Místa dodání/převzetí nabídky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místa dodání/převzetí nabídky:"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/ Název projektu: Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pro zvyšování konkurenceschopnosti a produktivity prostřednictvím prezenčních a e-learningových kurzů Štíhlá výroba a TPM Název zakázky: Vývoj prezenčních a e-learningových kurzů Předmět zakázky Služba (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma Business Link, s.r.o. zadavatele: Sídlo zadavatele: Spádová 5, Brno Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a Ing. Miluše Jurošková, CSc ová adresa) IČ zadavatele: DIČ zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa): Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) CZ Ing. Miluše Jurošková, CSc Zahájení podávání nabídek: , , Popis předmětu zakázky: Předpokládaná hodnota zakázky v Kč 1 : Typ zakázky 2 Lhůta dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky Nabídky lze podávat výhradně POŠTOU. Osobní doručení je vyloučeno. Osoba, která není zadavatelem dle zákona ,50 Kč bez DPH ( , - Kč včetně DPH) Osoba, která není zadavatelem ze zákona Termíny ukončení vývoje obsahu prezenční a e-learningové části: Zvyšování produktivity - štíhlá výroba do TPM do Strategické řízení ve výrobním podniku do Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH. 2 Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu. Platné od Stránka 1 z 2

2 Místa dodání/převzetí nabídky: Vzdělávací program místo dodání podkladů Brno, Lidická 25, místo bude uvedeno ve smlouvě. Realizace pilotního ověřování Pardubický kraj E-learnngové kurzy lektor bez místa určení Hodnotící kritéria: Nabídková cena 30 % Metodologie a návrh programu, vlastní know how 30 % Kvalita předložené ukázkové lekce 20 % Kvalifikace členů realizačního týmu (doloženo kopiemi certifikátů v oblasti zvyšování produktivity a doklady a referencemi s vývojem a realizací e-learningových kurzů) 20% Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele na základě zadávací dokumentace 3 : Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Další podmínky pro plnění zakázky:* Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Posledním dokumenetm bude návrh smlouvy, který bude dodán i na CD. Pro posouzení kritéria Kvalifikace členů realizačního týmu dodá uchazeč prosté kopie dokladů o vzdělání a certifikaci osob, zapojených do realizace zakázky. Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Součástí nabídky musí být návrh smlouvy v elektronické podobě na CD jako poslední dokument. *nepovinný údaj 3 Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky Platné od Stránka 2 z 2

3 Rámcový program a maximální předpokládaná cena: Vnitřní členění zakázky: 1. Vývoj a modularizace vzdělávacích programů Zvyšování produktivity štíhlá výroba a TPM 2. Vývoj a modularizace vzdělávacího programu Strategické řízení ve výrobním podniku. 3. Služby lektora v rámci pilotního ověřování e-learningu 4. Zajištění školících prostor na 10 dnů v Pardubickém kraji. Uchazeči jsou oprávněni provést nabídku pro jednotlivé části tj. nemají povinnost nabízet všechny části zakázky. Pokud uchazeč nabízí pouze některou z částí 1 až 3, jeho nabízená cena nesmí překročit maximální předpokládanou cenu pro konkrétní část zakázky. Pokud uchazeč nabízí všechny části zakázky, které jsou uvedeny jako části 1 až 3, je oprávněn nabídnout plnění v maximální celkové výši tj ,- Kč včetně DPH a nemusí se řídit maximálními cenami pro jednotlivé části. 1. ČÁST: 1. Vzdělávací program Zvyšování produktivity štíhlá výroba Modul 1: PRODUKTIVITA A PROCESY Zvyšování produktivity, průmyslové inženýrství a štíhlá výroba Vytváření štíhlé kultury Přidaná hodnota v realizačních procesech (VA) Mapování hodnotového toku (VSM) Principy štíhlé výroby, nástroje a metody Sedm manažerských metod řízení Strategický workshop o štíhlém myšlení Štíhlá organizace a řízení změn MODUL 2: PROGRESIVNÍ METODY ŘÍZENÍ VÝROBY Štíhlé výrobní systémy Just In Time (JIT) Projektování tahových systémů řízení výroby Ergonomie pracoviště Měření spotřeby času výrobních operací MODUL 3: METODY ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY Zlepšování systémů a procesů 0rganizované, čisté a bezpečné pracoviště, metoda 5S Program nulových vad (Zero Defects) Měření, stanovení a zvyšování celkové efektivity zařízení Program rychlých změn (SMED) MODUL 5: SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ Náklady ve výrobních procesech Náklady v nevýrobních procesech Reengineering firemních procesů Audit realizačních procesů a personální audit

4 Nástroje pro eliminaci plýtvání MODUL 4: TÝMOVÁ PRÁCE Projektování a zavádění řídících a výrobních týmů, týmová organizace Motivace Organizování a moderace workshopů Projektové řízení při zavádění změn Kč včetně DPH Cena zahrnuje: Vývoj obsahu programu 1 sada příkladů, cvičení, testů pro prezenční část kurzu v případě realizace formou Blended learningu (podklady rozdávané k výuce pro e-learning použitelné jako komentáře k workshopům, výstupy) 1 x podklady pro testování znalostí testy (sada otázek a odpovědí k ověření znalostí) 1 x pedagogická dokumentace Studijní text (součástí nabídky bude návrh rozsahu počet stran textu ve studijním materiálu) Podklady pro e-learning (součástí ceny není implementace do LMS) Pilotáž prezenční části v rámci blended learningu v rozsahu 4 dny 2. Vzdělávací program TPM TPM - Totální produktivní údržba Strategie a cíle v TPM Role manažerů při zavádění v podniku Definování ztrát Ztráty a sledování efektivnosti výrobních zařízení Plýtvání v podniku Sběr dat z výrobního procesu s využitím ICT, praktické příklady, způsob hlášení poruch Statistické zpracování poruch s využ. ICT METODY A NÁSTROJE TPM Pořádek na pracovištích - 5S Vizualizace TPM Program soustavného zlepšování Postupy pro řešení problémů Plánovaná údržba Standardizace systému TPM Techniky pro zlepšování zařízení AUTONOMNÍ ÚDRŽBA Základní principy autonomní údržby Kvalifikace pracovníka pro autonomní údržbu Ochrana životního prostředí při autonomní údržbě Činnost kroužků kvality IMPLEMENTACE 7 KROKŮ AUTONOMNÍ ÚDRŽBY Mapování firemních procesů údržby

5 Atributy procesu při jeho úplném popisu Měřené výkonnosti procesů s využ. ICT Vedení procesní změny Celková efektivnost zavedení TPM SW nástroje pro podporu mapování procesů Vzdělávání a výcvik Maximální předpokládaná cena Kč včetně DPH Cena zahrnuje: Vývoj obsahu programu 1 sada příkladů, cvičení, testů pro prezenční část kurzu v případě realizace formou Blended learningu (podklady rozdávané k výuce pro e-learning použitelné jako komentáře k workshopům, výstupy) 1 x podklady pro testování znalostí testy (sada otázek a odpovědí k ověření znalostí) 1 x pedagogická dokumentace Studijní text (součástí nabídky bude návrh rozsahu počet stran textu ve studijním materiálu) Podklady pro e-learning (součástí ceny není implementace do LMS) Pilotáž prezenční části v rámci blended learningu v rozsahu 4 dny Celkem maximální předpokládaná cena za 1. část Kč včetně DPH

6 2. ČÁST Strategické řízení ve výrobním podniku MODUL 1 Úloha strategického managementu ve výrobní firmě Vůdcovství a strategie Strategické plánování a role vrcholového vedení Přístupy a školy strategického managementu Strategická analýza (SWOT) Situační analýza vnějšího podnikatelského prostředí (PESTLE) Analýza odvětví a konkurence Strategie modrých oceánů Analýza zdrojů a konkurenční schopnosti Analýza dodavatelského řetězce Analýza kultury a zainteresovaných skupin, moc, vliv a jejich zdroje Podnikatelské strategie dnes a v budoucnosti Etapy efektivního strategického řízení Hlavní metody strategického prognózování, jejich možnosti a úskalí Strategický workshop - Praktická aplikace SWOT a PESTLE analýzy Transformace strategických cílů do firemního řízení prostřednictvím Balanced Scorecard (BSC) MODUL 2 Strategie a taktiky zvládnutí superkonkurence Strategie v kontextu podnikání Model Excelence EFQM Balanced Scorecad a plánování Vize, poslání a hodnoty, strategická volba Strategické možnosti volby (varianty) Hodnocení vhodnosti strategie Rozhodnutí o strategii Analýza rizik Analýza proveditelnosti Strategický workshop - Výběr a zpracování strategie Implementace strategie, plánování a alokace zdrojů Re-design organizační struktury Úvod do řízení strategické změny Maximální předpokládaná cena Kč včetně DPH Cena zahrnuje: 1 sada příkladů, cvičení, testů pro prezenční část kurzu v případě realizace formou Blended learningu (podklady rozdávané k výuce pro e-learning použitelné jako komentáře k workshopům, výstupy) 1 x podklady pro testování znalostí testy (sada otázek a odpovědí k ověření znalostí) 1 x pedagogická dokumentace Studijní text (součástí nabídky bude návrh rozsahu počet stran textu ve studijním materiálu) Podklady pro e-learning (součástí ceny není implementace do LMS)

7 Pilotáž prezenční části v rámci blended learningu v rozsahu 2 dny Celkem maximální předpokládaná cena za 2. část Kč včetně DPH 3. ČÁST Služby lektora v době piltoního ověřování e-learningové části Moderuje diskusi na webovém portálu projektu a zajišťuje odpovědi na dotazy v diskuzi Řeší problémy účastníků pilotního ověřování, pokud jsou odborné povahy. Na dotazy účastníků pilotního ověřování odpoví do 2 pracovních dnů. Vypracovává texty pro portál projektu Štíhlá výroba, TPM, Strategické řízení ve výrobním podniku. Časová dotace 315 hodin, sazba dle metodického dopisu MŠMT pro Pardubický kraj. Celkem maximální předpokládaná cena za 3. část Kč včetně DPH 4. ČÁST Pronájem prostor pro prezenční část pilotního ověřování Místo dle dohody, Pardubický kraj 10 dní Celkem maximální předpokládaná cena za 4. část Kč včetně DPH V Brně dne

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí Nákup služeb Datum

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozšiř si odbornost! Zajištění lektorských služeb. Střední odborná škola Otrokovice

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozšiř si odbornost! Zajištění lektorských služeb. Střední odborná škola Otrokovice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Číslo zakázky 1 030/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 Název projektu: Posílení jazykových

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a není

Více

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00443 Preambule Tato Zadávací dokumentace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení: Vzdělávání pracovníků společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. trénink manažerských a komunikačních dovedností TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií a nakládání a manipulace s ostatními

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Vytvoření internetového portálu pro účely realizace projektu a zpracování 8 lekcí elearningového kurzu pro učitele ZŠ a nižších ročníků víceletých

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě VZ162 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více