, je jedním z předpokladů pro zjednodušení a zprůhlednění tohoto systému převedení kompetencí konkrétních poskytovatelů na ústřední orgán pro VaVaI ve všech následujících oblastech: - odpovědnost za poskytování institucionální podpory - odpovědnost za poskytování účelové podpory - pravomoc zřizovat podřízené výzkumné organizace Druhým předpokladem pro zefektivnění systému financování VaVaI je v případě dohody na jeho větší centralizaci převedení odpovědnosti za financování ucelených oblastí podle typu výzkumné činnosti. 3

4 4

5 5

6 6

7 7

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva

Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva Úvod Řešení Individuálního projektu národního Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu,

Více

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR 1. Východiska Reformy 1.1. Vize - hlavní cíl Reformy Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice vytvořit inovační prostředí tak, aby

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Základní informace o IPn Metodika (dle schváleného návrhu)

Základní informace o IPn Metodika (dle schváleného návrhu) Základní informace o IPn Metodika (dle schváleného návrhu) Název projektu: Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Zkrácený název projektu: IPn Metodika Předpokládané datum zahájení

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 1 Obsah I. VÝCHOZÍ RÁMEC... 3 I.1. EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY... 3 I.2. KOHEZNÍ

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) Příloha č. 2 k Č.j.: MSMT 7246/2015-1 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) POSTUPY KAP Toto je metodický dokument, který poskytuje znalostní rámec pro subjekty zapojené do přípravy, řízení, monitoringu,

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Foresight a technologické oblasti strategického významu

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Foresight a technologické oblasti strategického významu Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR 42 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Foresight a technologické oblasti strategického

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014 2020

Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014 2020 České školní inspekce na období 2014 2020 1 Východiska 1.1 Postavení v legislativě 1.1.1 Organizace Česká školní inspekce (dále ČŠI ) je zřízena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

Závěrečná zpráva. Zpracování ex-ante evaluace OP VVV. Objednatel

Závěrečná zpráva. Zpracování ex-ante evaluace OP VVV. Objednatel Závěrečná zpráva Zpracování ex-ante evaluace OP VVV Objednatel Česká republika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 Zhotovitel dodavatelské konsorcium Naviga 4, s.r.o.

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách

Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) Příloha č. 2 k č.j.: MSMT 7246/2015-2 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) POSTUPY KAP Toto je metodický dokument, který poskytuje znalostní rámec pro subjekty zapojené do přípravy, řízení, monitoringu,

Více

Operační program Technická pomoc 2014 2020

Operační program Technická pomoc 2014 2020 Operační program Technická pomoc 2014 2020 květen 2015 OBSAH: SEZNAM ZKRATEK... 5 ODDÍL 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE OPERAČNÍ PROGRAM PŘISPÍVAT KE STRATEGII UNIE PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Hodnocení výsledků a dopadů Metodika VI

Hodnocení výsledků a dopadů Metodika VI Hodnocení výsledků a dopadů Metodika VI Prosinec 2010 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS),

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 1 STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ve znění koncepčního materiálu vytvořeného MF Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání... 4 3 Co se rozumí finanční gramotností definice a současný stav... 5 3.1

Více