21) Jaký je postup vzniku společnosti s r.o. 22) Definujte styl řízení a uveďte základní rozdělení 23) Uveďte determinanty firemní kultury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21) Jaký je postup vzniku společnosti s r.o. 22) Definujte styl řízení a uveďte základní rozdělení 23) Uveďte determinanty firemní kultury"

Transkript

1 1) Vnější vlivy na podnik okolí podniku 2) Co obsahuje podnikatelský záměr 3) Význam organizačních norem v řízení podniku a jejich základní členění 4) Charakterizujte jednotlivé nástroje proměnné marketingového mixu 5) Nástroje komunikačního mixu 6) Vysvětlete význam, strukturu a vazbu podnikového plánu, sestavte plán stavu zásob 7) Případy využití integračních strategií-uveďte základní typy (nebo strategie dle Portera) 8) Základy technologického plánování, obsah marketingového plánu 9) Model 7S 11) Typologie strategií dle Portera 12) Uveďte postup strategického řízení podniku 13) Analýza konkurence Poterův model, využití metody analýzy konkurence 14) Uveďte fáze a cykly strategie řízení 15) Uveďte některé příklady volby strategií odpovídající přizpůsobování podniku situaci v závislosti na rychlosti růstu trhu a konkurenční pozici podniku. 16) Procesní pojetí řízení 17) Teorie firmy 19) Vysvětlete a uveďte příklad organizační struktury: a) liniově štábní, b) divizionální. Vysvětlete význam pojmu rozpětí řízení a uveďte obvyklou hodnotu, kterou v řízení dosahuje 21) Jaký je postup vzniku společnosti s r.o. 22) Definujte styl řízení a uveďte základní rozdělení 23) Uveďte determinanty firemní kultury 25) Rozhodovací proces 26) Co jsou to prognózy a uveďte základní rozdělení 27) Step analýza 28) Životní křivka podniku 29) Typologie podřízených dle motivace 30) Teorie X Y 33) Kontrola v podniku 34) Manažerské funkce, role, status managera 35) Co obsahuje personální plán 36) Franchising 37) Podnikové aliance - proč vznikají, typy 38) Zkušenostní křivka 39) Rozdíl mezi firmou a podnikem

2 1) Vnější vlivy na podnik okolí podniku Okolí: a) Přírodní podmínky - dosažitelnost zdrojů, b) infrastruktura, c) existence trhu d) legislativa - omezení, žp. 3 bubliny: 1. Nepřímé okolí (politické, ekonomické, sociální, technologické) 2.Podnik, 3. Přímé okolí: konkurence, věřitelé, dodavatelé, zákazníci Podnik je spojen s trhy: a) ZBOŽÍ, SLUŽEB, VÝROBKŮ = výstupy podniku (transformované vstupy b, c ) b) KAPITÁLU zdrojů podnikání (peněžitých / nepeněžitých) c)práce Podnik a okolí se vzájemně ovlivňují povinnosti podniku chování podniku PODNIK versus STÁT vyžaduje od podniku chování dle zákonů a norem, vynucuje ho a kontrolu SAMOSPRÁVA místní = sociální infrastruktura (ZAM podniků)- zájmová = odbory, agrární komory, svaz průmyslu - technická = inženýrské sítě, technická infrastruktura sídla OBCHODNÍ OKOLÍ vstupní činnosti- transformační činnosti- výstupní č. DOMÁCNOSTI + obr papír Vlivy vnější a) Mikroprostředí partneři, zákazníci, konkurence, veřejnost b) Makroprostředí ekonomické, demografické, přírodní, technologické, politické, kulturní Konkurence - možno částečně ovlivňovat aktivitami firmy - prodej výrobku, který se liší od konkurence konstrukcí, designem, kvalitou, cenou, reklamní kampaní, místem prodeje atd. - ovlivňování např. agresivní reklamou, snižováním cen v létě a v zimě, osobním prodejem Partnerské firmy dodavatelé firmy, které prodávají své produkty či poskytují služby,které podnik potřebuje pro plnění cílů - výhodnější mít více dlouhodobých partnerů zprostředkovatelé jsou osoby či firmy, které vyhledávají zákazníky. Projednávají s nimi možnost prodeje zboží, sami ale zboží nekupují dopravci silniční, železniční, vodní, letecká firmy pro skladování firmy poskytující marketingové služby reklamní agentury, poradenské firmy zabývající se komplexními market. službami, firmy zabývající se průzkumem finanční instituce banky, pojišťovny Zákazníci

3 - jsou cílem podniku trh se spotřebním zbožím trh průmyslový vláda a státní instituce ( správní orgány, armáda, policie, školy, kulturní zařízení aj. ) mezinárodní trh Veřejnost - určité skupiny obyvatelstva, které mohou ovlivňovat chování podniku, stanovení cílů a jejich plnění. místní komunita okolí podniku v oblasti, kde je podnik fyzicky situován ( obyvatelstvo v okolí podniku, organizace, úřady ) - podnik by měl z taktického hlediska sponzorovat např. domovy důchodců, nebo vytvářet pracovní příležitosti, nepoškozovat životní prostředí, nevystupovat arogantně zájmové skupiny občanů, které mají snahu prosazovat buď celospolečenské zájmy, např. hnutí zelených, ochrana spotřebitelů, hnutí na ochranu zvířat sdělovací prostředky noviny, časopisy, rozhlas a TV firmy na to reagují ustanovením fce Tiskového mluvčího zaměstnanci podniku vytvářejí image firmy a nějakým způsobem firmu representují široká veřejnost představuje celkový pohled veřejnosti na postavení podniku ve společnosti Stykem s veřejností se zabývá oddělení pro styk s veřejností ( public-relation ). 2) Co obsahuje podnikatelský záměr Slouží k analýze trhu, okolí, možnosti dosažení stanovených cílů včetně financování např. při zakládání nového podniku. Slouží jako podklad pro získání úvěru od Banky. 1) Úvodní shrnutí = identifikace firmy, cíle podnikání, hlavní výrobní program, hlavní zákazníci 2) Popis firmy = proč vznikla, hlavní společníci, výrobní profil, licence, známky, zavedenost 3) Popis výrobního programu = o jaký výrobek se jedná, v čem spočívají jeho kvality 4) Charakteristika odvětví = jak celá koncepce zapadá do určitého oboru (odvětví) 5) Konkurence = jména, velikost, technologie, licence, silné a slabé stránky 6) SWOT analýza Rozbor silných a slabých stránek podniku neboli rozbor SWOT: (S)trength - síla - silné stránky podnikatele-podniku (v čem jste dobrý, co jste schopen vyrábět a zlepšovat, kvalifikace, tradice, zahraniční partneři, kapitál, známosti). (W)eakness - slabost - slabé stránky podnikatele-podniku (v čem nejste dobrý, v čem byste potřeboval odbornou pomoc, nedostatek kapitálu, know-how, marketing). (O)pportunities - příležitosti (tradiční odběratelé, mezery na trhu, exportní možnosti). (T)hreats - hrozby (činnost vašich konkurentů, koupěschopnost zákazníků, přírodní podmínky, vnější i vnitřní ekonomická stabilita, platební schopnost odběratelů). 7) Marketing = kdo bude to co nabízíme kupovat 8) Finanční zajištění podnikatelského záměru = stanovení potřeby fin. zdrojů a jejich zajištění 3) Význam organizačních norem v řízení podniku a jejich základní členění soubor závazných předpisů; upravují základní a rel trvalé organizační vazby, která vyplývají z delegování pravomoci v podniku; jsou tvořeny soustavou norem, která obecně upravuje poslání a vnitřní prostředí podniku. 1) Obecně závazné normy (zákony); 2) Technické normy a limity; 3)Technicko-hospodářské normy Dělení org. norem: 1) Statutární normy = definice jednatele, stanovy společnosti, zakl. Listiny 2) Řády = komplexní úprava důležitých náležitostí; základní organizační norma upravující provozní podmínky podniku; patří sem ORGANIZAČNÍ, PRACOVNÍ a SPISOVÝ řád 3) Org. směrnice = metodická konkretizace řádu; říká jak budou vykonávány činnosti a fce v podniku 4) Org. pokyny = metodické normy vedoucích příslušných útvarů (popis činností) 5) Org. postupy = podrobný popis technologie práce dané činnosti 6) Popisy fčních míst = vyjadřuje míru delegování práv a povinností

4 Předmět org. norem: 1) Funkce podniku a z ní vyplývající vztahy k okolí 2) Organizační struktura vytvoření jednotek 3) Funkce a vztahy org. jednotek 4) Procesy 4) Charakterizujte jednotlivé nástroje proměnné marketingového mixu Soubor úkolů a dílčích opatření, které v konečném důsledku pomáhají uspokojit požadavky zákazníků takovým způsobem, který umožňuje firmě dosáhnout svých cílů. Nástroje: 1) Výrobek (product) - značka, balení, podmínky, služby, záruky, vzhled 2) cena (price) peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží, nebo vytvořená pro ocenění zboží a dalšího majetku a majetkových práv k jiným účelům - úvěrové podmínky, doba splatnosti, slevy, splátky, provize, celkové náklady - tržní cena cena, která vyhovuje všem konkurujícím výrobcům, a která je výslednicí působení poptávky a nabídky 3) Propagace (promotion) - distribuční cesty, umístění, přeprava, dodávky, celní podmínky 4) místo(place) - umístění výrobků na správné trhy. 5) People (lidi), 6) Process (realizace), 7)Phisical evidence (fyzický důkaz). 5) Nástroje komunikačního mixu Propagace Reklama placená forma neosobní, masové komunikace(reklama, vzhled balení, katalogy, letáky, plakáty), Podpora prodeje (kupóny, sleva, hry, soutěže) zahrnuje aktivity stimulující prostřednictvím dodatečných podnětů prodej výrobků a služeb Publicita neosobní forma stimulace poptávky po výrobcích, službách či aktivitách firmy publikováním pozitivních informací Práce s veřejností - public relations - dlouhodobé působení (články v tisku, projevy, semináře, výroční zprávy, sponzorství), Přímý marketing - možnost velmi přesného zacílení a vymezení cílové skupiny, založené na reklamě uskutečňované prostřednictvím pošty, telefonu, TV a rozhlasového vysílání, novin a časopisů Osobní prodej forma osobní komunikace s jedním nebo několika možnými zákazníky Sponsoring (princip služby a protislužby) 6) Vysvětlete význam, strukturu a vazbu podnikového plánu, sestavte plán stavu zásob Plánování vymezení cílů, prostředků a postupů dané činnosti a to ještě před jejím uskutečněním 1) STRATEGICKÉ = na 10 let dopředu; výběr a stanovení dlouhodobých cílů; vytyčuje pouze SMĚR; formulace jen na obecné úrovni 2) TAKTICKÉ = na 1 až 5 let (1. rok podrobně rozebrán); rozpracování způsobů a postupů zabezpečení a realizace strat. cílů; už má kvantifikované cíle ČAS, kdy bude cíl dosažen 3) OPERATIVNÍ = konkretizace taktického plánu; úkoly pro jednotky / jednotlivce; nástroje denního řízení podniku; způsob komunikace v podniku Struktura: A)Market. Pl. -cílové trhy, market.cíle, pl.market.mixu B)Pl.výroby -hrubý obrat,pl.vertikální integrace C)Pl.zásobování -pl.spotřeby, pl.nákupu, celk.výše Zásob. D)pl.obnovy a údržby Investičního majetku E)Pl.pomocných a obslužných činností F)Pl. Výzkumu a vývoje. Přebírání a kontrola vnějších okolností a faktorů, které nejsou zcela pod naší kontrolou, ale ovlivňují výsledky naší práce/ rozhodnutí PLÁN = dokument PLÁNOVITOST = vlastnost dynamického systému PROGNÓZA = je východiskem pro plánování; hledání alternativ možného vývoje

5 7) Případy využití integračních strategií-uveďte základní typy (nebo strategie dle Portera) 1) INTEGRAČNÍ strategie = k získání nového podílu na řízení a kontrole nad distributory a konkurencí a) Progresivní integrace větší podíl na řízení maloobchodu udělování licencí, franšízink b)zpětná integrace snaha o získání podílu na řízení a ovládání dodavatelů c)horizontální integrace zisk podílu na řízení konkurentů spojováním nebo odkupováním 2) INTENZÍVNÍ strategie = zvýšení konkurenceschopnosti výrobků intenzívním úsilím a) Strategie průniku na trh zisk většího podílu na trhu se stávajícími výrobky za zvýšené činnosti marketingu b) Strategie rozvoje trhu protlačit současné výrobky na geograficky nové trhy c) Strategie vývoje výrobku zvýšení prodejů zlepšením výrobků nebo jejich modifikací 4) OBRANNÉ strategie a) Strategie spol. podnikání spojení 2 a více společností k vytvoření dočasného podniku s minimalizací rizika a zvýšením naděje na zisk (podíl na trhu) b) Snížení výdajů útlum výroby při malé poptávce c) Zbavování se majetku při revitalizaci, vyrovnávání dluhů, při prodeji celého podniku d) Likvidace nezájem a pokračování v podnikání, zpeněžení majetku 3) DIVERZIFIKAČNÍ strategie = vyšší časová náročnost (více výrobků), složité řízení 8) Základy technologického plánování, obsah marketingového plánu To jak je proces plánování organizován 1) plánování SHORA DOLŮ = ukládání úkolů od nejvyšších úrovní podnikové hierarchie k nižším 2) plánování ZDOLA NAHORU = plán vzniká v nejnižších úrovních a nahoře je koordinován 3) plánování PROTISMĚRNÉ = nahoře se definuje rámec přípustných hodnot (směrnice plánu) a dole se vypracují dílčí plány podle směrnice, případné rozpory se řeší dialogem MARKETINGOVÝ plán východiskem je strategická marketingová analýza pro každou výrobkovou skupinu a) Cílové trhy = teritoria, zákazníci, segmenty trhu b) Marketingové cíle = prodej v tuzemsku a export; podle segmentů, distribučních cest c) Plán marketingového mixu = produkt, price, promotion, place, people,.. M. P. by měl obsahovat : a) charakteristiku současné marketingové situace b) analýzu šancí a příležitostí c) podnikové cíle d) marketingové strategie a programy e) způsob kontroly 9) Model 7S Základem jsou cíle a hodnoty očekávání - strategie-systém - struktura- dovednosti- personál - styl Strategie - program vrcholového vedení firmy Struktura - org. struktura, funkce jednotlivých složek organizační struktury Spolupracovníci - lidé, kteří se podílí na realizaci manažerských funkcí Systémy řízení - postupy, metody, techniky manažerské práce Sdílené hodnoty - spoluvytváří motivační prostředí Styl manažerské práce - typický způsob jednání vedoucích pracovníků Schopnosti - soubor znalostí... + obr 11) Typologie strategií dle Portera 1) INTEGRAČNÍ strategie = k získání nového podílu na řízení a kontrole nad distributory a konkurencí 2) INTENZÍVNÍ strategie = zvýšení konkurenceschopnosti výrobků intenzívním úsilím 3) DIVERZIFIKAČNÍ strategie = vyšší časová náročnost (více výrobků), složité řízení 4) OBRANNÉ strategie 12) Uveďte postup strategického řízení podniku a)vymezení předm. podnikání + formulace poslání; b)stanov.cílů; c)hodnocení+volba strategie; d)zavádění+realizace strategie; e) hodnocení výsledků, anal.situace, nápravné opatření;

6 Metody analýzy: STEP; analýzy hybných sil v odvětví; analýza konkurence Porterův model; analýza ekonomického charakteru, Strategické mapy ( mapování strategických skupin a struktura odvětví ), analýza atraktivity odvětví. 13) Analýza konkurence Poterův model, využití metody analýzy konkurence Porterův model sběr informací o postavení konkurence Využití: a) oprostit podnik od konkurenčních sil b) využít konkrétní síly ve svůj prospěch c) usadit podnik ve své pozici Konkurance (stará, nová) Dodavatelé PODNIK Odběratelé + obr z papíru Substituty 14) Uveďte fáze a cykly strategie řízení lze rozdělit na fáze (horizontální členění) a stádia (vertikální členění) Fáze - Plánování = stanovení cílů obecné společné řadě podniků dosažení max. zisku, vysoké kvality - specifické na konkrétní firmu snížení zmetkovosti, zlepšení stravování = určení jak toho dosáhnout - vytvoření 3 druhů prognózy optimistická, střední, opatrná - dlouhodobé prognózy na 20 a více let, dlouhodobé plány na 15 let, plány střednědobé 3-5 let, krátkodobé plánování měsíce a týdny - Organizování = uspořádání zdrojů použitelných pro stanovení cílů 1 ) rozdělení práce dle úkolů rozdělení práce na jednotlivé úkony a přiřazení úkonů jednotlivým pracovníkům 2 ) rozdělení práce dle pravomoci - jednotlivým pracovníkům delegování určité moci, autorita, pravomoc - Operativní řízení = provádění plánů a organizování a ) část plánuje se na určitý čas tzv. lhůtové plánování ( týden, dekáda ) b ) část dispečerské řízení má za úkol už v konkrétní den PLÁN -> ORGANIZOVÁNÍ -> OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ Stádia cyklu řízení - Informační s. = informace o trhu, rezervách - Rozhodování o činnosti = kdy a jaké cíle dosáhneme - Motivace těch,kteří to plní = odměňování - Kontrola = srovnávání výsledků s plánem - základem systému řízení jsou cíle a hodnoty (vlastníků, managementu, zaměstnanců) 7S 15) Uveďte některé příklady volby strategií odpovídající přizpůsobování podniku situaci v závislosti na rychlosti růstu trhu a konkurenční pozici podniku. Dosažení nákladové výhody - nižší náklady než konkurence, Diferenciace výrobků - vyšší kvalita, lepší služby. Zaměření na specifický trh - kombinace předchozího. strategie: Integrační, Intenzivní, Diverzifikační, Obranné. 16) Procesní pojetí řízení - v horizontálním členění - fáze procesu řízení: Plánování=>Organizování (uspořádání zdrojů)=>operativní řízení - ve vertikálním členění stádia cyklu řízení: Informační, Rozhodovací, Motivační, Kontrola Proces strategického řízení

7 1. krok Vymezení předmětu podnikání a formulace poslání podniku 2. krok Stanovení cílů 3. krok Hodnocení a volba strategie 4. krok Zavádění a realizace strategie 5. krok Zhodnocení výsledků a analýza situace 17) Teorie firmy Ekonomická -hospodaření se vzácnými statky(půda,práce,kapitál); Mikroekonomická T-Podniky vznikají za účelem zisku (kompenzační a funkcionální, monopolní, technickoinovační); Manažerská - zdůrazňuje oddělení práv vlastníka, právo kontroly a dispoziční; Behavioristická -zabývá se postavením lidí ve firmě.; Participace=spoluúčast.;Preventivní způsob řešení konfliktů. Prev. na činost, zisky,řízení, rozhodování a vlasnictví. Ekonomická teorie = hospodaření se vzácnými statky (půda, práce, kapitál); věda o tom jak spol. využívá omezené zdroje k výrobě statků a tyto statky pak rozděluje mezi jednotlivé skupiny svých členů. Statky = předměty jimiž člověk uspokojuje svoje potřeby a) volné = volně dostupné v libovolném množstvíb) vzácné = omezené množství (spotřební s. ke konz. spotř.; výrobní s. k výr. spotř.) Mikroekonomická t. = vychází z ní obchodní zákoník; podniky vznikají za účelem dosažení zisku, přesto nelze zda všechny aktivity podniku jsou vyvíjeny za účelem zisku; vztahy V-M-Z neumožňují chování maximalizace zisku; cílem podniku je uspokojivý zisk (ne max.); čistý zisk se dělí: do fondů (rezervní), odměna statutáru, odměna společníkům, nerozdělený zisk. Manažerská t. = zdůrazňuje oddělení práv vlastníka (V), jako brát užitek, právo kontroly a dispoziční právo; V kontroluje firmu a management (M) vykonává řídící funkci; V i M sledují své zájmy a cíle, které mohou být konfliktní. Vlastník má zájem o výnosy, zhodnocení investic, dispoziční samostatnost Management chce mít právo a moc na rozhodování, možnost realizovat své schopnosti a zám. Zaměstnanci zájem o mzdy a platy; pracovní zařazení, soc. jistoty; uplatnění kvalifikace Behavioristická t. = zabývá se postavením lidí ve firmě; hledá vztahy mezi V M Z, psychosociální vztahy; firma = seskupení existenčně se podmiňujících skupin; cíle firmy jsou výsledkem rozhodovacích a vyjednávacích procesů mezi jednotlivci ve firmě zúčastněnými (V- M-Z); jsou-li poměry mezi uspokojivou výší mzdy a uspokojivým ziskem vyváženy, je třeba tuto rovnováhu zachovat 19) Vysvětlete a uveďte příklad organizační struktury: a) liniově štábní, b) divizionální. Vysvětlete význam pojmu rozpětí řízení a uveďte obvyklou hodnotu, kterou v řízení dosahuje a) Liniově-štábní - Kombniace liniové OS (každý podřízený má jednoho nadřízeného) a funkcionálního řízení (1 podřízený má několik nadřízených specializovaných podle odbornosti) + obr papír b) divizionální - u velkých podniků - samostatné a nezávislé celky - obvykle mají postavení odštěpných závodů, každá divize má vlaastní specialisty (trhové, produktové, projektové). Rozpětí řízení - kolik osob je schopen pracovník (manager) uřídit - asi obr úrovní 21) Jaký je postup vzniku společnosti s r.o. Založena dnem podpisu společenské smlouvy všemi zakladateli. Vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku (max 90 dní po založení). Nutno předložit společenskou smlouvu, výpis z trestního rejstříku, živnostenské oprávnění (pokud je) 22) Definujte styl řízení a uveďte základní rozdělení Navyklý způsob realizace role vedoucího;je to individuální vlastnost manažera;vztah nadříz.a podříz.=styl ř. (Potřeby lidí-osa Y) úkol 1a)Autokrat 1b)Benevolentní autokrativní

8 2a)Kompromisní, 2b)Týmové (osax) 3a)Lhostejný, 3b)Byrokrat, 4a)Sousedský 4b)Rozvojový a-neefektivní podnikání b-efekt.podnikání Typologie: autokrat - preferuje využívání pravomoci bez konzultace s ostatními. Odpovídá sám za všechna rozhodnutí. Efektivní v případě nutnosti rychlého rozhodnutí. demokrat kooperativní styl vedení. Prosazuje možnost volně se vyjadřovat k úkolům, přičemž řídící pracovník má konečné slovo. Je užitečný, v případě, že jsou pracovníci odborníci, profesionálové. Může ztrácet kontrolu nad podřízenými. liberální manažer přebírá fci konzultanta, vytváří podmínky pro nápady pracovníků, umožňuje tvořivou realizaci pracovníků, podřízení musí mít vysoký stupeň sebekázně 23) Uveďte determinanty firemní kultury FK: Souhrn představ, přístupů a hodnot uznávaných a dlouh.udržovaných. Je založena na představách zaměstnanců podniku; Determinanty: Hmotné (majetek fa.,úroveň strojního vybavení); Nehmotné (zájmy vlast.,man a státu); Minulé (dějiny fa.); Současné (procesy,legisl.); Ovlivnitelné (vzděl.zaměstn.); Neovlivnitelné (stáří fa.); Brzdící (vžité kultury); Podporující (kval.řídící impulzi) 25) Rozhodovací proces Složen ze sekvence kroků, které mají zajistit problém, formulovat jej, vybrat možnosti řeš. a násl. vybrat 1 alternativu. Etapy : - identifikace rozhodovacího problému zjištění odchylky skutečného stavu od stavu žádoucího, resp. plánovaného - analýza a formulace problému bližší poznání problémové situace, která vyžaduje řešení, zjištění příčiny - tvorba variant rozhodování zpracovat co nejširší soubor koncepčně odlišných variant - stanovení kritérií hodnocení kritéria hodnocení variant se zpravidla odvozují od stanovených cílů řešení problému - jsou buď kvantitativní ( hodnoty vyjádřeny číselně zisk, rentabilita, likvidita ) nebo kvalitativní ( vyjádřeno slovně ) - určení důsledku variant náplní je zjištění předpokládaných dopadů a účinků jednotlivých variant z hlediska zvoleného souboru kritérií hodnocení - hodnocení variant a volba varianty určené k realizaci I. fáze vylučují se nepřípustné varianty II. fáze posuzování nejvýhodnější varianty z přípustných variant - realizace zvolené varianty - kontrola výsledků stanovení odchylek skutečně dosažených výsledků realizace vzhledem ke stanoveným cílům 26) Co jsou to prognózy a uveďte základní rozdělení Objektivizovaná a ohodnocená předpověď budoucího jevu.jsou subjektivní, k objektivizaci je nutný větší počet expertů. typy prognóz: a) Dílčí a Komplexní; b) Technická,Ekonomická a Demografická; Krátkodobé do 2 let, Střednědobé 3 až 5 let, Dlouhodobé 5 až 20 let)1) Typy prognóz: KVALITATIVNÍ (verbální) = vědecká fantazie (delfská, brain-storming) a metody scénářů budoucího vývoje KVANTITATIVNÍ = statistické metody; extrapolace časových trendů; komplexní modely (matematické); trendová metoda

9 27) Step analýza Segmenty vnějšího prostředí ( jsou vzájemně provázané ) Politicko-právní zahrnuje faktory, které souvisí s distribucí moci mezi lidmi, vč. jednání místních i zahraničních vlád. ( předmětem analýzy stabilita vlády, daňová politika, monopolní politika ). Ekonomický zahrnuje faktory, které souvisí s toky peněz, zboží, služeb, informací a energií. ( Př. analýzy - inflace, trend vývoje domácího produktu, životní cyklus podniku ). Sociálně-kulturní zahrnuje faktory související se způsobem života lidí vč. životních hodnot ( Př. analýzy demografie, mobilita obyv., životní styl, úroveň vzdělání, distribuce příjmů ). Technologický zahrnuje faktory, které souvisí s vývojem výr. prostředků, materiálů, procesů a knowhow ( př. an. vládní výdaje na vědu a výzkum, nové objevy, vynálezy, patenty, transfer technologii ). Slouží k odpovědi na otázky : Které vnější faktory ovlivňují podnik? Jaké jsou účinky těchto faktorů? Které jsou v blízké budoucnosti nejdůležitější? Výhody : 1) zaměřuje pozornost na širší prostředí a jeho změny, které nemusejí být patrné, 2 ) bere v úvahu i některé faktory, které nejsou prvoplánově podnikatelské ( životní styl, životní prostředí ), 3 ) pomáhá porozumět faktorům, které ovlivňují vývoj konkrétního odvětví. Nevýhody : analýza někdy nepřinese nic nového a může tak pouze vázat čas, který mohl být věnován analýze strategicky významnějších faktorů. Analýza Konkurence-sběr info o postavení konkurence; kvalitat.kvantit. 28) Životní křivka podniku a)vznik(rizikový kapitál), b)růst podniku(máme zákl.majetek a kapitál), c)ustálený chod podniku následuje- d1)sanace, revitalizace,fúze-a následný rúst. nebo d2)následný pokles-likvidace podniku Obr. viz. papír 29) Typologie podřízených dle motivace motivace=proces předmětů a násl.reakci. Typolog : a)racionálně ekonomický-hmotné stimuly; b)sociální typ- motivace soc.potřebami, potř.interakce,snaha o sounáleži.; c)členění se silnou potřebou seberealizace, motivuje se sám, vyžaduje znač.autonomii, důležitost vytyčena cíl.; d)komplexní čleň.-schopen se učit Dva typy pracovní motivace A ) intristické motivy práce - potřeba činnosti vůbec, potřeba zbavit se nadbytečné energie - potřeba kontaktu s druhými lidmi ( např. obchodní profese ) - potřeba prožitku z úspěšného výkonu - touha po moci ( např. vedoucí pracovník ) - potřeba smyslu života a seberealizace B ) extrinsické motivy práce - motiv peněz - potřeba jistoty - potřeba potvrzení vlastní důležitosti v závislosti na úrovni pozice - motiv sociálních kontaktů - sexualita pro poznání partnera 30) Teorie X Y Teorie X: Člověk má odpor k práci, -musí být nucen řízen a kontrolován, -lze ho donutit k práci tím, že se bude cítěn ohrožen; - vyhýbá se zodpovědnosti, angažovanosti, hledá výhody, Teorie Y: - člověk má společenské udržování potřeby, - každý se snaží dosáhnout uznání své individuality, -člověk se může ztotožnit s cíly podniku a uspokojit i své potřeby, - není zapotřebí donucení, pracovník je schopen se učit sám

10 33) Kontrola v podniku Nedílná součást plánování, přezkoumává dohled nad činností(a,b,c-následná kon.; d-preventivní kont.) a)informační-zjišťování a signalizace odchylek; b)regulační-usměrňuje reálný stav do souladu s plánem; c)represivní-každá odchylka je škodlivá; d)preventivní-nejvyšší forma,akceptuje i změny v plánu. Faktor dynamické rovnováhy mezi žádoucím stavem a skutečností. 5 fází : 1 ) získání a výběr informací 2 ) ověření správnosti informací 3 ) kritické zhodnocení kontrolovaných jevů 4 ) návrh na opatření 5 ) zpětná vazba = kontrola, zda se navrhovaná opatření realizují 34) Manažerské funkce, role, status managera Manažérské role: Interpersonální (reprezentant, vedoucí, koordinační), Informační(monitor, rozsévač, mluvčí) Rozhodovací (podnikatel,zachránce,alokátor,vyjednávač) Funkce: Plánování (cílově orientovaný rozhodovací proces), Organizování (vymezování, stanovení a zajištění čiností), Personální zajištění (získání schop. lidí pro svůj cíl), Kontrola (proces sledování a rozborů) Status=zahrnuje autoritu, určuje moc, výsady a prestiž - přirozená autorita vycházející z : - odborná kvalifikace - pracovní morálka - důslednost - morální vlastnosti - partnerský vztah k podřízeným Předpokl. způsob chování jedince v určité soc.situaci,pro kterou je dána konkrétní spol.norma-podléhá soc.kontrole-skládá se z vněj. a vnitř. znaků. Pozice=představuje místo,které jedinec zaujímá, v určitém soc.systému vč.vztahu k jiným místům v tomto systému. Styl řídící práce Byrokratický styl řízení vedoucí svou činnost opírá o směrnice a nařízení shora. Svou autoritu opírá o autoritu nadřízených. Autoritativní styl řízení založen na příkazech a jejich bezpodmínečném dodržování. Vedoucí se minimálně radí s podřízenými, strohé chování. Partnerský styl řízení ( demokratický ) vedoucí spolupracuje s podřízenými, má přirozenou autoritu, ponechává si však prostor pro přijetí vlastních rozhodnutí Liberální styl řízení vedoucí činnost podřízených ovlivňuje minimálně, vyhýbá se nepopulárním zásahům jako je kritika, sankce, rizika, řadu rozhodování ponechává na podřízených 35) Co obsahuje personální plán Pokrýt současné i budoucí potřeby personálu a dosáhnout optimálního využití lidí. a) plán zaměstnanosti - počet personálu b) plán získávání a výběru personálu c) plán přípravy a vzdělání personálu d) plány osobního rozvoje e) plán odměňování a mezd f) přerozdělování a propouštění Krátkodobé plány 1rok (dělníci), dlouhodobé - manažeři, středně dlouhé 2-5let - odborníci. Informace pro požadované rozhodnutí : - jak řešit a organizovat vyhledávání, výběr, adaptaci a vzdělávání nově přijímaných pracovníků - jak získávat potenciální pracovníky a jak formulovat nabídky ( inzerci ) pro trh práce

11 - jak řešit oceňování výkonů stávajících pracovníků, jejich vzdělávání, odměňování a stimulaci, jak plánovat kariéru stávajících pracovníků - jak řešit odchody pracovníků z podniku - jak řešit problematiku zaměstnávání dočasných pracovníků 36) Franchising Je marketingový systém distribuce zboží,služeb, licencí..., který je založen na těsné a nepřetržité spolupráci mezi právně a finančně samostatnými a nezávislými stranami, franchisorem - poskytovatelem a franchisanty - příjemci. 37) Podnikové aliance - proč vznikají, typy Aliance - forma obranné strategie - strategie společného podnikání - spojení 2 a více společností k vytvoření dočasného podniku s minimalizací rizika a zvýšením podílu na trhu. Formy ( typy ) 1 ) Silnější partner vstoupí do slabšího formou kapitál. investice a má tak právo delegovat svého zástupce do představenstva. Slabší je smluvně vázán k určitému typu řízení podnik. činností. Do dalších dohod již nevstupují. 2 ) Silnější zaměstnává slabšího na realizaci výzkumného nebo rozvojového projektu. Slabšímu je vyplácen poplatek za výzkum. 3 ) Silnější má roli v distribuci nebo jako výrobce orig. zařízení ve vztahu k výrobku vyvinutém slabším a investuje do rozvoje technologie u slabšího. 4 ) Silnější financuje vývoj výrobku na základě technologie vlastněné slabším. Silnější souhlasí s nákupem nových výrobků od slabšího za předem dohodnutou cenu a slabší souhlasí s placením poplatků silnějšímu za výrobky prodané třetí straně. 5 ) Silnější kapitálově investuje do slabšího a navíc poskytuje další finance na výzkum a vývoj určité technologie. Silnější má právo účastnit se řízení projektu a licencovat výslednou technologii pro využití v různých oblastech. 6 ) Silnější financuje výzkum a vývoj nového výrobku slabšího partnera. Výsledný produkt je ve vlastnictví slabšího partnera, ale silnější si může koupit práva na výrobek a poplatky plynoucí z jeho budoucího prodeje. 7 ) Silnější kapitálově investuje do slabšího, financuje výzkum a vývoj a kupuje výrobky od slabšího a má opční ( dobrovolné, nepovinné ) právo koupit partnerský podnik v budoucnosti za cenu vycházející z dohodnutého vzorce. 38) Zkušenostní křivka Nákladové zvýhodnění nezávislé na rozsahu výroby vlivem: a) vlastnictví technologie výroby, patenty, výrobní tajemství b) výhodný přístup k surovinám c) výhodná poloha d) vládní subvence Tendence poklesu nákladů na jednotku v důsledku zkušeností a zdokonalování. Nové podniky nezvýhodní ani zvýšené množství výroby. Ze zkušenostní křivky lze předpovědět s určitou pravděpodobností zda se vyplatí zvyšovat množství. 39) rozdíl mezi firmou a podnikem Podnik - soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty a slouží k provozování podniku. Firma - je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou.

3,18) Organizační normy 1) PODNIK A JEHO OKOLÍ. Podnik je spojen s trhy:

3,18) Organizační normy 1) PODNIK A JEHO OKOLÍ. Podnik je spojen s trhy: 1) PODNIK A JEHO OKOLÍ Podnik je spojen s trhy: a) ZBOŽÍ, SLUŽEB, VÝROBKŮ = výstupy podniku (transformované vstupy b, c ) b) KAPITÁLU zdrojů podnikání (peněžitých / nepeněžitých) c)práce Podnik a okolí

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

plánování (smyslem je stanovit cíle a cesty k jejich dosažení) defenzivní (vstupovat do koalicí, vyhýbat se střetům s konkurencí)

plánování (smyslem je stanovit cíle a cesty k jejich dosažení) defenzivní (vstupovat do koalicí, vyhýbat se střetům s konkurencí) 1 RÏ õâzenõâ prïedvyârobnõâch etap Řízení je rozhodovací proces, směřující k vytýčenému cíli prostřednictvím funkcí: plánování (smyslem je stanovit cíle a cesty k jejich dosažení) organizování (vytvářet

Více

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Základní důvody ke změnám organizací - Vývoj a změny vnějšího prostředí (vývoj

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

6. Nákupní chování spotřebitelů a organizací Tabulka 7 O chování spotřebitelů:

6. Nákupní chování spotřebitelů a organizací Tabulka 7 O chování spotřebitelů: 1. Základní marketingové pojmy Definice: marketing je komplexní soubor činností s orientací na trh základním cílem je směna hodnot východiskem marketingového procesu je odhad spotřebitelských potřeb a

Více

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Ing. Lenka Koudelková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o.

Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o. Bc. Jan Červenka Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomie a managementu MARKETING STUDIJNÍ TEXT PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Vladimír Křesťan 2008 Ing. Vladimír Křesťan MARKETING 1. vydání Vydala Vysoká

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

Broliho poznámky z MANAGEMENTU VOŠ Pardubice, 2M MANAGEMENT II. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 letní semestr

Broliho poznámky z MANAGEMENTU VOŠ Pardubice, 2M MANAGEMENT II. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 letní semestr MANAGEMENT II - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 letní semestr AKTUÁLNÍ VERZE: www: http://informator.stb.cz, e-mail: broli@seznam.cz, tel: 607 645874-1 - 1. ORGANIZOVÁNÍ - patří do manažerských

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Projekt. Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma finance, procesy a trhy (opatření I.3.1) Podkladové materiály ke školení TRHY 0.

Projekt. Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma finance, procesy a trhy (opatření I.3.1) Podkladové materiály ke školení TRHY 0. Projekt Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma finance, procesy a trhy (opatření I.3.1) Podkladové materiály ke školení TRHY 0.0 Tento projekt Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu,

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2.

Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2. Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2.1 Prvky okolí podniku... 5 4) Efektivnost podniku a její základní kategorie...

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti I. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran: 73

Více

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 B Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové

Více