21) Jaký je postup vzniku společnosti s r.o. 22) Definujte styl řízení a uveďte základní rozdělení 23) Uveďte determinanty firemní kultury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21) Jaký je postup vzniku společnosti s r.o. 22) Definujte styl řízení a uveďte základní rozdělení 23) Uveďte determinanty firemní kultury"

Transkript

1 1) Vnější vlivy na podnik okolí podniku 2) Co obsahuje podnikatelský záměr 3) Význam organizačních norem v řízení podniku a jejich základní členění 4) Charakterizujte jednotlivé nástroje proměnné marketingového mixu 5) Nástroje komunikačního mixu 6) Vysvětlete význam, strukturu a vazbu podnikového plánu, sestavte plán stavu zásob 7) Případy využití integračních strategií-uveďte základní typy (nebo strategie dle Portera) 8) Základy technologického plánování, obsah marketingového plánu 9) Model 7S 11) Typologie strategií dle Portera 12) Uveďte postup strategického řízení podniku 13) Analýza konkurence Poterův model, využití metody analýzy konkurence 14) Uveďte fáze a cykly strategie řízení 15) Uveďte některé příklady volby strategií odpovídající přizpůsobování podniku situaci v závislosti na rychlosti růstu trhu a konkurenční pozici podniku. 16) Procesní pojetí řízení 17) Teorie firmy 19) Vysvětlete a uveďte příklad organizační struktury: a) liniově štábní, b) divizionální. Vysvětlete význam pojmu rozpětí řízení a uveďte obvyklou hodnotu, kterou v řízení dosahuje 21) Jaký je postup vzniku společnosti s r.o. 22) Definujte styl řízení a uveďte základní rozdělení 23) Uveďte determinanty firemní kultury 25) Rozhodovací proces 26) Co jsou to prognózy a uveďte základní rozdělení 27) Step analýza 28) Životní křivka podniku 29) Typologie podřízených dle motivace 30) Teorie X Y 33) Kontrola v podniku 34) Manažerské funkce, role, status managera 35) Co obsahuje personální plán 36) Franchising 37) Podnikové aliance - proč vznikají, typy 38) Zkušenostní křivka 39) Rozdíl mezi firmou a podnikem

2 1) Vnější vlivy na podnik okolí podniku Okolí: a) Přírodní podmínky - dosažitelnost zdrojů, b) infrastruktura, c) existence trhu d) legislativa - omezení, žp. 3 bubliny: 1. Nepřímé okolí (politické, ekonomické, sociální, technologické) 2.Podnik, 3. Přímé okolí: konkurence, věřitelé, dodavatelé, zákazníci Podnik je spojen s trhy: a) ZBOŽÍ, SLUŽEB, VÝROBKŮ = výstupy podniku (transformované vstupy b, c ) b) KAPITÁLU zdrojů podnikání (peněžitých / nepeněžitých) c)práce Podnik a okolí se vzájemně ovlivňují povinnosti podniku chování podniku PODNIK versus STÁT vyžaduje od podniku chování dle zákonů a norem, vynucuje ho a kontrolu SAMOSPRÁVA místní = sociální infrastruktura (ZAM podniků)- zájmová = odbory, agrární komory, svaz průmyslu - technická = inženýrské sítě, technická infrastruktura sídla OBCHODNÍ OKOLÍ vstupní činnosti- transformační činnosti- výstupní č. DOMÁCNOSTI + obr papír Vlivy vnější a) Mikroprostředí partneři, zákazníci, konkurence, veřejnost b) Makroprostředí ekonomické, demografické, přírodní, technologické, politické, kulturní Konkurence - možno částečně ovlivňovat aktivitami firmy - prodej výrobku, který se liší od konkurence konstrukcí, designem, kvalitou, cenou, reklamní kampaní, místem prodeje atd. - ovlivňování např. agresivní reklamou, snižováním cen v létě a v zimě, osobním prodejem Partnerské firmy dodavatelé firmy, které prodávají své produkty či poskytují služby,které podnik potřebuje pro plnění cílů - výhodnější mít více dlouhodobých partnerů zprostředkovatelé jsou osoby či firmy, které vyhledávají zákazníky. Projednávají s nimi možnost prodeje zboží, sami ale zboží nekupují dopravci silniční, železniční, vodní, letecká firmy pro skladování firmy poskytující marketingové služby reklamní agentury, poradenské firmy zabývající se komplexními market. službami, firmy zabývající se průzkumem finanční instituce banky, pojišťovny Zákazníci

3 - jsou cílem podniku trh se spotřebním zbožím trh průmyslový vláda a státní instituce ( správní orgány, armáda, policie, školy, kulturní zařízení aj. ) mezinárodní trh Veřejnost - určité skupiny obyvatelstva, které mohou ovlivňovat chování podniku, stanovení cílů a jejich plnění. místní komunita okolí podniku v oblasti, kde je podnik fyzicky situován ( obyvatelstvo v okolí podniku, organizace, úřady ) - podnik by měl z taktického hlediska sponzorovat např. domovy důchodců, nebo vytvářet pracovní příležitosti, nepoškozovat životní prostředí, nevystupovat arogantně zájmové skupiny občanů, které mají snahu prosazovat buď celospolečenské zájmy, např. hnutí zelených, ochrana spotřebitelů, hnutí na ochranu zvířat sdělovací prostředky noviny, časopisy, rozhlas a TV firmy na to reagují ustanovením fce Tiskového mluvčího zaměstnanci podniku vytvářejí image firmy a nějakým způsobem firmu representují široká veřejnost představuje celkový pohled veřejnosti na postavení podniku ve společnosti Stykem s veřejností se zabývá oddělení pro styk s veřejností ( public-relation ). 2) Co obsahuje podnikatelský záměr Slouží k analýze trhu, okolí, možnosti dosažení stanovených cílů včetně financování např. při zakládání nového podniku. Slouží jako podklad pro získání úvěru od Banky. 1) Úvodní shrnutí = identifikace firmy, cíle podnikání, hlavní výrobní program, hlavní zákazníci 2) Popis firmy = proč vznikla, hlavní společníci, výrobní profil, licence, známky, zavedenost 3) Popis výrobního programu = o jaký výrobek se jedná, v čem spočívají jeho kvality 4) Charakteristika odvětví = jak celá koncepce zapadá do určitého oboru (odvětví) 5) Konkurence = jména, velikost, technologie, licence, silné a slabé stránky 6) SWOT analýza Rozbor silných a slabých stránek podniku neboli rozbor SWOT: (S)trength - síla - silné stránky podnikatele-podniku (v čem jste dobrý, co jste schopen vyrábět a zlepšovat, kvalifikace, tradice, zahraniční partneři, kapitál, známosti). (W)eakness - slabost - slabé stránky podnikatele-podniku (v čem nejste dobrý, v čem byste potřeboval odbornou pomoc, nedostatek kapitálu, know-how, marketing). (O)pportunities - příležitosti (tradiční odběratelé, mezery na trhu, exportní možnosti). (T)hreats - hrozby (činnost vašich konkurentů, koupěschopnost zákazníků, přírodní podmínky, vnější i vnitřní ekonomická stabilita, platební schopnost odběratelů). 7) Marketing = kdo bude to co nabízíme kupovat 8) Finanční zajištění podnikatelského záměru = stanovení potřeby fin. zdrojů a jejich zajištění 3) Význam organizačních norem v řízení podniku a jejich základní členění soubor závazných předpisů; upravují základní a rel trvalé organizační vazby, která vyplývají z delegování pravomoci v podniku; jsou tvořeny soustavou norem, která obecně upravuje poslání a vnitřní prostředí podniku. 1) Obecně závazné normy (zákony); 2) Technické normy a limity; 3)Technicko-hospodářské normy Dělení org. norem: 1) Statutární normy = definice jednatele, stanovy společnosti, zakl. Listiny 2) Řády = komplexní úprava důležitých náležitostí; základní organizační norma upravující provozní podmínky podniku; patří sem ORGANIZAČNÍ, PRACOVNÍ a SPISOVÝ řád 3) Org. směrnice = metodická konkretizace řádu; říká jak budou vykonávány činnosti a fce v podniku 4) Org. pokyny = metodické normy vedoucích příslušných útvarů (popis činností) 5) Org. postupy = podrobný popis technologie práce dané činnosti 6) Popisy fčních míst = vyjadřuje míru delegování práv a povinností

4 Předmět org. norem: 1) Funkce podniku a z ní vyplývající vztahy k okolí 2) Organizační struktura vytvoření jednotek 3) Funkce a vztahy org. jednotek 4) Procesy 4) Charakterizujte jednotlivé nástroje proměnné marketingového mixu Soubor úkolů a dílčích opatření, které v konečném důsledku pomáhají uspokojit požadavky zákazníků takovým způsobem, který umožňuje firmě dosáhnout svých cílů. Nástroje: 1) Výrobek (product) - značka, balení, podmínky, služby, záruky, vzhled 2) cena (price) peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží, nebo vytvořená pro ocenění zboží a dalšího majetku a majetkových práv k jiným účelům - úvěrové podmínky, doba splatnosti, slevy, splátky, provize, celkové náklady - tržní cena cena, která vyhovuje všem konkurujícím výrobcům, a která je výslednicí působení poptávky a nabídky 3) Propagace (promotion) - distribuční cesty, umístění, přeprava, dodávky, celní podmínky 4) místo(place) - umístění výrobků na správné trhy. 5) People (lidi), 6) Process (realizace), 7)Phisical evidence (fyzický důkaz). 5) Nástroje komunikačního mixu Propagace Reklama placená forma neosobní, masové komunikace(reklama, vzhled balení, katalogy, letáky, plakáty), Podpora prodeje (kupóny, sleva, hry, soutěže) zahrnuje aktivity stimulující prostřednictvím dodatečných podnětů prodej výrobků a služeb Publicita neosobní forma stimulace poptávky po výrobcích, službách či aktivitách firmy publikováním pozitivních informací Práce s veřejností - public relations - dlouhodobé působení (články v tisku, projevy, semináře, výroční zprávy, sponzorství), Přímý marketing - možnost velmi přesného zacílení a vymezení cílové skupiny, založené na reklamě uskutečňované prostřednictvím pošty, telefonu, TV a rozhlasového vysílání, novin a časopisů Osobní prodej forma osobní komunikace s jedním nebo několika možnými zákazníky Sponsoring (princip služby a protislužby) 6) Vysvětlete význam, strukturu a vazbu podnikového plánu, sestavte plán stavu zásob Plánování vymezení cílů, prostředků a postupů dané činnosti a to ještě před jejím uskutečněním 1) STRATEGICKÉ = na 10 let dopředu; výběr a stanovení dlouhodobých cílů; vytyčuje pouze SMĚR; formulace jen na obecné úrovni 2) TAKTICKÉ = na 1 až 5 let (1. rok podrobně rozebrán); rozpracování způsobů a postupů zabezpečení a realizace strat. cílů; už má kvantifikované cíle ČAS, kdy bude cíl dosažen 3) OPERATIVNÍ = konkretizace taktického plánu; úkoly pro jednotky / jednotlivce; nástroje denního řízení podniku; způsob komunikace v podniku Struktura: A)Market. Pl. -cílové trhy, market.cíle, pl.market.mixu B)Pl.výroby -hrubý obrat,pl.vertikální integrace C)Pl.zásobování -pl.spotřeby, pl.nákupu, celk.výše Zásob. D)pl.obnovy a údržby Investičního majetku E)Pl.pomocných a obslužných činností F)Pl. Výzkumu a vývoje. Přebírání a kontrola vnějších okolností a faktorů, které nejsou zcela pod naší kontrolou, ale ovlivňují výsledky naší práce/ rozhodnutí PLÁN = dokument PLÁNOVITOST = vlastnost dynamického systému PROGNÓZA = je východiskem pro plánování; hledání alternativ možného vývoje

5 7) Případy využití integračních strategií-uveďte základní typy (nebo strategie dle Portera) 1) INTEGRAČNÍ strategie = k získání nového podílu na řízení a kontrole nad distributory a konkurencí a) Progresivní integrace větší podíl na řízení maloobchodu udělování licencí, franšízink b)zpětná integrace snaha o získání podílu na řízení a ovládání dodavatelů c)horizontální integrace zisk podílu na řízení konkurentů spojováním nebo odkupováním 2) INTENZÍVNÍ strategie = zvýšení konkurenceschopnosti výrobků intenzívním úsilím a) Strategie průniku na trh zisk většího podílu na trhu se stávajícími výrobky za zvýšené činnosti marketingu b) Strategie rozvoje trhu protlačit současné výrobky na geograficky nové trhy c) Strategie vývoje výrobku zvýšení prodejů zlepšením výrobků nebo jejich modifikací 4) OBRANNÉ strategie a) Strategie spol. podnikání spojení 2 a více společností k vytvoření dočasného podniku s minimalizací rizika a zvýšením naděje na zisk (podíl na trhu) b) Snížení výdajů útlum výroby při malé poptávce c) Zbavování se majetku při revitalizaci, vyrovnávání dluhů, při prodeji celého podniku d) Likvidace nezájem a pokračování v podnikání, zpeněžení majetku 3) DIVERZIFIKAČNÍ strategie = vyšší časová náročnost (více výrobků), složité řízení 8) Základy technologického plánování, obsah marketingového plánu To jak je proces plánování organizován 1) plánování SHORA DOLŮ = ukládání úkolů od nejvyšších úrovní podnikové hierarchie k nižším 2) plánování ZDOLA NAHORU = plán vzniká v nejnižších úrovních a nahoře je koordinován 3) plánování PROTISMĚRNÉ = nahoře se definuje rámec přípustných hodnot (směrnice plánu) a dole se vypracují dílčí plány podle směrnice, případné rozpory se řeší dialogem MARKETINGOVÝ plán východiskem je strategická marketingová analýza pro každou výrobkovou skupinu a) Cílové trhy = teritoria, zákazníci, segmenty trhu b) Marketingové cíle = prodej v tuzemsku a export; podle segmentů, distribučních cest c) Plán marketingového mixu = produkt, price, promotion, place, people,.. M. P. by měl obsahovat : a) charakteristiku současné marketingové situace b) analýzu šancí a příležitostí c) podnikové cíle d) marketingové strategie a programy e) způsob kontroly 9) Model 7S Základem jsou cíle a hodnoty očekávání - strategie-systém - struktura- dovednosti- personál - styl Strategie - program vrcholového vedení firmy Struktura - org. struktura, funkce jednotlivých složek organizační struktury Spolupracovníci - lidé, kteří se podílí na realizaci manažerských funkcí Systémy řízení - postupy, metody, techniky manažerské práce Sdílené hodnoty - spoluvytváří motivační prostředí Styl manažerské práce - typický způsob jednání vedoucích pracovníků Schopnosti - soubor znalostí... + obr 11) Typologie strategií dle Portera 1) INTEGRAČNÍ strategie = k získání nového podílu na řízení a kontrole nad distributory a konkurencí 2) INTENZÍVNÍ strategie = zvýšení konkurenceschopnosti výrobků intenzívním úsilím 3) DIVERZIFIKAČNÍ strategie = vyšší časová náročnost (více výrobků), složité řízení 4) OBRANNÉ strategie 12) Uveďte postup strategického řízení podniku a)vymezení předm. podnikání + formulace poslání; b)stanov.cílů; c)hodnocení+volba strategie; d)zavádění+realizace strategie; e) hodnocení výsledků, anal.situace, nápravné opatření;

6 Metody analýzy: STEP; analýzy hybných sil v odvětví; analýza konkurence Porterův model; analýza ekonomického charakteru, Strategické mapy ( mapování strategických skupin a struktura odvětví ), analýza atraktivity odvětví. 13) Analýza konkurence Poterův model, využití metody analýzy konkurence Porterův model sběr informací o postavení konkurence Využití: a) oprostit podnik od konkurenčních sil b) využít konkrétní síly ve svůj prospěch c) usadit podnik ve své pozici Konkurance (stará, nová) Dodavatelé PODNIK Odběratelé + obr z papíru Substituty 14) Uveďte fáze a cykly strategie řízení lze rozdělit na fáze (horizontální členění) a stádia (vertikální členění) Fáze - Plánování = stanovení cílů obecné společné řadě podniků dosažení max. zisku, vysoké kvality - specifické na konkrétní firmu snížení zmetkovosti, zlepšení stravování = určení jak toho dosáhnout - vytvoření 3 druhů prognózy optimistická, střední, opatrná - dlouhodobé prognózy na 20 a více let, dlouhodobé plány na 15 let, plány střednědobé 3-5 let, krátkodobé plánování měsíce a týdny - Organizování = uspořádání zdrojů použitelných pro stanovení cílů 1 ) rozdělení práce dle úkolů rozdělení práce na jednotlivé úkony a přiřazení úkonů jednotlivým pracovníkům 2 ) rozdělení práce dle pravomoci - jednotlivým pracovníkům delegování určité moci, autorita, pravomoc - Operativní řízení = provádění plánů a organizování a ) část plánuje se na určitý čas tzv. lhůtové plánování ( týden, dekáda ) b ) část dispečerské řízení má za úkol už v konkrétní den PLÁN -> ORGANIZOVÁNÍ -> OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ Stádia cyklu řízení - Informační s. = informace o trhu, rezervách - Rozhodování o činnosti = kdy a jaké cíle dosáhneme - Motivace těch,kteří to plní = odměňování - Kontrola = srovnávání výsledků s plánem - základem systému řízení jsou cíle a hodnoty (vlastníků, managementu, zaměstnanců) 7S 15) Uveďte některé příklady volby strategií odpovídající přizpůsobování podniku situaci v závislosti na rychlosti růstu trhu a konkurenční pozici podniku. Dosažení nákladové výhody - nižší náklady než konkurence, Diferenciace výrobků - vyšší kvalita, lepší služby. Zaměření na specifický trh - kombinace předchozího. strategie: Integrační, Intenzivní, Diverzifikační, Obranné. 16) Procesní pojetí řízení - v horizontálním členění - fáze procesu řízení: Plánování=>Organizování (uspořádání zdrojů)=>operativní řízení - ve vertikálním členění stádia cyklu řízení: Informační, Rozhodovací, Motivační, Kontrola Proces strategického řízení

7 1. krok Vymezení předmětu podnikání a formulace poslání podniku 2. krok Stanovení cílů 3. krok Hodnocení a volba strategie 4. krok Zavádění a realizace strategie 5. krok Zhodnocení výsledků a analýza situace 17) Teorie firmy Ekonomická -hospodaření se vzácnými statky(půda,práce,kapitál); Mikroekonomická T-Podniky vznikají za účelem zisku (kompenzační a funkcionální, monopolní, technickoinovační); Manažerská - zdůrazňuje oddělení práv vlastníka, právo kontroly a dispoziční; Behavioristická -zabývá se postavením lidí ve firmě.; Participace=spoluúčast.;Preventivní způsob řešení konfliktů. Prev. na činost, zisky,řízení, rozhodování a vlasnictví. Ekonomická teorie = hospodaření se vzácnými statky (půda, práce, kapitál); věda o tom jak spol. využívá omezené zdroje k výrobě statků a tyto statky pak rozděluje mezi jednotlivé skupiny svých členů. Statky = předměty jimiž člověk uspokojuje svoje potřeby a) volné = volně dostupné v libovolném množstvíb) vzácné = omezené množství (spotřební s. ke konz. spotř.; výrobní s. k výr. spotř.) Mikroekonomická t. = vychází z ní obchodní zákoník; podniky vznikají za účelem dosažení zisku, přesto nelze zda všechny aktivity podniku jsou vyvíjeny za účelem zisku; vztahy V-M-Z neumožňují chování maximalizace zisku; cílem podniku je uspokojivý zisk (ne max.); čistý zisk se dělí: do fondů (rezervní), odměna statutáru, odměna společníkům, nerozdělený zisk. Manažerská t. = zdůrazňuje oddělení práv vlastníka (V), jako brát užitek, právo kontroly a dispoziční právo; V kontroluje firmu a management (M) vykonává řídící funkci; V i M sledují své zájmy a cíle, které mohou být konfliktní. Vlastník má zájem o výnosy, zhodnocení investic, dispoziční samostatnost Management chce mít právo a moc na rozhodování, možnost realizovat své schopnosti a zám. Zaměstnanci zájem o mzdy a platy; pracovní zařazení, soc. jistoty; uplatnění kvalifikace Behavioristická t. = zabývá se postavením lidí ve firmě; hledá vztahy mezi V M Z, psychosociální vztahy; firma = seskupení existenčně se podmiňujících skupin; cíle firmy jsou výsledkem rozhodovacích a vyjednávacích procesů mezi jednotlivci ve firmě zúčastněnými (V- M-Z); jsou-li poměry mezi uspokojivou výší mzdy a uspokojivým ziskem vyváženy, je třeba tuto rovnováhu zachovat 19) Vysvětlete a uveďte příklad organizační struktury: a) liniově štábní, b) divizionální. Vysvětlete význam pojmu rozpětí řízení a uveďte obvyklou hodnotu, kterou v řízení dosahuje a) Liniově-štábní - Kombniace liniové OS (každý podřízený má jednoho nadřízeného) a funkcionálního řízení (1 podřízený má několik nadřízených specializovaných podle odbornosti) + obr papír b) divizionální - u velkých podniků - samostatné a nezávislé celky - obvykle mají postavení odštěpných závodů, každá divize má vlaastní specialisty (trhové, produktové, projektové). Rozpětí řízení - kolik osob je schopen pracovník (manager) uřídit - asi obr úrovní 21) Jaký je postup vzniku společnosti s r.o. Založena dnem podpisu společenské smlouvy všemi zakladateli. Vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku (max 90 dní po založení). Nutno předložit společenskou smlouvu, výpis z trestního rejstříku, živnostenské oprávnění (pokud je) 22) Definujte styl řízení a uveďte základní rozdělení Navyklý způsob realizace role vedoucího;je to individuální vlastnost manažera;vztah nadříz.a podříz.=styl ř. (Potřeby lidí-osa Y) úkol 1a)Autokrat 1b)Benevolentní autokrativní

8 2a)Kompromisní, 2b)Týmové (osax) 3a)Lhostejný, 3b)Byrokrat, 4a)Sousedský 4b)Rozvojový a-neefektivní podnikání b-efekt.podnikání Typologie: autokrat - preferuje využívání pravomoci bez konzultace s ostatními. Odpovídá sám za všechna rozhodnutí. Efektivní v případě nutnosti rychlého rozhodnutí. demokrat kooperativní styl vedení. Prosazuje možnost volně se vyjadřovat k úkolům, přičemž řídící pracovník má konečné slovo. Je užitečný, v případě, že jsou pracovníci odborníci, profesionálové. Může ztrácet kontrolu nad podřízenými. liberální manažer přebírá fci konzultanta, vytváří podmínky pro nápady pracovníků, umožňuje tvořivou realizaci pracovníků, podřízení musí mít vysoký stupeň sebekázně 23) Uveďte determinanty firemní kultury FK: Souhrn představ, přístupů a hodnot uznávaných a dlouh.udržovaných. Je založena na představách zaměstnanců podniku; Determinanty: Hmotné (majetek fa.,úroveň strojního vybavení); Nehmotné (zájmy vlast.,man a státu); Minulé (dějiny fa.); Současné (procesy,legisl.); Ovlivnitelné (vzděl.zaměstn.); Neovlivnitelné (stáří fa.); Brzdící (vžité kultury); Podporující (kval.řídící impulzi) 25) Rozhodovací proces Složen ze sekvence kroků, které mají zajistit problém, formulovat jej, vybrat možnosti řeš. a násl. vybrat 1 alternativu. Etapy : - identifikace rozhodovacího problému zjištění odchylky skutečného stavu od stavu žádoucího, resp. plánovaného - analýza a formulace problému bližší poznání problémové situace, která vyžaduje řešení, zjištění příčiny - tvorba variant rozhodování zpracovat co nejširší soubor koncepčně odlišných variant - stanovení kritérií hodnocení kritéria hodnocení variant se zpravidla odvozují od stanovených cílů řešení problému - jsou buď kvantitativní ( hodnoty vyjádřeny číselně zisk, rentabilita, likvidita ) nebo kvalitativní ( vyjádřeno slovně ) - určení důsledku variant náplní je zjištění předpokládaných dopadů a účinků jednotlivých variant z hlediska zvoleného souboru kritérií hodnocení - hodnocení variant a volba varianty určené k realizaci I. fáze vylučují se nepřípustné varianty II. fáze posuzování nejvýhodnější varianty z přípustných variant - realizace zvolené varianty - kontrola výsledků stanovení odchylek skutečně dosažených výsledků realizace vzhledem ke stanoveným cílům 26) Co jsou to prognózy a uveďte základní rozdělení Objektivizovaná a ohodnocená předpověď budoucího jevu.jsou subjektivní, k objektivizaci je nutný větší počet expertů. typy prognóz: a) Dílčí a Komplexní; b) Technická,Ekonomická a Demografická; Krátkodobé do 2 let, Střednědobé 3 až 5 let, Dlouhodobé 5 až 20 let)1) Typy prognóz: KVALITATIVNÍ (verbální) = vědecká fantazie (delfská, brain-storming) a metody scénářů budoucího vývoje KVANTITATIVNÍ = statistické metody; extrapolace časových trendů; komplexní modely (matematické); trendová metoda

9 27) Step analýza Segmenty vnějšího prostředí ( jsou vzájemně provázané ) Politicko-právní zahrnuje faktory, které souvisí s distribucí moci mezi lidmi, vč. jednání místních i zahraničních vlád. ( předmětem analýzy stabilita vlády, daňová politika, monopolní politika ). Ekonomický zahrnuje faktory, které souvisí s toky peněz, zboží, služeb, informací a energií. ( Př. analýzy - inflace, trend vývoje domácího produktu, životní cyklus podniku ). Sociálně-kulturní zahrnuje faktory související se způsobem života lidí vč. životních hodnot ( Př. analýzy demografie, mobilita obyv., životní styl, úroveň vzdělání, distribuce příjmů ). Technologický zahrnuje faktory, které souvisí s vývojem výr. prostředků, materiálů, procesů a knowhow ( př. an. vládní výdaje na vědu a výzkum, nové objevy, vynálezy, patenty, transfer technologii ). Slouží k odpovědi na otázky : Které vnější faktory ovlivňují podnik? Jaké jsou účinky těchto faktorů? Které jsou v blízké budoucnosti nejdůležitější? Výhody : 1) zaměřuje pozornost na širší prostředí a jeho změny, které nemusejí být patrné, 2 ) bere v úvahu i některé faktory, které nejsou prvoplánově podnikatelské ( životní styl, životní prostředí ), 3 ) pomáhá porozumět faktorům, které ovlivňují vývoj konkrétního odvětví. Nevýhody : analýza někdy nepřinese nic nového a může tak pouze vázat čas, který mohl být věnován analýze strategicky významnějších faktorů. Analýza Konkurence-sběr info o postavení konkurence; kvalitat.kvantit. 28) Životní křivka podniku a)vznik(rizikový kapitál), b)růst podniku(máme zákl.majetek a kapitál), c)ustálený chod podniku následuje- d1)sanace, revitalizace,fúze-a následný rúst. nebo d2)následný pokles-likvidace podniku Obr. viz. papír 29) Typologie podřízených dle motivace motivace=proces předmětů a násl.reakci. Typolog : a)racionálně ekonomický-hmotné stimuly; b)sociální typ- motivace soc.potřebami, potř.interakce,snaha o sounáleži.; c)členění se silnou potřebou seberealizace, motivuje se sám, vyžaduje znač.autonomii, důležitost vytyčena cíl.; d)komplexní čleň.-schopen se učit Dva typy pracovní motivace A ) intristické motivy práce - potřeba činnosti vůbec, potřeba zbavit se nadbytečné energie - potřeba kontaktu s druhými lidmi ( např. obchodní profese ) - potřeba prožitku z úspěšného výkonu - touha po moci ( např. vedoucí pracovník ) - potřeba smyslu života a seberealizace B ) extrinsické motivy práce - motiv peněz - potřeba jistoty - potřeba potvrzení vlastní důležitosti v závislosti na úrovni pozice - motiv sociálních kontaktů - sexualita pro poznání partnera 30) Teorie X Y Teorie X: Člověk má odpor k práci, -musí být nucen řízen a kontrolován, -lze ho donutit k práci tím, že se bude cítěn ohrožen; - vyhýbá se zodpovědnosti, angažovanosti, hledá výhody, Teorie Y: - člověk má společenské udržování potřeby, - každý se snaží dosáhnout uznání své individuality, -člověk se může ztotožnit s cíly podniku a uspokojit i své potřeby, - není zapotřebí donucení, pracovník je schopen se učit sám

10 33) Kontrola v podniku Nedílná součást plánování, přezkoumává dohled nad činností(a,b,c-následná kon.; d-preventivní kont.) a)informační-zjišťování a signalizace odchylek; b)regulační-usměrňuje reálný stav do souladu s plánem; c)represivní-každá odchylka je škodlivá; d)preventivní-nejvyšší forma,akceptuje i změny v plánu. Faktor dynamické rovnováhy mezi žádoucím stavem a skutečností. 5 fází : 1 ) získání a výběr informací 2 ) ověření správnosti informací 3 ) kritické zhodnocení kontrolovaných jevů 4 ) návrh na opatření 5 ) zpětná vazba = kontrola, zda se navrhovaná opatření realizují 34) Manažerské funkce, role, status managera Manažérské role: Interpersonální (reprezentant, vedoucí, koordinační), Informační(monitor, rozsévač, mluvčí) Rozhodovací (podnikatel,zachránce,alokátor,vyjednávač) Funkce: Plánování (cílově orientovaný rozhodovací proces), Organizování (vymezování, stanovení a zajištění čiností), Personální zajištění (získání schop. lidí pro svůj cíl), Kontrola (proces sledování a rozborů) Status=zahrnuje autoritu, určuje moc, výsady a prestiž - přirozená autorita vycházející z : - odborná kvalifikace - pracovní morálka - důslednost - morální vlastnosti - partnerský vztah k podřízeným Předpokl. způsob chování jedince v určité soc.situaci,pro kterou je dána konkrétní spol.norma-podléhá soc.kontrole-skládá se z vněj. a vnitř. znaků. Pozice=představuje místo,které jedinec zaujímá, v určitém soc.systému vč.vztahu k jiným místům v tomto systému. Styl řídící práce Byrokratický styl řízení vedoucí svou činnost opírá o směrnice a nařízení shora. Svou autoritu opírá o autoritu nadřízených. Autoritativní styl řízení založen na příkazech a jejich bezpodmínečném dodržování. Vedoucí se minimálně radí s podřízenými, strohé chování. Partnerský styl řízení ( demokratický ) vedoucí spolupracuje s podřízenými, má přirozenou autoritu, ponechává si však prostor pro přijetí vlastních rozhodnutí Liberální styl řízení vedoucí činnost podřízených ovlivňuje minimálně, vyhýbá se nepopulárním zásahům jako je kritika, sankce, rizika, řadu rozhodování ponechává na podřízených 35) Co obsahuje personální plán Pokrýt současné i budoucí potřeby personálu a dosáhnout optimálního využití lidí. a) plán zaměstnanosti - počet personálu b) plán získávání a výběru personálu c) plán přípravy a vzdělání personálu d) plány osobního rozvoje e) plán odměňování a mezd f) přerozdělování a propouštění Krátkodobé plány 1rok (dělníci), dlouhodobé - manažeři, středně dlouhé 2-5let - odborníci. Informace pro požadované rozhodnutí : - jak řešit a organizovat vyhledávání, výběr, adaptaci a vzdělávání nově přijímaných pracovníků - jak získávat potenciální pracovníky a jak formulovat nabídky ( inzerci ) pro trh práce

11 - jak řešit oceňování výkonů stávajících pracovníků, jejich vzdělávání, odměňování a stimulaci, jak plánovat kariéru stávajících pracovníků - jak řešit odchody pracovníků z podniku - jak řešit problematiku zaměstnávání dočasných pracovníků 36) Franchising Je marketingový systém distribuce zboží,služeb, licencí..., který je založen na těsné a nepřetržité spolupráci mezi právně a finančně samostatnými a nezávislými stranami, franchisorem - poskytovatelem a franchisanty - příjemci. 37) Podnikové aliance - proč vznikají, typy Aliance - forma obranné strategie - strategie společného podnikání - spojení 2 a více společností k vytvoření dočasného podniku s minimalizací rizika a zvýšením podílu na trhu. Formy ( typy ) 1 ) Silnější partner vstoupí do slabšího formou kapitál. investice a má tak právo delegovat svého zástupce do představenstva. Slabší je smluvně vázán k určitému typu řízení podnik. činností. Do dalších dohod již nevstupují. 2 ) Silnější zaměstnává slabšího na realizaci výzkumného nebo rozvojového projektu. Slabšímu je vyplácen poplatek za výzkum. 3 ) Silnější má roli v distribuci nebo jako výrobce orig. zařízení ve vztahu k výrobku vyvinutém slabším a investuje do rozvoje technologie u slabšího. 4 ) Silnější financuje vývoj výrobku na základě technologie vlastněné slabším. Silnější souhlasí s nákupem nových výrobků od slabšího za předem dohodnutou cenu a slabší souhlasí s placením poplatků silnějšímu za výrobky prodané třetí straně. 5 ) Silnější kapitálově investuje do slabšího a navíc poskytuje další finance na výzkum a vývoj určité technologie. Silnější má právo účastnit se řízení projektu a licencovat výslednou technologii pro využití v různých oblastech. 6 ) Silnější financuje výzkum a vývoj nového výrobku slabšího partnera. Výsledný produkt je ve vlastnictví slabšího partnera, ale silnější si může koupit práva na výrobek a poplatky plynoucí z jeho budoucího prodeje. 7 ) Silnější kapitálově investuje do slabšího, financuje výzkum a vývoj a kupuje výrobky od slabšího a má opční ( dobrovolné, nepovinné ) právo koupit partnerský podnik v budoucnosti za cenu vycházející z dohodnutého vzorce. 38) Zkušenostní křivka Nákladové zvýhodnění nezávislé na rozsahu výroby vlivem: a) vlastnictví technologie výroby, patenty, výrobní tajemství b) výhodný přístup k surovinám c) výhodná poloha d) vládní subvence Tendence poklesu nákladů na jednotku v důsledku zkušeností a zdokonalování. Nové podniky nezvýhodní ani zvýšené množství výroby. Ze zkušenostní křivky lze předpovědět s určitou pravděpodobností zda se vyplatí zvyšovat množství. 39) rozdíl mezi firmou a podnikem Podnik - soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty a slouží k provozování podniku. Firma - je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou.

3,18) Organizační normy 1) PODNIK A JEHO OKOLÍ. Podnik je spojen s trhy:

3,18) Organizační normy 1) PODNIK A JEHO OKOLÍ. Podnik je spojen s trhy: 1) PODNIK A JEHO OKOLÍ Podnik je spojen s trhy: a) ZBOŽÍ, SLUŽEB, VÝROBKŮ = výstupy podniku (transformované vstupy b, c ) b) KAPITÁLU zdrojů podnikání (peněžitých / nepeněžitých) c)práce Podnik a okolí

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie EXPORTNÍ PLÁN I. Titulní stránka II. III. IV. Obsah Stručné shrnutí Popis společnosti 1. Historie Významné mezníky ve vývoji firmy Exportuje již vaše společnost? Pokud ano, jaká je strategie rozvoje exportního

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené)

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) Testy k předmětu Nauka o podniku I TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) 1. Které znaky podniku jsou závisle na hospodářském systému: a. Výdělečný princip b. Princip

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, CONTROLLING, EMS, RIZIKA

MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, CONTROLLING, EMS, RIZIKA MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, CONTROLLING, EMS, RIZIKA 126EMM - Ekonomika a management zimní semestr 2010/2011 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz MARKETING je aktivita

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008 Podnikatel a podnik Kdo je to podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba samostatně výdělečně činná. Podnikatelem podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění je:

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1299_Profil manažera_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1299_Profil manažera_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1299_Profil manažera_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Strategické řízení podniku, podniková strategie. V.Pergl

Strategické řízení podniku, podniková strategie. V.Pergl Strategické řízení podniku, podniková strategie V.Pergl Podnik Podnik je ekonomicko právní subjekt, který tvoří základní jednotku ekonomiky, založené na výrobě výrobků a poskytování služeb. Podnik je uspořádaný

Více

Charakteristika podnikatele a výběr společníka

Charakteristika podnikatele a výběr společníka Charakteristika podnikatele a výběr společníka Obsah Podnikání Faktory ovlivňující podnikání Podnikání v číslech Kdo je podnikatel? Typicky český podnikatel Podnikatel vs. zaměstnanec Výhody a nevýhody

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více