Zdravé město Litoměřice Strategické řízení & MA21. Prezentace pro MČ Horní Počernice Praha, 23. února 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravé město Litoměřice Strategické řízení & MA21. Prezentace pro MČ Horní Počernice Praha, 23. února 2015"

Transkript

1 Zdravé město Litoměřice Strategické řízení & MA21 Prezentace pro MČ Horní Počernice Praha, 23. února 2015

2 MČ Horní Počernice & Město Litoměřice MČ Horní Počernice Město Litoměřice Počet obyvatel 15 tis. 24 tis. Výměra spravovaného území 17 km 2 18 km 2 Rozpočet mil Kč 367 mil Kč Počet zastupitelů & radních 25 & 7 27 & 9 2

3 Proces rozhodování ve veřejné správě klíčová součást strategického řízení směřuje k naplňování cílů - zpravidla se jedná o řešení veřejněpolitických (společenských) problémů řada překážek klasické (nedostatek financí, nedostatek lidské kapacity, absence politické vůle apod.) nestrukturované problémy (nesprávné vymezení problému, záměna příčin a následků, nesprávná identifikace subjektů/objektů apod.) implementační bariéra - vše mezi rozhodnutím a vlastní realizací opatření vč. nezamýšlených efektů Nemá smysl hledat skvělá řešení pro špatně definované problémy 3

4 Proč potřebujeme strategické řízení? Rostoucí komplexnost společnosti a jejího řízení/správy vyžaduje také komplexnost a provázanost rozhodování - holistický přístup Rozsah je však třeba operacionalizovat do zvládnutelné podoby strategické řízení Strategické řízení má řadu aspektů; jeho největší předností je, že mění činnost reaktivní (adaptace) na činnost proaktivní (cílená změna) Předpokladem dobrého strategického řízení je kvalitní analýza výchozích podmínek Audit UR MA21

5 Strategické řízení v rámci ZM a MA21 expertní & komunitní rozvoj X vláda odborníků a politiků systém zapojování veřejnosti X schůze zastupitelstva budování partnerství X izolované akce jednotlivců zahrnutí mezinárodních standardů X postup podle zákona dynamická rovnováha 3 pilířů UR X rozvoj populárních oblastí rozvoj dle potřeb X rozvoj dle dotačních výzev veřejný zájem X partikulární zájmy dlouhodobý rozvoj X rozvoj dle volebních období 5

6 Tvorba politik a opatření - model politického cyklu V. VYHODNOCENÍ monitoring&reporting,re-design IV. ŘEŠENÍ PROBLÉMU - IMPLEMENTACE odpovědnost, finance&projekty, partneři&veřejnost III. PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ projednání problému&návrhů řešení v RM/ ZM, určení odpovědností, výběr řešení II. ANALÝZA PROBLÉMU vazba na strategii, koncepce, vyjádření: odborů, komisí, RM, odborných partnerů I. IDENTIFIKACE A FORMULACE PROBLÉMU Audit UR, komise, odborné analýzy&studie, VEŘEJNÁ FÓRA - TOP10, ankety, Kulaté stoly, kampaně 6

7 Propojení rozhodovacího procesu a kategorií MA21 - od běžně řízeného města k městu udržitelnému KOMISE, ODBORNÉ ANALÝZY & STUDIE STANOVISKA odborů, komisí RM, od. partnerů SYSTÉM PŘESVĚDČENÍ & HODNOT SEL. ROZUM MONITORING Minimální prostor pro zapojování veřejnosti REPORTING SPECIFICKÉ INDIKÁTORY (např. projektové) ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI: ANKETY, TOP 10 ad. S ZPĚTNÁ VAZBA AUDIT UR PROJEDNÁNÍ INVESTICE S VEŘEJNOSTÍ HODNOCENÍ DOPADŮ PROJEKTŮ na UR OVĚŘENÉ PROBLÉMY TOP 10 VÝSTUPY ANALÝZY PARTNEŘI SE PODÍLEJÍ Kvalitní Zdravé město a MA21 kategorie D & C PARTNEŘI REALIZUJÍ Strategicky řízené město dle principů UR kategorie B & A INDIKÁTORY SP & UR SLEDOVÁNY HODNOTY INDIKÁTORŮ ZLEPŠOVÁNY I. IDENTIFIKACE & FORMULACE PROBLÉMU II. ANALÝZA PROBLÉMU & POROVNÁNÍ ŘEŠENÍ III. PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ IV. REALIZACE V. VYHODNOCE NÍ

8 Schéma tvorby Akčního plánu Projekty kryté rozpočtem začleněné do Akčního plánu Investiční výdaje Běžné výdaje Rozhodnutí RM/ZM o zařazení do Akčního plánu Projekty v zásobníku (pod čarou) Politická odpovědnost volených představitelů Projekty (požadavky, opatření) doporučené k zařazení do Akčního plánu (kryto rozpočtem) nebo Zásobníku projektů (připraveno k financování) Sběr záměrů a odborné posouzení projektů Strategickým týmem UR Předseda STUR: starosta, místostarostové nebo tajemník; Odborný garant: vedoucí příslušného odboru Hodnocení dopadů na UR dle stanovených kritérií a metodiky (limity rozpočtu, kvality projektu, socioekonomického dopadu, souladu se strat. plánem a předchozích usneseními apod. Návrhy projektů vzešlé od veřejnosti Fórum Zdravého města, další veřejná projednávání Dílčí návrhy veřejnosti MěÚ apod. Odmítnutí projektu či požadavku a vrácení k vyřízení či doplnění relevantnímu odboru Návrhy projektů vzešlé od odborů a organizací (přímo či dle pokynů ved.) odborné analýzy & studie Strategický plán sektorové koncepce a plány Odborné a transparentní posouzení požadavků Posouzení odborem, zda je operativní požadavek nebo požadavek do Akč. plánu

9 Metody hodnocení projektů - členění Metody ex-ante evaluace analýza nákladů a přínosů (CBA), finanční a ekonomická analýza (FAE) analýza nákladů a užitků CUA EIA, SEA, RIA atd. Průběžné hodnocení (interim report) Metody ex-post evaluace - poměrně složitý proces analýza nákladů a užitků CUA sociologické šetření mezi aktéry vyhodnocení stanovených indikátorů, naplnění cílů apod. Metody jednokriteriální a vícekriteriální Metody vědecké a heuristické 9

10 Metody hodnocení projektů - charakteristika metody nejsou nikdy zcela objektivní - nejedná se o hodnotově neutrální soudy/hodnocení metody nikdy nepokrývají celou škálu aspektů/parametrů volbou metody ovlivňujeme výsledek, resp. zaměření hodnocení cílem není stanovit, co je dobré a co špatné ale vybrat optimální řešení za daných podmínek (limitů) hodnocení může být subjektivní X proces musí být transparentní transparentnost zvyšuje tzv. participativní tvorba politiky (participatory policy-making) = ZM&MA21 Hodnocení projektů nenahrazuje politické rozhodnutí! 10

11 Hodnocení dopadů projektů na UR - Litoměřice Přínos pro / dopad na ekonomiku Přínos pro / dopad na společnost Příno +2 velmi pozitivní dopad +2 velmi pozitivní dopad jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je z hlediska města naléhavé a důležité, a současně: - jde o návratnou investici z hlediska financování z prostředků města do 15 let; nebo jde jednoznačně definovat hospodárnost a současně efektivnost investice (obé s pozitivními přínosy); nebo jde o jednoznačnou podporu místní zaměstnanosti nebo ekonomiky a kladný přínos lze vyčíslit a není malý. jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je z hlediska města naléhavé a důležité a současně: - jde o odstranění havarijního stavu nebo dosažení prokazatelně nezbytného souladu s legislativními předpisy; nebo jde o jednoznačně kladný dopad na společnost (sociální oblast, zdravotnictví, bezpečnost atd.) a kladný přínos lze vyčíslit a není malý +1 pozitivní dopad +1 pozitivní dopad jde o účelné opatření [vysvětlení viz +2] a současně: - jde o návratnou investici z hlediska financování z prostředků města nad 15 let do doby trvání životnosti investice; nebo jde o jednoznačnou podporu místní zaměstnanosti nebo ekonomiky, ale kladný přínos nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý. METODIKA HODNOCENÍ jde o účelné opatření [vysvětlení viz +2] a současně má jednoznačně kladný dopad na společnost (sociální oblast, zdravotnictví, bezpečnost atd.), kladný přínos lze popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý 0 neutrální dopad 0 neutrální dopad jde o účelné o přínos k plněn zá konných úko města i releva města naléha a současně: - jde o odstran nezbytného s o nebo jde o jednozna energií a klad jde o účelné o jednozna čně k energií, kladn nebo je přínos 11 jde o účelné opatření [vysvětlení viz +2] a současně nemá jde o účelné opatření [vysvětlení viz +2] a současně nemá jde o účelné o

12 Metodika hodnocení projektů - karta projektu I Základní informace o projektu Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí / KARTA PROJEKTU / NÁZEV PROJEKTU: CELKOVÉ HODNOCENÍ: Modernizace a dostavba autobusového nádraží 2 Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1): Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): Celkové investiční náklady 2014 Celkové investiční náklady 2015 B.II ne 60 mil. Kč Celkové investiční náklady Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" : 60 mil. Kč -20 tis. Kč (vychází ze FS) (příjmy - poplatky za vjezd a WC) Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku: Aritmetický průměr hodnocení: 2015 (část z 20 tis. Kč) 1,

13 Metodika hodnocení projektů - karta projektu II Hodnocení - bodové ohodnocení & komentář Přínos pro / dopad na ekonomiku +2 až -2 (viz metodika hodnocení) Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech Přínos pro / dopad na společnost +2 až -2 (viz metodika hodnocení) Přínos pro / dopad na +2 až -2 (viz metodi jde o jednoznačnou podporu místní zaměstnanosti nebo ekonomiky, ale kladný přínos nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý - budou vytvořena pracovní místa (2,5) - kladný dopad na místní zaměstnanost. Komentář/Odůvodnění jde o účelné opatření [vysvětlení viz +2] a současně má jednoznačně kladný dopad na společnost (sociální oblast, zdravotnictví, bezpečnost atd.), kladný přínos lze popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý jde o účelné opatření [což znam jednoznačný přínos k plnění m (nebo případně zákonných úko v souladu s dokumenty města státu či EU], které je z hlediska důležité, a současně: - jde o odstranění havarijního s prokazatelně nezbytného soul životního prostředí - potřeba o vodách - č. 258/2006 Sb.?, prop povodních Analytické a projektové podklady (ANO/NE) Poznámky/ko Studie proveditelnosti Projektová dokumentace (v jaké fázi) Architektonická studie Jiné (specifikujte) ANO ANO NE PD k územnímu rozhodnutí, SP dokumentace 13

14 Hodnocení projektů - k čemu je to dobré? zvýšení transparentnosti a kvality rozhodování zlepšení kvality návrhů (možnosti úprav v raném stádiu příprav) zvýšení vzájemné informovanosti o projektech v rámci města učení se diskuzi, argumentaci, schopnosti naslouchat a učit se propojení politického a odborného rozhodování - nejedná se o oddělené, nýbrž navzájem závislé procesy lepší připravenost na čerpání externích zdrojů posílení demokratických principů v rozhodování Zefektivnění vynakládání veřejných prostředků - udržitelnost finančního řízení obcí a regionů 14

15 Úspěchy & Výzvy CBA pro všechny větší (mil. CZK) investiční projekty bez hodnocení neschválí RM návrh projektu/opatření bez hodnocení nemůže být investice zařazená do rozpočtu/akčního plánu významná náplň / funkce Strategického týmu UR nedílná součást strategického řízení /MA21&ZM zavedení procesu hodnocení do běžné praxe MěÚ propojení hodnocení s projednáváním investic s veřejností e-karty projektů & propojení v prostředí DataPlán NSZM provázání s databází pasportů nemovitostí zveřejňování výsledků hodnocení 15

16 Financování strategického řízení v Litoměřicích Zvýšení kvality MěÚ Litoměřice (OP LZZ, ) MARUEL - Místní Agenda a Rozvoj Udržitelné Energetiky v Litoměřicích (RF MŽP, ) MISTRAL - Místní Implementace Strategického řízení v Litoměřicích (OP LZZ, ) MAESTRO - Místní Agenda, Energetika a Strategický rozvoj (ŠF MŽP, ) Aware & Fair (EK, ) - Fair trade, společen. odpov. READY 21 - Udržitelný rozvoj, Energetika, Místní Agenda & Doprava - Výzvy pro 21. století (ŠvF MŽP, ) Σ = 20 mil v letech

17 Zdravé město Litoměřice rozhodování bez zapojení veřejnosti není v 21 st. možné ZM a MA21 jsou odzkoušené nástroje pro kvalitní rozvoj měst nastavení ZM a MA21 vyžaduje dlouhodobé úsilí a odvahu zásadní efekty se dostavují po delší době (2-3 roky i déle) nastavované procesy MA21 vychází z evropských standardů (AAZ) sdílená zkušenost na platformě NSZM je unikátní a efektivní MA 21 zahrnuje jak procesy, tak výstupy úspěšné ZM vám budou všichni závidět, nefunkční vám omlátí o hlavu

18 Děkujeme za pozornost a přejeme úspěšný rozvoj Zdravé MČ Horní Počernice! Petr Hermann Rita Vlčková Antonín Tym Město Litoměřice

MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY Obsah Slovníček pojmů... 2 Seznam použitých zkratek... 2 Metodika tvorby MRS... 3 Čl. 29 - Komunitně vedené Místní rozvojové strategie...

Více

přihláška je vyžadována u všech uchazečů: do 31. 1. 2013 předání kompletního Auditu UR za municipalitu do 28. 2. 2013

přihláška je vyžadována u všech uchazečů: do 31. 1. 2013 předání kompletního Auditu UR za municipalitu do 28. 2. 2013 Pravidla hodnocení MA21 v roce 2013 Pravidla pro hodnocení MA12 v roce 2013 navazují na obecné Zásady hodnocení kvality MA21. V pravidlech jsou upřesněny termíny, postupy a standardy v posuzování MA21.

Více

SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA MĚSTA ŠTĚTÍ Z CAF PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ

SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA MĚSTA ŠTĚTÍ Z CAF PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA MĚSTA ŠTĚTÍ Z CAF A PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2013 zpracováno dle metodiky CAF CZ 2009 Datum vyhotovení: srpen 2013 Stránka 1 z 52 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 ÚVOD A CÍL... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Vedoucí projektu: Ing. Ivana Foldynová 2014 Tato studie byla vytvořena v rámci

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 Moravskoslezský kraj Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 včetně komunikační strategie listopad 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 Zadání... 3 2. Vyhodnocení předchozích úkolů MA21

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Operační program Technická pomoc 2014 2020

Operační program Technická pomoc 2014 2020 Operační program Technická pomoc 2014 2020 květen 2015 OBSAH: SEZNAM ZKRATEK... 5 ODDÍL 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE OPERAČNÍ PROGRAM PŘISPÍVAT KE STRATEGII UNIE PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metodika byla zpracována v rámci projektu Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce PRV ČR na období 2007 2013 1 2 Květen 2015 Obsah Úvod... 3 Základní informace

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020 Metodika tvorby obsahu Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR ČR Verze 10. 4. 2013 1 Obsah Obsah...

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) Příloha č. 2 k Č.j.: MSMT 7246/2015-1 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) POSTUPY KAP Toto je metodický dokument, který poskytuje znalostní rámec pro subjekty zapojené do přípravy, řízení, monitoringu,

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

MA21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21

MA21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21 Návod pro postup při sledování procesů místních Agend 21 podle oficiálních Kritérií MA21 v České republice Autorská spolupráce: Národní síť Zdravých měst

Více

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN NOK ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 23. 6. 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více